Tài liệu Giáo án thể dục 7 cả năm_cktkn_bộ 11

  • Số trang: 151 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7 GV: TrÇn ViÖt Hïng So¹n: Gi¶ng: TiÕt 1 lý thuyÕt a. Môc tiªu - Giíi thiÖu néi dung ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 7. - Cung cÊp cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT. b. Yªu cÇu - HiÓu vµ n¾m ®îc ý nghÜa, mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n vµ c¸ch phßng tr¸nh chÊn th¬ng. - BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· häc ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu. c. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p i. PhÇn më ®Çu Gi¸o viªn nhËn líp: - Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc, nh¾c nhë tinh thÇn häc tËp. - Giíi thiÖu bµi häc: Môc tiªu - néi dung. Ch¬ng tr×nh thÓ dôc 7. ii. PhÇn c¬ b¶n 1. Môc tiªu m«n häc - Gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ ®· häc ë líp 6, chuÈn bÞ cho viÖc häc tËp ë ch¬ng tr×nh líp 8. - BiÕt ®îc mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó tËp luyÖn gi÷ g×n søc kháe, n©ng cao thÓ lùc. - Gãp phÇn rÌn luyÖn nÕp sèng lµnh m¹nh, t¸c phong nhanh nhÑn. - Cã sù t¨ng tiÕn vÒ thÓ lùc. - BiÕt vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo nÕp sèng sinh ho¹t ë trêng vµ ngoµi nhµ trêng. 2. Néi dung - Lý thuyÕt chung - §H §N - Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - Trß ch¬i vµ c¸c ®éng t¸c bæ trî - M«n thÓ thao tù chän. 3. Phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT  ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong TDTT - Môc ®Ých tham gia TDTT lµ n©ng cao søc kháe, ph¸t triÓn thÓ lùc. Nhng do kh«ng biÕt hoÆc biÕt nhng coi thêng, kh«ng chÞu tu©n theo c¸c nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p tËp luyÖn nªn ®· ®Ó chÊn th¬ng x¶y ra nh: x©y x¸t nhÑ, cho¸ng ngÊt, bong g©n, dËp, g·y x¬ng... BiÕt ®îc nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh lµ ®iÒu quan träng trong thÓ thao. iii. PhÇn kÕt thóc - Cñng cè + Môc ®Ých tËp luyÖn TDTT lµ g×? + Em h·y kÓ vÒ mét chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT mµ em biÕt? - Gi¸o viªn nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm. 1 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7  2 GV: TrÇn ViÖt Hïng  Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7 TiÕt 2 GV: TrÇn ViÖt Hïng So¹n: Gi¶ng: lý thuyÕt a. Môc tiªu - Cã nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt vÒ nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh chÊn th¬ng, bíc ®Çu biÕt tù kiÓm tra m¹ch theo dâi søc khoÎ trong tËp luyÖn. b. Yªu cÇu - BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· häc vµo tËp luyÖn ®Ó b¶o ®¶m an toµn. c. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p i. PhÇn më ®Çu - Gi¸o viªn nhËn líp: Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc, nh¾c nhë tinh thÇn, th¸i ®é häc tËp. - Giíi thiÖu bµi míi: Phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT - néi qui, trang phôc tËp luyÖn. ii. PhÇn c¬ b¶n 1. Mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n vµ c¸ch phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong tËp luyÖn a. Mét sè nguyªn nh©n - Kh«ng thùc hiÖn ®óng mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu: + Nguyªn t¾c hÖ thèng + Nguyªn t¾c t¨ng tiÕn + Nguyªn t¾c võa søc. - Kh«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c vÖ sinh trong tËp luyÖn TDTT: + §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn kh«ng ®¶m b¶o + Trang phôc kh«ng gän gµng, kh«ng phï hîp. - Kh«ng tu©n thñ néi quy, kû luËt trong tËp luyÖn b. C¸ch phßng tr¸nh - B¾t ®Çu buæi tËp hoÆc thi ®Êu nhÊt thiÕt ph¶i khëi ®éng cho tèt ®Ó c¬ thÓ thÝch nghi víi tr¹ng th¸i vËn ®éng. - CÇn tËp tõ nhÑ ®Õn nÆng, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. KÕt thóc buæi tËp ph¶i th¶ láng. - VÖ sinh s©n tËp vµ kiÓm tra söa ch÷a c¸c ph¬ng tiÖn tËp luyÖn, cã kÕ ho¹ch trång c©y xanh, cã hÖ thèng tho¸t níc. - CÇn t¹o cho m×nh mét nÕp sèng lµnh m¹nh, tËp luyÖn thêng xuyªn, kh«ng uèng bia, rîu, chÊt ma tuý. 2. Biªn chÕ tæ - chän c¸n sù - Chia líp thµnh 4 tæ tËp luyÖn: 2 nam, 2 n÷. - C¸n sù bé m«n cã tiªu chuÈn: kháe m¹nh, nhanh nhÑn, häc tËp c¸c m«n kh¸, cã kh¶ n¨ng vÒ TDTT. 3. Néi quy vµ trang phôc tËp luyÖn - C¸n sù bé m«n ph¶i tËp chung líp ngoµi s©n tríc khi trèng vµo líp, ®iÓm danh, khi gi¸o viªn vµo líp, c¸n sù cho líp ®øng nghiªm vµ b¸o c¸o sÜ sè cho gi¸o viªn. Khi kÕt thóc giê häc gi¸o viªn h« "Gi¶i t¸n", c¶ líp h« " Kháe". - Trang phôc tËp luyÖn ph¶i gän gµng, kh«ng ®i guèc, dÐp lª vµo hµng. - Trong hµng ngò kh«ng mÊt trËt tù. - Muèn ra hoÆc vµo líp ph¶i xin phÐp thÇy c«. iii. PhÇn kÕt thóc 1. Cñng cè - Theo em nguyªn nh©n x¶y ra chÊn th¬ng lµ g×? - §Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c t¨ng tiÕn, em cÇn tËp luyÖn nh thÕ nµo? 2. VÒ nhµ: ¤n l¹i toµn bé bµi: Phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT. 3 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7  3. Giê sau c¸c em ®i dÇy, tËp trung ®óng giê 4 GV: TrÇn ViÖt Hïng  Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7 GV: TrÇn ViÖt Hïng So¹n: Gi¶ng: TiÕt 3. §éi h×nh - ®éi ngò ch¹y nhanh - ch¹y bÒn a. Môc tiªu - §H §N: RÌn cho häc sinh t thÕ ®óng, t¸c phong khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn cã kû luËt. - Ch¹y nhanh: trang bÞ cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt, kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó rÌn luyÖn ph¸t triÓn søc nhanh. - Ch¹y bÒn: Häc sinh n¾m v÷ng mét sè kü n¨ng vµ hiÓu biÕt ®Ó ¸p dông vµo ch¹y bÒn. b. Yªu cÇu - C¸c em thùc hiÖn ®óng, ®Òu, ®Ñp c¸c néi dung ®· häc ë líp 6, thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng mét sè trß ch¬i, ®éng t¸c bæ trî kü thuËt vµ ph¸t triÓn thÓ lùc míi häc. c. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p Néi dung §L i. PhÇn më ®Çu 1. Gi¸o viªn nhËn líp: Líp trP ëng b¸o c¸o sÜ sè, trang phôc tËp luyÖn. 2. Giíi thiÖu bµi míi - §H §N - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn. - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc. Ph¬ng ph¸p - tæ chøc 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  HS   GV ii. PhÇn c¬ b¶n 1. §éi h×nh ®éi ngò a. TËp hîp hµng däc: ¤n tËp X X X X 2 L X X X X X X X X X X X X X X X X  CS - Thùc hiÖn 2 lÇn. - C¸n sù lªn h« : " Thµnh 1-23-4" hµng däc tËp hîp. ChØ huy c¸ch tæ 1: 0,8m - 1m, c¸c tæ ®øng bªn tr¸i tæ 1. + TËp hîp hµng däc dãng hµng KhÈu lÖnh: "Nh×n tríc… th¼ng". C¸c tæ trëng nhanh chãng ®iÒu Chia tæ tËp luyÖn c¸c tæ tríc lªn ®iÒu khiÓn. X X X X X 5 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7  chØnh kho¶ng c¸ch hµng ngang vµ lµm chuÈn. C¸c em ®øng sau nh×n g¸y em tríc, ®¸nh m¾t sang ph¶i ®Ó nh×n hµng ngang. KhÈu lÖnh "Th«i", + §øng nghiªm - nghØ + Quay ph¶i (tr¸i) KhÈu lÖnh: "Bªn ph¶i (tr¸i) quay". - Quay ph¶i: dïng gãt ch©n ph¶i vµ nöa bµn ch©n tr¸i lµm trô quay 900 sang ph¶i sau ®ã rót ch©n tr¸i vÒ. - Quay tr¸i: dïng gãt ch©n tr¸i vµ nöa bµn ch©n ph¶i lµm trô quay 900 sang tr¸i sau ®ã rót ch©n ph¶i vÒ. - Quay sau: KhÈu lÖnh: "§»ng sau…quay". GV: TrÇn ViÖt Hïng X X X X X X X X X X X X X X X  GV - Em h·y thùc hiÖn ®éng t¸c quay ph¶i, quay tr¸i? X X X X X X X X X X X X X X X X Dïng gãt ch©n ph¶i mòi bµn ch©n tr¸i lµm trô, quay 1800 vÒ sau. Th©n ngêi th¼ng sau ®ã rót ch©n tr¸i vÒ. 2. Ch¹y nhanh a. Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt - Chia líp thµnh 4 tæ c©n søc nhau. - Ngêi ®Çu hµng ch¹y lªn nhÆt bãng ë vßng trßn 1 ®Æt vµo trong vßng trßn 2 råi ch¹y vÒ ®Ëp vµo ngêi tiÕp theo. b. Bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh 2x1 - §øng vai híng ch¹y - xuÊt 5m ph¸t. 2 6  GV - Gi¸o viªn h« lÇn 1 häc sinh tËp hîp. - LÇn 2-3 c¸n sù h«, gi¸o viªn quan s¸t söa ch÷a. - Thi ®ua tõng nhãm. 15m 2m oooo xxxxx  -  oooo xxxxx  -  Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7  - §øng lng híng ch¹y - xuÊt L ph¸t. - Ch¹y nhanh theo tÝn hiÖu. - 3. Ch¹y bÒn - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - Ch¹y 2/3 søc 2 vßng s©n thÓ dôc. 4. Cñng cè - 2 em thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c quay. - 2 em lªn thùc hiÖn vai híng ch¹y vµ lng híng ch¹y. GV: TrÇn ViÖt Hïng oooo xxxxx  -  oooo xxxxx  -  §i nhanh xxxx xxxx xxxx xxxx ch¹y nhanh - Häc sinh quan s¸t - nhËn xÐt. - Gi¸o viªn bao qu¸t nhËn xÐt chung. iii. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng - Cói gËp s©u, hÝt thë. - Rò ch©n, tay. 2. VÒ nhµ: - ¤n c¸c ®éng t¸c ®· häc. - Ch¹y vµo buæi s¸ng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GV 7 X X X X Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7  GV: TrÇn ViÖt Hïng So¹n: Gi¶ng TiÕt 4. §éi h×nh - ®éi ngò ch¹y nhanh - ch¹y bÒn a. Môc tiªu - ¤n mét sè kü n¨ng ®· häc. §iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt. §iÓm sè 1-2; 1-2; §éi h×nh 02-4. - ¤n c¸c ®éng t¸c bæ trî: ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. b. Yªu cÇu - C¸c em biÕt vµ thùc hiÖn ®îc ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c, nhanh nhÑn. - BiÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo trong ho¹t ®éng cña trêng vµ ngoµi nhµ trêng. c. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p Néi dung i. PhÇn më ®Çu - NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, trang phôc tËp luyÖn. - Giíi thiÖu: nhiÖm vô, yªu cÇu néi dung bµi häc. §L 1-3' - Líp trëng tËp chung, ®iÓm sè b¸o c¸o cho gi¸o viªn sÜ sè. - Gi¸o viªn nãi ng¾n gän dÔ hiÓu, ®ñ ý. ii. PhÇn c¬ b¶n 1. Khëi ®éng: - TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc c¬ b¶n. - ¤n ®éi h×nh ®éi ngò. Ph¬ng ph¸p - tæ chøc 3-5' X 8 X X X Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7 + TËp hîp hµng häc, dãng hµng, ®iÓm sè. + §iÓm sè 1-2; 1-2; cho ®Õn hÕt. 2. Häc míi a. BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4 - C¸c em ®iÓm sè 0 - 2- 4. NÕu cã tõ 2 hµng däc hoÆc 2 hµng ngang trë lªn th× hµng nä c¸ch hµng kia 6 bíc. - KhÈu lÖnh: "Theo sè ®· ®iÓm… bíc". - Thùc hiÖn: tõ ®éi h×nh hµng ngang, nh÷ng em 0 ®øng nguyªn; sè 2 hai bíc; sè 4 bèn bíc. §ång lo¹t bíc ch©n tr¸i tríc. + §éi h×nh hµng däc Sè 0 ®øng yªn, sè 2 bíc sang tr¸i hai bíc, sè 4 bíc bèn bíc, thu ch©n ph¶i vÒ, dãng hµng. 3. Ch¹y nhanh a. Trß ch¬i: "Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt". - KÎ v¹ch ®Ých - XP': 10m Líp chia 2 ®éi nam, 2 ®éi n÷ ®Òu nhau: ë ®Ých mçi ®éi 1 qu¶ bãng trong vßng trßn. Khi cã lÖnh em sè 1 cña mçi ®éi nhanh chãng ch¹y lªn cÇm bãng ch¹y vÒ ®a cho ngêi sè 2; ngêi sè 2 cÇm bãng ch¹y lªn ®Ó vµo vßng trßn, ch¹y vÒ ®Ëp vµo tay  GV: TrÇn ViÖt Hïng 2L 2L X X X X X X X X X X X X X X X X 2L      - Gi¸o viªn lµm mÉu híng dÉn häc sinh tËp. §éi h×nh hµng däc       Gi¸o viªn lµm träng tµi. ngêi thø 3. Cø tiÕp tôc nh vËy cho ®Õn ngêi cuèi cïng. §éi nµo hÕt tríc lµ th¾ng. 9 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7  b. §éng t¸c bæ trî + N©ng cao ®ïi: ®a ch©n 1. 2x10 + Ch¹y bíc nhá: miÕt bµn m ch©n trªn. + Ch¹y ®¸ l¨ng sau. 4. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. + ¤n ch¹y t¹i chç. + T¹i chç tËp thë theo nhÞp ®Õm: HÝt vµo b»ng mòi thë ra b»ng måm. + TËp luyÖn cù ly: 300m (nam) 250m (n÷). GV: TrÇn ViÖt Hïng - Dïng ®éi h×nh trß ch¬i cho c¸c em tËp luyÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî. - C¸n sù ®iÒu khiÓn - gi¸o viªn quan s¸t söa sai. - Tèp nä c¸ch tèp kia 10m, Kh«ng chen lÊn x« ®Èy nhau. Nam ch¹y tríc, n÷ ch¹y sau. Mét tèp 6 em ch¹y. iii. PhÇn kÕt thóc 1. Gäi 2 em lªn thùc hiÖn ®éng t¸c bæ trî. Tæ 1: Lªn thùc hiÖn biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2- 4. 2. VÒ nhµ + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. + TËp ch¹y vµo buæi s¸ng. 3. NhËn xÐt giê häc - Tuyªn d¬ng c¸c em häc tèt 5-7' Tæ 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt. - Gi¸o viªn ®a ra kÕt luËn chung. TiÕt 5. §éi h×nh - ®éi ngò ch¹y nhanh - ch¹y bÒn So¹n: Gi¶ng: + §H §N: - ¤n: tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, quay ph¶i, quay tr¸i, sau, ®øng nghiªm, nghØ. 10 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7  GV: TrÇn ViÖt Hïng + Ch¹y nhanh: - ¤n: 1 sè bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh. T¹i chç ®¸nh tay, xuÊt ph¸t mÆt híng ch¹y. + Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. a. Môc tiªu - ¤n mét sè kü n¨ng ®· häc. Yªu cÇu thùc hiÖn tèt vµ chuÈn c¸c ®éng t¸c. - RÌn luyÖn kü n¨ng ph¸t triÓn søc nhanh cho häc sinh. - Gióp c¸c em n¾m v÷ng kü n¨ng ®Ó ¸p dông vµo tËp ph¸t triÓn søc bÒn. b.. Yªu cÇu - BiÕt vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c néi dung «n tËp. - Thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt mét sè trß ch¬i, ®éng t¸c bæ trî kü thuËt vµ ph¸t triÓn thÓ lùc míi. - BiÕt vËn dông ®Ó tù tËp hµng ngµy. c. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p Néi dung i. PhÇn më ®Çu §L 13' - NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, trang phôc tËp luyÖn. - Giíi thiÖu néi dung bµi häc, nhiÖm vô, yªu cÇu. ii. PhÇn c¬ b¶n 1. Khëi ®éng - TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc: tay, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n. - Xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. 2. Bµi häc §H §N a. ¤n ®éi h×nh - ®éi ngò - TËp hîp hµng däc - dãng hµng, ®iÓm sè. - §éi h×nh 0 - 2 - 4. b. TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè - KhÈu lÖnh: "thµnh 1 (2, 3, 4…) Ph¬ng ph¸p - tæ chøc X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Gi¸o viªn nãi ng¾n gän, ®ñ ý. 30 -35' X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  2L 2L 11 X X X X X X X X X X Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7 hµng ngang tËp hîp". Ngêi chØ huy tay tr¸i ngang. Tæ trëng tæ 1 ®øng s¸t vai vµo tay chØ huy. Tæ trëng c¸c tæ ®øng lÇn lît sau tæ 1 t¹o thµnh 1 hµng däc (0,6m) tæ viªn ®øng bªn tr¸i tæ trëng. - Dãng hµng: KhÈu lÖnh: "Nh×n ph¶i (tr¸i)…th¼ng " Tæ trëng tæ 1 lµm chuÈn c¸c tæ viªn liÕc m¾t vÒ phÝa tæ trëng  GV: TrÇn ViÖt Hïng LT: §iÒu khiÓn, gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2L ®Ó chØnh. - KhÈu lÖnh "Th«i" tÊt c¶ nghiªm. c. §iÓm sè "C¶ líp ®iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt". 3. Ch¹y nhanh + Ch¹y bíc nhá §øng th¼ng 2 mòi ch©n s¸t v¹ch xuÊt ph¸t, 2 ch©n lu©n phiªn ch¹y nh÷ng bíc ng¾n vÒ tríc, t¨ng dÇn tÇn sè khi ch©n ch¹m ®Êt miÕt xuèng ®Êt. Ch¹m 1/2 bµn ch©n trªn, cæ ch©n linh ho¹t. + Ch¹y n©ng cao ®ïi Mçi bíc ch¹y khi ®a vÒ tríc cÇn chñ ®éng n©ng cao ®ïi ngang h¬n th¾t lng, th©n trªn h¬i ng¶ vÒ tríc. + Ch¹y gãt ch¹m m«ng Bíc ra tríc 1 bíc 0,3 - 0,4m. Khi n©ng ch©n sau cÇn hÊt gãt ch¹m m«ng, sau ®ã ®a vÒ tríc ch¹m ®Êt 1/2 ch©n trªn. 4. Ch¹y bÒn - TËp ch¹y t¹i chç - Ch¹y h×nh sè 8 - LuyÖn tËp cù ly: - Gi¸o viªn ph©n tÝch lµm mÉu. - Gi¸o viªn h« cho líp thùc hiÖn theo khÈu lÖnh, thay ®æi vÞ trÝ kh¸c nhau. - Líp trëng ®iÒu khiÓn, gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em cha tËp ®óng. Gi¸o viªn híng dÉn vµ lµm mÉu chËm ®Ó häc sinh quan s¸t tËp theo. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  T¹i chç tËp c¸c ®éng t¸c bæ trî, sau khi tËp t¬ng ®èi nhÞp nhµng gi¸o viªn cho di chuyÓn 14 - 15m. Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho häc sinh. - Gi¸o viªn cho tõng tèp vµo tËp ch¹y mçi tèp c¸ch nhau 10m. - Gi¸o viªn híng dÉn cho häc 12  Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7 + 300m (Nam) + 250m (N÷). - Khi ch¹y vÒ kh«ng ®øng t¹i chç ph¶i ch¹y nhÑ nhµng. GV: TrÇn ViÖt Hïng sinh thùc hiÖn ®éng t¸c håi tÜnh. 1' 1L iii. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng: rò tay ch©n, nh¶y th¶ láng. 3-5' 2. NhËn xÐt líp §éi h×nh tËp gièng ®éi h×nh nhËn líp. 3. VÒ nhµ: TËp ch¹y vµ bËt xa. 10L TiÕt 6. So¹n: Gi¶ng: §éi h×nh - ®éi ngò ch¹y nhanh - ch¹y bÒn * §éi h×nh ®éi ngò: + ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè - ®éi h×nh 0 - 2 - 4. + Häc tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè. * Ch¹y nhanh: + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt sau. + Vai híng ch¹y. * Ch¹y bÒn: luyÖn tËp. a. Môc tiªu - N¾m v÷ng vµ rÌn luyÖn kü n¨ng ®· häc thµnh th¹o. 13 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7  GV: TrÇn ViÖt Hïng - BiÕt c¸ch tËp hîp hµng ngang, dãng hµng ®iÓm sè. - Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî vµ ¸p dông khi tËp luyÖn. b. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn - TËp s©n thÓ dôc s¹ch sÏ, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t - ®Ých 20m. - ChuÈn bÞ cßi. c. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung i. PhÇn më ®Çu - NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, trang phôc tËp luyÖn. - Giíi thiÖu néi dung bµi häc, nhiÖm vô, yªu cÇu. §L Ph¬ng ph¸p - tæ chøc 1 - 3' X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Gi¸o viªn nãi ng¾n gän, ®ñ ý. ii. PhÇn c¬ b¶n 30 1. Khëi ®éng -35' - TËp 5 ®éng t¸c thÓ dôc: tay, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n. - Xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. 2. Bµi häc §H §N a. ¤n ®éi h×nh - ®éi ngò - TËp hîp hµng däc - dãng hµng, ®iÓm sè. 2L - §éi h×nh 0 - 2 - 4. b. TËp hîp hµng ngang, 2L dãng hµng, ®iÓm sè - KhÈu lÖnh: "thµnh 1 (2, 3, 4…) hµng ngang tËp hîp". Ngêi chØ huy tay tr¸i ngang. Tæ trëng tæ 1 ®øng s¸t vai vµo tay chØ huy. Tæ trëng c¸c tæ ®øng lÇn lît sau tæ 1 t¹o thµnh 1 hµng däc (0,6m) tæ viªn ®øng bªn tr¸i tæ trëng. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X LT: §iÒu khiÓn, gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Gi¸o viªn ph©n tÝch lµm mÉu. 14 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7 - Dãng hµng: KhÈu lÖnh: "Nh×n ph¶i (tr¸i)…th¼ng " Tæ trëng tæ 1 lµm chuÈn c¸c tæ viªn liÕc m¾t vÒ phÝa tæ trëng ®Ó chØnh. - KhÈu lÖnh "Th«i" tÊt c¶ nghiªm.  2L c. §iÓm sè "C¶ líp ®iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt". 3. Ch¹y nhanh + Ch¹y bíc nhá §øng th¼ng 2 mòi ch©n s¸t v¹ch xuÊt ph¸t, 2 ch©n lu©n phiªn ch¹y nh÷ng bíc ng¾n vÒ tríc, t¨ng dÇn tÇn sè khi ch©n ch¹m ®Êt miÕt xuèng ®Êt. Ch¹m 1/2 bµn ch©n trªn, cæ ch©n linh ho¹t. + Ch¹y n©ng cao ®ïi Mçi bíc ch¹y khi ®a vÒ tríc cÇn chñ ®éng n©ng cao ®ïi ngang h¬n th¾t lng, th©n trªn h¬i ng¶ vÒ tríc. + Ch¹y gãt ch¹m m«ng Bíc ra tríc 1 bíc 0,3 - 0,4m. Khi n©ng ch©n sau cÇn hÊt gãt ch¹m m«ng, sau ®ã ®a vÒ tríc ch¹m ®Êt 1/2 ch©n trªn. 4. Ch¹y bÒn - TËp ch¹y t¹i chç - Ch¹y h×nh sè 8 - LuyÖn tËp cù ly: + 300m (Nam) GV: TrÇn ViÖt Hïng - Gi¸o viªn h« cho líp thùc hiÖn theo khÈu lÖnh, thay ®æi vÞ trÝ kh¸c nhau. - Líp trëng ®iÒu khiÓn, gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em cha tËp ®óng. Gi¸o viªn híng dÉn vµ lµm mÉu chËm ®Ó häc sinh quan s¸t tËp theo. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  T¹i chç tËp c¸c ®éng t¸c bæ trî, sau khi tËp t¬ng ®èi nhÞp nhµng gi¸o viªn cho di chuyÓn 14 - 15m. Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho häc sinh. 1' 1L - Gi¸o viªn cho tõng tèp vµo tËp ch¹y mçi tèp c¸ch nhau 10m. - Gi¸o viªn híng dÉn cho häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c håi tÜnh. 15  Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7 GV: TrÇn ViÖt Hïng + 250m (N÷). - Khi ch¹y vÒ kh«ng ®øng t¹i chç ph¶i ch¹y nhÑ nhµng. iii. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng: rò tay ch©n, nh¶y th¶ láng. 2. NhËn xÐt líp 3. VÒ nhµ: TËp ch¹y vµ bËt xa. §éi h×nh tËp gièng ®éi h×nh nhËn líp. 3 - 5' 10L TiÕt 7. So¹n: Gi¶ng: §éi h×nh - ®éi ngò ch¹y nhanh - ch¹y bÒn - §éi h×nh - ®éi ngò: + §i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i. + §æi ch©n ®i ®Òu khi sai nhÞp + BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4. - Ch¹y nhanh: ¤n: ch¹y n©ng cao ®ïi, bíc nhá, l¨ng sau. - Ch¹y bÒn: luyÖn tËp. a. Môc tiªu + §éi h×nh - ®éi ngò: BiÕt c¸ch tËp chung hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè. N¾m ®îc néi dung bµi míi, biÕt c¸ch ®æi ch©n khi sai nhÞp. + Ch¹y nhanh: ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî nh»m rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn søc nhanh. + Ch¹y bÒn: TËp luyÖn rÌn luyÖn søc bÒn, tÝnh kiªn tr× cho häc sinh. b. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn - S©n thÓ dôc vÖ sinh s¹ch sÏ. - KÎ s©n h×nh sè 8, gi¸o viªn chuÈn bÞ cßi. c. TiÕn tr×nh d¹y häc 16 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7 Néi dung i. PhÇn më ®Çu - Gi¸o viªn nhËn líp: KiÓm tra sÜ sè - trang phôc tËp luyÖn.  §L 1 - 3' - Phæ biÕn néi dung, nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc. ii. PhÇn c¬ b¶n GV: TrÇn ViÖt Hïng Ph¬ng ph¸p - tæ chøc Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Gi¸o viªn ph©n tÝch nãi ng¾n gän, ®ñ ý, dÔ hiÓu. 3035' 1. Khëi ®éng - TËp 4 ®éng t¸c thÓ dôc: lên, 2x8 vÆn m×nh, ch©n, bông. nhÞp - Xoay c¸c khíp. - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. 1x15 - Ch¹y gãt ch¹m m«ng. m 1x15 2. ¤n ®éi h×nh - ®éi ngò m - §i ®Òu vßng tr¸i (ph¶i)… 1x15 KhÈu lÖnh; "Vßng tr¸i (ph¶i) m …bíc". §éng lÖn bíc r¬i vµo ch©n bªn vßng ®Ó chuyÓn híng ®i. Khi nghe ®éng lÖnh th× em ®Çu hµng bíc thªm mét bíc nÕu vßng tr¸i th× bíc thªm ch©n ph¶i vµ ngîc l¹i, ®Æt ch©n ch¹m ®Êt vÒ phÝa vßng. Ngêi quay 900 sau ®ã tiÕp tôc ®i th¼ng. C¸c em ®i sau ®Õn chç bÎ gãc míi vßng. - §æi ch©n khi ®i sai nhÞp. Thay b»ng bíc ch©n sau vÒ tríc th× nhanh chãng chuyÓn thµnh mét bíc trît ®Ó ch©n 17 X X X X X X X X X X X X X X X X - Gi¸o viªn lµm mÉu c¸ch ®i ®Òu vßng tr¸i (ph¶i). X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - C¸n sù ®iÒu khiÓn, gi¸o viªn quan s¸t söa sai. - Gi¸o viªn lµm mÉu c¸ch ®æi ch©n. - Líp tËp t¹i chç c¸ch ®æi ch©n.  Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7 tríc tiÕp tôc bíc vÒ tríc. Sau ®ã ®i ®Òu b×nh thêng lÇn 1 cha ®îc th× ®æi tiÕp lÇn 2 - 3. - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4 + Líp thµnh2 hµng ngang (nam). + §iÓm sè 0 - 2 - 4. + Di chuyÓn sè 2: 2 bíc, 4 bíc; sè 0 ®øng nguyªn t¹i chç. 3. Ch¹y nhanh - ¤n c¸c ®éng t¸c bæ trî + Ch¹y bíc nhá + N©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 4. Ch¹y bÒn + T¹i chç tËp thë + Ch¹y t¹i chç kÕt hîp thë 1x15 + Ch¹y h×nh sè 8. m iii. PhÇn kÕt thóc 1x15 1. Cñng cè m - Tæ 1: Thùc hiÖn ®éi h×nh 0 - 2 1x15 4. m - Tæ 2: Thùc hiÖn ®éng t¸c bæ trî. 5' 2. Th¶ láng: rò tay ch©n, cói s©u gËp ngêi. 3. VÒ nhµ: tËp ch¹y vµo buæi s¸ng. GV: TrÇn ViÖt Hïng ChuÈn bÞ: ch©n ph¶i ®Ó sau vµ ngîc l¹i. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Häc sinh quan s¸t nhËn xÐt gi¸o viªn nhËn xÐt chung. - TËp theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn 5 - 7' TiÕt 8. §éi h×nh - ®éi ngò ch¹y nhanh - ch¹y bÒn 18 so¹n: Gi¶ng: Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7  GV: TrÇn ViÖt Hïng - §éi h×nh - ®éi ngò: + ¤n nh÷ng ®éng t¸c thùc hiÖn cßn yÕu + BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9. - Ch¹y nhanh: + Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. + Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t. - Ch¹y bÒn: luyÖn tËp. a. Môc tiªu - Gióp häc sinh thùc hiÖn tèt ®éng t¸c cßn yÕu, biÕt c¸ch biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 6 - 9. - ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî, rÌn luyÖn ph¸t triÓn søc nhanh. - TÝnh kiªn tr× trong ch¹y bÒn, biÕt c¸ch thë khi ch¹y. b. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn - TËp t¹i s©n trêng, s©n vÖ sinh s¹ch. - KÎ v¹ch xuÊt ph¸t - ®Ých: 30m - 50 m; ChuÈn bÞ cßi. c. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung §L i. PhÇn më ®Çu 8 1. Gi¸o viªn nhËn líp: 10' - KiÓm tra sÜ sè - trang phôc tËp luyÖn. 2. Giíi thiÖu néi dung, nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc. - Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè cho gi¸o viªn, chóc gi¸o viªn. X X X X 3. Khëi ®éng: Ch¹y nhÑ nhµng thµnh 1 vßng trßn lín víi 30% søc, sau vÒ thµnh 4 hµng ngang. - Xoay c¸c khíp - Ch¹y. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Gi¸o viªn híng dÉn khëi ®éng. X X X X X X X X X X X X X X X X 4. KiÓm tra bµi cò: 2 em Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi. ii. PhÇn c¬ b¶n 1. §éi h×nh - ®éi ngò Ph¬ng ph¸p - tæ chøc 30' 19 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 7 + ¤n: ®i ®Òu, vßng ph¶i, vßng tr¸i, c¸c em cha thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c bÎ gãc. + §æi ch©n khi sai nhÞp. + Tõng hµng tËp trît ®Ó ®æi ch©n. 2. Ch¹y nhanh - ¤n: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.  4L 5L 15m X X X X 1L 3. Ch¹y bÒn - LuyÖn tËp trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - Ch¹y t¹i chç. - T¹i chç tËp thë kÕt hîp ®¸nh tay. - Ch¹y cù ly 300 m (nam); 200m (n÷). - Th¶ láng: rò tay ch©n, rung ®ïi, c¼ng ch©n. - VÒ nhµ: X X X X X X X X X X X X Gi¸o viªn lµm mÉu vµ híng dÉn c¸c em tËp luyÖn. Tõng nhãm 4 em vµo thùc hiÖn. X X X X 4. Cñng cè - 2 em lªn thùc hiÖn ®æi ch©n sai nhÞp. - 2 em thùc hiÖn: vai híng ch¹y xuÊt ph¸t. iii. PhÇn kÕt thóc - Líp trëng ®iÒu khiÓn, gi¸o viªn söa bÎ gãc cho häc sinh. - C¶ líp thùc hiÖn ®i ®Òu chËm bªn bÎ gãc c¸c em ®i chËm l¹i bªn vßng ®i nhanh h¬n. - TËp t¹i hµng ngang ®æi ch©n. 1x15m - Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t + T¹i chç tËp ®øng vai híng ch¹y + Tõng hµng tËp xuÊt ph¸t - 2m + XuÊt ph¸t ch¹y - 30m. GV: TrÇn ViÖt Hïng X X X X X X X X X X X X - Líp trëng ®iÒu khiÓn - c¶ líp quan s¸t nhËn xÐt. 3 - 5' - gi¸o viªn ®¸nh gi¸ chung. 20
- Xem thêm -