Tài liệu Giáo án thể dục 9 cả năm_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

So¹n: 18/8/2012 Gi¶ng: 20/8/2012 TiÕt 1 Lý thuyÕt Mét sè ph¬ng ph¸p luyÖn tËp ph¸t triÓn søc bÒn( môc 1) I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt mét sè ph¬ng ph¸p luyÖn tËp ph¸t triÓn søc bÒn (môc 1). 2. KÜ n¨ng: N¾m ®îc c¸c híng dÉn ®Ó ¸p dông vµo thùc tÕ luyÖn tËp. 3. Th¸i ®é: Qua tËp häc tËp gióp häc sinh hiÓu biÕt vµ thùc hiÖn tèt c¸c c¸ch tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm- Ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng THCS Kh¸nh Yªn Trung - Bµi gi¶ng. III. H§ cña GV& HS: - H·y cho biÕt søc bÒn lµ g× ? - Søc bÒn chung lµ g× ? 1/ Mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt: a/ Søc bÒn: - Lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ chèng l¹i mÖt mái khi häc tËp, lao ®éng hay tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao kÐo dµi. - Søc bÒn gåm cã søc bÒn chung vµ søc bÒn chuªn m«n. + Søc bÒn chung: - Lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nãi chung trong mét thêi gian dµi. + Søc bÒn chuyªn m«n: - Lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn chuyªn s©u mét ho¹t ®éng lao ®éng, hay bµi tËp thÓ thao trong - Søc bÒn chuyªn m«n lµ g× ? mét thêi gian dµi. - LÊy mét sè vÝ dô vÒ søc bÒn VD: Kh¶ n¨ng leo nói cña ngêi vïng cao. Kh¶ n¨ng chuyªn m«n ? leo nói cña ngêi lµm vïng chµi líi (®¸nh b¾t c¸). Kh¶ n¨ng ch¹y cña V§V ch¹y 10 Km, 20 Km, . Híng dÉn vÒ nhµ: Häc thuéc 42,195 Km. lý thuyÕt. So¹n: 20/8/2012 Gi¶ng: 22/8/2012 TiÕt 2 Ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn I. Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: - Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh, xuÊt ph¸t mÆt, vai lng híng ch¹y. - Ch¹y bÒn: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, biÕt hiÖn tîng " Cùc ®iÓm" vµ c¸ch kh¾c phôc. 2. KÜ n¨ng: - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn ®îc trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh, xuÊt ph¸t mÆt, vai lng híng ch¹y. - Ch¹y bÒn: Thùc hiÖn ®îc ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, biÕt ®îc hiÖn tîng " Cùc ®iÓm" vµ c¸ch kh¾c phôc. 3. Th¸i ®é: HS thùc hiÖn nghiªm tóc tÝch cùc. II. §Þa ®iÓm- ph¬ng tiÖn: - Cßi, ®ång hå - S©n TD trêng THCS kh¸nh yªn trung. III. H§ cña GV& HS. Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Líp trëng tËp chung b¸o c¸o §Þnh lîng 8-10’ Ph¬ng ph¸p tæ chøc - GV phæ biÕn néi dung bµi häc €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. €gv - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, gèi ) - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang 2x8n) * KTBC: B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Ch¹y ng¾n: * Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh. - Hoµng Anh – Hoµng YÕn 2x8n §éi h×nh nhËn líp. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ 30’ €gv §éi h×nh khëi ®éng * §øng mÆt, vai, lng híng ch¹y - Gi¸o viªn híng dÉn c¸ch ch¬i. - §éi h×nh «n: € € € *. Cñng cè: - Thùc hµnh. 3. Ch¹y bÒn - Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - Khi ch¹y thêng s¶y ra hiÖn tîng mÖt mái cña c¬ thÓ kh«ng muèn vËn ®éng tiÕp do c¸c c¬ vµ d©y ch»ng mÖt mái khi cã hiÖn tîng nµy ngêi tËp cÇn dïng ý chÝ ®Ó cè g¾ng vît qua giai ®o¹n nµy C/ KÕt thóc: 1. Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp (Tay, vai, h«ng, gèi) 2. NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. 3. Híng dÉn vÒ nhµ: TËp c¸c néi dung §H§N € € € €€€€ 2 lÇn € € €€€€ € € €€€€ - G/v cho h/s lÇn lît lªn thc hiªn xuÊt ph¸t 3 t thÕ kh¸c nhau. - G/v q/s nh¾c nhë h/s. 5’ - Gäi 2 häc sinh cã kü thuËt tèt lªn thùc hiÖn. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv §éi h×nh nhËn xÐt xuèng líp. So¹n: 25/8/2012 Gi¶ng: 27/8/2012 TiÕt: 3 Bµi td - Ch¹y ng¾n I.Môc tiªu: 1.KiÕn thøc:- Bµi TD: BiÕt c¸ch thùc hiÖn tõ nhÞp 1 – 10 bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung nam, n÷. - Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh, t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. 2. KÜ n¨ng: - Bµi TD: Thùc hiÖn ®îc tõ nhÞp 1 – 10 bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung nam, n÷. - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn ®îc trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh, xuÊt ph¸t mÆt, vai lng híng ch¹y. 3. Th¸i ®é: HS thùc hiÖn nghiªm tóc tÝch cùc. II. §Þa ®iÓm- Ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng THCS kh¸nh yªn trung. - Cßi, ®ång hå. III. H§ cña GV vµ HS: §Þnh lNéi dung îng 8-10’ A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - C¸n sù líp tËp hîp b¸o c¸o sÜ sè líp. - GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, 2x8n gèi ) - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang ) * KTBC 30’ B/ PhÇn c¬ b¶n: 1/ ThÓ dôc. *. Bµi thÓ dôc 1 – 10 (N÷) Ph¬ng ph¸p tæ chøc €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv §éi h×nh nhËn líp. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv §éi h×nh khëi ®éng - Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c. - Quan s¸t söa sai cho häc sinh. *. Bµi thÓ dôc 1 - 10 (Nam) - Chia nhãm luyÖn tËp - Gi¸o viªn híng dÉn c¸ch ch¬i 2.Ch¹y ng¾n: + ¤n trß ch¬i ch¹y con thoi tiÕp søc. + T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t: - §éi h×nh «n: € € € € € € €€€€ € € €€€€ € € €€€€ - Gv cho h/s lÇn lît lªn thùc hiÖn t thÕ XP’. 5’ - G/v q/s söa sai cho h/s. *. Cñng cè: - Thùc hµnh. C/ KÕt thóc: 1. Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ) 2. NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n tËp c¸c néi dung ch¹y ng¾n ®· häc trong bµi. So¹n: 1/9/2012 Gi¶ng: 3/9/2012 - Gäi 2 häc sinh cã kü thuËt tèt lªn thùc hiÖn. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv §éi h×nh nhËn xÐt xuèng líp. TiÕt 4 Bµi td - Ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn I.Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: - Bµi TD: BiÕt c¸ch thùc hiÖn tõ nhÞp 1 – 10 bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung nam, n÷. Häc tõ 11 – 18 n÷. - Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh, xuÊt ph¸t mÆt, vai lng híng ch¹y. - Ch¹y bÒn: BiÕt c¸ch ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, biÕt hiÖn tîng " chuét rót" vµ c¸ch kh¾c phôc. 2. KÜ n¨ng: - Bµi TD: Thùc hiÖn ®îc tõ nhÞp 1 – 10 bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung nam, n÷. Häc tõ 11 – 18 n÷. - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn ®îc trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh, xuÊt ph¸t mÆt, vai lng híng ch¹y. - Ch¹y bÒn: Thùc hiÖn ®îc ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, biÕt hiÖn tîng " chuét rót" vµ c¸ch kh¾c phôc. 3. Th¸i ®é: HS thùc hiÖn nghiªm tóc tÝch cùc. II. §Þa ®iÓm- Ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng THCS kh¸nh yªn trung. - Cßi, ®ång hå, d©y ®Ých. III. H§ cña GV& HS: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Líp trëng tËp chung b¸o c¸o §Þnh lîng 8-10’ - GV phæ biÕn néi dung bµi häc 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, gèi ) - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang) * KTBC B/ PhÇn c¬ b¶n: 1/ ThÓ dôc. * ¤n bµi thÓ dôc 1 - 10 (N÷) *. Häc 11 - 18 (N÷) Ph¬ng ph¸p tæ chøc €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv 2x8n §éi h×nh nhËn líp. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv 30’ §éi h×nh khëi ®éng - ¤n tËp theo nhãm. - Híng dÉn häc sinh tËp luyÖn. - Quan s¸t söa sai cho häc sinh. * ¤n bµi thÓ dôc 1 - 10 (Nam) 2. Ch¹y ng¾n: * Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh. - Ch¹y ®uæi b/ T thÕ x½n sµng xuÊt ph¸t . T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t *. Cñng cè: - Thùc hµnh. *. Ch¹y bÒn: - Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - Chuét rót lµ hiÖn tîng thêng gÆp trong ho¹t ®éng TDTT do c¬ co qu¸ møc kh«ng duçi ra ®îc. Chuét rót thêng xuÊt hiÖn ë c¸c c¬ sau c¼ng ch©n, bµn ch©n vµ c¬ bông . §Ó h¹n chÕ hiÖn tîng nµy cÇn khëi ®éng kü vµ trong khi tËp luyÖn kh«ng nªn nghØ gi÷a c¸c lÇn tËp qu¸ l©u. Khi bÞ chuét rót cÇn xoa, bãp lÊy tay Ên vµo chç bÞ chuét rót, nÕu cã hiÓu vÒ huyÖt th× cã thÓ bÊm huyÖt. C/ KÕt thóc: 1. Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ) Chia nhãm tËp luyÖn - Gi¸o viªn híng dÉn cho häc sinh ch¬i. §éi h×nh tËp luyÖn t thÕ s½n sµng XP. - Gäi 2 häc sinh cã kü thuËt tèt lªn thùc hiÖn. 5’ 2. NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n c¸c kü thuËt ch¹y nhanh. §éi h×nh th¶ láng €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv So¹n: 24/8/2012 Gi¶ng: 26/8/2012 §éi h×nh nhËn xÐt xuèng líp. ¸p dông PPCT míi TiÕt 5 Ch¹y ng¾n - Bµi td I.Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: - Bµi TD: BiÕt c¸ch thùc hiÖn tõ nhÞp 1 – 10( nam); tõ 1 – 18 n÷. Häc tõ 11 – 19( nam). - Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chç ®¸nh tay. 2. KÜ n¨ng: - Bµi TD: Thùc hiÖn ®îc tõ nhÞp 1 – 10( nam); tõ 1 – 18 n÷. Häc tõ 11 – 19( nam). - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn ®îc ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chç ®¸nh tay. 3. Th¸i ®é: HS thùc hiÖn nghiªm tóc tÝch cùc. II. §Þa ®iÓm- Ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng THCS kh¸nh yªn trung. - Cßi, ®ång hå, d©y ®Ých. III. H§ cña GV& HS: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Líp trëng tËp chung b¸o c¸o §Þnh lîng 8-10’ - GV phæ biÕn néi dung bµi häc B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc: a. ¤n tõ nhÞp 1- 10 nam. b. Häc tõ 11 - 19 nam. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, gèi ) - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang ) *KTBC Ph¬ng ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp. 2lx8n 30’ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv §éi h×nh khëi ®éng - Híng dÉn häc sinh tËp luyÖn. - Quan s¸t söa sai cho häc sinh. Chia nhãm tËp luyÖn - Híng dÉn häc sinh tËp luyÖn. - Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c. - Quan s¸t söa sai cho häc sinh. c. ¤n tõ nhÞp 1 - 18 n÷. 2.Ch¹y ng¾n: - ¤n ch¹y bíc nhá. - ¤n ch¹y n©ng cao ®ïi. - ¤n ch¹y ®¹p sau. §éi h×nh tËp luyÖn. - ¤n t¹i chç ®¸nh tay. - Gäi 2 häc sinh cã kü thuËt tèt lªn thùc hiÖn. - Ngåi vai híng ch¹y xuÊt ph¸t *. Cñng cè: - Thùc hµnh. 5’ C/ KÕt thóc: 1. Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ) 2. NhËn xÐt: §éi h×nh th¶ láng €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n tËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc. So¹n: 9/9/2012 Gi¶ng: 11/9/2012 €gv §éi h×nh nhËn xÐt xuèng líp. tiÕt 6 bµi td - Ch¹y ng¾n I.Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: - Bµi TD: BiÕt c¸ch thùc hiÖn tõ nhÞp 1 – 19( nam); tõ 1 – 18( n÷). Häc tõ 19 – 25( n÷). - Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chç ®¸nh tay, xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 2. KÜ n¨ng: - Bµi TD: Thùc hiÖn ®îc tõ nhÞp 1 – 19( nam); tõ 1 – 18( n÷). Häc tõ 19 – 25( n÷). - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn ®îc ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chç ®¸nh tay, xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 3. Th¸i ®é: HS thùc hiÖn nghiªm tóc tÝch cùc. II. §Þa ®iÓm- Ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng THCS kh¸nh yªn trung. - Cßi, ®ång hå, d©y ®Ých. III. H§ cña GV& HS: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: §Þnh lîng 8-10’ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ 1. NhËn líp: - Líp trëng tËp chung b¸o c¸o - GV phæ biÕn néi dung bµi häc 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, gèi ) - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang ) * KTBC B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi thÓ dôc: * ¤n tõ nhÞp 1- 19 nam. * ¤n tõ 1 - 18 n÷. * Häc tõ nhÞp 19 - 25 n÷. Ph¬ng ph¸p tæ chøc €gv 2x8n §éi h×nh nhËn líp. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ 30’ €gv §éi h×nh khëi ®éng - ¤n tËp theo nhãm. - Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c. - Quan s¸t söa sai cho häc sinh. - Gi¸o viªn híng dÉn cho häc sinh. 2. Ch¹y ng¾n: * ¤n ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi ch¹y ®¹p sau. - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. * XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh. §éi h×nh tËp xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh. - Quan s¸t häc sinh tËp luyÖn. - Gäi 2 häc sinh cã kü thuËt tèt lªn thùc hiÖn. - XuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao 5’ *. Cñng cè: §éi h×nh th¶ láng - Thùc hµnh. C/ KÕt thóc: 1. Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ) 2. NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n c¸c kü thuËt ch¹y nhanh. So¹n: 14/9/2012 Gi¶ng: 17/9/2012 €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv §éi h×nh nhËn xÐt xuèng líp. TiÕt 7 bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Bµi TD: BiÕt c¸ch thùc hiÖn tõ nhÞp 1 – 19( nam); tõ 1 – 18( n÷). Häc tõ 19 – 26( nam). - Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. XuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao. 2. KÜ n¨ng: - Bµi TD: Thùc hiÖn ®îc tõ nhÞp 1 – 19( nam); tõ 1 – 18( n÷). Häc tõ 19 – 26( nam). - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn ®îc ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. XuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao. 3. Th¸i ®é: HS nghiªm tóc thùc hiÖn II. §Þa ®iÓm- Ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng THCS kh¸nh yªn trung. - Cßi, ®ång hå, d©y ®Ých. III. H§ cña GV& HS: §Þnh lNéi dung Ph¬ng ph¸p tæ chøc îng 8-10’ A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: €€€€€€€€ - Líp trëng tËp chung b¸o c¸o €€€€€€€€ €€€€€€€€ - GV phæ biÕn néi dung bµi häc €€€€€€€€ 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, €gv §éi h×nh nhËn líp. gèi ) - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang) * KTBC B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi TD * ¤n tõ 1 - 25 n÷. * ¤n tõ 1 - 19 nam. * Häc tõ 20 - 26 nam. 2x8n €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ 30’ €gv §éi h×nh khëi ®éng - Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c. - Quan s¸t söa sai cho häc sinh. 2. Ch¹y ng¾n: * ¤n ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi ch¹y ®¹p sau. - Chia nhãm luyÖn tËp - Gi¸o viªn híng dÉn cho häc sinh. - Ch¹y bíc nhá. - Quan s¸t häc sinh tËp luyÖn - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. * XuÊt ph¸t cao- Ch¹y nhanh. §éi h×nh «n tËp ch¹y ng¾n - Gäi hai häc sinh cã kü thuËt tèt lªn thùc hiÖn. - XuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao. *. Cñng cè: - Thùc hµnh. 5’ C/ KÕt thóc: 1. Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ) 2. NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n bµi thÓ dôc. §éi h×nh th¶ láng €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv So¹n: 15/9/2012 Gi¶ng: 18/9/2012 §éi h×nh nhËn xÐt xuèng líp. TiÕt 8 bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Bµi TD: BiÕt c¸ch thùc hiÖn tõ nhÞp 1 – 26( nam); tõ 1 – 25( n÷). Häc tõ 26 – 29( n÷). - Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh. Ngåi vai, lng híng ch¹y - xuÊt ph¸t. 2. KÜ n¨ng: Bµi TD: Thùc hiÖn ®îc tõ nhÞp 1 – 26( nam); tõ 1 – 25( n÷). Häc tõ 26 – 29( n÷). - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn ®îc ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh. Ngåi vai, lng híng ch¹y - xuÊt ph¸t. 3. Th¸i ®é: HS thùc hiÖn nghiªm tóc tÝch cùc II. §Þa ®iÓm- Ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng THCS kh¸nh yªn trung. - Cßi, ®ång hå, d©y ®Ých. III. H§ cña GV& HS: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Líp trëng tËp chung b¸o c¸o §Þnh lîng 8-10’ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ - GV phæ biÕn néi dung bµi häc 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, gèi ) - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang ) B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi thÓ dôc: * ¤n tõ nhÞp 1 - 26 nam. - Yªu cÇu c¸c ®éng t¸c tay lªn cao th¼ng, tay sang ngang th¼ng, tay ra tríc th¼ng. * ¤n tõ nhÞp 1 - 25 n÷. - Yªu cÇu c¸c ®éng t¸c tay lªn cao th¼ng, tay sang ngang th¼ng, tay ra tríc th¼ng. * Häc tõ 26 - 29 n÷. Ph¬ng ph¸p tæ chøc 2x8n 30’ €gv §éi h×nh nhËn líp. - Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c. - Quan s¸t söa sai cho häc sinh. Chia nhãm luyÖn tËp 2. Ch¹y ng¾n: * ¤n ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi ch¹y ®¹p sau. - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. * XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh §éi h×nh «n tËp ch¹y ng¾n. - XuÊt ph¸t thÊp – ch¹y lao – ch¹y gi÷a qu·ng *. Cñng cè: - Thùc hµnh. 5’ C/ KÕt thóc: 1. Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ) 2. NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n bµi thÓ dôc. - GV lµm mÉu mçi KT 1L vµ ph©n tÝch ki thuËt. - GV tæ chøc cho h/s tËp. - GV q/s söa sai cho häc sinh - Gäi hai häc sinh cã kü thuËt tèt lªn thùc hiÖn. GV híng dÉn hs thùc hiÖn €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv §éi h×nh nhËn xÐt xuèng líp. So¹n: 21/9/2012 Gi¶ng: 24/9/2012 TiÕt 9 bµi tD - ch¹y ng¾n I.Môc tiªu: 1. kiÕt thøc: - Bµi TD: BiÕt c¸ch thùc hiÖn tõ nhÞp 1-26( nam); tõ nhÞp 1-29( n÷); häc tõ nhÞp 27- 36( nam). - Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y bíc nhá, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng( 40- 60m). 2. KÜ n¨ng: - Bµi TD: Thùc hiÖn ®îc tõ nhÞp 1-26( nam); tõ nhÞp 1-29( n÷); häc tõ nhÞp 27- 36( nam). - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn ®îc ch¹y bíc nhá, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao ch¹y gi÷a qu·ng( 40- 60m). 3. Th¸i ®é: HS thùc hiÖn nghiªm tóc tÝch cùc II. §Þa ®iÓm- Ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng THCS kh¸nh yªn trung. - Cßi, ®ång hå, d©y ®Ých. III. H§ cña GV& HS: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Líp trëng tËp chung b¸o c¸o §Þnh lîng 8-10’ - GV phæ biÕn néi dung bµi häc §éi h×nh nhËn líp - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, gèi ) - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang ) 2. Ch¹y ng¾n: * C¸c ®éng t¸c bæ trî * XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh( 4060m) . * Kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng(60m). €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv 2. Khëi ®éng: * KTBC B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi thÓ dôc: * ¤n tõ 1 -26 (nam), 1 - 29(n÷). - Chó ý ®Õn t thÕ ®éng t¸c khi thùc hiÖn. * Häc tõ 27 ®Õn 36( nam). Ph¬ng ph¸p tæ chøc 30’ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv §éi h×nh khëi ®éng - C¸n sù ®iÒu khiÓn. - ¤n tËp theo nhãm. §éi h×nh «n tËp - Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c. - Quan s¸t söa sai cho häc sinh. - Gi¸o viªn híng dÉn cho häc sinh. - Quan s¸t häc sinh tËp luyÖn. §éi h×nh tËp luyÖn xuÊt ph¸t cao *. Cñng cè: - Thùc hµnh. 5’ C/ KÕt thóc: 1. Håi tÜnh: §H tËp luyÖn XP thÊp – ch¹y lao - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ) - Gäi häc sinh thùc hiÖn tèt lªn thùc hiÖn cñng cè bµi gi¶ng. 2. NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n bµi thÓ dôc. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv §éi h×nh nhËn xÐt xuèng líp. So¹n: 22/9/2012 Gi¶ng: 25/9/2012 TiÕt 10 thÓ dôc - ch¹y ng¾n I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Bµi TD: BiÕt c¸ch thùc hiÖn tõ nhÞp 1- 29(n÷); 1- 36(nam); Häc 3034(n÷); 37- 40nam). - Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn bæ trî do gi¸o viªn chän. Trß ch¬i ch¹y thoi tiÕp søc. Kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng( 50m). Giíi thiÖu mét sè luËt c¬ b¶n cña ®iÒn kinh. 2. KÜ n¨ng: Bµi TD: Thùc hiÖn ®îc tõ nhÞp 1- 29(n÷); 1- 36(nam); Häc 30- 34(n÷); 3740nam). - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn ®îc bæ trî do gi¸o viªn chän. Trß ch¬i ch¹y thoi tiÕp søc. Kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng( 50m). Giíi thiÖu mét sè luËt c¬ b¶n cña ®iÒn kinh. 3. Th¸i ®é: HS thùc hiÖn nghiªm tóc tÝch cùc II. §Þa ®iÓm- Ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng THCS kh¸nh yªn trung. - Cßi, ®ång hå, d©y ®Ých. III. H§ cña GV& HS: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Líp trëng tËp chung b¸o c¸o. §Þnh lîng 8-10’ - GV phæ biÕn néi dung bµi häc 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, gèi ) - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang ) Ph¬ng ph¸p tæ chøc €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv 2x8n §éi h×nh nhËn líp. 3. KiÓm tra BC - Thùc hiÖn bµi thÓ dôc tõ nhÞp 1 – 25 ( nam, n÷). B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi thÓ dôc: * ¤n tõ nhÞp 1- 29 (n÷). - Chó ý c¸c ®éng t¸c th¨ng b»ng. * ¤n tõ nhÞp 1 - 36 (nam). - Chó ý ®Õn c¸c ®éng t¸c tay lªn cao vµ sang ngang. - Chó ý c¸c ®éng t¸c chèng ®Èy kh«ng ®îc cong lng. * Häc tõ 30 - 34 (n÷). 30’ §éi h×nh khëi ®éng - C¸n sù ®iÒu khiÓn. - ¤n tËp theo nhãm. * Häc tõ 37 - 40 (nam). §éi h×nh «n tËp - Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c. - Quan s¸t söa sai cho häc sinh. 2. Ch¹y ng¾n: * Ngåi xuÊt ph¸t . - Gi¸o viªn híng dÉn cho häc sinh. - Quan s¸t häc sinh tËp luyÖn. * Kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao- ch¹y gi÷a qu·ng. §éi h×nh tËp luyÖn XP thÊp – ch¹y lao - Gäi häc sinh thùc hiÖn tèt lªn thùc hiÖn cñng cè bµi gi¶ng - Giíi thiÖu mét sè ®iÒu luËt ®iÒn kinh (SGK) *. Cñng cè: - Thùc hµnh. *. Trß ch¬i: - TiÕp søc con thoi C/ KÕt thóc: 1. Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ) 2. NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n bµi thÓ dôc. 5’ - GV hìng dÉn h/s c¸ch ch¬i. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv §éi h×nh nhËn xÐt xuèng líp. So¹n: 29/9/2012 Gi¶ng: 01/10/2012 TiÕt 11 Bµi thÓ dôc- ch¹y ng¾n I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Bµi TD: BiÕt c¸ch thùc hiÖn tõ nhÞp 1 – 40( nam); tõ 1 – 34( n÷). Häc tõ 35 – 40( n÷). - Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn bæ trî do gi¸o viªn chän. Trß ch¬i ch¹y thoi tiÕp søc. Kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng( 50m). 2. KÜ n¨ng: Bµi TD: BiÕt c¸ch thùc hiÖn tõ nhÞp 1 – 40( nam); tõ 1 – 34( n÷). Häc tõ 35 – 40( n÷). - Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn bæ trî do gi¸o viªn chän. Trß ch¬i ch¹y thoi tiÕp søc. Kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng( 50m). 3. Th¸i ®é: HS thùc hiÖn nghiªm tóc tÝch cùc II. §Þa ®iÓm- Ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng THCS kh¸nh yªn trung. - Cßi, ®ång hå, d©y ®Ých. III. h® cña gv& hs: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: §Þnh lîng 8-10’ Ph¬ng ph¸p tæ chøc €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ 1. NhËn líp: - Líp trëng tËp chung b¸o c¸o. - GV phæ biÕn néi dung bµi häc €gv §éi h×nh nhËn líp. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, gèi ) - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang ) * KTBC B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi thÓ dôc: * ¤n néi dung bµi thÓ dôc * ¤n 1 - 40 (nam). * ¤n 1 - 34 (n÷)). * Häc 35 - 40 (n÷) 2x8n 30’ §éi h×nh khëi ®éng - C¸n sù ®iÒu khiÓn. - ¤n tËp theo nhãm. §éi h×nh «n tËp - Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c. - Quan s¸t söa sai cho häc sinh. - Gi¸o viªn híng dÉn cho häc sinh. - Quan s¸t häc sinh tËp luyÖn. 2. Ch¹y ng¾n: * ¤n xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao §éi h×nh tËp XP – ch¹y lao vµ ch¹y gi÷a qu·ng( 50m). - Chó ý ®Õn ®é dµi cña bíc ch¹y. - Gäi 2 häc sinh cã kü thuËt tèt lªn thùc hiÖn. * Ch¹y gi÷a qu·ng. 5’ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ *. Cñng cè: - Thùc hµnh. C/ KÕt thóc: 1. Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ) €gv §éi h×nh nhËn xÐt xuèng líp. 2. NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n bµi thÓ dôc. So¹n: 29/9/2012 Gi¶ng: 2/10/2012 TiÕt 12 bµi thÓ dôc- ch¹y ng¾n I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Bµi TD: BiÕt c¸ch thùc hiÖn tõ nhÞp 1 – 40( nam); tõ 1 – 40( n÷). Häc tõ 40 – 45( nam, n÷). - Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y bíc nhá, ch¹y ®¹p sau. Kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng – ch¹y vÒ ®Ých. Giíi thiÖu mét sè luËt c¬ b¶n cña ®iÒn kinh( PhÇn ch¹y cù li ng¾n). 2. KÜ n¨ng: Bµi TD: Thùc hiÖn ®îc tõ nhÞp 1 – 40( nam); tõ 1 – 40( n÷). Häc tõ 40 – 45( nam, n÷). - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn ®îc ch¹y bíc nhá, ch¹y ®¹p sau. Kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng – ch¹y vÒ ®Ých. Giíi thiÖu mét sè luËt c¬ b¶n cña ®iÒn kinh( PhÇn ch¹y cù li ng¾n). 3. Th¸i ®é: HS thùc hiÖn nghiªm tóc tÝch cùc II. §Þa ®iÓm- Ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng THCS kh¸nh yªn trung. - Cßi, ®ång hå, d©y ®Ých. III. H§ cña GV& HS: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Líp trëng tËp chung b¸o c¸o. - GV phæ biÕn néi dung bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, gèi ) - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang ) * KTBC: - KÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao ( Bazem ®iÓm gv) B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi thÓ dôc: * ¤n tËp 1 - 40 bµi thÓ dôc nam, n÷. - Chó ý ®Õn t thÕ khi thùc hiÖn ®éng t¸c (tay th¼ng khi lªn cao khi sang ngang vµ ra tríc). - C¸c ®éng t¸c th¨ng b»ng yªu cÇu ch©n vµ mòi ch©n th¼ng. - C¸c nhÞp h« liÒn nhau vµ cã sù liªn kÕt. * Häc tõ 41 - 45 (nam, n÷) §Þnh lîng 8-10’ Ph¬ng ph¸p tæ chøc €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ 2lx8n €gv §éi h×nh nhËn líp. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ 15’ €gv §éi h×nh khëi ®éng - GV ®iÒu khiÓn. - ¤n tËp ®ång lo¹t. - Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c. - Híng dÉn häc sinh tËp luyÖn. - Quan s¸t söa sai cho häc sinh. §éi h×nh «n tËp vµ chia nhãm 2. Ch¹y ng¾n: * ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y ®¹p sau. * Kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp- ch¹y lao- ch¹y gi· qu·ng(60m). §éi h×nh «n ch¹y bíc nhá, ®¹p sau. 5’ - Giíi thiÖu mét sè ®iÒu luËt ®iÒn kinh (SGK) *. Cñng cè: - Thùc hµnh. §éi h×nh «n xuÊt ph¸t thÊp-ch¹y lao- ch¹y gi÷a qu·ng( 60m). C/ KÕt thóc: 1. Håi tÜnh: - Th¶ láng c¸c khíp ( Tay, vai, h«ng, gèi ) - Gäi 2 häc sinh cã kü thuËt tèt lªn thùc hiÖn. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ 2. NhËn xÐt: - Th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ tËp luyÖn. 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n tËp bµi thÓ dôc. €gv §éi h×nh nhËn xÐt xuèng líp. So¹n: 27/9/2011 Gi¶ng: 29/9/2011 TiÕt 13 «n tËp bµi tD I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc:. - Bµi TD: BiÕt c¸ch thùc hiÖn tõ nhÞp 1-45( nam); tõ nhÞp 1-45( n÷). 2. KÜ n¨ng: - Bµi TD: Thùc hiÖn ®îc tõ nhÞp 1-45( nam); tõ nhÞp 1-45( n÷). 3. Th¸i ®é: HS thùc hiÖn nghiªm tóc tÝch cùc II. §Þa ®iÓm- Ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng THCS kh¸nh yªn trung. - Cßi, ®ång hå, d©y ®Ých. III. H§ cña GV& HS: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Líp trëng tËp chung b¸o c¸o. §Þnh lîng 8-10’ - GV phæ biÕn néi dung bµi häc B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. ¤n tËp bµi thÓ dôc: * ¤n bµi thÓ dôc nam 1 - 45 €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n. - Xoay c¸c khíp: (tay, vai, h«ng, gèi ) - Ðp d©y ch»ng ( däc,ngang) * KTBC Ph¬ng ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp. 2x8n 30’ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €gv §éi h×nh khëi ®éng - C¸n sù ®iÒu khiÓn. - ¤n tËp ®ång lo¹t.
- Xem thêm -