Tài liệu Giáo án thể dục 7 cả năm_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 140 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

tiÕt 1 lý thuyÕT I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. a. Môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 7 b. P hßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT ( phÇn 1vµ 2 ) 2. Kü n¨ng. a. Môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 7: Gióp häc sinh kh¸i qu¸t n¾m ®îc môc tiªu, néi dung, ch¬ng tr×nh TD líp 7. b. P hßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT. - Cã nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng phßng tr¸nh kh«ng ®Ó s¶y ra chÊn th¬ng khi tËp luyÖn TDTT. - HS biÕt vËn dông lÝ tuyÕt ®· häc vµo qu¸ tr×nh tËp luyÖn. 3. Th¸i ®é. - HS cã th¸i ®é, hµnh vi ®óng trong øng xö víi b¹n vµ tù gi¸c, tÝch cùc, kiªn tr× tËp luyÖn TDTT trong c¸c giê häc thÓ dôc, tù häc, tù tËp hµng ngµy. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS. 1. GV: Nghiªn cøu tµi liÖu so¹n bµi. 2. HS: ChuÈn bÞ s¸ch vë ®å dïng häc tËp, thùc hiÖn theo y/c cña GV. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y. néi dung I. PhÇn më ®Çu - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè HS. - GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc. - KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch, vë ghi chÐp cña häc sinh. §.L 3phót ph¬ng ph¸p lªn líp - GV lµm thñ tôc nhËn líp, æn ®Þnh líp. - HS ngåi theo bµn . - Y/c HS chuÈn bÞ s¸ch bót ®Ó ghi chÐp. 12phót II. PhÇn c¬ b¶n - GV ghi ®Çu bµi lªn b¶ng 1. Môc tiªu ND ch¬ng tr×nh TD líp 7. - Nh¾c häc sinh ghi chÐp bµi vµo vë. * Môc Tiªu : - GV ®Æt c©u hái : - Cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®? ¥ líp 6 chóng ta ®· lµm quen víi îc ë líp 6, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu m«n nh÷ng môc tiªu nµo ? häc ë THCS. - Gäi mét sè häc sinh tr¶ lêi - BiÕt ®îc mét sè kiÕn thøc kü n¨ng c¬ b¶n - GV nhËn xÐt ,bæ sung, chèt l¹i phÇn ®Ó tËp luyÖn gi÷ g×n søc kháe, n©ng cao thÓ môc tiªu. lùc. - HS ghi chÐp ®Çy ®ñ - Gãp phÇn rÌn luyÖn nÕp sèng lµnh m¹nh t¸c phong nhanh nhÑn, kØ luËt, gi÷ g×n vÖ sinh chung . - Cã sù t¨ng tiÕn vÒ thÓ lùc, ®¹t tiªu chuÈn RLTT . - BiÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo nÕp sèng sinh ho¹t ë trêng vµ ngoµi trêng. * Néi Dung: Tæng 70 tiÕt - Lý thuyÕt chung . - §H§N - Bµi TD ph¸t triÓn chung . - BËt Nh¶y . - NÐm Bãng . - Ch¹y nhanh. - Ch¹y BÒn. - TTTC. - ¤n tËp, kiÓm tra, dù phßng - KiÓm tra TCRLTT 2 tiÕt 6 tiÕt 6 tiÕt 12 tiÕt 6 tiÕt 8 tiÕt 6 tiÕt 12 tiÕt 8 tiÕt 4 tiÕt - GV ghi ®Ò môc lªn b¶ng : - §Æt c©u hái : ?¥ líp 6 c¸c em ®· ®îc häc nh÷ng néi dung chÝnh nµo ? - Gäi mét sè häc sinh tr¶ lêi. - GV nhËn xÐt vµ ®a ra nh÷ng néi dung chÝnh. 2. Phßng tr¸nh ch©n th¬ng khi ho¹t ®éng 25phót - GV ghi ®Ò môc lªn b¶ng vµ ®a ra c¸c TDTT.( phÇn 1). c©u hái. - ý nghÜa: Phßng tr¸nh chÊn th¬ng cã ý -Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm nghÜa rÊt quan träng tËp luyÖn TDTT, ®Ó (2phót). tr¸nh ®îc chÊn th¬ng khi tËp luyÖn. ? H·y nªu hiÓu biÕt cña em vÒ môc + Môc ®Ých cña tËp luyÖn TDTT lµ n©ng cao ®Ých cña tËp luyÖn TDTT. vµ ph¸t triÓn søc khoÎ, thÓ lùc. ChÝnh v× vËy ? Em h·y cho biÕt phßng tr¸nh chÊn thtuyÖt ®èi khong ®Ó s¶y ra chÊn th¬ng ,®i ng¬ng cã ý nghÜa nh thÕ nµo trong viÖc îc l¹i môc ®Ých cña bé m«n. tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT. - Nguyªn nh©n : ? H·y kÓ mét sè trÊn th¬ng cã thÓ x¶y + Kh«ng thùc hiÖn ®óng mét sè nguyªn t¾c ra khi tËp luyÖnTDTT c¬ b¶n trong tËp luyÖn TDTT. Còng nh trong ? Em h·y cho biÕt nguyªn nh©n g©y thi ®Êu. nªn chÊn th¬ng trong viÖc t©p luyÖn + Kh«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c vÖ sinh trong TDTT. tËp luyÖn TDTT. - GV nhËn xÐt,bæ xung,chèt l¹i ND + Kh«ng tu©n thñ néi quy, kû luËt, trong tËp chÝnh luyÖn vµ thi ®Êu. - HS ghi c¸c néi dung trªn vµo vë. + Kh«ng kiÓm tra s©n b·i,dông cô tríc khi tËp luyÖn vµ thi ®Êu. + kh«ng khëi ®éng hoÆc khëi ®éng kh«ng kü tríc khi tËp luyÖn . 5phót III. PhÇn kÕt thóc - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc, cñng cè l¹i bµi võa häc xong. ? Em hay cho biÕt h«m nay chung ta ®· häc nhng néi dung chÝnh nµo? * Híng dÉn HS tù häc ë nhµ. + ¤n l¹i nhng néi dung bµi võa häc xong + Híng dÉn HS ¸p dông nh÷ng hiÓu biÕt, nh÷ng bµi tËp ®· ®îc häc ®Ó lªn kÕ hoÆc rÌn luyÖn, n©ng cao søc bÒn cho b¶n th©n. - TiÕt sau tiÕp tôc häc lý thuyÕt trong líp. Ngµy so¹n: 18/8/2010 - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ng¾n gän kÕt qu¶ giê häc - Gi¸o viªn vµ häc sinh lµm thñ tôc kÕt thóc giê häc. Ngµy d¹y: 20/8/2010 Ngµy d¹y: 21/8/2010 D¹y líp: 7B D¹y líp: 7A tiÕt 2 lý thuyÕt i. Môc tiªu 1. KiÕn thøc. a. Phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éngTDTT. b. Biªn chÕ tæ chøc tËp luyÖn; Mét sè quy ®Þnh khi tËp luyÖn. 2. Kü n¨ng. - HS cã ®îc mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt vÒ phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong tËp luyÖn TDTT, ®Ó chñ ®éng phßng tr¸nh, kh«ng ®Ó s¶y ra chÊn th¬ng trong häc tËp vµ tËp luyÖn TDTT. - Gióp HS cã ®iÒu kiÖn tæ chøc líp häc theo ph¬ng ph¸p míi cã hiÖu qu¶. - N¾m ®îc mét sè quy ®Þnh cña bé m«n ®Ó thùc hiÖn c¸c buæi tËp cã kû luËt, nÒ nÕp, trËt tù. 3. Th¸i ®é. - HS cã th¸i ®é, hµnh vi ®óng trong øng xö víi b¹n vµ tù gi¸c, tÝch cùc, kiªn tr× tËp luyÖn TDTT trong c¸c giê häc TD, tù häc, tù tËp hµng ngµy. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS. 1.GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, so¹n bµi. 2.HS: ChuÈn bÞ s¸ch vë ®å dïng häc tËp, thùc hiÖn theo y/c cña GV. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y. néi dung I. PhÇn më ®Çu. - GV kiÓm tra sÜ sè. - GV kiÓm tra bµi cò : + C©u hái: ë giê tríc c¸c em ®· ®îc häc nh÷ng néi dung chÝnh nµo? + §¸p ¸n: Môc tiªu,néi dung ch¬ng tr×nhTD líp 7; phßng tr¸nhchÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT.. II. PhÇn c¬ b¶n . 1. Phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi tËp luyÖn TDTT (phÇn 2). + C¸ch phßng tr¸nh: - Ph¶i khëi ®éng kü tríc khi tËp luyÖn. - Theo ph¬ng ph¸p t¨ng tiÕn: TËp tõ rÔ ®Õn khã, tõ nhÑ ®Õn nÆng, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. - TËp c¸c ®éng t¸c khã ph¶i cã ngêi b¶o hiÓm. - Trang phôc tËp luyÖn ph¶i ®¶m b¶o, gän gµng. - TËp võa søc (lîng bµi tËp kh«ng vît qu¸ møc b×ng thêng) - Ph¶i thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c håi tÜnh khi kÕt thóc buæi tËp. - ChuÈn bÞ chu ®¸o s©n b·i dông cô vµ vÖ sinh s©n b·i tríc khi tËp luyÖn . - Kh«ng ®îc ®ïa nghÞch trong tËp luyÖn. §l 5phót ph¬ng ph¸p lªn líp - GV vµ HS lµm thñ tôc nhËn líp. - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, yªu cÇu giê häc. - GV gäi 1-2 HS ®Ó kiÓm tra - GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. 20phót ? §Ó phßng tr¸nh chÊn th¬ng tríc khi vµo tËp luyÖn chóng ta ph¶i lµm g× ? ( Khëi ®éng kü). -Cho HS nh¾c l¹i mét sè nguyªn nh©n g©y chÊn th¬ng khi tËp luyÖn TDTT. +GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm (4nhãm) mçi nhãm mét c©u hái: ? §Ó thùc hiÖn ph¬ng ph¸p t¨ng tiÕn chung ta ph¶i tËp nh thÕ nµo? ? Tríc khi tËp luyÖn chóng ta ph¶i lµm gi ? ? Trang phôc häc m«n TD ntn? ? Sau khi tËp luyÖn chóng ta ph¶i lµm g× ? +Sau khi c¸c nhãm ®a ra c©u tr¶ lêi,GV cho c¸c nhãm kh¸c NX, bæ sung. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, bæ sung vµ ghi l¹i nh÷ng ý ®óng ®Ó HS ghi vµo vë. - GV l©y ý kiÕn cña HS trong líp ®Ó 2. Biªn chÕ tæ chøc tËp luyÖn. Mét sè quy chän ra can sù cã n¨ng lù. ®Þnh khi tËp luyÖn. 15phót - chia líp thµnh 2 tæ mçi tæ cö mét + Biªn chÕ tæ chøc tËp luyÖn . tæ trëng, mét tæ phã ®Ó ®iÒu khiÓn tæ. - Chia nhãm tËp luyÖn theo ®¬n vÞ tæ (4tæ), - GV giao nhiÖm vô cho c¸n sù tæ, tæ trëng lµ c¸n sù tæ. c¸n sù líp. - C¸n sù bé m«n:chän ra mét häc sinh cã tè chÊt ®Ó ®iÒu khiÓn qu¶n lý líp, hoÆc chän líp trëng lµm c¸n sù bé m«n. - GV ®a ra mét sè quy ®Þnh ®Ó häc + Mét sè quy ®Þnh khi tËp luyÖn: sinh tham kh¶o, vµ cã sù bæ sung - Vµo líp ph¶i ®óng giê,nghØ tiÕt ph¶i cã lý thªm cña HS . do chÝnh ®¸ng. - GV ghi vµo thµnh quy chÕ cña líp ai - Cã t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ kho¾n, tù vi ph¹m sÏ bÞ kØ luËt. tin, trËt tù, tu©n theo sù ®iÒu khiÓn cña GV vµ c¸n sù. - Ra vµo líp ph¶i xin phÐp vµ ®îc sù ®ång ý cña GV.. - Trong giê häc ph¶i chó ý nghe gi¶ng ,quan s¸t gi¸o viªn khi thÞ ph¹m ®éng t¸c. - Cã ý thøc tham gia tËp luyÖn nhiÖt t×nh,tù gi¸c tÝch cùc. - Cã tinh thÇn ®ång ®éi. - Trang phôc tËp luyÖn ph¶i ®Çy ®ñ, gän gµng, cã giµy ba ta ®Ó tËp luyÖn. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ng¾n gän kÕt III. PhÇn kÕt thóc qu¶ giê häc - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc, cñng 5phót cè l¹i bµi võa häc xong. + Em hay cho biÕt h«m nay chung ta ®· häc nhng néi dung chÝnh nµo ? - Gi¸o viªn vµ häc sinh lµm thñ tôc kÕt thóc giê häc. * Híng dÉn HS tù häc ë nhµ. + «n l¹i nhng néi dung bµi võa häc xong + Híng dÉn HS ¸p dông nh÷ng hiÓu biÕt, nh÷ng bµi tËp ®· ®îc häc ®Ó lªn kÕ hoÆc rÌn luyÖn, n©ng cao søc bÒn cho b¶n th©n. - TiÕt sau häc ngoµi trêi. ************************* Ngµy so¹n: 20/8/2010 Ngµy d¹y: 23/8/2010 D¹y líp: 7B Ngµy d¹y: 26/8/2010 D¹y líp: 7A tiÕt 3 ®h®n - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. a. §H§: ¤n: TËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch ®iÒu khiÓn; §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau . b.Ch¹y nhanh: Trß ch¬i: “Ch¹y tiÕp søc”, “Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt”; Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh (GV chän §T ). c. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i: “2 lÇn hÝt vµo, 2lÇn thë ra” 2. Kü n¨ng. a. §H§N: Y/c: HS hoµn thiÖn dÇn §T, cã t¸c phong nhanh nhÑn tÝnh kØ luËt. b. Ch¹y nhanh: Y/c: HS biÕt c¸ch ch¬i, ch¬i trß ch¬i nhiÖt t×nh vµ cã tinh thÇn ®ång ®éi. c. Ch¹y bÒn: Y/c: HS biÕt c¸ch thë ®óng nhÞp trong khi ch¬i, cã tÝnh kØ luËt trong tËp luyÖn. Ch¬i trß ch¬i nhiÖt t×nh vµ cã tinh thÇn ®ång ®éi. 3. Th¸i ®é: HS yªu thÝch m«n häc vµ cã ý thøc tù gi¸c tËp luyÖn. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS. 1. GV: N.cøu tµi liÖu, so¹n G. ¸n,cßi, kÎ v¹ch XP c¸ch v¹ch ®Ých 8- 10m, 4 cê ®u«i nheo, 1 ®o¹n c©y dµi 25- 30cm. 2. HS: GiÇy, vÖ sinh s©n b·i, trang phôc gän gµng theo quy ®Þnh, Cs lÊy 1 tói tro. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y. néi dung I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp - GV kiÓm tra sÜ sè, giÇy HS. - Phæ biÕn ND, Y/c bµi häc. 2. Khëi ®éng. - Ch¹y nhÑ nhµng xung quanh s©n. - Võa ®i võa T.hiÖn c¸c §T: Xoay khíp c¸nh tay, ®¸nh tay lªn cao, tay ngùc, bíc víi. + T¹i chç xoay c¸c khíp: cæ ch©n, cæ tay, gèi, khíp h«ng. + Ðp ngang- däc. + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng, ®¹p sau. * KiÓm tra bµi cò: Kh«ng. II. PhÇn c¬ b¶n 1. §H§N. - ¤n tËp hîp hµng däc. ®l 2phót 6phót 3 vßng 2x8N 2x8N 2x8N 3-4lÇn 12phót ph¬ng ph¸p lªn líp - LT b¸o c¸o sÜ sè, giÇy cho GV. - GV nªu ng¾n gän ND, Y/c bµi häc. (Gv)    - GV lµm mÉu ®ång thêi nhÊn m¹nh nh÷ng nhÞp, §T nµo khã. HS Q.s¸t vµ tËp cïng GV lu«n. - GV nh¾c nhë HS T.hiÖn ®óng c¸c §T       ▼       + KhÈu lÖnh:"thµnh 1 (2 ,3,4,...)hµng däc....tËp hîp!" + §éng t¸c: Tæ trëng tæ 1 ®i nhanh vÒ ®øng ®èi diÖn vµ c¸ch chØ huy kho¶ng 0,8- 1m. c¸c thanh viªn cña tæ 1 lÇn lît ®øng sau tæ trëng tæ cña m×nh. c¸c tæ trëng 2,3,4...lÇn lît ®øng phÝa bªn tr¸i tæ trëng tæ 1 ngêi nä c¸ch ngêi kia 0,2m. C¸c tæ viªn cña tæ m×nh lÇn lît ®øng sau tæ trëng cña tæ m×nh ngêi nä c¸ch ngêi kia 0,6m - Dãng hµng vµ c¸ch ®iÒu khiÓn. + KhÈu lÖnh : "Nh×n tríc...th¼ng!" + §éng t¸c: C¸c tæ trëng nhanh chãng ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch hµng ngang vµ ®øng ngay ng¾n ®Ó lµm chuÈn .trong tõng tæ ,em ®øng sau nh×n g¸y b¹n ®øng tríc ®Ó dãng hµng vµ liÕc sang bªn ph¶i ®Ó dãng hµng ngang cho th¼ng vµ ®øng ®óng kho¶ng c¸ch + KhÈu lÖnh: "Th«i!". + §éng t¸c: TÊt c¶ HS ®øng nghiªm - ®øng nghiªm ®øng nghØ, quay ph¶i quay tr¸i, quay ®»ng sau - GV nh¾c l¹i c¸c Y/c c¬ b¶n ®· häc vÒ §H§N. - Cho mét tæ lªn thùc hiÖn GV lµm mÉu c¸ch ®iÒu khiÓn lÇn lît c¸c §T «n.c¸c tæ cßn l¹i Q.s¸t. - Chia líp thµnh 2 tæ ®Ó lÇn lît «n c¸c §T, do Cs vµ LT §.khiÓn. - GV bao qu¸t chung vµ híng dÉn Cs, LT c¸ch §.khiÓn tèt ®ång thêi söa sai cho HS 2 tæ. (GV nh¾c häc sinh h« khÈu lÖnh cho chuÈn x¸c ). 3. Ch¹y bÒn. - Trß ch¬i: “Ngêi thõa thø 3”. + HS ch¹y nhÑ nhµng theo vßng trßn, hai bíc ch¹y t¬ng øng víi hai lÇn hÝt vµo b»ng mòi, hai bíc tiÕp theo hai lÇn thë ra b»ng miÖng. III. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng:  (LT tæ 2)  -TËp chung líp l¹i vµ cho tõng tæ lªn tr×nh diÔn, tæ cßn l¹i Q.s¸t, NX. - GV NX ®¸nh gi¸ chung tõng tæT.hiÖn. Tuyªn d¬ng tæ T.hiÖn tèt. 2. Ch¹y nhanh. 15phót - Trß ch¬i: “ Ch¹y tiÕp søc.” + ChuÈn bÞ: TËp hîp mçi tæ thµnh mét hµng 3lÇn däc sau v¹ch XP. + c¸ch ch¬i: Khi cã lÖnh nh÷ng em sè 1 ch¹y nhanh vÒ tríc vßng qua cê ch¹y nhanh vÒ v¹ch XP ®a tay cham tay b¹n sè 2 sau ®ã ®i vÒ t©p hîp ë cuèi hµng, sè 2 nhanh chãng ch¹y nh sè 1 sau ®ã ®a tay ch¹m tay b¹n sè 3 cø tiÕp tôc nh vËy cho ®Õn hÕt lît, tæ nµo hÕt tríc tæ ®ã th¾ng cuéc. - Trß ch¬i "Ch¹y tiÕp søc chuyÓnvËt".(T¬ng tù nh ch¹y tiÕp søc,nhng khi XP sè 1 cÇm 1 ®o¹n c©y dµi 25-30cm, ch¹y vÒ th× trao cho sè tiÕp theo, cø nh vËy cho ®Õn ngêi cuèi cïng) - Mét sè ®éng t¸c bæ trî: + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y gãt ch¹m m«ng. (CS tæ 1) 3lÇn - GV phæ biÕn luËt ch¬i, tæ chøc trß ch¬i díi h×nh thøc thi ®ua gi÷a c¸c tæ. Gv     xp <-- ----10m ----- --> ‫ٱ‬ ‫ٱ‬ ®Ých - KÕt thóc trß ch¬i GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, tuyªn d¬ng ®éi th¾ng cuéc.   3x5m 3x15m 3x15m 5phót   xp <-- ----15m ----- --> ‫ٱ‬ ‫ٱ‬ ®Ých - GV lµm mÉu vµ nhÊn m¹nh l¹i kü thuËt tõng §T. - Cho HS lÇn lît lªn thùc hiÖn c¸c §T, 3- 4 ngêi /1 lît, do LT ®iÒu khiÓn, cã sù gióp ®ì cña GV. - GV tËp trung líp l¹i vµ nªu yªu cÇu, híng dÉn, tæ chøc cho HS thùc hiÖn trß ch¬i, do Gv ®iÒu khiÓn. §H ch¹y bÒn:   + Cói ngêi th¶ láng tay. + Duçi ch©n th¶ láng. + Nhón nh¶y th¶ láng - GV nh©n xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. 5phót * Híng dÉn HS tËp luyÖn thªm ë nhµ. + ¤n l¹i nh÷ng néi dung ®· häc: - §H§N: C¸c KN T.hiÖn cßn yÕu. - Ch¹y nhanh: C¸c §T bæ trî - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.       ▼     - LT tËp chung líp thµnh 3 hµng ngang réng so le. GV híng dÉn LT ®iÒu khiÓn c¶ líp th¶ láng. GV nh¾c nhë HS T.hiÖn ®óng c¸c §T. - Sau ®ã GV NX, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. (GV) KÕt thóc giê häc    - GV giao BT vµ híng dÉn HS c¸ch tËp luyÖn thªm ë nhµ. - GV vµ HS lµm thñ tôc kÒt thóc giê häc. *********************************** Ngµy so¹n: 24/8/2010 Ngµy d¹y: 26/8/2010 Ngµy d¹y: 28/8/2010 D¹y líp: 7B D¹y líp: 7A tiÕt 4 §H§N - CH¹Y NHANH - CH¹Y BÒN I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. a. §h§n: ¤n nh tiÕt 3; §iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1-2...1-2; Häc míi: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2- 4. b. Ch¹y nhanh: Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh “Ch¹y tiÕp søc”; Mét sè ®éng t¸c bæ trî: ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. c. Ch¹y bÒn: Häc ph©n phèi søc khi ch¹y. 2. Kü n¨ng. a. §h§n:Y/c: T.hiÖn t¬ng ®èi ®óng c¸c §T «n. T.hiÖn c¬ b¶n ®óng KN míi häc b .Ch¹y nhanh: Y/c: HS biÕt c¸ch ch¬i, Ch¬i trß ch¬i nhiÖt t×nh vµ cã tinh thÇn ®ång ®éi; T.hiÖn t¬ng ®èi ®óng c¸c §T bæ trî. c. Ch¹y bÒn :Y/c: HS n¨m ®c c¸ch ph©n phèi søc ®Ó ¸p dông vµo ch¹y thùc tÕ. 3. Th¸i ®é: HS yªu thÝch m«n häc vµ cã ý thøc tù gi¸c tËp luyÖn. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS. 1. GV: N.cøu tµi liÖu, so¹n G. ¸n, cßi, kÎ v¹ch XP c¸ch v¹ch ®Ých 8- 10m, 4 cê ®u«i nheo,1 ®o¹n c©y dµi 25- 30cm. 2.HS: GiÇy, vÖ sinh s©n b·i, trang phôc gän gµng theo qui ®Þnh, Cs lÊy 1 tói tro. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y. Néi Dung §.L PH¦¥NG PH¸P L£N LíP I. Ph©n më ®Çu 1. NhËn líp - GV kiÓm tra sÜ sè, giÇy HS. - Phæ biÕn ND,Y/c bµi häc. 2phót 2. Khëi ®éng. - Ch¹y nhÑ nhµng xung quanh s©n. - Võa ®i võa T.hiÖn c¸c §T: Xoay khíp c¸nh tay, ®¸nh tay lªn cao, tay ngùc, bíc víi. + T¹i chç xoay c¸c khíp: cæ ch©n, cæ tay, gèi, khíp h«ng. + Ðp ngang- däc. + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng, ®¹p sau. 6phót 3vßng 2x8N * KiÓm tra bµi cò: Kh«ng. 2x8N 2x8N 3-4lÇn - LT b¸o c¸o sÜ sè, giÇy cho GV. - GV nªu ng¾n gän ND, Y/c bµi häc. (GV)    - GV lµm mÉu ®ång thêi nhÊn m¹nh nh÷ng nhÞp, §T nµo khã. HS Q.s¸t vµ tËp cïng GV lu«n. - GV nh¾c nhë HS T.hiÖn ®óng c¸c §T       ▼       II. phÇn c¬ b¶n 1. §H§N 13phót - GV nh¾c l¹i c¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®· häc vÒ §H§N. - ¤n : - LT ®iÒu khiÓn c¶ líp «n tËp toµn bé +TËp hîp hµng däc ,dãng hµng ®iÓm sè vµ c¸c ND ®· häc. GV tÝch cùc nh¾c nhë, c¸ch ®iÒu khiÓn. söa sai. + Quay ph¶i ,quay tr¸i, quay ®»ng sau. - Sau ®ã GV lµm mÉu vµ ph©n tÝch §T + §iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1-2... 1míi häc. Cho 1 tæ lªn lµm mÉu c¶ líp 2. Q.s¸t. GV söa sai cho HS. - Häc míi: BiÕn ®æi §H 0-2-4.(hµng + Chia líp thµnh 2 tæ ®Ó tËp luyÖn. ngang). - Do LT vµ c¸n sù ®iÒu khiÓn «n lÇn lît + ChuÈn bÞ: Cho HS tËp hîp theo hµng däc toµn bé c¸c néi dung trªn. hoÆc hµng ngang,®iÓm sè theo chu kú: 0-2- GV bao qu¸t chung vµ tÝch cùc ®i vµo 4; 0-2-4…®Õn hÕt. c¸c tæ ®Ó söa sai cho HS . + C¸ch thùc hiÖn: Nh÷ng em sè 0 ®øng - GV nh¾c häc sinh h« khÈu lÖnh cho yªn, sè 2 tiÕn 2 bíc, sè 4 tiÕn 4 bíc bíc chuÈn x¸c ®ång lo¹t, ch©n tr¸i tríc. - LÇn lît cho tõng tæ lªn tr×nh diÔn,cã (§éi h×nh hµng däc:Nh÷ng em sè 0 ®øng sù NX, ®¸nh gi¸ cña tæ cßn l¹i. yªn, sè2 bíc sang tr¸i 2 bíc, sè 4 bíc sang - GVNX, ®¸nh gi¸ møc ®é T.hiÖn c¸c tr¸i 4 bíc, sau ®ã thu ch©n ph¶i vÒ.) KN cña tõng tæ. Tuyªn d¬ng tæ T.hiÖn - Dån hµng tèt. +KhÈu lÖnh :"VÒ vÞ trÝ cò ...bíc !". + C¸ch thùc hiÖn: §H hµnh ngang quay ®»ng sau, sau ®ã theo sè ®· bíc ban ®»u bíc vÒ vÞ trÝ cò bíc. 2.Ch¹y nhanh: + ¤n trß ch¬i :" Ch¹y tiÕp søc ". - GV phæ biÕn luËt ch¬i, tæ chøc trß 13phót ch¬i díi h×nh thøc thi ®ua gi÷a c¸c tæ. Gv   <-- ----20m ----- --> ‫ٱ‬ + C¸c ®éng t¸c bæ trî: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 3. Ch¹y bÒn - Giíi thiÖu “Ph©n phèi søc khi ch¹y”. + Do søc ngêi cã h¹n nªn trong ch¹y bÒn 6phót kh«ng ch¹y ®îc víi tèc ®é tèi ®a ®Õn hÕt cù   ‫ٱ‬   ‫ٱ‬ xp ®Ých - KÕt thóc trß ch¬i GV NX, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ trß ch¬i, tuyªn d¬ng ®éi th¾ng cuéc. - GV lµm mÉu l¹i kü thuËt tõng §T.NhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm chÝnh trong KT tõng §T. - Tæ chøc §H tËp nh §H trß ch¬i. - GV híng dÉn c¸n sù ®iÒu khiÓn - GV nh¾c HS T.hiÖn ®óng c¸c KT ®éng t¸c. - TËp hîp líp thµnh 3 hµng ngang, GV giíi thiÖu c¸ch “ ph©n phèi søc trong ch¹y bÒn”. Nh¾c l¹i lÇn 2 ®Ó HS rÔ hiÓu h¬n. ly dµi, nªn cÇn biÕt ph©n phèi søc hîp lý sao cho ®ñ søc ch¹y ®Õn hÕt cù ly cã hiÖu qu¶ nhÊt. Khi míi XP nªn ch¹y chËm,nhÑ nhµng ®Ó c¬ thÓ thÝch nghi dÇn,sau ®ã n©ng dÇn vµ gi÷ æn ®Þnh tèc ®é ®Õn khi vÒ ®Ých. III. PhÇn kÕt thóc Yªu cÇu HS ¸p dông ®Ó luyÖn tËp hµng ngµy. 5 phót - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng. + Duçi ch©n th¶ láng. + Nhón nh¶y th¶ láng - GV nh©n xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. * Híng dÉn HS tËp luyÖn thªm ë nhµ. + ¤n l¹i nh÷ng néi dung ®· häc: - §H§N: C¸c KN T.hiÖn cßn yÕu. - Ch¹y nhanh: C¸c §T bæ trî - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. KÕt thóc giê häc Ngµy so¹n: 28/8/2010 - LT tËp chung líp thµnh 3 hµng ngang réng so le. GV tiÕp tôc híng dÉn LT ®iÒu khiÓn c¶ líp th¶ láng. GV nh¾c nhë HS T.hiÖn ®óng c¸c §T. - Sau ®ã GV NX, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. (GV)    - GV giao BT vµ híng dÉn HS c¸ch tËp luyÖn thªm ë nhµ. - GV vµ HS lµm thñ tôc kÒt thóc giê häc. Ngµy d¹y: 30/8/2010 Ngµy d¹y: 4/9/2010 tiÕt 5 D¹y líp: 7B D¹y líp: 7A ®h®n - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. a. §h§n: ¤n nh néi dung tiÕt 3; §iÓm sè,biÕn ®æi ®éi h×nh 0-2- 4. b. Ch¹y nhanh: Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh, t¹i chç ®¸nh tay, ®øng mÆt híng ch¹y- xuÊt ph¸t c. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn . 2. Kü n¨ng. a. §h§n: Y/c: T.hiÖn t¬ng ®èi ®óng c¸c KN ®· häc, t¸c phong nhanh nhÑn, kû luËt. b. Ch¹y nhanh: Y/c: T.hiÖn t¬ng ®èi ®óng c¸c KT §T . c. Ch¹y bÒn: Y/c: Ch¹y hÕt qu·ng ®êng quy ®Þnh. ¸p dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ ch¹y. 3.Th¸i ®é: HS yªu thÝch m«n häc vµ tÝch cùc tù gi¸c tËp luyÖn. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS. 1. GV: N.cøu tµi liÖu, so¹n G. ¸n, cßi, kÎ v¹ch XP c¸ch v¹ch ®Ých 40m, tranh TD( Tai chç ®¸nh tay) 2. HS: GiÇy, vÖ sinh s©n b·i, trang phôc gän gµng theo qui ®Þnh, tæ 1 lÊy tro. III.TiÕn tr×nh bµi d¹y. NéI DUNG I. PhÇn më ®Çu. §L 1. NhËn líp. - GV kiÓm tra sÜ sè,g iÇy HS. - Phæ biÕn ND, Y/c bµi häc. 2phót 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng xung quanh s©n. +Võa ®i võa T.hiÖn c¸c §T: Xoay khíp c¸nh tay, ®¸nh tay lªn cao, tay ngùc, bíc víi. + T¹i chç xoay c¸c khíp: Cæ ch©n, cæ tay,®Çu gèi vµ khíp h«ng. + Ðp ngang- däc. + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng, ®¹p sau. 6phót 3vßng 2x8N PH¦¥NG PH¸P L£N LíP - LT b¸o c¸o sÜ sè, giÇy cho GV - GV nªu ng¾n gän ND, Y/c bµi häc. (GV) 2x8N 2x8N 3-4lÇn    - Líp trëng §.khiÓn c¶ líp T.hiÖn c¸c §T khëi ®éng. - GV bao qu¸t ®ång thêi nh¾c nhë HS T.hiÖn ®óng c¸c §T. - §H khëi ®éng:      GV      * KiÓm tra bµi cò. - T.hiÖn kü n¨ng: GiËm ch©n t¹i chç, ®i ®Òu th¼ng híng vßng ph¶i, vßng tr¸i. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. §H§N + ¤n: - TËp hîp ®éi h×nh hµng däc, dãng hµng. - §øng nghiªm ®øng nghØ, quay ph¶i quay tr¸i, quay ®»ng sau. - §iÓm sè, biÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4. + Theo hµng ngang, lÇn lît ®iÓm sè theo chu kú 0-2- 4,0-2- 4…®Õn hÕt. + C¸ch biÕn ®æi; Theo hµng ngang,sè 0 ®øng yªn, sè 2 bíc lªn tríc 2 bíc, sè 4 bíc 4 bíc (ch©n tr¸i bíc tríc) - Trë vÒ vÞ trÝ cò :Thùc hiÖn ngîc l¹i. 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2           | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 2b | | |    4b 2. Ch¹y nhanh + ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî: - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. - T¹i chç ®¸nh tay. - §øng mÆt híng ch¹y- xuÊt ph¸t 3 phót 13phót - Gäi 2-3 HS lªn T.hiÖn KT §T. nh÷ng HS cßn l¹i Q.s¸t NX. - GV NX møc ®é T.hiÖn §T cña tõng HS vµ cho ®iÓm. GV chia líp thµnh 2 nhãm ®Ó tËp luyÖn. + Nhãm 1: GV nªu néi dung «n tËp, híng dÉn c¸n sù ®iÒu khiÓn nhãm «n lÇn lît c¸c KN phÇn §H§N. (Cs)         (N1) + N2: LÇn lît T.hiÖn c¸c §T ë phÇn ch¹y nhanh, do LT ®iÒu khiÓn. Cã sù gióp ®ì cña GV. - GV lµm mÉu KT t¹i chç ®¸nh tay vµ XP cao- ch¹y nhanh.NhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm chÝnh trong KT §T. - Nhãm 2 lÇn lît T.hiÖn KT §T. LT   <-- 40m ----> ‫ٱ‬   ‫ٱ‬ xp ®Ých - GV bao qu¸t chung vµ söa sai kü thuËt cho HS 2 nhãm. 11phót - Sau ®ã GV ®æi vÞ trÝ tËp luyÖn cho HS 2 nhãm. +N2 : T.hiÖn t¬ng tù nh N1. +N1 : T.hiÖn t¬ng tù nh N2. - GV bao qu¸t chung vµ tÝch cùc söa sai cho HS 2 nhãm. 3. Ch¹y bÒn - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. Cù ly: nam 500m, n÷ 450m. - Håi tÜnh: §i l¹i hÝt thë s©u; Rung l¾c b¾p ch©n, b¾p ®ïi; Rò ch©n. 5 phót - TËp chung líp, GV phæ biÕn nhiÖm vô, Y/c ch¹y bÒn. -Tæ chøc cho HS ch¹y theo nhãm søc khoÎ, giíi tÝnh. - GV b¸m s¸t theo HS ch¹y vµ híng dÉn HS T.hiÖn c¸c §T håi tÜnh sau ch¹y. III. PhÇn kÕt thóc 5 phót - LT tËp chung líp thµnh 3 hµng ngang réng so le vµ ®iÒu khiÓn c¶ líp th¶ láng. GV nh¾c nhë HS T.hiÖn ®óng c¸c §T. - Th¶ láng: + Duçi ch©n th¶ láng. + Cói ngêi th¶ láng. + Duçi ch©n th¶ láng. - GV nh©n xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. - Sau ®ã GV NX, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. (GV) * Híng dÉn HS tËp luyÖn thªm ë nhµ. + ¤n l¹i nh÷ng néi dung ®· häc: - §H§N: C¸c KN T.hiÖn cßn yÕu. - Ch¹y nhanh: KT XP cao- ch¹y nhanh. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹ybÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Nam 500m, n÷ 450m.    - GV giao BT vµ híng dÉn HS c¸ch tËp luyÖn thªm ë nhµ. - GV vµ HS lµm thñ tôc kÒt thóc giê häc. KÕt thóc giê häc Ngµy so¹n: 4/9/2010 ******************************** Ngµy d¹y: 6/9/2010 Ngµy d¹y: 9/9/2010 D¹y líp: 7B D¹y líp: 7A tiÕt 6 §H§N - CH¹Y nhanh - ch¹y bÒn I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. a. §h§n: ¤n tËp hîp hµng ngang,dãng hµng, ®iÓm sè vµ c¸ch ®iÒu khiÓn cña ngêi chØ huy. b. Ch¹y nhanh: Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. §øng vai híng ch¹yxuÊt ph¸t. c. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i: “ Ch¹y vßng sè 8 theo hiÖu lÖnh” 2. Kü n¨ng. a. §h§n: Y/c: HS hoµn thiÖn dÇn ®«ng t¸c, c¸n sù biÕt c¸ch ®iÒu khiÓn,c¶ líp thùc hiÖn nhanh nhÑn, tÝnh kØ luËt cao. b. Ch¹y nhanh: Y/c: HS biÕt vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng kü thuËt c¸c §T. c. Ch¹y bÒn:Y/c: HS ch¬i trß ch¬i nhiÖt t×nh,tÝchcùc 3. Th¸i ®é: HS tÝch cùc tù gi¸c tËp luyÖn. II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS. 1. GV: Ng.cøu tµi liÖu, so¹n G. ¸n, cßi, kÎ v¹ch XP c¸ch v¹ch ®Ých 30m, 2 qu¶ bãng chuyÒn 2. HS: GiÇy, vÖ sinh s©n b·i, trang phôc gän gµng theo qui ®Þnh, tæ 2 lÊy do. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y néi dung ®l ph¬ng ph¸p lªn líp I. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. - GV kiÓm tra sÜ sè, giÇy HS. - Phæ biÕn ND, Y/c bµi häc. 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng xung quanh s©n. +Võa ®i võa T.hiÖn c¸c §T: Xoay khíp c¸nh tay, ®¸nh tay lªn cao, tay ngùc, bíc víi. + T¹i chç xoay c¸c khíp: Cæ ch©n, cæ tay, ®Çu gèi vµ khíp h«ng. + Ðp ngang- däc. * KiÓm tra bµi cò. - T.hiÖn kü n¨ng: GiËm ch©n t¹i chç, ®i ®Òu th¼ng híng vßng ph¶i, vßng tr¸i. II. PhÇn c¬ b¶n 2 phót - LT b¸o c¸o sÜ sè, giÇy cho GV - GV nªu ng¾n gän ND, Y/c bµi häc. (GV) 6 phót 3vßng 2x8N 2x8N 2x8N 3 phót    - Líp trëng §.khiÓn c¶ líp T.hiÖn c¸c §T khëi ®éng. - GV bao qu¸t chïng ®ång thêi nh¾c nhë HS T.hiÖn ®óng c¸c §T.      GV      - GV gäi 2- 4 HS lªn T.hiÖn c¸c KT §T.Nh÷ng HS cßn l¹i Q.s¸t NX. - GV NX ®¸nh gi¸ møc ®é T.hiÖn c¸c KT §T cña tõng HS vµ cho ®iÓm. 12phót 1. §H§N + ¤n : - Chia líp thµnh 2 tæ ®Ó «n luyÖn. - TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè. + C¶ 2 tæ lÇn lît T.hiÖn c¸c kü n¨ng ë - C¸ch ®iÒu khiÓn ngêi chØ huy: phÇn §H§N, do líp trëng, CS ®iÒu + KhÈu lÖnh:"Thµnh1...n hµng ngang tËp hîp" khiÓn vµ qu¶n, cã sù gióp ®ì cña GV. + §éng t¸c: Ngêi chØ huy ®a tay tr¸i sang ngang. Tæ trëng tæ 1 ®øng s¸t vai ph¶i vµo Tæ 1        ngãn tay chØ híng cña ngêi chØ huy .c¸c thµnh viªn cña tæ, lÇn lît tËp hîp phÝa bªn tr¸i tæ trëng tæ m×nh,mçi ngêi c¸ch nhau 0,2m. Tæ 2        - Dãng hµng: +KhÈu lÖnh: "Nh×n ph¶i(tr¸i)... th¼ng!; Nh×n - GV bao qu¸t chung vµ tÝch cùc ®i tríc …th¼ng!". vµo c¸c tæ ®Ó nh¾c nhë, söa sai cho HS + §éng t¸c: C¸c thµnh viªn cña tæ 1 quay mÆt 2 tæ. sang ph¶i (tr¸i); nh×n th¼ng dãng hµng. - TËp chung 2 tæ l¹i GV cho tõng tæ - §iÓm sè: lªn tr×nh diÔn, cã sù NX, ®¸nh gi¸ cña + KhÈu lÖnh :"Tõng tæ ( hoÆc c¶ líp) tõ 1 ®Õn tæ cßn l¹i. hÕt …®iÓm sè!". - GV NX, ®¸nh gi¸ chung vµ tuyªn d¬ng tæ thùc hiÖn tèt. - GV ®iÒu khiÓn c¶ líp tËp 2-3 lÇn, kÕt 2. Ch¹y nhanh. 12phót hîp nh¾c nhë, söa sai cho HS. + ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî: - Ch¹y bíc nhá. - GV nªu yªu cÇu «n tËp, híng dÉn - Ch¹y n©ng cao ®ïi . c¸n sù ®iÒu khiÓn c¶ líp «n lÇn lît c¸c - Ch¹y gãt ch¹m m«ng. néi dung. - §øng, vai híng ch¹y -xuÊt ph¸t. - GV quan s¸t vµ chó ý söa sai t thÕ xuÊt ph¸t cho HS. §H tËp luyÖn: Cs   3. Ch¹y bÒn - Trß ch¬i: “Ch¹y vßng sè 8 theo hiÖu lÖnh”. III. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng: + Cói ngêi th¶ láng. + Duçi ch©n th¶ láng. + Nhón nh¶y th¶ láng - GV nh©n xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. * Híng dÉn HS tËp luyÖn thªm ë nhµ. + ¤n l¹i nh÷ng néi dung ®· häc: - §H§N: C¸c KN T.hiÖn cßn yÕu. - Ch¹y nhanh: C¸c §T bæ trî - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. KÕt thóc giê häc. <-- ----15m ----- --> ‫ٱ‬ ‫ٱ‬ ‫ٱ‬ ®Ých 5 phót     xp 5 phót - TËp chung HS l¹i GV nªu yªu cÇu, híng dÉn, tæ chøc cho HS thùc hiÖn ch¬i trß ch¬i, do GV ®iÒu khiÓn. - Tæ chøc trß ch¬i theo ®éi h×nh vßng trßn. - KÕt thóc trß ch¬i GV NX, ®¸nh gi¸ vµ tuyªn d¬ng ®éi th¾ng cuéc - LT tËp chung líp thµnh 3 hµng ngang réng so le. GV tiÕp tôc híng dÉn LT ®iÒu khiÓn c¶ líp th¶ láng. GV nh¾c nhë HS T.hiÖn ®óng c¸c §T. - Sau ®ã GV NX, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. (GV)    - GV giao BT vµ híng dÉn HS c¸ch tËp luyÖn thªm ë nhµ. - GV vµ HS lµm thñ tôc kÒt thóc giê häc. ******************************************* Ngµy so¹n: 4/9/2010 Ngµy d¹y: 9/9/2010 Ngµy d¹y: 11/9/2010 tiÕt 7 D¹y líp: 7B D¹y líp: 7A §H§N - CH¹Y nhanh - ch¹y bÒn I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. a. §h§n: ¤n ®i ®Òu th¼ng híng, vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i. §æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp; BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2- 4. b. Ch¹y nhanh: Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. §øng vai híng ch¹yxuÊt ph¸t. c. Ch¹y bÒn: Th gi·n, th¶ láng, håi tÜnh sau khi ch¹y bÒn. 2. Kü n¨ng. a. §h§n: Y/c: BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c §T, thùc hiÖn t¬ng ®èi ®Òu, ®Ñp. b. Ch¹y nhanh: Y/c: HS biÕt vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng kü thuËt c¸c §T. c. Ch¹y bÒn: Y/c: Gióp häc sinh cã thªm kiÕn thøc phôc håi cøc khoÎ sau khi ch¹y bÒn. HS ¸p dông c¸c §T th¶ láng sau khi ch¹y bÒn. 3. Th¸i ®é: HS tÝch cùc tù gi¸c tËp luyÖn vµ yªu thÝch m«n häc. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh. 1. Gi¸o viªn: Ng.cøu tµi liÖu, so¹n G. ¸n, cßi, kÎ v¹ch XP c¸ch v¹ch ®Ých 30m. 2. Häc sinh: GiÇy, vÖ sinh s©n b·i, trang phôc gän gµng theo qui ®Þnh, tæ 1 lÊy do. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y Néi dung §L 1. NhËn líp - GV kiÓm tra sÜ sè, giÇy HS. - Phæ biÕn ND, Y/c bµi häc. 2phót 2. Khëi ®éng. - Ch¹y nhÑ nhµng xung quanh s©n. - Võa ®i võa T.hiÖn c¸c §T: Xoay khíp c¸nh tay, ®¸nh tay lªn cao, tay ngùc, bíc víi. + T¹i chç xoay c¸c khíp: Cæ ch©n, cæ tay, ®Çu gèi, khíp h«ng. + Ðp ngang- däc. + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng, ®¹p sau. 6phót 3vßng 2x8N I. PhÇn më ®Çu Ph¬ng ph¸p lªn líp - LT b¸o c¸o sÜ sè, giÇy cho GV. - GV nªu ng¾n gän ND, Y/c bµi häc (GV) 2x8N 2x8N 3-4lÇn    - Líp trëng §.khiÓn c¶ líp T.hiÖn c¸c §T khëi ®éng. - GV bao qu¸t chung ®ång thêi nh¾c nhë HS T.hiÖn ®óng c¸c §T.       * KiÓm tra bµi cò: kh«ng II. PhÇn c¬ b¶n 14 phót 1. §H§N. * ¤n: - §i ®Òu th¼ng híng, vßng tr¸i, vßng ph¶i, 2-3lÇn ®øng l¹i. 2-3lÇn - §æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp. - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2- 4. 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 3-4lÇn            | | | | | | | | | | | | | | | | 2b |  |  |  | | | | | 4b       ▼     - GV nªu néi dung, yªu cÇu «n tËp. - GV ®iÒu khiÓn c¶ líp «n lÇn lît c¸c néi dung §H§N 2-3 lÇn, ®ång thêi kÕt hîp nh¾c nhë, söa sai cho HS. - Chia líp thµnh 2 tæ «n luyÖn, 2 tæ do c¸n sù, LT ®iÒu khiÓn «n lÇn lît c¸c néi dung trªn. - GV bao qu¸t chung vµ ®Õn 2 tæ ®Ó nh¾c nhë, söa sai cho HS 2 tæ. Tæ 1         Tæ 2         - GV nh¾c nhë c¸n sù, LT h« khÈu lÖnh cho chÝnh x¸c. 2. Ch¹y nhanh. + ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi . - Ch¹y gãt ch¹m m«ng. - §øng, vai híng ch¹y -xuÊt ph¸t. 13 phót 2lÇn 2x15m 2x15m 2x15m 3x30m 3-4lÇn 3. Ch¹y bÒn. - C¸c ®éng t¸c: Th gi·n, th¶ láng, håi tÝnh sau 5 phót khi ch¹y bÒn: + §i l¹i nhÑ nhµng kÕt hîp ®a 2 tay lªn cao, hÝt vµo thÊt s©u b»ng mòi, cói ngêi vßng 2 tay tríc bông, thë ra b»ng miÖng. + Rung, l¾c b¾p ®ïi, b¾p ch©n, rò tay- vai. + Nh¶y th¶ láng, ®Êm lng nhÑ. III. PhÇn kÕt thóc 5 phót - Th¶ láng: + Cói ngêi rò vai th¶ láng. + Duçi ch©n th¶ láng. + Nhón nh¶y th¶ láng. - GV nh©n xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. * Híng dÉn HS tËp luyÖn thªm ë nhµ. + ¤n l¹i nh÷ng néi dung ®· häc: - §H§N: C¸c KN T.hiÖn cßn yÕu. - Ch¹y nhanh: C¸c §T bæ trî ®· häc. §øng, vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Nam 550m, n÷ 500m. KÕt thóc giê häc. - GV nªu néi dung, yªu cÇu «n tËp. C¸n sù ®iÒu khiÓn c¶ líp thùc hiÖn theo kiÓu dßng ch¶y. - GV bao qu¸t ®ång thêi nh¾c nhë, söa sai cho HS. Cs   ‫ٱ‬   ‫ٱ‬   <-- ---- --> | <-- ---- -->‫ٱ‬ xp 15m 30m - Sau ®ã GV lµm mÉu vµ nhÊn m¹nh l¹i nh÷ng ®iÓm chÝnh trong KT ®øng, vai híng ch¹y- xuÊt ph¸t. - Cho HS T.hiÖn theo nhãm 2-3 ngêi/1 lît ch¹y, do Cs ®iÒu khiÓn. - GV bao qu¸t ®ång thêi nh¾c nhë, söa sai KT cho HS. - Gi¸o viªn giíi thiÖu 1 sè §T th gi·n, th¶ láng, håi tÜnh sau khi ch¹y bÒn.        ▼      - GV lµm mÉu, HS Q.s¸t vµ T.hiÖn theo. GV nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm chÝnh trong KT tõng §T. Lµm mÉu chËm nh÷ng §T khã ®Ó HS quan s¸t. - LT tËp chung líp thµnh 3 hµng ngang réng so le vµ ®iÒu khiÓn c¶ líp th¶ láng. GV nh¾c nhë HS T.hiÖn ®óng c¸c §T. - Sau ®ã GV NX, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. - Giao BT vµ híng dÉn HS tËp luyÖn thªm ë nhµ. (GV)    - GV vµ HS lµm thñ tôc kÕt thóc giê häc. ******************************************* Ngµy so¹n: 4/9/2010 Ngµy d¹y: 13/9/2010 Ngµy d¹y: 16/9/2010 D¹y líp: 7B D¹y líp: 7A tiÕt 8 §H§N - CH¹Y nhanh - ch¹y bÒn I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. a. §h§n: ¤n c¸c ®éng t¸c §H§N ®i ®Òu th¼ng híng, vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp. Häc biÕn ®æi ®éi h×nh 0- 3- 6- 9. b. Ch¹y nhanh: TËp mét sè §T bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh, ®øng vai híng ch¹y- xuÊt ph¸t. Häc: Ngåi xuÊt ph¸t. c. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn nam 450m, n÷ 400m. 2. Kü n¨ng. a. §h§n: Y/c: BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c §T, thùc hiÖn t¬ng ®èi ®Òu, ®Ñp c¸c §T «n. BiÕt vµ T.hiÖn ë møc c¬ b¶n ®óng c¸ch biÕn ®æi §H 0-3-6-9. b. Ch¹y nhanh: Y/c: HS biÕt vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng kü thuËt c¸c §T «n. BiÕt vµ T.hiÖn ë møc c¬ b¶n ®óng KT ngåi xuÊt ph¸t. c. Ch¹y bÒn: Y/c: HS biÕt c¸ch ph©n phèi søc hîp lÝ, cã ý chÝ vît khã khi ch¹y, ch¹y hÕt cù li quy ®Þnh. 3. Th¸i ®é: HS yªu thÝch m«n häc vµ tÝch cùc tù gi¸c tËp luyÖn II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh. 1. GV: Ng.cøu tµi liÖu, so¹n G. ¸n, cßi, kÎ v¹ch XP c¸ch v¹ch ®Ých 30m. 2. HS: GiÇy, vÖ sinh s©n b·i, trang phôc gän gµng theo qui ®Þnh, tæ 1 lÊy do. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y. Néi dung I. PhÇn më ®Çu §L 1. NhËn líp - GV kiÓm tra sÜ sè, giÇy HS. - Phæ biÕn ND, Y/c bµi häc. 2phót 2. Khëi ®éng. - Ch¹y nhÑ nhµng xung quanh s©n. - Võa ®i võa T.hiÖn c¸c §T: Xoay khíp c¸nh tay, ®¸nh tay lªn cao, tay ngùc, bíc víi. + T¹i chç xoay c¸c khíp: Cæ ch©n, cæ tay, ®Çu gèi, khíp h«ng. + Ðp ngang- däc. + T¹i chç bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. 6phót 3vßng 2x8N 2x8N 2x8N 3-4lÇn * KiÓm tra bµi cò: Kh«ng. II. PhÇn c¬ b¶n 1. §H§N. * ¤n: + §i ®Òu th¼ng híng, vßng tr¸i, vßng ph¶i. + §æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp. 14 phót * Häc míi: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0- 3- 6- 9. ( Nh c¸ch biÕn ®æi ®éi h×nh 0- 2- 4 hµng ngang ). 4-6lÇn 0 3 6 9 0 3 6       | | | | | | | | | | 3b | |  | | | | 9 0 3 6    | | | | | | |  | | | 9  | | | | 3-5 lÇn 3-5 lÇn Ph¬ng ph¸p lªn líp - LT b¸o c¸o sÜ sè, giÇy cho GV. - GV nªu ng¾n gän ND, Y/c bµi häc. (GV)    - Líp trëng §.khiÓn c¶ líp T.hiÖn c¸c §T khëi ®éng. - GV bao qu¸t chung ®ång thêi nh¾c nhë HS T.hiÖn ®óng c¸c §T.        ▼      - GV híng dÉn c¸n sù ®iÒu khiÓn c¶ líp thùc hiÖn c¸c néi dung «n. 2-3 lÇn. - GV quan s¸t nh¾c nhë, söa sai. - Sau ®ã GV giíi thiÖu vµ híng dÉn HS c¸ch biÕn ®æi ®éi h×nh 0-3-6-9. - Cho 1 hµng lªn T.hiÖn c¶ líp Q.s¸t. - GV ®iÒu khiÓn c¶ líp thùc hiÖn c¸ch biÕn ®æi ®éi h×nh 0-3-6-9. 2-3 lÇn. - Chia líp thµnh 2 tæ ®Ó «n luyÖn, do c¸n sù vµ LT ®iÒu khiÓn, «n lÇn lît c¸c néi dung trªn. Tæ 1        | | 6b  | | | 9b  |  | | | |  | |  | | |  2. Ch¹y nhanh * TËp mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh. + Ch¹y bíc nhá. + N©ng cao ®ïi. + Gãt ch¹m m«ng. + Ch¹y ®¹p sau. + §øng, vai híng ch¹y- xuÊt ph¸t. 13 phót 2-3 lÇn 2x15m 2x15m 2x15m 2x15m 3x30m *Häc: Ngåi xæm - xuÊt ph¸t: - ChuÈn bÞ: Ngåi, mòi ch©n tr¸i s¸t v¹ch XP, 3-4 lÇn mòi ch©n sau c¸ch gãt ch©n tríc kho¶ng 510cm, 2 nöa bµn ch©n tríc ch¹m ®Êt, th©n trªn h¬i ng¶ ra tríc, 2 tay ch¹m ®Êt hoÆc duçi tù nhiªn. - §T: Khi cã lÖnh XP, nhanh chãng nhæm ngêi lªn, XP vµ ch¹y nhanh vÒ tríc, 2 tay phèi hîp tù nhiªn. H.vÏ. 3. Ch¹y bÒn. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ( cù ly: Nam 450m; N÷: 400m ) - Håi tÜnh: §i l¹i hÝt thë s©u; Rung l¾c b¾p ch©n, b¾p ®ïi; Rò ch©n. 5 phót III. PhÇn kÕt thóc 5 phót - Th¶ láng: + Cói ngêi rò vai th¶ láng. + Duçi ch©n th¶ láng. + Nhón nh¶y th¶ láng. - GV nh©n xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. * Híng dÉn HS tËp luyÖn thªm ë nhµ. + ¤n l¹i nh÷ng néi dung ®· häc: - §H§N: C¸c KN T.hiÖn cßn yÕu vµ c¸ch biÕn ®æi §H 0-2-4;0-3-6-9. - Ch¹y nhanh: Vai híng ch¹y vµ ngåi xæm XP. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Nam 500m, n÷ 450m. KÕt thóc giê häc. Tæ 2        - GV bao qu¸t chung ®ång thêi tÝch cùc ®Õn tõng tæ ®Ó quan s¸t, nh¾c nhë, söa sai cho HS 2 tæ. - C¸n sù ®iÒu khiÓn c¶ líp thùc hiÖn c¸c §T bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh. - TËp theo kiÓu dßng ch¶y. - GV nh¾c nhë HS thùc hiÖn ®óng c¸c §T. Cs   ‫ٱ‬   ‫ٱ‬   <-- ---- --> | <-- ---- -->‫ٱ‬ xp 15m 30m - Sau ®ã GV lµm mÉu vµ ph©n tÝch kü thuËt ngåi xæm - xuÊt ph¸t. NhÊn m¹nh nhng ®iÓm chÝnh trong KT§T - Cho HS thùc hiÖn KT§T theo nhãm 2-3 ngêi/1 lît ch¹y. - Mçi nhãm T.hiÖn 3- 4 lÇn - GV ®iÒu khiÓn ®ång thêi nh¾c nhë, söa sai KT cho HS. - TËp chung líp, GV phæ biÕn nhiÖm vô, Y/c ch¹y bÒn. -Tæ chøc cho HS ch¹y theo nhãm søc khoÎ, giíi tÝnh. - GV b¸m s¸t theo HS ch¹y vµ híng dÉn HS T.hiÖn c¸c §T håi tÜnh sau ch¹y. - LT tËp chung líp thµnh 3 hµng ngang réng so le vµ ®iÒu khiÓn c¶ líp th¶ láng. GV nh¾c nhë HS T.hiÖn ®óng c¸c §T. - Sau ®ã GV NX, ®¸nh gi¸ k.qu¶ giê häc. - Giao BT vµ híng dÉn HS tËp luyÖn thªm ë nhµ. (GV)    - GV vµ HS lµm thñ tôc kÕt thóc giê häc. Ngµy so¹n: 4/9/2010 Ngµy d¹y: 16/9/2010 Ngµy d¹y: 18/9/2010 D¹y líp: 7B D¹y líp: 7A tiÕt 9 §H§N - CH¹Y nhanh - ch¹y bÒn I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. a. §h§n: ¤n luyÖn n©ng cao 1 sè kü n¨ng ®· häc ( chó ý nhiÒu vÒ t thÕ ) b. Ch¹y nhanh: §øng vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t, ngåi - xuÊt ph¸t. Häc: T thÕ s½n sµngxuÊt ph¸t. c. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i “ Bãng chuyÒn 6”. 2. Kü n¨ng. a. §h§n: Y/c: Thùc hiÖn c¸c §T nhanh nhÑn, thùc hiÖn t¬ng ®èi ®Òu, ®Ñp c¸c kü n¨ng «n. b. Ch¹y nhanh: Y/c: Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng kü thuËt c¸c §T, ph¶n x¹ nhanh. BiÕt vµ T.hiÖn ë møc c¬ b¶n ®óng KT t thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. c. Ch¹y bÒn: Y/c: BiÕt c¸ch ch¬i, ch¬i trß ch¬i nhiÖt t×nh, tÝch cùc, cã tinh thÇn ®ång ®éi. 3. Th¸i ®é: HS yªu thÝch m«n häc vµ tÝch cùc tù gi¸c tËp luyÖn. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh. 1. GV: Ng.cøu tµi liÖu, so¹n G. ¸n, cßi, kÎ v¹ch XP c¸ch v¹ch ®Ých 30m, bãng chuyÒn 2 qu¶. 2. HS: GiÇy, vÖ sinh s©n b·i, trang phôc gän gµng theo qui ®Þnh, tæ 1 lÊy tro. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y. Néi dung I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp - GV kiÓm tra sÜ sè, giÇy HS. - Phæ biÕn ND, Y/c bµi häc. 2. Khëi ®éng. - Ch¹y nhÑ nhµng xung quanh s©n. - Võa ®i võa T.hiÖn c¸c §T: Xoay khíp c¸nh tay, ®¸nh tay lªn cao, tay ngùc, bíc víi. + T¹i chç xoay c¸c khíp: Cæ ch©n, cæ tay, ®Çu gèi, khíp h«ng. + Ðp ngang- däc. + T¹i chç bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. * KiÓm tra bµi cò: Kh«ng. II. PhÇn c¬ b¶n 1. §H§N. - ¤n luyÖn n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc ( Chó ý nhiÒu vÒ t thÕ ). + TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, dµn hµng, dån hµng. + GiËm ch©n t¹i chç. + §i ®Òu th¼ng híng, vßng tr¸i,v ßng ph¶i, §L 2phót Ph¬ng ph¸p lªn líp - LT b¸o c¸o sÜ sè, giÇy cho GV. - GV nªu ng¾n gän ND, Y/c bµi häc. (GV) 6phót 3vßng 2x8N 2x8N 2x8N 3-4lÇn    - Líp trëng §.khiÓn c¶ líp T.hiÖn c¸c §T khëi ®éng. - GV bao qu¸t chung ®ång thêi nh¾c nhë HS T.hiÖn ®óng c¸c §T.         ▼     14 phót - GV nªu néi dung «n tËp vµ chia líp thµnh 2 tæ ®Ó tËp luyÖn. +Tæ 1: LÇn lît T.hiÖn c¸c kü n¨ng cña §H§N, do Cs ®iÒu khiÓn vµ qu¶n, cã sù gióp ®ì cña GV. (Cs) ®øng l¹i. §æi ch©n khi ®i sai nhÞp. + BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4; 0-3-6-9: (Tæ 1) 2. Ch¹y nhanh * ¤n c¸c ®éng t¸c bæ trî. + §øng vai híng ch¹y- xuÊt ph¸t . +Ngåi - xuÊt ph¸t. * Häc: T thÕ s¨n sµng - xuÊt ph¸t: - ChuÈn bÞ: 2 tay chèng s¸t v¹ch XP, 2 bµn ch©n kiÔng gãt, 2 gèi h¬i khuþu, ch©n tríc c¸ch v¹ch XP 1,5 bµn ch©n, ch©n sau 3 bµn ch©n. N©ng m«ng cao b»ng vai. - Dù lÖnh: “S½n sµng” th× n©ng m«ng cao h¬n vai. 13 phót 3x30m 3x30m 5x30m - GV bao qu¸t chung vµ söa sai kü thuËt cho HS 2 tæ. - Sau ®ã GV ®æi vÞ trÝ tËp luyÖn cho HS 2 tæ. + Tæ 2: T.hiÖn t¬ng tù nh tæ 1. + Tæ 1: T.hiÖn t¬ng tù nh tæ 2. - GV bao qu¸t chung vµ tÝch cùc söa sai trùc tiÕp cho HS 2 tæ. 5 phót “Bãng chuyÒn 6” III. PhÇn kÕt thóc 5 phót - Th¶ láng: + Cói ngêi rò vai th¶ láng. + Duçi ch©n th¶ láng. + Nhón nh¶y th¶ láng. - GV nh©n xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. * Híng dÉn HS tËp luyÖn thªm ë nhµ. + ¤n l¹i nh÷ng néi dung ®· häc: - §H§N: C¸c KN T.hiÖn cßn yÕu vµ c¸ch biÕn ®æi §H 0-2-4; 0-3-6-9. - Ch¹y nhanh: Vai híng ch¹y vµ ngåi xæm XP. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Nam 500m, n÷ 450m. KÕt thóc giê häc. Ngµy so¹n: 4/9/2010 + Tæ 2: LÇn lît T.hiÖn c¸c §T ë phÇn ch¹y nhanh, do LT ®iÒu khiÓn vµ qu¶n. - Sau ®ã GV lµm mÉu vµ ph©n tÝch KT T thÕ s½n sµng - XP. Lµm mÉu lÇn 2 vµ nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm chÝnh trong KT §T. - Tæ 2 lÇn lît T.hiÖn KT §T. (LT)   <-- - - - - - - - 30m - - - -- ---->   xp ®Ých - §éng lÖnh: “Ch¹y”: §¹p m¹nh ch©n sau ®a ra tríc, tiÕp ®Õn ch©n tríc, phèi hîp víi ®¸nh tay tÝch cùc ®Ó XP vµ ch¹y nhanh vÒ tríc. H.vÏ. 3. Ch¹y bÒn. - Trß ch¬i:   - TËp chung líp l¹i GV nªu môc ®Ých, c¸ch ch¬i vµ híng dÉn c¸ch ch¬i trß ch¬i cho HS. - GV ®iÒu khiÓn trß ch¬i ®ång thêi bao qu¸t, nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt. - KÕt thóc trß ch¬i GV NX, ®¸nh gi¸ vµ tuyªn d¬ng ®éi th¾ng cuéc. - Cs tËp chung líp thµnh 3 hµng ngang réng so le vµ ®iÒu khiÓn c¶ líp th¶ láng. GV nh¾c nhë HS T.hiÖn ®óng c¸c §T. - Sau ®ã GV NX, ®¸nh gi¸ k.qu¶ giê häc. - Giao BT vµ híng dÉn HS tËp luyÖn thªm ë nhµ. (GV)    - GV vµ HS lµm thñ tôc kÕt thóc giê häc. ********************************************** Ngµy d¹y: 20/9/2010 Ngµy d¹y: 23/9/2010 tiÕt 10 D¹y líp: 7B D¹y líp: 7A ®h®n - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn
- Xem thêm -