Tài liệu Giáo án thể dục 7 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n TiÕt 1 LYÙ THUYEÁT: Nguyªn nh©n vµ c¸ch PHOØNG TRAÙNH CHAÁN THÖÔNG KHI HOAÏT ÑOÄNG TDTT (MUÏC 1) A- Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. - BiÕt nguyªn nh©n c¬ b¶n ®Ó x¶y ra chÊn th¬ng vµ c¸ch phßng ngõa 2. KÜ n¨ng: VËn dông ®Ó phßng, tr¸nh chÊn th¬ng khi tËp luyÖn, thi ®Êu. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. - Thùc hiÖn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: nhà thể chất. 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y. - Nh¾c nhë HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi. C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NOÄI DUNG 1 . Muïc tieâu chöông trình TD 7 + Bieát ñöôïc moät soá kieán thöùc, kyõ naêng cô baûn ñeå taäp luyeän giöõ gìn söù khoeû, naâng cao theå löïc. + Goùp phaàn reøn luyeän neáp soáng laønh maïnh, taùc phong nhanh nheïn, kyû luaät, thoùi quen töï giaùc taäp luyeänTDTT, giöõ gìn veä sinh. + Coù söï taêng tieán veà theå löïc, ñaït tieâu chuaån RLTT vaø theå hieän khaû naêng cuûa baûn thaân veà TDTT. + Bieát vaän duïng ôû möùc nhaát ñònh nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo neáp sinh hoaït ôû tröôøng vaø ngoaøi nhaø tröôøng. 2. Noäi dung chöông trình TD 7 + Lí thuyeát chung. +Ñoäi hình ñoäi nguõ. + Baøi TD phaùt trieån chung. +Chaïy nhanh. + Chaïy beàn. +Baät nhaûy. +Ñaù caàu + Moân theå thao töï choïn (CÇu l«ng). + OÂn taäp kieåm tra cuoái hoïc kì, cuoái naêm. + Kieåm tra tieâu chuaånRLTT. PHOØNG TRAÙNH CHAÁN THÖÔNG TRONG 1 PHÖÔNG PHAÙP – tæ chøc - Kieåm tra só soá lôùp ? taäp TD thöôøng xuyeân coù aûnh höôûng ñeán söùc khoûe nhö theá naøo? (Toát hay xaáu) - Yeâu caàu HS traät töï nghieâm tuùc tieáp thu baøi hoïc - GV ghi baûng caùc noäi dung chính cuûa chöông trình theå duïc lôùp 7 - Xaây xaùt nheï chöa coù hoaëc coù chaûy maùu ít ngoaøi da. Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n HOAÏT ÑOÄNG TDTT(TT) 1. YÙ nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông trong hoaït ñoäng TDTT. Naâng cao söùc khoeû, phaùt trieån theå löïc cuûa moãi ngöôøi. Theá nhöng do khoâng bieát hoaëc bieát nhöng coi thöôøng, khoâng chòu tuaân theo caùc nguyeân taéc, phöông phaùp khoa hoïc trong hoaït ñoäng TDTT, neân ngöôøi taäp ñaõ ñeå xaûy ra chaán thöông nhö : - Xaây xaùt nheï chöa coù hoaëc coù chaûy maùu ít ngoaøi da. * Ñeå xaûy ra chaán thöông laøm aûnh höôûng xaáu ñeán söùc khoûe, theå löïc, keát quaû hoïc taäphieän taïi cuõng nhö lao ñoäng vaø coâng taùc sau naøy laø ñi ngöôïc laïi vôùi muïc ñích khi tham gia taäp luyeän TDTT. Do ñoù, coù theå noùi chaán thöông laø keû thuø cuûa TDTT. 4. Cuûng coá – daën doø: - Nhaéc laïi yù nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông khi taäp luyeän vaø moät soá chaán thöông thöôøng gaëp - Choaùng, ngaát. - Toån thöông cô. - Bong gaân. - Toån thöông khôùp vaø sai khôùp. - Giaäp hoaëc gaõy xöông. - Chaán ñoäng naõo hoaëc coät soáng. Bieát ñöôïc nguyeân nhaân vaø caùch phoøng traùnh khoâng ñeå chaán thöông xaûy ra laø yeâu caàu quan troïng trong quaù trình taäp luyeän vaø thi ñaáu TDTT. - Muïc ñích taäp luyeän TDTT laø gì? - coù em naøo ñeå xaûy ra chaán thöông khi taäp luyeän TDTT khoâng ? - Em haõy keå nhöõng chaán thöông khi taäp TDTT ñaõ xaûy ra vôùi em ( hoaëc veà moät chaán thöông khi hoaït ñoäng theå thao maø em ñöôïc bieát Tiết 2: ĐHĐN- CHẠY NHANH- CHẠY BỀN - ÑHÑN: ¤n Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, Nghieâm, nghæ, Quay traùi, phaûi, Quay ®aèng sau. - CHAÏY NHANH: Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng. - CHAÏY BEÀN: Chaïy treân ñòa hình töï nhieân, giôùi thieäu hieän töôïng “thôû doác” vaø caùch khaéc phuïc; Moät soá ñoäng taùc thö giaõn, thaû loûng. a- môc tiªu: 1. Kieán thöùc: - Bieát c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thöïc hieän tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè. §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i, quay sau. 2. Kyõ naêng: - Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè. §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, qauy tr¸i, qauy sau. 3. Thaùi ñoä: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. 2 Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n - Thùc hiÖn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: nhà thÓ chÊt 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NOÄI DUNG I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1- GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2- Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 2 vßng nhµ thÕ chÊt + Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. + EÙp ngang, eùp doïc - Khëi ®éng chuyªn m«n: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : - Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng - Nghieâm, nghæ, Quay traùi, Quay phaûi - Quay ñaèng sau 2. Chaïy nhanh «ân: + Chaïy böôùc nhoû + Chaïy naâng cao ñuøi + Chaïy goùt chaïm moâng 3. Chaïy beàn: Chaïy treân ñòa hình töï nhieân - Giôùi thieäu hieän töôïng “thôû doác” vaø caùch khaéc phuïc; Moät soá ñoäng taùc thö giaõn, thaû loûng. - Nam : 3 voøng - Nöõ : 2 voøng III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Thaû loûng – Håi tÜnh : Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng, hoài tónh §Þnh lîng 7 – 10 phót 1L (4 x 8) PHÖÔNG PHAÙP - TOÅ CHÖÙC - Líp trëng tËp hîp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV thµnh 3 haøng ngang cöï ly heïp                   (GV) ÑH khôûi ñoäng - GV höông daãn cho HS thöïc hieän caùc ñoäng taùc khôûi ñoäng chung LT    GV - Chia toå : moãi haøng ngang 28-30phót thaønh 1 toå 8-10 phót - Caùn söï lôùp moân TD : + 1 lôùp tröôûng + 1 Lôùp phoù + 3 toå ytöôûng 12-14phót + 3 toå phoù 15 m ÑH chaïy nhanh 15 m - Chaïy voøng quanh saân tröôøng 15 m Ñéi h×nh phoå bieán lyù thuyeát * Thôû doác laø thôû nhanh, 6–8 phót nhöng noâng, chuû yeáu thôû baèng mieäng… Sau khi chaïy moät thôøi (4 x 8 ) gian thaáy hieän töôïng töùc ngöïc, khoù thôû “ñaùnh troáng ngöïc” 4–5 phót khoù vaän ñoäng , khoâng muoán chaïy nöõa vaø thôû doác. 3 Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n tích cöïc: (4x8) Vöôn thôû, tay, chaân, ñieàu hoøa. 2. NhËn xÐt tiÕt häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn 3. Híng dÉn vÒ nhµø: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm * Khaéc phuïc: giaûm toác ñoä, phoái hôïp hít thôû saâu ( hít vaøo baèng muõi thôû ra baèng mieäng) khoaûng 5 -10 laàn laø cô theå coù theå vöôït qua giai ñoaïn ñoù veà traïng thaùi bình thöôøng.                     (GV) ÑH thaû loûng - Doàn haøng cöï ly heïp TiÕt 3 - ÑHÑN: Nh néi dung tiÕt 2. §ieåm soá töø 1 ®Õn heát vaø ñieåm soá 1 - 2, 1 - 2 ñeán heát. Hoïc: Bieán ñoåi ®éi hình 0 – 2 – 4. - CHAÏY NHANH: Troø chôi: “Chaïy tieáp söùc”, “Chaïy tieáp söùc chuyeån vaät” moät soá ñoäng taùc boå trôï, baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh ( do GV choïn ) a- môc tiªu: 1. Kieán thöùc: - BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn ®éi hình 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang. §i ®Òu - ®øng l¹i 2. Kyõ naêng: - Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng ®éi hình 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang; - Thöïc hieän ®îc §i ®Òu - ®øng l¹i. 3. Thaùi ñoä: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. - Thùc hiÖn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NOÄI DUNG §Þnh lîng 4 PHÖÔNG PHAÙP - TOÅ CHÖÙC Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 1- GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2- Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - Khëi ®éng chuyªn m«n: - EÙp ngang, eùp doïc 3. KiÓm tra bµi cò: II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : - Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng. Nghieâm , Nghæ, Quay traùi, quay phaûi, quay ñaèng sau. - Ñieåm soá töø 1 – heát, theo chu kyø 1 – 2 ñeán heát. - Hoïc: Bieán ñoåi ñoäi hình 0 – 2 – 4 2. Chaïy nhanh : - Troø chôi “chaïy tieáp söùc”, “chaïy tieáp söùc chuyeån vaät” - Moät soá ñoäng taùc boå trôï, baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh ( do GV choïn ). + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy goùt chaïm moâng + Chaïy naâng cao ñuøi III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Thaû loûng – Håi tÜnh : Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng, hoài tónh tích cöïc: Vöôn thôû, tay, chaân, ñieàu hoøa. 2. NhËn xÐt tiÕt häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 3. Híng dÉn – Daën doø: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm Gi¸o ¸n 8–10 phót - Líp trëng tËp hîp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV thµnh 3 haøng ngang * * * * * * * * * * * * GV * * * * Khôûi ñoäng GV * * * * * * * (4 x 8 ) 28-30 phót 18-20 phót * * * * * * * * * ÑHÑN: GV híng dÉn 1-2 lÇn, yªu cÇu c¸n sù líp cho c¶ líp tËp 0 * 2 * 4 * 0 * 2 * * * * * * 8-10 phót * * * * * GV GV tÝnh thêi gian, nh¾c nhë. * * * * * * * * * * * * * * * Boå trôï, GV lµm mÉu, uèn n¾n HS thùc hiÖn cßn yÕu 3-5 phót * * * * * * * * * * Thaû loûngï - Doàn haøng cöï ly heïp * 5 * * * * Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n * * * * * * * * * * TiÕt 4 - ÑHÑN: Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, Nghieâm, nghæ, Quay traùi, phaûi, Quay ñaèng sau; Bieán ñoåi ñoäi hình 0 – 2 – 4 - CHAÏY NHANH: ¤ân luyeän taïi choã ñaùnh tay, ñöùng maët höôùng chaïy - xuaát phaùt, chaïy böôùc nhoû, ch¹y n©ng cao ®ïi. - CHAÏY BEÀN: Hoïc phaân phoái söùc khi chaïy; Chaïy treân ñòa hình töï nhieân a- môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn ®éi hình 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang. §i ®Òu - ®øng l¹i tõ hµng däc. 2. Kyõ naêng: - Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng ®i ®Òu - ®øng l¹i, ®éi h×nh 0 – 2 – 4 tõ hµng ngang hoÆc hµng däc. 3. Thaùi ñoä: - Reøn luyeän tính töï giaùc, ñoaøn keát,reøn luyeän thaân theå naâng cao söùc khoûe. B- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NOÄI DUNG I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1- GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2- Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - Khëi ®éng chuyªn m«n: §Þnh lîng 8–10 phót (4 x 8) 6 PHÖÔNG PHAÙP - TOÅ CHÖÙC - Líp trëng tËp hîp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV thµnh 3 haøng ngang * * * * * * * * * * * * * * * Khôûi ñoäng * * * * * * * * * * * * * * * GV cïng HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng, nh¾c nhë HS thùc hiÖn Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n ®óng c¸c t thÕ khëi ®éng - EÙp ngang, eùp doïc ÑHÑN: GV híng dÉn cho HS thùc 3- KiÓm tra bµi cò: hiÖn ®éi h×nh 0-2-4 II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : 2 4 0 2 - Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng. 28–30 phót 0 * * * * * Nghieâm, Nghæ, Quay traùi, quay phaûi, quay ñaèng sau. 10 - 12 phót -Hoïc: Bieán ñoåi ñoäi hình 0 – 2 – 4 2. Chaïy nhanh : * * * * * - Moät soá ñoäng taùc boå trôï, baøi taäp * * * * phaùt trieån söùc nhanh ( do GV choïn ). 8 –10 phót * * * * * * + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy goùt chaïm moâng Boå trôï: + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy naâng cao ñuøi + Chaïy goùt chaïm moâng + Taïi choã ñaùn tay + Chaïy naâng cao ñuøi - Ñöùng maët höôùng chaïy xuaát phaùt 3. Chaïy beàn: - Chaïy nhanh: GV lµm mÉu 1-2 Hoïc phaân phoái söùc khi chaïy 5 phót lÇn, gäi HS thùc hiÖn tèt lµm mÉu Chaïy treân ñòa hình töï nhieân + Nam : 3 voøng saân - Chaïy voøng quanh saân tröôøng + Nöõ : 2 voøng saân - GV tÝnh thêi gian, ®éng viªn HS thùc hiÖn tèt thêi gian quy ®Þnh III. PHAÀN KEÁT THUÙC : kh«ng bá cuéc. 1. Håi tÜnh : 4 – 5 phót GV yªu cÇu c¸n sù líp cho líp Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng, hoài chuyÓn ®éi h×nh kÕt thóc. tónh tích cöïc: Thaû loûngï Vöôn thôû, tay, chaân, ñieàu hoøa. * * * * * 2. NhËn xÐt tiÕt häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng * * * * * HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS * * * * * cha chó ý tËp luyÖn) - Doàn haøng cöï ly heïp 2. Híng dÉn – Daën doø: - GV dÆn dß nh¾c nhë thªm - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm TiÕt 5 LYÙ THUYEÁT: PHOØNG TRAÙNH CHAÁN THÖÔNG KHI HOAÏT ÑOÄNG TDTT (MUÏC 2) 7 Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n a- môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. - BiÕt nguyªn nh©n c¬ b¶n ®Ó x¶y ra chÊn th¬ng vµ c¸ch phßng ngõa 2. KÜ n¨ng: VËn dông ®Ó phßng, tr¸nh chÊn th¬ng khi tËp luyÖn, thi ®Êu. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. - Thùc hiÖn nÕp sèng lµnh m¹nh. B- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: Trong líp häc 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, tranh vÒ chÊn th¬ng do luyÖn tËp TDTT - HS: GiÊy bót C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : NOÄI DUNG 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: Em haõy neâu yù nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông trong taäp luyeän TDTT? PHOØNG TRAÙNH CHAÁN THÖÔNG TRONG HOAÏT ÑOÄNG TDTT(TT) 1. YÙ nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông trong hoaït ñoäng TDTT. 2. Moät soá nguyeân nhaân cô baûn ñeå xaûy ra chaán thöông vaø caùch phoøng traùnh. a. Moät soá nguyeân nhaân - Khoâng thöïc hieän moät soá nguyeân taéc cô baûn trong taäp luyeän vaø thi ñaáu TDTT nhö : + Nguyeân taéc heä thoáng: taäp thöôøng xuyeân, kieân trì, coù heä thoâng. + Nguyeân taéc taêng tieán: taäp töø nheï ñeán naëng, töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. + Nguyeân taéc vöøa söùc: phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa moãi ngöôøi. - Khoâng ñaûm baûo caùc nguyeân taéc veä sinh 8 PHÖÔNG PHAÙP - tæ chøc - Kieåm tra só soá lôùp - Goïi 2 HS traû lôøi caâu hoûi.GV boå sung, ghi ñieåm. -? Em haõy keå veà moät soá chaán thöông khi taäp luyeän theå thao maø em bieát (xaûy ra voùi em hoaëc vôùi ngöôøi khaùc ). - ? Theo em nguyeân nhaân ñeå xaûy ra chaán thöông laø gì ? - ? Theo em coù neân taäp caùc ñoäng taùc khoù, phöùc taïp khi môùi hoïc khoâng? Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n trong taäp luyeän TDTT nhö : + Ñòa ñieåm, phöông tieän khoâng baûo ñaûm an toaøn, veä sinh. + Trang phuïc taäp luyeän khoâng phuø hôïp. + Moâi tröôøng khoâng ñaûm baûo an toaøn + Aên uoáng nhieàu tröôùc vaø sau khi taäp… - Khoâng tuaân thuû noäi quy, kyû luaät trong taäp luyeän vaø thi ñaáu. b. Caùch phoøng traùnh: - Khôûi ñoäng thaät kyõ tröôùc khi taäp luyeän vaø thi ñaáu - Taäp töø nheï ñeán naëng, töø ñôi giaûn ñeán phöùc taïp. Khoâng taäp caùc ñoäng taùc khoù, nguy hieåm khi khoâng coù ngöôøi höôùng daãn, baûo hieåm. - Sau khi taäp vaø thi ñaáu caàn thaû loûng hoài tónh tích cöïc. - Khi söùc khoûe coù bieåu hieän khoâng bình thöôøng caàn baùo cho GV ñeå coù bieän phaùp xöû lyù. - Doïn veä sinh saân taäp, kieåm tra caùc duïng cuï taäp luyeän tröôùc khi taäp luyeän. - Maëc trang phuïc phuø hôïp vôùi moân theå thao taäp luyeän. - Khoâng aên nhieàu ngay tröôùc vaø sau khi taäp. Khoâng taém nöôùc laïnh ngay, khong ngoài choõ thoâng gioù. - Taïo neáp soáng laønh maïnh, taäp TDTT thöôøng xuyeân, khoâng uoáng röôïu bia, huùt thuoác,vaø caùc ma tuùy. Khoâng ra ao, hoà, soâng, bieån taäp bôi hoaëc taém khi khoâng coù ngöôiø höôùng daãn, baûo hieåm. -? Coù caàn phaûi veä sinh saân taäp hay khoâng ? vì sao ? -? Maëc quaàn taây vaø aùo sômi khi taäp theå duïc theå thao coù phuø hôïp khoâng? Vì sao? - Aên uoáng nhieàu tröôùc khi taäp thöôøng xaûy ra hieän töôïng gì ñoái vôùi ngöôøi taäp? - Theo em ñeå phoøng traùnh chaán thöông khi taäp luyeän TDTT caàn phaûi laøm gì? - ? Vì sao phaûi taäp töø nheï ñeán naëng, töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. - ¨n nhieàu tröôùc khi taäp luyeän hoaëc thi ñaáu toát hay khoâng? TiÕt 6 - ÑHÑN: ¤n Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá vaø caùch ñieàu khieån cuûa ngöôøi chæ huy - CHAÏY NHANH: ¤n: Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng. Häc: Ñöùng vai höôùng chaïy-xuaát phaùt A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: 9 Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn ®i ®Òu ®øng l¹i tõ hµng däc 2. KÜ n¨ng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ n¨ng ®éi h×nh ®éi ngò vµ ®iÒu khiÓn ®éi h×nh ®éi ngò. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. B- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y. - HS: VÖ sinh b·i tËp, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi. C- tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y: 10 Néi Trêng THCS Hai Bµdung Trng ThÓ dôc 7 I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1. GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - EÙp ngang, eùp doïc 3. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi – Ch¹y gãt ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc, sau sang ngang. 3- KiÓm tra bµi cò: II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : - Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng. Nghieâm, Nghæ, Quay traùi, quay phaûi, quay ñaèng sau. - Reøn luyeän kyõ naêng ñieàu khieån cuûa ngöôøi chæ huy 2. Chaïy nhanh : - Moät soá ñoäng taùc boå trôï, baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh(doGV choïn) + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy goùt chaïm moâng + Chaïy naâng cao ñuøi - Ñöùng vai höôùng chaïy - xuaát phaùt III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, ®iÒu hßa… 2. NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 3. Bµi tËp vÒ nhµ: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm §Þnh lîng 8–10 phót 3 phót 5 phót 2 lÇn 8 nhÞp 2 lÇn 8 nhÞp 28–30 phót 13-15 phót Ph¬ng ph¸p - Tæ chøcGi¸o ¸n Líp trëng tËp hîp líp thµnh 3 haøng ngang, b¸o c¸o GV * * * * * * * * * * * * * * * Ñééi h×nh Khôûi ñoäng GV * * * * * * * * * * * * * * * GV ÑHÑN §éi h×nh bæ trôï ***** ***** ***** Ñéi h×nh Chaïy nhanh 13-15 phót 15m 15m 15m 4 – 5 phót 2 lÇn 8 nhÞp * * * * * * * * * * * * * * * GV cho HS + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy goùt chaïm moâng + Chaïy naâng cao ñuøi - Ñöùng vai höôùng chaïy - xuaát phaùt §éi h×nh kÕt thóc - Doàn haøng cöï ly heïp Ñéi h×nh Thaû loûngï 11 * * * * * * * * * * * * * * * - GV dÆn dß nh¾c nhë thªm Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n TiÕt 7 - ÑHÑN : ¤n ñi ñeàu – ñöùng laïi, Ñi ñeàu voøng traùi, Ñi ñeàu voøng phaûi. - CHAÏY NHANH: Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng. Ñöùng vai höôùng chaïy-xuaát phaùt - CHAÏY BEÀN: Chaïy treân ñòa hình töï nhieân; Giôùi thieäu hieän töôïng ñau “soùc” vaø caùch khaéc phuïc. A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ®éi h×nh ®éi ngò: ®i ®Òu - ®øng l¹i. 2. KÜ n¨ng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ n¨ng §H§N vµ ®iÒu khiÓn ®éi h×nh ®éi ngò. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. B. ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng. 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : Néi dung I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1. GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - EÙp ngang, eùp doïc §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc 8 – 10 phót Líp trëng tËp hîp líp thµnh 3 2 phót haøng ngang, b¸o c¸o GV ÑH Khôûi ñoäng GV * * * * * * * * * * * * * * * 5 phót 2 lÇn 8 nhÞp * GV 3. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi – - Ch¹y gãt ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc, 2 lÇn 8 nhÞp sau sang ngang. 3. KiÓm tra bµi cò: II. PHAÀN CÔ BAÛN : 3 phót 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : 28-30phót - ¤n: Ñi ñeàu – ñöùng laïi. + Ñi ñeàu voøng traùi. + Ñi ñeàu voøng phaûi 12-14 phót 2. Chaïy nhanh : - Moät soá ñoäng taùc boå trôï, baøi taäp phaùt 14 -16 phót trieån söùc nhanh ( do GV choïn ). 12 * * * * * * * * * * * * Ñéi h×nh Chaïy nhanh GV * * * * * * * * * * * * Ñéi h×nh lyù thuyeát GV * * * * * * *ï * * * * Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy goùt chaïm moâng + Chaïy naâng cao ñuøi - Hoïc : Ngoài xoåm – xuaát phaùt 3. Chaïy beàn: Hoïc phaân phoái söùc khi chaïy Chaïy treân ñòa hình töï nhieân + Nam : 3 voøng saân + Nöõ : 2 voøng saân III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, ®iÒu hßa… 2. NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 3. Híng dÉn vÒ nhµ: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm Gi¸o ¸n * * * * * 15m * * * * * 15m b. Hieän töôïng ñau soùc vaø caùch 15m khaéc phuïc: - Laø ñau ôû vuøng thöôïng vò 6 phót hoaëc maïng söôøn. Suaát hieän khi baét ñaàu, trong, hoaëc sau khi taäp. - Do trình ñoä keùm, khoâng bieát caùch thôû khi chaïy hoaëc do aên uoáng nhieàu saùt khi taäp.vv…4-5 phót Khaéc phuïc: chaïy chaäm laïi, hít 2 lÇn 8 nhÞp thôû saâu vaø caàn khôûi ñoïng kyõ tröôùc khi taäp, taäp töø nheï ñeán naëng, töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp, töø chaäm ñeán nhanh ÑH Thaû loûngï GV * * * * * * * * * * - Doàn haøng cöï ly heïp - GV dÆn dß nh¾c nhë thªm TiÕt 8 - ÑHÑN: §i ñeàu – ñöùng laïi, Ñi ñeàu voøng traùi, Ñi ñeàu voøng phaûi, Ñoåi chaân khi ñi ®Òu sai nhòp. - CHAÏY NHANH: Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng. Häc: Ngoài xoåm - xuaát phaùt. A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn §H§N ®i ®Òu - ®øng l¹i 2. KÜ n¨ng: Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng caùc kyõ naêng ÑHÑN vµ ®iÒu khiÓn §H§N. - Thöïc hieän ñöôïc caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh. Xuaát phaùt ñuùng tö theá. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. B. ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 13 Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : Néi dung I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1. GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - EÙp ngang, eùp doïc 3. Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi – Ch¹y gãt ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc, sau sang ngang. 3. KiÓm tra bµi cò: II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : - ¤n: Ñi ñeàu – ñöùng laïi. + Ñi ñeàu voøng traùi + Ñi ñeàu voøng phaûi - Ñoåi chaân khi ñi sai nhòp 2. Chaïy nhanh : - Moät soá ñoäng taùc boå trôï, baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh ( do GV choïn ). + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy goùt chaïm moâng + Chaïy naâng cao ñuøi - Hoïc : Ngoài xoåm – xuaát phaùt §Þnh lîng 7-10 phót 2 phót Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc Líp trëng tËp hîp líp thµnh 3 haøng ngang, b¸o c¸o GV * * * 5 phót * * * * * * * * 2 lÇn 8 nhÞp * * * * * * * * * * ÑHÑN 15m 15m 15m * * * 4-5 phót 14 * * * GV * * * * * * ÑH Boå trôï GV ***** ***** ***** Ñéi h×nh Chaïy nhanh GV III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, * * * Ñéi h×nh Khôûi ñoäng GV 2 lÇn 8 nhÞp 28-30 phót 12-14 phót 15m 15m 15m 15m 14-16 phót * * * * * * * * * Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 ®iÒu hßa… 2. NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 3. Híng dÉn vÒ nhµ: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm Gi¸o ¸n 2 lÇn 8 nhÞp Ñéi h×nh Thaû loûngï GV * * * * * * * * * * * * * * * - Doàn haøng cöï ly heïp - GV dÆn dß nh¾c nhë thªm TiÕt 9 - ÑHÑN: ¤n ñi ñeàu – ñöùng laïi, Ñi ñeàu voøng traùi, Ñi ñeàu voøng phaûi, ñoåi chaân khi ñi sai nhòp, bieán ñoåi ®éi hình 0 – 2 – 4. - CHAÏY NHANH: Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng. Ngoài xoåm - xuaát phaùt - CHAÏY BEÀN: Hoïc c¸ch kieåm tra maïch tröôùc, sau khi chaïy vaø theo doõi söùc khoeû; Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn §H§N ®i ®Òu - ®øng l¹i 2. KÜ n¨ng: Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng caùc kyõ naêng ÑHÑN vµ ®iÒu khiÓn §H§N. - Thöïc hieän ñöôïc caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh. Xuaát phaùt ñuùng tö theá. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. B. ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : Néi dung I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1. GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu §Þnh lîng 7–10 phót Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc Líp trëng tËp hîp líp thµnh 3 haøng ngang, b¸o c¸o GV * * * * * * * * * * * * * * * ÑH Khôûi ñoäng 15 Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 gèi, h«ng, vai. - EÙp ngang, eùp doïc * Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi – Ch¹y gãt ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc, sau sang ngang. 3. KiÓm tra bµi cò: II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ :-¤n: Ñi ñeàu – ñöùng laïi.+ Ñi ñeàu voøng traùi+ Ñi ñeàu voøng phaûi - Ñoåi chaân khi ñi sai nhòp * bieán ñoåi ñoäi hình 0-2-4 2. Chaïy nhanh : - Moät soá ñoäng taùc boå trôï, baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh (do GV choïn). + Chaïy böôùc nhoû.+ Chaïy goùt chaïm moâng + Chaïy naâng cao ñuøi - Hoïc : Ngoài xoåm – xuaát phaùt 3. Chaïy beàn: * kieåm tra maïch tröôùc, sau khi chaïy vaø theo doõi söùc khoeû. III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, ®iÒu hßa… 2. NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 3. Híng dÉn vÒ nhµ: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm Gi¸o ¸n 5 phót ÑHÑN 2 lÇn 8 nhÞp GV 0 2 * * 2 lÇn 8 nhÞp 28-30 phót 10-12 phót 15 m 15 m 15 m 6- 8 phót 15 m 15 m 15 m 4 * 0 * 2 * Boå trôï ***** ***** ***** Chaïy nhanh GV höôùng daãn ño maïch - Chaïy voøng quanh saân tröôøng * * * * * * * * * * * * * * * * GV höôùng daãn HS caùch ño maïch vaø theo doõi söùc khoeû. 4-5 phót 2 lÇn 8 nhÞp * Hoïc phaân phoái söùc khi chaïy: Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. + Nam : 3 voøng saân + Nöõ :2 voøng saân Thaû loûngï GV cho líp trëng: - Doàn haøng cöï ly heïp * * * * * * * * * * * * * * * - GV dÆn dß nh¾c nhë thªm nam 400 m N÷ 350 m TiÕt 10 16 Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n - ÑHÑN: ¤n moät soá kyõ naêng hoïc sinh thöïc hieän coøn yeáu ( do GV choïn ); Hoïc : Bieán ñoåi ñoäi hình 0-3-6-9. - CHAÏY NHANH: ¤n: Ñöùng vai höôùng chaïy – xuaát phaùt. Hoïc : tö theá saün saøng – xuaát phaùt . A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn §H§N ®i ®Òu - ®øng l¹i 2. KÜ n¨ng: Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng caùc kyõ naêng ÑHÑN vµ ®iÒu khiÓn §H§N. - Thöïc hieän ñöôïc caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh. Xuaát phaùt ñuùng tö theá. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. B. ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : Néi dung I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1. GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - Gv phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: * Khëi ®éng chung: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - EÙp ngang, eùp doïc §Þnh lîng 8-10 phót 5 phót 2 lÇn 8 nhÞp * Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi – Ch¹y gãt ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc, 2 lÇn 8 nhÞp sau sang ngang. 2 lÇn 8 nhÞp 3. KiÓm tra bµi cò: II. PHAÀN CÔ BAÛN : 28-30 phót 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : 12-14phót - ¤n caùc ñoäng taùc HS coøn yeáu: + Ñi ñeàu – ñöùng laïi. 15 m + Chaïy ñeàu – ñöùng laïi 15 m + Ñoåi chaân khi ñi sai nhòp 15 m 2 lÇn + Quay ñaèng sau 17 Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc Líp trëng tËp hîp líp thµnh 3 haøng ngang, b¸o c¸o GV * * * * * * Khôûi ñoäng GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ÑHÑN 0 3 * * 3 6 * 6 9 * * 9 0 * * * Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n - Hoïc : bieán ñoåi ñoäi hình 0-3-6-9 14–16 phót 2 lÇn 2. Chaïy nhanh - ¤ân : + Ñöùng vai höôùng chaïy – xuaát 15 m phaùt 15 m + Ngoài – xuaát phaùt 15 m -Hoïc : Tö theá saün saøng – xuaát phaùt ***** ***** ***** ÑH Chaïy nhanh III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, ®iÒu hßa… 2. NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 3. Bµi tËp vÒ nhµ: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm 4-5 phót 2 lÇn 8 nhÞp HS th¶ láng ch©n, toµn th©n, hÝt thë s©u, ®Òu, kÕt hîp v¬n tay. l¾c cæ. * * * * * * * * * * * * * * * - Doàn haøng cöï ly heïp - GV dÆn dß nh¾c nhë thªm TiÕt 11 - ÑHÑN: ¤n moät soá kyõ naêng hoïc sinh thöïc hieän coøn yeáu ( do GV choïn ); Bieán ñoåi ñoäi hình 0-3-6-9, bieán ñoåi hình 0 – 2 – 4 - CHAÏY NHANH: ¤n Ñöùng vai höôùng chaïy – xuaát phaùt, tö theá saün saøng – xuaát phaùt - Xuaát phaùt - CHAÏY BEÀN: Chaïy treân ñòa hình töï nhieân A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn §H§N ®i ®Òu - ®øng l¹i 2. KÜ n¨ng: Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng caùc kyõ naêng ÑHÑN vµ ®iÒu khiÓn §H§N. - Thöïc hieän ñöôïc caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh. Xuaát phaùt ñuùng tö theá. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. B. ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 18 Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y: Néi dung I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 1. GV nhËn líp: - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc ®Ých yªu cÇu cña giê häc. - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS 2. Khëi ®éng: - Caùc khôùp : Coå tay, coå chaân, vai, hoâng , goái. - EÙp ngang, eùp doïc . Khëi ®éng chuyªn m«n: - Ch¹y bíc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi – Ch¹y go¸t ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc, sau sang ngang. 3. Kieåm tra baøi cuõ: kieåm tra moät soá kó naêng veà ÑH ÑN II. PHAÀN CÔ BAÛN : 1. Ñoäi hìng ñoäi nguõ : - «ân: + Ñi ñeàu voøng traùi + Ñi ñeàu voøng phaûi + Ñoåi chaân khi ñi sai nhòp * bieán ñoåi ñoäi hình 0-3-6-9 * bieán ñoåi ñoäi hình 0-2-4 * Cuûng coá: 2. Chaïy nhanh : «n: + Ngoài - xuaát phaùt + Ñöùng vai höôùng chaïy – xuaát phaùt + Tö theá saün saøng – xuaát phaùt 3. Chaïy beàn: Chaïy treân ñòa hình töï nhieân + Nam : 3 voøng saân + Nöõ : 2 voøng saân III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Håi tÜnh: Cói ngêi th¶ láng, hÝt thë s©u, mét sè ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, ®iÒu hßa… §Þnh lîng 8-10 Phót Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc Líp trëng tËp hîp líp thµnh 3 haøng ngang, b¸o c¸o GV * * * * * * * * * * * * * * * Ñéi h×nh Khôûi ñoäng * * * * * * * * * * 5 Phót 2 lÇn 8 nhÞp 2 lÇn 8 nhÞp - Moãi laàn kieåm tra 2, 3 em * * * * * * * * * * ÑHÑN 3 phót 28-30 phót 10-12 phót 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 8-10 phót 6- 8 phót 400 m 350 m 19 0 6 * * 3 9 * 0 * 2 * GV 6 9 * 4 * * 0 * 0 * 3 * 2 * - Chaïy voøng quanh saân thÓ chÊt * HS th¶ láng ch©n, toµn th©n, hÝt thë s©u, ®Òu, kÕt hîp v¬n tay. l¾c cæ. * Trêng THCS Hai Bµ Trng ThÓ dôc 7 Gi¸o ¸n 2. NhËn xÐt giê häc: - ý thøc tham gia 4-5 phót häc tËp (tuyªn d¬ng HS tÝch cùc – 2 lÇn 8 nhÞp Phª b×nh nh÷ng HS cha chó ý tËp luyÖn) 3. Bµi tËp vÒ nhµ: - VÒ nhµ tËp luyÖn thªm * * * * * * * * * * * * * * * Ñéi h×nh Thaû loûngï GV: cho HS Doàn haøng cöï ly heïp - GV dÆn dß nh¾c nhë thªm TiÕt 12 - ÑHÑN: ¤n Bieán ñoåi ñoäi hình 0-3-6-9, bieán ñoåi hình 0 – 2 – 4. - CHAÏY NHANH: ¤n: Chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, tö theá saün saøng – xuaát phaùt. Hoïc: chaïy ñaïp sau A. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn §H§N ®i ®Òu - ®øng l¹i, bieán ñoåi hình 0 – 2 – 4. 2. KÜ n¨ng: Thöïc hieän c¬ b¶n ®óng caùc kyõ naêng ÑHÑN vµ ®iÒu khiÓn §H§N. - Thöïc hieän ñöôïc caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh. Xuaát phaùt ñuùng tö theá. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp m«n ThÓ dôc - Cã kØ luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh trong ho¹t ®éng TDTT vµ cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh. BiÕt vËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ tù tËp luyÖn ®Ó gi÷ g×n, n©ng cao søc khoÎ. B. ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: 1. Ñòa ñieåm: S©n thÓ chÊt trêng 2. Ph¬ng tiÖn: - GV: SGV, cßi, ®ång hå bÊm gi©y - HS: VÖ sinh s©n b·i, ghÕ GV, sæ ghi ®Çu bµi C. tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU : 8 – 10 phót Líp trëng tËp hîp líp thµnh 3 1. GV nhËn líp: 2 phót haøng ngang, b¸o c¸o GV - C¸n bé líp b¸o c¸o (SÜ sè, dông cô, s©n (GV) b·i, ®é an toµn cña s©n b·i dông cô) - ThÇy trß chóc søc kháe ®Çu giê häc. - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, môc        ®Ých yªu cÇu cña giê häc.        - Hái vÒ t×nh h×nh søc kháe cña HS        2. Khëi ®éng: - Caùc khôùp : Coå tay, coå chaân, vai, - Ñoäi hình daøn haøng khôûi ñoäng hoâng, goái. (GV) - EÙp ngang, eùp doïc 5 phót * Khëi ®éng chuyªn m«n: 2 lÇn 8 nhÞp        - Ch¹y bíc nhá – Ch¹y n©ng cao ®ïi –        Ch¹y go¸t ch¹m m«ng - §¸ l¨ng tríc,        sau sang ngang. 3. Kiểm tra bài cũ: 2 lÇn 8 nhÞp - Kiểm tra cách biến đổi đội hình 0-2-4 20
- Xem thêm -