Tài liệu Giáo án tập viết lớp 3 cả năm_cktkn

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 177 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

tËp viÕt TiÕt 1: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Thø 5 / 7 / 9 / 2006 «n ch÷ hoa: a Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa A ( viÕt ®óng mÉu, ®Òu nÐt vµ nèi ch÷ ®óng quy ®Þnh ) th«ng qua bµi tËp øng dông: - ViÕt tªn riªng Võa A DÝnh b»ng ch÷ cì nhá - ViÕt ®óng c©u øng dông Anh em nh thÓ ch©n tay / R¸ch lµnh ®ïm bäc dë hay ®ì ®Çn b»ng ch÷ cì nhá. II. §å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ viÕt hoa A - Tªn riªng vµ c©u tôc ng÷ viÕt trªn dßng kÎ « li - Hs: Vë tËp viÕt, b¶ng con phÊn III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. Më ®Çu: Néi dung tËp viÕt ë líp 3 lµ tiÕp tôc rÌn c¸ch viÕt c¸c ch÷ viÕt hoa ( kh¸c víi líp 2 kh«ng viÕt rêi tõng ch÷ hoa mµ viÕt tõ vµ c©u cã chøa ch÷ hoa Êy ) B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: TiÕt häc h«m nay c¸c em «n l¹i c¸ch viÕt ch÷ hoa A. 2. Híng dÉn viÕt trªn b¶ng con. a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa. - Trong bµi tËp viÕt h«m nay cã - Cã c¸c ch÷ hoa A, V, D, R nh÷ng ch÷ hoa nµo? - §a ch÷ mÉu viÕt hoa A, V, D, R - Hs quan s¸t. lªn b¶ng - Gv viÕt mÉu lªn b¶ng, võa viÕt - 1, 2 hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt võa nªu c¸ch viÕt. - Yªu cÇu hs viÕt c¸c ch÷ hoa A, - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con V, D vµo b¶ng con. ............................................. ............................................. ............................................. - Hs nhËn xÐt - NhËn xÐt chØnh söa cho hs. b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông. - 1 hs ®äc tõ øng dông. - §a tõ øng dông lªn b¶ng - Hs l¾ng nghe - Giíi thiÖu Võa A DÝnh - Trong tõ øng dông c¸c ch÷ cã ®é - Ch÷ V, A, D, h cao 2 li rìi. C¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li cao nh thÕ nµo? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ ntn? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng con ch÷ o - Khi viÕt c¸c nÐt nèi liÒn víi - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con nhau b»ng mét nÐt hÊt. ............................................ - Yªu cÇu hs viÕt vµo b¶ng con. ............................................ ............................................ - Hs nhËn xÐt - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. - 1 hs ®äc c©u øng dông c.Híng dÉn viÕt c©u øng dông. - Anh em g¾n bã th©n thiÕt víi nhau nh ch©n - §a c©u øng dông lªn b¶ng - C©u øng dông khuyªn ta ®iÒu víi tay, lóc nµo còng ph¶i yªu th¬ng ®ïm bäc nhau g×? - Ch÷ A, h, y, R, l, b viÕt 2 li rìi. Ch÷ d, ® cao - Trong c©u øng dông c¸c ch÷ cã 2 li. Ch÷ t cao 1 li rìi. C¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li - B»ng con mét con ch÷ o chiÒu cao nh thÕ nµo? 1 - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ ntn? ................................................. Yªu cÇu hs vi -Yªu cÇu hs viÕt ch÷ Anh, R¸ch ................................................. vµo b¶ng con ................................................. - Hs nhËn xÐt - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. - Hs ngåi ®óng t thÕ viÕt bµi - Mét sè hs nép bµi 3. Híng dÉn viÕt vµo vë. - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt. - Thu chÊm 5-7 bµi, nhËn xÐt. 4. Cñng cè dÆn dß: - Häc thuéc c©u øng dông, viÕt tiÕp phÇn bµi ë nhµ cho ®Ñp. - NhËn xÐt tiÕt häc. TiÕt 2: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Thø 4 / 13 / 9 / 2006 «n ch÷ hoa: ¨, © Cñng cè c¸ch viÕt hoa c¸c ch÷ ¡, ¢ ( viÕt ®óng mÉu, viÕt ®Òu nÐt vµ nèi ch÷ ®óng quy ®Þnh ) . Th«ng qua bµi tËp øng dông:ViÕt tªn riªng vµ c©u øng dông b»ng cì ch÷ nhá . II. §å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ viÕt hoa ¡, ¢. - Tõ øng dông vµ c©u øng dông viÕt trªn dßng kÎ « li - Hs:Vë tËp viÕt, b¶ng con, phÊn. III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh. IV: C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. ¤n ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - H¸t - Gäi 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông ë bµi häc tríc - Gäi 2 hs lªn b¶ng viÕt ch÷ Võ A DÝnh. - GV ®i kiÓm tra bµi viÕt cña hs. - NhËn xÐt - 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông. 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn viÕt trªn b¶ng con a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa: - Trong bµi cã c¸c ch÷ nµo ®îc viÕt hoa? Ch÷ nµo gièng ch÷ ta míi häc? - §a ch÷ hoa viÕt mÉu lªn b¶ng - Gv viÕt mÉu, võa viÕt võa nªu c¸ch viÕt. - Yªu cÇu hs viÕt ch÷ ¡, ¢, L vµo b¶ng con. - Hs nh¾c l¹i ®Çu bµi - 2 hs lªn b¶ng viÕt - Hs nhËn xÐt C. Bµi míi: - Cã c¸c ch÷ hoa ¡, ¢, L ch÷ ¡, ¢ gièng ch÷ ta míi häc. - Hs quan s¸t - Hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con .......................................... .......................................... 2 - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông: - §a tõ øng dông lªn b¶ng - Giíi thiÖu tõ ¢u L¹c - Trong tõ ¢u L¹c c¸c ch÷ cã chiÒu cao ntn? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng chõng nµo? - Yªu cÇu hs viÕt tõ ¢u L¹c vµo b¶ng con - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs c. Híng dÉn viÕt c©u øng dông: - §a c©u øng dông lªn b¶ng - Trong c©u øng dông c¸c ch÷ cã ®é cao ntn? * Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ còng b»ng mét con ch÷ ovµ c¸c nÐt nèi víi nhau b»ng mét nÐt hÊt - Yªu cÇu hs viÕt ch÷ ¡n khoai vµo b¶ng con - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs 3. Híng dÉn viÕt vµo vë: - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt - Thu chÊm 5-7 bµi, nhËn xÐt. 4. Cñng cè dÆn dß: - Häc thuéc c©u øng dông, viÕt tiÕp phÇn bµi ë nhµ cho ®Ñp - NhËn xÐt tiÕt häc. TiÕt 3: .......................................... - Hs nhËn xÐt - 1hs ®äc c©u øng dông. - Hs l¾ng nghe. - Ch÷ ¢, L cao 2 li rìi. C¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li. - Kho¶ng c¸ch b»ng con ch÷ o - 1hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ........................................ ........................................ ........................................ - 1hs ®äc c©u øng dông. - Ch÷ ¡, h, y, g, k viÕt 2 li rìi. Ch÷ q, d viÕt 2 li. Ch÷ t cao 1 li rìi. Ch÷ r cao h¬n 1 li. C¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con .......................................... .......................................... .......................................... - Hs nhËn xÐt - Hs ngåi ®óng t thÕ ®Ó viÕt bµi - Mét sè hs nép bµi Thø 4 / 20 / 9 / 2006 «n ch÷ hoa: b I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Cñng cè c¸ch viÕt hoa ch÷ B th«ng qua bµi tËp øng dông: ViÕt tªn riªng vµ c©u tôc ng÷ b»ng cì ch÷ nhá. II. §å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ viÕt hoa B - Tªn riªng vµ c©u tôc ng÷ viÕt trªn dßng kÎ « li - Hs: Vë tËp viÕt, b¶ng con, phÊn. III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. ¤n ®Þnh tæ chøc: - H¸t B. KiÓm tra bµi cò: - Gäi 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng - 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông dông. - Gäi 1 hs lªn b¶ng viÕt tõ ¢u L¹c - 1 hs lªn b¶ng viÕt 3 - Gv kiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña hs - Hs nhËn xÐt - NhËn xÐt. C. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn viÕt b¶ng con. a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa: - Trong bµi cã nh÷ng ch÷ nµo ®îc viÕt hoa? - §a ch÷ mÉu viÕt hoa lªn b¶ng. - Gv viÕt mÉu võa viÕt võa nªu c¸ch viÕt. - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông. - §a tõ øng dông lªn b¶ng. - Giíi thiÖu: Bè H¹ lµ tªn ®Þa danh mét x· ë huyÖn Yªn ThÕ tØnh B¾c Giang n¬i cã gièng cam ngon næi tiÕng. - Trong tõ Bè H¹ c¸c ch÷ cã chiÒu cao nh thÕ nµo? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng chõng nµo? - Yªu cÇu hs viÕt tõ Bè H¹ vµo b¶ng con. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs c. Híng dÉn viÕt c©u øng dông: - §a c©u tôc ng÷ lªn b¶ng - C©u tôc ng÷ khuyªn ta ®iÒu g×? - Hs nh¾c l¹i ®Çu bµi. - Cã c¸c ch÷ hoa B, H, T - Hs quan s¸t - Vµi hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ......................................... ......................................... ......................................... - Hs nhËn xÐt - Hs quan s¸t - Hs l¾ng nghe - Ch÷ B, H cao 2 li rìi. C¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li. - Kho¶ng c¸ch b»ng mét con ch÷ o. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt vµo b/ c .............................................. .............................................. .............................................. - Hs nhËn xÐt - 1 hs ®äc c©u tôc ng÷. - BÇu vµ bÝ lµ nh÷ng c©u kh¸c nhau mäc trªn cïng mét giµn. Khuyªn bÇu bÝ lµ khuyªn ngêi trong mét níc ph¶i yªu th¬ng ®ïm bäc lÉn nhau. - Trong c©u tôc ng÷ c¸c ch÷ cã - Ch÷ B, h, l, b, g, k, T cao 2 li rìi. Ch÷ t, r chiÒu cao ntn? cao h¬n 1 li. C¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li - Yªu cÇu hs viÕt ch÷ BÇu, Tuy - 1 Hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con vµo b¶ng con. ................................................. ................................................. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. ................................................. 3. Híng dÉn viÕt vµo vë: - Gv ®i kiÓm tra chØnh söa cho hs. - Hs ngåi ®óng t thÕ viÕt bµi. - ChÊm ®iÓm 5-7 bµi, nhËn xÐt. - Mét sè hs nép vë 4. Cñng cè dÆn dß: TiÕt 4: Thø 4 / 27 / 9 / 2006 4 I. Môc ®Ých, yªu cÇu: «n ch÷ hoa: c Cñng cè c¸ch viÕt hoa ch÷ C th«ng qua bµi tËp øng dông: ViÕt tªn riªng vµ c©u ca dao b»ng cì ch÷ nhá. II. §å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ viÕt hoa C - Tªn riªng vµ c©u ca dao viÕt trªn dßng kÎ « li. - Hs: Vë tËp viÕt, b¶ng con, phÊn. III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. ¤n ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - H¸t - Gäi 1 hs ®äc t vµ c©u øng dông - Gäi 1 hs lªn b¶ng viÕt tõ Bè H¹ - KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña hs - NhËn xÐt - 1 hs ®äc tõ vµ c©u øng dông - 1 hs lªn b¶ng viÕt - Hs nhËn xÐt 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn viÕt b¶ng con: a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa. - Trong bµi cã c¸c ch÷ nµo ®îc viÕt hoa? - §a ch÷ mÉu viÕt hoa lªn b¶ng - Gv viÕt mÉu võa viÕt võa nªu c¸ch viÕt. - Yªu cÇu hs viÕt ch÷ C, S, L vµo b¶ng con. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông: - §a t Cöu Long lªn b¶ng - Giíi thiÖu: Cöu Long lµ tªn mét dßng s«ng lín nhÊt níc ta ch¶y qua nhiÒu tØnh ë Nam Bé. - Trong tõ Cöu Long c¸c ch÷ cã chiÒu cao ntn? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng chõng nµo? - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con tõ Cöu Long. - Hs nh¾c l¹i ®Çu bµi C. Bµi míi: - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs c. Híng dÉn viÕt c©u øng dông: - §a c©u øng dông lªn b¶ng - C©u ca dao nãi lªn ®iÒu g×? - Trong c©u ca dao c¸c ch÷ cã chiÒu cao nh thÕ nµo? - C¸c ch÷ hoa C, L, T,S , N - Hs quan s¸t. - Vµi hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con ........................................ ......................................... - 1 hs ®äc tõ Cöu Long - Hs l¾ng nghe - Ch÷ C, L, g cao 2 li rìi. C¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li. - B»ng mét con ch÷ o - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con ............................................ ............................................ ............................................ - Hs nhËn xÐt - 1 hs ®äc c©u ca dao. - C«ng ¬n cña tra mÑ rÊt lín lao. - C¸c ch÷ C, h, T, S, g, N cao 2 li rìi. C¸c ch÷ t, r cao h¬n 1 li. C¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li. 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. - Yªu cÇu hs viÕt ch÷ C«ng, NghÜa -............................................... ............................................... ............................................... - Hs nhËn xÐt 5 - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs - Hs ngåi ®óng t thÕ viÕt bµi 3. Híng dÉn viÕt vµo vë. - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt - ChÊm ®iÓm 5-7 bµi, nhËn xÐt 4. Cñng cè dÆn dß: - Häc thuéc c©u ca dao, viÕt tiÕp bµi ë nhµ cho ®Ñp. - NhËn xÐt tiÕt häc. TiÕt 5: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Thø 4 / 4 / 10 / 2006 «n ch÷ viÕt hoa: c ( TiÕp theo ) Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ viÕt hoa C ( Ch ) th«ng qua bµi tËp øng dông : 1. ViÕt tªn riªng ( Chu V¨n An ) b»ng ch÷ cì nhá . 2. ViÕt c©u øng dông ( Chim kh«n kªu tiÕng r¶nh rang/ Ngêi kh«n ¨n nãi dÞu dµng dÔ nghe) b»ng ch÷ cì nhá. II. §å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ viÕt hoa C - Tªn riªng vµ c©u tôc ng÷ viÕt s½n trªn dßng kÎ « li. - Hs: Vë tËp viÕt, b¶ng con, phÊn. III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. æn ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - H¸t. - Gäi hs lªn b¶ng ®äc thuéc tõ vµ - 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông c©u øng dông. - Gäi hs lªn b¶ng viÕt tõ Cöu long - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con - KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña hs. - Hs nhËn xÐt. C. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn viÕt trªn b¶ng con: - Hs nh¾c l¹i ®Çu bµi. a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa. - Trong bµi cã nh÷ng ch÷ hoa nµo - §a ch÷ hoa viÕt mÉu lªn b¶ng. - Gv viÕt mÉu võa viÕt võa nªu - Cã c¸c ch÷ hoa C, V, A, N c¸ch viÕt. - Hs quan s¸t - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con - Vµi hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt - KiÓm tra uèn n¾n hs viÕt - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. .............................................. - NhËn xÐt chØnh söa cho hs. .............................................. b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông .............................................. - §a tõ Chu V¨n An lªn b¶ng. nhËn xÐt - Giíi thiÖu: Chu V¨n An lµ nhµ -- Hs 1 hs ®äc tõ Chu V¨n An. gi¸o næi tiÕng ®êi TrÇn (1292- - Hs l¾ng nghe. 1370). ¤ng cã nhiÒu häc trß giái, nhiÒu ngêi sau nµy trë thµnh nh©n tµi cña ®Êt níc. 6 - Trong tõ Chu V¨n An c¸c ch÷ cã ®é cao nh thÕ nµo? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng - C¸c ch÷ C, V, h, A cao 2 li rìi. C¸c ch÷ cßn chõng nµo? l¹i cao 1 li. - Yªu cÇu hs viÕt tõ Chu V¨n An - B»ng mét con ch÷ o vµo b¶ng con. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. ............................................ c. Híng dÉn viÕt c©u øng dông. ............................................. - §a c©u øng dông lªn b¶ng ............................................. - Hs nhËn xÐt - C©u tôc ng÷ khuyªn ta ®iÒu g×? - Trong c©u tôc ng÷ c¸c ch÷ cã - 1 hs ®äc c©u tôc ng÷ - Khuyªn chóng ta ph¶i biÕt nãi n¨ng lÞch sù. chiÒu cao nh thÕ nµo? - C¸c ch÷ C, k, h, g, N cao 2 li rìi. Ch÷ d cao 2 li. ch÷ t, r cao h¬n 1 li. C¸c ch÷ cßn l¹i cao - Yªu cÇu hs viÕt ch÷ Chim, Ngêi 1 li. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con vµo b¶ng con. ........................................... ........................................... - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. ........................................... 3. Híng dÉn hs viÕt vµo vë. - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt - Hs ngåi ngay ®óng t thÕ ®Ó viÕt bµi - ChÊm 5-7 bµi, nhËn xÐt - Mét sè hs nép bµi. 4. cñng cè dÆn dß: - Häc thuéc c©u tôc ng÷, viÕt tiÕp phÇn bµi ë nhµ cho ®Ñp - NhËn xÐt tiÕt häc. Thø 4 / 11 / 10 / 2006 TiÕt 6: «n ch÷ hoa: d, ® I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ viÕt hoa D, § th«ng qua bµi tËp øng dông: ViÕt tªn riªng vµ c©u tôc ng÷ b»ng cì ch÷ nhá. II. §å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ viÕt hoa D, §, K. - Tªn riªng vµ c©u tôc ng÷ viÕt s½n trªn dßng kÎ « li - Hs: Vë tËp viÕt, b¶ng con, phÊn. III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i. luyÖn tËp thùc hµnh IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. ¤n ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - H¸t - Gäi hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng - 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông dông cña bµi tríc. - Gäi hs lªn b¶ng viÕt tõ Chu V¨n - 1 hs lªn b¶ng viÕt An - KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña hs C. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn viÕt b¶ng con a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa: - Nh¾c l¹i ®Çu bµi 7 - Trong bµi cã nh÷ng ch÷ hoa nµo. - §a ch÷ hoa viÕt mÉu lªn b¶ng - Gv viÕt mÉu võa viÕt võa nªu c¸ch viÕt - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con ch÷ D, §, K. - Cã c¸c ch÷ hoa D, §, K - Hs quan s¸t - Vµi hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ......................................... ......................................... ......................................... - Hs nhËn xÐt. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông. - 1 hs ®äc tõ Kim §ång. - §a tõ øng dông lªn b¶ng - Em ®îc biÕt nh÷ng g× vÒ anh - Anh Kim §ång lµ mét trong nh÷ng ngêi ®éi viªn ®Çu tiªn cña ®éi ThiÕu niªn TiÒn phong Kim §ång? HCM. Anh quª ë Hµ Qu¶ng - Cao B»ng hy sinh lóc 15 tuæi. - Trong tõ Kim §ång c¸c ch÷ cã - Ch÷ K, §, g cao 2 li rìi. Ch÷ cßn l¹i cao 1 li. - B»ng mét con ch÷ o. chiÒu cao ntn? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. chõng nµo? - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con tõ Kim ............................................. ............................................. §ång. - Gv uèn n¾n hs viÕt .............................................. - Hs nhËn xÐt. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs c. Híng dÉn viÕt c©u øng dông. - §a c©u øng dông lªn b¶ng. - C©u tôc ng÷ khuyªn ta ®iÒu g×? - 1 hs ®äc c©u tôc ng÷. - Khuyªn con ngêi ph¶i ch¨m häc míi kh«n ngoan, trëng thµnh. - Ch÷ D, g, k, h cao 2 li rìi. Ch÷ s cao h¬n 1 -Trong c©u tôc ng÷ c¸c ch÷ cã li. C¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. chiÒu cao ntn? - Yªu cÇu hs viÕt vµo b¶ng con ............................................ ............................................ ch÷ D¹o. ................................................. - Hs nhËn xÐt. - NhËn xÐt , chØnh söa cho hs - Hs ngåi ®óng t thÕ viÕt bµi. 3. Híng dÉn viÕt vµo vë: - Mét sè hs nép bµi. - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt - ChÊm ®iÓm 5-7 bµi, nhËn xÐt. 4. Cñng cè dÆn dß: - Häc thuéc c©u tôc ng÷, viÕt tiÕp phÇn bµi ë nhµ cho ®Ñp. TiÕt 7: «n ch÷ hoa: E, £ Thø 4 / 18 / 10 / 2006 I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa E, £ -ViÕt ®óng, ®Ñp theo cì ch÷ nhá tªn riªng £- ®ª vµ c©u øng dông: Em thuËn em hoµ lµ nhµ cã phóc -Yªu cÇu viÕt ®Òu nÐt, ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ trong tõng côm tõ 8 II. §å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ hoa £, E - Tªn riªng vµ c©u øng dông viÕt s½n trªn b¶ng líp - Vë tËp viÕt 3 III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. ¤n ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - H¸t - Gäi hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng - 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông dông cña bµi tríc. - Gäi hs lªn b¶ng viÕt tõ Kim - 1 hs lªn b¶ng viÕt §ång - KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña hs C. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn viÕt b¶ng con a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa: - Trong bµi cã nh÷ng ch÷ hoa nµo. - §a ch÷ hoa viÕt mÉu lªn b¶ng - Gv viÕt mÉu võa viÕt võa nªu c¸ch viÕt - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con ch÷ E, £ - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông. - §a tõ øng dông lªn b¶ng £- ®ª. - Giíi thiÖu: £- ®ª lµ mét d©n téc thiÓu sè cã trªn 270000 ngêi sèng chñ yÕu ë ¸c tØnh §¾c L¾c, Phó Yªn, Kh¸nh Hoµ. - Trong tõ £- ®ª c¸c ch÷ cã chiÒu cao nh thÕ nµo? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng chõng nµo? - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con tõ £ ®ª. - Gv uèn n¾n hs viÕt - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs c. Híng dÉn viÕt c©u øng dông. - §a c©u øng dông lªn b¶ng. - C©u tôc ng÷ khuyªn ta ®iÒu g×? - Nh¾c l¹i ®Çu bµi - Cã c¸c ch÷ hoa E, £ - Hs quan s¸t - Vµi hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ......................................... ......................................... ......................................... - Hs nhËn xÐt. - 1 hs ®äc tõ: £- ®ª - Ch÷ £ cao 2 li rìi. Ch÷ ® cao 2 li. C¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li - B»ng mét con ch÷ o. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................. ............................................. .............................................. - Hs nhËn xÐt. - 1 hs ®äc c©u tôc ng÷. - Anh em th¬ng yªu nhau sèng hoµ thuËn lµ h¹nh phóc lín nhÊt trong gia ®×nh. Ch÷ E, h, l cao 2 li rìi. Ch÷ t cao 1 li rìi. -Trong c©u tôc ng÷ c¸c ch÷ cã -C¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li. chiÒu cao ntn? 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. - Yªu cÇu hs viÕt vµo b¶ng con ............................................ ch÷ Em. ............................................ ................................................. 9 - Hs nhËn xÐt. - NhËn xÐt , chØnh söa cho hs - Hs ngåi ®óng t thÕ viÕt bµi. 3. Híng dÉn viÕt vµo vë: - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt - Mét sè hs nép bµi. - ChÊm ®iÓm 5-7 bµi, nhËn xÐt. 4. Cñng cè dÆn dß: - Häc thuéc c©u tôc ng÷, viÕt tiÕp phÇn bµi ë nhµ cho ®Ñp - NhËn xÐt tiÕt häc. TiÕt 8: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Thø 4 / 25 / 10 / 2006 «n ch÷ hoa: G - Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa G - ViÕt ®óng, ®Ñp theo cì ch÷ nhá tªn riªng Gß C«ng vµ c©u øng dông: - Yªu cÇu viÕt ®Òu nÐt, ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ trong tõng côm tõ II. §å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ hoa G, C, K - Tªn riªng vµ c©u øng dông viÕt s½n trªn b¶ng líp - Vë tËp viÕt 3 III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. ¤n ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - H¸t - Gäi hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng - 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông dông cña bµi tríc. - Gäi hs lªn b¶ng viÕt tõ £- ®ª, - 1 hs lªn b¶ng viÕt Em - KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña hs C. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn viÕt b¶ng con a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa: - Trong bµi cã nh÷ng ch÷ hoa nµo. - §a ch÷ hoa viÕt mÉu lªn b¶ng - Gv viÕt mÉu võa viÕt võa nªu c¸ch viÕt - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con ch÷ G, C, K - Nh¾c l¹i ®Çu bµi - Cã c¸c ch÷ hoa G, C, K - Hs quan s¸t - Vµi hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ......................................... ......................................... - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. ......................................... b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông. nhËn xÐt. - §a tõ øng dông lªn b¶ng Gß -- Hs 1 hs ®äc tõ: C«ng - Giíi thiÖu tõ. - Trong tõ Gß C«ng c¸c ch÷ cã - Hs nªu. chiÒu cao nh thÕ nµo? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng - B»ng mét con ch÷ o. 10 chõng nµo? - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con tõ Gß - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. C«ng ............................................. - Gv uèn n¾n hs viÕt ............................................. .............................................. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs c. Híng dÉn viÕt c©u øng dông. - §a c©u øng dông lªn b¶ng. - C©u tôc ng÷ khuyªn ta ®iÒu g×? -Trong c©u tôc ng÷ c¸c ch÷ cã chiÒu cao ntn? - Yªu cÇu hs viÕt vµo b¶ng con ch÷ Kh«n, Gµ. - Hs nhËn xÐt. - 1 hs ®äc c©u tôc ng÷. - Hs nªu. - Hs nªu - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................ ............................................ ................................................. - Hs nhËn xÐt. - NhËn xÐt , chØnh söa cho hs 3. Híng dÉn viÕt vµo vë: - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt - Hs ngåi ®óng t thÕ viÕt bµi. - ChÊm ®iÓm 5-7 bµi, nhËn xÐt. - Mét sè hs nép bµi. 4. Cñng cè dÆn dß: - Häc thuéc c©u tôc ng÷, viÕt tiÕp phÇn bµi ë nhµ cho ®Ñp - NhËn xÐt tiÕt häc. Thø 4 / 1 / 11 / 2006 Tiết 9: TiÕt 10: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: «n tËp gi÷a k× 1 ( so¹n trong gi¸o ¸n tËp ®äc ) Thø 4 / 8 / 11 / 2006 «n ch÷ hoa: G ( tiÕp theo ) - Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa G - ViÕt ®óng, ®Ñp theo cì ch÷ nhá tªn riªng ¤ng Giãng vµ c©u øng dông: - Yªu cÇu viÕt ®Òu nÐt, ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ trong tõng côm tõ II. §å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ hoa G, ¤, T, X, V. - Tªn riªng vµ c©u øng dông viÕt s½n trªn b¶ng líp - Vë tËp viÕt 3 III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. ¤n ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - H¸t 11 - Gäi hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng - 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông dông cña bµi tríc. - Gäi hs lªn b¶ng viÕt tõ Gß C«ng - 1 hs lªn b¶ng viÕt - KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña hs C. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn viÕt b¶ng con a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa: - Trong bµi cã nh÷ng ch÷ hoa nµo. - §a ch÷ hoa viÕt mÉu lªn b¶ng - Gv viÕt mÉu võa viÕt võa nªu c¸ch viÕt - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con ch÷ G, ¤, V, T, X. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông. - §a tõ øng dông lªn b¶ng - Giíi thiÖu tõ ¤ng Giãng - Trong tõ ¤ng Giãng c¸c ch÷ cã chiÒu cao nh thÕ nµo? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng chõng nµo? - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con tõ ¤ng Giãng - Gv uèn n¾n hs viÕt - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs c. Híng dÉn viÕt c©u øng dông. - §a c©u øng dông lªn b¶ng. - C©u tôc ng÷ khuyªn ta ®iÒu g×? -Trong c©u tôc ng÷ c¸c ch÷ cã chiÒu cao ntn? - Yªu cÇu hs viÕt vµo b¶ng con ch÷ Giã, TiÕng chu«ng. - Nh¾c l¹i ®Çu bµi - Cã c¸c ch÷ hoa G, T, V, ¤, X - Hs quan s¸t - Vµi hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ......................................... ......................................... ......................................... - Hs nhËn xÐt. - 1 hs ®äc tõ: - Hs nªu. - B»ng mét con ch÷ o. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................. ............................................. .............................................. - Hs nhËn xÐt. - 1 hs ®äc c©u tôc ng÷. - Hs nªu. - Hs nªu - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................ ............................................ ................................................. - Hs nhËn xÐt. - NhËn xÐt , chØnh söa cho hs 3. Híng dÉn viÕt vµo vë: - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt - Hs ngåi ®óng t thÕ viÕt bµi. - ChÊm ®iÓm 5-7 bµi, nhËn xÐt. - Mét sè hs nép bµi. 4. Cñng cè dÆn dß: - Häc thuéc c©u tôc ng÷, viÕt tiÕp phÇn bµi ë nhµ cho ®Ñp - NhËn xÐt tiÕt häc. 12 TiÕt 11: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Thø 4 / 15 / 11 / 2006 «n ch÷ hoa: G ( tiÕp theo ) - Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa G ( Gh )vµ viÕt ®óng ®Ñp ch÷ R, A, §, L, T, V - ViÕt ®óng, ®Ñp theo cì ch÷ nhá tªn riªng GhÒnh R¸ng vµ c©u øng dông: - Yªu cÇu viÕt ®Òu nÐt, ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ trong tõng côm tõ II. §å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ hoa Gh, R - Tªn riªng vµ c©u øng dông viÕt s½n trªn b¶ng líp - Vë tËp viÕt 3 III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. ¤n ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - H¸t - Gäi hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng - 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông dông cña bµi tríc. - Gäi hs lªn b¶ng viÕt tõ ¤ng - 1 hs lªn b¶ng viÕt Giãng - KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña hs C. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn viÕt b¶ng con a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa: - Trong bµi cã nh÷ng ch÷ hoa nµo. - §a ch÷ hoa viÕt mÉu lªn b¶ng - Gv viÕt mÉu võa viÕt võa nªu c¸ch viÕt - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con ch÷ Gh, R. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông. - §a tõ øng dông lªn b¶ng - Giíi thiÖu tõ GhÒnh R¸ng - Trong tõ GhÒnh R¸ng c¸c ch÷ cã chiÒu cao nh thÕ nµo? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng chõng nµo? - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con tõ GhÒnh R¸ng - Gv uèn n¾n hs viÕt - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs c. Híng dÉn viÕt c©u øng dông. - §a c©u øng dông lªn b¶ng. - C©u tôc ng÷ khuyªn ta ®iÒu g×? -Trong c©u tôc ng÷ c¸c ch÷ cã chiÒu cao ntn? - Nh¾c l¹i ®Çu bµi - Cã c¸c ch÷ hoa Gh, R, A, L, D, V,T. - Hs quan s¸t - Vµi hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ......................................... ......................................... ......................................... - Hs nhËn xÐt. - 1 hs ®äc tõ: - Hs nªu. - B»ng mét con ch÷ o. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................. ............................................. .............................................. - Hs nhËn xÐt. - 1 hs ®äc c©u tôc ng÷. - Hs nªu. - Hs nªu 13 - Yªu cÇu hs viÕt vµo b¶ng con ch÷ Loa Thµnh, Thôc V¬ng. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................ ............................................ ................................................. - NhËn xÐt , chØnh söa cho hs - Hs nhËn xÐt. 3. Híng dÉn viÕt vµo vë: - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt - Hs ngåi ®óng t thÕ viÕt bµi. - Mét sè hs nép bµi. - ChÊm ®iÓm 5-7 bµi, nhËn xÐt. 4. Cñng cè dÆn dß: - Häc thuéc c©u tôc ng÷, viÕt tiÕp phÇn bµi ë nhµ cho ®Ñp - NhËn xÐt tiÕt häc. TiÕt 12: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Thø 4 / 22 / 11 / 2006 «n ch÷ hoa: H - Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa H vµ viÕt ®óng ®Ñp ch÷ H, N, V - ViÕt ®óng, ®Ñp theo cì ch÷ nhá tªn riªng Hµm Nghi vµ c©u øng dông: - Yªu cÇu viÕt ®Òu nÐt, ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ trong tõng côm tõ II. §å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ hoa H, N, V. - Tªn riªng vµ c©u øng dông viÕt s½n trªn b¶ng líp - Vë tËp viÕt 3 III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh. IV .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. ¤n ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - H¸t - Gäi hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng - 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông dông cña bµi tríc. - Gäi hs lªn b¶ng viÕt tõ GhÒnh - 1 hs lªn b¶ng viÕt R¸ng - KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña hs C. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn viÕt b¶ng con a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa: - Trong bµi cã nh÷ng ch÷ hoa nµo. - §a ch÷ hoa viÕt mÉu lªn b¶ng - Gv viÕt mÉu võa viÕt võa nªu c¸ch viÕt - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con ch÷ H, N, V. - Nh¾c l¹i ®Çu bµi - Cã c¸c ch÷ hoa H, N, V. - Hs quan s¸t - Vµi hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ......................................... ......................................... ......................................... - Hs nhËn xÐt. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông. - §a tõ øng dông lªn b¶ng - 1 hs ®äc tõ: - Giíi thiÖu tõ Hµm Nghi - Trong tõ Hµm Nghi c¸c ch÷ cã 14 chiÒu cao nh thÕ nµo? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng chõng nµo? - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con tõ Hµm Nghi - Gv uèn n¾n hs viÕt - Hs nªu. - B»ng mét con ch÷ o. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................. ............................................. .............................................. - Hs nhËn xÐt. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs c. Híng dÉn viÕt c©u øng dông. - §a c©u øng dông lªn b¶ng. - C©u tôc ng÷ khuyªn ta ®iÒu g×? -Trong c©u tôc ng÷ c¸c ch÷ cã - 1 hs ®äc c©u tôc ng÷. - Hs nªu. chiÒu cao ntn? - Yªu cÇu hs viÕt vµo b¶ng con - Hs nªu ch÷ H¶i V©n, Hßn Hång. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................ ............................................ ................................................. - NhËn xÐt , chØnh söa cho hs - Hs nhËn xÐt. 3. Híng dÉn viÕt vµo vë: - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt - ChÊm ®iÓm 5-7 bµi, nhËn xÐt. - Hs ngåi ®óng t thÕ viÕt bµi. 4. Cñng cè dÆn dß: - Häc thuéc c©u tôc ng÷, viÕt tiÕp - Mét sè hs nép bµi. phÇn bµi ë nhµ cho ®Ñp - NhËn xÐt tiÕt häc. TiÕt 13: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Thø 4 / 29 / 11 / 2006 «n ch÷ hoa: I - Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa I vµ viÕt ®óng ®Ñp ch÷ ¤, I, K. - ViÕt ®óng, ®Ñp theo cì ch÷ nhá tªn riªng ¤ng Ých Khiªm vµ c©u øng dông: - Yªu cÇu viÕt ®Òu nÐt, ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ trong tõng côm tõ II. §å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ hoa ¤, I, K. - Tªn riªng vµ c©u øng dông viÕt s½n trªn b¶ng líp - Vë tËp viÕt 3 III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. ¤n ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - H¸t - Gäi hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng - 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông dông cña bµi tríc. - Gäi hs lªn b¶ng viÕt tõ Hµm - 1 hs lªn b¶ng viÕt Nghi. - KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña hs C. Bµi míi: 15 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn viÕt b¶ng con a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa: - Trong bµi cã nh÷ng ch÷ hoa nµo. - §a ch÷ hoa viÕt mÉu lªn b¶ng - Gv viÕt mÉu võa viÕt võa nªu c¸ch viÕt - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con ch÷ ¤, I, K. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông. - §a tõ øng dông lªn b¶ng - Giíi thiÖu tõ ¤ng Ých Khiªm - Trong tõ ¤ng Ich Khiªm c¸c ch÷ cã chiÒu cao nh thÕ nµo? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng chõng nµo? - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con tõ ¤ng Ich Khiªm - Gv uèn n¾n hs viÕt - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs c. Híng dÉn viÕt c©u øng dông. - §a c©u øng dông lªn b¶ng. - C©u tôc ng÷ khuyªn ta ®iÒu g×? -Trong c©u tôc ng÷ c¸c ch÷ cã chiÒu cao ntn? - Yªu cÇu hs viÕt vµo b¶ng con ch÷ Ýt - Nh¾c l¹i ®Çu bµi - Cã c¸c ch÷ hoa ¤, I, K. - Hs quan s¸t - Vµi hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ......................................... ......................................... ......................................... - Hs nhËn xÐt. - 1 hs ®äc tõ: - Hs nªu. - B»ng mét con ch÷ o. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................. ............................................. .............................................. - Hs nhËn xÐt. - 1 hs ®äc c©u tôc ng÷. - Hs nªu. - Hs nªu - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................ ............................................ ................................................. - Hs nhËn xÐt. - NhËn xÐt , chØnh söa cho hs 3. Híng dÉn viÕt vµo vë: - Hs ngåi ®óng t thÕ viÕt bµi. - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt - Mét sè hs nép bµi. - ChÊm ®iÓm 5-7 bµi, nhËn xÐt. 4. Cñng cè dÆn dß: - Häc thuéc c©u tôc ng÷, viÕt tiÕp phÇn bµi ë nhµ cho ®Ñp - NhËn xÐt tiÕt häc. TiÕt 14: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Thø 4 / 6 / 12 / 2006 «n ch÷ hoa: K - Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa K vµ viÕt ®óng ®Ñp ch÷ Y, K. - ViÕt ®óng, ®Ñp theo cì ch÷ nhá tªn riªng YÕt Kiªu vµ c©u øng dông: 16 - Yªu cÇu viÕt ®Òu nÐt, ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ trong tõng côm tõ II. §å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ hoa Y, K. - Tªn riªng vµ c©u øng dông viÕt s½n trªn b¶ng líp - Vë tËp viÕt 3 III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. ¤n ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - H¸t - Gäi hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng - 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông dông cña bµi tríc. - Gäi hs lªn b¶ng viÕt tõ ¤ng Ich - 1 hs lªn b¶ng viÕt Khiªm. - KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña hs C. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn viÕt b¶ng con a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa: - Trong bµi cã nh÷ng ch÷ hoa nµo. - §a ch÷ hoa viÕt mÉu lªn b¶ng - Gv viÕt mÉu võa viÕt võa nªu c¸ch viÕt - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con ch÷ Y, K. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông. - §a tõ øng dông lªn b¶ng - Giíi thiÖu tõ YÕt Kiªu. - Trong tõ YÕt Kiªu c¸c ch÷ cã chiÒu cao nh thÕ nµo? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng chõng nµo? - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con tõ YÕt Kiªu. - Gv uèn n¾n hs viÕt - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs c. Híng dÉn viÕt c©u øng dông. - §a c©u øng dông lªn b¶ng. - C©u tôc ng÷ khuyªn ta ®iÒu g×? -Trong c©u tôc ng÷ c¸c ch÷ cã chiÒu cao ntn? - Yªu cÇu hs viÕt vµo b¶ng con ch÷ Khi. - NhËn xÐt , chØnh söa cho hs 3. Híng dÉn viÕt vµo vë: - Nh¾c l¹i ®Çu bµi - Cã c¸c ch÷ hoa Y, K. - Hs quan s¸t - Vµi hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ......................................... ......................................... ......................................... - Hs nhËn xÐt. - 1 hs ®äc tõ: - Hs nªu. - B»ng mét con ch÷ o. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................. ............................................. .............................................. - Hs nhËn xÐt. - 1 hs ®äc c©u tôc ng÷. - Hs nªu. - Hs nªu - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................ ............................................ ................................................. - Hs nhËn xÐt. 17 - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt - Hs ngåi ®óng t thÕ viÕt bµi. - ChÊm ®iÓm 5-7 bµi, nhËn xÐt. - Mét sè hs nép bµi. 4. Cñng cè dÆn dß: - Häc thuéc c©u tôc ng÷, viÕt tiÕp phÇn bµi ë nhµ cho ®Ñp - NhËn xÐt tiÕt häc. Thø 4 / 13 / 12 / 2006 TiÕt 15: «n ch÷ hoa: L I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa L. - ViÕt ®óng, ®Ñp theo cì ch÷ nhá tªn riªng Lª Lîi vµ c©u øng dông: - Yªu cÇu viÕt ®Òu nÐt, ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ trong tõng côm tõ II .§å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ hoa L. - Tªn riªng vµ c©u øng dông viÕt s½n trªn b¶ng líp - Vë tËp viÕt 3 III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. ¤n ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - H¸t - Gäi hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng - 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông dông cña bµi tríc. - Gäi hs lªn b¶ng viÕt tõ YÕt Kiªu - 1 hs lªn b¶ng viÕt - KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña hs C. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn viÕt b¶ng con a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa: - Trong bµi cã nh÷ng ch÷ hoa nµo. - §a ch÷ hoa viÕt mÉu lªn b¶ng - Gv viÕt mÉu võa viÕt võa nªu c¸ch viÕt - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con ch÷ L. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông. - §a tõ øng dông lªn b¶ng - Giíi thiÖu tõ Lª Lîi. - Trong tõ Lª Lîi c¸c ch÷ cã chiÒu cao nh thÕ nµo? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng chõng nµo? - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con tõ Lª Lîi - Gv uèn n¾n hs viÕt - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs c. Híng dÉn viÕt c©u øng dông. - Nh¾c l¹i ®Çu bµi - Cã c¸c ch÷ hoa L. - Hs quan s¸t - Vµi hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ......................................... ......................................... ......................................... - Hs nhËn xÐt. - 1 hs ®äc tõ: - Hs nªu. - B»ng mét con ch÷ o. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................. ............................................. .............................................. - Hs nhËn xÐt. 18 - §a c©u øng dông lªn b¶ng. - C©u tôc ng÷ khuyªn ta ®iÒu g×? -Trong c©u tôc ng÷ c¸c ch÷ cã chiÒu cao ntn? - Yªu cÇu hs viÕt vµo b¶ng con ch÷ Lêi nãi , Lùa. - 1 hs ®äc c©u tôc ng÷. - Hs nªu. - Hs nªu - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................ ............................................ ................................................. - Hs nhËn xÐt. - NhËn xÐt , chØnh söa cho hs 3. Híng dÉn viÕt vµo vë: - Hs ngåi ®óng t thÕ viÕt bµi. - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt - ChÊm ®iÓm 5-7 bµi, nhËn xÐt. - Mét sè hs nép bµi. 4. Cñng cè dÆn dß: - Häc thuéc c©u tôc ng÷, viÕt tiÕp phÇn bµi ë nhµ cho ®Ñp - NhËn xÐt tiÕt häc. TiÕt 16: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Thø 4 / 20 / 12 / 2006 «n ch÷ hoa: M - Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa M. - ViÕt ®óng, ®Ñp theo cì ch÷ nhá tªn riªng M¹c ThÞ Bëi vµ c©u øng dông: - Yªu cÇu viÕt ®Òu nÐt, ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ trong tõng côm tõ II. §å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ hoa M. - Tªn riªng vµ c©u øng dông viÕt s½n trªn b¶ng líp - Vë tËp viÕt 3 III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: - H¸t A. æn ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - Gäi hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng - 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông dông cña bµi tríc. - Gäi hs lªn b¶ng viÕt tõ Lª Lîi - 1 hs lªn b¶ng viÕt - KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña hs C. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn viÕt b¶ng con a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa: - Trong bµi cã nh÷ng ch÷ hoa nµo. - §a ch÷ hoa viÕt mÉu lªn b¶ng - Gv viÕt mÉu võa viÕt võa nªu c¸ch viÕt - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con ch÷ M, T, B. - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs. - Nh¾c l¹i ®Çu bµi - Cã c¸c ch÷ hoa M, T, B. - Hs quan s¸t - Vµi hs nh¾c l¹i c¸ch viÕt - 2 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ......................................... ......................................... ......................................... - Hs nhËn xÐt. 19 b. Híng dÉn viÕt tõ øng dông. - §a tõ øng dông lªn b¶ng - Giíi thiÖu tõ M¹c ThÞ Bëi - Trong tõ M¹c ThÞ Bëi c¸c ch÷ cã chiÒu cao nh thÕ nµo? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng chõng nµo? - Yªu cÇu hs viÕt b¶ng con tõ M¹c ThÞ Bëi. - Gv uèn n¾n hs viÕt - NhËn xÐt, chØnh söa cho hs c. Híng dÉn viÕt c©u øng dông. - §a c©u øng dông lªn b¶ng. - C©u tôc ng÷ khuyªn ta ®iÒu g×? -Trong c©u tôc ng÷ c¸c ch÷ cã chiÒu cao ntn? - Yªu cÇu hs viÕt vµo b¶ng con ch÷ Mét, Ba. - 1 hs ®äc tõ: - Hs nªu. - B»ng mét con ch÷ o. - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................. ............................................. .............................................. - Hs nhËn xÐt. - 1 hs ®äc c©u tôc ng÷. - Hs nªu. - Hs nªu - 1 hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con. ............................................ ............................................ ................................................. - Hs nhËn xÐt. - NhËn xÐt , chØnh söa cho hs 3. Híng dÉn viÕt vµo vë: - Hs ngåi ®óng t thÕ viÕt bµi. - Gv ®i kiÓm tra uèn n¾n hs viÕt - Mét sè hs nép bµi. - ChÊm ®iÓm 5-7 bµi, nhËn xÐt. 4. Cñng cè dÆn dß: - Häc thuéc c©u tôc ng÷, viÕt tiÕp phÇn bµi ë nhµ cho ®Ñp. TiÕt 17: I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Thø 4 / 27 / 12 / 2006 «n ch÷ hoa: N - Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa N. - ViÕt ®óng, ®Ñp theo cì ch÷ nhá tªn riªng Ng« QuyÒn vµ c©u øng dông: - Yªu cÇu viÕt ®Òu nÐt, ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ trong tõng côm tõ II .§å dïng d¹y häc: - MÉu ch÷ hoa N, Q. - Tªn riªng vµ c©u øng dông viÕt s½n trªn b¶ng líp - Vë tËp viÕt 3 III. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t, ®µm tho¹i, luyÖn tËp thùc hµnh. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. æn ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - H¸t - Gäi hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng - 1 hs ®äc thuéc tõ vµ c©u øng dông dông cña bµi tríc. - Gäi hs lªn b¶ng viÕt tõ M¹c ThÞ - 1 hs lªn b¶ng viÕt Bëi. 20
- Xem thêm -