Tài liệu Giáo án thể dục 7 cả năm_cktkn_bộ 12

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 1 LYÙ THUYEÁT: Nguyªn nh©n vµ c¸ch PHOØNG TRAÙNH CHAÁN THÖÔNG KHI HOAÏT ÑOÄNG TDTT (MUÏC 1) A- Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. - BiÕt nguyªn nh©n c¬ b¶n ®Ó x¶y ra chÊn th¬ng vµ c¸ch phßng ngõa 2. KÜ n¨ng: VËn dông ®Ó phßng, tr¸nh chÊn th¬ng khi tËp luyÖn, thi ®Êu. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. - Thùc hiÖn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: nhà thể chất. 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y. - Nh¾c nhë HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi. C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NOÄI DUNG PHÖÔNG PHAÙP – tæ chøc - Kieåm tra só soá lôùp 1 . Muïc tieâu chöông trình TD 7 + Bieát ñöôïc moät soá kieán thöùc, kyõ naêng cô baûn ñeå taäp luyeän giöõ gìn söù khoeû, naâng cao theå löïc. + Goùp phaàn reøn luyeän neáp soáng laønh maïnh, taùc phong nhanh nheïn, kyû luaät, thoùi quen töï giaùc taäp luyeänTDTT, giöõ gìn veä sinh. + Coù söï taêng tieán veà theå löïc, ñaït tieâu chuaån RLTT vaø theå hieän khaû naêng cuûa baûn thaân veà TDTT. + Bieát vaän duïng ôû möùc nhaát ñònh nhöõng ñieàu ñaõ hoïc ? taäp TD thöôøng xuyeân coù aûnh höôûng ñeán vaøo neáp sinh hoaït ôû tröôøng vaø ngoaøi nhaø tröôøng. söùc khoûe nhö theá naøo? (Toát hay xaáu) 2. Noäi dung chöông trình TD 7 - Yeâu caàu HS traät töï nghieâm tuùc tieáp thu baøi + Lí thuyeát chung. +Ñoäi hình ñoäi nguõ. hoïc + Baøi TD phaùt trieån chung. +Chaïy nhanh. + Chaïy beàn. +Baät nhaûy. +Ñaù caàu + Moân theå thao töï choïn (CÇu l«ng). - GV ghi baûng caùc noäi dung chính cuûa + OÂn taäp kieåm tra cuoái hoïc kì, cuoái naêm. chöông trình theå duïc lôùp 7 + Kieåm tra tieâu chuaånRLTT. PHOØNG TRAÙNH CHAÁN THÖÔNG TRONG HOAÏT - Xaây xaùt nheï chöa coù hoaëc coù chaûy maùu ít ÑOÄNG TDTT(TT) 1. YÙ nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông trong ngoaøi da. - Choaùng, ngaát. hoaït ñoäng TDTT. Naâng cao söùc khoeû, phaùt trieån theå löïc cuûa moãi ngöôøi. - Toån thöông cô. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== Theá nhöng do khoâng bieát hoaëc bieát nhöng coi thöôøng, khoâng chòu tuaân theo caùc nguyeân taéc, phöông phaùp khoa hoïc trong hoaït ñoäng TDTT, neân ngöôøi taäp ñaõ ñeå xaûy ra chaán thöông nhö : - Xaây xaùt nheï chöa coù hoaëc coù chaûy maùu ít ngoaøi da. * Ñeå xaûy ra chaán thöông laøm aûnh höôûng xaáu ñeán söùc khoûe, theå löïc, keát quaû hoïc taäphieän taïi cuõng nhö lao ñoäng vaø coâng taùc sau naøy laø ñi ngöôïc laïi vôùi muïc ñích khi tham gia taäp luyeän TDTT. Do ñoù, coù theå noùi chaán thöông laø keû thuø cuûa TDTT. 4. Cuûng coá – daën doø: - Nhaéc laïi yù nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông khi taäp luyeän vaø moät soá chaán thöông thöôøng gaëp - Bong gaân. - Toån thöông khôùp vaø sai khôùp. - Giaäp hoaëc gaõy xöông. - Chaán ñoäng naõo hoaëc coät soáng. Bieát ñöôïc nguyeân nhaân vaø caùch phoøng traùnh khoâng ñeå chaán thöông xaûy ra laø yeâu caàu quan troïng trong quaù trình taäp luyeän vaø thi ñaáu TDTT. - Muïc ñích taäp luyeän TDTT laø gì? - coù em naøo ñeå xaûy ra chaán thöông khi taäp luyeän TDTT khoâng ? - Em haõy keå nhöõng chaán thöông khi taäp TDTT ñaõ xaûy ra vôùi em ( hoaëc veà moät chaán thöông khi hoaït ñoäng theå thao maø em ñöôïc bieát Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 2: ĐHĐN- CHẠY NHANH- CHẠY BỀN - ÑHÑN: ¤n Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, Nghieâm, nghæ, Quay traùi, phaûi, Quay ®aèng sau. - CHAÏY NHANH: Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng. - CHAÏY BEÀN: Chaïy treân ñòa hình töï nhieân, giôùi thieäu hieän töôïng “thôû doác” vaø caùch khaéc phuïc; Moät soá ñoäng taùc thö giaõn, thaû loûng. a- môc tiªu: 1. Kieán thöùc: - Bieát c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thöïc hieän tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè. §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i, quay sau. 2. Kyõ naêng: - Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè. §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, qauy tr¸i, qauy sau. 3. Thaùi ñoä: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. - Thùc hiÖn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: nha thÓ chÊt 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 2 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== NOÄI DUNG I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1- GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2- Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 2 vßng nhµ thÕ chÊt + Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. + EÙp ngang, eùp doïc - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : - Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng - Nghieâm, nghæ, Quay traùi, Quay phaûi - Quay ñaèng sau 2. Chaïy nhanh «ân: + Chaïy böôùc nhoû + Chaïy naâng cao ñuøi + Chaïy goùt chaïm moâng 3. Chaïy beàn: Chaïy treân ñòa hình töï nhieân - Giôùi thieäu hieän töôïng “thôû doác” vaø caùch khaéc phuïc; Moät soá ñoäng taùc thö giaõn, thaû loûng. - Nam : 3 voøng - Nöõ : 2 voøng III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Thaû loûng – Håi tÜnh : Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng, hoài tónh tích cöïc: Vöôn thôû, tay, chaân, ñieàu hoøa. 2. NhËn xÐt tiÕt häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn 3. Híng dÉn vÒ nhµø: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm §Þnh lîng 7 – 10 phót 1L (4 x 8) 28-30phót 8-10 phót 12-14phót 15 m 15 m 15 m 6–8 phót (4 x 8 ) 4–5 phót (4x8) PHÖÔNG PHAÙP - TOÅ CHÖÙC - Líp trëng tËp hîp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV thµnh 3 haøng ngang cöï ly heïp                   (GV) ÑH khôûi ñoäng - GV höông daãn cho HS thöïc hieän caùc ñoäng taùc khôûi ñoäng chung LT    GV - Chia toå : moãi haøng ngang thaønh 1 toå - Caùn söï lôùp moân TD : + 1 lôùp tröôûng + 1 Lôùp phoù + 3 toå ytöôûng + 3 toå phoù ÑH chaïy nhanh - Chaïy voøng quanh saân tröôøng Ñéi h×nh phoå bieán lyù thuyeát * Thôû doác laø thôû nhanh, nhöng noâng, chuû yeáu thôû baèng mieäng… Sau khi chaïy moät thôøi gian thaáy hieän töôïng töùc ngöïc, khoù thôû “ñaùnh troáng ngöïc” khoù vaän ñoäng , khoâng muoán chaïy nöõa vaø thôû doác. * Khaéc phuïc: giaûm toác ñoä, phoái hôïp hít thôû saâu ( hít vaøo baèng muõi thôû ra baèng mieäng) khoaûng 5 -10 laàn laø cô theå coù theå vöôït qua giai ñoaïn ñoù veà traïng thaùi bình thöôøng.                     (GV) ÑH thaû loûng - Doàn haøng cöï ly heïp -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 3 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 3 - ÑHÑN: Nh néi dung tiÕt 2. §ieåm soá töø 1 ®Õn heát vaø ñieåm soá 1 - 2, 1 - 2 ñeán heát. Hoïc: Bieán ñoåi ®éi hình 0 – 2 – 4. - CHAÏY NHANH: Troø chôi: “Chaïy tieáp söùc”, “Chaïy tieáp söùc chuyeån vaät” moät soá ñoäng taùc boå trôï, baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh ( do GV choïn ) a- môc tiªu: 1. Kieán thöùc: - BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn ®éi hình 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang. §i ®Òu - ®øng l¹i 2. Kyõ naêng: - Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng ®éi hình 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang; - Thöïc hieän ®îc §i ®Òu - ®øng l¹i. 3. Thaùi ñoä: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. - Thùc hiÖn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NOÄI DUNG I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 1- GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2- Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - EÙp ngang, eùp doïc 3. KiÓm tra bµi cò: II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : §Þnh lîng 8–10 phót PHÖÔNG PHAÙP - TOÅ CHÖÙC - Líp trëng tËp hîp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV thµnh 3 haøng ngang * * * * * * * * * * * * GV * * * * Khôûi ñoäng (4 x 8 ) GV * * * * * * * * * * * * * * * * -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 4 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== - Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng. Nghieâm , Nghæ, Quay traùi, quay phaûi, quay ñaèng sau. - Ñieåm soá töø 1 – heát, theo chu kyø 1 – 2 ñeán heát. - Hoïc: Bieán ñoåi ñoäi hình 0 – 2 – 4 2. Chaïy nhanh : - Troø chôi “chaïy tieáp söùc”, “chaïy tieáp söùc chuyeån vaät” - Moät soá ñoäng taùc boå trôï, baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh ( do GV choïn ). + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy goùt chaïm moâng + Chaïy naâng cao ñuøi III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Thaû loûng – Håi tÜnh : Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng, hoài tónh tích cöïc: Vöôn thôû, tay, chaân, ñieàu hoøa. 2. NhËn xÐt tiÕt häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 3. Híng dÉn – Daën doø: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm ÑHÑN: GV híng dÉn 1-2 lÇn, yªu cÇu c¸n sù líp cho c¶ líp tËp 28-30 phót 18-20 phót 0 * 2 * 4 * 0 2 * * * * * * * 8-10 phót * * * * * GV GV tÝnh thêi gian, nh¾c nhë. * * * * * * * * * * * * * * * Boå trôï, GV lµm mÉu, uèn n¾n HS thùc hiÖn cßn yÕu 3-5 phót * * * * * * * * * * Thaû loûngï - Doàn haøng cöï ly heïp * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 4 - ÑHÑN: Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, Nghieâm, nghæ, Quay traùi, phaûi, Quay ñaèng sau; Bieán ñoåi ñoäi hình 0 – 2 – 4 - CHAÏY NHANH: ¤ân luyeän taïi choã ñaùnh tay, ñöùng maët höôùng chaïy - xuaát phaùt, chaïy böôùc nhoû, ch¹y n©ng cao ®ïi. - CHAÏY BEÀN: Hoïc phaân phoái söùc khi chaïy; Chaïy treân ñòa hình töï nhieân a- môc tiªu: 1. KiÕn thøc: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 5 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== - BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn ®éi hình 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang. §i ®Òu - ®øng l¹i tõ hµng däc. 2. Kyõ naêng: - Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng ®i ®Òu - ®øng l¹i, ®éi h×nh 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang hoÆc hµng däc. 3. Thaùi ñoä: - Reøn luyeän tính töï giaùc, ñoaøn keát,reøn luyeän thaân theå naâng cao söùc khoûe. B- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NOÄI DUNG I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1- GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2- Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - EÙp ngang, eùp doïc 3- KiÓm tra bµi cò: II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : - Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng. Nghieâm, Nghæ, Quay traùi, quay phaûi, quay ñaèng sau. -Hoïc: Bieán ñoåi ñoäi hình 0 – 2 – 4 2. Chaïy nhanh : - Moät soá ñoäng taùc boå trôï, baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh ( do GV choïn ). + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy goùt chaïm moâng + Chaïy naâng cao ñuøi + Taïi choã ñaùn tay - Ñöùng maët höôùng chaïy xuaát phaùt 3. Chaïy beàn: Hoïc phaân phoái söùc khi chaïy Chaïy treân ñòa hình töï nhieân + Nam : 3 voøng saân + Nöõ : 2 voøng saân III. PHAÀN KEÁT THUÙC : §Þnh lîng 8–10 phót (4 x 8) 28–30 phót 10 - 12 phót 8 –10 phót PHÖÔNG PHAÙP - TOÅ CHÖÙC - Líp trëng tËp hîp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV thµnh 3 haøng ngang * * * * * * * * * * * * * * * Khôûi ñoäng * * * * * * * * * * * * * * * GV cïng HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng, nh¾c nhë HS thùc hiÖn ®óng c¸c t thÕ khëi ®éng ÑHÑN: GV híng dÉn cho HS thùc hiÖn ®éi h×nh 0-2-4 0 * * * * 2 * 4 * * * * 0 2 * * * * * * * * * * * Boå trôï: + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy goùt chaïm moâng + Chaïy naâng cao ñuøi 5 phót - Chaïy nhanh: GV lµm mÉu 1-2 lÇn, gäi HS thùc hiÖn tèt lµm mÉu - Chaïy voøng quanh saân tröôøng - GV tÝnh thêi gian, ®éng viªn HS thùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== 1. Håi tÜnh : Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng, hoài tónh tích cöïc: Vöôn thôû, tay, chaân, ñieàu hoøa. 2. NhËn xÐt tiÕt häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 2. Híng dÉn – Daën doø: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm 4 – 5 phót hiÖn tèt thêi gian quy ®Þnh - kh«ng bá cuéc. GV yªu cÇu c¸n sù líp cho líp chuyÓn ®éi h×nh kÕt thóc. Thaû loûngï * * * * * * * * * * * * * * * - Doàn haøng cöï ly heïp - GV dÆn dß nh¾c nhë thªm Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 5 LYÙ THUYEÁT: PHOØNG TRAÙNH CHAÁN THÖÔNG KHI HOAÏT ÑOÄNG TDTT (MUÏC 2) a- môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. - BiÕt nguyªn nh©n c¬ b¶n ®Ó x¶y ra chÊn th¬ng vµ c¸ch phßng ngõa 2. KÜ n¨ng: VËn dông ®Ó phßng, tr¸nh chÊn th¬ng khi tËp luyÖn, thi ®Êu. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. - Thùc hiÖn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: Trong líp häc 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, tranh vÒ chÊn th¬ng do luyÖn tËp TDTT - HS: GiÊy bót C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NOÄI DUNG PHÖÔNG PHAÙP - tæ chøc -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 7 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: Em haõy neâu yù nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông trong taäp luyeän TDTT? PHOØNG TRAÙNH CHAÁN THÖÔNG TRONG HOAÏT ÑOÄNG TDTT(TT) 1. YÙ nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông trong hoaït ñoäng TDTT. 2. Moät soá nguyeân nhaân cô baûn ñeå xaûy ra chaán thöông vaø caùch phoøng traùnh. a. Moät soá nguyeân nhaân - Khoâng thöïc hieän moät soá nguyeân taéc cô baûn trong taäp luyeän vaø thi ñaáu TDTT nhö : + Nguyeân taéc heä thoáng: taäp thöôøng xuyeân, kieân trì, coù heä thoâng. + Nguyeân taéc taêng tieán: taäp töø nheï ñeán naëng, töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. + Nguyeân taéc vöøa söùc: phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa moãi ngöôøi. - Khoâng ñaûm baûo caùc nguyeân taéc veä sinh trong taäp luyeän TDTT nhö : + Ñòa ñieåm, phöông tieän khoâng baûo ñaûm an toaøn, veä sinh. + Trang phuïc taäp luyeän khoâng phuø hôïp. + Moâi tröôøng khoâng ñaûm baûo an toaøn + Aên uoáng nhieàu tröôùc vaø sau khi taäp… - Khoâng tuaân thuû noäi quy, kyû luaät trong taäp luyeän vaø thi ñaáu. b. Caùch phoøng traùnh: - Khôûi ñoäng thaät kyõ tröôùc khi taäp luyeän vaø thi ñaáu - Taäp töø nheï ñeán naëng, töø ñôi giaûn ñeán phöùc taïp. Khoâng taäp caùc ñoäng taùc khoù, nguy hieåm khi khoâng coù ngöôøi höôùng daãn, baûo hieåm. - Sau khi taäp vaø thi ñaáu caàn thaû loûng hoài tónh tích cöïc. - Khi söùc khoûe coù bieåu hieän khoâng bình thöôøng caàn baùo cho GV ñeå coù bieän phaùp xöû lyù. - Doïn veä sinh saân taäp, kieåm tra caùc duïng cuï taäp luyeän tröôùc khi taäp luyeän. - Maëc trang phuïc phuø hôïp vôùi moân theå thao taäp luyeän. - Khoâng aên nhieàu ngay tröôùc vaø sau khi taäp. Khoâng taém nöôùc laïnh ngay, khong ngoài choõ thoâng gioù. - Taïo neáp soáng laønh maïnh, taäp TDTT thöôøng xuyeân, khoâng uoáng röôïu bia, huùt thuoác,vaø caùc ma tuùy. Khoâng - Kieåm tra só soá lôùp - Goïi 2 HS traû lôøi caâu hoûi.GV boå sung, ghi ñieåm. -? Em haõy keå veà moät soá chaán thöông khi taäp luyeän theå thao maø em bieát (xaûy ra voùi em hoaëc vôùi ngöôøi khaùc ). - ? Theo em nguyeân nhaân ñeå xaûy ra chaán thöông laø gì ? - ? Theo em coù neân taäp caùc ñoäng taùc khoù, phöùc taïp khi môùi hoïc khoâng? -? Coù caàn phaûi veä sinh saân taäp hay khoâng ? vì sao ? -? Maëc quaàn taây vaø aùo sômi khi taäp theå duïc theå thao coù phuø hôïp khoâng? Vì sao? - Aên uoáng nhieàu tröôùc khi taäp thöôøng xaûy ra hieän töôïng gì ñoái vôùi ngöôøi taäp? - Theo em ñeå phoøng traùnh chaán thöông khi taäp luyeän TDTT caàn phaûi laøm gì? - ? Vì sao phaûi taäp töø nheï ñeán naëng, töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 8 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== ra ao, hoà, soâng, bieån taäp bôi hoaëc taém khi khoâng coù ngöôiø höôùng daãn, baûo hieåm. - ¨n nhieàu tröôùc khi taäp luyeän hoaëc thi ñaáu toát hay khoâng? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 9 Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 6 - ÑHÑN: ¤n Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá vaø caùch ñieàu khieån cuûa ngöôøi chæ huy - CHAÏY NHANH: ¤n: Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng. Häc: Ñöùng vai höôùng chaïy-xuaát phaùt A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn ®i ®Òu ®øng l¹i tõ hµng däc 2. KÜ n¨ng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ n¨ng ®éi h×nh ®éi ngò vµ ®iÒu khiÓn ®éi h×nh ®éi ngò. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. B- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y. - HS: VÖ sinh b·i tËp, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi. C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== Néi dung I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1. GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - EÙp ngang, eùp doïc 3. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi – Ch¹y gãt ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc, sau sang ngang. 3- KiÓm tra bµi cò: II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : - Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng. Nghieâm, Nghæ, Quay traùi, quay phaûi, quay ñaèng sau. - Reøn luyeän kyõ naêng ñieàu khieån cuûa ngöôøi chæ huy 2. Chaïy nhanh : - Moät soá ñoäng taùc boå trôï, baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh(doGV choïn) + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy goùt chaïm moâng + Chaïy naâng cao ñuøi - Ñöùng vai höôùng chaïy - xuaát phaùt III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, ®iÒu hßa… 2. NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 3. Bµi tËp vÒ nhµ: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm §Þnh lîng 8–10 phót 3 phót 5 phót 2 lÇn 8 nhÞp 2 lÇn 8 nhÞp 28–30 phót 13-15 phót Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc Líp trëng tËp hîp líp thµnh 3 haøng ngang, b¸o c¸o GV * * * * * * * * * * * * Ñééi h×nh Khôûi ñoäng GV * * * * * * * * * GV ÑHÑN * * * * * * * * * §éi h×nh bæ trôï ***** ***** ***** Ñéi h×nh Chaïy nhanh 13-15 phót 15m 15m 15m 4 – 5 phót 2 lÇn 8 nhÞp * * * * * * * * * * * * * * * GV cho HS + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy goùt chaïm moâng + Chaïy naâng cao ñuøi - Ñöùng vai höôùng chaïy - xuaát phaùt §éi h×nh kÕt thóc - Doàn haøng cöï ly heïp Ñéi h×nh Thaû loûngï * * * * * * * * * * * * * * * - GV dÆn dß nh¾c nhë thªm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 7 - ÑHÑN : ¤n ñi ñeàu – ñöùng laïi, Ñi ñeàu voøng traùi, Ñi ñeàu voøng phaûi. - CHAÏY NHANH: Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng. Ñöùng vai höôùng chaïy-xuaát phaùt - CHAÏY BEÀN: Chaïy treân ñòa hình töï nhieân; Giôùi thieäu hieän töôïng ñau “soùc” vaø caùch khaéc phuïc. A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ®éi h×nh ®éi ngò: ®i ®Òu - ®øng l¹i. 2. KÜ n¨ng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ n¨ng §H§N vµ ®iÒu khiÓn ®éi h×nh ®éi ngò. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. B. ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : Néi dung I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1. GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - EÙp ngang, eùp doïc §Þnh lîng 8 – 10 phót 2 phót 5 phót 2 lÇn 8 nhÞp Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc Líp trëng tËp hîp líp thµnh 3 haøng ngang, b¸o c¸o GV ÑH Khôûi ñoäng GV * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * *ï Ñéi h×nh Chaïy nhanh GV * * * * * * * * * * * * * * * Ñéi h×nh lyù thuyeát GV * * * * * * * * * * * * * * * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 3. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi – - Ch¹y gãt ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc, sau sang 2 lÇn 8 nhÞp ngang. 3. KiÓm tra bµi cò: II. PHAÀN CÔ BAÛN : 3 phót 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : 28-30phót - ¤n: Ñi ñeàu – ñöùng laïi. 12-14 phót + Ñi ñeàu voøng traùi. + Ñi ñeàu voøng phaûi 2. Chaïy nhanh : - Moät soá ñoäng taùc boå trôï, baøi taäp phaùt trieån 14 -16 phót söùc nhanh ( do GV choïn ). + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy goùt chaïm moâng GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== + Chaïy naâng cao ñuøi - Hoïc : Ngoài xoåm – xuaát phaùt 3. Chaïy beàn: Hoïc phaân phoái söùc khi chaïy Chaïy treân ñòa hình töï nhieân + Nam : 3 voøng saân + Nöõ : 2 voøng saân III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, ®iÒu hßa… 2. NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 3. Híng dÉn vÒ nhµ: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm 15m 15m 15m 6 phót 4-5 phót 2 lÇn 8 nhÞp b. Hieän töôïng ñau soùc vaø caùch khaéc phuïc: - Laø ñau ôû vuøng thöôïng vò hoaëc maïng söôøn. Suaát hieän khi baét ñaàu, trong, hoaëc sau khi taäp. - Do trình ñoä keùm, khoâng bieát caùch thôû khi chaïy hoaëc do aên uoáng nhieàu saùt khi taäp.vv…- Khaéc phuïc: chaïy chaäm laïi, hít thôû saâu vaø caàn khôûi ñoïng kyõ tröôùc khi taäp, taäp töø nheï ñeán naëng, töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp, töø chaäm ñeán nhanh ÑH Thaû loûngï GV * * * * * * * * * * - Doàn haøng cöï ly heïp - GV dÆn dß nh¾c nhë thªm Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 8 - ÑHÑN: §i ñeàu – ñöùng laïi, Ñi ñeàu voøng traùi, Ñi ñeàu voøng phaûi, Ñoåi chaân khi ñi ®Òu sai nhòp. - CHAÏY NHANH: Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng. Häc: Ngoài xoåm - xuaát phaùt. A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn §H§N ®i ®Òu - ®øng l¹i 2. KÜ n¨ng: Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng caùc kyõ naêng ÑHÑN vµ ®iÒu khiÓn §H§N. - Thöïc hieän ñöôïc caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh. Xuaát phaùt ñuùng tö theá. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. B. ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : Néi dung §Þnh lîng I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 7-10 phót 1. GV nhËn líp: 2 phót - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, 5 phót h«ng, vai. - EÙp ngang, eùp doïc 2 lÇn 8 nhÞp 3. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi – Ch¹y gãt ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc, sau sang ngang. 2 lÇn 8 nhÞp 3. KiÓm tra bµi cò: II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : - ¤n: Ñi ñeàu – ñöùng laïi. 28-30 phót + Ñi ñeàu voøng traùi 12-14 phót + Ñi ñeàu voøng phaûi 15m - Ñoåi chaân khi ñi sai nhòp 15m 2. Chaïy nhanh : 15m - Moät soá ñoäng taùc boå trôï, baøi taäp phaùt trieån 15m söùc nhanh ( do GV choïn ). 14-16 phót + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy goùt chaïm moâng + Chaïy naâng cao ñuøi - Hoïc : Ngoài xoåm – xuaát phaùt 15m 15m 15m III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, ®iÒu hßa… 2. NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 3. Híng dÉn vÒ nhµ: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc Líp trëng tËp hîp líp thµnh 3 haøng ngang, b¸o c¸o GV * * * * * * * * * * * * * * * Ñéi h×nh Khôûi ñoäng GV * * * * * * * * * * * * ÑHÑN * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * ÑH Boå trôï GV ***** ***** ***** Ñéi h×nh Chaïy nhanh GV 4-5 phót 2 lÇn 8 nhÞp Ñéi h×nh Thaû loûngï GV * * * * * * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== * * * * * - Doàn haøng cöï ly heïp - GV dÆn dß nh¾c nhë thªm Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 9 - ÑHÑN: ¤n ñi ñeàu – ñöùng laïi, Ñi ñeàu voøng traùi, Ñi ñeàu voøng phaûi, ñoåi chaân khi ñi sai nhòp, bieán ñoåi ®éi hình 0 – 2 – 4. - CHAÏY NHANH: Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng. Ngoài xoåm - xuaát phaùt - CHAÏY BEÀN: Hoïc c¸ch kieåm tra maïch tröôùc, sau khi chaïy vaø theo doõi söùc khoeû; Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn §H§N ®i ®Òu - ®øng l¹i 2. KÜ n¨ng: Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng caùc kyõ naêng ÑHÑN vµ ®iÒu khiÓn §H§N. - Thöïc hieän ñöôïc caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh. Xuaát phaùt ñuùng tö theá. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. B. ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : Néi dung §Þnh lîng I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 7–10 phót 1. GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - EÙp ngang, eùp doïc 5 phót * Khëi ®éng chuyªn m«n: 2 lÇn 8 nhÞp - Ch¹y bíc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi – Ch¹y gãt ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc, sau sang ngang. 3. KiÓm tra bµi cò: II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ :-¤n: Ñi ñeàu – ñöùng laïi.+ Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc Líp trëng tËp hîp líp thµnh 3 haøng ngang, b¸o c¸o GV * * * * * * * * * * * * * * * ÑH Khôûi ñoäng ÑHÑN GV 0 2 * * 4 * 0 * 2 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== 2 lÇn 8 nhÞp Ñi ñeàu voøng traùi+ Ñi ñeàu voøng phaûi - Ñoåi chaân khi ñi sai nhòp 28-30 phót * bieán ñoåi ñoäi hình 0-2-4 10-12 phót 2. Chaïy nhanh : - Moät soá ñoäng taùc boå trôï, baøi taäp phaùt trieån 15 m söùc nhanh (do GV choïn). 15 m + Chaïy böôùc nhoû.+ Chaïy goùt chaïm moâng 15 m + Chaïy naâng cao ñuøi - Hoïc : Ngoài xoåm – xuaát phaùt 6- 8 phót 3. Chaïy beàn: 15 m * kieåm tra maïch tröôùc, sau khi chaïy vaø theo 15 m doõi söùc khoeû. 15 m III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét nam sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, ®iÒu hßa… 400 m 2. NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS N÷ 350 m cha chó ý tËp luyÖn) 3. Híng dÉn vÒ nhµ: 4-5 phót - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm 2 lÇn 8 nhÞp Ngày soạn: Ngày dạy: Boå trôï ***** ***** ***** Chaïy nhanh GV höôùng daãn ño maïch - Chaïy voøng quanh saân tröôøng * * * * * * * * * * * * * * * * GV höôùng daãn HS caùch ño maïch vaø theo doõi söùc khoeû. * Hoïc phaân phoái söùc khi chaïy: Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. + Nam : 3 voøng saân + Nöõ :2 voøng saân Thaû loûngï GV cho líp trëng: - Doàn haøng cöï ly heïp * * * * * * * * * * * * * * * - GV dÆn dß nh¾c nhë thªm TiÕt 10 - ÑHÑN: ¤n moät soá kyõ naêng hoïc sinh thöïc hieän coøn yeáu ( do GV choïn ); Hoïc : Bieán ñoåi ñoäi hình 0-3-6-9. - CHAÏY NHANH: ¤n: Ñöùng vai höôùng chaïy – xuaát phaùt. Hoïc : tö theá saün saøng – xuaát phaùt . A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn §H§N ®i ®Òu - ®øng l¹i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== 2. KÜ n¨ng: Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng caùc kyõ naêng ÑHÑN vµ ®iÒu khiÓn §H§N. - Thöïc hieän ñöôïc caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh. Xuaát phaùt ñuùng tö theá. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. B. ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : Néi dung I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1. GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: * Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - EÙp ngang, eùp doïc §Þnh lîng 8-10 phót 5 phót 2 lÇn 8 nhÞp * Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi – Ch¹y gãt ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc, sau sang ngang. 2 lÇn 8 nhÞp 3. KiÓm tra bµi cò: 2 lÇn 8 nhÞp II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : 28-30 phót - ¤n caùc ñoäng taùc HS coøn yeáu: 12-14phót + Ñi ñeàu – ñöùng laïi. 15 m + Chaïy ñeàu – ñöùng laïi 15 m + Ñoåi chaân khi ñi sai nhòp 15 m + Quay ñaèng sau 2 lÇn - Hoïc : bieán ñoåi ñoäi hình 0-3-6-9 14–16 phót 2. Chaïy nhanh 2 lÇn - ¤ân : + Ñöùng vai höôùng chaïy – xuaát phaùt 15 m + Ngoài – xuaát phaùt 15 m -Hoïc : Tö theá saün saøng – xuaát phaùt 15 m Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc Líp trëng tËp hîp líp thµnh 3 haøng ngang, b¸o c¸o GV * * * * * * Khôûi ñoäng GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ÑHÑN 0 9 * 3 6 * * 9 * 0 * 3 * * 6 * ***** ***** ***** ÑH Chaïy nhanh ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, ®iÒu hßa… 2. NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 3. Bµi tËp vÒ nhµ: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm 4-5 phót 2 lÇn 8 nhÞp HS th¶ láng ch©n, toµn th©n, hÝt thë s©u, ®Òu, kÕt hîp v¬n tay. l¾c cæ. * * * * * * * * * * * * * * * - Doàn haøng cöï ly heïp - GV dÆn dß nh¾c nhë thªm Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 11 - ÑHÑN: ¤n moät soá kyõ naêng hoïc sinh thöïc hieän coøn yeáu ( do GV choïn ); Bieán ñoåi ñoäi hình 0-3-6-9, bieán ñoåi hình 0 – 2 – 4 - CHAÏY NHANH: ¤n Ñöùng vai höôùng chaïy – xuaát phaùt, tö theá saün saøng – xuaát phaùt - Xuaát phaùt - CHAÏY BEÀN: Chaïy treân ñòa hình töï nhieân A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn §H§N ®i ®Òu - ®øng l¹i 2. KÜ n¨ng: Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng caùc kyõ naêng ÑHÑN vµ ®iÒu khiÓn §H§N. - Thöïc hieän ñöôïc caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh. Xuaát phaùt ñuùng tö theá. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. B. ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y: Néi dung §Þnh lîng I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 8-10 Phót 1. GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: - Caùc khôùp : Coå tay, coå chaân, vai, hoâng , goái. Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc Líp trëng tËp hîp líp thµnh 3 haøng ngang, b¸o c¸o GV * * * * * * * * * * * * * * * Ñéi h×nh Khôûi ñoäng ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== - EÙp ngang, eùp doïc . Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi – 5 Phót Ch¹y go¸t ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc, sau 2 lÇn 8 nhÞp sang ngang. 2 lÇn 8 nhÞp 3. Kieåm tra baøi cuõ: kieåm tra moät soá kó naêng veà ÑH ÑN II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : - «ân: + Ñi ñeàu voøng traùi + Ñi ñeàu voøng phaûi 3 phót + Ñoåi chaân khi ñi sai nhòp * bieán ñoåi ñoäi hình 0-3-6-9 28-30 phót * bieán ñoåi ñoäi hình 0-2-4 10-12 phót * Cuûng coá: 2. Chaïy nhanh : 15 m «n: + Ngoài - xuaát phaùt 15 m + Ñöùng vai höôùng chaïy – xuaát phaùt 15 m + Tö theá saün saøng – xuaát phaùt 15 m 3. Chaïy beàn: 15 m Chaïy treân ñòa hình töï nhieân 15 m + Nam : 3 voøng saân 8-10 phót + Nöõ : 2 voøng saân 6- 8 phót III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, 400 m mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, ®iÒu 350 m hßa… 2. NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh 4-5 phót nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 2 lÇn 8 nhÞp 3. Bµi tËp vÒ nhµ: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm Ngày soạn: Ngày dạy: * * * * * * * * * * - Moãi laàn kieåm tra 2, 3 em * * * * * * * * * * ÑHÑN 0 * 3 * 0 * 2 * GV 6 * 9 * 4 * 0 * 3 * 0 * 6 * 9 * 2 * - Chaïy voøng quanh saân thÓ chÊt * HS th¶ láng ch©n, toµn th©n, hÝt thë s©u, ®Òu, kÕt hîp v¬n tay. l¾c cæ. * * * * * * * * * * * * * * * Ñéi h×nh Thaû loûngï GV: cho HS Doàn haøng cöï ly heïp - GV dÆn dß nh¾c nhë thªm TiÕt 12 - ÑHÑN: ¤n Bieán ñoåi ñoäi hình 0-3-6-9, bieán ñoåi hình 0 – 2 – 4. - CHAÏY NHANH: ¤n: Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, tö theá saün saøng – xuaát phaùt. Hoïc: chaïy ñaïp sau A. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn §H§N ®i ®Òu - ®øng l¹i, bieán ñoåi hình 0 – 2 – 4. 2. KÜ n¨ng: Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng caùc kyõ naêng ÑHÑN vµ ®iÒu khiÓn §H§N. - Thöïc hieän ñöôïc caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh. Xuaát phaùt ñuùng tö theá. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục 7 Năm học 2014-2015 ====================================================================== - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. B. ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y: Néi dung I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1. GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: - Caùc khôùp : Coå tay, coå chaân, vai, hoâng, goái. - EÙp ngang, eùp doïc * Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi – Ch¹y go¸t ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc, sau sang ngang. 3. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra cách biến đổi đội hình 0-2-4 II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hình ñoäi nguõ : * bieán ñoåi ñoäi hình 0-3-6-9 * bieán ñoåi ñoäi hình 0-2-4 * Cuûng coá: 2. Chaïy nhanh : ¤ân: + Chaïy böôùc nhoû + Chaïy naâng cao ñuøi + Tö theá saün saøng – xuaát phaùt Hoïc : chaïy ñaïp sau *uûng coá:PHAÀN KEÁT UÙC : xuÊt ph¸t III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, ®iÒu hßa… 2. NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 3. Bµi tËp vÒ nhµ: §Þnh lîng 8 – 10 phót 2 phót Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc Líp trëng tËp hîp líp thµnh 3 haøng ngang, b¸o c¸o GV (GV)                      5 phót 2 lÇn 8 nhÞp - Ñoäi hình daøn haøng khôûi ñoäng (GV)                      2 lÇn 8 nhÞp 3 phót 28-30 phót 12-14 phót 15 m 15 m 15 m 14 -16 phót 15 m 15 m 15 m 4-5 phót 2 lÇn 8 nhÞp - Mỗi lần kiểm tra 3, 4 em §éi h×nh luyÖn tËp 0 3 6 9 0 3 6 9 * * * * * * * * 0 * 2 * 4 * 0 * 2 * HS th¶ láng ch©n, toµn th©n, hÝt thë s©u, ®Òu, kÕt hîp v¬n tay. l¾c cæ. GV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi
- Xem thêm -