Tài liệu Giáo án tập viết lớp 3 hk1_cktkn

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 390 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Thöù . . . .. . .ngaøy . . . . . . .thaùng . . . . . . naêm 200 TIEÁT 1 : BAØI 1 : TAÄP VIEÁT OÂN CHÖÕ CAÙI A – TÖØ VÖØ A DÍNH I .MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU Cuûng coá caùch vieát chöõ hoa A( vieát ñuùng maãu ,ñeàu neùt vaø noái chöõ ñuùng quy ñònh) thoâng qua BT öùng duïng: - Vieát teân rieâng(V öø A Dính) baèng chöõ côõ nhoû. - Vieát caâu öùng duïng(Anh em nhö theå tay chaân/Raùch laønh ñuøm boïc dôû hay ñôõ) baèng chöõ côõ nhoû II – ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP - Maãu chöõ vieát hoa A. -Teân rieâng Vöø A Dínhvaø caâu tuïc ngöõ treân oøng keû oâ li. -Vôû taäp vieát 3,taäp moät(vôû TV).Baûng con,phaán........... III – CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1 .KIEÅM TRA BAØI CUÕ -Giaùo vieân kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp. 2 DAÏY BAØI MÔÙI 2.1 Gíôùi thieäu baøi HS nhaéc laïi. GV neâu MÑ, YC cuûa tieát hoïc Hoaït ñoäng 1.höôùng daãn vieát baûng con a. Höôùng daãn vieát treân baûng con - GV theo töø V öø A Dính cho HS tìm caùc A, D, V chöõ hoa coù trong töø . -GV theo chöõ caùi A hoa. Chöõ A cao hôn 2 ñôn vò chöõ - GV cho HS neâu caáu taïo cuûa chöõ A goàm 3 neùt , ñoù laø 1 neùt moùc ngöôïc traùi 1neùt moùc ngöôc phaûi 1 neùt ngang giöõa HS nhaän xeùt GV nhaän xeùt choát yù - GV cho HS neâu caùch vieát HS neâu caùch vieát GV vieát maãu : Vöøa vieát vöøa noùi caùch vieát chöõ (A) HS neâu caùch vieát GV ghi baûng - GV cho HS neâu caùch vieát chöõ caùi hoa V,D GV ghi baûng - GV cho HS vieát baûng con GV nhaän xeùt khen caùc em vieát ñeïp HÑ2:. HS vieát tö,caâuø öùng duïng GV cho HS ñoïc töø GV giaûi nghóa töø Xem saùch giaùo vieân Töø coù maáy tieáng . GV neâ caùch vieát GV ghi baûng : cho HS vieát baûng con HS taäp vieát chöõ A,V,D vaøo baûng con HS nhaän xeùt HS ñoïc töø V öø A Dính 3 tieáng HS neâu caùch vieát töø HS vieát töø V öø A Dính vaøo baûng con vaø baûng lôùp -HS ñoïc caâu öùng duïng: Anh em nhö chaân vôùi tay -GV giuùp HS hieåu noäi dung caâu tuïc ngöõ : anh em thaân thieát , gaén boù vôùi nhau nhö chaân vôùi tay Raùch laønh ñuøm boïc, dôû hay ñôõ , luùc naøo cuõng phaûi yeâu thöông , ñuøm boïc nhau. ñaàn. -HS taäp vieát treân baûng con caùc chöõ : Anh, Raùch. -HS vieát vaøo vôû . GV nhaéc nhôû HS ngoài vieát ñng1 tö theá , HÑ3:Höôùng daãn vieát vaøo vôû TV chuù yù höôùng daãn caùc em vieát -GV neâu yeâu caàu : ñuùng neùt +Vieát chöõ A : 1 doøng côõ nhoû. , ñoä cao vaø khoaûng caùch giöõa +Vieát caùc chöõ V vaø D : 1 doøng côõ nhoû. caùc chöõ . Trình baøy caâu tuïc +Vieát teân Vöø A Dính : 2 doøng côõ nhoû. ngöõ theo ñuùng maãu. +Vieát caâu tuïc ngöõ 2 laàn 4.Chaám chöõa baøi -GV chaám nhanh khoaûng 5 ñeán 7 baøi. -Sau ñoù neâu nhaän xeùt ñeå caû lôùp ruùt kinh nghieäm. 5.Cuûng coá daën doø -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Nhaéc nhöõng HS chöa vieát xong baøi treân lôùp veà nhaø vieát tieáp ; luyeän vieát theâm phaàn baøi ôû nhaø. Khuyeán khích HS hoïc thuoäc caâu öùng duïng. Thöù . . . . . ngaøy . . . . . . thaùng . . . . . naêm 200 TIEÁT 2 BAØI 2 : TAÄP VIEÁT OÂN CHÖÕ HOA AÊ , AÂ – AÂU LAÏC I – MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU. Cuûng coá caùch vieát caùc chöõ veát hoa AÊ, AÂ ( vieát ñuùng maãu , ñeàu neùt vaø noái chöõ ñuùng quy ñònh) thoâng qua baøi taäp öùng duïng: 1.Vieát teân rieâng ( AÂu Laïc) baèng chöõ côõ nhoû. 2.Vieát caâu öùng duïng ( AÊên quaû nhôù keû troàng caây /AÊn khoai nhôù keû cho daây maø troàng ) II – ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP - Maãu chöõ vieát hoa AÊ , AÂ , L -Teân rieâng AÂU LAÏC vaø caâu tuïc ngöõ treân oøng keû oâ li. -Vôû taäp vieát 3,taäp moät(vôû TV).Baûng con,phaán........... III – CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1 .KIEÅM TRA BAØI CUÕ -GV cho HS vieát baûng con töø Vöøa A Dính . -HS vieát baûng con , baûng lôùp. GV cho HS neâu caáu taïo cuûa chöõ hoa A . 2 DAÏY BAØI MÔÙI HS nhaéc laïi. 2.1 Gíôùi thieäu baøi GV neâu MÑ, YC cuûa tieát hoïc * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát baûng con a. Höôùng daãn vieát treân baûng con -GV treo.chöõ AÊ vaø hoûi Chöõ AÊ coù 3 neùt chính moät neùt -Chöõ AÊ coùcaáu taïo nhö theá naøo ? moùc ngöôïc traùi vaø neùt moùc ngöôïc phaûi , moät neùt ngang ôû giöõa .vaø moät neùt phuï cong nhoû ñaàu chöõ caùi AÊ -GV treo chöõ caùi AÂ vaø nhaän xeùt töng töï . -Chöõ caùi AÊ , AÂ coù caáu taïo -Chöõ caùi AÊ, AÂ coù caáu taïo gioáng chöõ caùi A hoa gioáng chöõ caùi A hoa , chæ khaùc nhö theá naøo ? chöõ A laø chöõ AÊ coù neùt phuï laø neùt cong nhoû ôû treân ñaàu chöõ caùi AÊ . Coøn chöõ caùi AÂ coù neùt GV nhaän xeùt choát yù - GV cho HS neâu caùch vieát chöõ AÊ , AÂ . GV vieát maãu : Vöøa vieát vöøa noùi caùch vieát chöõ (AÊ , AÂ ) - GV ghi baûng - GV cho HS vieát baûng con GV nhaän xeùt khen caùc em vieát ñeïp HÑ2: HS vieát töø ,caâu öùng duïng - GV cho HS ñoïc töø -Töø AÂu Laïc laø teân nöôùc ta thôøi coå , coù vua An Döông Vöông , ñoùng ñoâ ôû Coå Loa ( nay thuoäc huyeän Ñoâng Anh Haø Noäi ) - Töø coù maáy tieáng . - GV neâuâ caùch vieát GV ghi baûng : cho HS vieát baûng con -GV giuùp HS hieåu noäi dung caâu tuïc ngöõ : Phaûi bieát nhôù ôn nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp ñôõ mình , nhöõng ngöôøi ñaõ laøm ra nhöõng thöù cho mình ñöôïc thöøa höôûng . HÑ3:.Höôùng daãn vieát vaøo vôû TV -GV neâu yeâu caàu : +Vieát chöõ AÊ : 1 doøng côõ nhoû. +Vieát caùc chö AÂ vaø L : 1 doøng côõ nhoû. +Vieát teân rieâng AÂu Laïc : 2 doøng côõ nhoû. +Vieát caâu tuïc ngöõ 2 laàn -Daáu chaám laø ñieåm ñaët buùt ñaàu tieân . 4.Chaám chöõa baøi -GV chaám nhanh khoaûng 5 ñeán 7 baøi. -Sau ñoù neâu nhaän xeùt ñeå caû lôùp ruùt kinh nghieäm. gaõy daáu muõ treân ñaàu chöõ caùi AÂ. HS nhaän xeùt -HS neâu caùch vieát 2 em . -HS neâu caùch vieát 2 em HS taäp vieát chöõ AÊ , AÂ , vaøo baûng con HS nhaän xeùt HS ñoïc töø AÂu Laïc -2 tieáng - HS neâu caùch vieát töø HS vieát töø AÂu Laïc vaøo baûng con vaø baûng lôùp -HS ñoïc caâu öùng duïng: -HS taäp vieát treân baûng con caùc chöõ : AÊn khoai ,AÊn quaû . -HS vieát vaøo vôû . GV nhaéc nhôû HS ngoài vieát ñuùng tö theá , chuù yù höôùng daãn caùc em vieát ñuùng neùt , ñoä cao vaø khoaûng caùch giöõa caùc chöõ . Trình baøy caâu tuïc ngöõ theo ñuùng maãu. 5 .CUÛNG COÁ , DAËN DOØ -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Nhaéc nhöõng HS chöa vieát xong baøi treân lôùp veà nhaø vieát tieáp ; luyeän vieát theâm phaàn baøi ôû nhaø. Khuyeán khích HS hoïc thuoäc caâu öùng duïng. Thöù . . . . . ngaøy . . . . . . thaùng . . . . . naêm 200 TIEÁT 3 BAØI 3 : TAÄP VIEÁT OÂN CHÖÕ HOA B - BOÁ HAÏ I – MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU. Cuûng coá caùch vieát caùc chöõ veát hoa B ( vieát ñuùng maãu , ñeàu neùt vaø noái chöõ ñuùng quy ñònh) thoâng qua baøi taäp öùng duïng: 1.Vieát teân rieâng (Boá Haï ) baèng chöõ côõ nhoû. 2.Vieát caâu öùng duïng ( Baàu ôi thöông laáy bí cuøng / tuy raèng khaùc gioáng nhöng chung moät giaøn ) II – ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP -Maãu chöõ vieát hoa B -Teân rieâng Boá Haï vaø caâu tuïc ngöõ treân oøng keû oâ li. -Vôû taäp vieát 3,taäp moät(vôû TV).Baûng con,phaán........... III – CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1 .KIEÅM TRA BAØI CUÕ -GV cho HS vieát -HS vieát baûng con , baûng lôùp. GV cho HS neâu caáu taïo cuûa chöõ hoa AÊ , AÂ 2 DAÏY BAØI MÔÙI HS nhaéc laïi. 2.1 Gíôùi thieäu baøi GV neâu MÑ, YC cuûa tieát hoïc * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát baûng con a. Höôùng daãn vieát treân baûng con -GV treo.chöõ B vaø hoûi -Chöõ B cao 2 li röôõi , naèm -Chöõ B cao maáy li ? trong khung hình chöõ nhaät . -Chieàu ngang roäng hôn moät -Chieàu ngang roäng maáy li ? ñôn vò chöõ. Chöõ B coù 2 neùt , neùt thöù nhaát -Chöõ B coù caáu taïo nhö theá naøo ? moùc ngöôïc traùi , neùt 2 laø keát hôïp cuûa 2 neùt cô baûn cong treân vaø cong phaûi noái lieàn nhau taïo thaønh voøng xoaén nhoû giöõa thaân chöõ . - HS nhaän xeùt GV nhaän xeùt choát yù - GV cho HS neâu caùch vieát chöõ AÊ , AÂ . GV vieát maãu : Vöøa vieát vöøa noùi caùch vieát chöõ (AÊ , AÂ ) - GV ghi baûng - GV cho HS vieát baûng con GV nhaän xeùt khen caùc em vieát ñeïp HÑ2:. HS vieát töø ,caâu öùng duïng - GV cho HS ñoïc töø öùng duïng . -Töø Boá haï chæ moät xaõ ôû huyeän Yeân Theá tænh Baéc Giang , nôi coù gioáng cam ngon noåi tieáng . - Töø coù maáy tieáng . - GV neâuâ caùch vieát GV ghi baûng : cho HS vieát baûng con -GV treo caâu ø öùng duïng -GV giuùp HS hieåu noäi dung caâu tuïc ngöõ : Baàu bí laø nhöõng caây khaùc nhau moïc treân cuøng moät giaøn . Khuyeân baàu thöông bí laø khuyeân ngöôøi trong moät nöôùc yeâu thöông ñuøm boïc laáy nhau . --GV cho HS vieát moät soá töø khoù . GV cho HS neâu caùch töø öùng duïng . HÑ3:.Höôùng daãn vieát vaøo vôû TV -GV neâu yeâu caàu : +Vieát chöõ B : 1 doøng côõ nhoû. +Vieát caùc chö H vaø T : 1 doøng côõ nhoû. +Vieát teân rieâng Boá Haï : 2 doøng côõ nhoû. +Vieát caâu tuïc ngöõ 2 laàn -Daáu chaám laø ñieåm ñaët buùt ñaàu tieân . 4.Chaám chöõa baøi -GV chaám nhanh khoaûng 5 ñeán 7 baøi. -HS neâu caùch vieát 2 em . -HS neâu caùch vieát 2 em HS taäp vieát chöõ AÊ , AÂ , vaøo baûng con HS nhaän xeùt HS ñoïc töø AÂu Laïc -Boá Haï -2 tieáng - HS neâu caùch vieát töø HS vieát töø Boá Haï vaøo baûng con vaø baûng lôùp -HS ñoïc caâu öùng duïng: . -HS taäp vieát treân baûng con caùc chöõ : Baàu , tuy . -HS neâu caùch vieát töø öùng duïng -HS vieát vaøo vôû . HS neâu caùch ngoài vieát ñuùng tö theá , chuù yù höôùng daãn caùc em vieát ñuùng neùt , ñoä cao vaø khoaûng caùch giöõa caùc chöõ . Trình baøy caâu tuïc ngöõ theo ñuùng maãu. -Sau ñoù neâu nhaän xeùt ñeå caû lôùp ruùt kinh nghieäm. 5 .CUÛNG COÁ , DAËN DOØ -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Nhaéc nhöõng HS chöa vieát xong baøi treân lôùp veà nhaø vieát tieáp ; luyeän vieát theâm phaàn baøi ôû nhaø. Khuyeán khích HS hoïc thuoäc caâu öùng duïng. Thöù . . . . . ngaøy . . . . . . thaùng . . . . . naêm 200 TIEÁT 4 : BAØI 4 : TAÄP VIEÁT OÂN CHÖÕ CAÙI C HOA – CÖÛU LONG I – MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU. Cuûng coá caùch vieát caùc chöõ veát hoa C ( vieát ñuùng maãu , ñeàu neùt vaø noái chöõ ñuùng quy ñònh) thoâng qua baøi taäp öùng duïng: 1.Vieát teân rieâng (Cöûu Long ) baèng chöõ côõ nhoû. 2.Vieát caâu öùng duïng ( Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn / Nghóa meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra ) baèng chöõ côõ chöõ nhoû . II – ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP -Maãu chöõ vieát hoa C -Teân rieâng Cöûu Long ï vaø caâu tuïc ngöõ treân oøng keû oâ li. -Vôû taäp vieát 3,taäp moät(vôû TV).Baûng con,phaán........... III – CAÙC H OAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1 .KIEÅM TRA BAØI CUÕ -GV cho HS vieátchöõ B vaø töø Boá Haï . -HS vieát baûng con , baûng lôùp. GV cho HS neâu caáu taïo cuûa chöõ hoa B 2 DAÏY BAØI MÔÙI HS nhaéc laïi. 2.1 Gíôùi thieäu baøi GV neâu MÑ, YC cuûa tieát hoïc * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát baûng con a. Höôùng daãn vieát treân baûng con -GV treo.chöõ C vaø hoûi -Chöõ C cao 2 li röôõi , naèm -Chöõ C cao maáy li ? trong khung hình chöõ nhaät . -Chieàu ngang roäng hôn moät -Chieàu ngang roäng maáy li ? ñôn vò chöõ. -. . . . .. . . . -Chöõ C coù caáu taïo nhö theá naøo ? GV nhaän xeùt choát yù - HS nhaän xeùt - GV cho HS neâu caùch vieát chöõ C ,. GV vieát maãu : Vöøa vieát vöøa noùi caùch vieát chöõ (CÂ ) -HS neâu caùch vieát 2 em . -HS neâu caùch vieát 2 em - GV ghi baûng - GV cho HS vieát baûng con GV nhaän xeùt khen caùc em vieát ñeïp HÑ2: HS vieát töø,caâu öùng duïng - GV cho HS ñoïc töø öùng duïng . -Cöûu Long laø doøng soâng lôùn nhaát nöôùc ta , chaûy qua nhieàu tænh ôû Nam Boä . - Töø coù maáy tieáng . - GV neâuâ caùch vieát GV ghi baûng : cho HS vieát baûng con GV treo caâu ø öùng duïng -GV giuùp HS hieåu noäi dung caâuCa dao : Coâng ôn cuûa cha meï raát lôùn lao . -Gv cho HS vieát baûng con tieáng khoù . -GV cho HS neâu caùch vieát töø öùng duïng . HÑ3:.Höôùng daãn vieát vaøo vôû TV -GV neâu yeâu caàu : +Vieát chöõ C : 1 doøng côõ nhoû. +Vieát caùc chö L vaø N : 1 doøng côõ nhoû. +Vieát teân rieâng Cöûu Long ï : 2 doøng côõ nhoû. +Vieát caâu tuïc ngöõ 2 laàn - Daáu chaám laø ñieåm ñaët buùt ñaàu tieân . - GV höôùng daãn caùc em vieát ñuùng ñoä cao vaø khoaûng caùch giöõa caùc chöõ . Trình baùy caâu tuïc ngöõ theo ñuùng maãu . 4.Chaám chöõa baøi -GV chaám nhanh khoaûng 5 ñeán 7 baøi. -Sau ñoù neâu nhaän xeùt ñeå caû lôùp ruùt kinh nghieäm. 5 .CUÛNG COÁ , DAËN DOØ -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -HS neâu caùch vieát chöõ T , S , N. -HS taäp vieát chöõ C , L , S , N vaøo baûng con HS nhaän xeùt HS ñoïc Cöûu Long -2 tieáng - HS neâu caùch vieát töø HS vieát töø Boá Haï vaøo baûng con vaø baûng lôùp -HS ñoïc caâu öùng duïng: HS taäp vieát treân baûng con caùc chöõ :Coâng , Thaùi Sôn , Nghóa . -HS neâu caùch vieát töø öùng duïng -. HS neâu caùch ngoài vieát ñuùng tö theá , -HS vieát vaøo vôû theo yeâu caàu GV . Thöù . . . . . ngaøy . . . . . . thaùng . . . . . naêm 200 TIEÁT 5 : BAØI 5 : TAÄP VIEÁT OÂN CHÖÕ C HOA - CHU VAÊN AN (Tieáp theo ) I – MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU. Cuûng coá caùch vieát caùc chöõ veát hoa C ( Ch ) ( vieát ñuùng maãu , ñeàu neùt vaø noái chöõ ñuùng quy ñònh) thoâng qua baøi taäp öùng duïng: 1.Vieát teân rieâng (Chu Vaên An ) baèng chöõ côõ nhoû. 2.Vieát caâu öùng duïng (Chim khoân keâu tieáng raûnh rang / Ngöôøi khoân aên noùi dòu daøng deã nghe ) baèng chöõ côõ chöõ nhoû . II – ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP -Maãu chöõ vieát hoa Ch -Teân rieâng Chu Vaên An ï vaø caâu tuïc ngöõ treân oøng keû oâ li. -Vôû taäp vieát 3,taäp moät(vôû TV).Baûng con,phaán........... III – CAÙC H OAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1 .KIEÅM TRA BAØI CUÕ -GV cho HS vieát töø Cöûu Long ï . -HS vieát baûng con , baûng lôùp. GV cho HS neâu caáu taïo cuûa chöõ hoa C 2 DAÏY BAØI MÔÙI HS nhaéc laïi. 2.1 Gíôùi thieäu baøi GV neâu MÑ, YC cuûa tieát hoïc * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát baûng con a. Höôùng daãn vieát treân baûng con -HS ñoïc chöõ xeâ haùt -GV treo chöõ ch vaø hoûi : -Chöõ xeâ haùt goàm coù con chöõ -Chöõ xeâ haùt coù caáu taïo nhö theá naøo ? xeâ gheùp vôùi con chöõ haùt taïo thaønh chöõ haùt . -Ch , V , A , N . -GV cho HS tìm caùc hoa coù trong baøi . -Vieát chöõ C hoa nhu ñaõ hoïc , -GV cho HS neâu caùch vieát chöõ Ch õ , lieàn neùt vieát chöõ h -GV vieát baûng vöøa vieát vöøa noùi caùch vieát - GV cho HS neâu caùch vieát töøng chöõ V , A , N. - GV cho HS vieát baûng con GV nhaän xeùt khen caùc em vieát ñeïp -HS neâu caùch vieát chöõ N , V , A. -HS vieát baûng con , baûng lôùp . - HS nhaän xeùt HÑ2:. HS vieát töø ,caâu öùng duïng -GV cho HS ñoïc töø öùng duïng . -GV giaûi thích : Chu Vaên An laø moät nhaø giaùo noåi tieáng ñôøi Traàn ( sinh naêm 1292 maát 1370 . OÂng coù nhieàu troø gioûi , nhieàu ngöôøi sau naøy trôû thaønh nhaân taøi cuûa ñaát nöôùc . - Töø coù maáy tieáng . - GV neâuâ caùch vieát töø GV ghi baûng : cho HS vieát baûng con -GV cho HS vieát baûng con , baûng lôùp . -GV nhaän xeùt . HÑ3:. Luyeän vieát caâu öùng duïng -GV treo caâu ø öùng duïng -GV giuùp HS hieåu noäi dung caâu : con ngöôøi phaûi bieát noùi naêng lòch söï . -Gv cho HS vieát baûng con tieáng khoù . -GV cho HS neâu caùch vieát töø öùng duïng . .Höôùng daãn vieát vaøo vôû TV -GV neâu yeâu caàu : +Vieát chöõ Ch : 1 doøng côõ nhoû. +Vieát caùc chö V vaø A : 1 doøng côõ nhoû. +Vieát teân rieâng Chu Vaên An : 2 doøng côõ nhoû. +Vieát caâu tuïc ngöõ 2 laàn -Daáu chaám laø ñieåm ñaët buùt ñaàu tieân . -GV höôùng daãn caùc em vieát ñuùng ñoä cao vaø khoaûng caùch giöõa caùc chöõ . Trình baùy caâu tuïc ngöõ theo ñuùng maãu . 4.Chaám chöõa baøi -GV chaám nhanh khoaûng 5 ñeán 7 baøi. -Sau ñoù neâu nhaän xeùt ñeå caû lôùp ruùt kinh nghieäm. 5 .CUÛNG COÁ , DAËN DOØ -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -HS ñoïc töø öùng duïng . Chu Vaên An Töø coù 3 tieáng -HS neâu caùch vieát töø - vaøo baûng con HS nhaän xeùt -HS ñoïc caâu öùng duïng: HS taäp vieát treân baûng con caùc chöõ :Chim , Ngöôøi .. -HS neâu caùch vieát töø öùng duïng -. HS neâu caùch ngoài vieát ñuùng tö theá , -HS vieát vaøo vôû theo yeâu caàu GV . Thöù . . . . . ngaøy . . . . . . thaùng . . . . . naêm 200 TIEÁT 6: TAÄP VIEÁT OÂN CHÖÕ HOA D , Ñ – KIM ÑOÀNG . BAØI 6 I – MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU. Cuûng coá caùch vieát caùc chöõ veát hoa D , Ñ ( vieát ñuùng maãu , ñeàu neùt vaø noái chöõ ñuùng quy ñònh) thoâng qua baøi taäp öùng duïng: 1.Vieát teân rieâng (Kim Ñoàng baèng chöõ côõ nhoû. 2.Vieát caâu öùng duïngDao coù maøi môùi saéc , ngöôøi coù hoïc môùi khoân ) baèng chöõ côõ chöõ nhoû . II – ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP -Maãu chöõ vieát hoa D , Ñ -Teân rieâng Kim Ñoàng ï vaø caâu tuïc ngöõ treân oøng keû oâ li. -Vôû taäp vieát 3,taäp moät(vôû TV).Baûng con,phaán........... III – CAÙC H OAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1 .KIEÅM TRA BAØI CUÕ -GV cho HS vieátchöõ C ( Ch ) vaø töø Chu Vaên -HS vieát baûng con , baûng lôùp. An . GV cho HS neâu caáu taïo cuûa chöõ hoa C HS nhaéc laïi. 2 DAÏY BAØI MÔÙI 2.1 Gíôùi thieäu baøi GV neâu MÑ, YC cuûa tieát hoïc * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát baûng con -HS ñoïc deâ . a. Höôùng daãn vieát treân baûng con -Chöõ deâ cao 2 li röôõi , naèm -GV treo.chöõ D vaø hoûi trong khung hình chöõ nhaät . -Chöõ deâ cao maáy li ? -Chieàu ngang roäng hôn moät ñôn vò –Chöõ deâ cao 2 li röôõi -Chieàu ngang roäng maáy li ? roäng hôn moät moät li goàm coù -Chöõ deâ coù caáu taïo nhö theá naøo ? hai neùt : Moät neùt löôïn hai ñaàu vaø moät neùtcong phaûi coù löôïn moät ñaàu ôû treân . . . .. . . . -HS nhaän xeùt GV nhaän xeùt choát yù - - HS nhaän xeùt - GV cho HS neâu caùch vieát chöõ D ,. Ñ GV vieát maãu : Vöøa vieát vöøa noùi caùch vieát chöõ (D , Ñ ) - GV ghi baûng - GV cho HS vieát baûng con GV nhaän xeùt khen caùc em vieát ñeïp HÑ2: HS vieát töø ,caâu öùng duïng - GV cho HS ñoïc töø öùng duïng . -GV giaûi thích : Kim Ñoàng laø moät trong nhöõng ñoäi vieân ñaàu tieân cuûa ÑoäiThieáu nieân Tieàn phong . Anh teân laø Noâng Vaên Deàn queâ ôû baûn Naø Maï huyeän Haø Quaûng , tænh Cao Baèng , - Töø coù maáy tieáng . - Nhöõng chöõ naøo vieát hoa ? GV neâuâ caùch vieát töø GV ghi baûng : cho HS vieát baûng con . GV nhaän xeùt vaø khen nhöõng em vieát ñeïp GV treo caâu ø öùng duïng -GV giuùp HS hieåu noäi dung caâu tuïc ngöõ : Con ngöôøi phaûi chaêm hoïc môùi khoân ngoan tröôûng thaønh -Gv cho HS vieát baûng con tieáng khoù . -GV cho HS neâu caùch vieát töø öùng duïng . -GV nhaän xeùt . HÑ3:.Höôùng daãn vieát vaøo vôû TV -GV neâu yeâu caàu : -HS neâu caùch vieát 2 em . -HS neâu caùch vieát 2 em -HS ñoïc töø Kim Ñoàng Töø coù 2 tieáng -Chöõ vieát hoa laø chöõ deâ , ñeâ , ca . -HS neâu caùch vieát chöõ. K -HS taäp vieát chöõ, K vaøo baûng con HS nhaän xeùt - HS neâu caùch vieát töø HS vieát töø Kim Ñoàng ï vaøo baûng con vaø baûng lôùp -HS nhaän xeùt - -HS ñoïc caâu öùng duïng: HS taäp vieát treân baûng con caùc chöõ :Dao .saéc . -HS neâu caùch vieát caâu ø öùng duïng +Vieát chöõ D : 1 doøng côõ nhoû. +Vieát caùc chö Ñ vaø K : 1 doøng côõ nhoû. +Vieát teân rieâng Kim Ñoàng ï : 2 doøng côõ nhoû. +Vieát caâu tuïc ngöõ 2 laàn -Daáu chaám laø ñieåm ñaët buùt ñaàu tieân . -GV höôùng daãn caùc em vieát ñuùng ñoä cao vaø khoaûng caùch giöõa caùc chöõ . Trình baùy caâu tuïc ngöõ theo ñuùng maãu . 4.Chaám chöõa baøi -GV chaám nhanh khoaûng 5 ñeán 7 baøi. -5 .CUÛNG COÁ , DAËN DOØ -. HS neâu caùch ngoài vieát ñuùng tö theá , -HS vieát vaøo vôû theo yeâu caàu GV . Thöù . . . . . ngaøy . . . . . . thaùng . . . . . naêm 200 TIEÁT 7: BAØI 7 TAÄP VIEÁT OÂN CHÖÕ HOA E, EÂ. I – MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU. Cuûng coá caùch vieát caùc chöõ veát hoa E , EÂ ( vieát ñuùng maãu , ñeàu neùt vaø noái chöõ ñuùng quy ñònh) thoâng qua baøi taäp öùng duïng: 1.Vieát teân rieâng (EÂ-ñeâ) baèng chöõ côõ nhoû. 2.Vieát caâu öùng duïng(Em thuaän anh hoaø laø nhaø coù phuùc) baèng chöõ côõ chöõ nhoû . II – ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP -Maãu chöõ vieát hoa E, EÂ -Teân rieâng EÂ-ñeâ vaø caâu tuïc ngöõ treân doøng keû oâ li. -Vôû taäp vieát 3,taäp moät(vôû TV).Baûng con,phaán........... III – CAÙC H OAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1 .KIEÅM TRA BAØI CUÕ -GV cho HS vieátchöõ D ,Ñ (Kim Ñoàng ,Dao coù -HS vieát baûng con , baûng maøi môùi saéc, ngöôøi coù hoïc môùi khoân). lôùp. GV cho HS neâu caáu taïo cuûa chöõ hoa D 2 DAÏY BAØI MÔÙI HS nhaéc laïi. 2.1 Gíôùi thieäu baøi GV neâu MÑ, YC cuûa tieát hoïc * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát baûng con a. Höôùng daãn vieát treân baûng con -GV treo.chöõ E vaø hoûi -Chöõ E cao 2 li röôõi , naèm -Chöõ E cao maáy li ? trong khung hình chöõ nhaät . -Chieàu ngang roäng hôn moät -Chieàu ngang roäng maáy li ? ñôn vò chöõ. -. . . . .. . . . -Chöõ E coù caáu taïo nhö theá naøo ? - HS nhaän xeùt GV nhaän xeùt choát yù Chöõ EÂ coù caáu taïo nhö chöõ E -GV cho HS nhaän xeùt chöõ E , vaø chöõ EÂ chæ khaùc chöõ E laø chöõ EÂ coù - GV cho HS neâu caùch vieát chöõ E, EÂ GV vieát maãu : Vöøa vieát vöøa noùi caùch vieát chöõ neùt gaõy ( daáu muõ treân ñaàu ) -HS neâu caùch vieát 2 em . (E, EÂ) - GV ghi baûng - GV cho HS vieát baûng con GV nhaän xeùt khen caùc em vieát ñeïp HÑ2: HS vieát töø,caâu öùng duïng - GV cho HS ñoïc töø öùng duïng . -GV giaûi thích : EÂ-ñeâ laø moät daân toäc thieåu soá ,coù treân 270 000 ngöôøi, soáng chuû yeáu ôû caùc tænh Ñaék Laék vaø Phuù Yeân,Khaùnh Hoaø - Töø coù maáy tieáng . - GV neâuâ caùch vieát töø GV ghi baûng : cho HS vieát baûng con . GV nhaän xeùt vaø khen nhöõng em vieát ñeïp . -GV treo caâu ø öùng duïng -GV giuùp HS hieåu noäi dung caâu tuïc ngöõ : Anh em thöông yeâu nhau soáng tuaän hoaø laø haïnh phuùc lôùn cuûa gia ñình. -GV cho HS vieát caùc töø khoù vaøo baûng con . -GV cho HS neâu caùch vieát caâu öùng duïng . -GV nhaän xeùt . HÑ3:.Höôùng daãn vieát vaøo vôû TV -GV neâu yeâu caàu : +Vieát chöõ E : 1 doøng côõ nhoû. +Vieát caùc chö EÂ : 1 doøng côõ nhoû. +Vieát teân rieâng EÂ-ñeâ : 2 doøng côõ nhoû. +Vieát caâu öùng duïng:5 laàn -Daáu chaám laø ñieåm ñaët buùt ñaàu tieân . -GV höôùng daãn caùc em vieát ñuùng ñoä cao vaø khoaûng caùch giöõa caùc chöõ . Trình baùy caâu tuïc ngöõ theo ñuùng maãu . 4.Chaám chöõa baøi -GV chaám nhanh khoaûng 5 ñeán 7 baøi. -Sau ñoù neâu nhaän xeùt ñeå caû lôùp ruùt kinh nghieäm. 5 .CUÛNG COÁ , DAËN DOØ -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -HS neâu caùch vieát 2 em -HS taäp vieát chöõ E, EÂ vaøo baûng con HS nhaän xeùt HS ñoïc EÂ-ñeâ. -2 tieáng - HS neâu caùch vieát töø HS vieát töø EÂ-ñeâ vaøo baûng con vaø baûng lôùp -HS nhaän xeùt -HS ñoïc caâu öùng duïng: HS taäp vieát treân baûng con caùc chöõ :EÂ-ñeâ, Em. -HS neâu caùch vieát caâu ø öùng dung - -. HS neâu caùch ngoài vieát ñuùng tö theá , -HS vieát vaøo vôû theo yeâu caàu GV . Thöù . . . . . ngaøy . . . . . . thaùng . . . . . naêm 200 TIEÁT 8: BAØI 8 : TAÄP VIEÁT OÂN CHÖÕ HOA G. I – MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU. Cuûng coá caùch vieát caùc chöõ veát hoa G( vieát ñuùng maãu , ñeàu neùt vaø noái chöõ ñuùng quy ñònh) thoâng qua baøi taäp öùng duïng: 1.Vieát teân rieâng (Goø Coâng) baèng chöõ côõ nhoû. 2.Vieát caâu öùng duïng(Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi / Gaø cuøng moät me chôù hoaøi ñaù nhau) baèng chöõ côõ nhoû II – ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP -Maãu chöõ vieát hoa G -Teân rieâng Goø Coâng vaø caâu tuïc ngöõ treân doøng keû oâ li. -Vôû taäp vieát 3,taäp moät(vôû TV).Baûng con,phaán........... III – CAÙC H OAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1 .KIEÅM TRA BAØI CUÕ -GV cho HS vieát chöõ E , EÂ – ñeâ -HS vieát baûng con , baûng lôùp. GV cho HS neâu caáu taïo cuûa chöõ hoa E 2 DAÏY BAØI MÔÙI HS nhaéc laïi. 2.1 Gíôùi thieäu baøi GV neâu MÑ, YC cuûa tieát hoïc * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát baûng con a. Höôùng daãn vieát treân baûng con -GV treo.chöõ gieâ vaø hoûi -Chöõ gieâ cao 2 li röôõi , naèm -Chöõ gieâ cao maáy li ? trong khung hình chöõ nhaät . -Chieàu ngang roäng hôn moät -Chieàu ngang roäng maáy li ? li . -Chöõ gieâ coù caáu taïo nhö theá naøo ? -Chöõ gieâ coù chieàu cao , cao hôn 2 li vaø chieàu ngang roäng hôn moät li goàm coù 2 neùt : Neùt thöù nhaát laø neùt moùc hai ñaàu phaûi coù thaét ôû ñaàu gioáng chöõ xeâ hoa . Neùt thöù hai laø neùt GV nhaän xeùt choát yù - GV cho HS neâu caùch vieát chöõ G . GV vieát maãu : Vöøa vieát vöøa noùi caùch vieát chöõ (G, K) - GV ghi baûng - GV cho HS vieát baûng con GV nhaän xeùt khen caùc em vieát ñeïp HÑ2: HS vieát töø,caâu öùng duïng - GV cho HS ñoïc töø öùng duïng . -GV giaûi thích : Goø Coâng laø teân moät thò xaõ tænh Tieàn Giang , tröôùc ñaây laø nôi ñoùng quaân cuûa oâng Tröông Ñònh – moät laõnh tuï nghóa quaân choáng Phaùp - Töø coù maáy tieáng . - GV neâuâ caùch vieát töø GV ghi baûng : cho HS vieát baûng con . GV nhaän xeùt vaø khen nhöõng em vieát ñeïp . -GV treo caâu ø öùng duïng -GV giuùp HS hieåu noäi dung caâu tuïc ngöõ : Anh em trong nhaø phaûi ñoaøn keát , yeâu thöông nhau . -GV cho HS vieát töø khoù vaøo baûng con . -GV cho HS neâu caùch vieát töø öùng duïng . -GV nhaän xeùt . HÑ3:.Höôùng daãn vieát vaøo vôû TV -GV neâu yeâu caàu : +Vieát chöõ G : 1 doøng côõ nhoû. +Vieát caùc chöõ C, Kh: 1 doøng côõ nhoû. +Vieát teân rieâng Goø Coâng: 2 doøng côõ nhoû. +Vieát caâu tuïc ngö :õ 2 laàn -Daáu chaám laø ñieåm ñaët buùt ñaàu tieân . -GV höôùng daãn caùc em vieát ñuùng ñoä cao vaø khuyeát ngöôïc . - HS nhaän xeùt -HS neâu caùch vieát 2 em . -HS neâu caùch vieát 2 em -HS tìm chöõ hoa coù trong baøi . (K) -HS neâu caùch vieát chöõ K -HS taäp vieát chöõ G,K vaøo baûng con HS nhaän xeùt HS ñoïc Goø Coâng. -2 tieáng - HS neâu caùch vieát töø HS vieát töø Goø Coâng vaøo baûng con vaø baûng lôùp -HS nhaän xeùt -HS ñoïc caâu öùng duïng: HS taäp vieát treân baûng con caùc chöõ :Khoân ,Gaø. -HS neâu caùch vieát caâu ø öùng duïng -. HS neâu caùch ngoài vieát ñuùng tö theá , -HS vieát vaøo vôû theo yeâu caàu GV . khoaûng caùch giöõa caùc chöõ . Trình baøy caâu tuïc ngöõ theo ñuùng maãu . 4.Chaám chöõa baøi -GV chaám nhanh khoaûng 5 ñeán 7 baøi. -Sau ñoù neâu nhaän xeùt ñeå caû lôùp ruùt kinh nghieäm. 5 .CUÛNG COÁ , DAËN DOØ -GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Xem thêm -