Tài liệu Giáo án thể dục 8 cả năm_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 181 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngày soạn:19/ 08 /2012 Ngày giảng: 20/ 08 /2012 TiÕt 1 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH ( Mục 1 ) I.Mục tiêu. 1. KiÕn thøc: Trang bị cho học sinh một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh,học sinh hiểu được phần lí thuyết để vận dụng vào tập luyện trong thực tế. 2. Kü n¨ng: - Phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh. 3. Thái độ: Học sinh học tự giác tích cực , mặc trang phục thể dục đúng quy định. II/ Địa điểm, phương tiện Tên lớp hoc ,sách GV,giáo án III/ Nội dung NỘI DUNG Đ/ L 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - Giới thiệu bài 2. Phần cơ bản Một số hiểu biết cần thiết về sức nhanh - Sức nhah là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất. - Sức nhanhbiểu hiện ở 3 hình thức cơ bản: Phản ứng nhanh, tần số dộng tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh. + Phản ứng nhanh: Ví dụ: Khi nghe thấy tín hiệu dừng, dừng lại ngay hoặc đang chạy, có tín hiệu thì chạy ngược lại ngay chiều vùa chạy… Khi nghe thấy hiệu lệnh “Chạy” người chạy phản ứng nhanh bằng động tác xuất phát… + Tần số động tác nhanh: Ví dụ: Số lần bước chạy trong 1 giây, số lần bước đi bộ trong 1 phút, số lần tâng cầu hay nhảy dây trong 15, 20 giây hoặc số lần TD8-D¬ng H÷u Dùng 1 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 2-4’ 25-30’ - Giáo viên cùng HS trao đổi một số kiến thức về sức nhanh : + GV đặt câu hỏi và gợi ý để HS trả lời + HS trả lời và thảo luận + GV rút ra kết luận - GV nhắc nhở HS tích cực luyện tập THCS TrÊn Yªn 2012-2013 quạt tay của vận động viên bơi… + Động tác đơn nhanh: Ví dụ: Trong đấu võ, đấu kiếm…xuất đòn nhanh, khi đối phương ra đòn tấn công nhanh hoặc trong thi đấu bóng chuyền, khi đối phương đập bóng thì ta có động tác đỡ bóng …  Ngoài ra, sức nhanh trong chạy cự li ngắn đối với học sinh còn liên quan đến: * Sức mạnh tốc độ: Ví dụ: Đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát, đạp chân khi chạy tăng tốc sau xuất phát… * Sức bền tốc độ: Ví dụ:gắng sức chạy khi về đích… * Một số quy định về nội quy luyện tập (5-7’) - Học sinh tập trung đúng giờ - Tập hợp nhanh nhẹn, khẩn trương. - Học tập nghiêm túc, không noi chuyện, lam việc riêng và đùa nghịch trong giờ học. - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập (theo yêu cầu tiết học). - Không uống nước, rửa chân tay trong tiết học. - Làm vệ sinh sân bãi trước giờ học (giờ 5’). - Luyện tập nghiêm túc dưới sự chỉ dẫn của giáo viên tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc, không mong muốn.. 3. Phần kết thúc (3-5’) - Củng cố: GV cùng HS củng cố lại một số kiến thức về sức nhanh - Nhận xét: GV nhận xét giờ học - Dặn dò: GV dặn dò HS học bài Ngày soạn:19/ 08 /2012 Ngày giảng: 20/ 08 /2012 TD8-D¬ng H÷u Dùng 2 THCS TrÊn Yªn 2012-2013 TiÕt 2 ®h®n-ch¹y ng¾n I/ Mục đích 1. KiÕn thøc: -ĐHĐN: Cách tập hợp hàng ngang ,dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ,quy phải, quay trái, đằng sau quay, đội hình: 0-2-4, đội hình: 0-3-6-9. - Ch¹y ng¾n: + LuyÖn tËp n©ng cao kÜ n¨ng ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¹p sau. + Häc mét sè kh¸i niÖm vÒ ch¹y cù li ng¾n. + ¤n trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh. 2. Kü n¨ng: + Bíc ®Çu thuéc ®éng t¸c vµ tËp ë møc c¬ b¶n 8 nhÞp bµi thÓ dôc. + HS thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c thÓ lùc. 3. Th¸i ®é: - Ngiªm tóc, tù gi¸c, nhanh nhÑn. II/ Địa điểm, phương tiện + Sân trường + Giáo viên chuẩn bị còi III/. Nội dung và phương pháp tổ chức NỘI DUNG Đ/ L 6-8’ A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau 28-30’ B. CƠ BẢN : 12-15’ 1.ĐHĐN: Cách tập hợp hàng ngang ,dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ,quy phải, quay trái, đằng sau quay, đội hình: 02-4, đội hình: 0-3-6-9. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp     gv Đội hình khởi động                             -Gv híng dÉn häc sinh tËp luyÖn theo nhãm .GV quan s¸t söa sai,nh¾c nhë €€€€€€ €(tæ1) €€€€€€ €(tæ2) (GV quan s¸t söa sai cho HS) TD8-D¬ng H÷u Dùng 3 THCS TrÊn Yªn 2012-2013 €€€€€€ €(tæ3) 12-15’ 2. Chạy ngắn: - Khái niệm về chạy cự li ngắn. 3l/15m 3l/15m 3l/20m - Ôn một số động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. . Trò chơi: Chạy tiếp sức. 5-7’ - GV giới thiệu một số khái niệm về chạy cự li ngắn Đội hình chạy ngắn và choi trò choi     GV GV nhắc lại cách chơi và bố số người của các đội bằng nhau và cân đều tỉ lệ nam nữ và giáo viên làm trọng tài. * Tập hợp đội hình hàng ngang - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.   gv C. KẾT THÚC : * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng. * Nhận xét tiết học. * giao bài tập về nhà: Đội hình xuống lớp     gv TD8-D¬ng H÷u Dùng 4 THCS TrÊn Yªn 2012-2013 Ngày soạn:22 / 08 /2012 Ngày giảng: / 08 /2012 TiÕt 3. CHẠY NGẮN - BÀI TD-CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1. KiÕn thøc: -ThÓ dôc liªn hoµn: + ¤n tõ nhÞp 1 – 8 bµi thÓ dôc liªn hoµn nam vµ n÷. + Häc tõ nhÞp 9 - 17 - Ch¹y ng¾n: + ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî. + ¤n trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh. - Chạy bền: biết cách phân phối sức khi chạy 2. Kü n¨ng: + Bíc ®Çu thuéc ®éng t¸c vµ tËp ë møc c¬ b¶n 17 nhÞp bµi thÓ dôc. + HS thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c thÓ lùc. 3. Th¸i ®é: - Ngiªm tóc, tù gi¸c, nhanh nhÑn. II/ Địa điểm, phương tiện + Sân trường + Giáo viên chuẩn bị còi III/. Nội dung và phương pháp tổ chức NỘI DUNG Đ/ L A. MỞ ĐẦU : 1- Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. 2- Khởi động + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang 3- Kiểm tra bài cũ: - Tập 8 nhịp đầu bài thể dục đã học? B. CƠ BẢN : 1. Chạy ngắn - Ôn một số động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. TD8-D¬ng H÷u Dùng 5 5-7’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp   2Lx8N // // 30//x2 L // // 2Lx8N 30-32’ 10-12’ gv Đội hình khởi động                             - Gọi 2-3 hs lên thực hiện - Gv quan sát nhận xét, cho điểm. gv Đội hình học chạy nhanh     THCS TrÊn Yªn 2012-2013 + Chạy đạp sau. gv GV nhắc lại cách chơi và bố trí số người của các đội bằng nhau và cân đều tỉ lệ nam với nữ và giáo viên làm trọng tài. .-Trò chơi: Chạy đuổi 10-12’ Đội hình học bài TD                             2. Bài TD: 4Lx8N  a) Ôn động tác từ 1 -> 8 cho cả lớp thức Đội hình phân nhóm luyện hiện động tác tập               4Lx8N gv 5-8’ 3. Chạy bền: : Chạy bền: - Luyện tập chạy dích dắc tiếp sức. - Một số đt hồi tĩnh sau chạy. C. KẾT THÚC : * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng. * Nhận xét tiết học. * Giao bài tập về nhà:               -HS tap luyện trên sân trường 5-7’ Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp     gv Ngµy so¹n:21/ 08 /2011 Ngµy giang: 31/ 08 /2011 TD8-D¬ng H÷u Dùng 6 THCS TrÊn Yªn 2012-2013 TiÕt 4 bµi td – ch¹y ng¾n I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : - Bµi TD: BiÕt thø tù vµ c¸ch thùc hiÖn tõ nhÞp 1 - 17; Häc tõ nhÞp 18 -25 bµi TD liªn hoµn. - Ch¹y ng¾n: BiÕt thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt, trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh ( do GV chän ). XuÊt ph¸t cao ch¹y 50 – 60m 2. KÜ n¨ng: - Bµi TD : Thùc hiÖn ®îc,®óng nhÞp 1 – 17 vµ thùc hiÖn ®îc kÜ thuËt ®éng t¸c nhÞp 18-25 - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c t¸c ®éng bæ trî,t¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt ch¹y 60m 3. Thái độ - Học sinh luôn có ý thức tổ chức kỷ luật ,tự giác, tích cực, nhanh nhẹn và có tính tập thể trong tập luyện... II/ §Þa ®iÓm – ph ¬ng tiÖn. + S©n t©p dän dÑp s¹ch sÏ, gi¸o ¸n, cßi. + H/S trang phôc ¨n mÆc gän gµng. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung I/ PhÇn më ®Çu 1.nhËn líp :+kiÓm tra sÜ sè trang phôc cña h/s. + G/V phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc . 2. Khëi ®éng + Xoay c¸c khíp cæ ch©n,cæ tay,vai, h«ng, gèi + Ðp d©y ch»ng + Ðp däc. + Ðp ngang. + bµi TD giữa giờ II/ PhÇn c¬ b¶n. 1. Bµi TD liªn hoµn : - ¤n tõ nhÞp 1 - 17 - Häc tõ nhÞp 18 -25 bµi TD liªn hoµn. ®Þnh lîng 8-10 p Ph¬ng ph¸p – tæ chøc - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho gi·n c¸ch cù li hîp lÝ khëi ®éng(cs®k). 2x8n 28-30 p 14-16p - G/v cho h/s tËp ®ång lo¹t - sau ®ã gi¶ng gi¶I vµ lµm mÉu 1-2 lÇn cho HS tËp luyÖn €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) TD8-D¬ng H÷u Dùng 7 THCS TrÊn Yªn 2012-2013 2/ Ch¹y ng¾n: - Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau. - Trß ch¬i: “Ch¹y tiÕp søc” 12-14p - Gi¸o viªn lµm mÉu 1 lÇn sau ®ã cho HS tËp luyÖn theo tõng hµng (cs®k).GV quan s¸t söa sai,nh¾c nhë €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) III/ PhÇn kÕt thóc. 1/håi tÜnh: + Cói ngêi th¶ láng. + Duèi ch©n th¶ láng. 2/HÖ thèng-Cñng cè- nh©n xÐt giê häc. 3 /cho bµi tËp vÒ nhµ: -§H§N Ngµy so¹n:31/ 08 /2011 Ngµy giang: 07/ 09 /2011 3-5 phót 1-2p §éi h×nh nhËn xÐt th¶ láng. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) -GVnãi ng¾n gän vµ tæng kÕt giê häc TiÕt 5 ch¹y ng¾n – ch¹y bÒn I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc - Ch¹y ng¾n: BiÕt thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt, trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh ( do GV chän ). XuÊt ph¸t cao ch¹y 30 – 60m- Ch¹y bÒn :BiÕt kÜ thuËt ch¹y vît chíng ng¹i vËt tiÕp søc; c¸ch kiÓm tra m¹ch tríc, sau khi ch¹y vµ theo dâi søc kháe 2. KÜ n¨ng: - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c t¸c ®éng bæ trî,t¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt ch¹y 60m - Ch¹y bÒn : Thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c kÜ thuËt ®¸nh tay,bíc ch¹y ,c¸ch thë ,vµ c¸ch ®o m¹ch,vËn dông vît mét sè chíng ng¹i vËt 3. Thái độ - Học sinh luôn có ý thức tổ chức kỷ luật ,tự giác, tích cực, nhanh nhẹn và có tính tập thể trong tập luyện... II/ §Þa ®iÓm – ph ¬ng tiÖn. + S©n t©p dän dÑp s¹ch sÏ, gi¸o ¸n, cßi. TD8-D¬ng H÷u Dùng THCS TrÊn Yªn 2012-2013 8 + H/S trang phôc ¨n mÆc gän gµng. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung I/ PhÇn më ®Çu 1.nhËn líp :+kiÓm tra sÜ sè trang phôc cña h/s. + G/V phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc . 2. Khëi ®éng + Xoay c¸c khíp cæ ch©n,cæ tay,vai, h«ng, gèi… + Ðp d©y ch»ng + Ðp däc. + Ðp ngang. + bµi TD giữa giờ II/ PhÇn c¬ b¶n. 1. Ch¹y ng¾n: - Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau. - Trß ch¬i: “Ch¹y tiÕp søc” - XuÊt ph¸t cao ch¹y 30-60m ®Þnh lîng 8-10 p Ph¬ng ph¸p – tæ chøc - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho gi·n c¸ch cù li hîp lÝ khëi ®éng(cs®k). 2x8n 28-30 p 16-20p - Gi¸o viªn lµm mÉu 1 lÇn sau ®ã cho HS tËp luyÖn theo tõng hµng (cs®k).GV quan s¸t söa sai,nh¾c nhë €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) Ch¹y bÒn :C¸ch vît chíng ng¹i 8-10p vËt tiÕp søc; c¸ch kiÓm tra m¹ch tríc, sau khi ch¹y vµ theo dâi søc kháe -Gv híng dÉn häc sinh ch¹y theo ®êng ch¹y -Ch¹y theo nhãm cã søc khoÎ -Gv nh¾c häc sinh ch¹y ®óng kÜ thuËt III/ PhÇn kÕt thóc. 1/håi tÜnh: + Cói ngêi th¶ láng. + Duèi ch©n th¶ láng. 2/HÖ thèng-Cñng cè- nh©n xÐt giê häc. 3 /cho bµi tËp vÒ nhµ: -§H§N §éi h×nh nhËn xÐt th¶ láng. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) -GVnãi ng¾n gän vµ tæng kÕt giê häc TD8-D¬ng H÷u Dùng 3-5 ph 1-2p 9 THCS TrÊn Yªn 2012-2013 Ngµy so¹n:31/ 08 /2011 Ngµy giang: 09/ 09 /2011 TiÕt 6 bµi td – ch¹y ng¾n I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : - Bµi TD: BiÕt thø tù vµ c¸ch thùc hiÖn tõ nhÞp 1 - 25; Häc tõ nhÞp 26-35 bµi TD liªn hoµn. - Ch¹y ng¾n: BiÕt thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt, trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh ( do GV chän ); ch¹y tèc ®é cao. XuÊt ph¸t cao ch¹y 50 – 60m 2. KÜ n¨ng: - Bµi TD : Thùc hiÖn ®îc,®óng nhÞp 1 – 17 vµ thùc hiÖn ®îc kÜ thuËt ®éng t¸c nhÞp 18-25 - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c t¸c ®éng bæ trî,t¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt ch¹y 60m 3. Thái độ - Học sinh luôn có ý thức tổ chức kỷ luật ,tự giác, tích cực, nhanh nhẹn và có tính tập thể trong tập luyện... II/ §Þa ®iÓm – ph ¬ng tiÖn. + S©n t©p dän dÑp s¹ch sÏ, gi¸o ¸n, cßi. + H/S trang phôc ¨n mÆc gän gµng. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung ®Þnh lîng I/ PhÇn më ®Çu 1.nhËn líp :+kiÓm tra sÜ sè trang phôc cña h/s. + G/V phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc . 2. Khëi ®éng + Xoay c¸c khíp cæ ch©n,cæ tay,vai, h«ng, gèi… + Ðp d©y ch»ng + Ðp däc. + Ðp ngang. + bµi TD giữa giờ TD8-D¬ng H÷u Dùng Ph¬ng ph¸p – tæ chøc 8-10 p - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho gi·n c¸ch cù li hîp lÝ khëi ®éng(cs®k). 2x8n 10 THCS TrÊn Yªn 2012-2013 II/ PhÇn c¬ b¶n. 1. Bµi TD liªn hoµn : - ¤n tõ nhÞp 1 - 25 - Häc tõ nhÞp 26-35 bµi TD liªn hoµn. 28-30 p 14-16p - G/v cho h/s tËp ®ång lo¹t - sau ®ã gi¶ng gi¶I vµ lµm mÉu 1-2 lÇn cho HS tËp luyÖn €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) 2/ Ch¹y ng¾n: - Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau. - Trß ch¬i: “Ch¹y tiÕp søc” - Ch¹y tèc ®é cao. - XuÊt ph¸t cao ch¹y 50 – 60m III/ PhÇn kÕt thóc. 1/håi tÜnh: + Cói ngêi th¶ láng. + Duèi ch©n th¶ láng. 2/HÖ thèng-Cñng cè- nh©n xÐt giê häc. 3 /cho bµi tËp vÒ nhµ: -§H§N 12-14p - Gi¸o viªn lµm mÉu 1 lÇn sau ®ã cho tËp luyÖn theo tõng hµng 2x15m HS (cs®k).GV quan s¸t söa sai,nh¾c nhë 3lx15m 2x20m 2x50m €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) (§éi h×nh tËp luyÖn) 3-5 phót §éi h×nh nhËn xÐt th¶ láng. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) -GVnãi ng¾n gän vµ tæng kÕt giê häc 1-2p Ngµy so¹n:10/ 09 /2011 Ngµy giang: 14/ 09 /2011 TiÕt 7 ch¹y ng¾n – ch¹y bÒn I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc - Ch¹y ng¾n: BiÕt thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt, trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh ( do GV chän ); ch¹y tèc ®é cao. XuÊt ph¸t cao ch¹y 60m - Ch¹y bÒn :BiÕt kÜ thuËt ch¹y vît chíng ng¹i vËt 2. KÜ n¨ng: TD8-D¬ng H÷u Dùng 11 THCS TrÊn Yªn 2012-2013 - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c t¸c ®éng bæ trî,t¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt ch¹y 60m - Ch¹y bÒn : Thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c kÜ thuËt ®¸nh tay,bíc ch¹y ,c¸ch thë ,vµ c¸ch ®o m¹ch,vËn dông vît mét sè chíng ng¹i vËt 3. Thái độ - Học sinh luôn có ý thức tổ chức kỷ luật ,tự giác, tích cực, nhanh nhẹn và có tính tập thể trong tập luyện... II/ §Þa ®iÓm – ph ¬ng tiÖn. + S©n t©p dän dÑp s¹ch sÏ, gi¸o ¸n, cßi. + H/S trang phôc ¨n mÆc gän gµng. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung I/ PhÇn më ®Çu 1.nhËn líp :+kiÓm tra sÜ sè trang phôc cña h/s. + G/V phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc . 2. Khëi ®éng + Xoay c¸c khíp cæ ch©n,cæ tay,vai, h«ng, gèi… + Ðp d©y ch»ng + Ðp däc. + Ðp ngang. + bµi TD giữa giờ II/ PhÇn c¬ b¶n. 1. Ch¹y ng¾n: - Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau. - Trß ch¬i: “Ch¹y tiÕp søc” - Ch¹y tèc ®é cao. - XuÊt ph¸t cao ch¹y 60m ®Þnh lîng 8-10 p 2x8n 28-30 p 16-20p Ph¬ng ph¸p – tæ chøc - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho gi·n c¸ch cù li hîp lÝ khëi ®éng(cs®k). - Gi¸o viªn lµm mÉu 1 lÇn sau ®ã cho HS tËp luyÖn theo tõng hµng (cs®k).GV quan s¸t söa sai,nh¾c nhë €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) 2.Ch¹y bÒn :C¸ch vît chíng ng¹i vËt tiÕp søc; c¸ch kiÓm TD8-D¬ng H÷u Dùng 8-10p -Gv híng dÉn häc sinh ch¹y theo ®12 THCS TrÊn Yªn 2012-2013 tra m¹ch tríc, sau khi ch¹y vµ theo dâi søc kháe III/ PhÇn kÕt thóc. 1/håi tÜnh: + Cói ngêi th¶ láng. + Duèi ch©n th¶ láng. 2/HÖ thèng-Cñng cè- nh©n xÐt giê häc. 3 /cho bµi tËp vÒ nhµ: -§H§N êng ch¹y -Ch¹y theo nhãm cã søc khoÎ -Gv nh¾c häc sinh ch¹y ®óng kÜ thuËt 3-5 ph §éi h×nh nhËn xÐt th¶ láng. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) -GVnãi ng¾n gän vµ tæng kÕt giê häc 1-2p Ngµy so¹n:10/ 09 /2011 Ngµy giang: 16/ 09 /2011 TiÕt 8 bµi td – ch¹y ng¾n I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : - Bµi TD: BiÕt thø tù vµ c¸ch thùc hiÖn toµn bµi tõ nhÞp 1- 35 - Ch¹y ng¾n: BiÕt thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt, trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh ( do GV chän ); BiÕt c¸ch ®o vµ ®ãng bµn ®¹p, xuÊt ph¸t thÊp ch¹ylao 2. KÜ n¨ng: - Bµi TD : Thùc hiÖn ®îc,®óng nhÞp vµ t¬ng ®èi chÝnh x¸c kÜ thuËt ®éng t¸c nhÞp 1-35 - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c t¸c ®éng bæ trî ,t¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp - ch¹ylao 3. Thái độ - Học sinh luôn có ý thức tổ chức kỷ luật ,tự giác, tích cực, nhanh nhẹn và có tính tập thể trong tập luyện... II/ §Þa ®iÓm – ph ¬ng tiÖn. + S©n t©p dän dÑp s¹ch sÏ, gi¸o ¸n, cßi. + H/S trang phôc ¨n mÆc gän gµng. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung I/ PhÇn më ®Çu 1.nhËn líp :+kiÓm tra sÜ sè TD8-D¬ng H÷u Dùng ®Þnh lîng 8-10 p 13 Ph¬ng ph¸p – tæ chøc - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ THCS TrÊn Yªn 2012-2013 trang phôc cña h/s. + G/V phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc . sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ 2. Khëi ®éng + Xoay c¸c khíp cæ ch©n,cæ tay,vai, h«ng, gèi… + Ðp d©y ch»ng + Ðp däc. + Ðp ngang. + bµi TD giữa giờ €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho gi·n c¸ch cù li hîp lÝ khëi ®éng(cs®k). 2x8n 28-30 p II/ PhÇn c¬ b¶n. 14-16p - G/v cho h/s tËp ®ång lo¹t tËp luyÖn 1. Bµi TD liªn hoµn : (cs®k).GV quan s¸t söa sai,nh¾c nhë - ¤n tõ nhÞp 1 -35 bµi TD liªn hoµn. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) 2/ Ch¹y ng¾n: - Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau. - Trß ch¬i: “Ch¹y tiÕp søc” - C¸ch ®o vµ ®ãng bµn ®¹p, - XuÊt ph¸t thÊp - ch¹ylao III/ PhÇn kÕt thóc. 1/håi tÜnh: + Cói ngêi th¶ láng. + Duèi ch©n th¶ láng. 2/HÖ thèng-Cñng cè- nh©n xÐt giê häc. 3 /cho bµi tËp vÒ nhµ: -§H§N 12-14p 2x15m 2x20m 2x15m - Gi¸o viªn lµm mÉu 1 lÇn sau ®ã cho HS tËp luyÖn theo tõng hµng (cs®k).GV quan s¸t söa sai,nh¾c nhë €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) (§éi h×nh tËp luyÖn) 3-5 phót §éi h×nh nhËn xÐt th¶ láng. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) -GVnãi ng¾n gän vµ tæng kÕt giê häc 1-2p Ngµy so¹n: 18/ 09 /2011 Ngµy giang: 21/ 09/ 2011 TiÕt 9 Td - ch¹y ng¾n – ch¹y bÒn TD8-D¬ng H÷u Dùng 14 THCS TrÊn Yªn 2012-2013 I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc - Bµi TD: BiÕt thø tù vµ c¸ch thùc hiÖn toµn bµi tõ nhÞp 1- 35 - Ch¹y ng¾n: BiÕt thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt. XuÊt ph¸t thÊp ch¹ylao - Ch¹y bÒn :BiÕt kÜ thuËt ch¹y vît chíng ng¹i vËt 2. KÜ n¨ng: - Bµi TD : Thùc hiÖn ®îc,®óng nhÞp vµ t¬ng ®èi chÝnh x¸c kÜ thuËt ®éng t¸c nhÞp 1-35 - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c t¸c ®éng bæ trî,t¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp ch¹y 60m - Ch¹y bÒn : Thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c kÜ thuËt ®¸nh tay,bíc ch¹y ,c¸ch thë ,vµ c¸ch ®o m¹ch,vËn dông vît mét sè chíng ng¹i vËt 3. Thái độ - Học sinh luôn có ý thức tổ chức kỷ luật ,tự giác, tích cực, nhanh nhẹn và có tính tập thể trong tập luyện... II/ §Þa ®iÓm – ph ¬ng tiÖn. + S©n t©p dän dÑp s¹ch sÏ, gi¸o ¸n, cßi. + H/S trang phôc ¨n mÆc gän gµng. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung ®Þnh lPh¬ng ph¸p – tæ chøc îng 8-10 p I/ PhÇn më ®Çu - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ 1.nhËn líp :+kiÓm tra sÜ sè sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o trang phôc cña h/s. viªn kháe. + G/V phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc . 2. Khëi ®éng + Xoay c¸c khíp cæ ch©n,cæ tay,vai, h«ng, gèi… + Ðp d©y ch»ng + Ðp däc. + Ðp ngang. + bµi TD giữa giờ - Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau. II/ PhÇn c¬ b¶n. 1. Bµi TD liªn hoµn : - ¤n tõ nhÞp 1 -35 bµi TD liªn hoµn 2. Ch¹y ng¾n: XuÊt ph¸t thÊp - ch¹ylao TD8-D¬ng H÷u Dùng €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ 2x8n 2x15m 28-30 p 14-16p 3lx20m €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho gi·n c¸ch cù li hîp lÝ khëi ®éng(cs®k). - G/v cho h/s tËp ®ång lo¹t tËp luyÖn (cs®k).GV quan s¸t söa sai,nh¾c nhë €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) - Gi¸o viªn lµm mÉu 1 lÇn sau ®ã cho HS tËp luyÖn theo tõng hµng (cs®k).GV quan s¸t söa sai,nh¾c nhë 14-16 15 THCS TrÊn Yªn 2012-2013 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 2.Ch¹y bÒn :C¸ch vît chíng ng¹i vËt III/ PhÇn kÕt thóc. 1/håi tÜnh: + Cói ngêi th¶ láng. + Duèi ch©n th¶ láng. 2/HÖ thèng-Cñng cè- nh©n xÐt giê häc. 3 /cho bµi tËp vÒ nhµ: -§H§N €(GV) 5-7p 3-5 ph 1-2p -Gv híng dÉn häc sinh ch¹y theo ®êng ch¹y -Ch¹y theo nhãm cã søc khoÎ -Gv nh¾c häc sinh ch¹y ®óng kÜ thuËt §éi h×nh nhËn xÐt th¶ láng. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) -GVnãi ng¾n gän vµ tæng kÕt giê häc Ngµy so¹n: 18/ 09 /2011 Ngµy giang: 23/ 09/ 2011 TiÕt 10 Td - ch¹y ng¾n I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc - Bµi TD: BiÕt thø tù vµ c¸ch thùc hiÖn toµn bµi tõ nhÞp 1- 35 - Ch¹y ng¾n: BiÕt thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt. XuÊt ph¸t thÊp ch¹ylao – gi÷a qu·ng. 2. KÜ n¨ng: - Bµi TD : Thùc hiÖn ®îc,®óng nhÞp vµ t¬ng ®èi chÝnh x¸c kÜ thuËt ®éng t¸c nhÞp 1-35 - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c t¸c ®éng bæ trî,vµ t¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt :xuÊt ph¸t thÊp – ch¹y lao – ch¹y gi÷a qu·ng 3. Thái độ - Học sinh luôn có ý thức tổ chức kỷ luật ,tự giác, tích cực, nhanh nhẹn và có tính tập thể trong tập luyện... II/ §Þa ®iÓm – ph ¬ng tiÖn. + S©n t©p dän dÑp s¹ch sÏ, gi¸o ¸n, cßi. + H/S trang phôc ¨n mÆc gän gµng. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung ®Þnh lPh¬ng ph¸p – tæ chøc îng 8-10 p I/ PhÇn më ®Çu - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ 1.nhËn líp :+kiÓm tra sÜ sè TD8-D¬ng H÷u Dùng THCS TrÊn Yªn 2012-2013 16 trang phôc cña h/s. + G/V phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc . 2. Khëi ®éng + Xoay c¸c khíp cæ ch©n,cæ tay,vai, h«ng, gèi… + Ðp d©y ch»ng + Ðp däc. + Ðp ngang. + bµi TD giữa giờ - Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau. II/ PhÇn c¬ b¶n. 1. Bµi TD liªn hoµn : - ¤n tõ nhÞp 1 -35 bµi TD liªn hoµn sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ 2x8n 2x15m 28-30 p 14-16p 3lx20m €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho gi·n c¸ch cù li hîp lÝ khëi ®éng(cs®k). - G/v cho h/s tËp ®ång lo¹t tËp luyÖn (cs®k).GV quan s¸t söa sai,nh¾c nhë €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) 2. Ch¹y ng¾n: XuÊt ph¸t thÊp - ch¹ylao ch¹y gi÷a qu·ng 14-16 3x50m - Gi¸o viªn lµm mÉu 1 lÇn sau ®ã cho HS tËp luyÖn theo tõng hµng (cs®k).GV quan s¸t söa sai,nh¾c nhë €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) III/ PhÇn kÕt thóc. 1/håi tÜnh: + Cói ngêi th¶ láng. + Duèi ch©n th¶ láng. 2/HÖ thèng-Cñng cè- nh©n xÐt giê häc. 3 /cho bµi tËp vÒ nhµ: -§H§N TD8-D¬ng H÷u Dùng 3-5 ph §éi h×nh nhËn xÐt th¶ láng. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) -GVnãi ng¾n gän vµ tæng kÕt giê häc 1-2p 17 THCS TrÊn Yªn 2012-2013 Ngµy so¹n: 27 / 9 /2010 Ngµy giang: / 10 / 2010 TiÕt 11 ch¹y ng¾n-CH¹Y BÒN I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc - Ch¹y ng¾n: BiÕt thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt. XuÊt ph¸t thÊp ch¹ylao – gi÷a qu·ng. - Ch¹y bÒn :BiÕt kÜ thuËt ch¹y vît chíng ng¹i vËt vµ c¸ch thë trong khi ch¹y 2. KÜ n¨ng: - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c t¸c ®éng bæ trî,vµ t¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt :xuÊt ph¸t thÊp – ch¹y lao – ch¹y gi÷a qu·ng. - Ch¹y bÒn : Thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c kÜ thuËt ®¸nh tay,bíc ch¹y ,c¸ch thë ,vËn dông vît mét sè chíng ng¹i vËt . 3. Thái độ - Học sinh luôn có ý thức tổ chức kỷ luật ,tự giác, tích cực, nhanh nhẹn và có tính tập thể trong tập luyện... II/ §Þa ®iÓm – ph ¬ng tiÖn. + S©n t©p dän dÑp s¹ch sÏ, gi¸o ¸n, cßi ,bµn ®¹p. + H/S trang phôc ¨n mÆc gän gµng. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung ®Þnh lîng 8-10 p I/ PhÇn më ®Çu 1.nhËn líp :+kiÓm tra sÜ sè trang phôc cña h/s. + G/V phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc . 2. Khëi ®éng + Xoay c¸c khíp cæ ch©n,cæ tay,vai, h«ng, gèi… + Ðp d©y ch»ng + Ðp däc. + Ðp ngang. + bµi TD giữa giờ - Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau. II/ PhÇn c¬ b¶n. 1. Ch¹y ng¾n: XuÊt ph¸t thÊp - ch¹ylao ch¹y gi÷a qu·ng TD8-D¬ng H÷u Dùng Ph¬ng ph¸p – tæ chøc - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ 2x8n 2x15m 28-30 p 16-20p 18 €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho gi·n c¸ch cù li hîp lÝ khëi ®éng(cs®k). - Gi¸o viªn lµm mÉu 1 lÇn sau ®ã cho HS tËp luyÖn theo tõng hµng (cs®k).GV quan s¸t söa sai,nh¾c nhë THCS TrÊn Yªn 2012-2013 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) 2.Ch¹y bÒn : C¸ch vît chíng ng¹i vËt 7-10p III/ PhÇn kÕt thóc. 1/håi tÜnh: + Cói ngêi th¶ láng. + Duèi ch©n th¶ láng. 2/HÖ thèng-Cñng cè- nh©n xÐt giê häc. 3 /cho bµi tËp vÒ nhµ: -§H§N 3-5 ph -Gv híng dÉn häc sinh ch¹y theo ®êng ch¹y -Ch¹y theo nhãm cã søc khoÎ -Gv nh¾c häc sinh ch¹y ®óng kÜ thuËt §éi h×nh nhËn xÐt th¶ láng. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) -GVnãi ng¾n gän vµ tæng kÕt giê häc 1-2p Ngµy so¹n: 30/ 09 /2010 Ngµy giang: / 10 / 2010 TiÕt 12 Td - ch¹y ng¾n I/ Môc tiªu: 1. KiÕn thøc - Bµi TD: BiÕt thø tù vµ c¸ch thùc hiÖn toµn bµi tõ nhÞp 1- 35 - Ch¹y ng¾n: BiÕt thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt. XuÊt ph¸t thÊp ch¹ylao – gi÷a qu·ng – vÒ ®Ých. 2. KÜ n¨ng: - Bµi TD : Thùc hiÖn ®îc,®óng nhÞp vµ t¬ng ®èi chÝnh x¸c kÜ thuËt ®éng t¸c nhÞp 1-35 - Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c t¸c ®éng bæ trî,vµ t¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt :xuÊt ph¸t thÊp – ch¹y lao – ch¹y gi÷a qu·ng– vÒ ®Ých 3. Thái độ - Học sinh luôn có ý thức tổ chức kỷ luật ,tự giác, tích cực, nhanh nhẹn và có tính tập thể trong tập luyện... TD8-D¬ng H÷u Dùng 19 THCS TrÊn Yªn 2012-2013 II/ §Þa ®iÓm – ph ¬ng tiÖn. + S©n t©p dän dÑp s¹ch sÏ, gi¸o ¸n, cßi. + H/S trang phôc ¨n mÆc gän gµng. III/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung I/ PhÇn më ®Çu 1.nhËn líp :+kiÓm tra sÜ sè trang phôc cña h/s. + G/V phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc . 2. Khëi ®éng + Xoay c¸c khíp cæ ch©n,cæ tay,vai, h«ng, gèi… + Ðp d©y ch»ng + Ðp däc. + Ðp ngang. + bµi TD giữa giờ - Ch¹y bíc nhá,n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau. II/ PhÇn c¬ b¶n. 1. Bµi TD liªn hoµn : - ¤n tõ nhÞp 1 -35 bµi TD liªn hoµn ®Þnh lîng 8-10 p Ph¬ng ph¸p – tæ chøc - Líp trëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ 2x8n 2x15m 28-30 p 14-16p 3lx20m €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho gi·n c¸ch cù li hîp lÝ khëi ®éng(cs®k). - G/v cho h/s tËp ®ång lo¹t tËp luyÖn (cs®k).GV quan s¸t söa sai,nh¾c nhë €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) 2. Ch¹y ng¾n: XuÊt ph¸t thÊp - ch¹ylao ch¹y gi÷a qu·ng- vÒ ®Ých 14-16 3x50m - Gi¸o viªn lµm mÉu 1 lÇn sau ®ã cho HS tËp luyÖn theo tõng hµng (cs®k).GV quan s¸t söa sai,nh¾c nhë €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) III/ PhÇn kÕt thóc. 1/håi tÜnh: TD8-D¬ng H÷u Dùng 3-5 ph §éi h×nh nhËn xÐt th¶ láng. 20 THCS TrÊn Yªn 2012-2013
- Xem thêm -