Tài liệu Giáo án thắng biển

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 188 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

TËp ®äc Th¾ng biÓn I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: HiÓu ND: Ca ngîi lßng dòng c¶m, ý chÝ quyÕt th¾ng cña con ng­êi trong cuéc ®Êu tranh chèng thiªn tai, b¶o vÖ con ®ª, gi÷ g×n cuéc sèng b×nh yªn. (tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái 2, 3, 4 trong SGK). 2. KÜ n¨ng: BiÕt ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n trong bµi víi giäng s«i næi, b­íc ®Çu biÕt nhÊn giäng c¸c tõ ng÷ gîi t¶. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS lßng dòng c¶m, tÝnh kiªn tr×. II. §å dïng: Tranh minh ho¹ bµi ®äc SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Tg Néi dung 5’ A. KiÓm tra bµi cò. - §äc thuéc lßng vµ nªu néi dung bµi. 32 32’’ B. Bµi míi: 1,Giíi thiÖu bµi: 2,H­íngdÉn luyÖn ®äc. - §ä §äcc bµi ®ó ®óng, ng, to râ rµng. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - §äc thuéc lßng Bµi th¬ vÒ - HS ®äc bµi. tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh. - 1 HS nªu ND bµi. - Nªu néi dung bµi. - NhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. - GV giíi thiÖu bµi. - HS nghe. - 1 HS ®äc toµn bµi. - Gäi 1 HS ®äc bµi. - GV h­íng dÉn chia ®o¹n: 3 - HS chia ®o¹n. ®o¹n. - §äc nèi tiÕp 3 ®o¹n cña bµi 2 lÇn. + LÇn 1: §äc kÕt hîp söa ph¸t ©m. + LÇn 2: §äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ. - LuyÖn ®äc theo cÆp. - GV ®äc mÉu. 3.T×m hiÓu bµi: - §äc l­ít toµn bµi tr¶ lêi c©u -Tr¶ lêi ®­îc c¸c hái 1: c©u hái 2, 3, 4 + Cuéc chiÕn ®Êu gi÷a con ng­êi víi b·o biÓn ®­îc trong SGK). miªu t¶ theo tr×nh tù nh­ thÕ nµo? - §äc ®o¹n 1. + T×m nh÷ng tõ ng÷, h×nh ¶nh nãi lªn sù ®e do¹ cña c¬n b·o biÓn? - HS ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n lÇn 1. - LuyÖn ®äc ph¸t ©m. - HS ®äc nèi tiÕp lÇn 2. - HS ®äc chó gi¶i. - Tõng cÆp ®äc bµi. - HS theo dâi. - HS ®äc. + … miªu t¶ theo tr×nh tù: BiÓn ®e däa – biÓn tÊn c«ng – ng­êi th¾ng biÓn. - 1 HS ®äc. + Giã b¾t ®Çu m¹nh – n­íc biÓn cµng d÷ - biÓn c¶ muèn nuèt t­¬i con ®ª máng manh nh­ con mËp ®íp con c¸ chim nhá bÐ. - §äc thÇm ®o¹n 2. - HS ®äc. + Cuéc tÊn c«ng d÷ déi cña + Miªu t¶ râ nÐt, sinh ®éng. c¬n b·o biÓn ®­îc miªu t¶ C¬n b·o cã søc ph¸ hñy nh­ thÕ nµo? t­ëng nh­ kh«ng g× c¶n næi: Nh­ mét ®µn c¸ voi lín, sãng trµo qua nh÷ng c©y vÑt cao + §o¹n 1,2 t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× ®Ó miªu t¶ h×nh ¶nh cña biÓn c¶? + T¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p Êy cã t¸c dông g×? - §äc ®o¹n 3. + Nh÷ng tõ ng÷ h×nh ¶nh nµo thÓ hiÖn lßng dòng c¶m, søc m¹nh vµ chiÕn th¾ng cña con ng­êi tr­íc c¬n b·o biÓn? + Nªu ý nghÜa cña bµi? 4. §äc diÔn c¶m: BiÕt ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n trong bµi víi giäng s«i næi. nhÊt…. mét bªn lµ hµng ngµn ng­êi víi tinh thÇn quyÕt t©m chèng d÷. + BiÖn ph¸p so s¸nh: nh­ con c¸ mËp ®íp con chim, nh­ ®µn voi lín. + BiÖn ph¸p nh©n hãa: BiÓn c¶ muèn nuèt t­¬i con ®ª máng manh, giã giËn d÷ ®iªn cuång. + Kh¾c hoa râ nÐt mèi nguy hiÓm cña c¬n b·o ë biÓn. - 1 HS ®äc. + H¬n hai chôc thanh niªn mçi ng­êi v¸c mét v¸c vÑt, nh¶y xuèng dßng n­íc ®ang cuèn d÷ … ®¸m ng­êi kh«ng sî chÕt ®· cøu ®­îc qu·ng ®ª sèng l¹i. + HS nªu. - 3 HS ®äc nèi tiÕp toµn bµi: - 3 HS ®äc bµi. - §äc bµi víi giäng nh­ thÕ - HS tr¶ lêi. nµo? + §o¹n 1: ChËm r·i + §o¹n 2: GÊp g¸p, c¨ng th¼ng. + §o¹n 3: Hèi h¶, gÊp g¸p. - LuyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2 GV ®äc diÔn c¶m. - HS theo dâi. - LuyÖn ®äc theo cÆp. - HS ®äc theo cÆp. - Thi ®äc diÔn c¶m. - 3 HS thi ®äc diÔn c¶m. - GV nhËn xÐt vµ ghi ®iÓm. 3’ C. Cñng cè-DÆn - Nªu ý nghÜa cña bµi. - 2 HS nªu. dß: - Liªn hÖ thùc tÕ. - HS nghe. - VÒ ®äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
- Xem thêm -