Tài liệu Giáo án tập làm văn lớp 4 trọn bộ_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

 Taä p laø m vaê n KEÁ HOAÏ C H BAØ I HOÏ C Tuaàn:1 Tieát:1 Baøi: THEÁ NAØO LAØ KEÅ CHUYEÄN I/-Muïc tieâu: -Hieåu ñöôïc cô baûn cuûa vaên keå chuyeän. Phaân bieät ñöôïc vaên keå chuyeän vôùi nhöõng loaïi vaên khaùc. -Böôùc ñaàu bieát xaây döïng 1 baøi vaên keå chuyeän. II/-Chuaån bò: -Phieáu baøi taäp ghi saün caùc söï vieäc chính trong truyeän söï tích Hoà Ba Beå. III/-Hoaït ñoäng daïy-hoïc: Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp tham gia. 1/-Khôûi ñoäng: Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ: -GV neâu yeâu caàu vaø caùch hoïc tieát -HS laéng nghe. TLV,cuûng coá neà neáp hoïc taäp choHS 3/-Baøi môùi: a/-Giôùi thieäu:GV ghi töïa. -HS nhaéc laïi. Chia nhoùm phaân vai troø - Veà nhoùm töï bình baàu. b/-Phaùt trieån baøi:  Hoaït ñoäng 1: -HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. + Muïc tieâu: HS keå laïi ñöôïc caâu -1 HS khaù keå laïi caâu chuyeän. chuyeän vaø traû lôøi ñuùng caùc caâu hoûi phaàn -Thaûo luaän nhoùm. a- Caùc nhaân vaät trong truyeän. nhaän xeùt. + Moâ taû :GV goïi 1 HS khaù ñeå keå laïi Baø cuï aên xin, meï con baø noâng daân, nhöõng ngöôøi döï leã hoäi. caâu chuyeän b- caùc söï vieäc xaûy ra vaø keát quaû. -GV nhaän xeùt keát luaän. Baø cuï aên xin trong leã cuùng phaät nhöng khoâng ai cho. Hai meï con baø noâng daân... c- YÙ nghóa cuûa chuyeän: ca ngôïi nhöõng con ngöôøi...  Hoaït ñoäng 2: + Muïc tieâu: HS nhaän bieát ñöôïc ñaây coù phaûi laø vaên keå chuyeän chöa? vaø hieåu theá naøo laø vaên keå chuyeän. + Moâ taû:1 HS ñoïc to yeâu caàu cuûa baøi -HS ñoïc to. vaø traû lôøi theo gôïi yù cuûa  Taä p laø m vaê n GV. -Baøi vaên coù nhaân vaät khoâng? -Baøi vaên coù keå caùc söï kieän döôùi caùc nhaân vaät khoâng? GV giuùp HS so saùnh ñi ñeán keát luaän. -Theo em theá naøo laø vaên keå chuyeän  Hoaït ñoäng 3: + Muïc tieâu: Keå laïi caâu chuyeän hoaøn chænh döïa treân söï vieäc cho saün vaø neâu ñöôïc nhaân vaät vaø yù nghóa caâu chuyeän. + Moâ taû: Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø laøm theo nhoùm ñoâi. Gôïi yù cho HS nhaän xeùt gioïng keå lôøi keå phuø hôïp vieäc ñaõ cho chöa? -Choïn nhoùm keå hay nhaát. -Nhaân vaät trong truyeän laø ai? -YÙ nhóa c/-Toång keát nhaän xeùt- daën doø: -Keå laïi cho gia ñình nghe. -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Lieân heä giaùo duïc HS. - Khoâng -Khoâng - Baøi vaên khoâng phaûi keå chuyeän vì chæ giôùi thieäu ñaëc ñieåm cuûa Hoà Ba Beå - Phaûi coù nhaân vaät , söï lieân quan ñeán nhaân vaät-HS ñoïc phaàn ghi nhôù. -HS ñoïc yeâu caàu. - HS nhaän xeùt. - Thi keå. - Em vaø ngöôøi phuï nöõ. - Quan taâm giuùp ñôõ nhau laø neáp soáng töôi ñeïp. - Chuaån bò baøi “ Nhaân vaät trong chuyeän”.  Taä p laø m vaê n KEÁ HOAÏ C H BAØ I HOÏ C Tuaàn:1 Tieát:2 Baøi: NHAÂN VAÄT TRONG TRUYEÄN I/-MUÏC TIEÂU: -HS bieát ñöôïc vaên keå chuyeän phaûi coù nhaân vaät. nhaân vaät trong truyeän laø ngöôøi, laø con vaät, ñoà vaät...ñöôïc nhaân hoaù. -Tính caùch cuûa nhaân vaät, lôøi noùi, suy nghó cuûa nhaân vaät. -Böôùc ñaàu bieát xaây döïng nhaân vaät trong baøi keå chuyeän ñôn giaûn. II/-CHUAÅN BÒ: -Phieáu baøi taäp. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC: Giaùo vieân Hoïc sinh 1/-Khôûi ñoäng: Haùt vui -Caû lôùp 2/-Kieåm tra baøi cuõ: -Ñoù laø baøi vaên keå laïi 1 soá söï vieäc lieân -Baøi vaên keå chuyeän khaùc vôùi baøi vaên quan ñeán hay 1 soá nhaân vaät nhaèm noùi khaùc nhö theá naøo? leân 1 ñieàu coù yù nghóa. 3/-Baøi môùi: a/-Giôùi thieäu:Ghi töïa. -Goïi 1 HS nhaéc laïi. Chia nhoùm phaân vai troø - Veà nhoùm töï bình baàu. b/-Phaùt trieån baøi:  Hoaït ñoäng 1: + Muïc tieâu:HS phaân bieät ñöôïc nhaân vaät laø ngöôøi hay laø vaät,ñoà vaät... +Caùch tieán haønh:GV phaùt phieáu baøi taäp -Thaûo luaän nhoùm. -1 HS ñoïc to yeâu caàu. –HS ñoïc to yeâu caàu. Söï tích Hoà ba beå Teân truyeän Deá Meøn beânh Nhaân vaät vöïc keû yeáu Hai meï con baø noâng daân, baø cuï. Nhaân vaät laø ngöôøi Nhaân vaät laø Deá Meøn nhaø troø Giao long vaät(con vaät, boïn nheän caây coái) *Hoaït ñoäng 2: +Muïc tieâu: Bieát caên cöù vaøo haønh ñoäng ñeå nhaän xeùt tính caùch cuûa nhaân vaät aáy. +Caùch tieán haønh: HS ñoïc to yeâu caàu. -GV quan saùt giuùp ñôõ.  Taä p laø m vaê n -Cho HS ñoïc phaàn ghi nhôù. -HS ñoïc to yeâu caàu. -Thaûo luaän nhoùm ñoâi. a-Deá Meøn coù loøng thöông ngöôøi, saün -GV nhaän xeùt saøng laøm vieäc nghóa,..caên cöù vaøo lôøi Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù. noùi haønh ñoäng.... *Hoaït ñoäng 3: b-Meï con baø noâng daân giaøu loøng nhaân +Muïc tieâu:Bieát trong truyeän coù nhöõng nhaân vaät naøo vaø bieát vì sao em laïi ñoàng yù haäu cho baø aên xin nguû, aên... vôùi lôøi nhaän xeùt ñoù. +Caùch tieán haønh:Cho HS ñoïc yeâu caàu vaø tieán haønh quan saùt tranh.Nhoùm traû lôøi -Thaûo luaän nhoùm. caâu hoûi SGK -HS ñoïc yeâu caàu. -Giaùo vieân nhaän xeùt. -HS quan saùt tranh *Hoaït ñoäng 4: +Muïc tieâu:Bieát caùch keå truyeän döïa theo +Nhaân vaät trong truyeän laø3 anh em. hai höôùng cho tröôùc. +Caùch tieán haønh:1HS ñoïc to yeâu caàu cuûa baøi taäp 2.GV höôùng daãn ñi tôùi keát -HS ñoïc to . luaän. -Keå theo caëp , theo höôùng daãn GV. 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën doø: -Thi keå. -Nhaân vaät trong truyeän laø ai? -Döïa vaøo ñaâu ñeå bieát tính caùch cuûa nhaân -Ngöôøi hay vaät. vaät. -Haønh ñoäng, lôøi noùi. -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Lieân heä giaùo duïc HS. -Chuaån bò baøi sau:” -Hoïc thuoäc noäi dung ghi nhôù  Taä p laø m vaê n KEÁ HOAÏ C H BAØ I HOÏ C Tuaàn:2 Tieát: 3 Baøi: KEÅ LAÏI HAØNH ÑOÄNG CUÛA NHAÂN VAÄT I/-Muïc tieâu: -Giuùp HS bieát : haønh ñoäng cuûa nhaân vaät theå hieän tính caùch cuûa nhaân vaät. -Böôùc ñaàu bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå xaây döïng nhaân vaät trong 1 baøi vaên cuï theå. II/-Chuaån bò: -Phieáu baøi taäp ghi noäi dung baøi taäp phaàn luyeän taäp hoaøn chænh. -Phieáu baøi taäp. III/-Hoaït ñoäng daïy-hoïc: Giaùo vieân Hoïc sinh 1/-Khôûi ñoäng: Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ: -Laø vaên keå coù ñaàu coù cuoái, söï vieäc lieân -Theá naøo laø vaên keå chuyeän? quan ñeán nhaân vaät. -Nhaân vaät laø ngöôøi, laø vaät. -Nhaân vaät trong truyeän ñaõ hoïc. 3/-Baøi môùi: a/-Giôùi thieäu: GV ghi töïa. - HS laëp laïi. -Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa baøi hoïc. Chia nhoùm phaân vai troø b/-Phaùt trieån baøi: - Veà nhoùm töï bình baàu.  Hoaït ñoäng 1: + Muïc tieâu:Bieát ghi vaén taét nhöõng haønh ñoäng cuûa nhaân vaät. +Caùch tieán haønh:1 HS goûi ñoïc nt noäi dung baøi taäp 1 vaø trao ñoåi thöïc hieän yeâu -HS ñoïcnt. -Thaûo luaän nhoùm ghi vaøo phieáu. caàu cuûa GV theo nhoùm phieáu baøi taäp. Ghi vaén taét haønh ñoäng cuûa nhaân vaät Keát quaû: a-Giôø laøm baøi. -Noäp giaáy traéng. b-Giôø traû baøi -Im laëng maõi môùi noùi. c-Luùc ra veà -Khoùc khi baïn hoûi.  Hoaït ñoäng 2: + Muïc tieâu:Bieát nhaän xeùt tính caùch cuûa nhaân vaät qua caùc haønh ñoäng, lôøi noùi. +Caùch tieán haønh:GV gôïi yù Moãi haønh ñoäng noùi leân ñieàu gì?  Taä p laø m vaê n GV nhaän xeùt keát luaän. GD: lieân heä thöïc teá trong lôùp hoïc. -Thaûo luaän nhoùm ñoâi. -Thöù töï caùc haønh ñoäng xaûy ra nhö theá -Loøng trung thöïc. naøo? -Caùc nhoùm chia seû.  Hoaït ñoäng 3: +Muïc tieâu: Hieåu caâu chuyeän ñeå ñieàn ñuùng teân nhaân vaät vaø keå roõ theo trình töï ñeå saép xeáp. +Caùch tieán haønh:Goïi HS ñoïc to yeâu caàu noäi dung baøi taäp. sau ñoù töøng caù nhaân laøm vaø saép xeáp theo thöù töï. 1- Moät hoâm, Seû ñöôïc baø göûi cho 1 hoäp haït keâ. 3- Seû khoâng muoán chia cho Chích aên. 2- Theá laø haèng ngaøy Seû naèm trong toå aên haït keâ moät mình. 3- Khi aên heát Seû beøn quaúng chieác hoäp ñi. 4- GV cho caùc em thi keå. GV nhaän xeùt. -GD: Chuùng ta caàn neân hoïc hoûi baïn Chích. 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën doø: -Thi keå chuyeän caàn chuù yù nhöõng gì? -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Lieân heä giaùo duïc HS -Haønh ñoäng tröôùc thì keå tröôùc, haønh ñoäng sau thì keå sau. -HS ñoïc phaàn ghi nhôù SGK. -1 HS ñoïc to phaàn yeâu caàu cuûa baøi. -Trình baøy caù nhaân. -Nhoùm chia seû. -HS thi keå. -HS khaùc nhaän xeùt +Gioïng keå, lôøi leõ +Trình töï. -Haønh ñoäng tieâu bieåu cuûa nhaân vaät. -Nhöõng söï vieäc xaûy ra tröôùc thì keå tröôùc.  Taä p laø m vaê n TUAÀN: 2 TIEÁT: 4 KEÁ HOAÏ C H BAØ I HOÏ C Baøi:TAÛ NGOAÏI HÌNH CUÛA NHAÂN VAÄT TRONG BAØI VAÊN KEÅ CHUYEÄN I/-MUÏC TIEÂU: -HS hieåu trong baøi vaên keå chuyeän, vieäc taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät laø caàn thieát ñeå theå hieän tính caùch cuûa nhaân vaät. -Bieát döïa vaøo ñaëc ñieåm ngoaïi hình ñeå xaùc ñònh tính caùch cuûa nhaân vaät vaø yù nghóa cuûa truyeän khi ñoïc truyeän, tìm hieåu truyeän. böôùc ñaàu bieát löïa choïn chi tieát tieâu bieåu ñeå taû ngoaïi hình nhaân vaät trong baøi vaên keå chuyeän. II/-CHUAÅN BÒ: -Phieáu baøi taäp. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC: Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp. 1/-Khôûi ñoäng: Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ: -Choïn keå haønh ñoäng cuûa nhaân vaät. -Khi keå chuyeän caàn chuù yù ñieàu gì? -Qua hình daùng, haønh ñoäng, lôøi noùi vaø -Trong caùc baøi hoïc tröôùc, em ñaõ bieát tính caùch cuûa nhaân vaät thöôøng bieåu hieän yù nghó cuûa nhaân vaät. qua nhöõng hình aûnh naøo? 3/-Baøi môùi: - HS laëp laïi. a/-Giôùi thieäu:Ghi töïa. - Veà nhoùm töï bình baàu. Chia nhoùm phaân vai troø b/-Phaùt trieån baøi: *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu:HS bieát ghi vaén taét ñaëc ñieåm ngoaïi hình cuûa nhaân vaät. -HS ñoïc to yeâu caàu noäi dung. +Caùch tieán haønh:Goïi HS ñoïc yeâu caàu -Thaûo luaän nhoùm ghi vaøo phieáu. noäi dung phaàn I –Nhaän xeùt. -Söùc voùc: gaày yeáu, böï nhöõng phaán nhö môùi loät. -Caùnh: moûng nhö caùnh böôùm non, ngaén chuøn chuøn, raát yeáu, chöa môû. -Trang phuïc: maëc aùo thaâm daøi ñoâi choã chaám ñieåm vaøng. *Hoaït ñoäng 2: +Muïc tieâu: Bieát döïa vaøo ñaëc ñieåm  Taä p laø m vaê n ngoaïi hình ñeå xaùc ñònh tính caùch cuûa nhaân vaät. +Caùch tieán haønh:Caù nhaân traû lôøi theo yeâu caàu cuûa GV( baøi taäp 2) -Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù SGK. *Hoaït ñoäng 3: +Muïc tieâu:Xaùc ñònh ñöôïc ñoaïn vaên duøng nhöõng chi tieát naøo ñeå taû nhaân vaät.Bieát duøng nhöõng chi tieát tieâu bieåu ñeå taû nhaân vaät. +Caùch tieán haønh:HS ñoïc yeâu caàu noäi dung baøi taäp1 phaàn luyeän taäp laøm theo nhoùm. Caùc chi tieát aáy noùi leân ñieàu gì? -GV nhaän xeùt. -GV höôùng daãn laøm baøi taäp 2. -Quan saùt tranh minh hoaï trang18 SGK. -GV nhaän xeùt , choïn nhoùm keå löu loùt, hay... 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën doø: -Muoán taû ngoaïi hình nhaân vaät caàn chuù yù nhöõng gì? +....... -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Lieân heä giaùo duïc HS. -Veà nhaø keå nhôù chuù yù ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa nhaân vaät. -Suy nghó vaø traû lôøi. -Caù nhaân. -Theå hieän thaân phaän yeáu ñuoái, thaân phaän toäi nghieäp ñaùng thöông, deã baét naït. -1 HS ñoïc to phaàn noäi dung. -Thaûo luaän nhoùm. +Chi tieát: ngoaïi hình... +Gia ñình ngheøo quen chòu vaát vaõ. +Chuù beù raát hieáu ñoäng. -Trao ñoåi nhoùm thöïc hieän theo yeâu caàu. -Thi keå tröôùc lôùp. -Chuù yù: hình daùng,voùc ngöôøi, khuoân maët, ñaàu toùc, trang phuïc...  Taä p laø m vaê n KEÁ HOAÏ C H BAØ I HOÏ C TUAÀN: 3 TIEÁT: 5 Baøi: KEÅ LAÏI LÔØI NOÙI YÙ NGHÓ CUÛA NHAÂN VAÄT. I/-MUÏC TIEÂU: -Naém ñöôïc taùc duïng cuûa vieäc duøng lôøi noùi vaø yù nghó cuûa nhaân vaät ñeå khaéc hoaï tính caùch cuûa nhaân vaät, noùi leân yù nghóa cuûa caâu chuyeän. -Böôùc ñaàu bieát keå laïi lôøi noùi, yù nghó cuûa nhaân vaät trong baøi vaên keå chuyeän theo 2 caùch: tröïc tieáp vaø giaùn tieáp. II/-CHUAÅN BÒ: -Phieáu baøi taäp. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC: Giaùo vieân Hoïc sinh -caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng: Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ: -Khi taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät caàn chuù -Caàn taû nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu. yù nhöõng gì? 3/-Baøi môùi: a/-Giôùi thieäu:GV neâu muïc ñích yeâu caàu - HS laëp laïi. - HS laéng nghe. cuûa baøi hoïc. - Veà nhoùm töï bình baàu. Chia nhoùm phaân vai troø b/-Phaùt trieån baøi: *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu:Naém ñöôïc nhöõng caâu ghi lôøi noùi vaø yù nghóa cuûa caäu beù töø ñoù bieát ñöôïc taùc duïng cuûa vieäc duøng lôøi noùi. +Caùch tieán haønh:1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp1, 2 caû lôùp laéng nghe vaø tieán haønh laøm nhoùm treân phieáu baøi taäp. -Nhöõng caâu ghi laïi yù nghó cuûa caäu beù. -Caâu ghi laïi lôøi noùi cuûa caäu beù. *Lôøi noùivaø yù nghó cuûa caäu beù cho thaáy caäu laø 1 ngöôøi nhaân haäu, giaøu loøng traéc aån thöông ngöôøi. *Hoaït ñoäng 2: +Muïc tieâu:Bieát ñöôïc söï khaùc nhau tröôùc lôøi noùi, yù nghó cuûa oâng laõo veà 2 caùch keå. -1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp1, 2. -thaûo luaän nhoùm laøm vaøo phieáu. -Trình baøy- chia seû. +Chao oâi! caûnh ngheøo ñoùi... +Caû toâi nöõa, toâi cuõng... cuûa oâng laõo. +OÂng ñöøng giaän chaùu,... oâng caû”  Taä p laø m vaê n +Caùch tieán haønh:1 HS ñoïc to yeâu caàu noäi dung baøi taäp 3 . a- Tröïc tieáp chaùu- laõo b- Giaùn tieáp nhaân vaät xöng hoâ toâi -GV choát laïi cho HS hieåu roõ. *Hoaït ñoäng 3: +Muïc tieâu:Tìm ñuùng lôøi daãn tröïc tieáp vaø giaùn tieáp trong ñoaïn vaên. +Caùch tieán haønh:HS ñoïc to yeâu caàu baøi taäp1 vaø GV nhaéc laïi HS nhö theá naøo laø tröïc tieáp vaø giaùn tieáp.Tieán haønh laøm. -GV nhaän xeùt. *Hoaït ñoäng 4: +Muïc tieâu:Chuyeån ñöôïc lôøi noùi tröïc tieáp thaønh giaùn tieáp vaø ngöôïc laïi. +Caùch tieán haønh:Phaùt maãu cho caùc nhoùm. 1 HS ñoïc to yeâu caàu vaø GV gôïi yù caùch chuyeån: Phaûi naém vöõng ñoù laø lôøi noùi cuûa ai noùi vôùi ai. Sau ñoù *Thay ñoåi caùch xöng hoâ. * Phaûi ñaët hoaëc boû khi chuyeån. 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -HS ñoïc -Laøm caù nhaân. -HS ñoïc phaàn ghi nhôù. -1 HS ñoïc to. -Thaûo luaän nhoùm ñoâi laøm vaøo giaáy. +Giaùn tieáp: Bò soùi ñuoåi. +Tröïc tieáp:- Coøn tôù, tôù seõ noùi laø ñang ñi thì gaëp oâng ngoaïi. -Theo tôù, toát nhaát laø chuùng mình nhaän loãi vôùi boá meï. -HS ñoïc to. -HS laøm treân phieáu baøi taäp.  Taä p laø m vaê n KEÁ HOAÏ C H BAØ I HOÏ C TUAÀN: 3 TIEÁT: 6 Baøi: VIEÁT THÖ I/-MUÏC TIEÂU: -HS naém chaéc hôn (so vôùi lôùp3 ) muïc ñích cuûa vieäc vieát thö, noäi dung cô baûn vaø keát caáu thoâng thöôøng cuûa 1 böùc thö. -Bieát vaän duïng kieán thöùc ñeå vieát nhöõng böùc thö thaêm hoûi, trao ñoåi thoâng tin. II/-CHUAÅN BÒ: -Baûng phuï vieát ñeà vaên phaàn luyeän taäp. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC: Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng: Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ: -Coù maáy caùch keå laïi lôøi noùi vaø yù nghóa -Coù 2 caùch: tröïc tieáp vaø giaùn tieáp. cuûa nhaân vaät ? 3/-Baøi môùi: - HS laëp laïi. a/-Giôùi thieäu:Ghi töïa baøi. - Veà nhoùm töï bình baàu. Chia nhoùm phaân vai troø b/-Phaùt trieån baøi: *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu:Hieåu ñöôïc muïc ñích cuûa vieäc vieát thö vaø 1 böùc thö caàn coù noäi dung gì? môû ñaàu vaø keát thuùc nhö theá naøo? +Caùch tieán haønh:GV yeâu caàu HS môû SGK ñoïc laïi baøi taäp ñoïc thö thaêm baïn vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa GV -Ngöôøi ta vieát thö ñeå laøm gì? -Nhö vaäy böùc thö caàn coù nhöõng noäi dung gì? -Moät böùc thö thöôøng môû ñaàu, keát thuùc nhö theá naøo? -Goïi HS ñoïc ghi nhôù SGK. *Hoaït ñoäng 2: -HS ñoïc to, caû lôùp laéng nghe. -Suy nghó traû lôøi caù nhaân. +Ñeå thaêm hoûi, thoâng baùo tin töùc cho nhau, chia vui, chia buoàn,... +Lí do vaø muïc ñích vieát thö. +Thaêm hoûi söùc khoeû cuûa ngöôøi nhaän thö  Thoâng baùo....  YÙ kieán..... -Môû ñaàu: ñòa ñieåm,thôøi gian. Lôøi thöa gôûi. -Cuoái thö : lôøi chuùc, lôøi caùm ôn,...  Taä p laø m vaê n +Muïc tieâu:Vieát ñöôïc 1 böùc thö hoaøn chænh. +Caùch tieán haønh:1 HS ñoïc ñeà GV vaø HS xaùc ñònh ñeà. GV gaïch chaân treân baûng phuï nhöõng töø quan troïng. -HS doïc ñeà treân baûng phuï GV treo. -HS laøm caù nhaân treân giaáy. +Vieát thö cho ai? + Vieát ñeå laøm gì? Caàn hoûi thaêm baïn nhöõng gì?... Ñeà baøi:Vieát thö göûi 1 baïn ôû tröôøng khaùc ñeå thaêm hoûi vaø keå cho baïn nghe tình hình lôùp vaø tröôøng em hieän nay. -GV nhaän xeùt ghi ñieåm ( neáu caàn) 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Lieân heä giaùo duïc HS. -Nhöõng em naøo vieát chöa xong veà nhaø vieát tieáp. -HS ñoïc laù thö . -Nhaän xeùt.  Taä p laø m vaê n KEÁ HOAÏ C H BAØ I HOÏ C TUAÀN: 4 TIEÁT: 7 Baøi: COÁT TRUYEÄN I/-MUÏC TIEÂU: -Naém ñöôïc theá naøo laø 1 coát truyeän vaø 3 phaàn cô baûn cuûa coát truyeän( môû ñaàu, dieãn bieán keát thuùc). -Böôùc ñaàu bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå saép xeáp laïi caùc söï vieäc chính cuûa 1 caâu truyeän, taïo thaønh coát truyeän. II/-CHUAÅN BÒ: -Phieáu baøi taäp. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC: Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng: Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ: Moät böùc thö bao goàm nhöõng phaàn naøo? -Phaàn ñaàu, phaàn chính, phaàn cuoái. Yeâu caàu HS ñoïc laïi böùc thö ñaõ vieát ôû -HS ñoïc tieát tröôùc. 3/-Baøi môùi: a/-Giôùi thieäu: Ghi töïa baøi - HS laëp laïi. Chia nhoùm phaân vai troø -Veà nhoùm töï bình baàu. b/-Phaùt trieån baøi: *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu:Ghi ñöôïc söï vieäc xaûy ra trong truyeän” Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu” +Caùch tieán haønh:Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taâp1, 2 vaø môû SGK baøi taäp ñoïc laøm vaøo phieáu baøi taäp. Ñính nhoùm ñuùng leân baûng. -Deá Meøn gaëp NhaøTroø ñang guïc ñaàu khoùc beân taûng ñaù. -Deá Meøn gaïn hoûi. Nhaø Troø keå laïi tình hình khoán khoå bò boïn nheän öùc hieáp vaø ñoøi aên thòt. -Deá Meøn phaån noä cuøng chò Nhaø Troø... -Nhö vaäy chuoåi söï vieäc treân goïi laø gì? -Coát truyeän coù vai troø nhö theá naøo ñoái -1 HS ñoïc to yeâu caàu. -Thaûo luaän nhoùm ghi vaøo phieáu. -nhaän xeùt cheùo giöõa caùc nhoùm.  Taä p laø m vaê n vôùi dieãn bieán cuûa coát truyeän? -GV nhaän xeùt- choát laïi. *Hoaït ñoäng 2: +Muïc tieâu:Bieát coát truyeän goàm maáy phaàn vaø taùc duïng cuûa noù +Caùch tieán haønh:Coát truyeän goàm coù maáy phaàn? Moãi phaàn coù taùc duïng gì? GV keát luaän goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù. *Hoaït ñoäng 3: +Muïc tieâu:Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå saép xeáp thaønh coát truyeän cuûa 1 caâu chuyeän. +Caùch tieán haønh:1 HS ñoïc yeâu caàu noäi dung baøi hoïc vaø caû lôùp thaûo luaän döïa vaøo SGK. Keát quaû: 1b-Cha meï cheát ngöôøi anh chia .... 2d-Caây kheá coù quaû chim ñeán aên... 3a-chim ôû ngöôøi bay ra.... 4c-Laø anh bieát chuyeän, ñoåi 5e-chim laïi ñeán aên, moïi chuyeän... 6g-Ngöôøi anh bò rôi xuoáng bieån... -GV yeâu caàu thi keå. 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Lieân heä giaùo duïc HS -Goïi laø coát truyeän. -Coát truyeän laøm noàng coát cho dieãn bieán cuûa truyeän. -3 phaàn: môû ñaàu, keát thuùc, dieãn bieán. -Môû ñaàu: môû ñaàu cho vieäc khaùc + Dieãn bieán... + Keát thuùc... -Hoïc sinh ñoïc to phaàn yeâu caàu vaø noäi dung. -Thaûo luaän nhoùm ñoâi. -HS thi keå. + Keå theo trình töï. +Gioïng keå.  Taä p laø m vaê n KEÁ HOAÏ C H BAØ I HOÏ C TUAÀN: 4 TIEÁT: 8 Baøi: LUYEÄN TAÄP XAÂY DÖÏNG COÁT TRUYEÄN I/-MUÏC TIEÂU: -Thöïc haønh vaø töôûng töôïng vaø taïo laäp 1 coát truyeän ñôn giaûn theo gôïi yù khi ñaõ cho saün nhaân vaät, chuû ñeà caâu chuyeän. II/-CHUAÅN BÒ: -Tranh minh hoaï coát truyeän noùi veà loøng hieáu thaûo cuûa ngöôøi con khi meï oám. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC: Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng: Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ: - HS keå -Goïi HS keå kaïi chuyeän. 3/-Baøi môùi: - HS laëp laïi. a/-Giôùi thieäu: Ghi töïa baøi -Giôùi thieäu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. Chia nhoùm phaân vai troø -Veà nhoùm töï bình baàu. b/-Phaùt trieån baøi: *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu:Xaùc ñònh ñuùng muïc ñích yeâu caàu cuûa ñeà ñeå löïa choïn chuyeän theo gôïi yù. +Caùch tieán haønh:HS ñoïc ñeà, GV höôùng -1 HS ñoïc to. daãn xaùc ñònh ñeà. - Cuøng GV xaây döïng ñeà. Ñeà: Haõy töôûng töôïng vaø keå kaïi vaén taét caâu chuyeän coù 3 nhaân vaät baø meï oám, ngöôøi con cuûa baø baèng tuoåi em vaø 1 baø tieân. -GV keát luaän chæ caàn keå vaén taét. Goïi HS ñoïc gôïi yù vaø ñeå löïa choïn. -HS noái tieáp nhau ñoïc gôïi yù . *Hoaït ñoäng 2: +Muïc tieâu:Xaây döïng coát truyeän döïa theo gôïi yù töôûng töôïng. +Caùch tieán haønh:HS ñoïc yeâu caàu. -Ngöôøi meï oám nhö theá naøo? -HS laøm vieäc caù nhaân -Ngöôøi con chaêm soùc meï ra sao? -Raát naëng.  Taä p laø m vaê n -................................................... *Hoaït ñoäng 3: +Muïc tieâu:Keå vaén taét ñöôïc theo yù cho saün ñaõ höôùng daãn ôû treân. +Caùch tieán haønh:GV quan saùt laéng nghe cho caùc em keå theo caëp vaø ñua nhau keå tröôùc lôùp. GV nhaän xeùt. 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën doø: Giaùo duïc: -Ñeå xaây döïng 1 coát truyeän caàn gì? -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Lieân heä giaùo duïc HS. -Daën doø: Veà nhaø keå chuyeän töôûng töôïng cuûa mình cho ngöôøi thaân nghe. xem tröôùc baøi gôïi yù taäp laøm vaên tuaàn 5 vaø chuaån bò giaáy vieát, phong bì, tem, thö, nghó veà ñoái töôïng em seõ vieát thö ñeå laøm toát baøi kieåm tra vieát thö. -Thöông meï chaêm soùc meï taän tuî ngaøy ñeâm. -....................................................... -Keå chuyeän nhoùm ñoâi. -Caùc nhoùm thi nhau keå. Nhoùm nhaän xeùt vaø bình choïn. -Caàn caùc nhaân vaät . -Chuû ñeà cuûa caâu truyeän dieãn bieán. -HS nhaän xeùt.  Taä p laø m vaê n KEÁ HOAÏ C H BAØ I HOÏ C TUAÀN: 5 TIEÁT: 9 Baøi: VIEÁT THÖ ( KIEÅM TRA VIEÁT) I/-MUÏC TIEÂU: -Cuûng coá kó naêng vieát thö: HS vieát ñöôïc 1 laù thö thaêm hoûi, chuùc möøng hoaëc chia buoàn baøy toû tình caûm chaân thaønh ñuùng theå thöùc( ñuû 3 phaàn: ñaàu thö, phaàn chính, phaàn cuoái thö ). II/-CHUAÅN BÒ: - Giaáy vieát, phong bì ( mua hoaëc töï laøm), tem thö. - Baûng phuï ghi vaén taét nhöõng noäi dung caàn ghi nhôù ôû tieát 3. III/-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC: Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng: Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ: -HS nhaéc laïi. Nhaéc laïi nhöõng yeâu caàu khi vieát thö 3/-Baøi môùi: - HS laëp laïi. a/-Giôùi thieäu: Ghi töïa baøi -HS laéng nghe. -Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa giôø kieåm -Veà nhoùm töï bình baàu. tra. Chia nhoùm phaân vai troø b/-Phaùt trieån baøi: *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu:Xaây döïng ñöôïc muïc ñích vieát thö. +Caùch tieán haønh:GV ghi ñeà leân baûng GV vaø HS cuøng xaùc ñònh. Ñeà: Nghe tin queâ baïn bò thieät haïi do baõo haõy vieát thö thaêm hoûi vaø ñoäng vieân baïn em. -Roài. -Baïn naøy ñaõ bieát tröôùc chöa? -Thaêm hoûi, ñoäng vieân. -Vieát thö ñeå laøm gì? *Hoaït ñoäng 2: +Muïc tieâu:Vieát böùc thö hoaøn chænh +Caùch tieán haønh:GV quan saùt HS vieát vaøo giaáy. -HS vieát. -GV thu baøi. -HS noäp baøi. 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën doø:  Taä p laø m vaê n -Nhaän xeùt –Tuyeân döông. -Lieân heä giaùo duïc HS. -Chuaån bò tieát sau.  Taä p laø m vaê n KEÁ HOAÏ C H BAØ I HOÏ C Tuaàn: 5 Tieát 10 : Baøi: ÑOAÏN VAÊN TRONG BAØI VAÊN KEÅ CHUYEÄN I/-Muïc tieâu: -Coù hieåu bieát ban ñaàu veà ñoaïn vaên keå chuyeän. -Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ coù ñeå taäp taïo döïng 1 ñoaïn vaên keå chuyeän. II/-Chuaån bò: -Phieáu baøi taäp ghi keát quaû nhaän xeùt HS phaàn nhaän xeùt baøi taäp 1. III/-Hoaït ñoäng daïy-hoïc: Giaùo vieân Hoïc sinh -Caû lôùp 1/-Khôûi ñoäng: Haùt vui 2/-Kieåm tra baøi cuõ: 3/-Baøi môùi: - HS laëp laïi. a/-Giôùi thieäu: Ghi töïa baøi -GV neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa giôø hoïc. Chia nhoùm phaân vai troø -Veà nhoùm töï bình baàu. b/-Phaùt trieån baøi: *Hoaït ñoäng 1: +Muïc tieâu:Nhôù vaø neâu nhöõng söï vieäc taïo thaønh coát truyeän trong truyeän nhöõng haït gioáng vaø bieát söï vieäc keå trong ñoaïn vaên naøo? +Caùch tieán haønh:GV goïi HS ñoïc to yeâu -1 HS ñoïc to yeâu caàu. caàu . -Thaûo luaän nhoùm hoaøn thaønh treân a-Nhöõng söï vieäc taïo thaønh coát truyeän. 1-Nhaø vua muoán tìm ngöôøi trung thöïc ñeå phieáu -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy- chia seû. truyeàn ngoâi, nghó ra keá luoäc chín thoùc roài ñöa cho daân chuùng... 2-Chuù beù choâm doùc coâng chaê soùc maø thoùc chaúng naåy maàm. 3-Choâm daùm taâu vua söï thaät... 4-Nhaø vua khen ngôïi. b-Moãi söï vieäc ñöôïc keå trong ñoaïn vaên naøo? 1-Ñöôïc keå trong 3 doøng ñaàu(ñoaïn1) 2-Ñöôïc keå trong 2 doøng tieáp(ñoaïn1) 3-Ñöôïc keå trong 8 doøng tieáp(ñoaïn1)  Taä p laø m vaê n 4-Ñöôïc keå trong 4 doøng sau(ñoaïn1) *Hoaït ñoäng 2: +Muïc tieâu:Nhaän ra daáu hieäu môû ñaàu keát thuùc vaø bieát moãi ñoaïn noùi leân ñieàu gì.Ñoaïn vaên nhaän ra nhôø vaøo chaám xuoáng doøng. +Caùch tieán haønh:Yeâu caàu HS ñoïc baøi taäp 2, 3. -GV quan saùt. Daáu hieäu nhaän ra choã môû ñaàu vaø keát thuùc. Ñoaïn vaên:Choã môû ñaàu laø choã ñaàu doøng, vieát luøi vaøo 1 oâ. Choã keát thuùc laø choã chaám xuoáng doøng. +Moãi ñoaïn vaên trong baøi vaên keå chuyeän keå 1 söï vieäc trong 1 chuoåi söï vieäc laøm noøng coátcho dieãn bieán cuûa truyeän.Heát 1 ñoaïn vaên caàn coù chaám xuoáng doøng. *Hoaït ñoäng 3: +Muïc tieâu:Nhaän ra ñoaïn ñaõ hoaøn thaønh vaø vieát tieáp ñoaïn chöa hoaøn thaønh. +Caùch tieán haønh:HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi vaø xaùc ñònh ñoaïn chöa hoaøn thaønh vaø laøm tieáp. –GV nhaän xeùt ñoaïn ñuùng vaø hay nhaát. VD: Coâ beù nhaët tay naûi leân mieäng tuùi laïi môû. Coâ beù thoaùng thaáy ....... 4/-Toång keát nhaän xeùt- daën doø: - HS ñoïc to yeâu caàu. -Thaûo luaän nhoùm ñoâi. -Trình baøy – chia seû. *Löu yù:Coù khi xuoáng doøng vaãn chöa heát ñoaïn vaên. Nhöng ñaõ heát ñoaïn vaên thì phaûi xuoáng doøng. -HS ñoïc phaàn ghi nhôù. -1HS ñoïc phaàn yeâu caàu. -Laøm caù nhaân treân giaáy.
- Xem thêm -