Tài liệu Giáo án thể dục 8 cả năm_cktkn_bộ 15

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: 04/ 09/2012 TiÕt ppct: 01 . Mét sè ph¬ng ph¸p tËp luyÖn ph¸t triÓn søc nhanh I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.Môc ®Ých: Trang bÞ cho hs nh÷ng hiÓu biÕt vÒ søc nhanh vµ tËp luyÖn. 1.§Þa ®iÓm: 2.Yªu cÇu: N¾m ®îc c¬ b¶n vµ hiÓu ®îc ph¬ng ph¸p tËp luyÖn sn. 2.Ph¬ng tiÖn: III.TiÕn tr×nh giê d¹y: Ho¹t ®éng cña GV - æn ®iÞnh tæ chøc. ?Theo c¸c em h® nhanh vµ chËm thêng lÊy c¸i g× ®Ó ®¸nh gi¸? ?VËy theo c¸c em, nh thÕ nµo lµ søc nhanh? ?VËy sn cã nh÷ng lîi thÕ g×? ?Theo c¸c em th× sn thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm nµo? ?Nh thÕ nµo ®îc gäi lµ ph¶n øng nhanh? ?TÇn sè ®éng t¸c ®îc tÝnh nh thÕ nµo? ?Nh thÕ nµo ®îc gäi lµ ®éng t¸c ®¬n nhanh? - GV mêi 2 häc sinh nªu l¹i néi dung bµi häc. - GV bæ sung,c¨n dÆn häc sinh n¾m v÷ng néi dung. Ho¹t ®éng cña HS - æn ®Þnh trËt tù. -Thêi gian ng¾n nhÊt.. - Thùc hiÖn nhiÖm vô vËn ®éng trong thêi gian ng¾n nhÊt. -Hoµn thµnh nhiÖm vô nhanh h¬n,thµnh tÝch tèt h¬n. -P/ nhanh,tÇn sè ®éng t¸c,®éng t¸c ®¬n nhanh… -Nghe c¸c hiÖu lÖnh thùc hiÖn tèt nhÊt,ph¶n x¹ víi c¸c t×nh huèng bÊt ngê. -Sè lÇn thùc hiÖn trong thêi gian nhÊt ®Þnh. -Thùc hiÖn nhanh chñ ®éng, hay bÞ ®éng mét ®éng t¸c. -HS nhËn xÐt,nªu bæ sung cho nhau. Gi¸o ¸n TD 8 Ngµy so¹n: 08 / 09 / 2012 TiÕt ppct: 02 . §H§N - CN I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc: BiÕt c¸c kØ n¨ng §H§N,ch¹y ng¾n. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n c¸c kØ n¨ng §H§N,ch¹y ng¾n. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå,tranh ch¹y ng¾n. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc -Líp trëng tËp hîp líp -Gv nhËn líp - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng trî,Ðp dÎo. 1.§H§N: - «n ®i ®Òu 3l 10p - §i ®óng nhÞp,®Òu theo lÖnh,th¼ng hµng , khÈu lÖnh to râ. - Häc: Ch¹y ®Òu-®øng l¹i. 5l -KL.”Ch¹y ®Òu… ch¹y!” “dõng l¹i dõng”, -§æi ch©n khi sai nhÞp. nhÞp 1 ch©n tr¸i, ®óng l¹i bc thªm 3 bc. - BiÕt dïng bíc trît ®æi ch©n ®óng nhÞp. 2.Ch¹y ng¾n:- «n ch¹y bc nhá 2l 23p - MiÕt dÎo cæ ch©n vÒ sau nhÞp nhµng,ch¹y - ch¹y n©ng cao ®ïi -ch¹y ®¹p n©ng cao ®ïi vu«ng gãc th©n ngêi bc ng¾n sau 20m. nhanh,ch¹y ®¹p sau m¹nh duæi th¼ng ch©n sau kÐo gèi ch©n tríc vÒ tríc. - Trß ch¬i “Ch¹y nhanh tiÕp 3l - Ch¹y nhanh,®óng luËt ch¬i,biÕt vËn dông søc”, “Hoµng Anh-Hoµng tæ chøc ch¬i. YÕn”. - Häc: Kh¸i niÖm ch¹y cù ly - Ch¹y víi tèc ®é nhanh,thêi gian ng¾n,ch¹y ng¾n. 1/2 bµn ch©n trªn tiÕp ®Êt,gåm c¸c cù ly 60m-100m-200m-400m. -Cñng cè: Ch¹y ®Òu. -4hs thùc hiÖn,nhËn xÐt sòa sai,GV bæ sung - Håi tÜnh - th¶ láng. 3.8n 2p - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. - NhËn xÐt - dÆn dß 2p - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. Gi¸o ¸n TD 8 2p 2p -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ trëng ®iÒu khiÓn. -GV chia 2 nhãm tËp xoay vßng.Tæ trëng ®iÒu khiÓn.Cho hs tËp theo dâi nh¾c nhì. - §H§N. xxxxxxx -> xxxxxxx -> 0 -> -§H ch¹y ng¾n. xxxxxxxx ->20m xxxxxxxx -> 0 15m x1,5m x ->15m x x x x <- x x -> -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån hµng cù ly hÑp. Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû Më ®Çu Ngµy so¹n: 09 / 09 / 2012 TiÕt ppct: 03 . §H§N – CN - CB I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc: BiÕt c¸c kØ n¨ng §H§N,ch¹y ng¾n,ch¹y bÒn. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n c¸c kØ n¨ng §H§N,ch¹y ng¾n,chb. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå,tranh ch¹y ng¾n. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ tr-Bµi cò:Ch¹y ®Òu -®óng l¹i. 2p trî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn. C¬ b¶n thócKÕt 1.§H§N: - «n tËp hîp hµng ngang,dãng hµng,®iÓm sè. Nghiªm,nghØ,®éng t¸c quay. 2l 10p -§óng khÈu lÖnh,nhanh nhÑn,®óng cù ly, th¼ng hµng,®iÓm sè to râ. -Bµn ch©n ch÷ V,ch©n th¼ng,tay bu«ng tù nhiªn,NghØ chïng 1gèi ch©n.Quay bªn nµo dïng gãt ch©n bªn Êy vµ mòi ch©n kia lµm ®iÓm ®ì ®Ó quay - §H 0-2-4. 3l -Bíc ®óng ch©n,®óng sè bíc,®Òu,®óng cù ly. Häc: Ch¹y ®Òu- ®øng l¹i. 4l -KL.”Ch¹y ®Òu… ch¹y!” “dõng l¹i dõng”, nhÞp 1 ch©n tr¸i, ®óng l¹i bc thªm 3 bc. 2.Ch¹y ng¾n:- «n ch¹y bc nhá 1l 17p - MiÕt dÎo cæ ch©n vÒ sau nhÞp nhµng,ch¹y - ch¹y n©ng cao ®ïi -ch¹y ®¹p n©ng cao ®ïi vu«ng gãc th©n ngêi bc ng¾n sau 20m. nhanh,ch¹y ®¹p sau m¹nh duæi th¼ng ch©n sau kÐo gèi ch©n tríc vÒ tríc. - Trß ch¬i “Ch¹y nhanh tiÕp 2l - Ch¹y nhanh,®óng luËt ch¬i,biÕt vËn dông søc”. tæ chøc ch¬i. 3. CB:Ch¹y zÝc z¾c tiÕp søc 3l 4p - Ch¹y theo ®êng zÝc z¾c tiÕp søc. ,®éng t¸c håi tÜnh sau khi - Rung b¾p ®ïi,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa… ch¹y. - Håi tÜnh - th¶ láng. 3.8n 2p - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. - NhËn xÐt - dÆn dß 2p - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. Gi¸o ¸n TD 8 Ngµy so¹n: 16 / 09 / 2012 -GV chia 3 nhãm tËp xoay vßng.GV lµm mÉu.Cho hs tËp theo dâi nh¾c nhì. Tæ trëng ®iÒu khiÓn. - §H§N. xxxxxxx xxxxxxx 0 0 2--§H ch¹y ng¾n. 4---xxxxxxxx ->20m 0 xxxxxxxx -> 2-0 4---xxxx ! xxxx ! -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån hµng cù ly hÑp. Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû TiÕt ppct: 04 . §H§N – CN Më ®Çu I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc: BiÕt c¸c kØ n¨ng §H§N,ch¹y ®Òu,ch¹y ng¾n. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n c¸c kØ n¨ng §H§N,ch¹y ®Òu,ch¹y ng¾n. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå,tranh ch¹y ng¾n. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ trtrî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn. -Bµi cò:Ch¹y ®Òu -®óng l¹i. 2p C¬ b¶n 1.§H§N: - «n tËp hîp hµng däc,dãng hµng,®iÓm sè. - §H 0-3-6-9. 4l -Quay tr¸i,ph¶i,quay ®»ng sau 2l -Ch¹y ®Òu- ®øng l¹i. 2.Ch¹y ng¾n:- «n ch¹y bc nhá 3l - ch¹y n©ng cao ®ïi -ch¹y ®¹p sau 20m. thócKÕt - Trß ch¬i “Hoµng AnhHoµng YÕn”. -Cñng cè: Ch¹y ®Òu-vong phai-®øng l¹i. - Håi tÜnh - th¶ láng. - NhËn xÐt - dÆn dß Gi¸o ¸n TD 8 11p -§óng khÈu lÖnh,nhanh nhÑn,®óng cù ly, th¼ng hµng,®iÓm sè to râ. -Bíc ®óng ch©n,®óng sè bíc,®Òu,®óng cù ly. -Quay bªn nµo dïng gãt ch©n bªn Êy,mòi ch©n bªn lµm ®iÓm ®ì. -KL.”Ch¹y ®Òu… ch¹y!” “dõng l¹i dõng”, nhÞp 1 ch©n tr¸i, ®óng l¹i bc thªm 3 bc. 20p - MiÕt dÎo cæ ch©n vÒ sau nhÞp nhµng,ch¹y n©ng cao ®ïi vu«ng gãc th©n ngêi bc ng¾n nhanh,ch¹y ®¹p sau m¹nh duæi th¼ng ch©n sau kÐo gèi ch©n tríc vÒ tríc. - Ch¹y nhanh ®uæi b¸t ®éi b¹n,®óng luËt ch¬i,biÕt vËn dông tæ chøc ch¬i. -4hs thùc hiÖn,hs nhËn xÐt sòa sai,GV bæ sung. 3.8n 2p 2p - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. -GV chia 3 nhãm tËp xoay vßng.Tæ trëng ®iÒu khiÓn.Cho hs tËp, theo dâi nh¾c nhì. - §H§N. xxxxxxx -> xxxxxxx -> 0 -> -§H ch¹y ng¾n. xxxxxxxx ->20m xxxxxxxx -> 0 15m x1,5m x ->15m x x x x <- x x -> §H trß ch¬i tæ chøc c¶ líp ch¬i. -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån hµng cù ly hÑp. Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû Më ®Çu Ngµy so¹n: 17 / 09 / 2012 TiÕt ppct: 05. §H§N – CN - CB I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc: BiÕt c¸c kØ n¨ng §H§N,ch¹y ng¾n,ch¹y bÒn. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n c¸c kØ n¨ng §H§N,ch¹y ng¾n,cb. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå,tranh ch¹y ng¾n. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ tr-Bµi cò:Ch¹y ®Òu -®óng l¹i. 2p trî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn. C¬ b¶n 1.§H§N: - §i ®Òu vßng c¸c híng. - Ch¹y ®Òu -®øng l¹i. 2.Ch¹y ng¾n:- «n ch¹y bc nhá - ch¹y n©ng cao ®ïi -ch¹y ®¹p sau 20m. KÕt thóc - Trß ch¬i “Ch¹y nhanh tiÕp søc”, “Hoµng Anh-Hoµng YÕn”. 3. Ch¹y bÒn:-Ch¹y vît chíng ng¹i vËt tiÕp søc; c¸ch kiÓm tra m¹ch tríc,sau khi ch¹y vµ theo dâi søc kháe. - Håi tÜnh - th¶ láng. - NhËn xÐt - dÆn dß 4l 2l 3l 7p - §i ®óng nhÞp,®Òu theo lÖnh,th¼ng hµng , khÈu lÖnh to râ. -KL.”Ch¹y ®Òu… ch¹y!” “dõng l¹i dõng”, nhÞp 1 ch©n tr¸i, ®óng l¹i bc thªm 3 bc. 17p - MiÕt dÎo cæ ch©n vÒ sau nhÞp nhµng,ch¹y n©ng cao ®ïi vu«ng gãc th©n ngêi bc ng¾n nhanh,ch¹y ®¹p sau m¹nh duæi th¼ng ch©n sau kÐo gèi ch©n tríc vÒ tríc. - Ch¹y nhanh,®óng luËt ch¬i,biÕt vËn dông tæ chøc ch¬i. 7p - Ch¹y bíc(nh¶y) qua vËt,kh«ng ch¹m vµo chíng ng¹i vËt.M¹ch c¬ sì 70-80lÇn/p,sau V§ 120-140 lÇn/p.sau 1 tuÇn,th¸ng m¹ch ®Ëp lÖch 3-4 nhÞp lµ æn ®Þnh cßn lÖch nhau 10-15 nhÞp th× ph¶I ®i kh¸m bÖnh. 3.8n 2p 2p - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. Gi¸o ¸n TD 8 Ngµy so¹n: 25 / 09 / 2012 -GV chia 2 nhãm tËp xoay vßng.Tæ trëng ®iÒu khiÓn.Cho hs tËp theo dâi nh¾c nhì. - §H§N. xxxxxxx -> xxxxxxx -> 0 -> -§H trß ch¬i tæ chøc c¶ líp -§H ch¹y ng¾n. xxxxxxxx ->20m xxxxxxxx -> 0 15m x1,5m x ->15m x x x x <- x x -> -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån hµng cù ly hÑp. Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû TiÕt ppct: 06 . §H§N – CN Më ®Çu I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc: BiÕt c¸c kØ n¨ng §H§N,ch¹y ng¾n. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n c¸c kØ n¨ng §H§N,ch¹y ng¾n. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå,tranh ch¹y ng¾n. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ trtrî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn. C¬ b¶n 1.§H§N: - «n ®i ®Òu vßng ph¶i(tr¸i).Ch¹y ®Òu vßng ph¶i,tr¸i-®øng l¹i. 3l KÕt thóc -§æi ch©n khi sai nhÞp. 2.Ch¹y ng¾n:- «n ch¹y bc nhá 1l - ch¹y n©ng cao ®ïi -ch¹y ®¹p sau 20m. 12p - §i ®óng nhÞp,®Òu theo lÖnh,th¼ng hµng , khÈu lÖnh to râ. -KL.”Ch¹y ®Òu… ch¹y!” vßng bªn ph¶i…bíc,“dõng l¹i dõng”, nhÞp 1 ch©n tr¸i, ®óng l¹i bc thªm 3 bc. 21p - BiÕt dïng bíc trît ®æi ch©n ®óng nhÞp. - MiÕt dÎo cæ ch©n vÒ sau nhÞp nhµng,ch¹y n©ng cao ®ïi vu«ng gãc th©n ngêi bc ng¾n nhanh,ch¹y ®¹p sau m¹nh duæi th¼ng ch©n sau kÐo gèi ch©n tríc vÒ tríc. - Ch¹y nhanh,®óng luËt ch¬i,biÕt vËn dông tæ chøc ch¬i. - Ch¹y víi tèc ®é nhanh,ch¹y 1/2 bµn ch©n trªn tiÕp ®Êt. -4hs thùc hiÖn,nhËn xÐt sòa sai,GV bæ sung - Trß ch¬i “Ch¹y tèc ®é cao”, 2l - xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30-60m. -cñng cè:Ch¹y ®Òu vong ph¶i 1l - Håi tÜnh - th¶ láng. - NhËn xÐt - dÆn dß 3.8n 2p 2p - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. Gi¸o ¸n TD 8 Ngµy so¹n: 30 / 09 / 2012 -GV chia 2 nhãm tËp xoay vßng.Tæ trëng ®iÒu khiÓn.Cho hs tËp theo dâi nh¾c nhì. - §H§N. xxxxxxx -> xxxxxxx -> 0 -> -§H ch¹y ng¾n. xxxxxxxx ->20m- 60m xxxxxxxx -> 0 -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån hµng cù ly hÑp. Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû TiÕt ppct: 07 . §H§N : KiÓm tra Më ®Çu I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc: BiÕt c¸c kØ n¨ng §H§N,ch¹y ng¾n. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n c¸c kØ n¨ng §H§N,ch¹y ng¾n. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå,tranh ch¹y ng¾n. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu kiÓm tra. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp. -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ trëng ®iÒu khiÓn. C¬ b¶n 1.§H§N: kiÓm tra ch¹y ®Òuvßng ph¶i(Tr¸i)-®øng l¹i. 1l KÕt thóc 33p - Ch¹y ®óng nhÞp,®Òu theo lÖnh,th¼ng hµng , khÈu lÖnh to râ.BÎ gãc vu«ng. - BiÕt ®æi ch©n ®óng nhÞp. - Håi tÜnh - th¶ láng. - NhËn xÐt - dÆn dß 3.8n 2p 2p - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông trong häc tËp. Gi¸o ¸n TD 8 Ngµy so¹n: / / -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån hµng cù ly hÑp. Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû TiÕt ppct: 08 . I.Môc ®Ých,yªu cÇu: 1.Môc ®Ých:. 2.Yªu cÇu: III.TiÕn tr×nh giê d¹y: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.§Þa ®iÓm: 2.Ph¬ng tiÖn: Ho¹t ®éng cña GV . -GV gäi tªn kiÓm tra mçi lît 6 hs.thùc hiÖn ch¹y ®Òu vßng ph¶i(tr¸i) ®øng l¹i. - §H§N. xxxxxxx -> xxxxxxx -> 0 -> -Hs nµo thùc hiÖn cßn yÕu cho kiÓm tra lÇn 2. Ho¹t ®éng cña HS Gi¸o ¸n TD 8 Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû Ngµy so¹n: / / TiÕt ppct: 09. I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc:-Nhí ®óng 8 ®éng t¸c bµi TD,ch¹y ng¾n,ch¹y bÒn. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: - Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n 8 nhÞp bµi TD,ch¹y ng¾n,ch¹y bÒn. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc Më ®Çu n C¬ b¶n KÕt thóc Më ®Çu Gi¸o ¸n TD 8 Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû Ngµy so¹n: 08/ 10 / 2012 TiÕt ppct: 10. TD - CN I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc:-Nhí ®óng 8 ®éng t¸c bµi TD,biÕt c¸ch ®o,®ãng bµn ®¹p,xpt-ch¹y lao. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: - Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n 8 nhÞp bµi TD, kt ch¹y ng¾n. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå, tranh,bµn ®¹p CN. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ tr-Bµi cò: Bµi TD tõ nhÞp 1-8. 3p trî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn. C¬ b¶n 1.Bµi TD: -¤n tõ nhÞp 1-8. 3l 2.Ch¹y ng¾n:- «n ch¹y bc nhá 2l - ch¹y n©ng cao ®ïi-gãt ch¹m m«ng -ch¹y ®¹p sau 20m. -Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”. -Häc:C¸ch ®o ®ãng bµn ®¹p. KÕt thóc -XPT-ch¹y lao sau xp. - Cñng cè: C¸ch ®o ®ãng bµn ®¹p.XPT-ch¹y lao sau xp. - Håi tÜnh - th¶ láng. - NhËn xÐt - dÆn dß Gi¸o ¸n TD 8 Ngµy so¹n: I.Môc ®Ých,yªu cÇu: 1.KiÕn thøc 2.KØ n¨ng: III.TiÕn tr×nh giê d¹y: PhÇ Néi dung Më ®Çu n 6p -§óng nhÞp,biªn ®é,ph¬ng híng ®éng t¸c 24p -MiÕt dÎo cæ ch©n nhÞp nhµng,ch¹y n©ng cao ®ïi vu«ng gãc th©n ngêi bíc ng¾n nhanh ch¹y ®¹p sau m¹nh duæi th¼ng ch©n sau kÐo gèi ch©n tríc vÒ tríc. 3l - Lß cß nhanh b»ng 1 ch©n,cho ®æi ch©n. 1l - Bíc tríc c¸ch v¹ch xp 1,5 bíc.Bíc sau c¸ch v¹ch xp 3 bíc,®é réng gi÷a hai bµn ®¹p 10-20cm, bµn ®¹p tríc gãc ®é 4550.bµn ®¹p sau 75-80 ®é. 2l -“Vµo chç”ch©n thuËn tríc,hai tay chèng sau v¹ch,réng h¬n vai,ngãn c¸I híng vµo nhau,c¸c ngã tay khÐp kÝn híng ngoµi. “S½n sµng” n©ng m«ng tõ tõ. “Ch¹y”!®¹p m¹nh,ch©n nä tay kia,gi÷ th¨ng b»ng. -Ch¹y lao t¨ng ®é dµi bc,®¹p sau tÝch cùc,n©ng dÇn th©n ®Õn cu«I giai ®oan kho¶ng 80®é. - 3hs thùc hiÖn,hs nhËn xÐt,s÷a sai,GV bæ sung. 3.8n 2p - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. 2p - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. -GV chia 2 nhãm tËp xoay vßng.GV cho hs xem tranh,lµm mÉu cho hs tËp.Tæ trëng ®iÒu khiÓn.GV theo dâi nh¾c nhì,s÷a sai. -§H tËp TD 0 x x x x xx x x x -§H tËp bæ trî,trß ch¬i ch¹y ng¾n xxxxx 8m xxxxx 20m 0 xxxxxx xxxxxx x x GV -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån hµng cù ly hÑp. Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû TiÕt ppct: 11 . TD – CN - CB II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.§Þa ®iÓm: 2.Ph¬ng tiÖn: SL TG Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc C¬ b¶n KÕt thóc Më ®Çu Gi¸o ¸n TD 8 Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû Ngµy so¹n: 14 / 10 / 2012 TiÕt ppct: 12 . TD - CN I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc:-Nhí ®óng 17 ®éng t¸c bµi TD,c¸ch ®o,®ãng bµn ®¹p,xpt-ch¹y lao. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: - Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n 17 nhÞp bµi TD, kt ch¹y ng¾n. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå, tranh,bµn ®¹p CN. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ tr-Bµi cò: XPT – Ch¹y lao. 2p trî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn. C¬ b¶n 1.TD: ¤n tõ nhÞp 1-17. 2. Ch¹y ng¾n:-ch¹y bíc nhá,ch¹y n©ng cao ®ïi,ch¹y gãt ch¹m m«ng.20m 4l 1l -Trß ch¬i: “Ch¹y thoi tiÕp søc”. .XPT-ch¹y lao. 2l Häc: ch¹y gi÷a qu¶ng 60m. 1l KÕt thóc - Cñng cè: C¸ch ®o ®ãng bµn ®¹p.XPT-ch¹y lao sau xp. - Håi tÜnh - th¶ láng. - NhËn xÐt - dÆn dß 2l 8p -§óng nhÞp,biªn ®é,ph¬ng híng ®éng t¸c 23p -MiÕt dÎo cæ ch©n nhÞp nhµng,ch¹y n©ng cao ®ïi vu«ng gãc th©n ngêi bíc ng¾n nhanh ch¹y ®¹p sau m¹nh duæi th¼ng ch©n sau kÐo gèi ch©n tríc vÒ tríc. - Ch¹y nhanh h¬I ®æ th©n vÒ tríc,®óng lît cham vµo tay nhau míi ch¹y. -“Vµo chç”ch©n thuËn tríc,hai tay chèng sau v¹ch,réng h¬n vai,ngãn c¸i híng vµo nhau,c¸c ngã tay khÐp kÝn híng ra ngoµi. “S½n sµng” n©ng m«ng tõ tõ. “Ch¹y”!®¹p m¹nh,ch©n nä tay kia,gi÷ th¨ng b»ng. Ch¹y lao t¨ng ®é dµi bc,®¹p sau tÝch cùc,n©ng dÇn th©n ®Õn cu«I giai ®oan kho¶ng 80®é. -Ch¹y nhanh,th©n ngêi ®æ vÒ tríc 80®é,1/2 bµn ch©n tríc ch¹m ®Êt,phèi hîp nhÞp nhµng ®¸nh tay,mòi ch©n th¼ng víi híng ch¹y. - 3hs thùc hiÖn,hs nhËn xÐt,s÷a sai,GV bæ sung. 3.8n 2p 2p - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. -GV chia 2 nhãm tËp xoay vßng.GV cho hs xem tranh,lµm mÉu cho hs tËp.Tæ trëng ®iÒu khiÓn.GV theo dâi nh¾c nhì,s÷a sai. -§H tËp TD 0 x x x x xx x x x -§H tËp bæ trî,trß ch¬i ch¹y ng¾n xxxxx 8m xxxxx 20m 0 xxxxxx xxxxxx x x GV -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån hµng cù ly hÑp. Më ®Çu Gi¸o ¸n TD 8 Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû Ngµy so¹n: 14/10/2012 TiÕt ppct: 13 . TD – CN - CB I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc: Nhí ®óng 25 ®éng t¸c bµi TD,xpt-ch¹y lao,gi÷a qu¶ng,ch¹y bÒn. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng. 2.KØ n¨ng: Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n 25 nhÞp bµi TD, kt ch¹y ng¾n,ch¹y bÒn. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå,tranh,bµn ®¹p CN. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ tr-Bµi cò: XPT – Ch¹y lao. 2p trî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn. C¬ b¶n 1.TD: ¤n tõ nhÞp 1-17.Häc tõ nhÞp 18-25. 4l 2. Ch¹y ng¾n:-ch¹y bíc nhá,ch¹y n©ng cao ®ïi,ch¹y gãt ch¹m m«ng.20m -Trß ch¬i: “Ch¹y ®uæi”. .XPT-ch¹y lao. ch¹y gi÷a qu¶ng 60m. 1l - Cñng cè: XPT-ch¹y lao. KÕt thóc 3.CB: Ch¹y vît chíng ng¹i vËt tiÕp søc. - Håi tÜnh - th¶ láng. - NhËn xÐt - dÆn dß 2l 1l 8p -GV chia 2 nhãm tËp quay vßng.Tæ trëng ®iÒu khiÓn.GV lµm mÉu,cho hs tËp theo dâi nh¾c nhì. -§H tËp TD GV -§óng nhip,biªn ®é,ph¬ng híng ®éng t¸c x x x x 20p -Cæ ch©n nhÞp nhµng,ch¹y n©ng cao ®ïi bíc xx x x x ng¾n nhanh, ch¹y ®¹p sau m¹nh duæi th¼ng -§H tËp bæ trî,trß ch¬i ch¹y ng¾n ch©n sau kÐo gèi ch©n tríc vÒ tríc. xxxxx x -Ch¹y nhanh ®uæi vît b¹n phÝa tríc. xxxxx 2m x 20m - Thùc hiÖn ®óng kØ thuËt XPT “Vµo chç”0 “S½n sµng”- “Ch¹y”.Phèi hîp nhÞp nhµng tay, ch©n.Khi ch¹y1/2 bµn ch©n tríc ch¹m xxxxxx ®Êt,phèi hîp nhÞp nhµng ®¸nh tay,mòi ch©n xxxxxx th¼ng víi híng ch¹y. x - 2hs thùc hiÖn,hs nhËn xÐt,s÷a sai,GV bæ x sung. GV 3p - kh«ng ch¹m vËt,nh¶y qua vËt,ch¹y nhanh,®óng lît. 2l 3.8n 2p 2p -§óng nhÞp,biªn ®é,ph¬ng híng ®éng t¸c - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån hµng cù ly hÑp. Më ®Çu Gi¸o ¸n TD 8 Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû Ngµy so¹n: 21 /10 / 2012 TiÕt ppct: 14. TD – CN I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc:-Nhí ®óng 25 ®éng t¸c bµi TD,xpt-ch¹y lao,gi÷a qu¶ng vÒ ®Ých. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: - Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n 25 nhÞp bµi TD, kt ch¹y ng¾n. 2.Ph¬ng tiÖn:Cßi,§ång hå, tranh,bµn ®¹p cn,d©y ®Ých. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ tr-Bµi cò: Bµi TD nhip 18-25 2p trî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn. C¬ b¶n 1.TD: ¤n tõ nhÞp 1-25 2. Ch¹y ng¾n:-ch¹y bíc nhá,ch¹y n©ng cao ®ïi,ch¹y gãt ch¹m m«ng.20m -Trß ch¬i: “Lß cß tiÕp søc”. 4l 1l .XPT-ch¹y lao. ch¹y gi÷a qu¶ng 60m. 1l - Häc: Ch¹y vÒ ®Ých,®¸nh ®Ých. 2l KÕt thóc - Cñng cè: Ch¹y vÒ ®Ých,®¸nh ®Ých. - Håi tÜnh - th¶ láng. - NhËn xÐt - dÆn dß Gi¸o ¸n TD 8 2l 8p -§óng nhÞp,biªn ®é,ph¬ng híng ®éng t¸c 23p -Cæ ch©n nhÞp nhµng,ch¹y n©ng cao ®ïi bíc ng¾n nhanh, ch¹y ®¹p sau m¹nh duæi th¼ng ch©n sau kÐo gèi ch©n tríc vÒ tríc. - Lß cß nhanh b»ng 1 ch©n,cho ®æi ch©n. §óng lît. - Thùc hiÖn ®óng kØ thuËt XPT “Vµo ch甓S½n sµng”- “Ch¹y”.Phèi hîp nhÞp nhµng tay, ch©n.Khi ch¹y1/2 bµn ch©n tríc ch¹m ®Êt,phèi hîp nhÞp nhµng ®¸nh tay,mòi ch©n th¼ng víi híng ch¹y. - Tèc ®é ®¹t tèi ®a,dïng ngùc,vai ®Ó ®¸nh ®Ých,kh«ng nh¶y ch¹m ®Ých.Qua ®Ých kh«ng dõng l¹i ®ét ngét,mµ ch¹y gi¶m tèc ®é tõ 10-15m råi míi dõng l¹i, - 2hs thùc hiÖn,hs nhËn xÐt,s÷a sai,GV bæ sung. 3.8n 2p 2p - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. -GV chia 2 nhãm tËp xoay vßng.Tæ trëng ®iÒu khiÓn.Cho hs tËp theo dâi nh¾c nhì. -§H tËp TD 0 x x x x xx x x x -§H tËp bæ trî,trß ch¬i ch¹y ng¾n xxxxx 8m xxxxx 20m 0 xxxxxx xxxxxx x x GV -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån hµng cù ly hÑp. Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû Më ®Çu Ngµy so¹n: 21 / 10 / 2012 TiÕt ppct: 15. TD – CN - CB I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc: Nhí ®óng 35 nhÞp bµi TD,ch¹y vÒ ®Ých,c¸ch ®¸nh ®Ých,ch¹y bÒn. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n 35 nhÞp bµi TD, kt ch¹y ng¾n,ch¹y bÒn. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå,tranh,bµn ®¹p CN. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ tr-Bµ cò: Bµi TD nhÞp 1-25. 2p trî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn. C¬ b¶n 1.TD. ¤n tõ nhÞp 1-25. - Häc tõ nhÞp 26-35. 4l 2.CN:-ch¹y bc nhá,ch¹y n©ng cao ®ïi,ch¹y gãt ch¹m m«ng. -Trß ch¬i: “Lß cß tiÕp søc”. -XPT-ch¹y lao- ch¹y gi÷a qu¶ng -ch¹y vÒ ®Ých,®¸nh ®Ých. 1l - Cñng cè: XPT-ch¹y lao thócKÕt 3.Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - Håi tÜnh - th¶ láng. - NhËn xÐt - dÆn dß 9p -§óng nhÞp,biªn ®é,ph¬ng híng ®éng t¸c -§óng nhÞp,biªn ®é, híng ®éng t¸c. 18p -T¨ng tÇn sè vµ ®é dµi bíc - Lß cß nhanh b»ng 1 ch©n,cho ®æi ch©n. 2l §óng lît. 1l - Thùc hiÖn ®óng kØ thuËt.Phèi hîp nhÞp nhµng tay, ch©n,®¹p sau tÝch cùc,n©ng th©n tõ tõ,mòi ch©n th¼ng víi híng ch¹y. Tèc ®é ®¹t tèi ®a khi vÒ ®Ých,dïng ngùc,vai ®Ó ®¸nh ®Ých,kh«ng nh¶y ch¹m ®Ých.Qua ®Ých kh«ng dõng l¹i ®ét ngét,mµ ch¹y gi¶m tèc ®é tõ 10-15m råi míi dõng l¹i, - 3hs thùc hiÖn, nhËn xÐt,s÷a sai,GV bæ sung. 4p - Ch¹y võa søc,hit mòi thë miÖng,2bc hÝt, 2 bc tiÕp thë,kh¾c phôc ®îc c¸c hiÖn tîng xuÊt hiÖn khi ®ang ch¹y.Ch¹y xong kh«ng dõng l¹i ®ét ngét ,mµ ch¹y nhÑ, ®i bé,th¶ láng. 3.8n 2p - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. 2p - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. -GV chia 2 nhãm tËp quay vßng.GV lµm mÉu.Cho hs tËp theo dâi nh¾c nhì,s÷a sai. Tæ trëng ®iÒu khiÓn. -§H tËp TD GV x x x x x x x x x x x xx x x x 0 -§H tËp bæ trî,trß ch¬i ch¹y ng¾n. xxxxx xxxxx 8m 0 xxxxxx xxxxxx x x 0 20m 60m.x x -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån hµng cù ly hÑp. Më ®Çu Gi¸o ¸n TD 8 Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû Ngµy so¹n: 28 / 10 / 2012 TiÕt ppct: 16. TD – CN I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc: Nhí ®óng 35 nhÞp bµi TD,kØ thuËt ch¹y ng¾n. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n 35 nhÞp bµi TD, kt ch¹y ng¾n. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå,tranh,bµn ®¹p ch¹y ng¾n. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ tr-Bµi cò: Bµi TD nhÞp 26-35 2p trî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn. C¬ b¶n 1.TD. ¤n tõ nhÞp 1-35. 2.CN:-ch¹y bc nhá,ch¹y n©ng cao ®ïi,ch¹y gãt ch¹m m«ng. -Trß ch¬i: “Lß cß tiÕp søc”. -XPT-ch¹y lao- ch¹y gi÷a qu¶ng -ch¹y vÒ ®Ých,®¸nh ®Ých.(60m) KÕt thóc - Cñng cè: XPT-ch¹y lao - Håi tÜnh - th¶ láng. - NhËn xÐt - dÆn dß Gi¸o ¸n TD 8 4l 2l 8p -§óng nhÞp,biªn ®é,ph¬ng híng ®éng t¸c -T¨ng tÇn sè vµ ®é dµi bíc. -GV chia 2 nhãm tËp xoay vßng.Tæ trëng ®iÒu khiÓn.Cho hs tËp theo dâi nh¾c nhì. -§H tËp TD x x x x xx x x x 0 -§H tËp bæ trî,trß ch¬i ch¹y ng¾n. 23p - Lß cß nhanh b»ng 1 ch©n,cho ®æi ch©n. §óng lît. - Thùc hiÖn ®óng kØ thuËt ch¹y ng¾n.Phèi hîp nhÞp nhµng tay, ch©n,®¹p sau tÝch 3l cùc,n©ng th©n tõ tõ,mòi ch©n th¼ng víi híng ch¹y. Tèc ®é ®¹t tèi ®a khi vÒ ®Ých,dïng ngùc,vai ®Ó ®¸nh ®Ých,kh«ng xxxxx 8m nh¶y ch¹m ®Ých.Qua ®Ých kh«ng dõng l¹i xxxxx 20m ®ét ngét,mµ ch¹y gi¶m tèc ®é tõ 10-15m råi 0 míi dõng l¹i, - 3hs thùc hiÖn, nhËn xÐt,s÷a sai,GV bæ xxxxxx sung. xxxxxx x 60m.x x 0 x 3.8n 2p - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån 2p - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. hµng cù ly hÑp. Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû Më ®Çu Ngµy so¹n: 28 / 10 / 2012 TiÕt ppct: 17 .TD – CN - CB I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc: Nhí ®óng 35 nhÞp bµi TD,kØ thuËt ch¹y ng¾n,ch¹y bÒn. 1.§Þa ®iÓm: -S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n 35 nhÞp bµi TD, kt ch¹y ng¾n,cb. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå,tranh,bµn ®¹p ch¹y ng¾n. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ tr-Bµi cò. C¸ch ®¸nh ®Ých. 2p trî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn. C¬ b¶n 1.TD.Hoµn thiÖn tõ nhÞp 1-35. 2.CN:-ch¹y bc nhá,ch¹y n©ng cao ®ïi,ch¹y gãt ch¹m m«ng. -Trß ch¬i: “Lß cß tiÕp søc”. -XPT-ch¹y lao- ch¹y gi÷a qu¶ng -ch¹y vÒ ®Ých,®¸nh ®Ých.(60m) 4l 1l 8p -§óng nhÞp,biªn ®é,ph¬ng híng ®éng t¸c 18p -T¨ng tÇn sè vµ ®é dµi bíc.20m. 2l 1l - Cñng cè: XPT-ch¹y lao KÕt thóc 3.Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - Håi tÜnh - th¶ láng. - NhËn xÐt - dÆn dß 5p 3.8n 2p 2p - Lß cß nhanh b»ng 1 ch©n,cho ®æi ch©n. §óng lît. - Thùc hiÖn ®óng kØ thuËt ch¹y ng¾n.Phèi hîp nhÞp nhµng tay, ch©n,®¹p sau tÝch cùc,n©ng th©n tõ tõ,mòi ch©n th¼ng víi híng ch¹y. Tèc ®é ®¹t tèi ®a khi vÒ ®Ých,dïng ngùc,vai ®Ó ®¸nh ®Ých,kh«ng nh¶y ch¹m ®Ých.Qua ®Ých kh«ng dõng l¹i ®ét ngét,mµ ch¹y gi¶m tèc ®é tõ 10-15m råi míi dõng l¹i, - 3hs thùc hiÖn, nhËn xÐt,s÷a sai,GV bæ sung. -Ch¹y võa søc,hit mòi thë miÖng,2bc hÝt, 2 bc tiÕp thë,kh¾c phôc ®îc c¸c hiÖn tîng xuÊt hiÖn khi ®ang ch¹y.Ch¹y xong kh«ng dõng l¹i ®ét ngét ,mµ ch¹y nhÑ, ®i bé,th¶ láng. - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. -GV chia 2 nhãm tËp xoay vßng.Tæ trëng ®iÒu khiÓn.Cho hs tËp theo dâi nh¾c nhì. -§H tËp TD x x x x xx x x x 0 -§H tËp bæ trî,trß ch¬i ch¹y ng¾n. xxxxx xxxxx 8m 20m 0 xxxxxx xxxxxx x x 0 60m.x x -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån hµng cù ly hÑp. Më ®Çu Gi¸o ¸n TD 8 Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû Ngµy so¹n: 04 / 11 / 2012 TiÕt ppct: 18. TD – CN I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc: Nhí ®óng 35 nhÞp bµi TD,kØ thuËt ch¹y ng¾n. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n 35 nhÞp bµi TD, kt ch¹y ng¾n. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå,tranh,bµn ®¹p ch¹y ng¾n. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ trtrî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn. C¬ b¶n 1.TD. ¤n tõ nhÞp 1-35. 2.CN:-ch¹y bc nhá,ch¹y n©ng cao ®ïi,ch¹y gãt ch¹m m«ng. -Trß ch¬i: “Ch¹y nhanh tiÕp søc”. - TËp luyÖn hoµn chØnh c¸c giai ®o¹n kØ thuËt ch¹y ng¾n. 4l 1l 10p -§óng nhÞp,biªn ®é,ph¬ng híng ®éng t¸c 23p -T¨ng tÇn sè vµ ®é dµi bíc. 2l 2l KÕt thóc - Cñng cè: Bµi TD. - Håi tÜnh - th¶ láng. - NhËn xÐt - dÆn dß Gi¸o ¸n TD 8 3.8n 2p 2p -GV chia 2 nhãm tËp xoay vßng.Tæ trëng ®iÒu khiÓn.Cho hs tËp theo dâi nh¾c nhì. - Ch¹y nhanh, 1/2 bµn ch©n trªn tiÕp ®Êt. -§H tËp TD §óng lît. x x x x - Thùc hiÖn ®óng kØ thuËt 4 giai ®o¹n ch¹y xx x x x ng¾n.Phèi hîp nhÞp nhµng tay, ch©n,®¹p sau 0 tÝch cùc,n©ng th©n tõ tõ,mòi ch©n th¼ng víi -§H tËp bæ trî,trß ch¬i ch¹y ng¾n. híng ch¹y,1/2 bµn ch©n trªn tiÕp ®Êt. Tèc ®é ®¹t tèi ®a khi vÒ ®Ých,dïng ngùc,vai ®Ó xxxxx 10m ®¸nh ®Ých,kh«ng nh¶y ch¹m ®Ých.Qua ®Ých xxxxx 20m kh«ng dõng l¹i ®ét ngét,mµ ch¹y gi¶m tèc 0 ®é tõ 10-15m råi míi dõng l¹i, -§H tËp luyÖn hoµn chØnh kØ thuËt - 3hs thùc hiÖn, nhËn xÐt,s÷a sai,GV bæ xxxxxx sung. xxxxxx x 60m.x x GV x - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. hµng cù ly hÑp. Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû Më ®Çu Ngµy so¹n: 04 / 11 / 2012 TiÕt ppct: 19. TD – CN - CB I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc: Nhí ®óng 35 nhÞp bµi TD,kØ thuËt ch¹y ng¾n,ch¹y bÒn. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n 35 nhÞp bµi TD, kt ch¹y ng¾n.cb. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå,tranh,bµn ®¹p ch¹y ng¾n. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ trtrî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn. C¬ b¶n 1.TD. ¤n tõ nhÞp 1-35. 2.CN:-ch¹y bc nhá,ch¹y n©ng cao ®ïi,ch¹y gãt ch¹m m«ng. -Trß ch¬i: “Ch¹y nhanh tiÕp søc”. - TËp luyÖn hoµn chØnh c¸c giai ®o¹n kØ thuËt ch¹y ng¾n. 4l 8p -§óng nhÞp,biªn ®é,ph¬ng híng ®éng t¸c 20p -T¨ng tÇn sè vµ ®é dµi bíc 2l 1l - Cñng cè: Bµi TD KÕt thóc 3.Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - Håi tÜnh - th¶ láng. - NhËn xÐt - dÆn dß 5p 3.8n 2p 2p -GV chia 2 nhãm tËp xoay vßng.Tæ trëng ®iÒu khiÓn.Cho hs tËp theo dâi nh¾c nhì. - Ch¹y nhanh, 1/2 bµn ch©n trªn tiÕp ®Êt. -§H tËp TD §óng lît. x x x x - Thùc hiÖn ®óng kØ thuËt 4 giai ®o¹n ch¹y xx x x x ng¾n.Phèi hîp nhÞp nhµng tay, ch©n,®¹p sau 0 tÝch cùc,n©ng th©n tõ tõ,mòi ch©n th¼ng víi -§H tËp bæ trî,trß ch¬i ch¹y ng¾n. híng ch¹y,1/2 bµn ch©n trªn tiÕp ®Êt. Tèc ®é ®¹t tèi ®a khi vÒ ®Ých,dïng ngùc,vai ®Ó xxxxx 10m ®¸nh ®Ých,kh«ng nh¶y ch¹m ®Ých.Qua ®Ých xxxxx 20m kh«ng dõng l¹i ®ét ngét,mµ ch¹y gi¶m tèc 0 ®é tõ 10-15m råi míi dõng l¹i, - 3hs thùc hiÖn, nhËn xÐt,s÷a sai,GV bæ xxxxxx sung. xxxxxx -Ch¹y võa søc,hit mòi thë miÖng,2bc hÝt, 2 x 60m.x bc tiÕp thë,kh¾c phôc ®îc c¸c hiÖn tîng x xuÊt hiÖn khi ®ang ch¹y.Ch¹y xong kh«ng 0 x dõng l¹i ®ét ngét ,mµ ch¹y nhÑ, ®i bé,th¶ láng. - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. hµng cù ly hÑp. Më ®Çu Gi¸o ¸n TD 8 Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû Ngµy so¹n: 11 / 11 / 2012 TiÕt ppct: 20. TD – CN I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc: Nhí ®óng 35 nhÞp bµi TD,kØ thuËt ch¹y ng¾n. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n 35 nhÞp bµi TD, kt ch¹y ng¾n. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå,tranh,bµn ®¹p ch¹y ng¾n. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ trtrî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn. C¬ b¶n 1.TD. ¤n tõ nhÞp 1-35. 2.CN:-ch¹y bc nhá,ch¹y n©ng cao ®ïi,ch¹y gãt ch¹m m«ng. -Trß ch¬i: “Hoµng AnhHoµng YÕn” - TËp luyÖn hoµn chØnh c¸c giai ®o¹n kØ thuËt ch¹y ng¾n. 4l 9p -§óng nhÞp,biªn ®é,ph¬ng híng ®éng t¸c 24p -T¨ng tÇn sè vµ ®é dµi bíc. 4l 2l KÕt thóc - Cñng cè: Bµi TD 35 nhÞp. - Håi tÜnh - th¶ láng. - NhËn xÐt - dÆn dß Gi¸o ¸n TD 8 3.8n 2p 2p -GV chia 2 nhãm tËp xoay vßng.Tæ trëng ®iÒu khiÓn.Cho hs tËp theo dâi nh¾c nhì. - Ch¹y nhanh, 1/2 bµn ch©n trªn tiÕp ®Êt, -§H tËp TD g¾ng ®uæi b¾t ®îc ®èi ph¬ng. x x x x - Thùc hiÖn ®óng kØ thuËt 4 giai ®o¹n ch¹y xx x x x ng¾n.Phèi hîp nhÞp nhµng tay, ch©n,®¹p sau 0 tÝch cùc,n©ng th©n tõ tõ,mòi ch©n th¼ng víi -§H tËp bæ trî,trß ch¬i ch¹y ng¾n. híng ch¹y,1/2 bµn ch©n trªn tiÕp ®Êt. Tèc ®é ®¹t tèi ®a khi vÒ ®Ých,dïng ngùc,vai ®Ó xxxxx 15m - >15m ®¸nh ®Ých,kh«ng nh¶y ch¹m ®Ých.Qua ®Ých xxxxx 30m kh«ng dõng l¹i ®ét ngét,mµ ch¹y gi¶m tèc 0 1,5m ®é tõ 10-15m råi míi dõng l¹i, - 3hs thùc hiÖn, nhËn xÐt,s÷a sai,GV bæ xxxxxx sung. xxxxxx x 60m.x x 0 x - Rung b¾p,nhón ®æi ch©n,®iÒu hßa. -§H xuèng líp d·n c¸ch so le – dån - NhËn xÐt kØ thuËt,dÆn ®f hs vËn dông tËp. hµng cù ly hÑp. Ngêi so¹n: Lª Xu©n Kû Më ®Çu Ngµy so¹n: 11 / 11 / 2012 TiÕt ppct: 21. TD – CN - CB I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.KiÕn thøc: Nhí ®óng 35 nhÞp bµi TD,kØ thuËt ch¹y ng¾n,ch¹y bÒn. 1.§Þa ®iÓm: S©n TD nhµ trêng 2.KØ n¨ng: Thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n 35 nhÞp bµi TD, kt ch¹y ng¾n,cb. 2.Ph¬ng tiÖn: -Cßi,§ång hå,tranh,bµn ®¹p ch¹y ng¾n. III.TiÕn tr×nh giê d¹y: SL TG PhÇ Néi dung Yªu cÇu,chØ dÉn BiÖn ph¸p tæ chøc n -Líp trëng tËp hîp líp 2p - Nhanh nhÑn,®iÓm sè b¸o c¸o -§H 4 hµng ngang cly hÑp -Gv nhËn líp 2p - æn ®Þnh,phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi -Hái,theo dâi tr¹ng th¸i,s¾c mÆt. häc,kiÓm tra søc kháe. 3.8n 4p -TËp bµi TD,xoay kÜ c¸c khíp,ch¹y bæ -Khëi ®éng -D·n c¸ch cly réng, ®øng so le tæ trtrî,Ðp dÎo. ëng ®iÒu khiÓn.
- Xem thêm -