Tài liệu Giáo án tập làm văn lớp 4 hk2_full

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Thöù naêm, ngaøy 6 thaùng 1 naêm 2011 Taäp laøm vaên LUYEÄN TAÄP XAÂY DÖÏNG MÔÛ BAØI TRONG BAØI VAÊN MIEÂU TAÛ ÑOÀ VAÄT I.MUÏC TIEÂU: -Naém vöõng hai caùch môû baøi (tröïc tieáp, giaùn tieáp) trong baøi vaên mieâu taû ñoà vaät (BT1). -Vieát ñöôïc ñoaïn vaên môû baøi cho baøi vaên mieâu taû ñoà vaät theo hai caùch ñaõ hoïc (BT2). II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï vieát saün noäi dung caàn ghi nhôù veà 2 caùch môû baøi (tröïc tieáp & giaùn tieáp) III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: So saùnh söï gioáng nhau & khaùc nhau cuûa 2 caùch môû baøi Baøi taäp 1: - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - Caû lôùp ñoïc thaàm laïi töøng ñoaïn môû baøi, trao ñoåi cuøng baïn, so saùnh, tìm ñieåm gioáng nhau & khaùc nhau cuûa caùc ñoaïn môû baøi. - HS phaùt bieåu yù kieán HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - 2 HS tieáp noái nhau ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - Caû lôùp ñoïc thaàm laïi töøng ñoaïn môû baøi, trao ñoåi cuøng baïn, so saùnh, tìm ñieåm gioáng nhau & khaùc nhau cuûa caùc ñoaïn môû baøi. - HS phaùt bieåu yù kieán -GV nhaän xeùt , choát & söûa laïi baøi theo lôøi - Caû lôùp nhaän xeùt giaûi ñuùng: a) Ñieåm gioáng nhau: Caùc ñoaïn môû baøi treân ñeàu coù muïc ñích giôùi thieäu ñoà vaät caàn taû laø chieác caëp saùch. b) Ñieåm khaùc nhau: + Ñoaïn a, b (môû baøi tröïc tieáp): giôùi thieäu ngay ñoà vaät ñònh taû. + Ñoaïn c (môû baøi giaùn tieáp): noùi chuyeän khaùc ñeå daãn vaøo giôùi thieäu ñoà vaät ñònh taû. Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh vieát ñoaïn môû baøi Baøi taäp 2: - 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - Moãi HS luyeän vieát ñoaïn môû baøi theo 2 caùch - Moãi HS luyeän vieát ñoaïn môû baøi theo 2 khaùc nhau cho baøi vaên: 1 ñoaïn vieát theo caùch caùch khaùc nhau cho baøi vaên tröïc tieáp (giôùi thieäu ngay chieác baøn hoïc em ñònh taû), ñoaïn kia vieát theo caùch giaùn tieáp (noùi chuyeän khaùc coù lieân quan roài giôùi thieäu chieác baøn hoïc) - GV nhaéc HS: + Baøi taäp naøy yeâu caàu caùc em chæ vieát ñoaïn - HS tieáp noái nhau ñoïc baøi vieát (moãi HS ñoïc môû baøi cho baøi vaên mieâu taû caùi baøn hoïc cuûa caû hai kieåu baøi) - Caû lôùp nhaän xeùt em. Ñoù coù theå laø baøn hoïc ôû tröôøng hoaëc ôû nhaø. + Em phaûi vieát 2 ñoaïn môû baøi theo 2 caùch khaùc nhau cho baøi vaên: moät ñoaïn vieát theo caùch tröïc tieáp (giôùi thieäu ngay chieác baøn hoïc em ñònh taû), ñoaïn kia vieát theo caùch giaùn tieáp (noùi chuyeän khaùc coù lieân quan roài giôùi thieäu chieác baøn hoïc). - GV cuøng caû lôùp nhaän xeùt, bình choïn nhöõng baïn vieát ñoaïn môû baøi hay nhaát. Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Luyeän taäp xaây döïng keát baøi trong baøi vaên mieâu taû ñoà vaät. - Caùc HS laøm baøi treân phieáu daùn baøi laøm leân baûng lôùp, ñoïc keát quaû. - Caû lôùp nhaän xeùt, bình choïn baïn vieát ñoaïn môû baøi hay nhaát. Taäp laøm vaên LUYEÄN TAÄP XAÂY DÖÏNG KEÁT BAØI TRONG BAØI VAÊN MIEÂU TAÛ ÑOÀ VAÄT I.MUÏC TIEÂU: -Naém vöõng hai caùch keát baøi (môû roäng, khoâng môû roäng) trong baøi vaên mieâu taû ñoà vaät (BT1). -Vieát ñöôïc ñoaïn keát baøi môû roäng cho moät baøi vaên mieâu taû ñoà vaät (BT2). II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï vieát saün noäi dung caàn ghi nhôù veà 2 caùch keát baøi III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Nhaän dieän ñoaïn keát baøi Baøi taäp 1: - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - 2 HS tieáp noái nhau ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - 2 HS nhaéc laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà 2 - 2 HS nhaéc laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà 2 caùch keát baøi caùch keát baøi - Caû lôùp ñoïc thaàm baøi Caùi noùn, suy nghó, - Caû lôùp ñoïc thaàm baøi Caùi noùn, suy nghó, laøm baøi caù nhaân, laøm baøi caù nhaân, - HS phaùt bieåu yù kieán - HS phaùt bieåu yù kieán - GV nhaän xeùt , choát & söûa laïi baøi theo lôøi - Caû lôùp nhaän xeùt giaûi ñuùng: a) Ñoaïn keát baøi laø ñoaïn cuoái cuøng trong baøi: Maù baûo: “Coù cuûa phaûi bieát giöõ gìn thì môùi laâu beàn ñöôïc.” Vì vaäy, moãi khi ñi ñaâu veà, toâi ñeàu maéc noùn vaøo chieác ñinh ñoùng treân töôøng. Khoâng khi naøo toâi duøng noùn ñeå quaït vì quaït nhö theá noùn deã bò meùo vaønh. b) Xaùc ñònh kieåu keát baøi: Ñoù laø kieåu keát baøi môû roäng: caên daën cuûa ngöôøi meï; yù thöùc giöõ gìn caùi noùn cuûa baïn nhoû. Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh vieát ñoaïn keát baøi Baøi taäp 2: - 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - Yeâu caàu HS tieáp noái nhau neâu mieäng ñeà baøi maø em ñaõ choïn. - Caû lôùp suy nghó, choïn ñeà baøi mieâu taû -Caû lôùp suy nghó, choïn ñeà baøi mieâu taû - HS tieáp noái nhau neâu mieäng tröôùc lôùp. -HS tieáp noái nhau neâu mieäng tröôùc lôùp. -Moãi HS luyeän vieát ñoaïn keát baøi theo kieåu - Moãi HS luyeän vieát ñoaïn keát baøi theo kieåu môû roäng cho baøi vaên mieâu taû ñoà vaät maø mình môû roäng cho baøi vaên mieâu taû ñoà vaät maø mình ñaõ choïn. ñaõ choïn. - HS tieáp noái nhau ñoïc baøi vieát - Caû lôùp nhaän xeùt - GV cuøng caû lôùp nhaän xeùt, bình choïn nhöõng - Caû lôùp nhaän xeùt, bình choïn baïn vieát ñoaïn baïn vieát ñoaïn keát baøi hay nhaát. Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Mieâu taû ñoà vaät (kieåm tra vieát). môû baøi hay nhaát. Thöù naêm, ngaøy 13 thaùng 1 naêm 2011 Taäp laøm vaên MIEÂU TAÛ ÑOÀ VAÄT (Kieåm tra vieát) I.MUÏC TIEÂU: Bieát vieát hoaøn chænh baøi vaên taû ñoà vaät ñuùng yeâu caàu cuûa ñeà baøi, coù ñuû ba phaàn (môû baøi, thaân baøi, keát baøi), dieãn ñaït thaønh caâu roõ yù. II.CHUAÅN BÒ: Tranh minh hoïa moät soá ñoà vaät trong SGK; moät soá aûnh ñoà vaät, ñoà chôi khaùc. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Höôùng daãn HS laøm baøi -GV ghi töïa baøi leân baûng: Em haõy choïn moät trong caùc ñeà sau: 1/ Taû chieác caëp saùch cuûa em. 2/ Taû caùi thöôùc keû cuûa em. 3/ Taû caây buùt chì cuûa em. 4/ Taû caùi baøn hoïc ôû lôùp hoaëc ôû nhaø cuûa em. -HS ñoïc caùc ñeà baøi treân, choïn moät trong caùc ñeà treân ñeå laøm baøi. -Yeâu caàu HS nhaéc laïi daøn baøi mieâu taû ñoà vaät. -HS laøm baøi vaøo vôû. -GV bao quaùt lôùp. Cuûng coá – Daën doø: -GV thu baøi laøm cuûa HS -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Chuaån bò baøi: Luyeän taäp giôùi thieäu ñòa phöông. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS -HS ñoïc caùc ñeà baøi. -Moät soá HS neâu ñeà baøi mình choïn -HS nhaéc laïi daøn baøi chung -HS khaùc nhaän xeùt -HS laøm baøi vaøo vôû. Taäp laøm vaên LUYEÄN TAÄP GIÔÙI THIEÄU ÑÒA PHÖÔNG I.MUÏC TIEÂU: -Naém ñöôïc caùch giôùi thieäu veà ñòa phöông qua baøi vaên maãu (BT1). -Böôùc ñaàu bieát quan saùt vaø trình baøy ñöôïc moät vaøi neùt ñoåi môùi ôû nôi HS ñang soáng (BT2). *GD KNS: Thu thaäp xöû lyù thoâng tin; theå hieän söï töï tin; laéng nghe tích cöïc, caûm nhaän, chia seû, bình luaän. II.CHUAÅN BÒ: Tranh minh hoïa moät soá neùt ñoåi môùi cuûa ñòa phöông em. Baûng phuï vieát daøn yù baøi giôùi thieäu. 1. Môû baøi: Giôùi thieäu chung veà ñòa phöông em sinh soáng (teân, ñaëc ñieåm chung). 2. Thaân baøi: Giôùi thieäu nhöõng ñoåi môùi ôû ñòa phöông. 3. Keát baøi: Neâu keát quaû ñoåi môùi ôû ñòa phöông, caûm nghó cuûa em veà söï ñoåi môùi ñoù. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Baøi cuõ: Mieâu taû ñoà vaät (Kieåm tra vieát) 2/ Baøi môùi: a/ Khaùm phaù: Trong HKI, caùc em ñaõ hoïc caùch giôùi thieäu nhöõng ñaëc ñieåm, phong tuïc cuûa ñòa phöông qua tieát TLV giôùi thieäu moät troø chôi hoaëc leã hoäi ôû queâ em (tuaàn 16). Tieát hoïc hoâm nay giuùp caùc em luyeän taäp giôùi thieäu nhöõng neùt ñoåi môùi cuûa laøng xoùm hay phoá phöôøng nôi em ôû. b/ Keát noái: Hoaït ñoäng1: Tìm hieåu caùch giôùi thieäu veà ñòa phöông Baøi taäp 1: - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - GV giuùp HS naém daøn yù baøi giôùi thieäu: Neùt môùi ôû Vónh Sôn laø moät baøi giôùi thieäu. Döïa theo baøi maãu ñoù, coù theå laäp daøn yù vaén taét cuûa moät baøi giôùi thieäu. - GV ñöa baûng phuï coù ghi daøn yù, yeâu caàu HS ñoïc c/ Thöïc haønh: Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh vieát giôùi thieäu veà ñòa phöông Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - GV giuùp HS xaùc ñònh yeâu caàu ñeà baøi, tìm ñöôïc noäi dung cho baøi giôùi thieäu; nhaéc HS chuù HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS ñoïc noäi dung baøi taäp. Caû lôùp theo doõi trong Sgk. - HS laøm baøi caù nhaân, ñoïc thaàm baøi vaên, suy nghó, traû lôøi caùc caâu hoûi - Vaøi HS ñoïc - HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - HS chuù yù - yù nhöõng ñieåm sau: + Caùc em phaûi nhaän ra nhöõng ñoåi môùi cuûa phoá phöôøng nôi mình sinh soáng (coù theå laø nôi tröôøng mình ñang ñoùng) ñeå giôùi thieäu nhöõng neùt ñoåi môùi ñoù. Nhöõng ñoåi môùi ñoù coù theå laø: giöõ gìn phoá phöôøng saïch ñeïp, choáng teä naïn ma tuùy, xaây döïng theâm nhieàu tröôøng hoïc, lôùp hoïc môùi … + Em choïn trong nhöõng ñoåi môùi aáy moät hoaït ñoäng em thích nhaát hoaëc coù aán töôïng nhaát ñeå giôùi thieäu. + Neáu khoâng tìm thaáy nhöõng ñoåi môùi, caùc em coù theå giôùi thieäu hieän traïng cuûa ñòa phöông & mô öôùc ñoåi môùi cuûa mình. - GV nhaän xeùt d/ Vaän duïng: - Veà nhaø keå laïi cho baïn beø ngöôøi thaân nghe. - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Traû baøi vaên mieâu taû ñoà vaät. - HS thöïc haønh giôùi thieäu veà nhöõng ñoåi môùi ôû ñòa phöông: + Thöïc haønh giôùi thieäu trong nhoùm. + Thi giôùi thieäu tröôùc lôùp. + Caû lôùp bình choïn ngöôøi giôùi thieäu veà ñòa phöông mình töï nhieân, chaân thöïc, haáp daãn nhaát. Thöù naêm, ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2011 Taäp laøm vaên TRAÛ BAØI VAÊN MIEÂU TAÛ ÑOÀ VAÄT I.MUÏC TIEÂU: Bieát ruùt kinh nghieäm veà baøi TLV taû ñoà vaät (ñuùng yù, boá cuïc roõ, duøng töø, ñaët caâu vaø vieát ñuùng chính taû…) ; töï söûa ñöôïc caùc loãi ñaõ maéc trong baøi vieát theo söï höôùng daãn cuûa GV. II. CHUAÅN BÒ: Baûng phuï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Nhaän xeùt chung veà keát quaû laøm baøi - GV vieát leân baûng ñeà baøi cuûa tieát TLV (kieåm tra vieát) tuaàn 20. - Neâu nhaän xeùt: * Öu ñieåm: + Xaùc ñònh ñuùng ñeà baøi + Bieát mieâu taû. + Boá cuïc roõ raøng 3 phaàn baøi laøm toát. * Nhöõng thieáu soùt haïn cheá: + Môû baøi ngaén + Taû sô saøi + Caûm xuùc chöa hay + Dieãn ñaït chöa toát, caâu vaên coøn luûng cuûng - Thoâng baùo ñieåm soá cuï theå. - GV traû baøi cho töøng HS. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS chöõa baøi a) Höôùng daãn HS söûa loãi GV phaùt phieáu cho töøng HS laøm vieäc. Nhieäm vuï: - Ñoïc lôøi nhaän xeùt cuûa GV. - Ñoïc nhöõng choã GV chæ loãi trong baøi vaø söûa loãi. - Yeâu caàu HS ñoåi baøi laøm, ñoåi phieáu cho baïn beân caïnh ñeå soaùt loãi coøn soùt, soaùt laïi vieäc söûa loãi - GV theo doõi, kieåm tra HS laøm vieäc. b) Höôùng daãn HS chöõa loãi chung - GV daùn leân baûng moät soá tôø giaáy vieát moät soá loãi ñieån hình veà chính taû, duøng töø, ñaët caâu, yù …… - GV chöõa laïi cho ñuùng baèng phaán maøu (neáu sai). Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn hoïc taäp nhöõng ñoaïn vaên, baøi vaên hay HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS ñoïc laïi caùc ñeà baøi kieåm tra - HS theo doõi - HS ñoïc thaàm laïi baøi vieát cuûa mình, ñoïc kó lôøi pheâ cuûa coâ giaùo, töï söûa loãi. - HS ñoåi baøi trong nhoùm, kieåm tra baïn söûa loãi. - Moät soá HS leân baûng chöõa laàn löôït töøng loãi. Caû lôùp töï chöõa treân nhaùp. - HS trao ñoåi veà baøi chöõa treân baûng. - HS cheùp laïi baøi chöõa vaøo vôû. - GV ñoïc nhöõng ñoaïn vaên, baøi vaên hay cuûa moät - HS nghe, trao ñoåi, thaûo luaän döôùi söï soá HS trong lôùp (hoaëc ngoaøi lôùp söu taàm ñöôïc) höôùng daãn cuûa GV ñeå tìm ra caùi hay, caùi ñaùng hoïc cuûa ñoaïn vaên, baøi vaên töø ñoù ruùt kinh nghieäm cho mình. Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông nhöõng HS vieát baøi toát ñaït ñieåm cao & nhöõng HS bieát chöõa baøi trong giôø hoïc. - Chuaån bò baøi: Caáu taïo baøi vaên mieâu taû caây coái. Taäp laøm vaên CAÁU TAÏO BAØI VAÊN MIEÂU TAÛ CAÂY COÁI (Tích hôïp: GD BVMT) I.MUÏC TIEÂU: -Naém ñöôïc caáu taïo 3 phaàn (môû baøi, thaân baøi, keát baøi) cuûa moät baøi vaên taû caây coái (ND Ghi nhôù). -Nhaän bieát ñöôïc trình töï mieâu taû trong baøi vaên taû caây coái (BT1, muïc III) ; bieát laäp daøn yù taû moät caây quen thuoäc theo moät trong hai caùch ñaõ hoïc (BT2). *GD BVMT: Giaùo duïc HS coù yù thöùc baûo veä caây troàng . II.CHUAÅN BÒ: Tranh, aûnh moät soá caây aên quaû ñeå HS laøm BT2. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Hình thaønh khaùi nieäm * Höôùng daãn phaàn nhaän xeùt Baøi taäp 1 - 1 HS ñoïc noäi dung baøi. Caû lôùp theo doõi trong Sgk. - GV choát laïi yù kieán ñuùng: + Ñoaïn 1: 3 doøng ñaàu: Giôùi thieäu bao quaùt veà baõi ngoâ, taû caây ngoâ töø khi coøn laám taám nhö maï non ñeán luùc trôû thaønh nhöõng caây ngoâ vôùi laù roäng daøi, noõn naø. + Ñoaïn 2: 4 doøng tieáp: Taû hoa & buùp ngoâ non giai ñoaïn ñôm hoa, keát traùi. + Ñoaïn 3: coøn laïi: Taû hoa & laù ngoâ giai ñoaïn baép ngoâ ñaõ maäp & chaéc, coù theå thu hoaïch. Baøi taäp 2: - GV neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp: Xaùc ñònh ñoaïn & noäi dung töøng ñoaïn trong baøi Caây mai töù quyù. - GV choát laïi yù kieán ñuùng: + Ñoaïn 1: 3 doøng ñaàu: Giôùi thieäu bao quaùt veà caây mai. + Ñoaïn 2: 4 doøng tieáp: Ñi saâu taû caùnh hoa, traùi caây. + Ñoaïn 3: coøn laïi: +Neâu caûm nghó cuûa ngöôøi mieâu taû. - So saùnh trình töï mieâu taû trong baøi Caây mai töù quyù coù ñieåm gì khaùc baøi Baõi ngoâ. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - 1 HS ñoïc noäi dung baøi. Caû lôùp theo doõi trong Sgk. - HS ñoïc thaàm laïi baøi Baõi ngoâ, xaùc ñònh caùc ñoaïn & noäi dung töøng ñoaïn - HS phaùt bieåu yù kieán - HS nhaän xeùt - HS ñoïc thaàm baøi Caây mai töù quyù, xaùc ñònh ñoaïn & noäi dung töøng ñoaïn - HS phaùt bieåu yù kieán - HS so saùnh, nhaän ra söï khaùc nhau veà trình töï mieâu taû giöõa hai baøi, ruùt ra keát luaän: Baøi Caây mai töù quyù taû töøng boä phaän cuûa caây. Baøi Baõi ngoâ taû töøng thôøi kì phaùt trieån cuûa caây. Baøi taäp 3: - GV neâu yeâu caàu cuûa baøi. - GV giöõ laïi 2 baûng keát quaû, giuùp HS trao ñoåi, ruùt ra nhaän xeùt veà caáu taïo cuûa 1 baøi vaên taû caây coái (noäi dung trong phaàn ghi nhôù). * Ghi nhôù kieán thöùc - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV nhaän xeùt, keát luaän lôøi giaûi ñuùng: Baøi vaên taû caây gaïo giaø theo töøng thôøi kì phaùt trieån cuûa boâng gaïo. - HS trao ñoåi, ruùt ra nhaän xeùt veà caáu taïo cuûa moät baøi vaên taû caây coái - Vaøi HS ñoïc noäi dung caàn ghi nhôù. - 1 HS ñoïc noäi dung BT1. Caû lôùp ñoïc thaàm, xaùc ñònh trình töï mieâu taû trong baøi. - HS phaùt bieåu yù kieán. - Caû lôùp nhaän xeùt, söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng. Baøi taäp 2: - HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS quan saùt tranh aûnh, löïa choïn 1 caây - GV daùn tranh aûnh moät soá caây aên quaû. aên quaû quen thuoäc laäp daøn yù theo 1 trong 2 caùch ñaõ neâu. - GV kieåm tra daøn yù cuûa nhöõng HS laøm baøi - HS tieáp noái nhau ñoïc daøn yù cuûa mình. treân phieáu, choïn 1 daøn yù toát nhaát ñöa leân baûng, - HS theo doõi. xem nhö laø 1 maãu. Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Giaùo duïc HS coù yù thöùc baûo veä caây troàng . - Chuaån bò baøi: Luyeän taäp quan saùt caây coái. Thöù naêm, ngaøy 27 thaùng 1 naêm 2011. Taäp laøm vaên LUYEÄN TAÄP QUAN SAÙT CAÂY COÁI I.MUÏC TIEÂU: -Bieát quan saùt caây coái theo trình töï hôïp lí, keát hôïp caùc giaùc quan khi quan saùt ; böôùc ñaàu nhaän ra ñöôïc söï gioáng nhau giöõa mieâu taû moät loaøi caây vôùi mieâu taû moät caùi caây (BT1). -Ghi laïi ñöôïc caùc yù quan saùt veà moät caây em thích theo moät trình töï nhaát ñònh (BT2). II.CHUAÅN BÒ: Tranh aûnh moät soá loaøi caây. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi cuõ: Caáu taïo baøi vaên mieâu taû caây coái Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Tìm hieåu caùch quan saùt, trình töï quan saùt caây coái Baøi taäp 1: - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - GV nhaéc HS chuù yù: + Traû lôøi caâu hoûi a, b treân phieáu. + Traû lôøi mieäng caùc caâu hoûi c, d, e. Vôùi caâu hoûi c, chæ caàn chæ ra 1, 2 hình aûnh so saùnh maø em thích. - GV phaùt phieáu keû baûng noäi dung BT1a, b cho caùc nhoùm. - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Hoaït ñoäng 2: Taäp & ghi laïi keát quaû quan saùt moät caùi caây cuï theå Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - GV hoûi HS ñaõ quan saùt tröôùc moät caùi caây cuï theå theo yeâu caàu cuûa GV nhö theá naøo. - GV treo tranh, aûnh moät soá loaøi caây. - GV nhaéc HS: Baøi yeâu caàu caùc em quan saùt moät caùi caây cuï theå (khoâng phaûi moät loaøi caây). Em coù theå quan saùt caây aên quaû quen thuoäc em ñaõ laäp daøn yù trong tieát hoïc tröôùc, cuõng coù theå choïn 1 caây khaùc. Song caây ñoù phaûi ñöôïc troàng ôû khu vöïc tröôøng hoaëc nôi em ôû ñeå em coù theå quan saùt ñöôïc noù. - GV höôùng daãn HS nhaän xeùt theo caùc tieâu chuaån sau: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - 1 HS ñoïc noäi dung baøi taäp. Caû lôùp theo doõi trong Sgk. - HS laøm baøi theo nhoùm. - Sau thôøi gian quy ñònh, ñaïi dieän caùc nhoùm daùn nhanh keát quaû laøm baøi leân baûng lôùp, trình baøy keát quaû. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - HS neâu nhanh 1 soá quan saùt - HS quan saùt - HS döïa vaøo nhöõng gì ñaõ quan saùt ñöôïc, ghi laïi keát quaû quan saùt vaøo nhaùp. - HS trình baøy keát quaû quan saùt. Caû lôùp nhaän xeùt. + Ghi cheùp coù baét nguoàn töø thöïc teá quan saùt khoâng? + Trình töï quan saùt coù hôïp lí khoâng? + Nhöõng giaùc quan naøo baïn ñaõ söû duïng khi quan saùt? + Caùi caây baïn quan saùt coù gì khaùc so vôùi caùc caây cuøng loaøi? - GV cho ñieåm moät soá ghi cheùp toát, nhaän xeùt chung veà kó naêng quan saùt caây coái cuûa HS.  Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp HS. - CBBS: Luyeän taäp mieâu taû caùc boä phaän cuûa caây coái Taäp laøm vaên LUYEÄN TAÄP MIEÂU TAÛ CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA CAÂY COÁI I.MUÏC TIEÂU: Nhaän bieát ñöôïc moät soá ñieåm ñaëc saéc trong caùch quan saùt vaø mieâu taû caùc boä phaän cuûa caây coái trong ñoaïn vaên maãu (BT1) ; vieát ñöôïc ñoaïn vaên ngaén taû laù (thaân, goác) moät caây em thích (BT2). II.CHUAÅN BÒ: Tranh aûnh moät soá loaøi caây. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Baøi cuõ: Luyeän taäp quan saùt caây coái Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Tìm hieåu nhöõng ñieåm ñaëc saéc trong caùch quan saùt vaø mieâu taû caùc boä phaän caûu caây coái ôû moät soá ñoaïn vaên maãu Baøi taäp 1: - 2 HS tieáp noái nhau ñoïc noäi dung BT1. - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - HS ñoïc thaàm 2 ñoaïn vaên, suy nghó, trao ñoåi cuøng baïn, phaùt hieän caùch taû cuûa taùc giaû trong moãi ñoaïn coù gì ñaùng chuù yù. - HS phaùt bieåu yù kieán. - Caû lôùp cuøng nhaän xeùt. - GV nhaän xeùt, daùn tôø phieáu ñaõ vieát toùm taét - 1 HS nhìn phieáu, noùi laïi. nhöõng ñieåm ñaùng chuù yù trong caùch mieâu taû ôû moãi ñoaïn vaên: Ñoaïn 1: Taû laù baøng ; Ñoaïn 2 : Taû caây soài. Hoaït ñoäng 2: Vieát ñoaïn vaên mieâu taû laù (hoaëc thaân, goác) cuûa caây Baøi taäp 2: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, suy nghó, - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp choïn taû moät boä phaän. - Moät vaøi HS phaùt bieåu mình choïn caây naøo, taû boä phaän naøo cuûa caây. - GV choïn ñoïc tröôùc lôùp 5 baøi hay; chaám - HS vieát ñoaïn vaên. ñieåm nhöõng ñoaïn vieát hay.  Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Luyeän taäp taû caùc boä phaän cuûa caây coái. Thöù naêm, ngaøy 17 thaùng 2 naêm 2011 Taäp laøm vaên LUYEÄN TAÄP MIEÂU TAÛ CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA CAÂY COÁI I.MUÏC TIEÂU: Nhận biết được một số đặc điểm đặc sắc trong cách quan sát và miêu tả các bộ phận của cây cối (hoa, quả) trong đoạn văn mẫu (BT1) ; viết được đoạn văn ngẩnt một loài hoa (hoặc một thứ quả) mà em yêu thích (BT2). II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi cuõ: Luyeän taäp quan saùt caây coái Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Tìm hieåu nhöõng ñieåm ñaëc saéc trong caùch quan saùt vaø mieâu taû caùc boä phaän caûu caây coái ôû moät soá ñoaïn vaên maãu Baøi taäp 1: - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - GV nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2: Vieát ñoaïn vaên mieâu taû laù (hoaëc thaân, goác) cuûa caây Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - GV choïn ñoïc tröôùc lôùp 5 baøi hay; chaám ñieåm nhöõng ñoaïn vieát hay. Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Ñoaïn vaên trong baøi vaên mieâu taû caây coái. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - 2 HS tieáp noái nhau ñoïc noäi dung BT1. - HS ñoïc thaàm 2 ñoaïn vaên, suy nghó, trao ñoåi cuøng baïn, phaùt hieän caùch taû cuûa taùc giaû trong moãi ñoaïn coù gì ñaùng chuù yù. - HS phaùt bieåu yù kieán. - Caû lôùp cuøng nhaän xeùt. - 1 HS nhìn phieáu, noùi laïi. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, suy nghó, choïn taû moät boä phaän. - Moät vaøi HS phaùt bieåu mình choïn caây naøo, taû boä phaän naøo cuûa caây. - HS vieát ñoaïn vaên vaøo vôû. Taäp laøm vaên ÑOAÏN VAÊN TRONG BAØI VAÊN MIEÂU TAÛ CAÂY COÁI I.MUÏC TIEÂU: -Nắm được đặc điểm nội dung và hình thức của đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối (ND Ghi nhớ). -Nhận biết và bước đầu biết cách xây dựng một đoạn văn nói về lợi ích của loài cây em biết (BT1,2, mục III). II.CHUAÅN BÒ: Tranh aûnh caây gaïo, caây traùm ñen. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Baøi cuõ: Luyeän taäp taû caùc boä phaän cuûa caây coái Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Hình thaønh khaùi nieäm a/ Höôùng daãn phaàn nhaän xeùt - HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - HS laøm vieäc caù nhaân, traû lôøi - Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi Baøi caây gaïo coù 3 ñoaïn Moãi ñoaïn taû 1 thôøi kyø phaùt trieån cuûa caây gaïo. + Tìm caùc ñoaïn vaên trong baøi vaên aáy.Neâu noäi -HS neâu: + Ñoaïn 1: Thôøi kyø ra hoa. dung chính cuûa moãi ñoaïn + Ñoaïn 2: Luùc heát muøa hoa. + Ñoaïn 3: Thôøi kyø ra quaû b/ Ghi nhôù kieán thöùc - Vaøi HS ñoïc noäi dung caàn ghi nhôù. - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: - 1 HS ñoïc baøi – caû lôùp ñoïc thaàm - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS laøm vieäc – phaùt bieåu yù kieán Goàm 4 ñoaïn (4 choã thuït haøng) + Ñoaïn 1: taû bao quaùt thaân caây, caønh caây, laù traùm ñen + Ñoaïn 2: Coù 2 loaïi traùm ñen + Ñoaïn 3: Ích lôïi cuûa traùm ñen + Ñoaïn 4: Tình caûm cuûa ngöôøi taû vôùi caây traùm ñen. - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Baøi taäp 2: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV gôïi yù: + Ñoaïn vaên noùi veà ích lôïi cuûa caây coái thöôøng naèm trong phaàn keát luaän. + Tröôùc heát em phaûi xaùc ñònh seõ vieát veà caây gì roài môùi neâu ñöôïc ích lôïi cuûa noù ñoái vôùi con ngöôøi nhö theá naøo ? - GV höôùng daãn caû lôùp nhaän xeùt, goùp yù. - GV chaám chöõa moät soá baøi vieát. Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Luyeän taäp xaây döïng ñoaïn vaên mieâu taû caây coái. - HS ñoïc noäi dung baøi taäp - HS nghe - HS thöïc haønh vieát ñoaïn vaên Vaøi HS khaù gioûi ñoïc ñoaïn vieát. Caû lôùp nhaän xeùt. Töøng caëp HS ñoåi baøi, goùp yù cho nhau. Thöù naêm, ngaøy 24 thaùng 2 naêm 2011. Taäp laøm vaên LUYEÄN TAÄP XAÂY DÖÏNG ÑOAÏN VAÊN MIEÂU TAÛ CAÂY COÁI I.MUÏC TIEÂU: Vận dụng những hiểu biết về đoạn văn trong bài văn tả cây cối đã học để viết được một số đoạn văn (còn thiếu ý) cho hoàn chỉnh (BT2). II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS  Khôûi ñoäng:  Baøi cuõ: Ñoaïn vaên trong baøi vaên mieâu taû caây coái - 1 HS nhaéc laïi noäi dung caàn ghi nhôù. - GV kieåm tra 2 HS - 1 HS ñoïc ñoaïn vaên vieát veà lôïi ích cuûa moät loaøi caây (BT2) - HS nhaän xeùt - GV nhaän xeùt & chaám ñieåm  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Tìm hieåu ñoaïn vaên taû caây chuoái tieâu Baøi taäp 1: - 1 HS ñoïc daøn yù baøi vaên mieâu taû caây - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp chuoái tieâu. - Caû lôùp theo doõi trong Sgk. - HS phaùt bieåu: - GV hoûi: Töøng yù trong daøn yù naøy thuoäc phaàn naøo trong caáu taïo cuûa baøi vaên taû caây coái? - GV choát yù : + Phaàn môû baøi + Ñoaïn 1: Giôùi thieäu caây chuoái tieâu. + Ñoaïn 2: Taû bao quaùt, taû töøng boä phaän cuûa + Phaàn thaân baøi caây chuoái tieâu. + Phaàn keát baøi + Ñoaïn 3: Lôïi ích cuûa caây chuoái tieâu. - GV nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp vieát moät soá ñoaïn vaên hoaøn chænh Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - HS ñoïc noäi dung baøi taäp. - HS laéng nghe - GV löu yù HS: + 4 ñoaïn vaên cuûa baïn Hoàng Nhung chöa hoaøn chænh. Caùc em giuùp baïn hoaøn chænh töøng ñoaïn vaên baèng caùch theâm yù vaøo choã coù daáu ba chaám (…) + Moãi em neân coá gaéng hoaøn chænh caû 4 - Caû lôùp ñoïc thaàm 4 ñoaïn vaên chöa hoaøn ñoaïn. chænh, suy nghó, laøm baøi caù nhaân vaøo vôû. - HS tieáp noái nhau ñoïc ñoaïn 1 caùc em ñaõ hoaøn chænh. - GV nhaän xeùt, khen ñoaïn hay nhaát - Caû lôùp nhaän xeùt. - GV cuøng caû lôùp nhaän xeùt. Tieáp tuïc nhö theá vôùi caùc ñoaïn 2, 3, 4. - Cuoái giôø, GV choïn 2 – 3 baøi ñaõ vieát hoaøn chænh – vieát toát caû 4 ñoaïn ñoïc tröôùc lôùp, chaám ñieåm.  Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Yeâu caàu HS veà nhaø hoaøn chænh caû 4 ñoaïn vaên, vieát vaøo vôû. - Chuaån bò baøi: Toùm taét tin töùc. Taäp laøm vaên TOÙM TAÉT TIN TÖÙC (Tích hôïp: GD BVMT) I.MUÏC TIEÂU: -Hiểu thế nào là tóm tắt tin tức, cách tóm tắt tin tức (ND Ghi nhớ). -Bước đầu nắm được cách tóm tắt tin tức qua thực hành tóm tắt một bản tin (BT1, BT2, mục III). *GD KNS: Tìm vaø xöû lí thoâng tin, phaân tích, ñoái chieáu; ñaûm nhaän traùch nhieäm. *GD BVMT: Giaùo duïc HS thaáy ñöôïc giaù trò cao quí cuûa caûnh vaät thieân nhieân treân ñaát nöôùc ta. II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS  Baøi cuõ: Luyeän taäp xaây döïng ñoaïn vaên mieâu taû caây coái. - 2 HS ñoïc laïi 4 ñoaïn vaên ñaõ giuùp baïn Hoàng - GV kieåm tra 2 HS Nhung vieát hoaøn chænh. - HS nhaän xeùt - GV nhaän xeùt & chaám ñieåm  Baøi môùi: a/ Khaùm phaù: Trong ñôøi soáng raát baän roän , con ngöôøi thöôøng khoâng coù ñuû thôøi gian ñeå nghe chi tieát moät tin töùc , söï kieän . Do vaäy , caàn phaûi bieát toùm taét tin ñeå trong thôøi gian ngaén truyeàn ñaït laïi noäi dung thoâng tin cô baûn nhaát cho ngöôøi nghe . Tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em bieát caùch toùm taét tin töùc . b/ Keát noái: Hoaït ñoäng1: Hình thaønh khaùi nieäm Böôùc 1: Höôùng daãn phaàn nhaän xeùt Baøi taäp 1: HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT1 - Yeâu caàu a: GV choát laïi 4 ñoaïn cuûa baûn tin - Yeâu caàu a: + HS ñoïc thaàm baûn tin (xem moãi laàn xuoáng doøng laø 1 ñoaïn). + Xaùc ñònh ñoaïn cuûa baûn tin + HS phaùt bieåu - Yeâu caàu b: - Yeâu caàu b:
- Xem thêm -