Tài liệu Giáo án thể dục 8 cả năm_cktkn_bộ 13 (4 cột)

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo Vieân : Cấn Văn Thắm Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 8 TuÇn : 1 TiÕt : 1 Môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh thÓ dôc 8 Ngaøy soaïn: …………………….. Ngaøy daïy:……………….. I.môc tiªu Môc tiªu ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 8 (Tãm t¾t) Biªn chÕ tæ chøc tËp luyÖn. Mét sè quy ®Þnh khi tËp luyÖn. Yªu cÇu: HS n¾m ®îc môc tiªu ch¬ng tr×nh häc vµ mét sè quy ®Þnh tËp luyÖn, tõ ®ã x©y dùng cho m×nh mét kÕ ho¹ch tËp luyÖn hîp lý. II/ CHUAÅN BÒ 1/ Giaùo vieân : Baøi soaïn , phaán , boâng lau baûng 2/ Hoïc sinh : Trang phuïc ñuùng qui ñònh , taäp vaø vieát III/ TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY HOÏC * Toå chöùc lôùp hoïc - Oån ñònh lôùp : saép xeáp vò trí ngoài hôïp lí cho hoïc sinh , oån ñònh lôùp hoïc ñeå tieán haønh giaûng daïy - Kieåm tra baøi cuû : Khoâng - Phoå bieán muïc tieâu baøi : Muïc tieâu chöông trình theå duïc 8 Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Thôøi löôïng Noäi dung baøi 1.Môc tiªu ch ¬ng tr×nh Phaân tích noäi Chuù yù laéng nghe 40 phuùt -BiÕt mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó dung chöông trình GV khoâng caàn tËp luyÖn, gi÷ g×n søc khoÎ, n©ng cao thÓ lùc. TD lôùp 8 cho HS phaûi ghi noäi dung -Gãp phÇn rÌn luyÖn nÕp sèng lµnh m¹nh, naém roõ naøy t¸c phong nhanh nhÑn, kû luËt, thãi quen tù gi¸c tËp luyÖn TDTT, gi÷ g×n vÖ sinh. -Cã sù t¨ng tiÕn vÒ thÓ lùc, ®¹t tiªu chuÈn RLTT vµ thÓ hiÖn kh¶ n¨ng cña b¶n th©n vÒ TDTT. GV : ghi teân baøi Chuù yù laéng nghe -BiÕt vËn dông ë møc nhÊt ®Þnh nh÷ng ®iÒu giaûng leân baûng cho caùc caâu hoûi maø ®· häc vµo nÒ nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ HS ghi vaøo taäp . GV hoûi vaø ñöa ngoµi nhµ trêng. 2.Biªn chÕ tæ chøc tËp luyÖn. Neâu noäi dung baøi tay phaùt bieåu traû -Mçi líp cö 1 líp trëng vµ 4 c¸n sù ®iÒu chaäm ñeå hoïc sinh lôøi caâu hoûi hµnh trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn. 3.Quy ®Þnh tËp luyÖn. naém baét vaø cheùp -S©n b·i chuÈn bÞ theo yªu cÇu cña GV vaøo taäp -Trang phôc gän gµng -Nghiªm tóc trong tËp luyÖn Keát hôïp vôùi ñaët caâu hoûi ñeå HS traû lôøi . Giaùo Vieân : Cấn Văn Thắm TuÇn : Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 8 TiÕt : ÑOÄI HÌNH ÑOÄI ÑOÄI NGUÕ + CHAÏY NGAÉN + CHAÏY BEÀN Ngaøy soaïn: …………………….. Ngaøy daïy:……………….. i.môc tiªu -§H§N: +¤n c¸c kü n¨ng ®· häc ë líp 6-7 +¤n ®i ®Òu vµ ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp Yªu cÇu: HS thùc hiÖn tèt c¸c kü n¨ng ®· häc. -Ch¹y cù ly ng¾n: +¤n mét sè trß ch¬i, ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn thÓ lùc (GV chän ë líp 6-7) Yªu cÇu: HS thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c thÓ lùc ii.®Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn -S©n tËp thÓ dôc trêng . iii.Néi dung lªn líp Phaàn – Noäi dung Thôøi Yeâu caàu – Chæ daãn kó thuaät Phöông phaùp bieän phaùp toå löôïng chöùc Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè, trang phôc 1 / Toå chöùc lôùp hoïc 3 phuùt Lôùp tröôûng : taäp hôïp lôùp tËp luyÖn. - Oån ñònh lôùp thaønh 4 haøng ngang :2 haøng §H §N - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn. nam2 haøng nöõ Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc. §HNL - Phoå bieán muïc ********* tieâu baøi ********* ********* ********* GV 2/Toå chöùc caùc hoaït 40 phuùt ñoäng A.KHÔÛIÑOÄNG 7 phuùt - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. - Ñoäng taùc tay ngöïc : 2 laàn tay daäp tröôùc ngöïc , 2 nhòp tay dang ngang - Löôøn : 2 tay dang ngang roài nghieân löôøn sang traùi vaø phaûi - Vaën mình : 2 tay ñöa veà tröôùc sau ñoù vaën mình sang traùi vaø phaûi - Tay naøy chaïm muõi chaân kia - Gaäp duoãi khôùp goái §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Lôùp tröôûng chi huy cho caû lôùp khôûi ñoäng , GV ñi quan saùt vaø nhaéc nhôõ HS thöïc hieän cho ñuùng caùc ñoäng taùc khôi ñoäng C¸n sù ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t nh¾c nhë II. PhÇn c¬ b¶n 1.§éi h×nh ®éi ngò 33 phuùt 15 phuùt -¤n: +NghØ, nghiªm, quay c¸c híng. +T¹i chç giËm ®Òu. +C¸ch tËp trung ®éi h×nh hµng däc, hµng ngang. +§i ®Òu vµ ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp. -HÖ thèng bµi phÇn §H§N. -GV nh¾c nhë yÕu lÜnh kÜ thuËt råi cho HS tËp. -C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai cho HS. Chia tæ tËp luyÖn quay vßng * * * * * * * * * * * * -HS nhËn xÐt u, khuyÕt ®iÓm cña b¹n. **** **** **** **** **** **** **** **** -GV nh¾c nhë yÕu lÜnh kÜ thuËt råi cho HS tËp. -C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai cho HS. 2. Ch¹y nhanh -Trß ch¬i “Ch¹y thoi tiÕp søc -GV phæ biÕn trß ch¬i råi cho HS ch¬i. Trong qu¸ tr×nh ch¬i GV gi¶i thÝch thªm vÒ trß ch¬i vµ nh¾c c¸c trêng hîp ph¹m quy. -Trß ch¬i ph¶i cã thëng, ph¹t. 10 phuùt -Ch¹y t¨ng tèc. Chaïy treân ñòa hình töï nhieân : Nam chaïy 4 voøng saân tröôøng , nöõ chaïy 3 voøng saân -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng 3. Chaïy beàn ***** ***** ***** **** HS thùc hiÖn, HS kh¸c nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm, GV nhËn xÐt chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. 5 phuùt III.PhÇn kÕt thóc Th¶ láng 3 / Toång keát , ñaùnh giaù VÒ nhµ 3 phuùt §HXL ********* ********* ********* ********* GV 2 phuùt NhËn xÐt giê häc 2 II. PhÇn c¬ b¶n 1.§éi h×nh ®éi ngò - ¤n ®éi h×nh ®éi ngò. -Häc ch¹y ®Òu, ®øng l¹i. +Ch¹y ®Òu: 33 phuùt 15 phuùt +TËp h¬p hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè. +§øng nghiªm, nghØ, quay tr¸i, ph¶i, quay sau. +§éi h×nh 0 – 2 – 4. KL: “Ch¹y ®Òu … ch¹y!” §T: Khi nghe dù lÖnh “Ch¹y ®Òu” th©n trªn h¬i ng¶ vÒ tríc, 2 tay co ngang h«ng, tay n¾m hê. Khi nghe ®éng lÖnh “Ch¹y” bíc ch©n tr¸i ra tríc vµo nhÞp 1, sau ®ã bíc ch©n ph¶i vµo nhÞp 2. §éng t¸c lu©n phiªn C¸n sù ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t nh¾c nhë Chia tæ tËp luyÖn quay vßng -GV nh¾c nhë yÕu lÜnh kÜ thuËt råi cho HS tËp. -C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai cho HS. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2. Ch¹y nhanh 10 phuùt 3 Chaïy beàn III. PhÇn kÕt thóc Thaû loûng mét c¸ch nhÞp nhµng víi tèc ®é nhÊt ®Þnh cã sù phèi hîp cña tay. +§øng l¹i: KL: “§øng l¹i … ®øng!” §T: Khi nghe dù lÖnh “§øng l¹i” vÉn tiÕp tôc ch¹y, khi nghe ®éng lÖn “§øng” (Vµo ch©n ph¶i) ch¹y tiÕp -Ch¹y bíc nhá -Ch¹y n©ng cao ®ïi -Trß ch¬i “Ch¹y thoi tiÕp søc -GV phæ biÕn trß ch¬i råi cho HS ch¬i. Trong qu¸ tr×nh ch¬i GV gi¶i thÝch thªm vÒ trß ch¬i vµ nh¾c c¸c trêng hîp ph¹m quy. -Trß ch¬i ph¶i cã thëng, ph¹t. -Ch¹y t¨ng tèc. -HÖ thèng bµi phÇn ch¹y cù ly ng¾n. Chaïy treân ñòa hình töï nhieân : Nam chaïy 4 voøng saân tröôøng , nöõ chaïy 3 voøng saân Thöïc hieän 1 soá ñoäng taùc thaû loûng taïi choå * -GV híng dÉn råi tæ chøc cho HS tËp luyÖn. Trong qu¸ tr×nh HS tËp GV quan s¸t uèn n¾n sai lÇm cho HS. -HS nhËn xÐt u, khuyÕt ®iÓm cña b¹n. -Ch¹y t¹i chç sau ®ã chuyÓn sang di chuyÓn. ***** ***** ***** **** HS thùc hiÖn, HS kh¸c nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm, GV nhËn xÐt chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. 5 phuùt 3 phuùt 3 / Toång keát , ñaùnh giaù VÒ nhµ 2 phuùt + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. NhËn xÐt giê häc II. PhÇn c¬ b¶n 1.§éi h×nh ®éi ngò - ¤n ®éi h×nh ®éi ngò. 2. Ch¹y nhanh 33 phuùt 15 phuùt +TËp h¬p hµng dọc, ngang, dãng hµng, ®iÓm sè. +§øng nghiªm, nghØ, quay tr¸i, ph¶i, quay sau. +§éi h×nh 0 – 2 – 4; 0 – 3– 6 -9. -Ch¹y ®Òu, ®øng l¹i. GV híng dÉn råi tæ chøc cho HS tËp luyÖn. Trong qu¸ tr×nh HS tËp GV quan s¸t uèn n¾n sai lÇm cho HS. -HS nhËn xÐt u, khuyÕt ®iÓm cña b¹n. -Ch¹y bíc nhá §HXL ********* ********* ********* ********* GV C¸n sù ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t nh¾c nhë Chia tæ tËp luyÖn quay vßng -GV nh¾c nhë yÕu lÜnh kÜ thuËt råi cho HS tËp. -C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai cho HS. -Ch¹y t¹i chç sau ®ã chuyÓn sang di chuyÓn. ***** ***** 10 phuùt 3. Chaïy beàn III. PhÇn kÕt thóc -Ch¹y n©ng cao ®ïi -Ch¹y ®¹p sau -Trß ch¬i “Ch¹y tiÕp søc” -Mét sè kh¸i niÖm ch¹y cù li ng¾n: Ch¹y cù li ng¾n gåm cã 60m, 80m, 100m, 200m, 400m. C¸c cù li 60m, 80m, 100m ch¹y trªn ®êng th¼ng, 200m, 400m võa ch¹y trªn ®êng th¼ng võa ch¹y trªn ®êng vßng. §Æc ®iÓm cña ch¹y cù li ng¾n lµ c¬ thÓ ph¶i lµm viÖc víi cêng ®é cùc ®¹i trong thêi gian ng¾n trong t×nh tr¹ng nî oxy. ë bËc THCS HS ®îc häc kÜ thuËt ch¹y 60m. Chaïy treân ñòa hình töï nhieân : Nam chaïy 4 voøng saân tröôøng , nöõ chaïy 3 voøng saân Thöïc hieän 1 soá ñoäng taùc thaû loûng taïi choå Thaû loûng 5 phuùt 3 / Toång keát , ñaùnh giaù VÒ nhµ 3 phuùt 2 phuùt + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. NhËn xÐt giê häc II. PhÇn c¬ b¶n 1.§éi h×nh ®éi ngò - ¤n ®éi h×nh ®éi ngò. ***** ***** HS thùc hiÖn, HS kh¸c nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm, GV nhËn xÐt chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. §HXL ********* ********* ********* ********* GV 4 33 phuùt 15 phuùt 2. Ch¹y nhanh 10 phuùt +Mét sè kÜ n¨ng cßn yÕu. +§éi h×nh 0 – 3– 6 -9. -Ch¹y ®Òu, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi sai nhÞp. -GV híng dÉn råi tæ chøc cho HS tËp luyÖn. Trong qu¸ tr×nh HS tËp GV quan s¸t uèn n¾n sai lÇm cho HS. -HS nhËn xÐt u, khuyÕt ®iÓm cña b¹n. -Ch¹y bíc nhá -Ch¹y n©ng cao ®ïi -Ch¹y ®¹p sau -Mét sè ®éng t¸c bæ trî XP: +MÆt híng ch¹y XP +Vai híng ch¹y XP +Lng híng ch¹y XP -XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh: C¸n sù ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t nh¾c nhë Chia tæ tËp luyÖn quay vßng -GV nh¾c nhë yÕu lÜnh kÜ thuËt råi cho HS tËp. -C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai cho HS. -Ch¹y t¹i chç sau ®ã chuyÓn sang di chuyÓn. ***** ***** ***** ***** 3 . Chaïy beàn III. PhÇn kÕt thóc Thaû loûng Chaïy treân ñòa hình töï nhieân : Nam chaïy 4 voøng saân tröôøng , nöõ chaïy 3 voøng saân 5 phuùt -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng 3 phuùt 3 / Toång keát , ñaùnh giaù VÒ nhµ 2 phuùt + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. NhËn xÐt giê häc HS thùc hiÖn, HS kh¸c nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm, GV nhËn xÐt chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. §HXL ********* ********* ********* ********* GV 5 II. PhÇn c¬ b¶n 1.§éi h×nh ®éi ngò - ¤n ®éi h×nh ®éi ngò. 33 phuùt 15 phuùt 2. Ch¹y nhanh khi sai nhÞp. 10 phuùt 3. Ch¹y bÒn: - ¤n tËp hîp hµng ngang, C¸n sù ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t nh¾c nhë dãng hµng, ®iÓm sè, ®øng Chia tæ tËp luyÖn quay vßng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, -GV nh¾c nhë yÕu lÜnh kÜ quay ph¶i, ®»ng sau quay. thuËt råi cho HS tËp. -C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp - §éi h×nh: 0 - 3 - 6 - 9. luyÖn, GV quan s¸t söa sai - Ch¹y ®Òu, ®øng l¹i, ®æi ch©n cho HS. - XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m. -Ch¹y t¹i chç sau ®ã chuyÓn sang di chuyÓn. ***** ***** ***** ***** 60m HS thùc hiÖn, HS kh¸c nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm, GV nhËn xÐt chung. 5 phuùt III. PhÇn kÕt thóc Chaïy treân ñòa hình töï nhieân : Nam chaïy 4 voøng saân tröôøng , nöõ chaïy 3 voøng saân Thaû loûng * * * * * * * * * * * * * * * * * Thöïc hieän 1 soá ñoäng taùc thaû loûng taïi choå 2 phuùt + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. NhËn xÐt giê häc II. PhÇn c¬ b¶n 1.§éi h×nh ®éi ngò - ¤n ®éi h×nh ®éi ngò. * * * * -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. 3 phuùt 3 / Toång keát , ñaùnh giaù VÒ nhµ * * * * §HXL ********* ********* ********* ********* GV 6 33 phuùt 15 phuùt 2. Ch¹y nhanh 10 phuùt -¤nvµ n©ng cao mét sè kÜ n¨ng §H§N: +NghØ, nghiªm, quay c¸c híng. +TËp trung hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè. +§éi h×nh 0 – 3– 6 -9 vµ c¸ch ®iÒu khiÓn. -§i ®Òu, ch¹y ®Òu, ®æi ch©n khi sai nhÞp. -HÖ thèng bµi phÇn §H§N. -Ch¹y bíc nhá -Ch¹y n©ng cao ®ïi -Ch¹y ®¹p sau -T¹i chç ®¸nh tay -XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 40m 60m C¸n sù ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t nh¾c nhë Chia tæ tËp luyÖn quay vßng -GV nh¾c nhë yÕu lÜnh kÜ thuËt råi cho HS tËp. -C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai cho HS. -Ch¹y t¹i chç sau ®ã chuyÓn sang di chuyÓn. ***** ***** ***** ***** HS thùc hiÖn, HS kh¸c nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm, GV nhËn xÐt chung. Chaïy treân ñòa hình töï nhieân : * * * * * * Nam chaïy 4 voøng saân tröôøng , nöõ chaïy 3 voøng saân 3. Ch¹y bÒn: III. PhÇn kÕt thóc Thaû loûng 5 phuùt Thöïc hieän 1 soá ñoäng taùc thaû loûng taïi choå * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. 3 phuùt 3 / Toång keát , ñaùnh giaù VÒ nhµ 2 phuùt + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. NhËn xÐt giê häc II. PhÇn c¬ b¶n Kieåm tra: §éi h×nh ®éi ngò *.C¸ch cho ®iÓm: III. PhÇn kÕt thóc §HXL ********* ********* ********* ********* GV 7 33 phuùt +NghØ, nghiªm, quay c¸c híng. -§i ®Òu, ch¹y ®Òu, ®æi ch©n khi sai nhÞp. -Giái: +T thÕ nghØ, nghiªm, quay c¸c híng ®óng. +KÜ thuËt bíc ch¹y ®óng, ®óng nhÞp. Khi ®øng l¹i ®óng sè bíc, kh«ng lao ngêi vÒ tríc. -Kh¸: +T thÕ nghØ, nghiªm, quay c¸c híng ®óng. +KÜ thuËt bíc ch¹y ®óng, ®óng nhÞp. Khi ®øng l¹i cã sai sãt nhá, ngêi bÞ lao vÒ phÝa tríc. -§¹t: +T thÕ nghØ, nghiªm, quay c¸c híng ®óng. +KÜ thuËt bíc ch¹y ë møc c¬ b¶n ®óng. Khi ®øng l¹i bÞ qu¸ bíc hoÆc x« ngêi vµo nhau. -Kh«ng ®¹t: +T thÕ nghØ, nghiªm, quay c¸c híng ®óng. +Ch¹y sai nhÞp hoÆc ®øng l¹i sai nhÞp. -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng C¸n sù ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t nh¾c nhë -GV nh¾c nhë yÕu lÜnh kÜ thuËt råi cho HS tËp. HS thùc hiÖn, HS kh¸c nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm, GV nhËn xÐt chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Chia lôùp thaønh 4 toå GV chi huy kieåm tra Thaû loûng -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. 3 phuùt 3 / Toång keát , ñaùnh giaù VÒ nhµ 2 phuùt NhËn xÐt giê häc + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. §HXL ********* ********* ********* ********* GV 8 Giaùo Vieân : Nguyeãn Ñình Thuaàn TuÇn : Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 8 TiÕt : 9 MOÄT SOÁ HÖÔÙNG DAÃN TAÄP LUYEÄN PHAÙT TRIEÅN SÖÙC NHANH Ngaøy soaïn: …………………….. Ngaøy daïy:……………….. I.môc tiªu -LÝ thuyÕt: Mét sè híng dÉn tËp luyÖn ph¸t triÓn søc nhanh. Yªu cÇu: +HS cã mét sè hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ søc nhanh vµ ph¬ng ph¸p tËp luyÖn ®¬n gi¶n. +BiÕt vËn dông ®Ó tù tËp hµng ngµy. II.§Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn Trong líp häc. HS chuÈn bÞ s¸ch, bót ®Ó ghi bµi. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Thôøi Noäi dung baøi löôïng Phaân tích noäi dung 40 phuùt 1. Mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt. + Søc nhanh lµ n¨ng lùc thùc hiÖn nhiÖm vô GV : ghi teân baøi giaûng Chuù yù ghi baøi ñaày vËn ®éng víi thêi gian ng¾n nhÊt. +Søc nhanh biÓu hiÖn ë 3 h×nh thøc c¬ b¶n: leân baûng cho HS ghi ñuû , giöõ traät töï ph¶n øng nhanh, tÇn sè ®éng t¸c nhanh vµ vaøo taäp . Neâu noäi dung trong luùc giaùo thùc hiÖn ®éng t¸c ®¬n nhanh. - Ph¶n øng nhanh: VD: Khi nghe thÊy tÝn baøi chaäm ñeå hoïc sinh vieân giaûng baøi hiÖu: dõng, dõng l¹i ngay hoÆc ®ang ch¹y, naém baét vaø cheùp vaøo cã tÝn hiÖu th× ch¹y ngîcl¹i ngay chiÒu võa ch¹y.v.v.v taäp - TÇn sè ®éng t¸c: VD: sè l©ng bíc ch¹y GV x©y dùng cho HS HS lÊy vÝ dô trong 1s, sè l©ng bíc ®i bé trong 1 phót… mét sè kh¸i niÖm vÒ - §éng t¸c ®¬n nhanh: nh trong ®Êu vâ, ®Êu søc m¹nh, søc nhanh, kiÕm.. xuÊt ®ßn nhanh khi ®èi ph¬ng ra ®ßn søc bÒn, sù khÐo lÐo, tÊn c«ng nhanh. mÒm dÎo. Ngoµi ra, søc nhanh trong ch¹y 100m hay DÉn d¾t HS vµo bµi. cù ly ng¾n víi häc sinh phæ th«ng cßn liªn quan ®Õn: - Søc m¹nh tèc ®é: nh ®¹p ch©n vµo bµn ®¹p khi xuÊt ph¸t, ®¹p ch©n khi ch¹y GV gi¶i thÝch kh¸i t¨ng tèc sau xuÊt ph¸t. niÖm - Søc bÒn tèc ®é: VD khi cè g¾ng søc ch¹y 10-20m cuèi tríc khi ®Õn ®Ých. Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 8 Giaùo Vieân : Nguyeãn Ñình Thuaàn TuÇn : TiÕt : 10 MOÄT SOÁ HÖÔÙNG DAÃN TAÄP LUYEÄN PHAÙT TRIEÅN SÖÙC NHANH Ngaøy soaïn: …………………….. Ngaøy daïy:……………….. I.môc tiªu -LÝ thuyÕt: Mét sè híng dÉn tËp luyÖn ph¸t triÓn søc nhanh. Yªu cÇu: +HS cã mét sè hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ søc nhanh vµ ph¬ng ph¸p tËp luyÖn ®¬n gi¶n. +BiÕt vËn dông ®Ó tù tËp hµng ngµy. II.§Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn Trong líp häc. HS chuÈn bÞ s¸ch, bót ®Ó ghi bµi. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Hoaït ñoäng cuûa GV -GV nªu tªn nhãm bµi tËp, lÊy vÝ dô minh ho¹. -HS lÊy thªm vÝ dô, say ®ã gi¸o viªn vµ häc sinh ph©n tÝch, chän nh÷ng vÝ dô ®óng híng ®Ò môc ®Ò ra. -GV gîi ý cho häc sinh c¸ch tù tËp, tù ch¬i ngoµi giê ë trêng, ë nhµ b»ng nh÷ng trß ch¬i, ®éng t¸c hay bµi tËp cô thÓ ®Ó häc sinh rÌn luyÖn ph¸t triÓn søc nhanh. Hoaït ñoäng cuûa HS Chuù yù ghi baøi ñaày ñuû , giöõ traät töï trong luùc giaùo vieân giaûng baøi Chuù yù laéng nghe caùc caâu hoûi maø GV hoûi vaø ñöa tay phaùt bieåu traû lôøi caâu hoûi Thôøi löôïng 40 phuùt Noäi dung baøi -Nhãm bµi tËp rÌn luyÖn ph¶n øng nhanh: VÝ dô: +XuÊt ph¸t ë nhiÒu t thÕ kh¸c nhau +§¸ cÇu, nh¶y d©y, ®¸nh bãng bµn, cÇu l«ng, … -Nhãm bµi tËp rÌn luyÖn tÇn sè ®éng t¸c. VÝ dô: +Ch¹y nhanh t¹i chç 5 gi©y, 10 gi©y +Nh¶y d©y nhanh 10 gi©y -Nhãm bµi tËp rÌn luyÖn ®éng t¸c ®¬n nhanh VÝ dô: +BËt nh¶y nhanh, gËp th©n nÐm bãng nhanh, co tay xµ ®¬n nhanh, … -Nhãm bµi tËp rÌn luyÖn søc m¹nh tèc ®é: VÝ dô: +Ch¹y t¨ng tèc, ch¹y ®¹p sau, bËt cao, bËt xa, … -Nhãm bµi tËp rÌn luyÖn søc bÒn tèc ®é: VÝ dô: Ch¹y nhanh 60m, 80m 100m, … ë mçi cù ly, cè g¾ng ch¹y víi tèc ®é cao nhÊt ë 10 – 20m cuèi cù ly. Giaùo Vieân : Nguyeãn Ñình Thuaàn TuÇn : Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 8 TiÕt : CHAÏY NGAÉN + BAØI THEÅ DUÏC + CHAÏY BEÀN Ngaøy soaïn: …………………….. Ngaøy daïy:……………….. I.môc tiªu -Ch¹y cù ly ng¾n: +¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî. +Häc kÜ thuËt ch¹y gi÷a qu·ng, luyÖn tËp ch¹y nhanh. Yªu cÇu: +HS thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî. +Bíc ®Çu biÕt vµ thùc hiÖn ë møc c¬ b¶n kÜ thuËt ch¹y gi÷a qu·ng. -ThÓ dôc liªn hoµn: +Häc tõ nhÞp 1 –35 bµi thÓ dôc liªn hoµn nam vµ n÷. Yªu cÇu: +Bíc ®Çu thuéc ®éng t¸c vµ tËp ë møc c¬ b¶n 8 nhÞp bµi thÓ dôc. II.®Þa ®iÓm ph ¬ng tiÖn -S©n tËp thÓ dôc . -HS dän vÖ sinh s©n tËp. KÎ ®êng ch¹y, v¹ch giíi h¹n, cê ®Ých. III.Néi dung lªn líp Phaàn – Noäi dung Thôøi Yeâu caàu – Chæ daãn kó thuaät Phöông phaùp bieän phaùp toå löôïng chöùc Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè, trang 1 / Toå chöùc lôùp hoïc 3 phuùt Lôùp tröôûng : taäp hôïp lôùp phôc tËp luyÖn. - Oån ñònh lôùp thaønh 4 haøng ngang :2 haøng §H §N - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn. nam2 haøng nöõ Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi §HNL - Phoå bieán muïc ********* häc. tieâu baøi ********* ********* ********* GV 2/Toå chöùc caùc hoaït 40 phuùt ñoäng A.KHÔÛIÑOÄNG 7 phuùt - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. - Ñoäng taùc tay ngöïc : 2 laàn tay daäp tröôùc ngöïc , 2 nhòp tay dang ngang - Löôøn : 2 tay dang ngang roài nghieân löôøn sang traùi vaø phaûi - Vaën mình : 2 tay ñöa veà tröôùc sau ñoù vaën mình sang traùi vaø phaûi - Tay naøy chaïm muõi chaân kia - Gaäp duoãi khôùp goái §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Lôùp tröôûng chi huy cho caû lôùp khôûi ñoäng , GV ñi quan saùt vaø nhaéc nhôõ HS thöïc hieän cho ñuùng caùc ñoäng taùc khôi ñoäng II. PhÇn c¬ b¶n 1Ch¹y cù ly ng¾n a/¤n: 33 phuùt 15 phuùt -Ch¹y bíc nhá -Ch¹y n©ng cao ®ïi -Ch¹y ®¹p sau -T¹i chç ®¸nh tay -XuÊt ph¸t cao ch¹y lao b/Häc kÜ thuËt ch¹y gi÷a qu·ng: 2.ThÓ dôc liªn hoµn: 10 phuùt -Sai lÇm thêng m¾c: Khi ®¹t ®Õn tèc ®é cao nhÊt lµ lóc kÕt thóc giai ®o¹n ch¹y lao vµ b¾t ®Çu giai ®o¹n ch¹y gi÷a qu·ng. NhiÖm vô cña giai ®o¹n nµy lµ duy tr× vµ ph¸t huy tèc ®é cao nhÊt ®· ®¹t ®îc ®Ó ch¹y vÒ ®Ých. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã, cÇn duy tr× tÇn sè vµ ®é dµi bíc ch¹y ®· ®¹t ®îc. §¹p sau tÝch cùc, kÕt hîp víi ®¸nh tay nhÞp nhµng. TuyÖt ®èi kh«ng ch¹m ®Êt b»ng c¶ bµn ch©n. -LuyÖn tËp ch¹y nhanh 40m 60m -HÖ thèng bµi phÇn ch¹y cù ly ng¾n. 2HS thùc hiÖn néi dung ®· häc. -TTCB: T thÕ ®øng c¬ b¶n -NhÞp 1: Tay tr¸i dang ngang, tay ph¶i ®a vÒ tríc, hai bµn tay sÊp, m¾t nh×n theo tay. -NhÞp 2: §a tay ph¶i sang ngang, ®ång thêi xoay 2 cæ tay thµnh bµn tay ngöa, m¾t nh×n tríc. -NhÞp 3: §a 2 tay ra tríc, bµn tay sÊp. -NhÞp 4: KiÔng gãt, khôy gèi, 2 tay chèng h«ng, th©n trªn th¼ng, m¾t nh×n tríc. -NhÞp 5: §øng th¼ng, ®ång thêi ®a ch©n tr¸i sang tr¸i lªn cao, ch©n vµ mòi bµn ch©n duçi th¼ng, ch©n ph¶i th¼ng, c¶ bµn ch©n ch¹m ®Êt, m¾t nh×n mòi bµn ch©n tr¸i. -NhÞp 6: VÒ t thÕ nh nhÞp 4. -NhÞp 7: Nh nhÞp 5, nhng ®æi ch©n. -NhÞp 8: Thu ch©n vÒ t thÕ ®øng th¼ng, hai tay chèng h«ng, m¾t nh×n tríc. -HÖ thèng bµi phÇn TDLH +Tay kh«ng ®óng ph¬ng híng C¸n sù ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t nh¾c nhë ***** ***** ***** ***** Chia tæ tËp luyÖn quay vßng -C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai cho HS. ***** ***** ***** ***** -GV híng dÉn råi tæ chøc cho HS tËp luyÖn. Trong qu¸ tr×nh HS tËp GV quan s¸t söa sai cho HS -HS theo dâi nhËn xÐt b¹n tËp, GV nhËn xÐt chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -GV lµm mÉu chËm kÕt hîp gi¶i thÝch ®éng t¸c ng¾n gän. HS tËp theo ngay. Trong qu¸ tr×nh tËp GV theo dâi söa sai cho HS. ë c¸c nhÞp 1, 2, 3. +§Ó mÊt th¨ng b»ng hoÆc hom bông, mòi ch©n kh«ng duçi th¼ng ë c¸c nhÞp 5, 7. +GV lµm mÉu l¹i ®éng t¸c sai cña HS ®Ó chØ dÉn cho c¸c em biÕt thÕ nµo lµ sai, sau ®ã lµm mÉu ®óng cho c¸c em tËp. +GV trùc tiÕp söa ®éng t¸c sai cho mét sè HS. 2 HS tr×nh diÔn, HS quan s¸t -4 hµng ngang. nhËn xÐt, GV nhËn xÐt chung. - Nam thùc hiÖn 4 vßng s©n trêng - N÷ thùc hiÖn 3 vßng s©n trêng -C¸ch söa: 3. Ch¹y bÒn III. PhÇn kÕt thóc -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng Thaû loûng -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. 5 phuùt 3 phuùt 3 / Toång keát , ñaùnh giaù VÒ nhµ NhËn xÐt giê häc 2 phuùt + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. §HXL ********* ********* ********* ********* GV II. PhÇn c¬ b¶n 1Ch¹y cù ly ng¾n a/¤n: b/Häc c¸ch ®ãng bµn ®¹p: c/KÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp: 33 phuùt 15 phuùt -Ch¹y bíc nhá -Ch¹y n©ng cao ®ïi -Ch¹y ®¹p sau -T¹i chç ®¸nh tay -XuÊt ph¸t cao ch¹y lao Víi HS THCS thêng ®ãng bµn ®¹p tríc c¸ch v¹ch xuÊt ph¸t 1,5 bµn ch©n, bµn ®¹p sau c¸ch v¹ch xuÊt ph¸t 3 bµn ch©n, 2 bµn ®¹p c¸ch nhau 10 - 20cm. Gãc ®é ng¶ sau cña bµn ®¹p tríc45 - 500, bµn ®¹p sau 75-800. -“Vµo chç”: Khi nghe lÖnh “vµo chç”, V§V thùc hiÖn lÇn lît c¸c ®éng t¸c: +§i tõ vÞ trÝ chuÈn bÞ vµo ®øng tríc 2 bµn ®¹p. +Chèng 2 tay lªn ®êng ch¹y, ®Æt ch©n thuËn vµo bµn ®¹p tríc, ch©n cßn l¹i vµo bµn ®¹p sau. +Quú gèi ch©n sau lªn mÆt ®êng, thu 2 tay vÒ, chØnh l¹i híng hai bµn ch©n cho th¼ng híng ch¹y. +Chèng 2 tay s¸t sau v¹ch xuÊt ph¸t (Hai ngãn tay c¸i híng vµo nhau, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®Çu ngãn tay c¸i b»ng vai, c¸c ngãn tay cßn l¹i khÐp l¹i. Vai h¬i nh« vÒ phÝa tríc, hai mòi ch©n tiÕp ®Êt, träng t©m c¬ thÓ r¬i vµo kho¶ng gi÷a 2 tay vµ ®Çu gèi, mÆt h¬i cói, m¾t nh×n vµo ®êng ch¹y c¸ch v¹ch xuÊt ph¸t kho¶ng 2 - 3m. -“S½n sµng”:Tõ tõ n©ng m«ng lªn cao b»ng hoÆc h¬n vai mét chót ®ång thêi h¬i ®Èy träng t©m ra tríc dån nhiÒu lªn 2 tay, 2 bµn ch©n ¸p vµo bµn ®¹p vµ chó ý nghe hiÖu lÖnh tiÕp theo. C¸c ®éng t¸c trªn ®Òu thùc hiÖn nhÞp nhµng kh«ng giËt côc. -“Ch¹y”: §¹p ch©n sau vµo bµn ®¹p råi bíc vÒ tríc mét bíc hîp lÝ, ®ång thêi 2 tay rêi khái mÆt ®Êt sau ®ã tay cïng bªn víi ch©n sau ®¸ng m¹nh ra sau, tay kia ®¸nh m¹nh ra tríc. TiÕp theo, ®¹p ch©n tríc vµo bµn ®¹p råi bíc vÒ tríc, tay cïng bªn ®¸nh ra sau, tay kh¸c bªn ®¸nh ra tríc. §éng t¸c cña hai tay ë bíc ®Çu rÊt 11 C¸n sù ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t nh¾c nhë ***** ***** ***** ***** Chia tæ tËp luyÖn quay vßng -C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai cho HS. ***** ***** ***** ***** -GV giíi thiÖu B§, híng dÉn vµ ®ãng mÉu, sau ®ã cho HS ®o, ®ãng vµ thö bµn ®¹p. -GV lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch ®éng t¸c, råi cho HS tËp. Trong qu¸ tr×nh tËp GV theo dâi söa sai cho HS. -TËp theo §H níc ch¶y do c¸n sù líp chØ ®¹o. ***** ***** ***** ***** quan träng, gióp V§V gi÷ th¨ng b»ng. -HÖ thèng bµi phÇn ch¹y cù ly ng¾n. 2HS thùc hiÖn néi dung ®· häc. 2.ThÓ dôc liªn hoµn: -HS theo dâi nhËn xÐt b¹n tËp, GV nhËn xÐt chung. -¤n 8 nhÞp bµi thÓ dôc liªn hoµn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3. Ch¹y bÒn - Nam thùc hiÖn 4 vßng s©n trêng - N÷ thùc hiÖn 3 vßng s©n tr- -C¸n sù ®iÒu khiÓn, GV quan s¸t söa sai. Chó ý söa t thÕ êng ®éng t¸c, biªn ®é ®éng t¸c. 2 HS tr×nh diÔn, HS quan s¸t nhËn xÐt, GV nhËn xÐt chung. -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng III. PhÇn kÕt thóc Thaû loûng 10 phuùt -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. 5 phuùt 3 phuùt 3 / Toång keát , ñaùnh giaù VÒ nhµ NhËn xÐt giê häc 2 phuùt + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. §HXL ********* ********* ********* ********* GV 12 II. PhÇn c¬ b¶n 1Ch¹y cù ly ng¾n a/¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî: 33 phuùt 15 phuùt b/Häc kÜ thuËt ch¹y lao sau xuÊt ph¸t: *Sai lÇm thêng m¾c: *C¸ch söa: 2.ThÓ dôc liªn hoµn: 10 phuùt -MÆt híng ch¹y XP -Vai híng ch¹y XP -Lng híng ch¹y XP -LuyÖn tËp XP thÊp -Giai ®o¹n ch¹y lao b¾t ®Çu tõ nh÷ng bíc ch¹y ®Çu tiªn. KÜ thuËt ch¹y lao cã ®Æc ®iÓm chÝnh sau: +§é dµi vµ tÇn sè bíc ch¹y t¨ng dÇn. Thêi k× ®¹p sau cña bíc ch¹y hÕt søc tÝch cùc. +Hai tay ®¸nh ¨n nhÞp víi bíc ch¹y, gãc ®é gi÷a c¼ng tay vµ c¸nh tay lóc ®Çu h¬i réng sau ®ã nhá l¹i vµ chñ yÕu ®¸nh khuûu tay ra sau ®Ó gióp cho bíc ch¹y vÒ tríc dÔ dµng. +N©ng dÇn th©n ngêi, ®Õn cuèi giai ®o¹n ch¹y lao, th©n ng¶ ra tríc kho¶ng 800 -LuyÖn tËp ch¹y cù ly ng¾n -HÖ thèng bµi phÇn ch¹y cù ly ng¾n. +Bíc ®Çu tiªn cña giai ®o¹n ch¹y lao bÞ cïng ch©n cïng tay. +N©ng th©n ngêi lªn qu¸ cao ë bíc ®Çu tiªn +Th©n ngêi thÊp ë nh÷ng bíc tiÕp theo do bíc ng¾n. +C¸c bíc ch¹y kh«ng tÝch cùc. +TËp víi tèc ®é chËm thao t¸c ch©n vµ tay cña bíc ®Çu tiªn. +TËp ch¹y lao theo d©y c¨ng chÕch ®Ó n©ng dÇn ®é cao th©n ngêi. a/¤n 8 nhÞp bµi thÓ dôc liªn hoµn. b/Häc tõ nhÞp 9- 17 -NhÞp 9: Bíc ch©n tr¸i sang bªn réng h¬n vai, hai tay ®a ra tríc - sang ngang, bµn tay ngöa, m¾t nh×n tay tr¸i. -NhÞp 10: Dån träng t©m vµo ch©n ph¶i, ch©n tr¸i duçi th¼ng, mòi ch©n ch¹m ®Êt, nghiªng lên sang tr¸i, tay tr¸i chèng h«ng, tay ph¶i duçi th¼ng h¬i ¸p nhÑ vµo tai. -NhÞp 11: VÒ nh nhÞp 9. -NhÞp 12: Nh nhÞp 10, nhng ®æi bªn. -NhÞp 13: Nh nhÞp 11, nhng bµn tay sÊp. -NhÞp 14: GËp th©n, 2 ch©n th¼ng, vç hai tay vµo nhau s¸t mÆt ®Êt, cói ®Çu m¾t nh×n theo tay. -NhÞp 15: N©ng th©n lªn mét chót, sau ®ã gËp th©n vÆn m×nh sang tr¸i, tay ph¶i ch¹m ch©n tr¸i, tay tr¸i duçi th¼ng lªn cao, hai ch©n th¼ng, cói C¸n sù ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t nh¾c nhë ***** ***** ***** ***** HS tr¶ lêi hoÆc tËp, c¸c HS cßn l¹i theo dâi nhËn xÐt, bæ xung, GV nhËn xÐt chung vµ cho ®iÓm. Chia tæ tËp luyÖn quay vßng -C¸n sù líp ®iÒu khiÓn tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai cho HS. ***** ***** ***** ***** -GV lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch ®éng t¸c, råi cho HS tËp. Trong qu¸ tr×nh tËp GV theo dâi söa sai cho HS -TËp theo §H níc ch¶y do c¸n sù líp chØ ®¹o. -HS theo dâi nhËn xÐt b¹n tËp, GV nhËn xÐt chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù ®iÒu khiÓn, GV quan s¸t söa sai. Chó ý söa t thÕ ®éng t¸c, biªn ®é ®éng t¸c. -GV lµm mÉu chËm, kÕt hîp ®Çu m¾t nh×n theo tay ph¶i. -NhÞp 16: N©ng th©n, sau ®ã gËp th©n, vÆn m×nh sang ph¶i, tay tr¸i ch¹m vµo ch©n ph¶i, tay ph¶i duçi th¼ng lªn cao, hai ch©n th¼ng, cói ®Çu m¾t nh×n theo tay tr¸i. -NhÞp 17: VÒ nh nhÞp 13. gi¶i thÝch ®éng t¸c khã råi cho HS tËp theo. Trong qu¸ tr×nh HS tËp, GV theo dâi söa sai cho HS. *Sai lÇm thêng m¾c: -Tay ®a kh«ng ®óng híng ë nhÞp 9, 11, 13, 17. -Nghiªng ngêi kh«ng c¨ng, biªn ®é hÑp do dån träng t©m - Nam thùc hiÖn 4 vßng s©n tr- kh«ng ®óng vµo ch©n quy êng ®Þnh vµ do khi nghiªng ngêi - N÷ thùc hiÖn 3 vßng s©n tr- hÞ hom bông ë nhÞp 10,12. êng -§Ó hai ch©n khôyu gèi ë nhÞp 14,15,16. *C¸ch söa: -T¹i chç hÝt thë s©u -GV tËp l¹i ®éng t¸c sai cña -Th¶ láng HS ®Ó chØ cho c¸c em biÕt thÕ nµo lµ sai sau ®ã lµm mÉu ®óng cho c¸c em tËp. -TËp nhiÒu lÇn ë nh÷ng nhÞp HS thùc hiÖn sai cho ®Õn khi c¸c em thùc hiÖn ®óng míi chuyÓn sang c¸c nhÞp tiÕp theo. -Trùc tiÕp söa ®éng t¸c sai cho HS. 3. Ch¹y bÒn III. PhÇn kÕt thóc Thaû loûng 5 phuùt 3 phuùt 3 / Toång keát , ñaùnh giaù VÒ nhµ 2 phuùt + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. NhËn xÐt giê häc II. PhÇn c¬ b¶n 1Ch¹y cù ly ng¾n a/¤n trß ch¬i “Ch¹y ®uæi” (XuÊt ph¸t thÊp) §HXL ********* ********* ********* ********* GV 13 33 phuùt 15 phuùt Khi ®Õn lît, tõng ®ît 2 nhãm tiÕn tõ v¹ch chuÈn bÞ vµo v¹ch XP 1 vµ 2. Khi cã lÖnh “s½n sµng” vµ “ch¹y”, 2 nhãm cïng XP thÊp vµ ch¹y nhanh ngêi -GV phæ biÕn trß ch¬i, cho HS ch¬i thö 1 lÇn, sau ®ã cho HS ch¬i chÝnh thøc. Xen kÏ gi÷a c¸c lÇn ch¬i GV gi¶i thÝch thªm vÒ trß ch¬i vµ sau ®uæi theo ngêi tríc, dïng tay ®¸nh nhÑ vµo ngêi b¹n, ngêi ch¹y tríc nh vËy lµ thua. NÕu ngêi ch¹y tríc ch¹y qua ®Ých mµ ngêi ch¹y sau cha ®uæi kÞp th× ngêi ch¹y sau thua. b/LuyÖn tËp n©ng cao kÜ thuËt XP thÊp, ch¹y lao sau XP. -¤n tõ nhÞp 1- 17 *Chó ý: Biªn ®é ®éng t¸c, nhÞp ®iÖu ®éng t¸c 2.ThÓ dôc liªn hoµn: 3 . Chaïy beàn 10 phuùt LuyÖn tËp ch¹y bÒn III. PhÇn kÕt thóc -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng. Thaû loûng nh¾c c¸c trêng hîp ph¹m quy.ë nh÷ng lÇn ch¬i sau GV ®æi vÞ trÝ sè 1-2. **** **** **** **** -TËp theo §H níc ch¶y do c¸n sù líp chØ ®¹o, GV theo dâi söa sai. **** **** **** **** -HS theo dâi nhËn xÐt b¹n tËp, GV nhËn xÐt chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù ®iÒu khiÓn, GV quan s¸t söa sai. -Chia tæ nhãm tù «n tËp. T¨ng cêng sö dông ph¬ng ph¸p thi ®ua. -Ch¹y theo nhãm søc khoÎ, nam riªng, n÷ riªng. -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. 5 phuùt 3 / Toång keát , ñaùnh giaù VÒ nhµ 3 phuùt 2 phuùt §HXL ********* ********* ********* ********* GV + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. NhËn xÐt giê häc II. PhÇn c¬ b¶n 1Ch¹y cù ly ng¾n - ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî: 14 33 phuùt 15 phuùt -Ch¹y bíc nhá -Ch¹y n©ng cao ®ïi -Ch¹y ®¹p sau -Ch¹y gi÷a qu·ng -XuÊt ph¸t thÊp – Ch¹y lao – Ch¹y gi÷a qu·ng. -Hoµn thiÖn 3 giai ®o¹n n©ng cao thµnh tÝch. -TËp theo §H níc ch¶y do c¸n sù líp chØ ®¹o, GV theo dâi söa sai. **** **** **** **** -HS theo dâi nhËn xÐt b¹n tËp, GV nhËn xÐt chung. -¤n tõ nhÞp 1- 17 *Chó ý: Biªn ®é ®éng t¸c, nhÞp ®iÖu ®éng t¸c 2.ThÓ dôc liªn hoµn: 10 phuùt 3. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn. *Chó ý phèi hîp thë trong khi ch¹y (Hai bíc hÝt vµo, 2 bíc thë ra) III. PhÇn kÕt thóc -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng Thaû loûng 5 phuùt * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù ®iÒu khiÓn, GV quan s¸t söa sai. -Chia tæ nhãm tù «n tËp. T¨ng cêng sö dông ph¬ng ph¸p thi ®ua. -2 HS tr×nh diÔn, HS quan s¸t nhËn xÐt, GV nhËn xÐt chung. -Ch¹y theo nhãm søc khoÎ, nam riªng, n÷ riªng. -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng 3 phuùt 3 / Toång keát , ñaùnh giaù VÒ nhµ 2 phuùt §HXL ********* ********* ********* ********* GV + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. NhËn xÐt giê häc II. PhÇn c¬ b¶n 1Ch¹y cù ly ng¾n a/¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî: b/Häc kÜ thuËt vÒ ®Ých. 15 33 phuùt 15 phuùt -T¹i chç ®¸nh tay. -XP mÆt híng ch¹y. -XP vai híng ch¹y. -XP lng híng ch¹y. -XP thÊp – ch¹y lao – ch¹y gi÷a qu·ng. -Khi cßn c¸ch ®Ých 5 – 10m g¾ng hÕt søc ch¹y víi tèc ®é cao vÒ ®Ých, nhanh chãng dïng ngùc hoÆc vai ®¸nh ®Ých. Qua ®Ých xong kh«ng dõng l¹i ®ét ngét mµ ch¹y gi¶m tèc ®é 10 – -TËp theo §H níc ch¶y do c¸n sù líp chØ ®¹o, GV theo dâi söa sai. **** **** **** **** 15m mêi dõng h¼n. *Chó ý: §¸nh ®Ých b»ng ngùc hoÆc b»ng vai, kh«ng nh¶y ch¹m ®Ých. -GV lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch ®éng t¸c råi cho HS tËp, trong qu¸ tr×nh tËp GV theo dâi söa sai cho HS. 2.ThÓ dôc liªn hoµn: 10 phuùt 3. Ch¹y bÒn III. PhÇn kÕt thóc a.¤n tõ nhÞp 1- 17 *Chó ý: Biªn ®é ®éng t¸c, nhÞp ®iÖu ®éng t¸c b.Häc tõ nhÞp 18 – 25. -NhÞp 18: Quay 900 sang tr¸i, dån träng t©m vµo ch©n tr¸i, ch©n ph¶i phÝa sau mòi ch©n ch¹m ®Êt, tay ph¶i th¼ng ®a xuèng thÊp – ra tríc cïng tay tr¸i gi¬ cao song song, lßng bµn tay híng vµo nhau, mÆt h¬i ngöa, m¾t nh×n theo tay, -NhÞp 19: §¸ ch©n ph¶i lªn cao chÕch sang tr¸i, mòi ch©n duçi th¼ng, ch©n tr¸i kiÔng gãt, ®ång thêi vÆn m×nh sang ph¶i, hai tay gi÷ th¼ng ®¸nh tõ trªn cao – ra tríc – xuèng thÊp – ra sau – chÕch sang ph¶i -NhÞp 20: VÒ nh nhÞp 18. -NhÞp 21:Quay 900sang ph¶i thµnh ®øng ch©n réng h¬n vai, hai tay dang ngangm tµn tay sÊp, m¾t nh×n tríc. -NhÞp 22: Nh nhÞp 18, nhng ®æi bªn. -NhÞp 23: Nh nhÞp 19, nhng ®æi bªn. -NhÞp 24: Nh nhÞp 22. -NhÞp 25: Quay vÒ tr¸i nh nhÞp 21. LuyÖn tËp ch¹y bÒn -T¹i chç hÝt thë s©u **** **** **** **** -HS theo dâi nhËn xÐt b¹n tËp, GV nhËn xÐt chung. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -C¸n sù ®iÒu khiÓn, GV quan s¸t söa sai. -Chia tæ nhãm tù «n tËp. T¨ng cêng sö dông ph¬ng ph¸p thi ®ua. -GV lµm mÉu chËm HS tËp theo ngay, ë nh÷ng ®éng t¸c khã GV dõng l¹i ®Ó gi¶i thÝch kÜ thuËt råi cho HS tËp tiÕp. *Mét sè sai lÇm thêng m¾c: -Quay kh«ng ®ñ 900 ë c¸c nhÞp 18, 20, 22, 24. -§Ó c¶ ch©n trô ch¹m ®Êt, mòi ch©n l¨ng kh«ng duçi th¼ng ë c¸c nhÞp 19, 23. *C¸ch söa: -GV lµm mÉu l¹i. -TËp nhiÒu lÇn ë nh÷ng nhÞp sai cho ®Õn khi c¸c em tËp ®óng míi chuyÓn nhÞp tiÕp. -GV trùc tiÕp söa sai cho HS 2 HS tr×nh diÔn, HS quan s¸t nhËn xÐt, GV nhËn xÐt chung.
- Xem thêm -