Tài liệu Giáo án thể dục 9 cả năm_cktkn_bộ 10

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS NGUYỄN TRÃI Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt: 1 Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 lý thuyÕt mét sè ph¬ng ph¸p tËp luyÖn ph¸t triÓn søc bÒn (môc 1) I/ Môc tiªu: Lý thuyÕt: Mét sè híng dÉn tËp luyÖn ph¸t triÓn søc bÒn (phÇn 1 vµ 2). Yªu cÇu: - Cã mét sè hiÓu biÕt vÒ søc bÒn vµ ph¬ng ph¸p tËp luyÖn ®¬n gi¶n. - BiÕt vËn dông tù tËp hµng ngµy. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: Vë ghi chÐp, häc trong líp. III/ Ho¹t ®éng cña GV vµ HS: A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp, n¾m sÜ sè: 2. Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. - Néi dung: Mét sè híng dÉn ph¸t triÓn søc bÒn. - Yªu cÇu: + BiÕt mét sè nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n tËp luyÖn ph¸t triÓn søc bÒn. + BiÕt vËn dông tù tËp hµng ngµy. 3. KiÓm tra bµi cò: Em h·y cho mét vÝ dô vÒ ph¸t triÓn søc bÒn. GV gäi mét vµi em tr¶ lêi. GV gäi HS nhËn xÐt. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt. Søc bÒn lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ chèng l¹i mÖt mái khi häc tËp, lao ®éng hay tËp luyÖn TDTT kÐo dµi. Søc bÒn gåm cã: Søc bÒn chung vµ søc bÒn chuyªn m«n Søc bÒn chung lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nãi chung trong mét thêi gian dµi. Søc bÒn chuyªn m«n lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn chuyªn s©u mét ho¹t ®éng lao ®éng, hay bµi tËp thÓ thao trong mét thêi gian dµi. VD: Kh¶ n¨ng leo nói cña ngêi vïng cao, kh¶ n¨ng b¬i, lÆn cña ngêi lµm nghÒ chµi líi, cña V§V ch¹y 10km, 20km, 42,195km.... 2. Mét sè nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tËp luyÖn. - TËp phï hîp víi søc khoÎ cña mçi ngêi: Tuú theo løa tuæi giíi tÝnh vµ søc khoÎ cña mçi ngêi mµ tËp luyÖn cho võa søc. Søc bÒn chØ cã ®îc khi tËp luyÖn, ho¹t ®éng trong mét kho¶ng thêi gian vµ cêng ®é ë møc nhÊt ®Þnh. - TËp tõ nhÑ ®Õn nÆng dÇn: Nh÷ng buæi tËp ®Çu tiªn, cÇn ch¹y nhÑ nhµng víi tèc ®é chËm kho¶ng 2 - 3 phót hoÆc 300 - 500m, sau ®è t¨ng dÇn thêi gian, kho¶ng c¸ch vµ tèc ®é lªn mét chót. Sau mçi buæi tËp khi c¬ thÓ ®· quen cã thÓ t¨ng dÇn tõng chØ tiªu. Trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn cÇn theo dãi søc khoÎ b»ng nhiÒu c¸ch. NÕu thÊy søc khoÎ kh«ng tèt cÇn gi¶m møc ®é tËp hoÆc t×m nguyªn nh©n vµ híng kh¸c phôc. - TËp thêng xuyªn hµng ngµy hoÆc 3 - 4lÇn/tuÇn mét c¸ch kiªn tr×, kh«ng nãng véi. 1 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 - Trong mét giê häc, søc bÒn ph¶i häc sau c¸c néi dung kh¸c vµ bè trÝ ë cuèi phÇn c¬ b¶n. - TËp ch¹y xong kh«ng dõng l¹i ®ét ngét, mµ cÇn thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tÜnh trong vµi phót. - Song song víi tËp ch¹y, cÇn rÌn luyÖn kü thuËt bíc ch¹y, c¸ch thë trong khi ch¹y, c¸ch ch¹y vît qua mét sè chíng ng¹i vËt trªn ®êng ch¹y vµ c¸c ®éng t¸c håi tÜnh sau khi ch¹y.... 3. Cñng cè: GV nh¾c l¹i søc bÒn lµ g× lÊy vµi vÝ dô. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc. GVnhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc. 2. HDVN: ¤n l¹i phÇn lý thuyÕt. Bµi thÓ dôc ®· häc. Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt: 2 BµI THÓ DôC - Ch¹y ng¾n I/ Môc tiªu: - Bµi thÓ dôc (Bµi TD): Häc tõ nhÞp 1 - 10 Bµi TD ph¸t triÓn chung ( nam, n÷ riªng). Yªu cÇu: Thuéc c¸c ®éng t¸c, phèi hîp c¸c ®éng t¸c nhÞp nhµng, ®óng biªn ®é. - Ch¹y ng¾n: Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh (do GV chän); XuÊt ph¸t tõ mét sè t thÕ kh¸c nhau: §øng mÆt, vai hoÆc lng híng ch¹y. + Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc ®éng t¸c vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c ®éng t¸c ®· häc. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ. - Hai l¸ cê, cßi. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: ®Þnh lîng 6 - 8' 2' ph¬ng ph¸p - tæ chøc - §éi h×nh nhËn líp: - Líp trëng tËp hîp hµng däc, 2 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 GV kiÓm tra sÜ sè Phæ biÕn néi dung, y/c. 2. Khëi ®éng: TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc. - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay....... - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang, bËt nh¶y. 3. KiÓm tra bµi cò: ? Søc bÒn lµ g× ? B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi TD: 1 2 3 4' 2' 10 lÇn 5 lÇn 5 lÇn 4 14' 5 5 lÇn 1 lÇn 6 7 8 - Líp trëng híng dÉn khëi ®éng o o o o o o o o o o o - GV gäi hai em häc sinh lªn tr¶ lêi. - GV gäi häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 30 - 32' 14' - Häc tõ nhÞp 1 - 10 N÷: cb b¸o c¸o sÜ sè. - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. 9 - GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c. - GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng. - Nam tËp bµi TD. - N÷ ch¹y cù li ng¾n. - C¸c tæ trëng ®iÒu khiÓn tríc. - Gäi lÇn lît c¸c b¹n lªn ®iÒu khiÓn. 10 - Häc tõ nhÞp 1 - 10 nam: 4' cb 1 2 3 4 5 GV híng dÉn ch¬i trß ch¬i. §éi h×nh ch¹y theo tæ. - GV quan s¸t söa sai. - Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. 6 7 8 9 10 2. Ch¹y ng¾n: - Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh. Ch¹y ®uæi. Gv: phæ biÕn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ tæ chøc ch¬i cho H/s. - XuÊt ph¸t tõ mét sè t thÕ kh¸c nhau: - Ch¹y theo hµng däc - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. 3 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 §øng mÆt híng ch¹y §øng vai híng ch¹y §øng lng híng ch¹y - Trß ch¬i: Chim bay, cß bay. Gv: Híng dÉn luËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i, tæ chøc cho H/s ch¬i. 3. Cñng cè: Gv: nhÊn m¹nh néi dung c¬ b¶n cña bµi. - §éi h×nh nhËn líp: C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt: 5 - 7' 2' 2' 3. Híng dÉn vÒ nhµ: 1' Ngµy so¹n: Ngµy d¹y TiÕt: 3 - GV híng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV híng dÉn vÒ nhµ. BµI THÓ DôC - ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn I/ Môc tiªu: - Bµi thÓ dôc (Bµi TD): ¤n tõ nhÞp 1 – 10 nam, tõ 1 – 10 n÷. Häc tõ 11 – 18 nò (Bµi TD ph¸t triÓn chung nam, n÷ riªng). Yªu cÇu: Thuéc ®éng t¸c, phèi hîp c¸c ®éng t¸c nhÞp nhµng, ®óng biªn ®é c¸c ®éng t¸c «n. N¾m vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c míi. Ch¹y ng¾n: ¤n trß ch¬i: "Ch¹y tiÕp søc con thoi"; T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc ®éng t¸c vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c ®· häc. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn, Giíi thiÖu hiÖn tîng cùc ®iÓm vµ c¸ch kh¾c phôc. Yªu cÇu: Ch¹y hÕt cù li phèi hîp víi thë vµ n¾m ®îc hiÖn tîng cùc ®iÓm vµ c¸ch k¾c phôc nã. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ, ®êng ch¹y. - Hai l¸ cê, cßi. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - GV kiÓm tra sÜ sè Phæ biÕn néi dung, y/c. 2. Khëi ®éng: TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc. ®Þnh lîng 6 - 8' 2' - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay, - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang, bËt nh¶y. 4' ph¬ng ph¸p - tæ chøc - §éi h×nh nhËn líp: - Líp trëng tËp hîp hµng däc, b¸o c¸o sÜ sè. Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. - Líp trëng híng dÉn khëi ®éng. o o o o o o o o o o o 2' - GV gäi 2 em häc sinh lªn thùc 4 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI 3. KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ søc bÒn chung ? søc bÒn chuyªn m«n. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi thÓ dôc: - Bµi thÓ dôc (Bµi TD): ¤n tõ nhÞp 1 - 10 (Bµi TD ph¸t triÓn chung nam, n÷ riªng). - Häc tõ nhÞp 11 – 18 n÷: 11 15 12 13 16 14 17 18 Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 30 - 32' 11' 5 lÇn 10 lÇn 11' - GV lµm mÉu ph©n tÝch, nhÊn m¹nh kü thuËt c¬ b¶n cña ®éng t¸c. - GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng. - Tæ 1 - 2 «n bµi thÓ dôc - Tæ 3 - 4 ch¹y cù li ng¾n. - C¸c tæ trëng ®iÒu khiÓn tríc. - Gäi lÇn lît c¸c b¹n lªn ®iÒu khiÓn. 1 lÇn 2' - GV híng dÉn ch¬i trß ch¬i. - GV quan s¸t söa sai. - Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. - Ch¹y theo hµng däc 2 . Ch¹y ng¾n: - ¤n: Trß ch¬i: "Ch¹y tiÕp søc con thoi". - T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. 3. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. Giíi thiÖu hiÖn tîng cùc ®iØem vµ c¸ch kh¾c phôc. 3. Cñng cè: TËp tõ nhÞp 1 – 9 bµi thÓ dôc. T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt: ¦u nhîc ®iÓm giê häc 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n tõ nhÞp 1 – 10 nam. 1 – 18 n÷ bµi TD LuyÖn tËp ch¹y ng¾n. Ch¹y bÒn 1000 m. hiÖn. - GV gäi häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. - GV giíi thiÖu hiÖn tîng cùc ®iÓm vµ c¸ch kh¨c phôc. - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. - §éi h×nh nhËn líp: 5 - 7' 2' 2' - §éi h×nh khëi ®éng: - GV híng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc 1' - GV híng dÉn vÒ nhµ. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt: 4 bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n I/ Môc tiªu: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1 – 10 nam, tõ nhÞp 1 - 18 ( n÷). Häc tõ nhÞp 11 – 19 nam Yªu cÇu: Thuéc c¸c ®éng t¸c, phèi hîp c¸c ®éng t¸c nhÞp nhµng, ®óng biªn ®é c¸c ®«ng t¸c «n. N¾m vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c míi - Ch¹y ng¾n: Trß ch¬i: "Ch¹y ®uæi"; Ngåi híng mÆt – xuÊt ph¸t, T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. 5 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 Yªu cÇu: Häc sinh ch¬i nhiÖt t×nh ®óng luËt, n¾m vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c ®· häc. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ, ®êng ch¹y. - Hai l¸ cê, cßi. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p - tæ chøc îng 6 - 8' - §éi h×nh nhËn líp: A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: 2' - Líp trëng tËp hîp hµng däc, b¸o - GV kiÓm tra sÜ sè Phæ biÕn néi dung, y/c. c¸o sÜ sè. Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. 2. Khëi ®éng: TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc. 4' - Líp trëng híng dÉn khëi ®éng. o o o o o - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay, o o o o o - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang, bËt nh¶y. o 3. KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn tõ nhÞp 1 – 10 2' - GV gäi 2 em häc sinh lªn thùc hiÖn. nam vµ n÷. - GV gäi häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 30 - 32' B/ PhÇn c¬ b¶n: 11' - GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt 1. Bµi ThÓ Dôc: - N÷: ¤n tõ nhÞp 1 - 18 ®éng t¸c. - GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng. 5 lÇn - Nam tËp bµi TD. 10 lÇn - N÷ ch¹y cù li ng¾n. cb 1 2 3 4 5 - C¸c tæ trëng ®iÒu khiÓn tríc. - Gäi lÇn lît c¸c b¹n lªn ®iÒu khiÓn. - GV híng dÉn ch¬i trß ch¬i. 11' - GV quan s¸t söa sai. 6 7 8 9 10 - Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. - Ch¹y theo hµng däc 5 lÇn - GV giíi thiÖu hiÖn tîng mét sè ®éng t¸c håi tÜnh. 11 12 13 14 - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. 15 16 17 18 2' - Nam: ¤n tõ nhÞp 1 – 10 cb 1 2 3 4 5 6 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI 6 7 8 9 Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 10 Häc tõ 11 – 19 (nam). 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2. Ch¹y ng¾n: - Trß ch¬i: "Ch¹y ®uæi". - Ngåi mÆt híng ch¹y- XuÊt ph¸t, T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. 3. Cñng cè: TËp tõ nhÞp 1 – 18 n÷, tõ 1 -19 nam. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt: 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n bµi thÓ dôc tõ nhÞp 1 – 18 n÷, tõ 1 – 19 nam. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt: 5 bµi thÓ dôc - 5 - 7' 2' 2' 1' - §éi h×nh khëi ®éng: - GV híng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV híng dÉn vÒ nhµ. ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn I/ Môc tiªu: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1 – 19 (nam), tõ nhÞp 1 - 18 (n÷), häc t÷ 19 - 25 (n÷). Yªu cÇu: Thuéc c¸c ®éng t¸c «n, phèi hîp c¸c ®éng t¸c nhÞp nhµng, ®óng biªn ®é vµ ®Ñp. N¾m vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c míi. - Ch¹y ng¾n: ¤n bíc nhá, ®¹p sau, n©ng cao ®ïi, t¹i chç ®¸nh tay. Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc ®éng t¸c vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c ®· häc. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒ, Giíi thiÖu hiÖn tîng chuét rót vµ c¸ch kh¾c phôc. Yªu cÇu: Ch¹y hÕt cù li phèi hîp víi thë vµ n¾m ®îc hiÖn tîng chuét rót vµ c¸ch kh¾c phôc nã. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ, ®êng ch¹y. - Hai l¸ cê, cßi. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - GV kiÓm tra sÜ sè ®Þnh lph¬ng ph¸p - tæ chøc îng 6 - 8' - §éi h×nh nhËn líp: 2' - Líp trëng tËp hîp hµng däc, b¸o 7 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI Phæ biÕn néi dung, y/c. 2. Khëi ®éng: TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc. - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay, - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang, bËt nh¶y. 3. KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn tõ nhÞp 1 – 10 trong BTD ph¸t triÓn chung. Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 4' o 2' 30 - 32' B/ PhÇn c¬ b¶n: 1 Bµi thÓ dôc: 11' - ¤n l¹i tõ nhÞp 1 – 19 5 lÇn nam, 10 lÇn N÷ 1 – 18 bµi TD. - Häc tõ nhÞp 19 - 25 (n÷). 11' 19 20-21 23 24 22 25 2. Ch¹y ng¾n: - ¤n: Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ®¸nh tay t¹i chç. 3. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn Giíi thiÖu hiÖn tîng chuét rót vµ c¸ch kh¾c phôc. 4. Cñng cè: T¹i chç thùc hiÖn tõ nhÞp 1 – 19 nam, 1 – 25 n÷. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt: 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n bµi TD Ch¹y bÒn 1000m. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt: 6 bµi thÓ dôc - Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn c¸o sÜ sè. Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. - Líp trëng híng dÉn khëi ®éng. o o o o o o o o o o - GV gäi 2 em häc sinh lªn thùc hiÖn. - GV gäi häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. - GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c. - GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng. - Nam «n tËp bµi TD. - N÷ ch¹y cù li ng¾n. - C¸c tæ trëng ®iÒu khiÓn tríc. - Gäi lÇn lît c¸c b¹n lªn ®iÒu khiÓn. 5 lÇn 6' 1 lÇn - Ch¹y theo ®éi h×nh hµng däc. 2' 5 - 7' 2' 2' 1' - GV nªu c¸ch kh¸c phôc khi bÞ chuét rót. - GV quan s¸t söa sai. - Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. - GV quan s¸t söa sai. - Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. - Ch¹y theo hµng däc - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. - §éi h×nh khëi ®éng: - GV híng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV híng dÉn vÒ nhµ. ch¹y ng¾n 8 Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 I/ Môc tiªu: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1- 19 (nam), tõ nhÞp 1 – 25 (n÷), Häc tõ nhÞp 20 - 26 (nam). Yªu cÇu: Häc sinh thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c «n thuéc, nhÞp nhµng ®óng biªn ®«, . n¾m vµ thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c míi. - Ch¹y ng¾n: ¤n Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh. Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc ®éng t¸c vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c ®· häc. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ, ®êng ch¹y. - Hai l¸ cê, cßi. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p - tæ chøc îng 6 - 8' - §éi h×nh nhËn líp: A/ PhÇn më ®Çu: 2' 1. NhËn líp: - GV kiÓm tra sÜ sè - Líp trëng tËp hîp hµng däc, b¸o c¸o sÜ sè. Phæ biÕn néi dung, y/c. 2. Khëi ®éng: Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. 4' - Líp trëng híng dÉn khëi ®éng. TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc. - Chung: Xoay c¸c khíp cæ o o o o o o o o o o ch©n, cæ tay, - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp o ngang, bËt nh¶y. 3. KiÓm tra bµi cò: 2' - GV gäi 1, 2 em häc sinh lªn thùc Thùc hiÖn tõ nhÞp 1 – 19 trong bµi TD hiÖn. - GV gäi häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 30 - 32' B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi thÓ dôc: 14' 1 lÇn - GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt - ¤n: Tõ nhÞp 1 – 19 ( nam tõ nhÞp 1 – 25( n÷) ®éng t¸c tõ nhÞp 20 – 26 ( nam). - GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng. - Häc tõ nhÞp 20 – 26 ( nam) 14' - Nam «n bµi thÓ dôc 5 lÇn - N÷ häc ch¹y cù li ng¾n. - C¸c tæ trëng ®iÒu khiÓn tríc. - Gäi lÇn lît c¸c b¹n lªn ®iÒu khiÓn. - GV quan s¸t söa sai. - Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. 20 21 22 23 2' 24 25 - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. 26 2. Ch¹y ng¾n: Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn 9 Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI - ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh. 3. Cñng cè: T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. NhÊn m¹nh kÜ thuËt c¬ b¶n trong BTD. 5 - 7' C/ PhÇn kÕt thóc: 2' 1. Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2' 2. NhËn xÐt: 3. Híng dÉn vÒ nhµ: 1' ¤n bµi thÓ dôc. Ch¹y bÒn 1000 m. Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 - §éi h×nh khëi ®éng: - GV híng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV híng dÉn vÒ nhµ. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt: 7 bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn I/ Môc tiªu: - Bµi thÓ dôc: ¤n tõ nhÞp 1 - 26 (Nam) tõ nhÞp 1- 25 ( n÷). Häc tõ 26 – 29 (n÷). Yªu cÇu: Thuéc c¸c ®éng t¸c, phèi hîp c¸c ®éng t¸c nhÞp nhµng, ®óng biªn ®é vµ ®Ñp. N¾m vµ thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c míi. - Ch¹y ng¾n: ¤n bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh. Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc ®éng t¸c vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c ®éng t¸c ®· häc. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn; Giíi thiÖu hiÖn tîng "cho¸ng ngÊt" vµ c¸ch kh¾c phôc. Yªu cÇu: Ch¹y hÕt cù li phèi hîp víi thë vµ biÕt c¸ch kh¸c phôc khi bÞ chuét rót. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ. - Hai l¸ cê, cßi. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p - tæ chøc îng 6 - 8' - §éi h×nh nhËn líp: A/ PhÇn më ®Çu: 10 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI 1. NhËn líp: - GV kiÓm tra sÜ sè Phæ biÕn néi dung, y/c. 2. Khëi ®éng: TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc. - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay...... - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang, bËt nh¶y. 3. KiÓm tra bµi cò: ? T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t? B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi thÓ dôc: - ¤n tõ nhÞp 1 – 25 (n÷). - ¤n tõ nhÞp 1 – 26 (nam) - Häc tõ nhÞp 26 – 29 (n÷) 26 27 28 29 2. Ch¹y ng¾n: - ¤n bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh. 3. Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. - Giíi thiÖu hiÖn tîng cho¸ng ngÊt vµ c¸ch kh¸c phôc. 4. Cñng cè: TËp tõ nhÞp 1-26( nam) 129( n÷) bµi TD. 2' 4' 2' Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 - Líp trëng tËp hîp hµng däc, b¸o c¸o sÜ sè. Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. - Líp trëng híng dÉn khëi ®éng o o o o o o o o o o o 30 - 32' 12' 10 lÇn 10 lÇn 12' 10 lÇn - GV gäi hai em häc sinh lªn thùc hiÖn. - GV gäi häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. - GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c. - GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng. - Nam «n tËp bµi TD. - N÷ ch¹y cù li ng¾n. - C¸c tæ trëng ®iÒu khiÓn tríc. - Gäi lÇn lît c¸c b¹n lªn ®iÒu khiÓn. 4' 2' - Ch¹y theo ®éi h×nh hµng däc. - GV giíi thiÖu hiÖn tîng cho¸ng ngÊt vµ nªu c¸ch kh¸c phôc khi bÞ cho¸ng ngÊt. - GV quan s¸t söa sai. - Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt: 5 - 7' 2' 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n l¹i bµi TD ®· häc, ch¹y t¨ng tèc, ch¹y bÒn 1000 m. 1' 2' - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. - §éi h×nh khëi ®éng: - GV híng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV híng dÉn vÒ nhµ. 11 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt: 8 bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n I/ Môc tiªu: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp: 1 – 26 ( nam). tõ nhÞp 1 - 29 (n÷). Häc tõ nhÞp 27 - 36 (nam). Yªu cÇu: Thuéc c¸c ®éng t¸c, phèi hîp c¸c ®éng t¸c nhÞp nhµng, ®óng biªn ®é vµ ®Ñp. N¾m vµ thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c míi. - Ch¹y ng¾n: ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau; XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh, Ngåi vai híng ch¹y – xuÊt ph¸t, Ngåi lng híng ch¹y – xuÊt ph¸t. Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc ®éng t¸c vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c ®éng t¸c ®· häc. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ. - Hai l¸ cê, cßi. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p - tæ chøc îng 6 - 8' - §éi h×nh nhËn líp: A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: 2' - Líp trëng tËp hîp hµng däc, b¸o - GV kiÓm tra sÜ sè - Phæ biÕn néi dung, y/c. c¸o sÜ sè. Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. 2. Khëi ®éng: TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc. - Líp trëng híng dÉn khëi ®éng 4' o o o o o - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay....... o o o o o - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang, bËt nh¶y. o 3. KiÓm tra bµi cò: ? TËp tõ nhÞp 1- 26 nam , 1 2' - GV gäi hai em häc sinh lªn thùc hiÖn. -29 n÷ bµi TD? ? T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t? - GV gäi häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 30 - 32' B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi TD: 14' - GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt - ¤n tõ nhÞp 1-26 nam. ¤n tõ nhÞp 1 - 29 (n÷) 10 lÇn ®éng t¸c. - GV h« vµ cïng tËp víi HS. Häc tõ 27 - 36 (nam). - GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng. - Nam tËp bµi TD. 12 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI 27 28 Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 - N÷ ch¹y cù li ng¾n. - C¸c tæ trëng ®iÒu khiÓn tríc. - Gäi lÇn lît c¸c b¹n lªn ®iÒu khiÓn. - Ch¹y theo ®éi h×nh hµng däc. 29 30 31 32 33 34 35 14' 10 lÇn 36 2. Ch¹y ng¾n: - ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. - XuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh - Ngåi lng híng ch¹y xuÊt ph¸t. - T¹i chç ®¸nh tay. 3. Cñng cè: TËp tõ nhÞp 1 – 29 (n÷). tõ nhÞp 1 – 36 nam. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt: 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ¤n l¹i bµi TD. Ch¹y t¨ng tèc. Ch¹y bÒn 1000 m. 4' 1 lÇn 5 - 7' 2' 2' 1' - GV quan s¸t söa sai. - Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. - §éi h×nh khëi ®éng: - GV híng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV híng dÉn vÒ nhµ. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt: 9 bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn I/ Môc tiªu: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1- 36 (nam), Tõ nhÞp 1 – 29 (n÷), Häc tõ nhÞp 30 - 34 (n÷), tõ nhÞp 37 – 40 ( nam) Yªu cÇu: Häc sinh thuéc c¸c ®éng t¸c, phèi hîp c¸c ®éng t¸c nhÞp nhµng, ®óng biªn ®é vµ ®Ñp. N¾m vµ thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c míi. - Ch¹y ng¾n: ¤n: XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh (cù ly 40 – 60m), kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp – ch¹y lao (18 – 20m). Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc ®éng t¸c vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c ®éng t¸c ®· häc. 13 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. Yªu cÇu: Ch¹y hÕt cù li phèi hîp víi thë. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ. - Hai l¸ cê, cßi. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - GV kiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn néi dung, y/c. 2. Khëi ®éng: TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc. - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay........ - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang, bËt nh¶y. 3. KiÓm tra bµi cò: ? TËp tõ nhÞp 1-19 (nam), tõ 1-18 (n÷). ? Kü thuËt xuÊt ph¸t cao? B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi TD: - ¤n tõ nhÞp 1- 36 (nam), Tõ nhÞp 1 – 29 (n÷), - Häc tõ nhÞp 30 - 34 (n÷). 30-31 32 ®Þnh lph¬ng ph¸p - tæ chøc îng 6 - 8' - §éi h×nh nhËn líp: 2' - Líp trëng tËp hîp hµng däc, b¸o c¸o sÜ sè. Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. 4' 2' 30 - 32' 12' 10 lÇn 33-34 - Häc tõ nhÞp 37 - 40 (nam). 10 lÇn 12' 37 10 lÇn 38-39 40 2. Ch¹y ng¾n: - ¤n xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh ( 40 – 60). - ¤n kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊpch¹y lao ( 18- 20m). 3. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 4. Cñng cè: TËp l¹i tõ nhÞp 1 - 40 nam vµ Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 4' 2' - Líp trëng híng dÉn khëi ®éng o o o o o o o o o o o - GV gäi hai em häc sinh lªn thùc hiÖn. - GV gäi häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. - GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c. - GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng. - Nam tËp bµi thÓ dôc. - N÷ ch¹y cù li ng¾n. - C¸c tæ trëng ®iÒu khiÓn tríc. - Gäi lÇn lît c¸c b¹n lªn ®iÒu khiÓn. - GV quan s¸t söa sai. - Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. 14 Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI tõ 1 - 34 n÷. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt: 3. Híng dÉn vÒ nhµ: - ¤n ch¹y t¨ng tèc - ¤n l¹i bµi TD - Ch¹y bÒn 1000 m. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt: 10 Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 5 - 7' 2' 2' 1' - §éi h×nh khëi ®éng: - GV híng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV híng dÉn vÒ nhµ. bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n I/ Môc tiªu: - Bµi thÓ dôc: ¤n tõ nhÞp 1- 40 (nam), Tõ nhÞp 1 – 34 (n÷), Häc tõ nhÞp 35 - 40 (n÷). Yªu cÇu: Häc sinh thuéc c¸c ®éng t¸c, phèi hîp c¸c ®éng t¸c nhÞp nhµng, ®óng biªn ®é vµ ®Ñp. N¾m vµ thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c míi. - Ch¹y ng¾n : ¤n mät sè ®äng t¸c bæ trî, ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau; XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh; Trß ch¬i “Ch¹y tiÕp søc con thoi”, kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp – ch¹y lao. Yªu cÇu: C¸c em n¾m ®îc c¸c ®éng t¸c c¬ b¶n ®· häc vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ. - Hai l¸ cê, cßi. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - GV kiÓm tra sÜ sè - Phæ biÕn néi dung, y/c. 2. Khëi ®éng: TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc. - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay........ - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang, bËt nh¶y. 3. KiÓm tra bµi cò: ? TËp bµi TD 1- 35 nhÞp cña nam vµ 1 - 35 nhÞp cña n÷. ®Þnh lph¬ng ph¸p - tæ chøc îng 6 - 8' - §éi h×nh nhËn líp: 2' - Líp trëng tËp hîp hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè. Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. 4' 2' - Líp trëng híng dÉn khëi ®éng o o o o o o o o o o o 15 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi thÓ dôc: - ¤n tõ nhÞp 1 – 40 (nam), 1 – 34 ( n÷). Häc tõ nhÞp 35 – 40 ( n÷) 30 - 32' 12' 5 lÇn 1 lÇn 35 5 lÇn 12' 10 lÇn 36 37 38 1 lÇn 39 5 lÇn 40 2. Ch¹y ng¾n: - ¤n ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. - Trß ch¬i “Ch¹y tiÕp søc con thoi”. - XuÊt ph¸t thÊp – ch¹y lao. 3. Cñng cè: TËp tõ nhÞp 19- 40 (n÷), 2040 (nam). C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt: 3. Híng dÉn vÒ nhµ: Ch¹y t¨ng tèc. Ch¹y bÒn 1000 m. TËp bµi thÓ dôc Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt: 11 4' 5 - 7' 2' 2' 1' - GV gäi hai em häc sinh lªn thùc hiÖn. - GV gäi häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. - GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c. - GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng. - Nam tËp thÓ dôc. - N÷ ch¹y cù li ng¾n. - C¸c tæ trëng ®iÒu khiÓn tríc. - Gäi lÇn lît c¸c b¹n lªn ®iÒu khiÓn. - GV quan s¸t söa sai. - Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. - GV híng dÉn ch¬i - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. - §éi h×nh khëi ®éng: - GV híng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV híng dÉn vÒ nhµ. bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn I/ Môc tiªu: 16 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 - Bµi thÓ dôc: ¤n tõ nhÞp 1- 40 (nam), Tõ nhÞp 1 – 40 (n÷), Häc tõ nhÞp 40 45 (n÷). Yªu cÇu: Häc sinh thuéc c¸c ®éng t¸c, phèi hîp c¸c ®éng t¸c nhÞp nhµng, ®óng biªn ®é vµ ®Ñp. N¾m vµ thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c míi. - Ch¹y ng¾n: ¤n kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp – ch¹y lao – ch¹y gi÷a qu·ng (cù li50m). Yªu cÇu: C¸c em n¾m ®îc c¸c ®éng t¸c c¬ b¶n ®· häc vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. Yªu cÇu: Ch¹y hÕt cù li phèi hîp víi thë. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ. - Hai l¸ cê, cßi. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - GV kiÓm tra sÜ sè - Phæ biÕn néi dung, y/c. 2. Khëi ®éng: TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc. - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay........ - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang, bËt nh¶y. 3. KiÓm tra bµi cò: ? TËp bµi TD 19 nhÞp cña nam vµ 25 nhÞp cña n÷?. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi thÓ dôc: - ¤n tõ nhÞp 1 – 40 (n÷). - ¤n tõ nhÞp 1 – 40 (nam) Häc tõ nhÞp 40 – 45 n÷ 40 43 41 44 42 45 ®Þnh lph¬ng ph¸p - tæ chøc îng 6 - 8' - §éi h×nh nhËn líp: 2' - Líp trëng tËp hîp hµng däc, b¸o c¸o sÜ sè. Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. 4' 2' 30 - 32' 12' 5 lÇn 5 lÇn 3 lÇn 12' 10 lÇn 4' - Häc tõ nhÞp 26 – 29 (n÷). 2' - Líp trëng híng dÉn khëi ®éng o o o o o o o o o o o - GV gäi hai em häc sinh lªn thùc hiÖn. - GV gäi häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. - GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c. - GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng. - Nam tËp thÓ dôc. - N÷ ch¹y cù li ng¾n. - C¸c tæ trëng ®iÒu khiÓn tríc. - Gäi lÇn lît c¸c b¹n lªn ®iÒu khiÓn. - GV quan s¸t söa sai. - Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. - GV híng dÉn ch¬i - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. 17 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI 26 27 28 Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 29 - Häc ( nam). 27 30 31 33 34 28 29 32 35 36 2. Ch¹y ng¾n: - ¤n: XuÊt ph¸t thÊp – ch¹y lao – ch¹y gi÷a qu·ng (50m). 3. Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 4. Cñng cè: TËp tõ nhÞp 1- 45 (n÷), 1 40 (nam). C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt: 3. Híng dÉn vÒ nhµ: Ch¹y t¨ng tèc. Ch¹y bÒn 1000 m. TËp bµi thÓ dôc Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 5 - 7' 2' 2' 1' - §éi h×nh khëi ®éng: - GV híng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc - GV híng dÉn vÒ nhµ. TiÕt: 12 bµi tHÓ dôC - ch¹y ng¾n I/ Môc tiªu: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1- 40 (nam), Tõ nhÞp 1 – 45 (n÷), Häc tõ nhÞp 41 - 45 (nam). Yªu cÇu: Häc sinh thuéc c¸c ®éng t¸c, phèi hîp c¸c ®éng t¸c nhÞp nhµng, ®óng biªn ®é vµ ®Ñp. N¾m vµ thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c míi. - Ch¹y ng¾n: LuyÖn tËp: Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau; XuÊt ph¸t cao, ch¹y nhanh, ngåi vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t – ch¹y gi÷a qu·ng (60m). Yªu cÇu: C¸c em n¾m ®îc c¸c ®éng t¸c c¬ b¶n ®· häc vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: 18 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI - S©n tËp s¹ch sÏ. - Hai l¸ cê, cßi. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - GV kiÓm tra sÜ sè - Phæ biÕn néi dung, y/c. 2. Khëi ®éng: TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc. - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay....... - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang, bËt nh¶y. 3. KiÓm tra bµi cò: ? TËp tõ nhÞp 1 - 36nam ? TËp tõ nhÞp 19 - 29n÷ B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi TD: - ¤n tõ nhÞp 1 - 45 (n÷), 1 40(nam). - Häc tõ 41 – 45 (nam) 41 42 43 44 45 2. Ch¹y ng¾n: - ¤n ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. - XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh – ch¹y gi÷a qu·ng (50m). - Mét sè luËt c¬ b¶n trong §iÒn kinh. 3. Cñng cè: TËp tõ nhÞp 29 - 36 (n÷), 27-36 (nam). C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt: 3. Híng dÉn vÒ nhµ: Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 ®Þnh lph¬ng ph¸p - tæ chøc îng 6 - 8' - §éi h×nh nhËn líp: 2' - Líp trëng tËp hîp hµng däc, b¸o c¸o sÜ sè. Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. 4' 2' 30 - 32' 12' 10 lÇn 10LÇn 3 lÇn 12' 5 lÇn 5 lÇn 4' 5 - 7' 2' 2' 1' - Líp trëng híng dÉn khëi ®éng o o o o o o o o o o o - GV gäi hai em HS lªn thùc hiÖn. - GV gäi häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. - GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c. - GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng. - Nam tËp thÓ dôc. - N÷ ch¹y cù li ng¾n. - C¸c tæ trëng ®iÒu khiÓn tríc. - Gäi lÇn lît c¸c b¹n lªn ®iÒu khiÓn. - GV quan s¸t söa sai. - Khi cÇn GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c. - Gäi HS lªn thùc hiÖn. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. - §éi h×nh khëi ®éng: - GV híng dÉn c¸c ®éng t¸c th¶ láng. - §éi h×nh hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc 19 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn Trêng THCS NGUYỄN TRÃI Gi¸o ¸n: ThÓ dôc líp 9 TËp bµi thÓ dôc Ch¹y bÒn 1000 m. - GV híng dÉn vÒ nhµ. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt: 13 bµi tHÓ dôC - ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn I/ Môc tiªu: - Bµi TD: Hoµn thiÖn bµi thÓ dôc 45 ®éng t¸c ( nam, n÷). Yªu cÇu: Häc sinh thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c nhÞp nhµng, ®óng biªn ®é, cÊu tróc ®éng t¸c ®Òu ®Ñp. - Ch¹y ng¾n: ¤n mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh, ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau; XuÊt ph¸t cao, ch¹y nhanh, ngåi vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t – ch¹y gi÷a qu·ng (50m); Giíi thiÖu mét sè luËt c¬ b¶n trong §iÒn kinh. Yªu cÇu: C¸c em n¾m ®îc c¸c ®éng t¸c c¬ b¶n ®· häc vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. Yªu cÇu: C¸c em n¾m ®îc c¸ch thë khi ch¹y. II/ §Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc: - S©n tËp s¹ch sÏ. - Hai l¸ cê, cßi. III/ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: néi dung ®Þnh lph¬ng ph¸p - tæ chøc îng 6 - 8' - §éi h×nh nhËn líp: A/ PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: 2' - Líp trëng tËp hîp hµng däc, b¸o c¸o - GV kiÓm tra sÜ sè, - Phæ biÕn néi dung, y/c. sÜ sè. Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu. 2. Khëi ®éng: TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc. - Líp trëng híng dÉn khëi ®éng 4' o o o o o - Chung: Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay....... o o o o o - Chuyªn m«n: Ðp däc, Ðp ngang, bËt nh¶y. o 3. KiÓm tra bµi cò: ? TËp tõ nhÞp 20-26 nam 2' ? TËp tõ nhÞp 19 - 25 n÷ - GV gäi hai em HS lªn thùc hiÖn. - GV gäi häc sinh nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 30 - 32' B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi TD: 12' - GV lµm mÉu ph©n tÝch kü thuËt - ¤n hoµn thiÖn bµi thÓ 10 lÇn ®éng t¸c. dôc 45 ®éng t¸c nam vµ - GV chia tæ tËp luyÖn quay vßng. 10 lÇn - Nam tËp thÓ dôc. n÷. - N÷ ch¹y cù li ng¾n. 2. Ch¹y ng¾n: - ¤n ch¹y bíc nhá, n©ng - C¸c tæ trëng ®iÒu khiÓn tríc. - Gäi lÇn lît c¸c b¹n lªn ®iÒu khiÓn. cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. - XuÊt ph¸t cao - ch¹y 20 Gi¸o viªn: Mai Đức Tuấn Tæ Khoa häc tù nhiªn
- Xem thêm -