Tài liệu Giáo án thể dục 7 cả năm_cktkn_bộ 15

  • Số trang: 116 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 TuÇn 1 TiÕt: 01 Ngµy so¹n: 19/8/2013 Ngµy d¹y:22/8/2013 bµi d¹y Giíi thiÖu néi dung ch¬ng tr×nh. Phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT (t1) I.Môc ®Ých, yªu cÇu: - Cung cÊp cho HS mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng phßng tr¸nh kh«ng ®Ó chÊn th¬ng x¶y ra trong khi ho¹t ®éng TDTT. - Gióp HS n¾m b¾t ch¬ng tr×nh ®Ó thuËn lîi trong häc tËp - BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· häc ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn, thi ®Êu vµ c¸c ho¹t ®éng TDTT. II.§Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng, Cßi.( cã thÓ lµ phßng häc bé m«n) III.TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc B.PhÇn c¬ b¶n 1. Giíi thiÖu môc tiªu néi dung ch ¬ng tr×nh. a. §H§N b. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung c. Ch¹y nhanh d. Ch¹y bÒn e. BËt nh¶y f. NÐm bãng g.Tù chän. 2. ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT - Môc ®Ých cña viÖc tËp luyÖn TDTT lµ g×? + N©ng cao søc kháe. + Ph¸t triÓn thÓ lùc. + T¨ng tuæi thä. - V× sao thêng m¾c c¸c chÊn th¬ng. + Kh«ng tu©n thñ ®óng c¸c nguyªn t¾c tËp luyÖn. + Khëi ®«ng ch a kü khi ho¹t ®éng c¸c m«n TT cã cêng ®é nÆng. + VÖ sinh s©n b·i dông cô kh«ng ®¶m b¶o. - Mét sè chÊm th¬ng trong trong ®éng TDTT cã thÓ xÉy ra: + X©y x¸t nhÑ cha hoÆc cã ch¶y m¸u Ýt ngoµi da. + Cho¸ng , ngÊt. Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt §Þnh lîng 5(P) 35(P) (10p) (25p) Ph¬ng ph¸p - Líp trëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp trëng b¸o c¸o sè lîng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc Gi¸o viªn nªu cô thÓ tõng néi dung häc vµ nªu kü n¨ng kiÕn thøc cña tõng phÇn. HS l¨ng nghe vµ ghi chÐp ? Môc ®Ých cña viÖc tËp luyÖn TDTT lµ g×. - HS nghiªn cøu th¶o luËn vµ tr¶ lêi. - Gäi mét sè HS tr¶ lêi - GV chèt ý khiÕn ? V× sao thêng m¾c c¸c chÊn th¬ng. - HS nghiªn cøu th¶o luËn vµ tr¶ lêi. - Gäi mét sè HS tr¶ lêi - GV chèt ý khiÕn ? Mét sè chÊm th¬ng trong trong ®éng TDTT cã thÓ xÉy ra: - HS nghiªn cøu th¶o luËn vµ tr¶ lêi. - Gäi mét sè HS tr¶ lêi - GV chèt ý khiÕn Trang 1 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 + Tæn th¬ng c¬ (dËp c¬, bÓ c¬i) + Bong g©n. + Tæn th¬ng khíp hoÆc sai khíp. + Vì hoÆc gÉy x¬ng. + ChÊn ®éng n·o hoÆc cét sèng. + Cã thÓ nãi chÊn th¬ng lµ kÎ thï sè 1 cña ho¹t ®éng TDTT, biÕt ®îc nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh kh«ng ®Ó chÊn th¬ng xÉy ra lµ yªu cÇu quan träng trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT. + ChÊn th¬ng xÉy ra sÏ lµm ¶nh hëng xÊu ®Õn søc kháe, thÓ lùc, ®Õn kÕ qu¶ häc tËp vµ lao ®éng cña ngêi tham gia tËp luyÖn. C.PhÇn kÕt thóc 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: NhËn xÐt buæi häc. 5(P) TËp trung líp 4 hµng ngang cù ly réng.                       (HS) (GV) TuÇn 2 TiÕt:02 Ngµy so¹n:26/8/2013 Ngµy d¹y:26/8/2013 bµi d¹y Phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT (t2) Mét sè quy ®Þnh khi häc tËp bé m«n I.Môc ®Ých, yªu cÇu: - Cung cÊp cho HS mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng phßng tr¸nh kh«ng ®Ó chÊn th¬ng x¶y ra trong khi ho¹t ®éng TDTT. - Gióp HS n¾m b¾t ch¬ng tr×nh ®Ó thuËn lîi trong häc tËp. BiÕt ®Ó tham gia tËp luyÖn ®óng quy ®Þnh khi häc tËp bé m«n. - BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· häc ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn, thi ®Êu vµ c¸c ho¹t ®éng TDTT. II.§Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng, Cßi.( cã thÓ lµ phßng häc bé m«n) III.TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p Trang 2 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc B.PhÇn c¬ b¶n 3.Mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n ®Ó xÉy ra chÊn th¬ng vµ c¸ch phßng tr¸nh a. Mét sè nguyªn nh©n: - Kh«ng thùc hiÖn ®óng mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT nh : + Nguyªn t¾c HÖ thèng (tËp luyÖn thêng xuyªn vµ liªn tóc). + Nguyªn t¾c t¨ng tiÕn (tËp luyÖn tõ nÆng ®Õn nhÑ, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p). + Nguyªn t¾c võa søc (phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ngêi tËp). - Kh«ng ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c vÖ sinh trong tËp luyÖn TDTT nh: + §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn tËp luyÖn kh«ng ®¶m b¶o an toµn. + Trang phôc tËp luyÖn kh«ng ®¶m b¶o, kh«ng phï hîp. + M«i trêng tËp luyÖn kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu nh (¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, kh«ng khÝ.) - Kh«ng tuÈn thñ néi quy, quy ®Þnh, kü luËt trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT. b. C¸ch phßng tr¸nh - Tríc khi thùc hiÖn mét buæi tËp hoÆc mét ho¹t ®éng TDTT nµo ®ã ®Òu ph¶i tiÕn hµnh khëi ®éng ®Ó da c¬ thÓ thÝch nghi dÇn víi tr¹ng th¸i vËn ®éng. - TËp luyÖn phØ tËp tµ dÔ ®Õn khã, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. - Kh«ng tËp ®éng t¸c khã khi kh«ng cã ngêi híng dÉn vµ gióp ®ì. - Sau c¸c buæi tËp ph¶i thùc hiÖn th¶ láng ®Ó ®a c¬ thÓ trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. - Kh«ng tham gia thi ®Êu khi cha cã mét qóa tr×nh tËp luyÖn nhÊt ®Þnh. - Nªn mÆc ¸o quµn TDTT khi tËp luyÖn. - Kh«ng ¨n uèng nhiÒu ngay tríc vµ sau khi tËp luyÖn. - Sau khi tËp kh«ng t¾m ngay mµ ph¶i nghÜ ng¬i vµ ngåi ë chæ tho¸ng m¸t. 3. Mét sè quy ®Þnh khi häc tËp bé m«n: - §Õn líp ®óng giê, ®óng trang phôc. - Ra vµo líp ph¶i xin phÐp gi¸o viªn. - Ph¶i vÖ sinh c¸ nh©n, dông cô, ph- Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt 5(P) 35(P) (10p) - Líp trëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp trëng b¸o c¸o sè lîng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc Gi¸o viªn nªu cô thÓ tõng néi dung häc vµ nªu kü n¨ng kiÕn thøc cña tõng phÇn. HS l¨ng nghe vµ ghi chÐp (25p) ? phßng tr¸nh ch©n th¬ng ph¶i thùc hiÖn nh thÕ nµo: - HS nghiªn cøu th¶o luËn vµ tr¶ lêi. - Gäi mét sè HS tr¶ lêi - GV chèt ý khiÕn Trang 3 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 ¬ng tiÖn khi vµo häc. - Ph¶i cÊt dông cô ®óng n¬i khi hÕt giê häc. C.PhÇn kÕt thóc 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: NhËn xÐt buæi häc. 5(P) TËp trung líp 4 hµng ngang cù ly réng.                       (HS) (GV) TuÇn 2 TiÕt:3 Ngµy so¹n:26/8/2013 Ngµy d¹y:30-31/8/2013 bµi d¹y - ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch ®iÒu khiÓn; ®øng nghiªm, nghÜ, quay c¸c híng. Ch¹y ng¾n:- Trß ch¬i: “Ch¹y tiÕp søc”, “Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt” ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh. Ch¹y bÒn: - Trß ch¬i: (GV chän) §H§N: I.Môc ®Ých, yªu cÇu: - Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp 6 vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi linh ho¹t c¸c néi dung ®ã. - RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh, søc bÒn trong vËn ®éng. - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. II.§Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng, Cßi. III.TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Xoay c¸c khíp cæ, cæ tay, cæ, ch©n, vai c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. §Þnh lîng 8(P) Mçi ®t¸c Thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3x20m 3x20m 3x20m Ph¬ng ph¸p - Líp trëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp trëng b¸o c¸o sè lîng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + Gi¸o viªn híng dÉn cho HS khëi ®éng  (HS)                      (GV) Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt Trang 4 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 B.PhÇn c¬ b¶n 1. §H§N: ¤n c¸c kü n¨ng ®· häc - TËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch chØ huy. - T thÕ nghiªm, nghÜ. - Quay ph¶i, quay tr¸i, quay sau. 30(P) (10p) GV tæ chøc cho HS thùc hiÖn Líp chia thµnh 4 nhãm thùc hiÖn GV quan s¸t vµ chØnh söa KT cho HS 2. Ch¹y nhanh: -Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh: “Ch¹y tiÕp søc” “Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt” (10p) - Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh: + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y ®¹p sau. Gi¸o viªn ph©n tÝch l¹i vµ lµm mÉu choHS quan s¸t. Gäi 2-3 HS lªn thùc hiÖn cho c¶ líp quan s¸t. 5x20m Gäi 2-3 HS nhËn xÐt ®éng t¸c b¹n 5x20m võa thùc hiÖn. 5x20m Líp tËp luyÖn 3. Ch¹y bÒn: - Trß ch¬i: Ngêi thõa tø ba C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. + Giao khèi lîng cho HS tËp ngo¹i kho¸ (10p) 5(P) (3) (2p) Chia líp thµnh 4 tæ thi ®Êu GV híng dÉn vµ lµm träng tµi cho HS ch¬i Gi¸o viªn tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i - Cho gi¸o viªn híng dÉn cho HS th¶ lâng                       (HS) (GV) IV.KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: .............................................................................................................................................. .. ................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... ....... ....................................................................................................................................... Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt Trang 5 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 TuÇn 3 TiÕt:4 Ngµy so¹n:3/9/2013 Ngµy d¹y:6-7/9/2013 bµi d¹y §H§N-Ch¹y ng¾n-Ch¹y bÒn - ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch ®iÒu khiÓn; ®øng nghiªm, nghÜ, quay c¸c híng, ®iÓm sè; Häc: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 - Trß ch¬i ph¸t tiÓn søc nhanh, ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh: Ch¹y bíc nhá, Ch¹y n©ng cao ®ïi, Ch¹y ®¹p sau, gãt ch¹m m«ng. - Häc: ph©n phèi søc khi ch¹y. I.Môc ®Ých, yªu cÇu: - Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi linh ho¹t c¸c néi dung ®ã. - RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh, søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng. - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. II.§Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng, Cßi. III.TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Xoay c¸c khíp cæ, cæ tay, cæ, ch©n, vai c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. §Þnh lîng 8(P) Mçi ®t¸c Thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3x20m 3x20m 3x20m 3. Bµi cò: Gäi 2 HS lªn thùc hiÖn ®éng t¸c ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi. B.PhÇn c¬ b¶n 1. §H§N: ¤n c¸c kü n¨ng ®· häc - TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè vµ c¸ch chØ huy - T thÕ nghiªm, nghÜ. - Quay ph¶i, quay tr¸i, quay sau. Ph¬ng ph¸p - Líp trëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp trëng b¸o c¸o sè lîng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + Gi¸o viªn híng dÉn cho HS khëi ®éng  (HS)                      (GV) 30(P) (10p) GV ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm HS GV tæ chøc cho HS thùc hiÖn Líp chia thµnh 4 nhãm thùc hiÖn GV quan s¸t vµ chØnh söa KT cho HS Häc: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4. Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt - GV ph©n tÝch kü thuËt - GV tæ chøc cho líp thùc hiÖn. - Líp chia 4 nhãm thùc hiÖn, HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn. Gi¸o viªn quan s¸t vµ chØnh söa KT Trang 6 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 cho HS (12p) 2. Ch¹y nhanh: -Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh: “Ch¹y tiÕp søc” - Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh: + Ch¹y bíc nhá. 5x20m + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y ®¹p sau. 5x20m 5x20m + Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 5x20m 3. Ch¹y bÒn: Häc: Ph©n phèi søc khi ch¹y. Tuú theo tõng cù ly mµ chóng ta tËp vµ ph©n phèi søc cho ®Òu vµ hîp lý. Tr¸nh t×nh tr¹ng khi míi XP mµ ch¹y qu¸ (8p) nhanh sau ®ã thë dãc thËm chÝ ®au bông sau ®ã mÖt mâi xuèng søc.Th«ng trhêng sau khi XP cÇn ch¹y chËm, nhÑ nhµng cho c¬ thÓ thÝch nghi dÇn sau ®ã míi t¨ng tèc vÒ ®Ých. Sau khi vÒ ®Ých kh«ng dõng l¹i ngay mµ ch¹y chËm vµ ®i bé hÝt thë sauu 2-3 phót. C.PhÇn kÕt thóc 5(P) (3) 1.Th¶ lâng: - Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. (2p) 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. + Giao khèi lîng cho HS tËp ngo¹i kho¸ Chia líp thµnh 4 tæ thi ®Êu GV híng dÉn vµ lµm träng tµi cho HS ch¬i GV tæ chøc cho HS tËp luyÖn. Líp chia nhãm luyÖn tËp. GV quan s¸t vµ söa sai cho HS GV ph¸t vÊn - Cho gi¸o viªn híng dÉn cho HS th¶ lâng                       (HS) (GV) IV.KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. TuÇn 3 TiÕt:05 Ngµy so¹n: 3/9/2013 Ngµy d¹y 7-9/9/2013 bµi d¹y §H§N-Ch¹y ng¾n-Ch¹y bÒn - ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch ®iÒu khiÓn; ®øng nghiªm, nghÜ, quay c¸c híng, ®iÓm sè, biÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 - Trß ch¬i ph¸t tiÓn søc nhanh, ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh, ®¸nh tay t¹i chæ, ®øng mÆt híng ch¹y XP - LuyÖn tËp ch¹y bÒn I.Môc ®Ých, yªu cÇu: - Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn linh ho¹t c¸c néi dung ®ã. - RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh, søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng. - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt Trang 7 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 II.§Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng, Cßi. III.TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Xoay c¸c khíp cæ, cæ tay, cæ, ch©n, vai c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. §Þnh lîng 8(P) Mçi ®t¸c Thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3x20m 3x20m 3x20m 3. Bµi cò: Gäi 4 HS lªn thùc hiÖn biÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 B.PhÇn c¬ b¶n 1. §H§N: ¤n c¸c kü n¨ng ®· häc - TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè vµ c¸ch chØ huy - T thÕ nghiªm, nghÜ. - Quay ph¶i, quay tr¸i, quay sau. Ph¬ng ph¸p - Líp trëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp trëng b¸o c¸o sè lîng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + Gi¸o viªn híng dÉn cho HS khëi ®éng  (HS)                      (GV) 30(P) (10p) GV ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm HS GV tæ chøc cho HS thùc hiÖn Líp chia thµnh 4 nhãm thùc hiÖn GV quan s¸t vµ chØnh söa KT cho HS Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt Trang 8 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4. (12p) 2. Ch¹y nhanh: - Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh: + Ch¹y bíc nhá. 5x20m 5x20m + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y ®¹p sau. 5x20m 5x20m + Ch¹y gãt ch¹m m«ng. + T¹i chæ ®¸nh tay 50 lÇn 5x30m + §øng mÆt híng ch¹y XP (8p) 3. Ch¹y bÒn: Cho HS luyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn: 1x500m. Nam 500m 1x300m N÷ 300m C.PhÇn kÕt thóc 5(P) (3) 1.Th¶ lâng: - Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. (2p) 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. + Giao khèi lîng cho HS tËp ngo¹i kho¸ - GV tæ chøc cho líp thùc hiÖn. - Líp chia 4 nhãm thùc hiÖn, HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn. Gi¸o viªn quan s¸t vµ chØnh söa KT cho HS Chó ý c¸ch bíc cña HS. GV tæ chøc cho HS tËp luyÖn. Líp chia nhãm luyÖn tËp. GV quan s¸t vµ söa sai cho HS - GV cho HS chia theo nhãm søc khoÎ ®Ó tËp luyÖn. - Nhãm yÕu cho HS ch¹y hÕt cù ly kh«ng tÝnh thêi gian - Cho gi¸o viªn híng dÉn cho HS th¶ lâng                       (HS) (GV) IV. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: .............................................................................................................................................. .. ................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... TuÇn 4 TiÕt:06 Ngµy so¹n: 9/9/2013 Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt Trang 9 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 Ngµy d¹y:13-14/9/2013 bµi d¹y §H§N-Ch¹y ng¾n-Ch¹y bÒn - ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, c¸ch ®iÒu khiÓn cña ngêi chØ huy - ¤n ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, gãt ch¹m m«ng. ®øng vai híng ch¹y XP - Trßc ch¬i ( Gv chän ) I.Môc ®Ých, yªu cÇu: - Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®¶ häc. - RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh, søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng. - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. II.§Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng, Cßi. III.TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Xoay c¸c khíp cæ, cæ tay, cæ, ch©n, vai c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. §Þnh lîng 8(P) Mçi ®t¸c Thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3x20m 3x20m 3x20m 3. Bµi cò: Gäi 2 HS lªn thùc hiÖn ®øng mÆt híng ch¹y XP. B.PhÇn c¬ b¶n 1. §H§N: ¤n c¸c kü n¨ng ®· häc - TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè. - C¸ch ®iÒu khiÓn cña ngêi chØ huy. Yªu cÇu h« to râ Ph¬ng ph¸p - Líp trëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp trëng b¸o c¸o sè lîng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + Gi¸o viªn híng dÉn cho HS khëi ®éng  (HS)                      (GV) 30(P) (10p) GV ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm HS GV tæ chøc cho HS thùc hiÖn - HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn nhãm - Líp chia thµnh 4 nhãm thùc hiÖn - GV quan s¸t vµ chØnh söa KT cho HS (12p) GV tæ chøc cho HS tËp luyÖn. 2. Ch¹y nhanh: - Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh: 5x20m + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. 5x20m 5x20m + Ch¹y ®¹p sau. Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt Trang 10 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 + Ch¹y gãt ch¹m m«ng. + T¹i chæ ®¸nh tay + §øng mÆt híng ch¹y XP 5x20m Líp chia nhãm luyÖn tËp. 50 lÇn GV quan s¸t vµ söa sai cho HS 5x30m 3. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i: Ch¹y ZÝch Z¾c (8p) C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. + Giao khèi lîng cho HS tËp ngo¹i kho¸ 5(P) (3) (2p) - GV tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i - Cho gi¸o viªn híng dÉn cho HS th¶ lâng                       (HS) (GV) IV. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: .............................................................................................................................................. .. ................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... TuÇn 4 TiÕt:07 Ngµy so¹n:13/9/2013 Ngµy d¹y: 14- /9/2013 bµi d¹y §H§N-Ch¹y ng¾n-Ch¹y bÒn - ¤n ®i ®Òu th¼ng híng, vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i §æi ch©n khi ®i sai nhÞp, biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4 - ¤n ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, gãt ch¹m m«ng. ®øng vai híng ch¹y XP - Th gi¶n, Th¶ lâng håi tÜnh sau khi ch¹y bÒn I.Môc ®Ých, yªu cÇu: - Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®¶ häc. - RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh, søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng. - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. II.§Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng, Cßi. III.TiÕn tr×nh lªn líp: Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt Trang 11 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 Néi dung A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Xoay c¸c khíp cæ, cæ tay, cæ, ch©n, vai c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. §Þnh lîng 8(P) Mçi ®t¸c Thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3x20m 3x20m 3x20m Ph¬ng ph¸p - Líp trëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp trëng b¸o c¸o sè lîng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + Gi¸o viªn híng dÉn cho HS khëi ®éng                    (GV) 30(P) (10p) - §i ®Òu th¼ng híng. - §i ®ªu vßng tr¸i. - §i ®ªu vßng ph¶i, ®øng l¹i - §æi ch©n khi ®i sai nhÞp, - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 – 2 - 4 GV ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm HS GV tæ chøc cho HS thùc hiÖn - HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn nhãm - Líp chia thµnh 4 nhãm thùc hiÖn - GV quan s¸t vµ chØnh söa KT cho HS (12p) 2. Ch¹y nhanh: - Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh: + Ch¹y bíc nhá. 5x20m 5x20m + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y ®¹p sau. 5x20m 5x20m + Ch¹y gãt ch¹m m«ng. + T¹i chæ ®¸nh tay 50 lÇn 5x30m + §øng mÆt híng ch¹y XP (8p) 3. Ch¹y bÒn: Cho HS luyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn: 1x500m. Nam 500m 1x300m N÷ 300m GV giíi thiÖu mét sè ®éng t¸c th gi¶n vµ th¶ lâng håi tÜnh sau khi ch¹y Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt   3. Bµi cò: Gäi 2 HS lªn thùc hiÖn ®øng t¹i chæ ®¸nh tay B.PhÇn c¬ b¶n 1. §H§N: ¤n c¸c kü n¨ng ®· häc  (HS) GV tæ chøc cho HS tËp luyÖn. Líp chia nhãm luyÖn tËp. GV quan s¸t vµ söa sai cho HS - GV cho HS chia theo nhãm søc khoÎ ®Ó tËp luyÖn. - Nhãm yÕu cho HS ch¹y hÕt cù ly kh«ng tÝnh thêi gian Trang 12 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. + Giao khèi lîng cho HS tËp ngo¹i kho¸ 5(P) (3) (2p) - Cho gi¸o viªn híng dÉn cho HS th¶ lâng                       (HS) (GV) IV. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: .............................................................................................................................................. .. ................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... TuÇn 5 TiÕt:08 ********************************************* Ngµy so¹n: 16/9/2013 Ngµy d¹y: 16-20/9/2013 bµi d¹y §H§N-Ch¹y ng¾n-Ch¹y bÒn - ¤n nh÷ng kü n¨ng thùc hiÖn cßn yÕu. - Häc BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 -6 - 9 - ¤n ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, gãt ch¹m m«ng. ®øng vai híng ch¹p XP. Häc Ngåi xuÊt ph¸t. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I.Môc ®Ých, yªu cÇu: - Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®· häc. - RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh, søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng. - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. II.§Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng, Cßi. III.TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Xoay c¸c khíp cæ, cæ tay, cæ, ch©n, vai c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. 3. Bµi cò: Gäi 3 HS lªn thùc hiÖn biÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt Ph¬ng ph¸p §Þnh lîng 8(P) Mçi ®t¸c Thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3x20m 3x20m 3x20m - Líp trëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp trëng b¸o c¸o sè lîng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + Gi¸o viªn híng dÉn cho HS khëi ®éng  (HS)                      Trang 13 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 (GV) B.PhÇn c¬ b¶n 1. §H§N: ¤n c¸c kü n¨ng cßn yÕu - Cho HS «n tÊt c¶ c¸c néi dung ®· häc. 30(P) (10p) GV ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm HS GV tæ chøc cho HS thùc hiÖn - HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn nhãm - Líp chia thµnh 4 nhãm thùc hiÖn - GV quan s¸t vµ chØnh söa KT cho HS Häc : BiÕn ho¸ ®éi h×nh 0-3-6-9 2. Ch¹y nhanh: - Mét sè ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh: + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y ®¹p sau. + Ch¹y gãt ch¹m m«ng. + T¹i chæ ®¸nh tay + §øng mÆt híng ch¹y XP Häc : Ngåi xuÊt ph¸t (12p) 5x20m 5x20m 5x20m 5x20m 50 lÇn 5x30m (8p) 3. Ch¹y bÒn: Cho HS luyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn: 1x500m. Nam 500m 1x300m N÷ 300m Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt - GV ph©n tÝch kü thuËt - GV tæ chøc cho líp thùc hiÖn. - Líp chia 4 nhãm thùc hiÖn, HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn. Gi¸o viªn quan s¸t vµ chØnh söa KT cho HS GV tæ chøc cho HS tËp luyÖn. Líp chia nhãm luyÖn tËp. GV quan s¸t vµ söa sai cho HS - GV cho HS chia theo nhãm søc khoÎ ®Ó tËp luyÖn. - Nhãm yÕu cho HS ch¹y hÕt cù ly kh«ng tÝnh thêi gian Trang 14 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. + Giao khèi lîng cho HS tËp ngo¹i kho¸ 5(P) (3) (2p) - Cho gi¸o viªn híng dÉn cho HS th¶ lâng                       (HS) (GV) IV. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: .............................................................................................................................................. .. ................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... TuÇn 5 TiÕt:09 ******************************************************* Ngµy so¹n: 16/9/2013 Ngµy d¹y: 20-21/9/2013 bµi d¹y §H§N-Ch¹y ng¾n-Ch¹y bÒn - ¤n nh÷ng kü n¨ng ®· häc. - ¤n ®øng vai híng ch¹p - xuÊt ph¸t, ngåi - xuÊt ph¸t. - Häc t thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t - Trß ch¬i.(GV chän) I.Môc ®Ých, yªu cÇu: - Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®· häc. - RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh, søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng. - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. II.§Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng, Cßi. III.TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Xoay c¸c khíp cæ, cæ tay, cæ, ch©n, vai, c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. 3. Bµi cò: Gäi 2 HS lªn thùc hiÖn ngåi xuÊt ph¸t §Þnh lîng 8(P) Mçi ®t¸c Thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3x20m 3x20m 3x20m Ph¬ng ph¸p - Líp trëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp trëng b¸o c¸o sè lîng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + Gi¸o viªn híng dÉn cho HS khëi ®éng  (HS)                      (GV) GV ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm HS Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt Trang 15 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 B.PhÇn c¬ b¶n 1. §H§N: - ¤n c¸c kü n¨ng cßn yÕu + Cho HS «n tÊt c¶ c¸c néi dung ®· häc. 30(P) (10p) GV tæ chøc cho HS thùc hiÖn - HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn nhãm - Líp chia thµnh 4 nhãm thùc hiÖn - GV quan s¸t vµ chØnh söa KT cho HS - GV tæ chøc cho líp thùc hiÖn. - Líp chia 4 nhãm thùc hiÖn, HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn. Gi¸o viªn quan s¸t vµ chØnh söa KT cho HS GV tæ chøc cho HS tËp luyÖn. ¤n : BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-3-6-9 (Võa hµng ngang, võa hµng däc.) 2. Ch¹y nhanh: ¤n: + §øng vai híng ch¹y XP + Ngåi xuÊt ph¸t Häc: T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t Cho HS tËp chung totaapjHSHS (12p) GV ra hiÖu lÖnh cho HS thùc hiÖn 15x20m 15x20m 10 lÇn Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c. Gi¸o viªn ph©n tÝch vµ lµm mÉu. GV híng dÉn cho HS tËp luyÖn. Gi¸o viªn h« cho HS tËp. Líp chia nhãm tËp luyÖn. T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t ch¹y 30m 3. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i: GV tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i “Ngêi thõa thø ba” C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. + Giao khèi lîng cho HS tËp ngo¹i kho¸ Líp chia nhãm luyÖn tËp. GV quan s¸t vµ söa sai cho HS 5x30m (8p) 5(P) (3) (2p) - GV híng dÉn,tæ chøc vµ gi¸m s¸t cho HS ch¬i - Cho gi¸o viªn híng dÉn cho HS th¶ lâng                       (HS) (GV) IV. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt Trang 16 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 .............................................................................................................................................. .. ............................................................................................................................................ .... ................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................... TuÇn 5 TiÕt:10 ********************************************************* Ngµy so¹n: 16/9/2013 Ngµy d¹y :21/9/2013 bµi d¹y §H§N-Ch¹y ng¾n-Ch¹y bÒn - ¤n nh÷ng kü n¨ng ®· häc. - ¤n ®øng vai híng ch¹p - xuÊt ph¸t, ngåi - xuÊt ph¸t. - T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t - Trß ch¬i.(GV chän) I.Môc ®Ých, yªu cÇu: - Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®· häc. - RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh, søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng. - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. II.§Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng, Cßi. III.TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Xoay c¸c khíp cæ, cæ tay, cæ, ch©n, vai, c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. §Þnh lîng 8(P) Mçi ®t¸c Thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3x20m 3x20m 3x20m 3. Bµi cò: Gäi 2 HS lªn thùc hiÖn t thÕ ngåi xuÊt ph¸t. B.PhÇn c¬ b¶n 1. §H§N: ¤n c¸c kü n¨ng cßn yÕu Ph¬ng ph¸p - Líp trëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp trëng b¸o c¸o sè lîng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + Gi¸o viªn híng dÉn cho HS khëi ®éng  (HS)                      (GV) 30(P) (10p) GV ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm HS GV tæ chøc cho HS thùc hiÖn - Cho HS «n tÊt c¶ c¸c néi dung ®· häc. TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè. - Nghiªm nghÜ, quay ph¶i, tr¸i, sau, ®i ®Òu ®øng l¹i. Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt - HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn nhãm - Líp chia thµnh 4 nhãm thùc hiÖn - GV quan s¸t vµ chØnh söa KT cho HS Trang 17 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 - GV tæ chøc cho líp thùc hiÖn. - Líp chia 4 nhãm thùc hiÖn, HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn. Gi¸o viªn quan s¸t vµ chØnh söa KT cho HS GV tæ chøc cho HS tËp luyÖn. ¤n : BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-3-6-9 (Võa hµng ngang, võa hµng däc.) 2. Ch¹y nhanh: ¤n: + §øng vai híng ch¹y XP + Ngåi xuÊt ph¸t + T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t Cho HS tËp chung . (12p) GV ra hiÖu lÖnh cho HS thùc hiÖn 15x20m 15x20m 10 lÇn + T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t ch¹y 30m 5x30m 3. Ch¹y bÒn: Cho HS ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Nam 500m N÷ 300m (8p) 1x500m 1x300m C.PhÇn kÕt thóc 5(P) (3) 1.Th¶ lâng: - Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. (2p) 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. + Giao khèi lîng cho HS tËp ngo¹i kho¸ Líp chia nhãm luyÖn tËp. GV quan s¸t vµ söa sai cho HS GV híng dÉn cho HS tËp luyÖn. Gi¸o viªn h« cho HS tËp. Líp chia nhãm tËp luyÖn. Cho HS ch¹y theo nhãm søc khoÎ. Nhãm yªu ch¹y hÕt cù ly kh«ng tÝnh thêi gian - Cho gi¸o viªn híng dÉn cho HS th¶ lâng                       (HS) (GV) IV. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: .............................................................................................................................................. .. ............................................................................................................................................ .... ................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................... TuÇn 6 TiÕt:11 *********************************************************** Ngµy so¹n: 23/9/2013 Ngµy d¹y:24/9/2013 bµi d¹y §H§N-Ch¹y ng¾n-Ch¹y bÒn - ¤n nh÷ng kü n¨ng ®· häc. Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt Trang 18 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 - ¤n ®øng vai híng ch¹p - xuÊt ph¸t, ngåi - xuÊt ph¸t. - T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t - Trß ch¬i.(GV chän) I.Môc ®Ých, yªu cÇu: - Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®· häc. - RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh, søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng. - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. II.§Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng, Cßi. III.TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung A.PhÇn chuÈn bÞ 1. NhËn líp: - KiÓm diÖn - Phæ biÕn néi dung buæi häc 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Xoay c¸c khíp cæ, cæ tay, cæ, ch©n, vai, c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. §Þnh lîng 8(P) Mçi ®t¸c Thùc hiÖn 2 lÇn 8 nhÞp 3x20m 3x20m 3x20m - Cho HS «n tÊt c¶ c¸c néi dung ®· häc. TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè. - Nghiªm nghÜ, quay ph¶i, tr¸i, sau, ®i ®Òu ®øng l¹i. ¤n : BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-3-6-9 (Võa hµng ngang, võa hµng däc.) Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt - Líp trëng tËp trung 4 hµng ngang cù li hÑp + Líp trëng b¸o c¸o sè lîng. + Gi¸o viªn phæ biÕn ND buæi häc - TriÓn khai cù ly réng 1 dang tay + Gi¸o viªn híng dÉn cho HS khëi ®éng  (HS)                      (GV) 3. Bµi cò: Gäi 2 HS lªn thùc hiÖn t thÕ ngåi xuÊt ph¸t. B.PhÇn c¬ b¶n 1. §H§N: ¤n c¸c kü n¨ng cßn yÕu Ph¬ng ph¸p GV ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm HS 30(P) (10p) GV tæ chøc cho HS thùc hiÖn - HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn nhãm - Líp chia thµnh 4 nhãm thùc hiÖn - GV quan s¸t vµ chØnh söa KT cho HS - GV tæ chøc cho líp thùc hiÖn. - Líp chia 4 nhãm thùc hiÖn, HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn. Gi¸o viªn quan s¸t vµ chØnh söa KT cho HS GV tæ chøc cho HS tËp luyÖn. Trang 19 Trêng THCS Qu¶ng TiÕn líp 7 2. Ch¹y nhanh: ¤n: + §øng vai híng ch¹y XP + Ngåi xuÊt ph¸t + T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t Cho HS tËp chung . (12p) GV ra hiÖu lÖnh cho HS thùc hiÖn 15x20m 15x20m 10 lÇn + T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t ch¹y 30m 5x30m 3. Ch¹y bÒn: Cho HS ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Nam 500m N÷ 300m (8p) C.PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ lâng: - Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. - Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. 2. Xuèng líp: - Gi¸o viªn: + NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc. + Giao khèi lîng cho HS tËp ngo¹i kho¸ 1x500m 1x300m 5(P) (3) (2p) Líp chia nhãm luyÖn tËp. GV quan s¸t vµ söa sai cho HS GV híng dÉn cho HS tËp luyÖn. Gi¸o viªn h« cho HS tËp. Líp chia nhãm tËp luyÖn. Cho HS ch¹y theo nhãm søc khoÎ. Nhãm yªu ch¹y hÕt cù ly kh«ng tÝnh thêi gian - Cho gi¸o viªn híng dÉn cho HS th¶ lâng                       (HS) (GV) IV. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: .............................................................................................................................................. .. ............................................................................................................................................ .... ................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................... TuÇn6 TiÕt:12 *********************************************************** Ngµy so¹n:23/9/2013 Ngµy d¹y :25/9/2013 bµi d¹y kiÓm tra ®éi h×nh ®éi ngò (§éi h×nH 0 - 3 -6 - 9) I.Môc ®Ých, yªu cÇu: - KiÓm tra qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn kü n¨ng vÒ §éi h×nh (0-3-6-9) - Qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n läai HS II.§Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n TD trêng, Cßi, Bµn ghÕ GV III.TiÕn tr×nh lªn líp: Gi¸o viªn: Ng« Minh ViÖt Trang 20
- Xem thêm -