Tài liệu Giáo án thể dục 8 cả năm_cktkn_bộ 5

  • Số trang: 135 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

So¹n: D¹y: TuÇn I: TiÕt 1 Lý thuyÕt Néi dung - Môc tiªu, néi dung, ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 7 - Phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT I- Môc tiªu - Giíi thiÖu néi dung ch¬ng tr×nh líp 7. - Phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao. * Häc sinh x¸c ®Þnh ®óng ®¾n tinh thÇn th¸i ®é häc tËp víi rÌn luyÖn. BiÕt c¸ch phßng tr¸nh trÊn th¬ng khi ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao. II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn - ë trong líp häc cã vë ghi III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Néi dung Ph¬ng ph¸p - tæ chøc 1. Môc tiªu - BiÕt mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó tËp luyÖn gi÷ g×n søc khoÎ - RÌn luyÖn nÕp sèng lµnh m¹nh, t¸c phong nhanh nhÑn, kû luËt, thãi quen tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao, gi÷ g×n vÖ sinh. - Cã sù t¨ng tiÕn vÒ thÓ lùc, ®¹t tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ vµ thÓ hiÖn kh¶ n¨ng vÒ thÓ dôc thÓ thao. 2. Néi dung ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 7 - Lý thuyÕt chung - §éi h×nh ®éi ngò - Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - Trß ch¬i vµ ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh - Trß ch¬i vµ ®éng t¸c bæ trî ch¹y bÒn - Trß ch¬i vµ ®éng t¸c bæ trî nh¶y xa, nh¶y cao - Trß ch¬i vµ ®éng t¸c bæ trî nÐm bãng - M«n thÓ thao tù chän 3. Phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao a. ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao - Môc ®Ých khi tham gia tËp luyÖn TDTT lµ n©ng 1 ? Môc tiªu cña tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao trong trêng häc lµ g×? ? ë líp 6 c¸c em ®· luyÖn nh÷ng m«n thÓ thao nµo? ? Môc ®Ých cña tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao lµ g×? ? Cã em nµo ®· ®Ó x¶y ra cao søc khoÎ, ph¸t triÓn thÓ lùc. Do kh«ng biÕt hoÆc coi thêng, kh«ng tu©n theo c¸c nguyªn t¾c ph¬ng ph¸p khoa häc trong ho¹t ®éng TDTT nªn ngêi tËp ®Ó x¶y ra chÊn th¬ng: cho¸ng ngÊt, tæn th¬ng c¬, bong g©n, giËp hoÆc g·y x¬ng, chÊn ®éng n·o hoÆc cét sèng -> chÊn th¬ng lµ kÎ thï cña TDTT. b. Mét sè nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. + Nguyªn nh©n: - Kh«ng thùc hiÖn ®óng mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu + Nguyªn t¾c hÖ thèng: tËp luyÖn TDTT thêng xuyªn kiªn tr×, cã hÖ thèng. + Nguyªn t¾c t¨ng tiÕn: TËp tõ nhÑ ®Õn nÆng, tõ ®¬n gi¶n -> phøc t¹p, tËp dÇn theo mét kÕ ho¹ch kh«ng nãng véi, ngÉu høng, tuú tiÖn. + Nguyªn t¾c võa søc: tËp phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ søc khoÎ cña mçi ngêi. - Kh«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c vÖ sinh trong tËp luyÖn TDTT. + Trang phôc kh«ng phï hîp + §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn kh«ng ®¶m b¶o + M«i trêng kh«ng ®¶m b¶o - Kh«ng tu©n thñ néi dung kÜ thuËt, néi quy kû luËt trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT * C¸ch phßng tr¸nh: - Tríc khi tËp ph¶i khëi ®éng kü - Tríc khi kÕt thóc buæi tËp vµ thi ®Êu ph¶i håi tØnh - Søc khoÎ h«ng b×nh thêng ph¶i b¸o c¸o - Dän vÖ sinh s©n tËp - KiÓm tra söa ch÷a c¸c ph¬ng tiÖn - Kh«ng ¨n uèng nhiÒu, tríc vµ sau khi tËp chÊn th¬ng khi tËp. ? H·y kÓ mét vµi chÊn th¬ng mµ em gÆp hoÆc em biÕt. - Gi¸o viªn nªu mét vµi chÊn th¬ng cô thÓ. ? Theo em nguyªn nh©n x¶y ra cô thÓ ? §Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c t¨ng tiÕn em cÇn tËp luyÖn nh thÕ nµo? ? Kh«ng (¨n, uèng) tiÕn hµnh khëi ®éng khi b¾t ®Çu buæi tËp ®óng hay sai ? v× sao. ? Môc ®Ých cña tËp luyÖn * Cñng cè * VÒ nhµ: Häc sinh thuéc nguyªn nh©n vµ c¸ch TDTT phßng chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: - 2 ? Nguyªn nh©n x¶y ra chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. TuÇn I: TiÕt 2 Lý tuyÕt Néi dung - Phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT - Biªn chÕ tæ chøc tËp luyÖn, mét sè quy ®Þnh khi tËp luyÖn. I- Môc tiªu - BiÕt c¸ch phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao - Biªn chÕ tæ chøc tËp luyÖn, mét sè quy ®Þnh khi tËp luyÖn. * Cung cÊp cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng phßng tr¸nh kh«ng ®Ó chÊn th¬ng x¶y ra khi ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao. N¾m ®îc nh÷ng quy ®Þnh cña bé m«n. II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn - Trong líp häc, häc sinh cã vë ghi III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Néi dung + æn ®Þnh tæ chøc líp + Phæ biÕn môc tiªu cña tiÕt häc + KiÓm tra bµi cò 1. Phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT a. ý nghÜa cña phong tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. b. Mét sè nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. 2. Biªn chÕ tæ chøc tËp luyÖn - Chia líp thµnh 4 tæ tËp luyÖn - Mét c¸n sù bé m«n vµ 4 tæ trëng 3. Mét sè quy ®Þnh khi tËp luyÖn - Kh«ng ¨n uèng qu¸ nhiÒu tríc vµ sau khi tËp luyÖn - Trang phôc gän gµng, 100% häc sinh cã giÇy - Thùc hiÖn c¸c nÒ nÕp chµo b¸o c¸o khi gi¸o viªn nhËn líp vµ kÕt thóc tiÕt häc - CÇn xin phÐp ra, vµo líp * Cñng cè * VÒ nhµ: ChuÈn bÞ c¸c quy ®Þnh cña bé m«n * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: 3 Ph¬ng ph¸p - tæ chøc ? Môc ®Ých cña tËp luyÖn TDTT lµ g×? §©y lµ néi dung ë bµi tríc. GV ®Ó häc sinh tù th¶o luËn tõng phÇn vµ ®a ra c©u tr¶ lêi. - Chia thµnh 4 tæ ®Òu nhau vÒ sè lîng giíi tÝnh - C¸ch sù nhanh nhÑn, cã søc khoÎ kh¶ n¨ng TDTT ? Trong khi ho¹t ®éng TDTT cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh nh thÕ nµo?. ? H·y nªu mét sè nguyªn nh©n x¶y ra c¸c chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. - So¹n: D¹y: TuÇn II: TiÕt 3 §éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn Néi dung §éi h×nh ®éi ngò (§H§N) - ¤n: + TËp hîp hµng däc, hµng ngang vµ c¸ch ®iÒu khiÓn + §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau * Ch¹y nhanh: + Trß ch¬i: Ch¹y tiÕp søc, ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt - Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh (GV chän ®éng t¸c bæ trî) * Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn I- Môc tiªu - ¤n: + TËp hîp hµng däc, hµng ngang vµ c¸ch ®iÒu khiÓn + §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau - Trß ch¬i: + Ch¹y tiÕp søc, ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt + Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn + RÌn luyÖn cho häc sinh t¸c phong nhanh nhÑn, kû luËt cã tinh thÇn tËp thÓ, rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn søc nhanh, søc bÒn cho häc sinh. - HiÓu vµ thùc hiÖn ®óng c¸c néi dung ®· häc ë líp 6. thùc hiÖn tèt c¸c néi dung míi. II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn - S©n tËp: b»ng ph¼ng, tho¸ng, hîp vÖ sinh, 2 qu¶ bãng ®¸ - Trang phôc gi¸o viªn, häc sinh gän gµng, 100% häc sinh cã giÇy tËp. III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Néi dung A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: + B¸o b¸o sÜ sè §Þnh lîng 5 - 7' 2' 4 Ph¬ng ph¸p - tæ chøc - Líp trëng tËp trung líp nghe GV phæ biÕn vµ nh¾c nhë ng¾n gän giê häc x x x x x x x x x + Chóc ®Çu giê - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng 3 -5' - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n 1 vßng tËp - Xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ 2L x 8NK ch©n, vai, h«ng, gèi C¬ b¶n 30-32' 1. §éi h×nh ®éi ngò 10' - ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, c¸ch ®iÒu khiÓn néi dung s¸ch gi¸o viªn TDTT 17 x x x x x x x x x @ x x  x 23m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - ¤n ®øng nghiªm, ®øng nghØ, 3L ®éng - Gi¸o viªn cho häc sinh «n tËp t¸c quay ph¶i tr¸i, ®»ng sau - GV quan s¸t vµ söa sai 15' 2. Ch¹y nhanh - Mét sè ®éng t¸c bæ trî )søc nhanh) ph¸t triÓn søc nhanh + Ch¹y bíc nhá x x x x 3L x 10m x x x x + Ch¹y n©ng cao ®ïi 3L x 15m x x x x + Ch¹y gãt ch¹m m«ng 3L x 15m x x x x GV lµm mÉu -> cho häc sinh tËp GV quan s¸t vµ söa sai - Trß ch¬i + Ch¹y tiÕp søc + Ch¹y søc chuyÓn vËt, chia thµnh 2 nhãm ®Òu nhau, ®øng tríc v¹ch chuyÓn. Ch¹y «m bãng qua vËt chuÈn vÒ ®a cho ngêi tiÕp theo bªn nµo vÒ tríc bªn ®ã th¾ng. 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, chó ý ph©n phèi søc, c¸ch thë trong khi ch¹y. 1L/HS 1L/HS x x x x x x x x x x 5'  Chó ý: Ch¹y ngîc mòi kim ®ång hå. 3 HS lªn thùc hiÖn 5 * Cñng cè: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c nghiªm nghØ, quay tr¸i, ph¶i, ®»ng sau ?. KÕt thóc -> Gäi 1 HS kh¸c nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt chung vµ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i 1-2' 5' TËp trung líp th¶ láng - Nghe gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ ra bµi tËp vÒ nhµ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Th¶ láng: rò tay ch©n, thë th¶ láng tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ buæi tËp - BTVN: + TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh + LuyÖn tËp ch¹y bÒn  * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: So¹n: D¹y: TuÇn 2:TiÕt 4 §éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn Néi dung §H§N - ¤n: + Nh néi dung tiÕt 3 + §iÓm sè 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1-2 ... 1 - 2 - Häc: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 Ch¹y nhanh: - Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh - §éng t¸c bæ trî: Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng * Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn I- Môc tiªu §H§N - ¤n: + Nh néi dung tiÕt 3 -> ®iÓm sè 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1-2 ... 1 2 , Häc: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 - Ch¹y nhanh: - Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh - §éng t¸c bæ trî: Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m h«ng - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn * Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n. BiÕt vµ thùc hiÖn ®îc c¸c néi dung míi häc. II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn - S©n tËp: b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh - Trang phôc gän gµng, häc sinh cã giÇy tËp. 6 III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Néi dung A- Më ®Çu §Þnh lîng 7' 2' 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: + B¸o b¸o sÜ sè + Chóc ®Çu giê - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng 5' - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n 1 vßng - Xoay c¸c khíp cæ tay, ch©n, 4L x8N/K vai, h«ng, gèi 2Lx8N/®t - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao gèi, gãt ch¹m m«ng C¬ b¶n 30' -33' 1. §éi h×nh ®éi ngò - ¤n c¸c néi dung (5') + Quay ph¶i, tr¸i, quay ®»ng sau, 3L 1 néi ®øng nghiªm, ®øng nghØ. dung + §iÓm sè: tõ 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm 2L 1 néi sè theo chu kú "1-2, 1-2 ... dung * Häc biÕn ®æi ®éi h×nh "0-2-4" + ChuÈn bÞ: Dãng hµng vµ ®iÓm (10-13') sè . Chu kú "0-2-4" kho¶ng c¸ch hµng nä c¸ch hµng kia cm + Dµn hµng: "KhÈu lÖnh" theo sè ®· ®iÓm, bíc sè 0 ®øng nguyªn, sè 2 bíc 2 bíc, sè 4 bíc 4 bíc. + Dån hµng: "VÞ trÝ cò bíc" - NÕu tõ ®éi h×nh hµng ngang th× quay ®»ng sau bíc vÒ vÞ trÝ cò l¹i quay ®»ng sau chØnh hµng. - NÕu lµ ®éi h×nh hµng däc bíc ch©n ph¶i råi theo ch©n tr¸i vÒ, nh×n sè ®Ó chØnh hµng. 2. Ch¹y nhanh (8') - Trß ch¬i: "Ch¹y tiÕp søc" 7 Ph¬ng ph¸p - tæ chøc - C¸n sù tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè nghe GV phæ biÕn môc tiªu giê häc, chóc ®Çu giê -> TriÓn khai sang ®éi h×nh cù ly ®Ó khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x GV cho «n mçi x néi dung 3 lÇn x x  BiÕn ®æi ®éi h×nh hµng ngay. BiÕn ®æi ®éi h×nh hµng däc. - Gv gäi 1 hµng lªn ph©n tÝch híng dÉn hµng ®ã lµm mÉu cho häc sinh tËp biÕn ®æi theo ®éi h×nh - Gi¸o viªn quan s¸t vµ söa sai ...x ...x x x x x P P ...x ...x x x x x P P - §éng t¸c bæ trî + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi  C¸c ®éng t¸c bæ trî häc sinh ®· ®îc häc ë líp 6. Gi¸o viªn chØ gäi tªn ®t cho häc sinh tËp --> gi¸o viªn quan s¸t vµ söa Ch¹y gãt ch¹m m«ng x x x x  x x x x  x x x x  x x x x  3. Ch¹y bÒn LuyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn (5')  x x x x x x x x x x * Cñng cè ? Thùc hiÖn biÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 KÕt thóc (2') Cho 1 tæ lªn thùc hiÖn --> Gäi 1 häc sinh tæ kh¸c nhËn xÐt --> gi¸o viªn nhËn xÐt chung 5' - TËp trung líp: Cói th¶ láng, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt giê häc - BTVN: LuyÖn ch¹y bÒn vµ ch¹y nhanh * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: - x x x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x So¹n: D¹y: TuÇn 3:TiÕt 5 §éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn Néi dung §H§N - ¤n: + Nh néi dung tiÕt 4 Ch¹y: - «n Nhanh: + Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh + T¹i chç ®¸nh tay + XuÊt ph¸t mÆt híng ch¹y * Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn I- Môc tiªu §H§N - ¤n c¸c néi dung nh tiÕt 4 - Ch¹y nhanh: Mét sè ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh, t¹i chç ®¸nh tay, xuÊt ph¸t mÆt híng ch¹y. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn * Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n. II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn - S©n tËp: b»ng ph¼ng, tho¸ng, hîp vÖ sinh * Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n. III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Néi dung A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: + B¸o b¸o sÜ sè + Chóc ®Çu giê - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc §Þnh lîng 5-7' 2' Ph¬ng ph¸p - tæ chøc TËp trung líp nghe gi¸o viªn phæ biÕn néi dung môc tiªu giê häc --> gi·n hµng khëi ®éng 9 2. Khëi ®éng 3- 5' - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n 1 vßng T¹i chç xoay c¸c khíp 4L x8N/K - Ðp d©y ch»ng: ngang däc 4Lx8N/®t - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao (2') gèi, gãt, ch¹m m«ng C¬ b¶n 30-32' 1. §éi h×nh ®éi ngò (10') - ¤n c¸c néi dung - §øng nghiªm, ®øng nghØ. - Quay ph¶i, tr¸i, ®»ng sau. + §iÓm sè 1 -> hÕt, chu kú "1, 2" + BiÕn ®æi ®éi h×nh "0-2-4" x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Chia líp 4 nhãm tËp --> gi¸o viªn quan s¸t vµ söa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  2. Ch¹y nhanh (12-13') ¤n c¸c néi dung + Mét sè ®éng t¸c bæ trî ch¹y ...x nhanh ...x l m 2 x20 Ch¹y bíc nhá ...x l x30m 2 Ch¹y n©ng cao gèc ...x l x30m 2 Ch¹y gãt ch¹m m«ng  + T¹i chç ®¸nh tay + XuÊt ph¸t mÆt híng ch¹y - Líp tËp luyÖn - Gi¸o viªn quan s¸t vµ söa sai 3. Ch¹y bÒn (5'-7') LuyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn x x x x x x x x x x * Cñng cè Gäi 2 häc sinh lªn thùc hiÖn t¹i chç ®¸nh tay (2') --> Mêi häc sinh nhËn xÐt cho ®óng --> gi¸o viªn nhËn xÐt 10 KÕt thóc - TËp trung th¶ láng - NhËn xÐt giê häc, tuyªn d¬ng nh÷ng em h¨ng say tËp luyÖn vµ cã kü thuËt tèt, phª b×nh nh÷ng em ý thøc cha tèt BTVN: «n luyÖn §H§N, ch¹y bÒn 5' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Dån hµng nghe gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ cho bµi tËp vÒ nhµ * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: So¹n: D¹y: TiÕt 6: §éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn Néi dung §H§N - ¤n: + Nh néi dung tiÕt 5 + TËp hîp hµng ngang, ®ãng hµng, ®iÓm sè vµ c¸ch ®iÒu khiÓn cña ngêi chØ huy Ch¹y nhanh: - Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng - Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t. * Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn I- Môc tiªu §H§N - ¤n néi dung tiÕt 5, tËp hîp hµng däc hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè vµ c¸ch ®iÒu khiÓn cña ngêi chØ huy. - Ch¹y nhanh: «n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng, vai híng ch¹y xuÊt ph¸t. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn * Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi thuÇn thôc c¸c néi dung «n. II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn - S©n tËp tho¸ng, réng, hîp vÖ sin - Trang phôc gän gµng, häc sinh cã giÇy tËp. III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Néi dung A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: §Þnh lîng 5- 7' 2' 11 Ph¬ng ph¸p - tæ chøc - Líp trëng tËp trung líp 4 hµng ngang, cù ly hÑp, b¸o c¸o sÜ sè + B¸o b¸o sÜ sè + Chóc ®Çu giê - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n - T¹i chç xoay c¸c khíp - Ðp d©y ch»ng - GV phæ biÕn ng¾n gän môc tiªu giê häc - Gi·n hµng khëi ®éng 3-5' 1 vßng 3L x8/K x x x x 3Lx8N/®t C¬ b¶n 30' -33' 1. §éi h×nh ®éi ngò 3L -2L x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - ¤n c¸c néi dung : nghiªm, (10-13') nghØ, ph¶i, tr¸i, ®»ng sau  + BiÕn ®æi ®éi h×nh: 0-2-4, tËp - GV nh¾c l¹i néi dung «n hîp hµng ngang, dãng hµng, - Chia líp 4 nhãm tËp luyÖn ®iÓm sè, c¸ch ®iÒu khiÓn cña ng- GV quan s¸t söa sai êi chØ huy 2. Ch¹y nhanh - Ch¹y bíc nhá 3L-30m . . . x - Ch¹y n©ng cao ®ïi 3-30m . . . x - Ch¹y gãt ch¹m m«ng 3-30m . . . x * Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t 3-40m . . . x x x x x - §éng t¸c híng ch¹y xuÊt ph¸t cho häc sinh tËp t¹i chç 1 bíc 3-5 lÇn sau ®ã cho tËp theo ®éi h×nh trªn 3. Ch¹y bÒn LuyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn (5-7') x x x x x x x x x x x x x x * Cñng cè Gäi 2 häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c vai híng ch¹y xuÊt ph¸t  (2') --> Mêi häc sinh nhËn xÐt --> gi¸o viªn nhËn xÐt vµ cho xÕp lo¹i vµo sæ 12 KÕt thóc 5' x x x x - TËp trung th¶ láng, râ ch©n, tay cói th¶ láng, tËp ®iÒu hoµ x x x x x x x x x x x x x x x x  (th¶ láng) Dån ®éi h×nh nghe nhËn xÐt giê häc vµ BTVN. - NhËn xÐt giê häc - BTVN: LuyÖn tËp ch¹y bÒn * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: So¹n: D¹y: TuÇn 4: TiÕt 7 §éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn Néi dung §H§N - ¤n: + §i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, dõng l¹i + §æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp + BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 -2 -4 Ch¹y nhanh: ¤n nh néi dung tiÕt 6 Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn I- Môc tiªu §H§N - ¤n ®i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi sai nhÞp. BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 - Ch¹y nhanh: «n ch¹y nh néi dung tiÕt 6 - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn * Yªu cÇu: Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt ®i ®Òu vßng tr¸i, ph¶i vµ ®æi ch©n khi sai nhÞp, thuÇn thôc c¸c néi dung cßn l¹i. II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn Nh tiÕt 6 III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Néi dung A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: + B¸o b¸o sÜ sè + Chóc ®Çu giê §Þnh lîng 5- 7' 2' 13 Ph¬ng ph¸p - tæ chøc - Líp trëng tËp trung theo ®éi h×nh 4 hµng ngang, cù ly hÑp -> b¸o c¸o sÜ sè vµ chóc ®Çu giê nghe gi¸o viªn phæ biÕn gi·n hµng khëi ®éng - Phæ biÕn néi dung môc tiªu giê häc 2. Khëi ®éng 1 vßng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n 2L x8N/K - T¹i chç xoay c¸c khíp, cæ ch©n, cæ tay, vai, h«ng, gèi 2Lx8N/®t - Ðp d©y ch»ng däc, ngang. Cç tay - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao 1/®t gèi, gãt ch¹m m«ng C¬ b¶n 30' -32' 1. §éi h×nh ®éi ngò (7'-9') - ¤n: §i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i + C¸ch ®æi ch©n khi sai nhÞp + BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 2. Ch¹y nhanh ¤n c¸c néi dung - Ch¹y bíc nhá 3-20m - Ch¹y n©ng cao ®ïi 3-30m - Ch¹y gãt ch¹m m«ng 3-30m *Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t 3-40m x x x x x x x x x x x x  x x x x - GV cho c¶ líp «n - GV quan s¸t vµ söa sai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Sau khi «n c¶ 2 néi dung §H§N vµ CN th× chia líp 4 tæ ®Ó tËp luyÖn tæ trëng ®iÒu khiÓn - GV quan s¸t vµ söa sai §éi h×nh «n c¶ líp cña ch¹y nhanh ...x ...x ...x ...x 3. Ch¹y bÒn LuyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn * Cñng cè: Gäi 1 häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c vßng tr¸i, ph¶i, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi sai nhÞp (5-7') (2') x x x x x x x x x x x x x x  --> Mêi häc sinh nhËn xÐt --> gi¸o viªn nhËn xÐt vµ cho xÕp lo¹i vµo sæ 14 KÕt thóc - TËp trung th¶ láng, râ ch©n, tay cói th¶ láng, tËp ®iÒu hoµ - NhËn xÐt giê häc - BTVN: LuyÖn tËp ch¹y bÒn vµo buæi s¸ng 5' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: So¹n: D¹y: TiÕt 8: §éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn Néi dung §H§N - ¤n: + Nh÷ng ®éng t¸c häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu + BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 -3 -6- 9 Ch¹y nhanh: ¤n nh néi dung tiÕt 7 Häc: Ngåi - xuÊt ph¸t Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn I- Môc tiªu §H§N - ¤n nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu, quay ®»ng sau ®i ®Òu, biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3- 6 -9 - Ch¹y nhanh: «n ch¹y nh néi dung tiÕt 7 + Häc: Ngåi - xuÊt ph¸t Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn * Häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n. BiÕt bíc ®Çu thùc hiÖn ngåi xuÊt ph¸t vµ biÕn ®æi ®éi h×nh: 0- 3-6-9 II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn Nh néi dung tiÕt 7, trang phôc gän gµng, häc sinh cã giÇy tËp. S©n tËp tho¸ng, s¹ch. III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Néi dung A- Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: + B¸o b¸o sÜ sè + Chóc ®Çu giê - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. §Þnh lîng 5- 7' 2' 15 Ph¬ng ph¸p - tæ chøc x x x x x x x x x x x x x x x x 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n - T¹i chç xoay c¸c khíp - Ðp d©y ch»ng däc, ngang. - TËp thÓ dôc gi÷a giê C¬ b¶n (3'-5') 1 vßng 4L x8N/K 4Lx8N/®t 2Lx8N/®t 30' -32' x x  x x x x x x x x 1. §éi h×nh ®éi ngò (10'-12') - ¤n: ®éng t¸c ®»ng sau quay 3-5L x x x x x x L - ¤n ®i ®Òu 2 x15m x x x x x x + Dµn ®éi h×nh: 0-3-6-9 - ChuÈn bÞ: TËp hîp hµng däc, x x x x x x hµng ngang ®iÓm sè theo chu kú "0-3-6-9" hµng nä c¸ch hµng kia  1-2 bíc + KhÈu lÖnh "Theo sè ®· ®iÓm b- Cho 1 hµng lªn ®Ó GV híng dÉn dµn íc" ®éi h×nh 0-3-6-9 + C¸ch thùc hiÖn: 0 ®øng yªn 3 bíc 3 bíc, 6-6 bíc, 9-9 bíc thùc hiÖn t¬ng tù ®éi h×nh 2. Ch¹y nhanh + ¤n luyÖn -> Cho c¶ líp tËp -> GV quan s¸t vµ - Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t 3lx20m söa sai - MÆt híng ch¹y xuÊt ph¸t 3-30m . . . x - Ba ®éng t¸c bæ trî ch¹y: Ch¹y 3-30m . . . x bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m 3-40m . . . x m«ng ...x * Häc: Ngåi xuÊt ph¸t - ChuÈn bÞ: Ngåi, mòi bµn ch©n tríc s¸t v¹ch xuÊt ph¸t, mòi bµn ch©n sau c¸ch gãt ch©n ch¹m ®Êt 5-10cm. Hai bµn ch©n ch¹m ®Êt b»ng nöa bµn ch©n trªn, th©n h¬i ng¶ ra tríc, hai tay ch¹m ®Êt b»ng nöa bµn ch©n trªn, hai tay duçi tù nhiªn. - GVPT lµm mÉu - Cho c¶ líp tËp t thÓ ngåi - XP 1 bíc ch¹y 4 hµng ngang 4-5 lÇn - ND häc nµy gi¸o viªn giíi thiÖu sau «n. 16 §éng t¸c : Khi cã lÖnh xuÊt ph¸t nhanh chãng nhæm ngêi lªn, xuÊt ph¸t vµ ch¹y nhanh vÒ tríc, hay tay phèi hîp tù nhiªn. 3. Ch¹y bÒn LuyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh ch¹y bÒn tù nhiªn Nam: 600m N÷: 450m * Cñng cè: Gäi 2 em häc sinh thùc hiÖn ngåi xuÊt ph¸t KÕt thóc §H§N råi cho tËp cïng néi dung «n (5-7') x x x x 5' - TËp trung th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc - BTVN: TËp ngåi xuÊt ph¸t, luyÖn ch¹y bÒn x x x x x x x x x x (2')  --> Mêi häc sinh nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ --> gi¸o viªn nhËn xÐt vµ cho xÕp lo¹i vµo sæ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: - So¹n: D¹y: TuÇn 5:TiÕt 9: §éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn Néi dung §H§N - ¤n: + Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t + LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc (Chó ý nhiÒu vÒ t thÕ) Ch¹y nhanh: ¤n: - Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t - Ngåi xæm xuÊt ph¸t Häc - T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t 17 - Ph©n phèi søc ch¹y - LuyÖn tËp ch¹y bÒn I- Môc tiªu §H§N: LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc. - Ch¹y nhanh: «n vai híng ch¹y xuÊt ph¸t, ngåi xæm xuÊt ph¸t, t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn, ph©n phèi søc khi ch¹y II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn Nh tiÕt 8: S©n tËp tho¸ng réng, hîp vÖ sinh, trang phôc gän gµng, 100% häc sinh cã giÇy tËp. III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Néi dung A- Më ®Çu §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p - tæ chøc 5- 7' 1. NhËn líp C¸n sù cho líp tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc - æn ®Þnh tæ chøc: -> gi·n hµng khëi ®éng - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng 1 vßng x x x x x x L N/K x x x x x x - Ch¹y nhÑ nhµng, 1 vßng s©n tËp 4 x8 x x x x x x - T¹i chç xoay c¸c khíp 4Lx8N/®t x x x x x x - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao 4Lx8N/®t gèi, gãt ch¹m m«ng - Ðp d©y ch»ng däc, ngang.  C¬ b¶n 30' -32' x x x x x x 1. §éi h×nh ®éi ngò (8'-10') x x x x x x - ¤n mét sè kü n¨ng x x x x x x + C¸c ®éng t¸c quay ph¶i, tr¸i, 3L x x x x x x ®»ng sau 3L + §i ®Òu vßng ph¶i, tr¸i  3L + Dµn ®éi h×nh 0-2-4 2. Ch¹y nhanh - ¤n tËp c¸c néi dung + Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t + Ngåi xæm xuÊt ph¸t - Häc t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t - CB: 2 bµn tay chèng s¸t mÐt sau VXP réng b»ng vai bµn ch©n co, mòi bµn ch©n sau c¸ch 3 bµn ch©n. Hai ch©n ch¹m ®Êt b»ng nöa bµn ch©n, m«ng nhæm cao 12-15' 2x30m 2x30m 3-30m 3-30m 18 x x x x --> GV ph©n tÝch lµm mÉu cho häc sinh tËp ë ®éi h×nh hµng ngang 4-5 lÇn chØ ch¹y 1 bíc - ND häc míi giíi thiÖu tríc trong b»ng vai, m¾t nh×n tríc v¹ch XP 1-2m + §éng t¸c: Khi cã lÖnh, ®¹p ch©n sau råi ®a ra tríc sau ®ã ®¹p nhanh m¹nh ch©n tríc phèi hîp tay ®¸nh tÝch cùc ®Ó xuÊt ph¸t vµ lao ch¹y. 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn ph©n phèi søc khi ch¹y Nam: 700m N÷: 550m * Cñng cè: Gäi 2 häc sinh lªn thùc hiÖn t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t 3-30m KÕt thóc 5' 2 x 8N/dt - TËp trung líp th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc - BTVN: TËp ngåi xuÊt ph¸t, luyÖn ch¹y bÒn 5-7' x x x x x x x x x x x x x x 2-3' L  --> Gäi HS díi líp nhËn xÐt --> GV nhËn xÐt chung vµ cho ®¸nh gi¸ XL x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  -> Dån hµng nghe nhËn xÐt giê häc vµ BTVN * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: - So¹n: D¹y: phÇn ch¹y nhanh - Cho häc sinh tËp cïng néi dung «n - GV quan s¸t vµ söa sai TiÕt 10: §éi h×nh - ®éi ngò - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn Néi dung §H§N + Trß ch¬i do GV chän + LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc Ch¹y nhanh: Nh néi dung tiÕt 9 Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn I- Môc tiªu §H§N: Trß ch¬i do GV chän, luyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc 19 - Ch¹y nhanh: «n vai híng ch¹y xuÊt ph¸t, ngåi xæm xuÊt ph¸t, t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn * Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n tèt c¸c néi dung ®· häc nh»m n©ng cao kü n¨ng vËn ®éng II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn - S©n tËp - tho¸ng, réng, b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh - Trang phôc gän gµng, 100% häc sinh cã giÇy tËp, gi¸o viªn cã cßi III- néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Néi dung A- Më ®Çu §Þnh lîng 5- 7' 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc: - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Khëi ®éng 1 vßng - Ch¹y nhÑ nhµng, 1 vßng s©n tËp 4L x8N/K - T¹i chç xoay c¸c khíp 4Lx8N/®t - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao gèi, gãt ch¹m m«ng - Ðp d©y ch»ng däc, ngang. C¬ b¶n 30' -32' 1. §éi h×nh ®éi ngò (10'-12') - ¤n c¸c néi dung + §øng nghiªm nghØ + C¸c ®éng t¸c quay ph¶i, tr¸i, ®»ng sau + TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè + TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè + TËp hîp hµng däc 10-13' 2. Ch¹y nhanh Trß ch¬i: Ch¹y tiÕp søc Ph¬ng ph¸p - tæ chøc C¸n sù cho líp tËp trung 4 hµng ngang cù ly hÑp ®Ó b¸o c¸o sÜ sè vµ nghe phæ biÕn néi dung môc tiªu tiÕt häc -> gi·n hµng khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x ...xx ...x x ...x x ...x x x 20 x x x x  - GV nªu nh÷ng néi dung cÇn tËp luyÖn chia líp thµnh 4 nhãm - LuyÖn tËp c¸c néi dung nµy. p p p p  12' x x x x
- Xem thêm -