Tài liệu Giáo án thể dục 7 cả năm_cktkn_bộ 13

  • Số trang: 108 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 Ngµy 22 th¸ng 09 n¨m 200 TiÕt: 7 Bµi so¹n: §H§N - Ch¹y nhanh - ch¹y bÒn I, Môc tiªu: - N¾m vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c ®i ®Òu, ®øng l¹i, ®i ®Òu vßng tr¸i, ®i ®Òu vßng ph¶i. - Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng, vai híng ch¹y xuÊt ph¸t. - N¾m vµ biÕt c¸ch kh¾c phôc hiÖn tîng ®au sãc khi ch¹y bÒn. PhÇn Mì §Çu Néi dung TG SL 1 NhËn líp:CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: 10p 2x8 Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y ch»ng ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n: GV: Cho häc sinh ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm. 1 Hái bµi cñ: Thùc hiÖn kØ thuËt XP cao? 2 Néi dung bµi míi: - §H§N: + ¤n tËp: §i ®Òu, ®øng l¹i, ®i ®Òu vßng tr¸i, ®i ®Òu vßng ph¶i. C¬ B¶n II, Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Ph©n nhãm - Quay vßng III, ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n kiÓm tra s©n b·i, dông cô - Ch¹y nhanh: Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng, vai híng ch¹y xuÊt ph¸t. - Trß ch¬i: Ch¹y ®uæi. - Còng cè: - Ch¹y bÒn: HiÖn tîng ®au sãc - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 1L 4L 30P Nhãm n÷ GV: Nh¾c l¹i kØ thuËt. Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. Chó ý: Néi dung nµo c¸c em cßn yÕu th× cho c¸c em «n nhiÒu h¬n. Nhãm nam GV: Lµm mÉu nh¾c l¹i kØ thuËt. Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. GV: Gi¶i thÝch thÓ lÖ cña trß ch¬i sau ®ã híng dÉn cho HS sinh ch¬i trß ch¬i. HÖ thèng vµ bæ sung l¹i c¸c néi dung. GV: Nh¾c l¹i kØ thuËt ch¹y bÒn sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp +GV ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng §H häc §H§N GV ***************** ***************** §H häc ®éng t¸c bæ trî +NT ******* ******* ******* §H ch¬i trß ch¬i ********* ********* ******* ******* GV Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 1 Håi tØnh: KÕt 2 NhËn xÐt: thóc 3 DÆn dß: 5P - GV: Híng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng. - NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña c¸c em, nhËn xÐt giê d¹y. - Ra bµi tËp vÒ nhµ. §H xuèng líp +GV ***************** ***************** ***************** Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 Ngµy 24 th¸ng 09 n¨m 2009 TiÕt: 8 Bµi so¹n: §H§N - Ch¹y nhanh II, Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Ph©n nhãm - Quay vßng I, Môc tiªu: - N©ng cao kØ n¨ng §H§N, ®i ®Òu, ®øng l¹i, vßng III, ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n kiÓm tra s©n b·i, dông cô tr¸i, vßng ph¶i, ®æi ch©n khi sai nhÞp - Thùc hiÖn tèt ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng, ngåi xæm – xuÊt ph¸t. PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. §éi h×nh nhËn líp 1 NhËn líp:CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn +GV chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y 2 Khëi ®éng: Mì 10p 2x8 ch»ng ngang. ***************** §Çu - Khëi ®éng chung: ***************** - Khëi ®éng chuyªn m«n: GV: Cho häc sinh ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ***************** ®ïi, ch¹y ®¹p sau. Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng 1 Hái bµi cñ: Thùc hiÖn 1L GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm. kØ thuËt ch¹y ®Òu døng l¹i? §H häc §H§N GV 2 Néi dung bµi míi: Nhãm n÷ 4L GV: Nh¾c l¹i kØ thuËt. Sau ®ã híng dÉn cho HS ***************** - §H§N: tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. ***************** + ¤n tËp: TËp hîp hµng 30P ngang, dãng hµng, ®iÓm §H häc ch¹y c÷ li ng¾n sè, ®øng nghiªm, quay +NT tr¸i, ph¶i, ®»ng sau quay. C¬ Ch¹y ®Òu, ®i ®Òu ®øng l¹i, B¶n ®æi ch©n khi sai nhÞp. Nhãm nam ******* GV: Nh¾c l¹i kØ thuËt. Sau ®ã híng dÉn cho HS - Ch¹y nhanh: ch¹y 4L tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. ******* bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng, ngåi - Cho HS thùc hiÖn l¹i c¸c néi dung, nhËn xÐt bæ xæm – xuÊt ph¸t. sung - Còng cè ; Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 1 Håi tØnh: 2 NhËn xÐt: KÕt thóc 3 DÆn dß: 5P - GV: Híng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng. - NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña c¸c em, nhËn xÐt giê d¹y. - Ra bµi tËp vÒ nhµ. §H xuèng líp +GV ***************** ***************** ***************** Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 Ngµy 29 th¸ng 09 n¨m 2008 TiÕt: 9 Bµi so¹n: §H§N - Ch¹ynhanh- ch¹y bÒn I, Môc tiªu: - N©ng cao kØ n¨ng , ®i ®Òu, , ®øng l¹i, ®i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®æi ch©n khi sai nhÞp, biÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4. - Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng, lµm quen víi ®éng t¸c ngåi xæm – xuÊt ph¸t. - N¾m c¸ch ®o m¹ch, thùc hiÖn tèt ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. PhÇn Mì §Çu C¬ B¶n II, Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Ph©n nhãm - Quay vßng III, ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n kiÓm tra s©n b·i, dông cô Néi dung TG SL 1 NhËn líp:CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: 10p 2x8 Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y ch»ng ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n: GV: Cho häc sinh ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. 1 Hái bµi cñ: Thùc hiÖn 1L kØ thuËt XP cao? 2 Néi dung bµi míi: - §H§N: + ¤n tËp: , ®i ®Òu, , ®øng 4L l¹i, ®i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®æi ch©n khi sai nhÞp, biÕn ®æi ®éi h×nh 0- 30P 2-4. - Ch¹y nhanh: + LuyÖn 4L tËp ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng. Häc: ngåi xæm – xuÊt ph¸t. - Ch¹y bÒn: N¾m c¸ch ®o m¹ch, LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm. Nhãm n÷ GV: Nh¾c l¹i kØ thuËt: - Khi triÓn khai ®éi h×nh ph¶i bíc thËt ®Òu, chó ý ®æi ch©n khi sai nhÞp trong ®i ®Òu vµ ch¹y ®Òu. Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. Nhãm nam GV: Ph©n tÝch , lµm mÉu ®éng t¸c cho h/s n¾m. Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. GV thuyÕt tr×nh GV: Nh¾c l¹i kØ thuËt ch¹y bÒn sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng §H häc §H§N GV ***************** ***************** §H häc ch¹y nhanh +NT ******* ******* ******* Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 1 Håi tØnh: KÕt 2 NhËn xÐt: thóc 3 DÆn dß: 5P 2x8 - GV: Híng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng. - NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña c¸c em, nhËn xÐt giê d¹y. - Ra bµi tËp vÒ nhµ. §H xuèng líp +GV ***************** ***************** ***************** Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 Ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 200 Bµi so¹n: §H§N - Ch¹y nhanh TiÕt: 10 I, Môc tiªu: - Thùc hiÖn ®óng, ®Òu ®Ñp c¸c néi dung §H§N cßn II, Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Ph©n nhãm - Quay vßng III, ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n kiÓm tra s©n b·i, dông cô yÕu, lµm quen víi c¸ch biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 - 6 – 9. - Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî ®øng vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t, ngåi xæm – xuÊt ph¸t, häc míi t thÕ s½n sµng – xuÊt ph¸t. PhÇn Mì §Çu Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt 1 NhËn líp:CBL xÕp hµng Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn b¸o c¸o sÜ sè 10p 2x8 chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: ch»ng ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n: C¬ B¶n 1L 1 Hái bµi cñ: Thùc hiÖn kØ thuËt ®i ®Òu ®øng l¹i ®æi ch©n khi sai nhÞp? 2 Néi dung bµi míi: - §H§N: 4L + ¤n tËp: ¤n mét sè kÜ n¨ng cßn yÕu, c¸ch ®iÒu 30P khiÓn, ®i ®Òu, ch¹y ®Òu, … Häc: ®éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9 - Ch¹y nhanh: 4L + §øng vai híng ch¹y xuÊt ph¸t, ngåi xæm – xuÊt ph¸t, + Häc míi : t thÕ s½n sµng – xuÊt ph¸t. Còng cè: Trß ch¬i: Ch¹y ®uæi GV: Cho häc sinh ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm. Nhãm n÷ GV: Nh¾c l¹i kØ thuËt, lµm mÉu kØ thuËt nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cha tèt l¾m. Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. Nhãm nam GV: §a ra yªu cÇu, híng dÉn cho HS ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã. GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu ®éng t¸c cho h/s quan s¸t. Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. HÖ thèng l¹i kiÕn thøc. GV: Gi¶i thÝch thÓ lÖ cña trß ch¬i sau ®ã híng dÉn cho HS sinh ch¬i trß ch¬i. BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp +GV ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng §H häc §H§N GV ***************** ***************** §H häc ch¹y nhanh ******* ******* + NT §H ch¬i trß ch¬i: ********* ********* ******* ******* GV Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 1 Håi tØnh: KÕt 2 NhËn xÐt: thóc 3 DÆn dß: 5P 2x8 - GV: Híng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng. - NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña c¸c em, nhËn xÐt giê d¹y. - VÒ nhµ chóng ta «n néi dung §H§N tiÕt sau kiÓm tra. §H xuèng líp +GV ***************** ***************** ***************** Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 Ngµy 06 th¸ng 10 n¨m 200 TiÕt: 11 Bµi so¹n: §H§N - Ch¹y nhanh – ch¹y bÒn I, Môc tiªu: - Thùc hiÖn ®óng, ®Òu ®Ñp c¸c néi dung §H§N cßn yÕu, lµm quen víi c¸ch biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 - 6 – 9, biÕn ®æi II, Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Ph©n nhãm - Quay vßng III, ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n kiÓm tra s©n b·i, dông cô ®éi h×nh 0 – 2 – 4. - Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî ®øng vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t, ngåi xæm – xuÊt ph¸t, häc míi t thÕ s½n sµng – xuÊt ph¸t. - Thùc hiÖn tèt ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. PhÇn Mì §Çu Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt 1 NhËn líp:CBL xÕp hµng Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn b¸o c¸o sÜ sè 10p 2x8 chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: ch»ng ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n: C¬ B¶n 1L 1 Hái bµi cñ: Thùc hiÖn kØ thuËt ®i ®Òu ®øng l¹i ®æi ch©n khi sai nhÞp? 2 Néi dung bµi míi: - §H§N: 4L + ¤n tËp: ¤n mét sè kÜ n¨ng cßn yÕu, c¸ch ®iÒu 30P khiÓn, ®i ®Òu, ch¹y ®Òu, … Häc: ®éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9 - Ch¹y nhanh: 4L + §øng vai híng ch¹y xuÊt ph¸t, ngåi xæm – xuÊt ph¸t, + Häc míi : t thÕ s½n sµng – xuÊt ph¸t. Còng cè: - Ch¹y bÒn: GV: Cho häc sinh ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm. Nhãm n÷ GV: Nh¾c l¹i kØ thuËt, lµm mÉu kØ thuËt nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cha tèt l¾m. BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp +GV ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng §H häc §H§N GV ***************** ***************** Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. Nhãm nam GV: §a ra yªu cÇu, híng dÉn cho HS ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã. GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu ®éng t¸c cho h/s quan s¸t. Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. HÖ thèng l¹i kiÕn thøc. GV híng dÉn h/s luyÖn tËp. §H häc ch¹y nhanh ******* ******* + NT Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 1 Håi tØnh: KÕt 2 NhËn xÐt: thóc 3 DÆn dß: 5P 2x8 - GV: Híng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng. - NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña c¸c em, nhËn xÐt giê d¹y. - VÒ nhµ chóng ta «n néi dung ®· häc . §H xuèng líp +GV ***************** ***************** ***************** Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 TiÕt: 12 - ThÓ dôc 7 Bµi so¹n: §H§N - Ch¹y nhanh I, Môc tiªu: - Thùc hiÖn ®óng c¸ch biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 - 6 II, Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Ph©n nhãm - Quay vßng – 9, biÕn ®æi ®éi h×nh 0 – 2 – 4. - Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, III, ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n kiÓm tra s©n b·i, dông cô t thÕ s½n sµng – xuÊt ph¸t. Häc míi ch¹y ®¹p sau. Ngµy PhÇn Mì §Çu th¸ng 10 n¨m 200 Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt 1 NhËn líp:CBL xÕp hµng Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn b¸o c¸o sÜ sè 10p 2x8 chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: ch»ng ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n: C¬ B¶n 1L 1 Hái bµi cñ: Thùc hiÖn kØ thuËt ®i ®Òu ®øng l¹i ®æi ch©n khi sai nhÞp? 2 Néi dung bµi míi: - §H§N: 4L + ¤n tËp: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 - 6 – 9, BiÕn ®æi ®éi h×nh 0- 30P 2-4 Häc: Ch¹y nhanh - ¤n tËp tèt c¸c ®éng t¸c 4L bæ trî ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, t thÕ s½n sµng – xuÊt ph¸t. - Häc míi ch¹y ®¹p sau. Còng cè: GV: Cho häc sinh ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm. Nhãm n÷ GV: Nh¾c l¹i kØ thuËt, lµm mÉu kØ thuËt nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cha tèt l¾m. BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp +GV ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng §H häc §H§N GV ***************** ***************** Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. Nhãm nam GV: §a ra yªu cÇu, híng dÉn cho HS ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã. GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu ®éng t¸c cho h/s quan s¸t. Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. HÖ thèng l¹i kiÕn thøc. §H häc ch¹y nhanh ******* ******* + NT Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 1 Håi tØnh: KÕt 2 NhËn xÐt: thóc 3 DÆn dß: 5P 2x8 - GV: Híng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng. - NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña c¸c em, nhËn xÐt giê d¹y. - VÒ nhµ chóng ta «n néi dung ®· häc . §H xuèng líp +GV ***************** ***************** ***************** Ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 20 TiÕt: 13 Bµi so¹n: §H§N - Ch¹y nhanh – ch¹y bÒn I, Môc tiªu: - ¤n tËp ®i ®Ìu, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i sai nhÞpvµ II, Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Ph©n nhãm - Quay vßng mét sè néi dung §H§N cßn yÕu. III, ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n kiÓm tra s©n b·i, dông cô, - Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî t thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t, tranh … ch¹y ®¹p sau, lµm quen víi kü thuËt xuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh 40m. - Thùc hiÖn tèt ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. PhÇn Mì §Çu Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. 1 NhËn líp:CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn 10p 2x8 chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: ch»ng ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n: GV: Cho häc sinh ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp +GV ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng Trường THCS Tân Hoa C¬ B¶n Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 1 Hái bµi cñ: Thùc hiÖn 1L kØ thuËt ®i ®Òu ®øng l¹i ®æi ch©n khi sai nhÞp? 2 Néi dung bµi míi: - §H§N: 4L + ¤n tËp: - ¤n tËp ®i ®Ìu, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i 30P sai nhÞpvµ mét sè néi dung §H§N cßn yÕu. - Ch¹y nhanh: + ¤n c¸c ®éng t¸c bæ trî 4L t thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t, ch¹y ®¹p sau. + Häc kü thuËt xuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh 40m. Còng cè: - Ch¹y bÒn: 1 Håi tØnh: KÕt 2 NhËn xÐt: thóc 3 DÆn dß: 5P §H häc §H§N GV GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm. ***************** ***************** Nhãm n÷ GV: Nh¾c l¹i kØ thuËt, lµm mÉu kØ thuËt nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cha tèt l¾m. Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn mét c¸ch ®Òu ®Ñp, GV quan s¸t söa sai cho c¸c em. Nhãm nam GV: §a ra yªu cÇu, híng dÉn cho HS ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã. GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu ®éng t¸c cho h/s quan s¸t. Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. HÖ thèng l¹i kiÕn thøc. GV híng dÉn h/s luyÖn tËp. 2x8 - GV: Híng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng. - NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña c¸c em, nhËn xÐt giê d¹y. - VÒ nhµ chóng ta «n néi dung ®· häc . Ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi so¹n: §H§N – Ch¹y nhanh §Ých ******* ******* §H häc ch¹y nhanh XP 40m + NT §H xuèng líp +GV ***************** ***************** ***************** TiÕt: 14 Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 I, Môc tiªu: - LuyÖn tËp n©ng cao c¸c kü n¨ng §H§N mét c¸ch II, Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Ph©n nhãm – Quay vßng ®Òu, ®Ñp, chuÈn bÞ tèt ®Î kiÓm tra. - Ch¬i trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh, Thùc hiÖn tèt t thÕ s½n sµng III, ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n kiÓm tra s©n b·i, dông cô, tranh … – xuÊt ph¸t, ch¹y ®¹p sau, kü thuËt xuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh 40m. PhÇn Mì §Çu Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. 1 NhËn líp:CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn 10p 2x8 chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: ch»ng ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n: 1 Hái bµi cñ: Thùc hiÖn kØ thuËt ch¹y ®Òu, ®øng l¹i? C¬ B¶n 1L 2 Néi dung bµi míi: - §H§N: 4L + ¤n tËp: - ¤n tËp ®i ®Ìu, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i 30P sai nhÞpvµ mét sè néi dung §H§N cßn yÕu. - Ch¹y nhanh: + Trß ch¬i : BËt cãc tiÕp 4L søc + ¤n c¸c ®éng t¸c bæ trî t thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t, ch¹y ®¹p sau. + Häc kü thuËt xuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh 40m. Còng cè: GV: Cho häc sinh ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp +GV ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng §H häc §H§N GV GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm. ***************** ***************** Nhãm n÷ GV: Nh¾c l¹i kØ thuËt, lµm mÉu kØ thuËt nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cha tèt l¾m. Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn mét c¸ch ®Òu ®Ñp, GV quan s¸t söa sai cho c¸c em. Nhãm nam GV: §a ra yªu cÇu, híng dÉn cho HS ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã. GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu ®éng t¸c cho h/s quan s¸t. Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. HÖ thèng l¹i kiÕn thøc. §Ých ******* ******* §H häc ch¹y nhanh XP 40m + NT Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 1 Håi tØnh: KÕt 2 NhËn xÐt: thóc 3 DÆn dß: 5P 2x8 - GV: Híng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng. - NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña c¸c em, nhËn xÐt giê d¹y. - VÒ nhµ chóng ta «n néi dung ®· häc . Ngµy 08 th¸ng 10 n¨m 2008 Bµi so¹n: §H§N - Ch¹y nhanh §H xuèng líp +GV ***************** ***************** ***************** TiÕt: 12 II, Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Ph©n nhãm - Quay vßng I, Môc tiªu: - Thùc hiÖn ®óng, ®Òu, ®Ñp c¸ch biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 - 6 – 9, c¸ch biÕn ®æi ®éi h×nh 0 – 2 – 4. III, ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n kiÓm tra s©n b·i, - Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, dông cô t thÕ s½n sµng – xuÊt ph¸t, häc míi c¸ch ch¹y ®¹p sau. PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc 1 NhËn líp:CBL xÕp hµng Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. §éi h×nh nhËn líp CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn +GV b¸o c¸o sÜ sè 10p 2x8 chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y 2 Khëi ®éng: Mì ch»ng ngang. ***************** §Çu - Khëi ®éng chung: ***************** - Khëi ®éng chuyªn m«n: GV: Cho häc sinh ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ***************** ®ïi, ch¹y ®¹p sau. Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 1 Hái bµi cñ: Thùc hiÖn 1L ®éng t¸c te thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t? 2 Néi dung bµi míi: - §H§N: 4L + ¤n tËp: C¸ch biÕn ®æi ®éi h×nh 0 3 - 6 – 9, c¸ch biÕn ®æi 30P ®éi h×nh 0 – 2 – 4. C¬ B¶n - Ch¹y nhanh: + ¤n c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, t thÕ s½n sµng – xuÊt ph¸t. + Häc míi c¸ch ch¹y ®¹p sau. 4L Còng cè: Trß ch¬i: Ch¹y ®uæi 1 Håi tØnh: KÕt 2 NhËn xÐt: thóc 3 DÆn dß: 5P GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm. Nhãm n÷ GV: Nh¾c l¹i kØ thuËt, lµm mÉu kØ thuËt nh÷ng néi dung häc sinh thùc hiÖn cha tèt l¾m. Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. Nhãm nam GV: §a ra yªu cÇu, híng dÉn cho HS ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã. GV giíi thiÖu vµ lµm mÉu ®éng t¸c cho h/s quan s¸t. Sau ®ã híng dÉn cho HS tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c em. HÖ thèng l¹i kiÕn thøc. GV: Gi¶i thÝch thÓ lÖ cña trß ch¬i sau ®ã híng dÉn cho HS sinh ch¬i trß ch¬i. 2x8 - GV: Híng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng. - NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña c¸c em, nhËn xÐt giê d¹y. - VÒ nhµ chóng ta «n néi dung ®· häc. §H häc §H§N GV ***************** ***************** §H häc ch¹y nhanh ******* ******* + NT §H ch¬i trß ch¬i: ********* ********* ******* ******* GV §H xuèng líp +GV ***************** ***************** ***************** Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 Ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 200 TiÕt: 15 Bµi so¹n: KiÓm tra §H§N PhÇn Mì §Çu Néi dung NhËn líp:CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè - Khëi ®éng chung TG SL C¬ B¶n Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung kiÓm tra. 10p 2x8 CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc vµ d©y ch»ng ngang. - Néi dung kiÓm tra: - H×nh thøc kiÓm tra: - C¸ch cho ®iÓm: II, Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Gäi tªn kiÓm tra III, ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n, S©n b·i ®Ó kiÓm tra 30p 12L - KiÓm tra mét sè néi dung §H§N ®· häc. - Gäi tªn mçi ®ît: 5 em - Mçi häc sinh ®îc kiÓm tra mét lÇn, trêng hîp ®Æc biÖt cã thÓ cho kiÓm tra 2 lÇn - §iÓm 9 - 10: KÜ thuËt bíc ch¹y ®óng, ®óng nhÞp, khi ®øng l¹i ®óng sè bíc quy ®Þnh, kh«ng ®Ó ngêi lao vÒ phÝa tríc. - §iÓm 7 - 8: KÜ thuËt bíc ch¹y ®óng, ®óng nhÞp, khi ®øng l¹i cã sai sãt nhá, ngêi bÞ lao vÒ tríc. - §iÓm 5 - 6: KÜ thuËt bíc ch¹y ë møc ®é c¬ b¶n ®óng, khi ®øng l¹i bÞ qu¸ bíc hoÆc x« vµo ngêi nhau. - §iÓm 3 - 4: Ch¹y sai nhÞp hoÆc ®øng l¹i sai nhÞp BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®îc DH kh¬i ®éng §éi h×nh kiÓm tra: GV * * * * * I, Môc tiªu: - KiÓm tra ®¸ng gi¸ kÐt qu¶ häc tËp cña häc sinh. - Rót kinh nghiÖm cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y sau nµy, rÌn luyÖn cho HS kü n¨ng thùc hiÖn bµi kiÓm tra, thi ®Êu TDTT. ***************** ***************** ***************** ***************** Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 - Håi tØnh: - NhËn xÐt: KÕt thóc - DÆn dß: KÕt thóc 5P GV: Híng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng. NhËn xÐt kÕt qu¶ kiÓm tra, nhËn xÐt ý thøc kiÓm tra cña häc sinh. - Dµn hµng ta ®îc ®éi h×nh th¶ láng - §éi h×nh nhËn xÐt, dÆn dß +GV 1, NhËn xÐt giê d¹y: GV: NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña c¸c em, nhËn xet giê d¹y. 2, DÆn dß: GV: Ra bµi tËp vÒ nhµ cho cho häc sinh vÒ nhµ tù tËp ***************** ***************** ***************** ***************** Häc sinh l¾ng nghe Trường THCS Tân Hoa Ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 200 Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 TiÕt: 16 Bµi so¹n: Ch¹y nhanh - TTTC II, Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: Ph©n nhãm - Quay vßng I, Môc tiªu: III, ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: ChuÈn bÞ gi¸o ¸n kiÓm tra s©n b·i, - Thùc hiÖn luyÖn tËp n©ng cao kü n¨ng ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh 30m. dông cô - Lµm quen vµ «n tËp kü thuËt t©ng cÇu b»ng ®ïi vµ mu bµn ch©n c¸ nh©n, theo nhãm 2 – 3 ngêi. PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc 1 NhËn líp:CBL xÕp Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi §éi h×nh nhËn líp gi¶ng. +GV hµng b¸o c¸o sÜ sè CBL H« cho líp tËp 6 ®éng t¸c bµi TD ph¸t 2 Khëi ®éng: 10p’ 2x8 triÓn chung, quay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng däc ***************** Mì - Khëi ®éng chung: §Çu vµ d©y ch»ng ngang. ***************** - Khëi ®éng chuyªn m«n: ***************** GV: Cho häc sinh ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng ®ïi, ch¹y ®¹p sau. 1 Hái bµi cñ: - Thùc 1L GV: Cho c¸c em l¨ng nghe nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm. hiÖn kü thuËt xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 20m ? GV giíi thiÖu ®éng t¸c chung c¶ líp: §H häc ch¹y: GV: Lµm mÉu, ph©n tÝch kÜ thuËt sau ®ã ph©n 1. Néi dung bµi míi: líp thµnh 2 nhãm cho HS tËp luyÖn, gv quan s¸t ****** - Ch¹y nhanh: 4L s÷a sai cho c¸c em. + LuyÖn tËp ch¹y bíc 30P’ Nhãm n÷ ****** nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y Häc c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh, gv nh¾c ®¹p sau, t¹i chæ ®¸nh tay. nhì c¸c em thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c. +NT xuÊt ph¸t cao – ch¹y C¬ + nhanh 30m. B¶n 2. TTTC: §¸ cÇu: Nhãm nam Lu©n GV: Lµm mÉu, ph©n tÝch kÜ thuËt sau ®ã híng §H häc §¸ cÇu «n tËp kü thuËt t©ng cÇu phiªn dÉn cho hs tËp luyÖn, quan s¸t söa sai cho c¸c +NT b»ng ®ïi vµ mu bµn ch©n em. c¸ nh©n, theo nhãm 2 – - T©ng cÇu c¸ nh©n. * * * * * * * 3 ngêi. - T©ng cÇu theo nhãm. Còng cè - §æi néi dung 2 GV gäi 1 sè HS lªn thùc hiÖn c¸c néi dung võa * * * * * * * nhãm. häc nhËn xÐt, bæ sung kü thuËt. Trường THCS Tân Hoa Đồng Ngọc Dũng – Thể dục 7 1 Håi tØnh: KÕt 2 NhËn xÐt: thóc 3 DÆn dß: 2x8 5P’ - GV: Híng dÉn cho häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng. - NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña c¸c em, nhËn xÐt giê d¹y. - VÒ nhµ chóng ta tËp luyÖn thªm ë nhµ §H xuèng líp +GV ***************** ***************** *****************
- Xem thêm -