Tài liệu Giáo án tập làm văn lớp 5 hk2_cktkn_full

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Tuần 19 Hứa Trường Phong TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP TAÛ NGÖÔØI (Döïng ñoaïn môû baøi) I / Muïc ñích yeâu caàu: - Nhận biết được hai kiểu mở bài trực tiếp và gián tiếp trong bài văn tả người (BT 1 ) - Viết được đoạn mở bài theo kiểu trực tiếp cho 2 trong 4 đề ở bài tập 2. II / Ñoà duøng daïy hoïc: Baûng phuï vieát kieán thöùc ñaõ hoïc (töø lôùp 4) veà 2 kieåu môû baøi. 02 töø giaáy khoå to ñeå HS laøm baøi taäp 2. III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui 1 / OÅn ñònh : 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Nhaän xeùt tình hình hoïc taäp HK I vaø neâu yeâu caàu hoïc taäp HK II 3 / Baøi môùi : a / Giôùi thieäu baøi : Cuoái HK I caùc em ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi -HS laéng nghe. kieåu baøi vaên taû ngöôøi .Trong tieát TLV ñaàu tieân cuûa HK II , chuùng ta tieáp tuïc luyeän taäp : Döïng ñoaïn môû baøi trong baøi vaên môû baøi theo 2 kieåu tröïc tieáp vaø giaùn tieáp. GV treo baûng phuï vieát saün hai kieåu môû baøi. b / Höôùng daãn HS luyeän taäp: Hoaït ñoäng 1 : -HS 1 ñoïc lôùp ñoïc thaàm theo. - GV cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 1. -Lôùp theo doõi SGK. - Giaùo vieân giao vieäc : -Cho HS ñoïc thaàm laïi 2 ñoaïn vaên vaø chæ ra söï -HS laøm vieäc caù nhaân. khaùc nhau cuûa 2 caùch môû baøi cuûa ñoaïn a vaø -Moät soá HS phaùt bieåu yù kieán. -Lôùp nhaän xeùt. môû baøi cuûa ñoaïn b. -Cho HS laøm baøi vaø trình baøy keát quaû. GV nhaän xeùt vaø choát laïi keát quaû ñuùng. * Ñoaïn môû baøi a: Môû baøi theo kieåu tröïc tieáp. 1 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Giôùi thieäu tröïc tieáp ngöôøi ñònh taû. Ñoù laø ngöôøi baø trong gia ñình. * Ñoaïn môû baøi b: Môû baøi theo kieåu giaùn tieáp: Giôùi thieäu hoaøn caûnh sau ñoù môùi giôùi thieäu ngöôøi ñònh taû. Ñoù laø baùc noâng daân ñang caøy ruoäng. Hoaït ñoäng 2 : - GV cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi vaø laøm baøi theo caùc böôùc sau : +Choïn ñeà vaên ñeå vieát ñoaïn môû baøi ( trong 4 ñeà ñaõ cho , chuù yù choïn ñeà ñeå noùi veà ñoái töôïng maø em yeâu thích, em coù tình caûm , hieåu bieát veà ngöôøi ñoù ) +Vieát 2 ñoaïn môû baøi cho ñeà vaên ñaõ choïn (tröïc tieáp vaø giaùn tieáp ) -Cho 1 soá HS noùi noùi teân ñeà baøi ñaõ choïn. -Cho HS vieát caùc ñoaïn môû baøi .GV phaùt giaáy cho 2 HS laøm baøi. -Cho HS trình baøy ( yeâu caàu HS noùi choïn ñeà naøo , vieát môû baøi kieåu naøo ) -GV nhaän xeùt, chaám ñieåm . -Cho 2 HS trình baøy baøi laøm treân giaáy . -GV nhaän xeùt boå sung hoaøn thieän caùch môû baøi 4 / Cuûng coá : -HS nhaéc laïi 2 kieåu môû baøi trong baøi taû ngöôøi. - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? 5 / Daën doø : -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Yeâu caàu HS vieát ñoaïn môû baøi chöa ñaït veà vieát laïi. -Veà nhaø hoaøn chænh ñoaïn vaên môû baøi, xem laïi kieán thöùc veà döïng ñoaïn keát baøi ñeå thöïc hieän trong tieát tôùi . -1HS ñoïc. caû lôùp ñoïc thaàm SGK -HS laøm vieäc caù nhaân HS laøm baøi treân giaáy. -HS laàn löôït ñoïc ñoaïn môû baøi. -Lôùp nhaän xeùt. -02 HS daùn baøi laøm leân baûng. -Lôùp nhaän xeùt, boå sung . -HS nhaéc laïi. -HS laéng nghe . Tuần 19 2 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP TAÛ NGÖÔØI (Döïng ñoaïn keát baøi) I / Muïc ñích yeâu caàu : - Nhận biết được hai kiểu kết bài (mở rộng và không mở rộng ) qua hai đoạn kết bài trong SGK ( BT 1 ) - Vieát ñöôïc hai ñoaïn vaên keát baøi theo yêu cầu bài tập 2 - HS khá giỏi làm được BT3, tự suy nghĩ đề bài, viết đoạn văn kết bài II - Ñoà duøng daïy hoïc: Baûng phuï vieát kieán thöùc ñaõ hoïc (töø lôùp 4) veà 2 kieåu keát baøi . 02 töø giaáy khoå to ñeå HS laøm baøi taäp 2, 3 . III - Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hát vui 1 / OÅn ñònh : 2 / Kieåm tra baøi cuõ : - Cho HS ñoïc laïi ñoaïn môû baøi ñaõ hoïc HS laàn löôït ñoïc . tieát tröôùc. - Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm. 3 / Baøi môùi : a- Giôùi thieäu baøi : ÔÛ lôùp 4, caùc em ñaõ hoïc veà hai kieåu - HS laéng nghe. keát baøi: keát baøi môû roäng vaø khoâng môû roäng.Trong tieát hoïc hoâm nay, caùc em seõ luyeän taäp vieát ñoaïn keát baøi naøy qua nhöõng baøi taäp cuï theå. b / Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 1: - GV cho HS ñoïc noäi dung cuûa baøi taäp 1. -HS 1 ñoïc , lôùp ñoïc thaàm . - GV giao vieäc: + Ñoïc 2 ñoaïn vaên a vaø b. + Chæ roõ söï khaùc nhau giöõa hai caùch keát baøi. -HS laøm vieäc caù nhaân , - Cho HS laøm baøi caù nhaân. HS trình baøy keát quaû. - Cho HS laøm baøi vaø trình baøy keát quaû. - GV nhaän xeùt vaø choát laïi keát quaû ñuùng -Lôùp nhaän xeùt. * Ñoaïn keát baøi a: laø keát baøi khoâng môû 3 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong roäng vì tieáp noái lôøi taû veà baø, ñoaïn vaên ñaõ nhaán maïnh tình caûm vôùi ngöôøi ñöôïc taû. * Ñoaïn keát baøi b: laø keát baøi theo kieåu môû roäng. Cuï theå: Sau khi taû baùc noâng daân; ngöôøi taû coøn noùi leân tình caûm cuûa mình vôùi baùc vaø bình luaän veà vai troø cuûa ngöôøi noâng daân ñoái vôùi xaõ hoäi. c / Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 2: - Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. - GV giao vieäc: + Choïn 1 trong 4 ñeà taäp laøm vaên ñaõ cho ôû taäp laøm vaên tröôùc. + Vieát keát baøi cho ñeà baøi ñaõ choïn theo hai kieåu: môû roäng vaø khoâng môû roäng. - Cho HS laøm baøi. GV phaùt buùt chì vaø giaáy cho HS laøm baøi. -Cho HS trình baøy baøi keát quaû. -GV nhaän xeùt, chaám ñieåm. -Cho 2 HS trình baøy baøi laøm treân giaáy. -GV nhaän xeùt, boå sung hoaøn thieän caùch keát baøi . 4 / Cuûng coá : -HS nhaéc laïi 2 kieåu keát baøi trong baøi vaên taû ngöôøi . - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì ? 5 Dặn dò -Nhaän xeùt tieát hoïc . -Veà nhaø hoaøn chænh ñoaïn vaên keát baøi , chuaån bò vieát baøi vaên taû ngöôøi tuaàn 20. Tuần 20 -1HS ñoïc. caû lôùp ñoïc thaàm SGK . 02 HS laøm baøi treân giaáy. -HS laøm vieäc caù nhaân . -HS laàn löôït ñoïc ñoaïn keát baøi . -Lôùp nhaän xeùt . -02 HS daùn baøi laøm leân baûng . -Lôùp nhaän xeùt , boå sung . -HS nhaéc laïi . HS traû lôøi -HS laéng nghe . TAÄP LAØM VAÊN 4 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong TAÛ NGÖÔØI (Kieåm tra 1 tieát ) I / Muïc ñích yeâu caàu : - Viết được bài văn tả người bố cục rõ ràng, có đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết bài; đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng. - HS khá, giỏi viết có hình ảnh, cảm xúc, thể hiện được quan sát riêng - HS yếu viết bài văn có bố cục rõ ràng, diễn đạt gọn, rõ II / Ñoà duøng daïy hoïc: GV: Moät soá tranh minh hoaï cho ñeà baøi vaên. HS: Giaáy kieåm tra . III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui 1 / OÅn ñònh : 2 / Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS 3 / Baøi môùi : a / Giôùi thieäu baøi : Caùc em ñaõ hoïc vaên taû ngöôøi. Trong -HS laéng nghe. tieát TLV hoâm nay , caùc em seõ vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå laøm moät baøi vaên veà vaên taû ngöôøi hoaøn chænh . b / Höôùng daãn HS laøm baøi : -GV treo baûng phuï coù ghi saün 3 ñeà baøi -HS ñoïc kyõ caùc ñeà trong baûng phuï vaø choïn ñeà . trong SGK. -Cho HS hieåu yeâu caàu cuûa caùc ñeà baøi . -GV cho HS ñoïc kó moät soá ñeà vaø choïn ñeà -HS choïn löïa ñeà baøi ñeå vieát . naøo caùc em thaáy mình coù theå vieát toát. Khi ñaõ choïn, phaûi taäp trung laøm khoâng ñöôïc thay ñoåi . -HS laéng nghe chuù yù cuûa GV. - GV rôïi yù: + Neáu choïn taû 1 ca só thì chuù yù taû ca só ñoù khi bieåu dieãn . +Neáu choïn taû 1ngheä só haøi thì chuù yù taû taøi gaây cöôøi cuûa ngheä só ñoù. 5 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong +Neáu choïn taû 1 nhaân vaät trong truyeän ñaõ ñoïc thì phaûi hình dung töôûng töôïng raát cuï theå veà nhaân vaät ( hình daùng ,khuoân maët …) khi mieâu taû . + Khi choïn ñeà baøi , caàn suy nghó tìm yù , saép xeáp caùc yù thaønh 1 daøn yù , döïa vaøo daøn yù ñaõ xaây döïng vieát hoaøn chænh 1 baøi vaên taû ngöôøi . -Cho HS noùi ñeà baøi mình choïn . c / Hoïc sinh laøm baøi : -GV nhaéc caùch trình baøy 1 baøi TLV . -GV cho HS laøm baøi . -GV thu baøi laøm HS . 4 / Cuûng coá: -HS nhaéc laïi 2 kieåu môû baøi trong baøi taû ngöôøi. - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì ? 5 daën doø : -GV nhaän xeùt tieát kieåm tra . -Veà nhaø xem tröôùc noäi dung tieát TLV laäp chöông trình hoaït ñoäng . 6 -HS neâu ñeà baøi choïn . -HS laøm baøi kieåm tra . -HS noäp baøi cho GV . HS traû lôøi -HS laéng nghe. lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong TAÄP LAØM VAÊN LAÄP CHÖÔNG TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG I / Muïc ñích yeâu caàu : - Bước đầu biết cách lập chương trình hành động cho buổi sinh hoạt tập thể. - Xây dựng được chương trình liên hoan văn nghệ của lớp chào mừng ngày 20/11 ( theo nhóm ) II / Ñoà duøng daïy hoïc : 03 taám bìa vieát maãu caáu taïo 3 phaàn cuûa 1 CTHÑ 05 töø giaáy khoå to ñeå HS laäp CTHÑ. Tuần 20 III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV 1 / OÅn ñònh : 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Nhaän xeùt tình hình qua baøi kieåm tra 3 / Baøi môùi : a / Giôùi thieäu baøi : Trong cuoäc soáng chuùng ta hoâm nay luoân coù nhöõng sinh hoaït taäp theå .Ñeå nhöõng buoåi sinh hoaït aáy coù hieäu quaû thì vieäc leân keá hoaïchlaø raát caàn thieát .Tieát TLV hoâm nay seõ giuùp caùc em bieát laäp CTHÑ cho moät sinh hoaït taäp theå . Laäp CTHÑ laø moät kyû naêng caàn thieát , reøn luyeän con ngöôøi coù khaû naêng toå chöùc coâng vieäc . b / Höôùng daãn HS luyeän taäp: * Baøi taäp 1 -GV cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 1 ( Maãu chuyeän : Moät buoåi sinh hoaït taäp theå , caùc yeâu caàu ). -GV giaûi nghóa : vieäc beáp nuùc . -GV nhaéc laïi yeâu caàu : +Neâu ñöôïc muïc ñích cuûa buoåi lieân hoan vaên ngheä . + Neâu ñöôïc nhöõng vieäc caàn laøm vaø söï 7 Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui -HS laéng nghe. -02 HS noái tieáp nhau ñoïc , caû lôùp ñoïc thaàm . -HS laéng nghe. lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong phaân coâng cuûa lôùp tröôûng . + Thuaät laïi dieãn bieán cuûa buoåi lieân hoan. -Cho HS laøm baøi vaø trình baøy keát quaû . -Qua moãi caâu HS traû lôøi xong GV gaén laàn löôït caùc taám bìa leân baûng . * Baøi taäp 2 : -GV cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp vaø gôïi yù. -GV : Em ñoùng vai lôùp tröôûng , laäp 1 chöông trình hoaït ñoäng cuûa lôùp ñeå chaøo möøng Ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam (Vôùi ñaày ñuû 3 phaàn : muïc ñích – phaân coâng chuaån bò – chöông trình cuï theå ) . -GV chia lôùp thaønh 5 nhoùm , phaùt giaáy cho caùc nhoùm trình baøy . -Cho ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy . -GV nhaän xeùt boå sung . 4 / Cuûng coá : -HS nhaéc laïi ích lôïi cuûa vieäc CTHÑ vaø caáu taïo 3 phaàn CTHÑ . Hoûi : Theo em laäp chöông trình hoaït ñoäng coù ích gì ? 5 / Daën doø : -Nhaän xeùt tieát hoïc . -Chuaån bò cho tieát TLV laäp chöông trình hoaït ñoäng . 8 -HS laøm vieäc caù nhaân . -HS laàn löôït traû lôøi 3 yeâu caàu cuûa baøi taäp . -Lôùp nhaän xeùt . -02 HS noái tieáp nhau ñoïc , caû lôùp ñoïc thaàm . -HS laéng nghe . HS laøm vieäc theo nhoùm , nhoùm naøo laøm xong daùn baøi leân baûng . -ñaïi dieän nhoùm trình baøy . -Lôùp nhaän xeùt , boå sung . -HS nhaéc laïi . HS traû lôøi -HS laéng nghe . lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Tuần 21 Hứa Trường Phong TAÄP LAØM VAÊN LAÄP CHÖÔNG TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG I / Muïc ñích yeâu caàu : - Lập được một chương trình hoạt động tập thể theo 5 hoạt động gợi ý trong SGK. Hoặc hoạt động đúng chủ điểm đang học, phù hợp với thực tế ở địa phương. II / Ñoà duøng daïy hoïc : +Baûng phuï : -Vieát maãu caáu taïo 3 phaàn cuûa 1 chöng trình hoaït ñoäng ( CTHÑ ) - Tieâu chuaån ñaùnh giaù CTHÑ . + tôø giaáy khoå to ñeå hoïc sinh laäp CTHÑ . III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui 1 / OÅn ñònh : 2/ Kieåm tra baøi cuõ : HS neâu taùc duïng cuûa vieäc laäp CTHÑ vaø -02 HS neâu . caáu taïo cuûa CTHÑ. -HS laéng nghe. GV nhaän xeùt ghi ñieåm. 3 / Baøi môùi : a / Giôùi thieäu baøi : Trong tieát hoïc tröôùc , döïa theo maãu -HS laéng nghe. chuyeän : Moät buoåi sinh hoaït taäp theå , caùc em ñaõ luyeän taäp laäp CTHÑ cuûa buoåi sinh hoaït trong caâu chuyeän ñoù. Trong tieát hoïc naøy , caùc em seõ töï laäp chöong trình cho 1 hoaït ñoäng khaùc maø trong cuoäc soáng caùc em thöôøng raëp. b / Höôùng daãn HS laäp chöông trình hoaït ñoäng: -Caû lôùp ñoïc thaàm ñeà baøi , choïn Tìm hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi : ñeà hoaëc töï tìm ñeà . -GV cho HS ñoïc ñeà baøi . -HS neâu . -GV nhaéc yeâu caàu: -HS theo doõi baûng phuï . + Caùc em ñoïc laïi 5 ñeà baøi ñaõ cho. + Choïn 1 ñeà baøi trong 5 ñeà baøi ñoù vaø laäp chöông trình hoaït ñoäng cho ñeà baøi em ñaõ 9 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong choïn. + Neáu khoâng choïn 1 trong 5 ñeà baøi, em coù theå laäp 1 chöông trình cho hoaït ñoäng cuûa tröôøng hoaëc cuûa lôùp em. - Cho HS ñoïc laïi ñeà baøi, - Cho HS neâu ñeà mình choïn. - GV ñöa baûng phuï ñaõ vieát caáu taïo ba phaàn cuûa moät chöông trình hoaït ñoäng. HS laäp chöông trình hoaït ñoäng : -GV cho HS laøm baøi vaøo vôû .GV phaùt giaáy cho 4 HS laäp CTHÑ khaùc nhau . -GV löu yù HS neân vieát vaén taét yù chính khi trình baøy mieäng môùi noùi thaønh caâu . -GV môû baûng phuï coù ghi saün tieâu chuaån ñaùnh giaù . -Cho HS trình baøy keát quaû . -GV nhaän xeùt . -GV nhaän xeùt vaø giöõ laïi treân baûng CTHÑ vieát toát cho caû lôùp boå sung hoaøn chænh. -Cho HS töï söûa chöõa laïi CTHÑ cuûa mình . -Môøi 1HS ñoïc laïi CTHÑ sau khi söûa chöõa . Chuù yù: Baøi laøm toát phaûi coù muïc ñích roõ raøng, coâng vieäc caàn laøm, phaân coâng coâng vieäc cho caùc thaønh vieân coù roõ raøng, cuï theå khoâng? Chöông trình cuï theå coù hôïp lí, coù hieäu quaû khoâng? 4 / Cuûng coá : Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? -Theo em laäp chöông trình hoaït ñoäng coù ích gì ? 5 / Daën doø : -Nhaän xeùt tieát hoïc , khen nhöõng HS laäp CTHÑ hay. -Veà nhaø hoaøn thieän CTHÑ cuûa mình vieát vaøo vôû 10 HS ñoïc thaàm laïi yeâu caàu HS laàn löôïc neâu ñeà baøi -HS laøm vieäc caù nhaân . -04 HS ñöôïc choïn laøm vaøo giaáy khoå to. -HS laéng nghe. -HS theo doõi baûng phuï . -HS laàn löôït ñoïc baøi laøm cuûa mình . -Lôùp nhaän xeùt. -HS nhaän xeùt , boå sung . -HS töï söûa chöõa baøi cuûa mình . -01 HS ñoïc laïi . -HS laéng nghe . HS traû lôøi. -HS laéng nghe . lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 21 TAÄP LAØM VAÊN TRAÛ BAØI VAÊN TAÛ NGÖÔØI I / Muïc ñích yeâu caàu : - Rút được kinh nghiệm về cách xây dựng bố cục, quan sát và lựa chọn chi tiết trình tự miêu tả, diễn đạt, trình bài trong bài văn tả người. - Biết sữa lỗi và viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc viết lại một đoạn văn cho hay hơn. II / Ñoà duøng daïy hoïc : GV : Baûng phuï ghi 03 ñeà baøi cuûa tieát ( taû ngöôøi ) kieåm tra , moät soá loãi ñieån hình veà chính taû , duøng töø , ñaët caâu ,yù …caàn chöõa chung tröôùc lôùp . III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV 1 / OÅn ñònh : 2 / Kieåm tra baøi cuõ : -GV cho HS trình baøy CTHÑ ñaõ vieát tieát TLV tröôùc . 3 / Baøi môùi : a / Giôùi thieäu baøi : Trong tieát hoïc hoâm nay, thaày seõ traû baøi: Vaên taû ngöôøi caùc em vöøa kieåm tra tuaàn tröôùc. Ñeå nhaän thaáy maët öu , khuyeát cuûa baøi laøm cuûa mình, ñeà nghò caùc em nghieâm tuùc chuù yù laéng nghe vaø coù hình thöùc söûa chöõa loãi cho ñuùng vaø khaéc phuïc ôû baøi sau . b / Nhaän xeùt keát quaû baøi vieát cuûa HS : -GV treo baûng phuï ñaõ vieát saün 03 ñeà baøi taû ngöôøi cuûa tieát kieåm tra tröôùc , vieát 1 soá loãi ñieån hình veà chính taû , duøng töø , ñaët caâu . -GV nhaän xeùt keát quaû baøi laøm : +Öu ñieåm : Xaùc ñònh ñuùng ñeà baøi , coù boá cuïc hôïp lyù, vieát ñuùng chính taû , ñuùng ngöõ 11 Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui - HS ñoïc laàn löôït . -HS laéng nghe. -HS ñoïc ñeàø baøi , caû lôùp chuù yù baûng phuï . -HS laéng nghe. lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong phaùp … +Khuyeát ñieåm: Moät soá baøi chöa coù boá cuïc chaëc cheõ , coøn sai loãi chính taû , coøn sai duøng töø daët caâu … + Thoâng baùo ñieåm soá cuï theå . c/ Traû baøi vaø höôùng daãn HS chöõa baøi : -GV traû baøi cho hoïc sinh . a / Höôùng daãn HS chöõa loãi chung : +GV ghi caùc loãi caàn chöõa leân baûng phuï . -Cho caùc HS laàn löôït chöõa töøng loãi . -GV chöõa laïi cho ñuùng baèng phaán maøu . b/ Höôùng daãn HS söûa loãi trong baøi : +Cho HS ñoïc laïi baøi cuûa mình vaø töï chöõa loãi . -Cho HS ñoåi baøi cho baïn beân caïnh ñeå raø soaùt loãi . d/ Höôùng daãn HS hoïc taäp ñoaïn vaên , baøi vaên hay: -GV ñoïc 1 soá ñoaïn vaên hay , baøi vaên hay . -Cho HS thaûo luaän , ñeå tìm ra caùi hay , caùi ñaùng hoïc cuûa ñoaïn vaên , baøi vaên hay. * Cho HS vieát laïi 1 ñoaïn vaên hay trong baøi laøm . -Cho HS trình baøy ñoaïn vaên ñaõ vieát laïi . - GV chaám moät soá ñoaïn vaên HS vöøa vieát laïi. 4/ Cuûng coá : - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? 5 Daën doø : -GV nhaän xeùt tieát hoïc . -Veà nhaø vieát laïi nhöõng ñoaïn vaên chöa ñaït . -Chuaån bò cho tieát oân luyeän veà vaên keå chuyeän . 12 -Nhaän baøi . -1 soá HS leân baûng chöõa loãi ,caû lôùp söûa vaøo giaáy nhaùp . -HS theo doõi treân baûng . -HS ñoïc lôøi nhaän xeùt , töï söûa loãi . -HS ñoåi baøi cho baïn soaùt loãi . -HS laéng nghe. -HS trao ñoåi thaûo luaän ñeå tìm ra ñöôïc caùi hay ñeå hoïc taäp . -Moãi HS töï choïn ra 1 ñoaïn vaên vieát chöa ñaït ñeå vieát laïi cho hay hôn vaø trình baøy ñoaïn vaên vöøa vieát . -HS laéng nghe. Moät soá HS ñoïc ñoaïn vaên vöøa vieát laïi. HS traû lôøi. HS laéng nghe. lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuaàn 22 TAÄP LAØM VAÊN OÂN TAÄP VAÊN KEÅ CHUYEÄN I / Muïc ñích yeâu caàu : - Nắm vững kiến thức đã học về cấu tạo của bài văn kể chuyện, về tính cách nhân vật trong truyện và ý nghĩa của câu chuyện. II / Ñoà duøng daïy hoïc : GV : Baûng phuï vieát saün noäi dung toång keát baøi taäp HS : 04 tôø giaáy khoå vieát saün caùc caâu hoûi traéc nghieäm baøi taäp 2. III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui 1 / OÅn ñònh : 2 / Kieåm tra baøi cuõ : GV chaám laïi ñoaïn vaên vieát laïi taû ngöôøi . -04 HS noäp vôû ñeå GV chaám . 3 / Baøi môùi : a / Giôùi thieäu baøi : Caùc em ñaõ hoïc vaên keå chuyeän. Trong -HS laéng nghe. tieát TLV hoâm nay, caùc em seõ ñöôïc oân laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ thoâng qua nhöõng baøi thöïc haønh. b / Höôùng daãn laøm baøi taäp 1 : -01 HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà , caû lôùp -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 1. ñoïc thaàm . -GV nhaéc laïi yeâu caàu . -HS laøm baøi theo nhoùm . -Cho HS laøm baøi . -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû . -Cho HS trình baøy keát quaû . -GV nhaän xeùt vaø choát laïi keát quaû ñuùng -Lôùp nhaän xeùt . ( GV ñöa baûng phuï vieát saün keát quaû ñuùng ) -HS 1 : Ñoïc phaàn leänh vaø truyeän c / Höôùng daãn laøm baøi taäp 2 : -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2+caâu “Ai giaûi nhaát “ -HS 2 : Ñoïc caùc caâu hoûi traéc chuyeän. nghieäm . - GV giao vieäc: -Lôùp ñoïc thaàm noäi dung baøi taäp vaø + Caùc em ñoïc laïi caâu chuyeän + Khoanh troøn chöõ a, b hoaëc c ôû yù em cho laøm vaøo vôû . -HS theo doõi . laø ñuùng. 13 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong - Cho HS laøm vieäc. GV daùn leân baûng 3 tôø phieáu ghi caâu hoûi traéc nghieäm . - GV nhaän xeùt vaø choát laïi keát quaû ñuùng. * Caâu chuyeän coù maáy nhaân vaät? a. Hai b.Ba c. Boán * Tính caùch cuûa nhaân vaät ñöôïc theå hieän qua nhöõng maët naøo? a.Lôøi noùi b.Haønh ñoäng c.Caû lôøi noùi vaø haønh ñoäng. *YÙ nghóa cuûa caâu chuyeän treân laø gì? a.Khen ngôïi soùc thoâng minh vaø coù taøi troàng caây, gieo haït b.Khuyeân ngöôøi ta tieát kieäm. c. Khuyeân ngöôøi ta bieát lo xa vaø chaêm chæ laøm vieäc. 4 / Cuûng coá : - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - YÙ nghóa cuûa caâu chuyeän treân laø gì? 5 / Daën doø -GV nhaän xeùt tieát hoïc . -Veà nhaø ghi nhôù nhöõng kieán thöùc veà vaên keå chuyeän veà oân luyeän .Chuaån bò cho tieát hoïc TLV tôùi ( vieát baøi vaên keå chuyeän ) baèng caùch ñoïc tröôùc caùc ñeà vaên ñeå choïn 1 ñeà öa thích . 14 -04 HS thi laøm ñuùng nhanh . -HS laéng nghe . HS traû lôøi -HS laéng nghe. HS traû lôøi HS laéng nghe. lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Tuần 22 Hứa Trường Phong TAÄP LAØM VAÊN KEÅ CHUYEÄN ( Kieåm tra viết ) I / Muïc ñích yeâu caàu - Viết được một bài văn kể chuyện theo gợi ý trong SGK. Bài văn rõ cốt truyện, có nhân vật, có ý nghĩa, lời kể tự nhiên II / Ñoà duøng daïy hoïc : GV : Baûng phuï ghi teân moät soá truyeän ñaõ hoïc , moät vaøi truyeän coå tích . HS : Giaáy kieåm tra . III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui 1 / OÅn ñònh : 2 / Kieåm tra baøi cuõ : 3 / Baøi môùi : a/ Giôùi thieäu baøi : Caùc em seõ oân taäp veà vaên keå chuyeän -HS laéng nghe. ôû tieát taäp laøm vaên tröôùc. Thaày cũng ñaõ daën caùc em veà nhaø ñoïc tröôùc ba ñeà baøi trong SGK ñeå choïn cho mình moät ñeà. Trong tieát taäp laøm vaên hoâm nay caùc em seõ laøm baøi vaên hoaøn chænh choïn moät trong ba ñeà caùc em ñaõ choïn. b / Höôùng daãn laøm baøi : -HS laéng nghe. +GV ñoïc 3 ñeà trong SGK. -GV treo baûng phuï coù ghi saün 3 ñeà baøi -HS ñoïc kyõ caùc ñeà trong baûng phuï vaø choïn ñeà . trong SGK. -Cho HS hieåu yeâu caàu cuûa caùc ñeà baøi . -GV cho HS ñoïc kó 03 ñeà baøi vaø choïn ñeà -HS choïn löïa ñeà baøi ñeå vieát . 1 trong 3 ñeà baøi ñoù . Neáu caùc em choïn ñeà 3 thì em nhôù phaûi keå theo lôøi cuûa 1 nhaân vaät ( saém vai ) . -Cho HS noái tieáp nhau noùi ñeà baøi mình -HS laàn löôït phaùt bieåu . choïn vaø noùi teân caâu chuyeän maø mình seõ 15 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong keå . -GV treo baûng phuï coù ghi moät teân vaøi caâu chuyeän coå tích . c/ Hoïc sinh laøm baøi : -GV nhaéc caùch trình baøy 1 baøi TLV . -GV cho HS laøm baøi . - Tö theá ngoài. -GV thu baøi laøm HS . 4 / Cuûng coá: - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? 5 / Daën doø : -GV nhaän xeùt tieát kieåm tra . -Veà nhaø xem tröôùc noäi dung tieát TLV tuaàn 23. 16 -HS theo doõi baûng phuï . -HS chuù yù . -HS laøm vieäc caùc nhaân -HS noäp baøi kieåm tra . HS traû lôøi -HS laéng nghe. lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 23 TAÄP LAØM VAÊN LAÄP CHÖÔNG TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG I / Muïc ñích yeâu caàu : - Lập được một chương trình hoạt động tập thể góp phần giữ gìn trật tự, an ninh ( theo gợi ý trong SGK ) II / Ñoà duøng daïy hoïc : GV : Baûng phuï : -Vieát maãu caáu taïo 3 phaàn cuûa 1 chöông trình hoaït ñoäng . III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui 1 / OÅn ñònh : 2 / Kieåm tra baøi cuõ : Goïi 2 HS neâu. - HS neâu taùc duïng cuûa vieäc laäp chöông -2 HS neâu . trình hoaït ñoäng vaø caáu taïo chöông trình hoaït ñoäng. -Ñoïc baøi chöông trình hoaït ñoäng ñaõ laøm. -GV cuøng caû lôùp nhaän xeùt. 3 / Baøi môùi : a / Giôùi thieäu baøi : Trong tieát taäp laøm vaên hoâm nay, caùc em seõ tieáp tuïc luyeän taäp laäp chöông trình hoaït -Caû lôùp nhaän xeùt ñoäng cho moät hoaït ñoäng taäp theå goùp phaàn giöõ gìn traät töï, an ninh. Caùc em döïa vaøo -HS laéng nghe. daøn yù ñaõ cho, döïa vaøo nhöõng kieán thöùc ñaõ ghi cheùp ñöôïc ñeå laäp chöông trình hoaït ñoäng sao cho toát. Höôùng daãn HS laäp chöông trình hoaït ñoäng a / Tìm hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi : -GV cho HS ñoïc ñeà baøi vaø gôïi yù SGK . -GV cho caû lôùp ñoïc thaàm laïi ñeà baøi vaø suy nghó löïa choïn trong 5 hoaït ñoäng ñeå laäp chöông trình . 17 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong +GV löu yù HS : -Ñaây laø nhöõng hoaït ñoäng do BCH lieân ñoäi cuûa tröôøng toå chöùc . Khi laäp 1 chöông trình hoaït ñoäng em caàn töôûng töôïng mình laø 1 chi ñoäi tröôûng hoaëc lieân ñoäi phoù cuûa lieân ñoäi . + Khi choïn hoaït ñoäng ñeå laäp chöông trình , neân choïn hoaït ñoäng em ñaõ bieát , ñaõ tham gia . -Cho HS neâu hoaït ñoäng mình choïn . -GV môû baûng phuï ñaõ vieát caáu taïo 3 phaàn cuûa 1 chöông trình hoaït ñoäng . b / HS laäp chöông trình hoaït ñoäng : -GV cho HS laøm baøi vaøo vôû .GV phaùt giaáy cho 3 HS laäp chöông trình hoaït ñoäng khaùc nhau . -Cho HS trình baøy keát quaû . -GV nhaän xeùt . -GV nhaän xeùt vaø giöõ laïi treân baûng chöông trình hoaït ñoäng vieát toát cho caû lôùp boå sung hoaøn chænh. -Cho HS töï söûa chöõa laïi chöông trình hoaït ñoäng cuûa mình . -Môøi 1HS ñoïc laïi chöông trình hoaït ñoäng sau khi söûa chöõa . 4 / Cuûng coá: - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? 5 / Daën doø : -Nhaän xeùt tieát hoïc , khen nhöõng HS laäp chöông trình hoaït ñoäng toát . -Veà nhaø hoaøn thieän chöông trình hoaït ñoäng cuûa mình vieát vaøo vôû . 18 -1HS ñoïc yeâu caàu vaø gôïi yù SGK , caû lôùp ñoïc thaàm . -Caû lôùp ñoïc thaàm ñeà baøi , choïn ñeà . -HS laéng nghe. -HS neâu . -HS theo doõi baûng phuï . -HS laøm vieäc caù nhaân . -3 HS ñöôïc choïn laøm vaøo giaáy khoå to. -HS nhaän xeùt . -HS theo doõi baûng phuï . -HS laàn löôït ñoïc baøi laøm cuûa mình . -HS töï söûa chöõa baøi cuûa mình . -1 HS ñoïc laïi . HS traû lôøi. -HS laéng nghe . lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 23 TAÄP LAØM VAÊN TRAÛ BAØI VAÊN KEÅ CHUYEÄN I / Muïc ñích yeâu caàu : - Nhận biết và tự sửa được lỗi trong bài của mình và sửa lỗi chung; viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc viết lại một đoạn văn cho hay hơn. II / Ñoà duøng daïy hoïc : - GV : Baûng phuï ghi 3 ñeà baøi cuûa tieát ( keå chuyeän ) kieåm tra , moät soá loãi ñieån hình veà chính taû , duøng töø , ñaët caâu ,yù …caàn chöõa chung tröôùc lôùp . III / Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng cuûa GV 1 / OÅn ñònh : 2 / Kieåm tra baøi cuû : Kieåm tra 2 HS. Laàn löôït ñoïc chöông trình hoaït ñoäng ñaõ laäp trong tieát taäp laøm vaên tröôùc. GV nhaän xeùt ghi ñieåm. 3 / Baøi môùi: a / Giôùi thieäu baøi : Trong tieát hoïc hoâm nay , traû baøi vieát veà vaên keå chuyeän maø caùc em vöøa kieåm tra tuaàn tröôùc.Caùc em nhôù ñoïc kó baøi ñeå xem nhöõng loãi maéc phaûi chuù yù laéng nghe thaày söõa loãi ñeã baøi vaên laàn sau toát hôn b / Nhaän xeùt keát quaû baøi vieát cuûa HS : - GV ñöa baûn phuï ñaõ cheùp 3 ñeà baøi vaø caùc loaïi loãi ñieån hình leân. - GV nhaän xeùt chung. +Öu ñieåm : Xaùc ñònh ñuùng ñeà baøi , coù boá cuïc hôïp lyù , vieát ñuùng chính … (…) +Khuyeát ñieåm :Moät soá baøi chöa coù boá cuïc chaëc cheõ , coøn sai loãi chính taû …( …) 19 Haùt vui - HS ñoïc laàn löôït . -Caû lôùp nhaän xeùt. -HS laéng nghe. -HS ñoïc ñeà baøi , caû lôùp chuù yù baûng phuï . -HS laéng nghe. lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong + Thoâng baùo ñieåm soá cuï theå . c / Traû baøi vaø höôùng daãn HS chöõa baøi : -GV traû baøi cho hoïc sinh . Höôùng daãn HS chöõa loãi chung : +GV ghi caùc loãi caàn chöõa leân baûng phuï . -Cho caùc HS laàn löôït chöõa töøng loãi . -GV chöõa laïi cho ñuùng baèng phaán maøu . Höôùng daãn HS söûa loãi trong baøi : +Cho HS ñoïc laïi baøi cuûa mình vaø töï chöõa loãi . -Cho HS ñoåi baøi cho baïn beân caïnh ñeå raø soaùt loãi . Höôùng daãn HS hoïc taäp ñoaïn vaên , baøi vaên hay : -GV ñoïc 1 soá ñoaïn vaên hay , baøi vaên hay . -Cho HS thaûo luaän , ñeå tìm ra caùi hay , caùi ñaùng hoïc cuûa ñoaïn vaên , baøi vaên hay. Cho HS vieát laïi 1 ñoaïn vaên hay trong baøi laøm . -Cho HS trình baøy ñoaïn vaên ñaõ vieát laïi . 4/ Cuûng coá : - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? 5 / Daën doø : -GV nhaän xeùt tieát hoïc . -Veà nhaø vieát laïi nhöõng ñoaïn vaên chöa ñaït . -Chuaån bò cho tieát oân luyeän veà vaên taû ñoà vaät . 20 -Nhaän baøi . -1 soá HS leân baûng chöõa loãi ,caû lôùp söûa vaøo giaáy nhaùp . -HS theo doõi treân baûng . -HS ñoïc lôøi nhaän xeùt , töï söûa loãi . -HS ñoåi baøi cho baïn soaùt loãi . -HS laéng nghe. -HS trao ñoåi thaûo luaän ñeå tìm ra ñöôïc caùi hay ñeå hoïc taäp . -Moãi HS töï choïn ra 1 ñoaïn vaên vieát chöa ñaït ñeå vieát laïi cho hay hôn vaø trình baøy ñoaïn vaên vöøa vieát . HS traû lôøi -HS laéng nghe. lôùp 5
- Xem thêm -