Tài liệu Giáo án tập làm văn lớp 4 trọn bộ_cktkn

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TAÄP LAØM VAÊN TIEÁT1: THEÁ NAØO LAØ KEÅ CHUYEÄN ? I - MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU : 1./ Hieåu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa vaên keå chuyeän . Phaân bieät ñöôïc vaên keå chuyeän vôùi nhöõng loaïi vaên khaùc. 2./ Böôùc ñaàu bieát xaây döïng moät baøi vaên keå chuyeän . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: - Kieåm tra ñoà duøng & saùch vôû hoïc taäp. Baøi môùi: THÔØI GI AN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Giôùi thieäu: Hoâm nay, chuùng ta seõ tìm hieåu tieáp caâu chuyeän hoà Ba Beå veà caùc nhaân vaät coù trong caâu chuyeän cuõng nhö söï vieäc xaûy ra vaø keát quaû nhö theá naøo ? Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn hoïc phaàn nhaän xeùt Yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu 2) Yeâu caàu HS keå laïi toaøn boä caâu chuyeän hoà Ba Beå. + Neâu teân caùc nhaân vaät ? - Baø laõo aên xin. - Meï con baø goùa. Neâu caùc söï vieäc xaûy ra vaø keát quaû. + Baø giaø aên xin trong ngaøy hoäi cuùng Phaät nhöng khoâng ñöôïc ai cho. + Hai meï con baø goùa cho baø cuï.. + Ñeâm khuya, baø giaø hieän hình thaønh moät con Giao Long lôùn. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HS keå chuyeän. HS neâu. - Caùc nhoùm thaûo luaän vaø thöïc hieän caùc baøi taäp vaøo giaáy to roài trình baøy ôû baûng lôùp. 1 + Saùng sôùm baø giaø cho hai meï con hai goùi Tro vaø 2 maõnh Traáu roài ra ñi. + Nöôùc luït daâng cao, meï con baø goùa cuùi ngöôøi. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc phaàn ghi nhôù YÙ nghóa caâu chuyeän (GV choát laïi sau khi HS phaùt bieåu) Ca ngôïi nhöõng ngöôøi coù loøng nhaân aùi. Khaúng ñònh ngöôøi coù loøng nhaân aùi seõ ñöôïc ñeàn ñaùp xöùng ñaùng. Baøi 2: Baøi vaên “hoà Ba Beå” sau ñaây coù phaûi laø baøi vaên keå chuyeän khoâng ? Vì sao ? (TV-10). Gôïi yù: Baøi vaên coù nhaân vaät khoâng Baøi vaên coù caùc söï vieäc xaûy ra vôùi caùc nhaân vaät khoâng ? Vaäy coù phaûi ñaây laø baøi vaên keå chuyeän ? Vaäy theá naøo laø vaên keå chuyeän? Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi 1: Truyeän Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu coù nhöõng nhaân vaät naøo ? YÙ nghóa cuûa caâu chuyeän ñoù laø gì ? GV (Deá Meøn coù taám loøng haøo hieäp beânh vöïc giuùp ñôõ ngöôøi yeáu ñuoái – leân aùn vaø kieân quyeát xoùa boû aùp böùc baát coâng). Baøi 2: Keå laïi caâu chuyeän, em ñaõ giuùp Thaûo luaän neâu yù nghóa caâu chuyeän. - HS traû lôøi. Thaûo luaän caùc caâu hoûi gôïi yù cuûa thaày. - Khoâng. - Khoâng. - Chæ coù ñoä cao chieàu daøi, ñaëc ñieåm ñòa hình khung caûnh cuûa hoà. - So saùnh baøi hoà Ba Beå vôùi söï tích hoà Ba Beå – ruùt ra keát luaän. + Baøi naøy khoâng phaûi laø baøi vaên keå chuyeän. Thaûo luaän nhoùm roài traû lôøi. Nhieàu HS ñoïc laïi phaàn ghi nhôù. Ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Nhoùm choát laïi caâu chuyeän – thaûo luaän vaø traû lôøi: Caùc con vaät ñöôïc nhaân hoùa ñoù laø Deá Meøn – Nhaø Troø & hoï haøng nhaø Nheän. YÙ nghóa: Nhö baøi taäp ñoïc ñaõ neâu. HS keå caù nhaân (tham khaûo baøi saùch höôùng daãn trang 38, 39. 2 moät ngöôøi phuï nöõ beá con, mang xaùch nhieàu ñoà ñaïc treân ñöôøng. - Nhaân vaät chính laø ai ? - Vì theá em phaûi xöng hoâ nhö theá naøo ? - Noäi dung caâu chuyeän laø gì ? - Goàm nhöõng chuoãi söï vieäc naøo? GV ghi khi HS traû lôøi. Cuûng coá – Daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS thuoäc, “ghi nhôù” Chuaån bò: Nhaân vaät trong truyeän. 3 TAÄP LAØM VAÊN TIEÁT2 :NHAÂN VAÄT TRONG TRUYEÄN. I - MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU : 1- Hoïc sinh bieát : Vaên keå chuyeän phaûi coù nhaân vaät . Nhaân vaät trong truyeän laø ngöôøi,laø con vaät ,ñoà vaät,caây coái,…..ñöôïc nhaân hoùa. 2- Tính caùch cuûa nhaân vaät boäc loä qua haønh ñoäng ,lôøi noùi,suy nghó cuûa nhaân vaät. 3- Böôùc ñaàu bieát xaây döïng nhaân vaät trong baøi keå chuyeän ñôn giaûn. II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï veû saün baûng phaân loaïi caùc nhaân vaät trong truyeän. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Baøi môùi: THÔØI HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH GIA N Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS nhaän xeùt. Baøi 1: HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi GV cho HS leân baûng laøm vaøo phieáu to. HS leân baûng laøm vaøo phieáu. Caû lôùp laøm vôû nhaùp. Teân Deá meøn Söï tích hoà truyeän beânh vöïc Ba Beå Nhaân vaät keû yeáu Nhaân vaät Hai meï con laø ngöôøi baø noângdaân. Baø cuï aên xin Nhöõng HS ñoïc ñeà, trao ñoåi theo caëp, phaùt ngöôøi döï leã bieåu yù kieán. hoäi Nhaân vaät Deá Meøn laø vaät (con Nhaø Troø vaät, ñoà vaät, boïn nheän caây coái…) 4 THÔØI GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Baøi taäp 2: Neâu tính caùch cuûa nhaân vaät GV choát laïi: a. Nhaân vaät Deá Meøn khaúng khaùi, coù loøng thöông ngöôøi, gheùt aùp böùc baát coâng, saün saøng laøm vieäc nghóa ñeå beânh vöïc nhöõng keû yeáu. Caên cöù vaøo lôøi noùi vaø haønh ñoäng cuûa Deá Meøn che chôû, giuùp ñôõ Nhaø Troø. b. Meï con baø noâng daân giaøu loøng nhaân haäu. Caên cöù vaøo chi tieát : cho baø cuï xin aên, nguû trong nhaø, hoûi baø cuï caùch giuùp ngöôøi bò naïn, cheøo thuyeàn giuùp nhöõng ngöôøi bò naïn luït. Hoaït ñoäng 2: Phaàn ghi nhôù Hoaït ñoäng 3: Phaàn luyeän taäp. Baøi taäp 1: Lôøi giaûi: Nhaân vaät trong chuyeän laø ba anh em Ni-ki-ta, Goâ-sa, Chi-oâm-ca vaø baø ngoaïi. Tính caùch cuûa töøng ñöùa chaùu: Ni-ki-ta chæ nghæ ñeán ham thích rieâng cuûa mình. Goâ-sa laùu lænh. Chi-oâm-ca nhaân haäu, chaêm chæ. Em ñoàng yù vôùi nhaän xeùt cuûa baø veà tính caùch cuûa töøng chaùu. Baø coù nhaän xeùt nhö vaäy laø nhôø quan saùt haønh ñoäng cuûa moãi chaùu: Ni-ki-ta aên xong laø chaïy toùt ñi chôi, khoâng giuùp baø doïn baøn. Goâ-sa leùn haét nhöõng maåu baùnh vuïn xuoáng ñaát ñeå khoûi phaûi doïn baøn. Chi-oâm-ca thöông baø, giuùp baø doïn deïp. Em coøn bieát nghó ñeán caû nhöõng con chim boà caâu, nhaët maåu baùnh vuïn treân HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Vaøi HS ñoïc ghi nhôù. Moät HS ñoïc noäi dung. Caû lôùp ñoïc thaàm. HS trao ñoåi, traû lôøi caùc caâu hoûi. HS ñoïc noäi dung. HS trao ñoåi, thi keå. 5 THÔØI GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH baøn cho chim aên. Baøi taäp 2: Gôïi yù: Neáu baïn nhoû quan taâm ñeán ngöôøi khaùc: baïn seõ chaïy laïi, naâng em beù daäy, phuûi buïi vaø veát baån treân quaàn aùo, xin loãi em, doã em nín khoùc… Neáu baïn nhoû khoâng bieát quan taâm: baïn seõ boû chaïy… Cuûng coá: Hoïc thuoäc ghi nhôù trong SGK. Nhaän xeùt tieát hoïc. 6 TAÄP LAØM VAÊN TIEÁT3 : KEÅ LAÏI HAØNH ÑOÄNG CUÛA NHAÂN VAÄT . I - MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU : 1- Giuùp hoïc sinh bieát : Haønh ñoäng cuûa nhaân vaät theå hieän tính caùch nhaân vaät . 2- Böôùc ñaàu bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå xaây döïng nhaân vaät trong moät baøi vaên cuï theå . II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï ghi saün noäi dung phaàn ghi nhôù. Giaáy khoå to ñeå vieát saún caâu hoûi. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Khôûi ñoäng: HS haùt 1 baøi haùt. Baøi cuõ: Theá naøo laø keå chuyeän ? Trong truyeän phaûi coù nhöõng phaàn naøo? Theá naøo laø tính caùch cuûa nhaân vaät ? Tính caùch naøy theå hieän nhö theá naøo ? GV nhaän xeùt Baøi môùi: THÔØI GIA N HOAÏT ÑOÄNG DAÏY CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS Giôùi thieäu: Ta ñaõ hoïc: Theá naøo laø keå chuyeän? laø nhaân vaät trong caâu chuyeän. Hoâm nay, chuùng ta tìm hieåu veà “haønh ñoäng cuûa nhaân vaät”. Khi keå caàn phaûi chuù yù nhöõng gì ? Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn hoïc phaàn nhaän xeùt - Yeâu caàu HS ñoïc “Baøi vaên ñieåm khoâng ” + Chuù yù gioïng ñoïc phaân bieät roõ lôøi thoaïi cuûa töøng nhaân vaät phaûi ñöôïc thay ñoåi. + GV ñoïc dieãn caûm caû baøi. - Tìm hieåu yeâu caàu ñeà baøi. + Ghi laïi vaén taét haønh ñoäng cuûa caäu beù bò ñieåm khoâng. Theo em moãi haønh ñoäng cuûa caäu beù noùi leân ñieàu gì ? Ñoïc noái tieáp nhau 3 laàn toaøn baøi. Caû lôùp ñoïc thaàm baøi vaên. Ñoïc yeâu caàu – caù nhaân ñoïc thaàm. - Laøm baøi treân giaáy khoå 7 + Nhaän xeùt veà thöù töï keå caùc haønh ñoäng noäi dung lôùn. treân ? - Baùo caùo keát quaû cuûa caùc toå. - Cuøng nhaän xeùt baøi laøm Giôø laøm baøi? cuûa caùc toå. Khoâng taû, khoâng vieát, Giôø traû baøi? noäp giaáy traéng. Laøm thinh khi coâ hoûi Luùc veà? maõi sau môùi traû lôøi. Moãi haønh ñoäng cuûa caäu beù theå hieän nhö theá naøo? Khoùc khi baïn hoûi. Baøi taäp 3: Nhaän xeùt veà caùc thöù töï caùc haønh ñoäng Theå hieän tính trung thöïc. HS töï neâu. noùi treân ? Bieát haønh ñoäng xaûy ra tröôùc thì taû tröôùc, xaûy ra Ñoïc phaàn ghi nhôù SGK. sau thì taû sau. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc phaàn ghi nhôù Khi keå chuyeän caàn chuù yù: - Choïn keå nhöõng haønh ñoäng tieâu bieåu cuûa nhaân vaät. - Haønh ñoäng xaûy ra tröôùc thì taû tröôùc, vaûy ra sau Ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Ñoïc thaàm thì taû sau. Nhoùm thöïc hieän yeâu caàu 1 Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn luyeän taäp – Trình baøy keát quaû: 1, 2 Chim Seû. Yeâu caâu HS laøm baøi luyeän taäp TV-22-23 3, 4 Chim Chích. 5, 6 Chim Seû 8 Chích – Seû Ñieàn ñuùng teân chim Seû vaø chim Chích. 9 Seû – Chích – Chích Nhoùm thöïc hieän yeâu caàu 2 – Trình baøy Saép xeáp laïi caùc haønh ñoäng. GV khaúng ñònh thöù töï haønh ñoäng: 1, 5, 2, 4, 7, 3, 6, 8, 9. Vaøi HS thi keå chuyeän. Laøm mieäng, keå laïi caâu chuyeän theo daøn yù ñaõ ñöôïc saép xeáp. 8 Cuûng coá – Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc – Bieåu döông. - Yeâu caàu hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù. Laøm caùc baøi luyeän taäp vaøo vôû. Chuaån bò: Taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät. 9 TAÄP LAØM VAÊN TIEÁT4 : TAÛ NGOAÏI HÌNH CUÛA NHAÂN VAÄT TRONG BAØI VAÊN KEÅ CHUYEÄN. I - MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU : 1-Hoïc sinh hieåu : Trong baøi vaên keå chuyeän , vieäc taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät laø caàn thieát ñeå thieän tính caùch nhaân vaät . 2. Bieát döïa vaøo ñaëc ñieåm ngoaïi hình ñeå xaùc ñònh tính caùch nhaân vaät vaø yù nghó a cuûa truyeän khi ñoïc truyeän, tìm hieåu truyeän . Böôùc ñaàu bieát löïa choïn chi tieát tieâu bieåu ñeå taû ngoaïi hình nhaân vaät trong baøi vaên keå chuyeän . II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï ghi caùc yù veà ñaëc ñieåm ngoaïi hình Nhaø Troø – baøi 1 (phaàn nhaän xeùt); ñoaïn vaên cuûa Vuõ Cao (phaàn luyeän taäp) III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Keå laïi haønh ñoäng cuûa nhaân vaät Yeâu caàu HS nhaéc laïi ghi nhôù trong baøi? Trong caùc baøi hoïc tröôùc, em ñaõ bieát tính caùch cuûa nhaân vaät thöôøng ñöôïc bieåu hieän qua nhöõng phöông dieän naøo? GV nhaän xeùt Baøi môùi: THÔØI GI AN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Giôùi thieäu: ÔÛ con ngöôøi, hình daùng beân ngoaøi thöôøng thoáng nhaát vôùi tính caùch, phaåm chaát beân trong. Vì vaäy, trong baøi vaên keå chuyeän, vieäc mieâu taû hình daùng beân ngoaøi cuûa nhaân vaät coù taùc duïng goùp phaàn boäc loä tính caùch nhaân vaät. Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em tìm hieåu & laøm quen vôùi vieäc taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät trong 1 HS ñoïc ñoaïn vaên, 1 HS ñoïc caùc yeâu caàu 1 & 2. Caû lôùp ñoïc thaàm baøi vaên keå chuyeän. Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn hoïc phaàn yeâu caàu cuûa baøi. 10 nhaän xeùt Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi GV yeâu caàu töøng HS ghi vaén taét ra nhaùp lôøi giaûi cuûa baøi 1, suy nghó ñeå trao ñoåi vôùi caùc baïn veà baøi 2 Caâu 1: Chò Nhaø Troø coù nhöõng ñaëc ñieåm ngoaïi hình nhö sau: + Söùc voùc: gaày yeáu nhö môùi loät. + Thaân mình: beù nhoû + Caùnh: moûng nhö caùnh böôùm non, ngaén chuøn chuøn, raát yeáu, chöa quen môû. + Trang phuïc: ngöôøi böï nhöõng phaán, maëc aùo thaâm daøi, ñoâi choã chaám ñieåm vaøng. Caâu 2: Ngoaïi hình cuûa nhaân vaät Nhaø Troø theå hieän tính caùch yeáu ñuoái, thaân phaän toäi nghieäp, ñaùng thöông, deã bò aên hieáp, baét naït cuûa chò. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc phaàn ghi Vaøi HS ñoïc ghi nhôù trong SGK. Caû lôùp ñoïc thaàm laïi. nhôù Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi & xaùc ñònh yeâu caàu cuûa ñeà baøi. Yeâu caàu HS neâu nhöõng töø ngöõ mieâu taû ngoaïi hình chuù beù lieân laïc trong ñoaïn vaên ñaõ cheùp treân baûng phuï: gaày, toùc huùi ngaén, hai tuùi aùo treã xuoáng taän ñuøi, quaàn ngaén tôùi gaàn ñaàu goái, ñoâi baép chaân nhoû luoân luoân ñoäng ñaäy, ñoâi maét saùng & xeách. Nhöõng chi tieát mieâu taû ñoù noùi leân ñieàu gì veà chuù beù? Baøi taäp 2: 1 HS ñoïc toaøn vaên yeâu caàu cuûa baøi taäp. Caû lôùp ñoïc thaàm yeâu caàu cuûa baøi, duøng buùt chí gaïch döôùi nhöõng töø mieâu taû hình daùng nhaân vaät. HS trao ñoåi, neâu nhöõng töø ngöõ mieâu taû ngoaïi hình chuù beù lieân laïc. Caùch aên maëc cuûa chuù beù cho thaáy chuù laø con cuûa moät gia ñình noâng daân ngheøo, quen chuïi ñöïng vaát vaû. Baép chaân luoân ñoäng ñaäy, ñoâi maét saùng & xeách cho bieát chuù raát nhanh nheïn, hieáu ñoäng, thoâng minh, thaät thaø. 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 11 Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi 1 SH ñoïc laïi truyeän thô Naøng tieân Yeâu caàu HS ñoïc laïi truyeän thô Naøng tieân OÁc OÁc HS trao ñoåi, neâu keát luaän. GV choát: Khi keå laïi truyeän Naøng tieân OÁc baèng vaên xuoâi, neân choïn taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät naøng tieân & baø laõo. Vì naøng tieân OÁc laø nhaân vaät chính. Taû hình daùng cuûa naøng goùp phaàn quan troïng theå hieän tính caùch dòu daøng, neát na, loøng bieát ôn cuûa naøng vôùi baø laõo nhaân haäu, bieát thöông yeâu töø con oác beù nhoû thöông ñi. Caàn taû ngoaïi hình cuûa baø laõo ñeå laøm noåi baät söï vaát vaû, taàn taûo nhöng taám loøng raát phuùc haäu, nhaân töø cuûa baø. Cuûng coá – Daën doø: Muoán taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät, caàn chuù yù taû nhöõng gì? GV noùi theâm: Khi taû neân chuù yù taû nhöõng ñaëc ñieåm ngoaïi hình tieâu bieåu. Taû heát taát caû moïi ñaëc ñieåm deã laøm baøi vieát daøi doøng, nhaøm chaùn, khoâng ñaëc saéc. GV nhaän xeùt tieát hoïc. Yeâu caàu HS ghi nhôù noäi dung ñaõ hoïc. Chuaån bò baøi: Keå laïi lôøi noùi, yù nghó cuûa nhaân vaät. 12 TAÄP LAØM VAÊN TIEÁT 5 : KEÅ LAÏI LÔØI NOÙI , YÙ NGHÓ CUÛA NHAÂN VAÄT I - MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU : 1. Naém ñöôïc taùc duïng cuûa vieäc duøng lôøi noùi vaø yù nghóa cuûa nhaân vaät ñeå khaéc hoïa tính caùch nhaân vaät,noùi leân yù nghóa caâu chuyeän . 2 . Böôùc ñaàu bieát keå laïi lôøi noùi, yù nghó cuûa nhaân vaät trong baøi vaên keå chuyeän theo hai caùch :tröïc tieáp vaø giaùn tieáp . II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï & 2 maøu phaán khaùc nhau ñeå vieát 2 caùch daãn lôøi khaùc nhau: lôøi noùi tröïc tieáp & lôøi noùi giaùn tieáp ôû caâu 3 phaàn Nhaän xeùt. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät trong baøi vaên keå chuyeän. Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung caàn ghi nhôù? Khi caàn taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät, caàn chuù yù taû nhöõng gì? Laáy ví duï veà caùch taû ngoaïi hình nhaân vaät trong truyeän “Ngöôøi aên xin”? GV nhaän xeùt Baøi môùi: THÔØI G I A N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Giôùi thieäu: Trong vaên keå chuyeän, nhieàu khi caàn mieâu taû ngoaïi hình nhaân vaät, keå haønh ñoäng cuûa nhaân vaät, ñaëc bieät coøn phaûi keå laïi lôøi noùi & yù nghó cuûa nhaân vaät. Lôøi noùi & yù nghó cuûa nhaân vaät ñoùng vai troø quan troïng nhö theá naøo trong moät baøi vaên keå chuyeän, tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta tìm hieåu ñieàu ñoù. Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn hoïc phaàn nhaän xeùt Baøi 1: Yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi Caû lôùp ñoïc baøi, vieát nhanh ra nhaùp, neâu: + Caâu ghi laïi yù nghó: 13 Yeâu caàu caû lôùp ñoïc baøi Ngöôøi aên xin, vieát nhanh Chao oâi! Caûnh ngheøo ñoùi ra nhaùp nhöõng caâu ghi laïi lôøi noùi, yù nghó cuûa caäu ñaõ gaëm naùt con ngöôøi ñau beù. khoå kia thaønh xaáu xí bieát nhöôøng naøo! Caû toâi nöõa….cuûa oâng laõo. + Caâu ghi laïi lôøi noùi: OÂng ñöøng giaän chaùu, chaùu khoâng coù gì ñeå cho oâng caû. Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Lôøi noùi & yù nghó cuûa caäu beù noùi leân ñieàu gì veà Caû lôùp trao ñoåi, traû lôøi caâu caäu? hoûi: Caäu laø moät con ngöôøi nhaân haäu, giaøu loøng traéc aån, thöông ngöôøi. Baøi 3: Lôøi noùi, yù nghó cuûa oâng laõo aên xin trong 2 caùch keå ñaõ cho coù gì khaùc nhau? Chuù yù:GV söû duïng baûng ñaõ ghi saün 2 caùch keå laïi lôøi noùi, yù nghó cuûa oâng laõo baèng 2 loaïi phaán maøu khaùc nhau ñeå HS deã phaân bieät. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc phaàn ghi nhôù Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: GV gôïi yù: Caâu vaên naøo coù töø xöng hoâ ôû ngoâi thöù nhaát chæ chính ngöôøi noùi (tôù) – ñoù laø lôøi noùi tröïc tieáp. Caâu vaên naøo coù töø xöng hoâ ôû ngoâi thöù 3 (ba caäu beù) – ñoù laø lôøi noùi giaùn tieáp. 2 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Caû lôùp ñoïc thaàm laïi + Caùch 1: Taùc giaû daãn tröïc tieáp, nguyeân vaên lôøi cuûa oâng laõo. Do ñoù caùc töø xöng hoâ cuûa chính oâng laõo vôùi caäu beù (chaùu – laõo) + Caùch 2: Taùc giaû (nhaân vaät xöng hoâ toâi) thuaät laïi giaùn tieáp lôøi cuûa oâng laõo. Ngöôøi keå xöng toâi, goïi ngöôøi aên xin laø oâng laõo Vaøi HS ñoïc ghi nhôù trong SGK. Caû lôùp ñoïc thaàm laïi. 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Caû lôùp ñoïc thaàm laïi noäi dung baøi. HS trao ñoåi nhoùm ñeå tìm lôøi noùi tröïc tieáp & giaùn tieáp cuûa caùc nhaân vaät 14 trong ñoaïn vaên. + Lôøi cuûa caäu beù thöù nhaát ñöôïc keå theo caùch giaùn tieáp: Caäu beù thöù nhaát ñònh noùi doái laø bò choù soùi ñuoåi. Lôøi baøn nhau cuûa 3 caäu beù cuõng ñöôïc keå theo caùch giaùn tieáp: Ba caäu baøn nhau xem neân noùi theá naøo ñeå boá meï khoûi maéng. + Lôøi cuûa caäu beù thöù hai: Coøn tôù, tôù….oâng ngoaïi; & lôøi cuûa caäu beù thöù ba: Theo tôù, …boá meï ñöôïc keå theo caùch tröïc tieáp. 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Caû lôùp ñoïc thaàm yeâu caàu cuûa baøi. 2 HS khaù, gioûi laøm baøi mieäng. Caû lôùp nhaän xeùt. Caû lôùp laøm vaøo vôû. Baøi taäp 2: GV gôïi yù: Muoán chuyeån lôøi noùi giaùn tieáp thaønh lôøi noùi tröïc tieáp thì phaûi naém vöõng ñoù laø lôøi noùi cuûa ai, noùi vôùi ai. Khi chuyeån: + Phaûi thay ñoåi töø xöng hoâ, neáu ngöôøi noùi noùi veà mình. + Phaûi ñaët lôøi noùi tröïc tieáp vaøo daáu hai chaám & ngoaëc keùp, hoaëc duøng daáu hai chaám, (xuoáng doøng) roài gaïch ñaàu doøng. GV nhaän xeùt. Baøi taäp 3: GV gôïi yù: Muoán chuyeån lôøi noùi tröïc tieáp thaønh lôøi noùi giaùn tieáp caàn xaùc ñònh roõ ñoù laø lôøi cuûa ai vôùi ai & tieán haønh: + Thay ñoåi töø xöng hoâ. + Boû caùc daáu ngoaëc keùp hoaëc gaïch ñaàu doøng, 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Caû lôùp ñoïc thaàm yeâu caàu goäp laïi lôøi keå chuyeän vôùi lôøi noùi cuûa nhaân vaät. cuûa baøi. GV nhaän xeùt. 2 HS khaù gioûi laøm baøi mieäng. Caû lôùp nhaän xeùt. Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. Cuûng coá – Daën doø: GV nhaän xeùt tieát hoïc. Yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc noäi dung baøi hoïc caàn ghi nhôù. Laøm laïi vaøo vôû caùc baøi taäp 2, 3. 15 TAÄP LAØM VAÊN TIEÁT 6 : VIEÁT THÖ . I - MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU : 1-Hoïc sinh naém chaéc hôn ( so vôùi lôùp 3 ) muïc ñích cuûa vieäc vieát thö ,noäi dung cô baûn vaø keát caáu thoâng thöôøng cuûa moät böùc thö . 2. Bieát vaän duïng kieán thöùc ñeå vieát nhöõng böùc thö thaêm hoûi ,trao ñoåi thoâng tin . II.CHUAÅN BÒ: 1 phong bì, tem. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Keå laïi haønh ñoäng, lôøi noùi cuûa nhaân vaät GV nhaän xeùt Baøi môùi: THÔØI GI AN HOAÏT ÑOÄNG DAÏY CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS Giôùi thieäu: Trong tuaàn 3 ta ñaõ hoïc veà vieát thô. Trong tieát hoïc hoâm nay, caùc em vieát thô cho ngöôøi thaân. HS ñoïc yeâu caàu. Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn hoïc phaàn nhaän xeùt HS nhaéc yeâu caàu vieát thö. - Cho HS ñoïc ñeà baøi. Nhaéc laïi noäi dung caàn vieát - Gôïi yù cho HS nhôù laïi nhöõng noäi dung veà cho 1 laù thö. vaên vieát thô. (ghi nhôù vieát thö) Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc phaàn ghi nhôù - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn ghi nhôù. Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn luyeän taäp - Phaân tích yeâu caàu ñeà baøi. - Cho HS thöïc haønh vieát thö. - Vieát thö cho ngöôøi thaân ôû xa. - Gaïch chaân yeâu caàu. - Xaùc ñònh ngöôøi nhaän thö. - Tin caàn baùo. - Thöïc haønh vieát thö. Phaàn ñaàu thö: 16 - Höôùng daãn HS caùch ghi ngoaøi phong bì. - Cuoái cuøng HS noäp thö ñaõ ñöôïc ñaët vaøo trong phong bì cuûa GV. - Neâu ñòa ñieåm vaø thôøi gian vieát thö. - Chaøo hoûi ngöôøi nhaän thö. Phaàn chính: Neâu muïc ñích lí do vieát thö: - Neâu roõ tin caàn baùo. Neáu tin naày laø moät caâu chuyeän em coù theå vieát noù döôùi daïng keå chuyeän. - Thaêm hoûi tình hình ngöôøi nhaän thö. Phaàn cuoái thö: - Noùi lôøi chuùc, lôøi höùa heïn, lôøi chaøo. - Ghi teân ngöôøi gôûi phía treân thö. - Teân ngöôøi nhaän phía döôùi giöõa thö. - Daùn tem beân phaûi phía treân. Cuûng coá – Daën doø: GV giôùi thieäu loaïi vieát thö ñieän töû (email) Chuaån bò: luyeän taäp phaùt trieån caâu chuyeän. 17 TAÄP LAØM VAÊN TIEÁT 7 : COÁT TRUYEÄN . I - MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU : 1 . Naém ñöôïc theá naøo laø moät coát truyeän vaø ba phaàn cô baûn cuûa coát truyeän ( môû ñaáu , dieãn bieán , keát thuùc ). 2. Böôùc ñaàu bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå saép xeáp caùc söï vieäc chính cuûa moät caâu chuyeän ,taïo thaønh coát truyeän . II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï ghi saün noäi dung caàn ghi nhôù cuûa baøi hoïc. 4, 5 tôø giaáy khoå môû roäng treân ñoù vieát saün baøi taäp 1 cuûa phaàn Nhaän xeùt; caùc baøi taäp 1, 2 cuûa phaàn luyeän taäp. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Vieát thö Moät böùc thö thöôøng goàm nhöõng phaàn naøo? Nhieäm vuï chính cuûa moãi phaàn laø gì? GV nhaän xeùt Baøi môùi: THÔØI G I A N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Giôùi thieäu: Trong nhöõng giôø Taäp laøm vaên tröôùc, caùc em ñaõ tìm hieåu veà caùc phöông dieän: ngoaïi hình, haønh ñoäng, lôøi noùi, yù nghó cuûa nhaân vaät trong baøi vaên keå chuyeän. Ngoaøi caùc yeáu toá treân, trong vaên keå chuyeän coøn coù moät yeáu toá quan troïng khaùc laø coát truyeän (coát loõi cuûa truyeän). Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em hieåu theá naøo laø coát truyeän. Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn hoïc phaàn nhaän xeùt 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi Baøi 1: HS xem laïi truyeän Deá GV yeâu caàu lôùp hoaït ñoäng theo nhoùm GV löu yù: ghi ngaén goïn, moãi söï vieäc chính chæ Meøn beânh vöïc keû yeáu (2 18 ghi baèng moät caâu. GV choát laïi: + Deá Meøn gaëp Nhaø Troø ñang guïc ñaàu khoùc beân taûng ñaù. + Deá Meøn gaïn hoûi, Nhaø Troø keå laïi tình caûnh khoán khoù bò boïn Nheän öùc hieáp & ñoøi aên thòt. + Deá Meøn phaãn noä cuøng Nhaø Troø ñi ñeán choã mai phuïc cuûa boïn Nheän. + Gaëp boïn Nheän, Deá Meøn quaùt maéng, leân aùn söï nhaãn taâm cuûa chuùng, baét chuùng ñoát vaên töï nôï & phaù voøng vaây haõm haïi Nhaø Troø. + Boïn Nheän sôï haõi, phaûi nghe theo. Nhaø Troø ñöôïc töï do. Baøi 2: GV gôïi yù: Trong truyeän Deá Meøn beânh vöï keû yeáu, coát truyeän goàm chuoãi caùc söï vieäc baét ñaàu töø vieäc Deá Meøn thaáy Nhaø Troø khoùc, beøn gaïn hoûi, bieát roõ caên nguyeân, Deá Meøn ñi tìm boïn Nheän, doaï naït & leân aùn boïn Nheän. Boïn Nheän khieáp sôï phaûi vaâng lôøi Deá Meøn, huûy boû nôï naàn & traû töï do cho Nhaø Troø. GV choát: Coát truyeän laø moät chuoãi caùc söï vieäc laøm noøng coát cho dieãn bieán cuûa truyeän. Baøi 3: GV yeâu caàu caû lôùp suy nghó, traû lôøi caâu hoûi. GV choát: Moãi coát truyeän thöôøng goàm 3 phaàn: + Môû ñaàu: söï vieäc khôi nguoàn cho caùc söï vieäc khaùc (Deá Meøn baét gaëp Nhaø Troø ñang ngoài khoùc beân taûng ñaù) + Dieãn bieán: caùc söï vieäc chính keá tieáp theo nhau noùi leân tính caùch nhaân vaät, yù nghóa cuûa truyeän (Deá Meøn nghe Nhaø Troø keå tình caûnh mình; Deá Meøn phaãn noä ñeán choã boïn Nheän; Deá Meøn quaùt maéng & baét boïn Nheän xoaù nôï, traû töï do cho Nhaø Troø. + Keát thuùc: Keát quaû cuûa caùc söï vieäc ôû phaàn môû ñaàu & phaàn chính (boïn Nheän phaûi vaâng leänh Deá phaàn) HS laøm vieäc theo nhoùm veà thöù töï nhöõng söï vieäc chính. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän tröôùc lôùp Toå troïng taøi cuøng caû lôùp nhaän xeùt. 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi Caû lôùp suy nghó, traû lôøi caâu hoûi Vaøi HS nhaéc laïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Caû lôùp suy nghó, traû lôøi caâu hoûi 19 Meøn, Nhaø Troø ñöôïc giaûi thoaùt) Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc phaàn ghi nhôù Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn luyeän taäp Vaøi HS ñoïc noäi dung ghi nhôù, caû lôùp ñoïc thaàm laïi noäi dung naøy. Baøi taäp 1: GV giaûi thích theâm: Thöù töï caùc söï vieäc chính trong truyeän Caây kheá xeáp khoâng ñuùng, caùc em coù nhieäm vuï saép xeáp laïi. Khi saép xeáp, chæ caàn ghi soá thöù töï ñuùng cuûa söï vieäc. GV nhaän xeùt, choát laïi. 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp HS laøm vieäc theo nhoùm, saép xeáp laïi caùc söï vieäc chính trong truyeän Caây kheá cho ñuùng. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän tröôùc Baøi taäp 2: lôùp GV yeâu caàu 6 HS döïa vaøo 6 söï vieäc ñaõ ñöôïc saép Toå troïng taøi cuøng caû lôùp xeáp laïi ôû baøi taäp 2 keå laïi caâu chuyeän nhaän xeùt. Moãi em chæ keå moät söï vieäc. Sau ñoù, 1 – 2 HS keå toaøn boä caâu chuyeän. 6 HS keå laïi söï vieäc ñaõ ñöôïc saép xeáp ôû caâu 2, moãi em chæ keå moät söï vieäc 1, 2 em keå laïi toaøn boä caâu chuyeän. Cuûng coá – Daën doø: GV nhaän xeùt tieát hoïc Chuaån bò baøi: Toùm taét truyeän 20
- Xem thêm -