Tài liệu Giáo án thể dục 9 cả năm_cktkn_bộ 11

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 TUẦN : 1 - TIẾT : 1 Ngày Sọan : 1/09/2007 Bài : - MUÏC TIEÂU, NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH THEÅ DUÏC LÔÙP 9. - BIÊN CHẾ TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI HỌC TẬP BỘ MÔN. I/. MUÏC TIEÂU : - Giuùp hoïc sinh phaùt trieån toaøn dieän veà ñaïo ñöùc, trí tueä, theå chaát, thaåm myõ vaø caùc kyõ naêng cô baûn nhaèm hình thaønh nhaân caùch con ngöôøi Vieät Nam XHCN. - Biết được cụ thể mục tiêu chương trình thể dục lớp 9 để tự rèn luyện những kỹ năng, kỹ thuật, giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực - Goùp phaàn reøn luyeän neáp soáng laønh maïnh, taùc phong nhanh nheïn, kæ luaät, thoùi quen töï giaùc taäp luyeän TDTT, giöõ gìn veä sinh. - Trang bò cho hoïc sinh moät soá hieåu bieát ñuùng veà TDTT ñeå caùc em tích cöïc RLTT vaø thi ñaáu. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Trên lớp : Giáo viên : chuẩn bị giáo án - sách tham khảo - phấn Học sinh : chuẩn bị vở, bút. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : - Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. B. PHAÀN CÔ BAÛN : QH * Mục tiêu - noäi dung chöông trình Thể Dục lôùp 8 : 1. Nội dung chương trình TD lớp 9 - Lyù thuyeát chung - Ñoäi hình ñoäi nguõ - Baøi TD phaùt trieån chung - Chaïy nhanh - Chaïy beàn - Neùm boùng - Nhảy cao - Nhảy xa - Moân TD töï choïn ( đá cầu ) - OÂn taäp kieåm tra döï phoøng - Kieåm tra tieâu chuaån RLTT - cuối HK 2. Mục tiêu thể dục lớp 9 : - Thể dục 9 giúp học sinh củng cố, phát triển những kết quả đã học ở các lớp 6,7,8 và hòan thành mục tiêu môn học ở bật THCS. - Bieát ñöôïc moät soá kieán thöùc, kyõ naêng cô baûn ñeå taäp luyeän giöõ gìn söù khoeû, naâng cao theå löïc. - góp phần reøn luyeän neáp soáng laønh maïnh, taùc phong nhanh nheïn, kyû luaät, thoùi quen töï giaùc taäp luyeän, giöõ gìn veä sinh. - Có sự tăng tiến về thể lực, thi ñaït tieâu chuaån RLTT vaø theå hieän khaû naêng cuûa baûn thaân veà TDTT. - Bieát vaän duïng ôû möùc nhaát ñònh nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo neáp sinh hoaït ôû tröôøng vaø ngoaøi nhaø tröôøng. - Trả lời : là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động kéo dài. - Trả lời : ý đầu do hs trả lời. không vì như vậy sẽ không phù hợp với sức khỏe. - Trả lời : không đúng, như vậy sẽ có hại cho cơ thể, sau khi GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường LVÑ 4 phuùt 36 phuùt PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC - Lôùp tröôûng ổn định lớp, baùo caùo só soá cho giaùo vieân. - Hoïc sinh traät töï, chuù yù laéng nghe GV giôùi thieäu chöông trình TD lôùp 9. - Hoïc sinh chuù yù nghe giaûng vaø töï ghi baøi. - Giáo viên đưa ra một số câu hỏi - Hoïc sinh ñoùng goùp xaây döïng baøi, traû lôøi nhöõng caâu hoûi cuûa GV. - Em hãy cho biết sức bền là gì ? - Em đã tự tập chạy bền bao giờ chưa ? theo em 1 người chưa tập chạy bền bao giờ, ngay buổi tập đầu tiên đã chạy 1-2km, như vậy tốt hay không ? - Một bạn tập chạy bền xong đứng lại ngay, như Trang 1 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 chạy về nên giảm dần tốc độ , thực hiện các động tác hồi tĩnh. - Trả lời : trang phục gọn gàng, đúng theo đồng phục quy định của nhà trường : áo, quần thể dục, đi giày ba ta hoặc giày Spost. Lưu ý : không mang theo các vận dụng không cần thiết như : bút, thước, dao, kéo, compa... khi xuống học thực hành. * Một số quy định chung : luôn đem theo vở ghi khi học bộ môn. - Có vở ghi riêng cho bộ môn. - Ghi chép bài đầy đủ, bất cứ lúc nào giáo viên cũng có thể kiểm tra đột xuất. - Khi xuống sân tập - lên lớp : phải trật tự, đi theo hàng 1 để xuống ( lên ), không chen lấn, xô đẩy làm ảnh hưởng đến các lớp khác. - Xuống đến sân phải nhanh chóng tập trung vào hàng theo quy định. - Ra vào lớp phải xin phép giáo viên bộ môn. - Trong 1 phân môn thực hành : 1 em nghỉ từ 3 buổi trở lên ( kể cả kiến tập ) sẽ được kiểm tra lý thuyết thay thế. - Trong 1 học kỳ nếu em nào không mặc đồng phục, đem đồ dùng học tập theo đúng quy định : + 3 lần : lập biên bản mời phụ huynh lên làm cam kết. + tái phạm lần 4 trở đi : lập biên bản trả về BGH nhà trường giải quyết. - Lớp được chia thành 4 tổ : lớp trưởng ( lớp phó ) là người chỉ huy chung, tổ trưởng đứng đầu, thứ tự phía sau đứng từ thấp đến cao. Ngòai BCS lớp các em học sinh còn lại cũng phải chú ý đến công tác chỉ huy, tập trung lớp, giáo viên sẽ bất chợt chỉ định hay thay đổi để kiểm tra. C. KEÁT THUÙC : - Nhaéc nhôû hoïc sinh veà oân baøi vaø chuaån bò baøi tieáp theo. - Nhaän xeùt. - Xuoáng lôùp. NĂM HỌC : 2009 - 2010 vậy đúng hay không ? - Trang phục khi tập luyện TDTT nên như thế nào là phù hợp ? 1. Học lý thuyết : 2. Học thực hành : Ghi chú : đối với những em mắc bệnh bẩm sinh : tim mạch, khớp, đường hô hấp... hay yếu về thể lực phải báo cáo ngay từ đầu cho giáo viên biết. - Nặng : phải có ý kiến của bác sĩ, trình lên BGH nhà trường để miễn tập thực hành và được học lý thuyết thay thế. - Nhẹ : giáo viên có hướng giảm bớt lượng vận động cho phù hợp với sức khỏe. 5 phuùt - Về ý thức học tập của lớp. - GV cho xuoáng lôùp. RUÙT KINH NGHIEÄM TIẾT 1 : ............................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... TUẦN : 1 - TIẾT : 2 Ngày Sọan : 1/09/2007 Bài : - ĐHĐN : ÔN CÁC KỸ NĂNG Ở LỚP 6 - 7 VÀ 8 : TẬP HỢP HÀNG NGANG ( DỌC ) - DÓNG HÀNG - ĐIỂM SỐ DÀN HÀNG - - DỒN HÀNG - ĐỨNG NGHIÊM - NGHỈ - QUAY CÁC PHÍA, GIẬM CHÂN TẠI CHỖ - ĐI ĐỀU - CHẠY ĐỀU – VÒNG BÊN PHẢI – BÊN TRÁI - ĐỔI CHÂN KHI ĐI SAI NHỊP, PHÁT TRIỂN ĐỘI HÌNH 0-24 VÀ ĐỘI HÌNH 0-3-6-9. GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường Trang 2 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 I/. MUÏC TIEÂU : - Ôn tập : nhằm giúp các em nhớ lại những kiến thức, kỹ năng đã học ở các lớp dưới, hình thành lại thói quen, kỹ năng thực hiện động tác sau 3 tháng hè nghỉ ngơi. - Rèn luyện tư thế, tác phong và nề nếp kỷ luật, góp phần hình thành nhân cách. - Hòan thiện những kỹ năng ĐHĐN đã học, vận dụng vào thực tiển trong và ngòai nhà trường. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Sân trường THCS Tam Hòa. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : - Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. LVÑ 8 - 10 phuùt - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. - Khôûi ñoäng chung : Quay caùc khôùp coå, coå tay – coå chaân, khuyûu tay, caùnh tay, hoâng, khôùp goái. - Kiểm tra bài cũ : 1. Em hãy nêu các môn thể thao mình học trong chương trình thể dục lớp 9 ? 2lầnx8n Phöông phaùp-Toå chöùc - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá cho GV. LT€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Gv Ñoäi hình khôûi ñoäng : - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2. Nêu các yêu cầu trong lúc học bộ môn ? € € Gv B. PHAÀN CÔ BAÛN : QH * Ñoäi hình ñoäi nguõ : ôn tập - Taäp hoïp haøng ngang ( dọc ), doùng haøng, ñieåm soá, dàn hàng, dồn hàng. - Ñöùng nghieâm, nghæ, quay traùi, quay phaûi, quay ñaèng sau. - Giậm chân tại chỗ - đi đều - chạy đều. - Đổi chân khi đi sai nhịp. - Đi đều vòng bên phải – bên trái. - Phát triển đội hình 0-2-4 và đội hình 0-3-6-9. - Sau khi tập xong Gv cho các em tập trung lại : chọn bất kỳ 2 nhóm mỗi nhóm từ 6-8 em lên thực hiện lại các nội dung trên. 30 phút C/. PHAÀN KEÁT THUÙC : - Thaû loûng : caùc khôùp, thaû loûng toøan thaân. - Nhaän xeùt : YÙ thöùc tham gia hoïc taäp cuûa lôùp ( tuyeân döông nhöõng em tích cöïc taäp luyeän – pheâ bình nhöõng em chöa chuù yù taäp luyeän ) - Daën doø : Veà nhaø taäp luyeän theâm. - Xuoáng lôùp : Giaùo vieân hoâ : “ giaûi taùn ” Hoïc sinh ñaùp : “ khoûe ” 5 phuùt 2 laàn Đ-- Đội hình tập luyện : 5 phút N.1 €€€€€€€ 3 phút € € 8 phút 4 phút 5 phút 5 phút GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường N.2€ € € € € GV € € €N.4 € € € N.3 €€€€€€€ Giáo viên cho các em tập chung từ 3 - 4 lần sau đó chia tổ cho các em tập luyện - giáo viên quan sát sửa sai. - Gv nhaéc caùc em keát hôïp hít thôû sâu, ñeàu. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € € LT€ €€€€€€€ Trang 3 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Gv RUÙT KINH NGHIEÄM TIẾT 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TUẦN : 2 - TIẾT : 3 Ngày Sọan : 1/09/2007 Bài : - ĐHĐN : ÔN NHỮNG KỸ NĂNG HS THỰC HIỆN CÒN YẾU - CHẠY NGẮN : TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN SỨC NHANH ( DO GV CHỌN ); XUẤT PHÁT TỪ 1 SỐ TƯ THẾ KHÁC NHAU : ĐỨNG MẶT, VAI, LƯNG HƯỚNG CHẠY. - CHẠY BỀN : LUYỆN TẬP CHẠY BỀN, GIỚI THIỆU HIỆN TƯỢNG CỰC ĐIỂM VÀ CÁCH KHẮC PHỤC. I/. MUÏC TIEÂU - YÊU CẦU : - Tiếp tục ôn tập những kỹ năng cơ bản về ĐHĐN các em đã học ở các lớp 6 – 7 - 8. - Tập luyện tư thế cơ bản đúng, hình thành tác phong nhanh nhẹn, tính kỷ luật và tinh thần tập thể cao. - Các bài tập bổ trợ, trò chơi : giúp cho các em phát triển thể lực, rèn luyện sức nhanh, sức bền - Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện cơ bản đúng động tác kỹ thuật. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Sân trường THCS Tam Hòa. - Chóp nhựa, tín gậy. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : - Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. - Khôûi ñoäng chung : Quay caùc khôùp coå, coå tay – coå chaân, khuyûu tay, caùnh tay, hoâng, khôùp goái. - Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng - Kiểm tra bài cũ : Gv gọi 2 nhóm mỗi nhóm từ 6 - 8 em, 1 nhóm thực hiện tập hợp hàng ngang - dóng hàng - điểm số, nhóm kia thực hiện giậm chân tại chỗ và đi đều. B. PHAÀN CÔ BAÛN : QH LVÑ 8 - 10 phuùt PHÖÔNG PHAÙP-TOÅ CHÖÙC 2lầnx8n - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá cho GV. LT€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ 2lầnx8n - Gv Ñoäi hình khôûi ñoäng : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € € 30 phút GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường Trang 4 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 * Ñoäi hình ñoäi nguõ : ôn tập - Taäp hợp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá. - Giậm chân tại chỗ - đi đều - chạy đều. - Phát triển đội hình 0-2-4 và đội hình 0-3-6-9. Giáo viên cho các em tập chung từ 3 - 4 lần sau đó chia tổ cho các em tập luyện - giáo viên quan sát sửa sai. - Sau khi tập xong Gv cho các em tập trung lại : chọn bất kỳ 2 nhóm mỗi nhóm từ 6-8 em lên thực hiện lại các nội dung trên. * Chaïy cự ly ngắn ( chạy ngắn ) : - Oân : đứng mặt, vai và lưng hướng chạy. - Trò chơi : chạy tiếp sức chuyển vật Giáo viên phổ biến cách chơi - luật chơi cho học sinh hiểu, tổ chức cho các em chơi. Chú ý an tòan cho các em, nhắc hs không nên cố gắng quá sức để xảy ra chấn thương. - Sau khi tập xong Gv cho các em tập trung lại : chọn bất kỳ 2 - 4 em lên thực hiện lại các các tư thế hướng chạy đã ôn. NĂM HỌC : 2009 - 2010 15 phút 3 phút Độ- Đội hình tập luyện : N.1 €€€€€€€ 7 phút € € 5 phút N.2€ € GV € € € € € €N.4 € € € N.3 €€€€€€€ 10 phút 1 lầnx40m - Ñoäi hình taäp luyeän : x x x x 1lầnx15m * Chaïy bền : - Luyện tập chạy bền. - Giới thiệu hiện tượng cực điểm và cách khắc phục : khi chạy bền đến 1 lúc nhất định, có thể cảm thấy tức ngực, khó thở, thở nhanh và nông, vận động khó khăn muốn bỏ cuộc. lúc này người chạy cần quyết tâm không bỏ cuộc và thực hiện 1 số động tác : chạy chậm lại 1 chút, hít thở sâu, vừa chạy vừa dang 2 tay hít vào bằng mũi – buông tay xuống và thở ra bằng miệng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv - Đội hình chạy : 5 phút x x x Gv x C/. PHAÀN KEÁT THUÙC : - Thaû loûng : caùc khôùp, thaû loûng toøan thaân. - Nhaän xeùt : YÙ thöùc tham gia hoïc taäp cuûa lôùp ( tuyeân döông nhöõng em tích cöïc taäp luyeän – pheâ bình nhöõng em chöa chuù yù taäp luyeän ) - Daën doø : Veà nhaø taäp luyeän theâm. - Xuoáng lôùp : Giaùo vieân hoâ : “ giaûi taùn ” Hoïc sinh ñaùp : “ khoûe ” 5 phuùt 2 laàn - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv nhaéc caùc em keát hôïp hít thôû sâu, ñeàu. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - € Gv Đội hình xuống lớp : €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ Gv RUÙT KINH NGHIEÄM TIẾT 3 : GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường Trang 5 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TUẦN : 2 - TIẾT : 4 Ngày Sọan : 1/09/2007 Bài : - ĐHĐN : TI ẾP T ỤC ÔN NHỮNG KỸ NĂNG HS THỰC HIỆN CÒN YẾU - CHẠY NGẮN : ÔN TRÒ CHƠI CHẠY TIẾP SỨC CON THOI; TƯ THẾ SẴN SÀNG - XUẤT PHÁT. - CHẠY BỀN : LUYỆN TẬP CHẠY BỀN, GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỘNG TÁC HỒI TĨNH. I/. MUÏC TIEÂU - YÊU CẦU : - Tiếp tục ôn tập hoàn thiện những kỹ năng cơ bản về ĐHĐN các em thực hiện còn yếu. - Tập luyện tư thế cơ bản đúng, hình thành tác phong nhanh nhẹn, tính kỷ luật và tinh thần tập thể cao. - Các bài tập bổ trợ, trò chơi : giúp cho các em phát triển thể lực, rèn luyện sức nhanh, sức bền - Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện đúng động tác kỹ thuật. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Sân trường THCS Tam Hòa. - Chóp nhựa, tín gậy, tranh tư thế sẵn sàng xuất phát III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : - Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. - Khôûi ñoäng chung : Quay caùc khôùp coå, coå tay – coå chaân, khuyûu tay, caùnh tay, hoâng, khôùp goái. - Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng - Kiểm tra bài cũ : Gv gọi 2 nhóm mỗi nhóm từ 6 - 8 em, 1 nhóm thực hiện chạy đều, nhóm kia thực hiện giậm chân tại chỗ và đi đều. LVÑ 8 - 10 phuùt PHÖÔNG PHAÙP-TOÅ CHÖÙC - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá cho GV. LT€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ 2lầnx8n 2lầnx8n GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường Gv - Ñoäi hình khôûi ñoäng : Trang 6 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € B. PHAÀN CÔ BAÛN : QH * Ñoäi hình ñoäi nguõ : ôn tập - Taäp hợp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá. - Giậm chân tại chỗ - đi đều - chạy đều. - Phát triển đội hình 0-2-4 và đội hình 0-3-6-9. Giáo viên cho các em tập chung từ 3 - 4 lần sau đó chia tổ cho các em tập luyện - giáo viên quan sát sửa sai. - Sau khi tập xong Gv cho các em tập trung lại : chọn bất kỳ 2 nhóm mỗi nhóm từ 6-8 em lên thực hiện lại các nội dung trên. * Chaïy cự ly ngắn ( chạy ngắn ) : - Thực hiện tư thế sẵn sàng - xuất phát - Trò chơi : chạy tiếp sức con thoi Giáo viên phổ biến cách chơi - luật chơi cho học sinh hiểu, tổ chức cho các em chơi. Chú ý an tòan cho các em, nhắc hs không nên cố gắng quá sức để xảy ra chấn thương. - Sau khi tập xong Gv cho các em tập trung lại : chọn bất kỳ 2 - 4 em lên thực hiện lại các các tư thế hướng chạy đã ôn. * Chaïy bền : - Luyện tập chạy bền. - Giới thiệu hiện tượng cực điểm và cách khắc phục : khi chạy bền đến 1 lúc nhất định, có thể cảm thấy tức ngực, khó thở, thở nhanh và nông, vận động khó khăn muốn bỏ cuộc. lúc này người chạy cần quyết tâm không bỏ cuộc và thực hiện 1 số động tác : chạy chậm lại 1 chút, hít thở sâu, vừa chạy vừa dang 2 tay hít vào bằng mũi – buông tay xuống và thở ra bằng miệng. € 30 phút 15 phút 3 phút Độ- Đội hình tập luyện : Nhoùm.1 €€€€ €€€€ 7 phút 5 phút Nhoùm.2 €€€€ €€€€ €(GV) Nhoùm.3 €€€€ €€€€ Nhoùm.4 €€€€ €€€€ - Ñoäi hình taäp luyeän : 10 phút 1 lầnx40m 1lầnx15m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv - Đội hình chạy : 5 phút x x x Gv x C/. PHAÀN KEÁT THUÙC : - Thaû loûng : caùc khôùp, thaû loûng toøan thaân. - Nhaän xeùt : YÙ thöùc tham gia hoïc taäp cuûa lôùp ( tuyeân döông nhöõng em tích cöïc taäp luyeän – pheâ bình nhöõng em chöa chuù yù taäp luyeän ) - Daën doø : Veà nhaø taäp luyeän theâm. - Xuoáng lôùp : Giaùo vieân hoâ : “ giaûi taùn ” Hoïc sinh ñaùp : “ khoûe ” 5 phuùt 2 laàn x 8 nhịp - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv nhaéc caùc em keát hôïp hít thôû sâu, ñeàu. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv - Đội hình xuống lớp : €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường Trang 7 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 LT€ €€€€€€€ Gv RUÙT KINH NGHIEÄM TIẾT 4 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TUẦN : 3 - TIẾT : 5 Ngày Sọan : 7/09/2007 Bài : - CHẠY NGẮN : TRÒ CHƠI CHẠY ĐUỔI; NGỒI MẶT HƯỚNG CHẠY - XUẤT PHÁT, TƯ THẾ SẴN SÀNG - XUẤT PHÁT. - BÀI THỂ DỤC : HỌC TỪ NHỊP 1 – 10 ( BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN NAM, NỮ RIÊNG ) - CHẠY BỀN : LUYỆN TẬP CHẠY BỀN, GIỚI THIỆU HIỆN TƯỢNG CHUỘT RÚT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC. I/. MUÏC TIEÂU - YÊU CẦU : - Các bài tập bổ trợ, trò chơi : giúp cho các em phát triển thể lực, rèn luyện sức nhanh, sức bền. - Trang bị thêm cho các em các động tác mới của bài thể dục phát triển chung nam và nữ dành cho khối 9 để rèn luyện các nhóm cơ khớp chính của cơ thể. - Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện cơ bản đúng động tác kỹ thuật. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Sân trường THCS Tam Hòa. - Chóp nhựa, các tranh hướng chạy. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : - Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. - Khôûi ñoäng chung : Quay caùc khôùp coå, coå tay – coå chaân, khuyûu tay, caùnh tay, hoâng, khôùp goái. - Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû, naâng cao LVÑ 8 - 10 phuùt 2lầnx8n GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường PHÖÔNG PHAÙP-TOÅ CHÖÙC - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá cho GV. LT€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Trang 8 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 ñuøi, goùt chaïm moâng - Kiểm tra bài cũ : Gv gọi 2 – 3 em thực hiện tư thế sẵn sàng - xuất phát. NĂM HỌC : 2009 - 2010 2lầnx8n Gv Ñoäi hình khôûi ñoäng : - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € B. PHAÀN CÔ BAÛN : QH * Chaïy cự ly ngắn ( chạy ngắn ) : - Thực hiện tư thế sẵn sàng - xuất phát - Ngồi mặt hướng chạy - xuất phát - Trò chơi : chạy đuổi Giáo viên phổ biến cách chơi - luật chơi cho học sinh hiểu, tổ chức cho các em chơi. Chú ý an tòan cho các em, nhắc hs không nên cố gắng quá sức để xảy ra chấn thương. - Sau khi tập xong Gv cho các em tập trung lại : chọn bất kỳ 2 - 4 em lên thực hiện lại các các tư thế hướng chạy đã ôn. * Bài TD Phát Triển Chung : - Giáo viên giới thiệu sơ nét về bài thể dục phát triển chung cho học sinh k9 : gồm 2 bài cho nam và nữ riêng với 45 nhịp. Sau só Gv thực hiện 1 lần tòan bộ 2 bài cho học sinh quan sát. - Cho các em học 10 nhịp đầu : Gv thị phạm kết hợp với phân tích động tác cho các em quan sát, cho các em cùng tập chung từ 4-5 lần sau đó chia tổ cho các em tự tập Gv đi quan sát và sửa sai. - Sau khi chia nhóm tập xong Gv cho các em tập trung gọi mỗi nhóm từ 3-4 em lên thực hiện lại cho các nhóm quan sát, nhận xét. Gv tổng hợp ý kiến rồi sửa sai động tác cho các em. * Chaïy bền : - Luyện tập chạy bền. - Giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục : là hiện tượng thường gặp trong tập luyện TDTT do cơ co quá mức không duỗi ra được. nó thường xuất hiện ở các cơ sau cẳng chân, bàn chân và cơ bụng. Để hạn chế cần khởi động kỹ và trong khi tập không nên nghĩ giữa các lần tập quá lâu làm cho cơ thể gần như về trạng thái bình thường, rồi mới tập tiếp. Khi bị chuột rút cần xoa bóp, day, ấn tay vào chỗ bị chuột rút. 30 phút 10 phút 1 lầnx 50m 1 lầnx 50m € - Ñoäi hình taäp luyeän : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv 15 phút - Độ- Đội hình tập luyện : Nhoùm.1 €€€€ €€€€ Nhoùm.2 €€€€ €€€€ €(GV) Nhoùm.3 €€€€ €€€€ - Nhoùm.4 €€€€ €€€€ Đội hình chạy : x x x Gv x 5 phút x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Giáo viên nhắc nhở học sinh trong lúc chạy không xô đẩy, chen lấn, phá hàng và chạy nhẹ nhàng. C/. PHAÀN KEÁT THUÙC : - Thaû loûng : caùc khôùp, thaû loûng toøan thaân. - Nhaän xeùt : YÙ thöùc tham gia hoïc taäp cuûa lôùp ( tuyeân döông nhöõng em tích cöïc taäp luyeän – pheâ bình nhöõng em chöa chuù yù taäp luyeän ) - Daën doø : Veà nhaø taäp luyeän theâm. - Xuoáng lôùp : Giaùo vieân hoâ : “ giaûi taùn ” Hoïc sinh ñaùp : “ khoûe ” 5 phuùt 2 laàn GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường - Gv nhaéc caùc em keát hôïp hít thôû sâu, ñeàu. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv - Đội hình xuống lớp : Trang 9 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ Gv RUÙT KINH NGHIEÄM TIẾT 5 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TUẦN : 3-4 - TIẾT : 6-7 Ngày Sọan : 7/09/2007 Bài : - CHẠY NGẮN : ÔN CHẠY BƯỚC NHỎ, CHẠY NÂNG CAO ĐÙI, CHẠY GÓT CHẠM MÔNG ; TẠI CHỖ ĐÁNH TAY. - BÀI THỂ DỤC : ÔN TỪ NHỊP 1 – 10 ; HỌC TỪ NHỊP 11 – 18 ( NỮ ), 11 - 19 ( NAM ) - CHẠY BỀN : LUYỆN TẬP CHẠY BỀN. I/. MUÏC TIEÂU - YÊU CẦU : - Các bài tập bổ trợ : giúp cho các em phát triển thể lực, rèn luyện sức nhanh, sức bền. - Tiếp tục hướng dẫn các động tác mới của bài thể dục phát triển chung nam và nữ dành cho khối 9 để rèn luyện các nhóm cơ khớp chính của cơ thể. - Hướng dẫn, trang bị thêm cho học sinh về cách luyện tập sức bền. - Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện cơ bản đúng động tác kỹ thuật. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Sân trường THCS Tam Hòa. - Chóp nhựa, tranh các động tác bổ trợ. III. THỜI GIAN : 45 phút x 2 tiết IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : LVÑ 8 - 10 GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường PHÖÔNG PHAÙP-TOÅ CHÖÙC Trang 10 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 - Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. - Khôûi ñoäng chung : Quay caùc khôùp coå, coå tay – coå chaân, khuyûu tay, caùnh tay, hoâng, khôùp goái. - Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng - Kiểm tra bài cũ : Gv gọi 4-5 em thực hiện 10 nhịp đầu tiên của bài TD phát triển chung. NĂM HỌC : 2009 - 2010 phuùt - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá cho GV. LT€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ 2lầnx8n 2lầnx8n Gv Ñoäi hình khôûi ñoäng : - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € B. PHAÀN CÔ BAÛN : QH * Chaïy cự ly ngắn : ôn tập - Các động tác bổ trợ : Gv cho các em thực hiện di động theo hàng. - Tại chỗ đánh tay - Sau khi tập xong Gv cho các em tập trung lại : chọn bất kỳ 2 - 4 em lên thực hiện lại các các động tác bổ trợ đã ôn cho lớp quan sát, nhận xét. * Bài TD Phát Triển Chung : - Gv cho cả lớp cùng tập với nhau từ 2-3 lần. Sau đó tách nữ ra ôn các nhịp đã học ở tiết trước còn nam ở lại học tiếp đến nhịp thứ 19 rồi đổi ngược lại. - Khi các nhóm tập xong Gv cho các em tập trung gọi mỗi nhóm từ 3-4 em lên thực hiện lại cho các nhóm quan sát, nhận xét. Gv tổng hợp ý kiến rồi sửa sai động tác cho các em. * Chaïy bền : - Luyện tập chạy bền. - Một số hướng dẫn tập luyện sức bền. - Giáo viên nhắc nhở học sinh trong lúc chạy không xô đẩy, chen lấn, phá hàng và chạy nhẹ nhàng. 30 phút 10 phút 2-3 lần x 15m 8 lần € - Ñoäi hình taäp luyeän : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 phút - Độ- Đội hình tập luyện : Nhoùm.1 €€€€ €€€€ € € € Gv Nhoùm.2 €€€€ €€€€ € € € € € € € € € € € Gv - Đội hình chạy : 5 phút x x x Gv x C/. PHAÀN KEÁT THUÙC : - Thaû loûng : caùc khôùp, thaû loûng toøan thaân. - Nhaän xeùt : YÙ thöùc tham gia hoïc taäp cuûa lôùp ( tuyeân döông nhöõng em tích cöïc taäp luyeän – pheâ bình nhöõng em chöa chuù yù taäp luyeän ) - Daën doø : Veà nhaø taäp luyeän theâm. - Xuoáng lôùp : Giaùo vieân hoâ : “ giaûi taùn ” Hoïc sinh ñaùp : “ khoûe ” 5 phuùt 2 laàn - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv nhaéc caùc em keát hôïp hít thôû sâu, ñeàu. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv - Đội hình xuống lớp : €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường Trang 11 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 Gv TUẦN : 4 - TIẾT : 8 Ngày Sọan : 12/09/2007 Bài : - CHẠY NGẮN : ÔN NHƯ NỘI DUNG TIẾT 6 - XUẤT PHÁT CAO CHẠY NHANH. - BÀI THỂ DỤC : ÔN TỪ NHỊP 11 – 18 ( NỮ ), 11 - 19 ( NAM ) - CHẠY BỀN : LUYỆN TẬP CHẠY BỀN. I/. MUÏC TIEÂU - YÊU CẦU : - Các bài tập bổ trợ : giúp cho các em phát triển thể lực, rèn luyện sức nhanh, sức bền. - Ôn tập các nhịp mới học của bài thể dục phát triển chung giúp học sinh củng cố, sửa chữa những sai sót trong lúc thực hiện động tác. - Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện cơ bản đúng động tác kỹ thuật. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Sân trường THCS Tam Hòa. - Chóp nhựa. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : - Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. - Khôûi ñoäng chung : Quay caùc khôùp coå, coå tay – coå chaân, khuyûu tay, caùnh tay, hoâng, khôùp goái. - Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng - Kiểm tra bài cũ : Gv gọi 4-5 em thực hiện các nhịp đầu tiên của bài TD phát triển chung đã học. LVÑ 8 - 10 phuùt PHÖÔNG PHAÙP-TOÅ CHÖÙC - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá cho GV. LT€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ 2lầnx8n 2lầnx8n Gv Ñoäi hình khôûi ñoäng : - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € B. PHAÀN CÔ BAÛN : QH * Chaïy cự ly ngắn : ôn tập - Các động tác bổ trợ : Gv cho các em thực hiện di động theo hàng. - Xuất phát cao - chạy nhanh - Sau khi tập xong Gv cho các em tập trung lại : chọn bất kỳ 2 - 4 em lên thực hiện lại kỹ thuật xuất phát cao cho lớp quan sát, nhận xét. * Bài TD Phát Triển Chung : - Gv cho cả lớp cùng tập và ôn với nhau từ 2-3 lần. Sau đó tách nữ ra để các em tự ôn với nhau, còn nam giáo viên cho các em tập, quan sát sửa sai những động tác các em thực hiện chưa đúng hoặc chưa chuẩn sau đó đổi ngược lại cho nữ. - Khi các nhóm tập xong Gv cho các em tập trung gọi mỗi nhóm từ 3-4 em lên thực hiện lại cho các nhóm quan sát, nhận xét. Gv tổng hợp ý kiến rồi sửa sai động tác cho các em. * Chaïy bền : 30 phút 10 phút 2-3 lần x 15m 40-60m € - Ñoäi hình taäp luyeän : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 phút - Độ- Đội hình tập luyện : Nhoùm.1 €€€€ €€€€ GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường € € € x x x x Gv Nhoùm.2 €€€€ € €€ € € € € € € € € € € € Trang 12 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 - Luyện tập chạy bền. - Giáo viên nhắc nhở học sinh trong lúc chạy không xô đẩy, chen lấn, phá hàng và chạy nhẹ nhàng. Gv - Đội hình chạy : x x x Gv x 5 phút C/. PHAÀN KEÁT THUÙC : - Thaû loûng : caùc khôùp, thaû loûng toøan thaân. - Nhaän xeùt : YÙ thöùc tham gia hoïc taäp cuûa lôùp ( tuyeân döông nhöõng em tích cöïc taäp luyeän – pheâ bình nhöõng em chöa chuù yù taäp luyeän ) - Daën doø : Veà nhaø taäp luyeän theâm. - Xuoáng lôùp : Giaùo vieân hoâ : “ giaûi taùn ” Hoïc sinh ñaùp : “ khoûe ” 5 phuùt 2 laàn - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv nhaéc caùc em keát hôïp hít thôû sâu, ñeàu. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv RUÙT KINH NGHIEÄM TIẾT 8 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TUẦN : 5 - TIẾT : 9 Ngày Sọan : 20/9/2007 Bài : - CHẠY NGẮN : ÔN CHẠY BƯỚC NHỎ, NÂNG CAO ĐÙI, GÓT CHẠM MÔNG; XUẤT PHÁT CAO CHẠY NHANH ; HỌC : NGỒI VAI HƯỚNG CHẠY - XUẤT PHÁT. - BÀI THỂ DỤC : ÔN TỪ NHỊP 11 – 18 ( NỮ ), 11 - 19 ( NAM ); HỌC TỪ NHỊP 19-25 ( NỮ ), 20-26 ( NAM ) - KIỂM TRA 15 PHÚT. - CHẠY BỀN : LUYỆN TẬP CHẠY BỀN. I/. MUÏC TIEÂU - YÊU CẦU : - Các bài tập bổ trợ : giúp cho các em phát triển thể lực, rèn luyện sức nhanh, sức bền. - Ôn tập các nhịp mới học của bài thể dục phát triển chung giúp học sinh củng cố, sửa chữa những sai sót trong lúc thực hiện động tác. - Bước đầu đánh giá quá trình tập luyện ở nhà của học sinh với 18 nhịp đã học đối với nữ và 19 nhịp đã học đối với nam của bài thể dục phát triển chung. - Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện cơ bản đúng động tác kỹ thuật. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Sân trường THCS Tam Hòa. - Chóp nhựa. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : - Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. - Khôûi ñoäng chung : Quay caùc khôùp coå, coå tay – coå chaân, khuyûu tay, caùnh tay, hoâng, khôùp goái. - Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû, naâng cao LVÑ 15 phuùt PHÖÔNG PHAÙP-TOÅ CHÖÙC - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá cho GV. LT€ 2lầnx8n GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Trang 13 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 ñuøi, goùt chaïm moâng - Kiểm tra 15 phút : giáo viên gọi từng nhóm mỗi nhóm từ 4-6 em lên thực hiện lại các động tác của bài thể dục đã học. NĂM HỌC : 2009 - 2010 2lầnx8n Gv Ñoäi hình khôûi ñoäng : - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € B. PHAÀN CÔ BAÛN : QH * Chaïy cự ly ngắn : ôn tập - Các động tác bổ trợ : Gv cho các em thực hiện di động theo hàng. - Xuất phát cao - chạy nhanh - Sau khi tập xong Gv cho các em tập trung lại : chọn bất kỳ 2 - 4 em lên thực hiện lại kỹ thuật xuất phát cao cho lớp quan sát, nhận xét. * Bài TD Phát Triển Chung : - Gv cho cả lớp cùng tập và ôn với nhau từ 2-3 lần. Sau đó tách nữ ra để các em tự ôn với nhau, còn nam giáo viên cho các em tập, quan sát sửa sai những động tác các em thực hiện chưa đúng hoặc chưa chuẩn sau đó đổi ngược lại cho nữ. - Khi các nhóm tập xong Gv cho các em tập trung gọi mỗi nhóm từ 3-4 em lên thực hiện lại cho các nhóm quan sát, nhận xét. Gv tổng hợp ý kiến rồi sửa sai động tác cho các em. * Chaïy bền : - Luyện tập chạy bền. - Giáo viên nhắc nhở học sinh trong lúc chạy không xô đẩy, chen lấn, phá hàng và chạy nhẹ nhàng. 25 phút 10 phút 2-3 lần x 15m € - Ñoäi hình taäp luyeän : 40-60m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 phút - Độ- Đội hình tập luyện : Nhoùm.1 €€€€ €€€€ € € € Gv Nhoùm.2 €€€€ € €€ € € € € € € € € € € € Gv - Đội hình chạy : x x x Gv x 5 phút C/. PHAÀN KEÁT THUÙC : - Thaû loûng : caùc khôùp, thaû loûng toøan thaân. - Nhaän xeùt : YÙ thöùc tham gia hoïc taäp cuûa lôùp ( tuyeân döông nhöõng em tích cöïc taäp luyeän – pheâ bình nhöõng em chöa chuù yù taäp luyeän ) - Daën doø : Veà nhaø taäp luyeän theâm. - Xuoáng lôùp : Giaùo vieân hoâ : “ giaûi taùn ” Hoïc sinh ñaùp : “ khoûe ” 5 phuùt 2 laàn - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv nhaéc caùc em keát hôïp hít thôû sâu, ñeàu. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv TUẦN : 5 + 6 - TIẾT : 10 + 11 Ngày Sọan : 24/9/2007 Bài : - CHẠY NGẮN : ÔN CHẠY BƯỚC NHỎ, NÂNG CAO ĐÙI, GÓT CHẠM MÔNG; XUẤT PHÁT CAO CHẠY NHANH ; HỌC : NGỒI LƯNG HƯỚNG CHẠY - XUẤT PHÁT. - BÀI THỂ DỤC : ÔN TỪ NHỊP 19 – 25 ( NỮ ), 20 - 26 ( NAM ); HỌC TỪ NHỊP 26-29 ( NỮ ), 27-36 ( NAM ) - CHẠY BỀN : LUYỆN TẬP CHẠY BỀN - HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP SỨC BỀN ( tt ) GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường Trang 14 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 I/. MUÏC TIEÂU - YÊU CẦU : - Các bài tập bổ trợ : giúp cho các em phát triển thể lực, rèn luyện sức nhanh, sức bền. - Ôn tập các nhịp mới học của bài thể dục phát triển chung giúp học sinh củng cố, sửa chữa những sai sót trong lúc thực hiện động tác. Tiếp tục giới thiệu và hướng dẫn các động tác mới cho học sinh làm quen, tập luyện. - Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện cơ bản đúng động tác kỹ thuật. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Sân trường THCS Tam Hòa. - Chóp nhựa. III. THỜI GIAN : 90 phút IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : - Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. - Khôûi ñoäng chung : Quay caùc khôùp coå, coå tay – coå chaân, khuyûu tay, caùnh tay, hoâng, khôùp goái. - Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng - Kiểm tra bài cũ : Gv gọi 4-5 em thực hiện các nhịp đầu tiên của bài TD phát triển chung đã học. LVÑ 15 phuùt PHÖÔNG PHAÙP-TOÅ CHÖÙC - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá cho GV. LT€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ 2lầnx8n 2lầnx8n Gv Ñoäi hình khôûi ñoäng : - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € B. PHAÀN CÔ BAÛN : QH * Chaïy cự ly ngắn : ôn tập - Các động tác bổ trợ : Gv cho các em thực hiện di động theo hàng. - Xuất phát cao - chạy nhanh - Ngồi vai hướng chạy - xuất phát - Học : ngồi lưng hướng chạy xuất phát - Sau khi tập xong Gv cho các em tập trung lại : chọn bất kỳ 2 - 4 em lên thực hiện lại kỹ thuật xuất phát cao cho lớp quan sát, nhận xét. * Bài TD Phát Triển Chung : - Gv cho cả lớp cùng tập và ôn với nhau từ 2-3 lần. Sau đó tách nữ ra để các em tự ôn với nhau, còn nam giáo viên cho các em tập, quan sát sửa sai những động tác các em thực hiện chưa đúng hoặc chưa chuẩn sau đó đổi ngược lại cho nữ. - Khi các nhóm tập xong Gv cho các em tập trung gọi mỗi nhóm từ 3-4 em lên thực hiện lại cho các nhóm quan sát, nhận xét. Gv tổng hợp ý kiến rồi sửa sai động tác cho các em. * Chaïy bền : - Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn luyện tập sức bền - Luyện tập chạy bền. 72 phút 10 phút 2-3 lần x 15m 40-60m 40-60m 40-60m € - Ñoäi hình taäp luyeän : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv 15 phút- Độ- Đội hình tập luyện : Nhoùm.1 €€€€ €€€€ € € € Nhoùm.2 €€€€ € €€ € € € € € € € € € € € Gv - Đội hình chạy : x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường Trang 15 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 Gv x x x x x x 5 phút C/. PHAÀN KEÁT THUÙC : - Thaû loûng : caùc khôùp, thaû loûng toøan thaân. - Nhaän xeùt : YÙ thöùc tham gia hoïc taäp cuûa lôùp ( tuyeân döông nhöõng em tích cöïc taäp luyeän – pheâ bình nhöõng em chöa chuù yù taäp luyeän ) - Daën doø : Veà nhaø taäp luyeän theâm. - Xuoáng lôùp : Giaùo vieân hoâ : “ giaûi taùn ” Hoïc sinh ñaùp : “ khoûe ” 8 phuùt 2 laàn Gv nhaéc caùc em keát hôïp hít thôû sâu, ñeàu. - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv TUẦN : 6 - TIẾT : 12 Ngày Sọan : 24/9/2007 Bài : - CHẠY NGẮN : ÔN XUẤT PHÁT CAO - CHẠY NHANH ( 40 - 60M ); ÔN KỸ THUẬT XUẤT PHÁT THẤP. - BÀI THỂ DỤC : ÔN TỪ NHỊP 1 – 29 ( NỮ ), 1 - 36 ( NAM ) - CHẠY BỀN : TRÒ CHƠI ( DO GV CHỌN ). I/. MUÏC TIEÂU - YÊU CẦU : - Ôn tập giúp học sinh khắc sâu kỹ năng thực hiện động tác kỹ thuật. - Các bài tập bổ trợ, trò chơi : giúp cho các em phát triển thể lực, rèn luyện sức nhanh, sức bền. - Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện đúng động tác kỹ thuật. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Sân trường THCS Tam Hòa. - Chóp nhựa. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : - Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. - Khôûi ñoäng chung : Quay caùc khôùp coå, coå tay – coå chaân, khuyûu tay, caùnh tay, hoâng, khôùp goái. - Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng - Kiểm tra bài cũ : Gv gọi 4-5 em thực hiện các động tác đầu tiên của bài TD phát triển chung đã học. LVÑ 10 phuùt PHÖÔNG PHAÙP-TOÅ CHÖÙC - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá cho GV. LT€ 2lầnx8n 2lầnx8n - €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Gv Ñoäi hình khôûi ñoäng : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € B. PHAÀN CÔ BAÛN : QH * Chaïy cự ly ngắn : ôn tập - Xuất phát cao - chạy nhanh - Ôn kỹ thuật xuất phát thấp 30 phút 10 phút 40-60m 40-60m GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường € - Ñoäi hình taäp luyeän : Trang 16 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 - Sau khi tập xong Gv cho các em tập trung lại : chọn bất kỳ 2 - 4 em lên thực hiện lại kỹ thuật xuất phát thấp cho lớp quan sát, nhận xét. * Bài TD Phát Triển Chung : - Gv cho cả lớp cùng tập và ôn với nhau từ 2-3 lần. Sau đó tách nữ ra để các em tự ôn với nhau, còn nam giáo viên cho các em tập, quan sát sửa sai những động tác các em thực hiện chưa đúng hoặc chưa chuẩn sau đó đổi ngược lại cho nữ. - Khi các nhóm tập xong Gv cho các em tập trung gọi mỗi nhóm từ 3-4 em lên thực hiện lại cho các nhóm quan sát, nhận xét. Gv tổng hợp ý kiến rồi sửa sai động tác cho các em. * Chaïy bền : - Trò chơi " hai lần hít vào - hai lần thở ra. x x x x 15 phút x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv - Độ- Đội hình tập luyện : Nhoùm.1 €€€€ €€€€ € € € Nhoùm.2 €€€€ € €€ € € € € € € € € € € € Gv - Đội hình chạy : x x x Gv x 5 phút C/. PHAÀN KEÁT THUÙC : - Thaû loûng : caùc khôùp, thaû loûng toøan thaân. - Nhaän xeùt : YÙ thöùc tham gia hoïc taäp cuûa lôùp ( tuyeân döông nhöõng em tích cöïc taäp luyeän – pheâ bình nhöõng em chöa chuù yù taäp luyeän ) - Daën doø : Veà nhaø taäp luyeän theâm. - Xuoáng lôùp : Giaùo vieân hoâ : “ giaûi taùn ” Hoïc sinh ñaùp : “ khoûe ” 5 phuùt 2 laàn - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv nhaéc caùc em keát hôïp hít thôû sâu, ñeàu. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv RUÙT KINH NGHIEÄM TIẾT 12 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN : 7 - TIẾT : 13 Ngày Sọan : 05/10/2007 Bài : - CHẠY NGẮN : ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH, CHẠY BƯỚC NHỎ, CHẠY ĐẠP SAU, XUẤT PHÁT THẤP - CHẠY LAO - CHẠY GIỮA QUÃNG DOẶC DO GIÁO VIÊN CHỌN. - BÀI THỂ DỤC : ÔN TỪ NHỊP 1 – 29 ( NỮ ), 1 - 26 ( NAM ) ; HỌC TỪ NHỊP 27 - 36 ( NAM ) - CHẠY BỀN : LUYỆN TẬP CHẠY BỀN. I/. MUÏC TIEÂU - YÊU CẦU : - Ôn tập giúp học sinh khắc sâu kỹ năng thực hiện động tác kỹ thuật, tiê`p tục hướng dẫn thêm các động tác mới của bài thể dục cho các em học sinh biết. - Các bài tập bổ trợ, trò chơi : giúp cho các em phát triển thể lực, rèn luyện sức nhanh, sức bền. - Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện đúng động tác kỹ thuật. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Sân trường THCS Tam Hòa. - Chóp nhựa. III. THỜI GIAN : 45 phút GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường Trang 17 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : - Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. - Khôûi ñoäng chung : Quay caùc khôùp coå, coå tay – coå chaân, khuyûu tay, caùnh tay, hoâng, khôùp goái. - Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng - Kiểm tra bài cũ : Gv gọi 4-5 em thực hiện các động tác đầu tiên của bài TD phát triển chung đã học. LVÑ 10 phuùt PHÖÔNG PHAÙP-TOÅ CHÖÙC - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá cho GV. LT€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ 2lầnx8n 2lầnx8n Gv Ñoäi hình khôûi ñoäng : - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € B. PHAÀN CÔ BAÛN : QH * Chaïy cự ly ngắn : ôn tập - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông... - Xp thấp - chạy lao - giữa quãng - Sau khi tập xong Gv cho các em tập trung lại : chọn bất kỳ 2 - 4 em lên thực hiện lại kỹ thuật xuất phát thấp cho lớp quan sát, nhận xét. * Bài TD Phát Triển Chung : - Gv cho cả lớp cùng tập và ôn với nhau từ 2-3 lần. Sau đó tách nữ ra để các em tự ôn với nhau, còn nam giáo viên cho các em tập, quan sát sửa sai những động tác các em thực hiện chưa đúng hoặc chưa chuẩn sau đó cho các em tập các động tác mới rồi đổi ngược lại cho nữ. - Khi các nhóm tập xong Gv cho các em tập trung gọi mỗi nhóm từ 3-4 em lên thực hiện lại cho các nhóm quan sát, nhận xét. Gv tổng hợp ý kiến rồi sửa sai động tác cho các em. * Chaïy bền : - Luyện tập chạy bền. Giáo viên chú ý nhắc nhở các em trong lúc chạy không xô đẩy, chen lấn, phối hợp hít thở với nhịp chạy. € 30 phút 10 phút - Ñoäi hình taäp luyeän : 2 lần x 15m 40-60m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv 15 phút- Độ- Đội hình tập luyện : Nhoùm.1 €€€€ €€€€ € € € Nhoùm.2 €€€€ € €€ € € € € € € € € € € € Gv - Đội hình chạy : x x x Gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 phút C/. PHAÀN KEÁT THUÙC : - Thaû loûng : caùc khôùp, thaû loûng toøan thaân. - Nhaän xeùt : YÙ thöùc tham gia hoïc taäp cuûa lôùp ( tuyeân döông nhöõng em tích cöïc taäp luyeän – pheâ bình nhöõng em chöa chuù yù taäp luyeän ) - Daën doø : Veà nhaø taäp luyeän theâm. - Xuoáng lôùp : 5 phuùt 2 laàn GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường - Gv nhaéc caùc em keát hôïp hít thôû sâu, ñeàu. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Trang 18 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 Giaùo vieân hoâ : “ giaûi taùn ” Hoïc sinh ñaùp : “ khoûe ” Gv RUÙT KINH NGHIEÄM TIẾT 13 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN : 7 - TIẾT : 14 Ngày Sọan : 05/10/2007 Bài : - BÀI THỂ DỤC : ÔN TỪ NHỊP 1 – 29 ( NỮ ), 1 - 36 ( NAM ); HỌC TỪ NHỊP 30 - 34 ( NỮ ), TỪ NHỊP 37 - 40 ( NAM ). - CHẠY NGẮN : ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH : CHẠY BƯỚC NHỎ, NÂNG CAO ĐÙI, GÓT CHẠM MÔNG, XUẤT PHÁT THẤP - CHẠY LAO - CHẠY GIỮA QUÃNG ( 50M ) I/. MUÏC TIEÂU - YÊU CẦU : - Tiếp tục ôn tập từ đó sửa sai những kỹ thuật, động tác các em thực hiện còn yếu. - Các bài tập bổ trợ : giúp cho các em phát triển thể lực, rèn luyện sức nhanh, sức bền. - Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện đúng động tác kỹ thuật. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Sân trường THCS Tam Hòa. - Chóp nhựa. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : - Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. - Khôûi ñoäng chung : Quay caùc khôùp coå, coå tay – coå chaân, khuyûu tay, caùnh tay, hoâng, khôùp goái. - Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng - Kiểm tra bài cũ : Gv gọi 2-4 em thực hiện lại kỹ thuật xuất phát thấp và 4 em lên thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung đã được học. LVÑ 10 phuùt PHÖÔNG PHAÙP - TOÅ CHÖÙC - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá cho GV. LT€ 2lầnx8n 2lầnx8n - €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Gv Ñoäi hình khôûi ñoäng : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € B. PHAÀN CÔ BAÛN : QH * Chaïy cự ly ngắn : ôn tập - Ôn kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng. - Sau khi tập xong Gv cho các em tập trung lại : chọn bất kỳ 2 - 4 em lên thực hiện lại kỹ thuật xuất phát thấp cho lớp quan sát, nhận xét. Sau đó giáo viên làm mẫu lại và nhắc những sai phạm thường gặp của các em và cách sửa sai. * Bài TD Phát Triển Chung : - Gv cho cả lớp cùng tập và ôn với nhau từ 2-3 lần. Sau đó tách nữ ra để các em tự ôn với nhau, còn nam giáo viên cho các em tập, quan sát sửa sai những động tác các em thực hiện chưa đúng hoặc chưa chuẩn sau đó đổi ngược lại cho nữ. - Khi các nhóm tập xong Gv cho các em tập trung gọi mỗi nhóm từ 3-4 em lên thực hiện lại cho các nhóm € 30 phút 15 phút 40-60m - Ñoäi hình taäp luyeän : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv 15 phút GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường - Đội hình tập luyện : Nhoùm.1 €€€€ €€€€ Nhoùm.2 €€€€ € €€ Trang 19 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 9 NĂM HỌC : 2009 - 2010 € quan sát, nhận xét. Gv tổng hợp ý kiến rồi sửa sai động tác cho các em. € € € € € € € € € € € € € Gv 5 phút C/. PHAÀN KEÁT THUÙC : - Thaû loûng : caùc khôùp và thaû loûng toøan thaân. - Nhaän xeùt : YÙ thöùc tham gia hoïc taäp cuûa lôùp ( tuyeân döông nhöõng em tích cöïc taäp luyeän – pheâ bình nhöõng em chöa chuù yù taäp luyeän ) - Daën doø : Veà nhaø taäp luyeän theâm. - Xuoáng lôùp : Giaùo vieân hoâ : “ giaûi taùn ” Hoïc sinh ñaùp : “ khoûe ” 5 phuùt 2 laàn - Gv nhaéc caùc em keát hôïp hít thôû sâu, ñeàu. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv RUÙT KINH NGHIEÄM TIẾT 14 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TUẦN : 8 - TIẾT : 15 Ngày Sọan : 12/10/2007 Bài : - BÀI THỂ DỤC : ÔN TỪ NHỊP 1 – 34 ( NỮ ), 1 - 40 ( NAM ) ; HỌC TỪ NHỊP 37 - 40 ( NỮ ) - CHẠY NGẮN : ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH, CHẠY BƯỚC NHỎ, CHẠY ĐẠP SAU, XUẤT PHÁT THẤP-CHẠY LAO-CHẠY GIỮA QUÃNG ( 50M ). - CHẠY BỀN : CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN. I/. MUÏC TIEÂU - YÊU CẦU : - Ôn tập giúp học sinh khắc sâu kỹ năng thực hiện động tác kỹ thuật, tiếp tục hướng dẫn thêm các động tác mới của bài thể dục cho các em học sinh biết. - Các bài tập bổ trợ, trò chơi : giúp cho các em phát triển thể lực, rèn luyện sức nhanh, sức bền. - Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện đúng động tác kỹ thuật. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : - Sân trường THCS Tam Hòa. - Chóp nhựa. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIEÁN TRÌNH GIẢNG DẠY : NOÄI DUNG A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : - Giaùo vieân nhaän lôùp, hoïc sinh baùo caùo só soá lôùp. - Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. - Khôûi ñoäng chung : Quay caùc khôùp coå, coå tay – coå chaân, khuyûu tay, caùnh tay, hoâng, khôùp goái. - Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû, naâng cao LVÑ 10 phuùt PHÖÔNG PHAÙP-TOÅ CHÖÙC - Lôùp tröôûng (caùn söï lôùp) taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang baùo caùo sæ soá cho GV. LT€ 2lầnx8n GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Trang 20
- Xem thêm -