Tài liệu Giáo án tập làm văn lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 128 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 TUAÀN 1 Tieát 1: THEÁ NAØO LAØ KEÅ CHUYEÄN I. MUÏC TIEÂU: - Hieåu nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa vaên keå chuyeän (Noäi dung Ghi nhôù). - Böôùc ñaàu bieát keå laïi moät caâu chuyeän ngaén coù ñaàu coù cuoái, lieân quan ñeán 1, 2 nhaân vaät vaø noùi leân ñöôïc moät ñieàu coù yù nghóa (muïc III). II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1.Giaáy khoå to vaø buùt daï . 2.Baøi vaên veà hoà Ba Beå ( vieát vaøo baûng phuï ) . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng daïy A. oån ñònh : - Yeâu caàu HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ : - Kieàm tra saùch vôû vaø ñoà duøng cuûa HS C. Daïy baøi môùi : 1. Giôùi thieäu baøi : - Tuaàn naøy caùc em ñaõ keå laïi caâu chuyeän naøo ? - Vaäy theá naøo laø vaên keå chuyeän ? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em traû lôøi caâu chuyeän ñoù . 2. Tìm hieåu ví duï * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu . - Goïi HS keå toùm taét caâu chuyeän Söï tích hoà Ba Beå . - Chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû , phaùt giaáy vaø buùt daï cho HS . - Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän vaø thöïc hieän caùc yeâu caàu ôû baøi 1 . - Goïi caùc nhoùm daùn keát quaû thaûo luaän leân baûng. - Yeâu caàu caùc nhoùm nhaän xeùt , boå sung keát quaû laøm vieäc ñeå coù caâu traû lôøi ñuùng . - GV ghi caùc caâu traû lôøi ñaõ thoáng nhaát vaøo 1 Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - Caû lôùp. - HS traû lôøi : Söï tích hoà Ba Beå . - Laéng nghe . - 1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK . - 1 HS keå vaén taét , caû lôùp theo doõi . - Chia nhoùm , nhaän ñoà duøng hoïc taäp . - Thaûo luaän trong nhoùm , ghi keát quaû thaûo luaän phieáu . - Daùn keát quaû thaûo luaän . - Nhaän xeùt , boå sung . Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 moät beân baûng . SÖÏ TÍCH HOÀ BA BEÅ * Caùc nhaân vaät - Baø cuï aên xin - Meï con baø noâng daân - Baø con döï leã hoäi ( nhaân vaät phuï ) * Caùc söï vieäc xaûy ra vaø keát quaû cuûa caùc söï vieäc aáy . - Söï vieäc 1 : Baø cuï ñeán leã hoäi xin aên, khoâng ai cho - Söï vieäc 2 : Baø cuï gaëp meï con baø noâng daân . Hai meï con cho baø vaø nguû trong nhaø mình - Söï vieäc 3 : Ñeâm khuya . Baø hieän hình moät con giao long lôùn - Söï vieäc 4 : Saùng sôùm baø laõo ra ñi , cho hai meï con goùi tro vaø hai maûnh voû traáu roài ra ñi - Söï vieäc 5: Trong ñeâm leã hoäi , doøng nöôùc phun leân taát caû ñeàu chìm nghæm - Söï vieäc 6 : Nöôùc luït daâng leân , meï con baø noâng daân cheøo thuyeàn cöùu ngöôøi * YÙ nghóa cuûa caâu chuyeän : Nhö SGV/46. * Baøi 2 Hoaït ñoäng caù nhaân. - GV laáy ra baûng phuï ñaõ cheùp baøi Hoà Ba Beå . - Yeâu caàu HS ñoïc thaønh tieáng . - GV ghi nhanh caâu traû lôøi cuûa HS . + Baøi vaên coù nhöõng nhaân vaät naøo ? + Baøi vaên coù nhöõng söï kieän naøo xaûy ra vôùi caùc nhaân vaät ? + Baøi vaên giôùi thieäu nhöõng gì veà hoà Ba Beå ? + Baøi hoà Ba Beå vôùi baøi Söï tích hoà Ba Beå , Baøi naøo laø vaên keå chuyeän ? vì sao ? * Baøi 3 : Hoaït ñoäng nhoùm baøn. - Theo em , theá naøo laø vaên keå chuyeän ? - Keát luaän : Baøi vaên Hoà Ba Beå khoâng phaûi laø vaên keå chuyeän , maø laø baøi vaên giôùi thieäu 2 - 2 HS ñoïc thaønh tieáng , caû lôùp theo doõi . - Traû lôøi tieáp noái ñeán khi coù caâu traû lôøi ñuùng . - HS khaùc nhaän xeùt, boå sung. - HS ngoài cuøng baøn trao ñoåi vôùi nhau vaø phaùt bieåu. - Laéng nghe . Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 veà hoà Ba Beå nhö moät danh lam thaéng caûnh , ñòa ñieåm du lòch . Keå chuyeän laø keå laïi moät chuoãi söï vieäc , coù ñaàu coù cuoái , lieân quan ñeán moät soá nhaân vaät . Moãi caâu chuyeän phaûi noùi leân ñöôïc moät ñieàu coù yù nghóa . 3. Ghi nhôù - Goïi HS ñoïc phaàn Ghi nhôù . - Yeâu caàu HS laáy ví duï veà caùc caâu chuyeän ñeå minh hoïa cho noäi dung naøy . 4. Luyeän taäp * Baøi 1 : hoaït ñoäng nhoùm 2 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu . - GV ghi baøi taäp 1 leân baûng. + Ñeà baøi thuoäc theå loaïi vaên gì? ( GV gaïch chaân töø keå) + trong chuyeän coù nhöõng nhaân vaät naøo ? + Chuyeän xaûy ra khi naøo? + Noäi dung caâu chuyeän theá naøo ? - GV : Nhaân vaät trong caâu chuyeän khi keå coù theå xöng baèng “ em hoaëc toâi”, caùc em neân theâm thaét vaøo tình tieát, caûnh vaät, caûm xuùc cho caâu chuyeän theâm hay. - Yeâu caàu HS keå chuyeän nhoùm 2 cho nhau nghe. - GV theo doõi vaø nhaän xeùt. * Baøi 2 : Hoaït ñoäng caù nhaân. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu . - Goïi HS traû lôøi caâu hoûi: + Caâu chuyeän em vöøa keå coù nhöõng nhaân vaät naøo ? + Caâu chuyeän coù yù nghóa gì ? - Keát luaän : Trong cuoäc soáng caàn quan taâm giuùp ñôõ laãn nhau . Ñoù laø yù nghóa cuûa caâu chuyeän caùc em vöøa keå . D. Cuûng coá, daën doø - Theá naøo laø vaên keå chuyeän? - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Veà nhaø hoïc thuoäc phaàn Ghi nhôù . 3 - 3 HS ñoïc thaønh tieáng phaàn Ghi nhôù. - 3 HS laáy ví duï : - 1 HS ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu trong SGK - HS noái tieáp nhau traû lôøi. - HS nghe. - 1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK - 3 HS traû lôøi. - Laéng nghe . - 1 HS neâu. - HS laêng nghe veà nhaø thöïc hieän. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 - Caùc em veà nhaø keå laïi phaàn caâu chuyeän mình xaây döïng cho ngöôøi thaân nghe vaø laøm baøi taäp vaøo vôû . - Chuaån bò baøi : Nhaân vaät trong chuyeän. Tieát 2 NHAÂN VAÄT TRONG TRUYEÄN I. MUÏC TIEÂU: - Böôùc ñaàu hieåu theá naøo laø nhaân vaät (Noäi dung Ghi nhôù). - Nhaän bieát ñöôïc tính caùch cuûa töøng ngöôøi chaùu (qua lôøi nhaän xeùt cuûa baø) trong caâu chuyeän Ba anh em (BT1, muïc III). - Böôùc ñaàu bieát keå tieáp caâu chuyeän theo tình huoáng cho tröôùc, ñuùng tính caùch nhaân vaät (BT2, muïc III). II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - 4 tôø giaáy khoå to keû saün baûng haân loaïi theo yeâu caàu baøi taäp 1 - Vôû baøi taäp tieáng vieät 4 taäp 1 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng daïy A. oån ñònh : - Yeâu caàu HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi : Baøi vaên keå chuyeän khaùc baøi vaên khoâng phaûi laø vaên keå chuyeän ôû nhöõng ñieåm naøo ? - Goïi 2 HS keå laïi caâu chuyeän ñaõ giao ôû tieát tröôùc . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS . C. Baøi môùi: 1.Giôùi thieäu baøi: Nhaân vaät trong truyeän chæ ñoái töôïng naøo? Nhaân vaät trong truyeän coù ñaëc ñieåm gì? Caùch xaây döïng nhaân vaät trong truyeän nhö theá naøo ? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em ñieàu ñoù . 2. Tìm hieåu ví duï * Baøi 1: Hoaït ñoäng caù nhaân. 4 Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 2 HS traû lôøi . - 2 HS keå chuyeän . - Laéng nghe . - Laéng nghe . - 1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK, caû lôùp ñoïc thaàm. - Truyeän : Deá Meøn beânh vöïc keû Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu , caû lôùp ñoïc thaàm. yeáu , Söï tích hoà Ba Beå . - HS laøm baøi, 4 HS laøm vaøo phieáu. - Caùc em vöøa hoïc nhöõng caâu chuyeän naøo ? - Daùn phieáu - Yeâu caàu HS laøm vaøo VBT, 4 HS laøm vaøo - 4 HS trình baøy keát quaû cuûa mình giaáy khoå lôùn. - 2 HS ñoïc keát quaû. - Goïi 4 HS daùn phieáu leân baûng . - Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt , boå sung . - Giaûng baøi : Caùc nhaân vaät trong truyeän coù theå laø ngöôøi hay caùc con vaät , ñoà vaät , caây coái ñaõ ñöôïc nhaân hoùa . Ñeå bieát tính caùch nhaân vaät ñaõ ñöôïc theå hieän nhö theá naøo , caùc em cuøng laøm baøi 2 . * Baøi 2: Hoaït ñoäng nhoùm 2 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu . - Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi . - Goïi HS traû lôøi caâu hoûi . - Nhaän xeùt ñeán khi coù caâu traû lôøi ñuùng . - Nhôø ñaâu maø em bieát tính caùch cuûa nhaân vaät aáy ? - Giaûng baøi : Tính caùch cuûa nhaân vaät boäc loä qua haønh ñoäng , lôøi noùi , suy nghó , … cuûa nhaân vaät . 3. Ghi nhôù - Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù . - Haõy laáy ví duï veà tính caùch cuûa nhaân vaät trong nhöõng caâu chuyeän maø em ñaõ ñöôïc ñoïc hoaëc nghe 4. Luyeän taäp * Baøi 1 : Hoaït ñoäng nhoùm 4 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu BT1 - GV treo tranh vaø giaûng tranh ( vieäc laøm cuûa 3 anh em) - Yeâu caàu thaûo luaän nhoùm 4 vôùi caùc caâu hoûi sau : 5 - 1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK . - 2 HS ngoài cuøng baøn thaûo luaän . - HS tieáp noái nhau traû lôøi ñeán khi coù caâu traû lôøi ñuùng laø : - Nhôø haønh ñoäng , lôøi noùi cuûa nhaân vaät noùi leân tính caùch cuûa nhaân vaät aáy . - Laéng nghe . - 3 HS ñoïc thaønh tieáng phaàn ghi nhôù - 3 HS laáy ví duï theo khaû naêng ghi nhôù cuûa mình . - 2 HS ñoïc . Caû lôùp theo doõi . - Laéng nghe. - HS trao ñoåi , thaûo luaän . - Ñaïi dieän nhoùm phaùt bieåu. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. - Laéng nghe . Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 + Caâu chuyeän ba anh em coù nhöõng nhaân vaät naøo ? + Baø nhaän xeùt tính caùch cuûa töøng chaùu nhö theá naøo ? + Theo em nhôø ñaâu baø coù nhaän xeùt nhö vaäy ? + Em coù ñoàng yù vôùi nhöõng nhaän xeùt cuûa baø veà tính caùch cuûa töøng chaùu khoâng ? Vì sao ? - GV nhaän xeùt chung veà yù kieán cuûa caùc nhoùm. * Baøi 2: Hoaït ñoäng nhoùm 2 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu . - Yeâu caàu HS thaûo luaän veà tình huoáng ñeå traû lôøi caâu hoûi : + Neáu laø ngöôøi bieát quan taâm ñeán ngöôøi khaùc , baïn nhoû seõ laøm gì ? + Neáu laø ngöôøi khoâng bieát quan taâm ñeán ngöôøi khaùc , baïn nhoû seõ laøm gì ? - GV keát luaän veà hai höôùng keå chuyeän . Chia lôùp thaønh hai nhoùm vaø yeâu caàu moãi nhoùm keå chuyeän theo moät höôùng . - Goïi HS tham gia thi keå . Sau moãi HS keå ,GV goïi HS khaùc nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS . D. Cuûng coá, daën doø - Goïi HS ñoïc laïi phaàn ghi nhôù. - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Veà nhaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù . - Caùc em veà nhaø vieát laïi caâu chuyeän mình vöøa xaây döïng vaøo vôû vaø keå laïi cho ngöôøi thaân nghe . - Nhaéc nhôû HS luoân quan taâm ñeán ngöôøi khaùc . - Chuaån bò baøi:Keå laïi haønh ñoäng cuûa nhaân vaät. 6 - 1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK . - HS thaûo luaän trong nhoùm nhoû vaø tieáp noái nhau phaùt bieåu . - Suy nghó vaø laøm baøi ñoäc laäp . - 10 HS tham gia thi keå . - 1 HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 Tuaàn 2 Tieát 3 KEÅ LAÏI HAØNH ÑOÄNG CUÛA NHAÂN VAÄT I. MUÏC TIEÂU: - Hieåu: Haønh ñoäng cuûa nhaân vaät theå hieän tính caùch cuûa nhaân vaät; naém ñöôïc caùch keå haønh ñoäng cuûa nhaân vaät (Noäi dung Ghi nhôù). - Bieát döïa vaøo tính caùch ñeå xaùc ñònh haønh ñoäng cuûa töøng nhaân vaät (Chim Seû, Chim Chích), böôùc ñaàu bieát saép xeáp caùc haønh ñoäng theo thöù töï tröôùc - sau ñeå thaønh caâu chuyeän. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Giaáy khoå to vieát saün : + Caùc caâu hoûi cuûa phaàn nhaän xeùt. + Chín caâu vaên ôû phaàn luyeän taäp. - VBT tieán vieät 4 taäp 1 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng daïy A. oån ñònh : - Yeâu caàu HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi 2 HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi . HS 1 : Theá naøo laø keå chuyeän ? HS2: Nhöõng ñieàu gì theå hieän tính caùch cuûa nhaân vaät trong truyeän ? - Goïi HS ñoïc baøi taäp 2 - Nhaän xeùt cho ñieåm töøng HS C. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: Khi keå veà haønh ñoäng cuûa nhaân vaät caàn chuù yù ñieàu gì ? Baøi hoïc hoâm nay giuùp caùc em traû lôøi caâu hoûi ñoù . 2. Phaàn nhaän xeùt * Baøi taäp 1 : Hoaït ñoäng nhoùm 4 - Goïi HS ñoïc truyeän - GV ñoïc dieãn caûm baøi vaên. - Chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû , phaùt giaáy vaø buùt daï cho nhoùm tröôûng .Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm vaø hoaøn thaønh phieáu 7 Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 2 HS traû lôøi caâu hoûi - 2 HS ñoïc caâu chuyeän cuûa mình - HS laéng nghe - 2 HS ñoïc khaùtieáp noái nhau ñoïc truyeän - Laéng nghe . - Chia nhoùm , nhaän ñoà duøng hoïc taäp , thaûo luaän vaø hoaøn thaønh phieáu . Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 Löu yù HS:Trong truyeän coù boán nhaân vaät :ngöôøi keå chuyeän (toâi), cha ngöôøi keå chuyeän, caäu beù bò ñieåm khoâng vaø coâ giaùo . Caùc em taäp trung tìm hieåu haønh ñoäng cuûa em beù bò ñieåm khoâng - Theá naøo laø ghi laïi vaét taét ? - Goïi 2 nhoùm daùn phieáu vaø ñoïc keát quaû laøm vieäc trong nhoùm - Caùc nhoùm HS khaùc nhaän xeùt boå sung - Nhaän xeùt , choát laïi lôøi giaûi ñuùng : Nhö SGV/67. - Qua moãi haønh ñoäng cuûa caäu beù baïn naøo coù theå keå laïi caâu chuyeän ? -Giaûng : Tình cha con laø moät tình caûm töï nhieân, raát thieâng lieâng . Hình aûnh caäu beù khoùc khi baïn hoûi sao khoâng taû ba cuûa ngöôøi khaùc ñaõ gaây xuùc ñoäng trong loøng ngöôøi ñoïc bôûi tình yeâu cha, loøng trung thöïc taâm traïng buoàn tuûi ví maát cha cuûa caäu beù . * Baøi taäp 3: Hoaït ñoäng caù nhaân. - Caùc haønh ñoäng cuûa caäu beù ñöôïc keå theo thöù töï naøo ? Laáy daãn chöùng cuï theå ñeå minh hoaï ? - Em coù nhaän xeùt gì veà thöù töï keå caùc haønh ñoäng noùi treân ? - Khi keå laïi haønh ñoäng cuûa nhaân vaät caàn chuù yù ñieàu gì ? - GV nhaéc laïi yù ñuùng 3 Ghi nhôù - Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù - Em haõy laáy VD chöùng toû khi keå chuyeän chæ keå laïi nhöõng haønh ñoäng tieâu bieåu vaø caùc haønh ñoäng naøo xaûy ra tröôùc thì keå tröôùc , xaûy ra sau thì keå sau 4. Luyeän taäp - Goïi HS ñoïc baøi taäp - Baøi taäp yeâu caàu gì ? -Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi ñeå laøm baøi 8 -Laø ghi nhöõng noäi dung chính , quan troïng - 2 HS ñaïi dieän leân trìng baøy - Nhaän xeùt , boå sung . - 1 HS keå : - HS noái tieáp nhau traû lôøi ñeán khi coù keát luaän chính xaùc. - Haønh ñoäng naøo xaûy ra tröôùc thì keå tröôùc , xaûy ra sau thì keå sau. - 3 HS ñoïc phaàn ghi nhôù - 2 HS keå vaén taét truyeän caùc em ñaõ töøng ñoïc hay nghe keå - 2 HS noái tieáp nhau ñoïc baøi taäp - HS neâu. - Thaûo luaän caëp ñoâi. - 2 HS thi laøm nhanh treân baûng. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 taäp - Yeâu caàu HS leân baûng thi gaén teân nhaân vaät phuø hôïp vôùi haønh ñoäng - Coù theå gôïi yù cho HS hoûi laïi baïn : Taïi sao baïn laïi gheùp teân Seû vaøo caâu 1 ? - Nhaän xeùt , tuyeân döông HS gheùp ñuùng teân vaø traû lôøi ñuùng , roõ raøng caâu hoûi cuûa caùc baïn. - Yeâu caàu HS thaûo luaän vaø saép xeáp caùc haønh ñoäng thaønh moät caâu chuyeän. - Goïi HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn vaø ñöa ra keát luaän ñuùng. - Goïi HS keå laïi caâu chuyeän theo daøn yù ñaõ saép xeáp. D. Cuûng coá, daën doø: - Goïi HS ñoïc laïi ghi nhôù cuûa baøi. - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Veà nhaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù vieát laïi caâu truyeän chim Seû vaø chim Chích - Chuaån bò baøi : taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät trong baøi vaên keå chuyeän. - HS laøm baøi vaøo vôû , 1 HS leân baûng laøm. - Caùc haønh ñoäng xeáp laïi theo thöù töï : 1 - 5 -2 – 4 – 7 – 3 – 6 – 8 – 9. - 3 HS keå laïi caâu chuyeän. - 1 HS ñoïc. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. Tieát 4 : TAÛ NGOAÏI HÌNH CUÛA NHAÂN VAÄT TRONG BAØI VAÊN KEÅ CHUYEÄN I. MUÏC TIEÂU: - Hieåu: Trong baøi vaên keå chuyeän, vieäc taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät laø caàn thieát ñeå theå hieän tính caùch cuûa nhaân vaät (Noäi dung Ghi nhôù). - Bieát döïa vaøo ñaëc ñieåm ngoaïi hình ñeå xaùc ñònh tính caùch nhaân vaät (BT1, muïc III); keå laïi ñöô5c moät ñoaïn caâu chuyeän Naøng tieân oác coù keát hôïp taû ngoaïi hình baø laõo hoaëc naøng tieân (BT2). II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Giaáy khoå to vieát yeâu caàu baøi taäp 1 ( ñeå choã troáng ) ñeå HS ñieàn ñaëc ñieåm ngoaïi hình cuûa nhaân vaät . - Baøi taäp 1 vieát saün treân baûng lôùp . III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 9 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 Hoaït ñoäng daïy A. oån ñònh : - Yeâu caàu HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi : Khi keå laïi haønh ñoäng cuûa nhaân vaät caàn chuù yù ñieàu gì ? - Goïi HS keå laïi caâu chuyeän ñaõ giao ôû tieát tröôùc - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS . C. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: Hình daùng beân ngoaøi cuûa nhaân vaät thöôøng noùi leân tính caùch cuûa nhaân vaät ñoù . Trong baøi vaên keå chuyeän taïi sao coù khi caàn phaûi mieâu taû ngoaïi hình nhaân vaät ? Chuùng ta seõ tìm caâu traû lôøi ñoù trong baøi hoïc hoâm nay . 2. Phaàn nhaän xeùt * Baøi taäp 1: Hoaït ñoäng nhoùm 2 -GV treo baûng phuï ghi ñoaïn vaên SGK/ 23 - Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn vaên . - Chia nhoùm HS , phaùt phieáu vaø buùt daï cho HS . Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm vaø hoaøn thaønh phieáu . - Goïi caùc nhoùm leân daùn phieáu vaø trình baøy - Goïi caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt , boå sung . - Keát luaän : nhö SGV/72 GV choát yù : Nhöõng ñaëc ñieåm ngoaïi hình tieâu bieåu coù theå goùp phaàn noùi leân tính caùch hoaëc thaân phaän cuûa nhaân vaät vaø laøm cho caâu chuyeän theâm sinh ñoäng , haáp daãn . 3. Ghi nhôù 10 Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 2 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu . - 1 HS keå laïi caâu chuyeän cuûa mình . - Laéng nghe . - 3 HS tieáp noái nhau ñoïc . - Hoaït ñoäng trong nhoùm . - 2 nhoùm cöû ñaïi dieän trình baøy . - Nhaän xeùt , boå sung . - Laéng nghe . - 3 HS ñoïc , caû lôùp theo doõi . - HS tìm trong caùc baøi ñaõ hoïc hoaëc ñaõ ñoïc ôû trong baùo . - 2 HS tieáp noái nhau ñoïc baøi vaø ñoaïn vaên . Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 - Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù . - Yeâu caàu HS tìm nhöõng ñoaïn vaên mieâu taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät coù theå noùi leân tính caùch hoaëc thaân phaän cuûa nhaân vaät ñoù . 4. Luyeän taäp * Baøi 1 : Hoaït ñoäng caû lôùp - Yeâu caàu HS ñoïc baøi . - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm vaø traû lôøi caâu hoûi : Chi tieát naøo mieâu taû ngoaïi hình cuûa chuù beù lieân laïc ? Caùc chi tieát aáy noùi leân ñieàu gì veà chuù beù ? - Goïi 1 HS leân baûng duøng phaán maøu gaïch chaân nhöõng chi tieát mieâu taû ñaëc ñieåm ngoaïi hình ? - Goïi HS nhaän xeùt , boå sung . - Keát luaän : Nhö SGV/72. - Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi : Caùc chi tieát aáy noùi leân ñieàu gì ? Keát luaän : Nhö SGV/72. * Baøi 2: Hoaït ñoäng nhoùm hai - Goïi HS ñoïc yeâu caàu . - Cho HS quan saùt tranh minh hoïa truyeän thô Naøng tieân OÁc . - Nhaéc HS chæ caàn keå moät ñoaïn coù keát hôïp taû ngoaïi hình nhaân vaät . - Yeâu caàu HS thaûo luaän . GV giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu hay gaëp khoù khaên . - Yeâu caàu HS keå chuyeän . - Nhaän xeùt , tuyeân döông nhöõng HS keå toát D. Cuûng coá, daën doø: + Khi taû ngoaïi hình nhaân vaät , caàn chuù yù taû nhöõng gì ? + Taïi sao khi taû ngoaïi hình chæ neân taû nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu . - Nhaän xeùt tieát hoïc . 11 - Ñoïc thaàm vaø duøng buùt chì gaïch chaân döôùi nhöõng chi tieát mieâu taû ñaëc ñieåm ngoaïi hình . - Nhaän xeùt , boå sung baøi laøm cuûa baïn . - Tieáp noái nhau traû lôøi ñeán khi coù caâu traû lôøi ñuùng . - 1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK . - Quan saùt tranh minh hoïa . - Laéng nghe . - HS thaûo luaän nhoùm 2 - 2 HS thi keå . - 1 HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 - Veà nhaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù , vieát laïi baøi taäp 2 vaøo vôû . - Chuaån bò baøi : Keå laïi lôøi noùi, yù nghóa cuûa nhaân vaät. Tuaàn 3 Tieát 5 KEÅ LAÏI LÔØI NOÙI , YÙ NGHÓA CUÛA NHAÂN VAÄT I. MUÏC TIEÂU: - Bieát ñöôïc hai caùch keå laïi lôøi noùi, yù nghó cuûa nhaân vaät vaø taùc duïng cuûa noù: noùi leân tính caùch nhaân vaät vaø yù nghóa caâu chuyeän (ND Ghi nhôù). - Böôùc ñaàu bieát keå laïi lôøi noùi, yù nghó cuûa nhaân vaät trong baøi vaên keå chuyeän theo 2 caùch: tröïc tieáp, giaùn tieáp (BT muïc III). II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baûng phuï ghi saün noäi dung baøi taäp 1 phaàn nhaän xeùt . - Baøi taäp 3 phaàn nhaän xeùt vieát saün treân baûng lôùp . - Giaáy khoå to keû saün 2 coät : lôøi daãn tröïc tieáp – lôøi daãn giaùn tieáp + buùt daï . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng daïy A. oån ñònh : - Yeâu caàu HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi HS ñoïc ghi nhôù ôû SGK/24 - Khi taû ngoaïi hình nhaân vaät , caàn chuù yù taû nhöõng gì ? - Nhaän xeùt cho ñieåm töøng HS . C. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: - Hoûi : Nhöõng yeáu toá naøo taïo neân moät nhaân vaät trong truyeän ? - Ñeå laøm moät baøi vaên keå chuyeän sinh ñoäng , ngoaøi vieäc neâu ngoaïi hình , haønh ñoäng cuûa nhaân vaät , vieäc keå laïi lôøi noùi , yù nghó cuûa nhaân vaät cuõng coù taùc duïng khaéc hoïa roõ neùt nhaân vaät aáy . Gìô hoïc hoâm nay 12 Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 2 HS traû lôøi caâu hoûi - Nhöõng yeáu toá : hình daùng , tính tình , lôøi noùi , cöû chæ , suy nghó , haøng ñoäng taïo neân moät nhaân vaät . - Laéng nghe . Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 giuùp caùc em hieåu bieát caùch laøm ñieàu aáy trong vaên keå chuyeän . 2. Phaàn nhaän xeùt * Baøi 1 : Hoaït ñoäng nhoùm toå. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu . - GV phaùt phieáu cho 4 HS ñaïi dieän 4 toå ( ngoài laøm taïi choã) - GV theo doõi. - Yeâu caàu 4 HS laøm phieáu, trình baøy baøi leân baûng vaø ñoïc baøi cuûa mình. - GV ñeå laïi baøi laøm ñuùng nhaát vaø cho caû lôùp söûa baøi. * Baøi 2: Hoaït ñoäng caù nhaân + Lôøi noùi vaø yù nghó cuûa caäu beù noùi leân ñieàu gì veà caäu ? + Nhôø ñaâu maø em ñaùnh giaù ñöôïc tính neát cuûa caäu beù ? * Baøi 3: Hoaït ñoäng nhoùm 2 - GV treo baûng phuï ghi saün BT3 SGK/32. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm, thaûo luaän caëp ñoâi caâu hoûi: Lôøi noùi , yù nghó cuûa oâng laõo aên xin trong hai caùch keå ñaõ cho coù gì khaùc nhau ? - Goïi HS phaùt bieåu yù kieán . - Nhaän xeùt , keát luaän vaø vieát caâu traû lôøi vaøo caïnh lôøi daãn : nhö SGV/88. + Ta caàn keå laïi lôøi noùi vaø yù nghó cuûa nhaân vaät ñeå laøm gì ? + Coù nhöõng caùch naøo ñeå keå laïi lôøi noùi vaø yù nghó cuûa nhaân vaät ? 3. Ghi nhôù - Goïi HS ñoïc phaàn Ghi nhôù trang 32 , SGK - GV neâu theâm VD minh hoaï ( Baûng phuï) + Minh traùch Lan laø Lan khoâng ñi sôùm ñeå laøm veä sinh lôùp + Lan noùi : tôù xin loãi caû lôùp. - Hoûi HS : Caâu naøo daãn lôøi noùi tröïc tieáp, 13 - 1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK . - HS nhaän phieáu, thaûo luaän nhoùm vaø laøm baøi vaøo phieáu. - HS nghe vaø nhaän xeùt, boå sung. - Caû lôùp söûa baøi. ...caäu laø ngöôøi nhaân haäu , giaøu tình thöông yeâu con ngöôøi ... + Nhôø lôøi noùi vaø suy nghó cuûa caäu . - 2 HS ñoïc tieáp noái nhau ñoïc - Ñoïc thaàm , thaûo luaän caëp ñoâi . - HS tieáp noái nhau phaùt bieåu ñeán khi coù caâu traû lôøi ñuùng . - Laéng nghe , theo doõi , ñoïc laïi . + Ta caàn keå laïi lôøi noùi vaø yù nghó cuûa nhaân vaät ñeå thaáy roõ tính caùch cuûa nhaân vaät . + Coù 2 caùch : lôøi daãn tröïc tieáp vaø lôøi daãn giaùn tieáp . - 3 HS ñoïc ghi nhôù, caû lôùp ñoïc thaàm. - HS neâu nhaän xeùt. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 caâu naøo laø daãn giaùn tieáp ? 4.Luyeän taäp * Baøi 1 : Hoaït ñoäng nhoùm 2 - GV treo baûng phuï ghi saün BT1 SGK/32. - Goïi HS ñoïc noäi dung . - GV nhaéc HS:+ Lôøi daãn tröïc tieáp thöôøng ñaët trong daáu ngoaëc keùp, hoaëc daáu hai chaám vaø gaïch ngang ñaàu doøng. + Lôøi daãn giaùn tieáp : khoâng ñöôïc ñaët trong daáu ngoaëc keùp, hay daáu gach ngang ñaàu doøng vaø tröôùc noù coù theå coù theâm töø: raèng, laø vaø daáu hai chaám. - GV phaùt phieáu maãu cho HS. - Yeâu caàu HS sinh hoaït nhoùm 2, ghi ra phieáu. - GV theo doõi vaø nhaän xeùt. - GV choát laïi baèng caùch môøi 2 HS laøm baøi ñöùng leân trình baøy keát quaû. - GV nhaän xeùt. - Goïi HS chöõa baøi : HS döôùi lôùp nhaän xeùt , boå sung * Baøi 2: Hoaït ñoäng caù nhaân - GV treo baûng phuï ghi saün BT2 SGK/32 - Goïi HS ñoïc noäi dung . - GV gôïi yù :Muoán chuyeån lôøi daãn giaùn tieáp thaønh lôøi noùi tröïc tieáp thì phaûi naém vöõng ñoù laø lôøi noùicuûa ai, noùi vôùi ai, khi chuyeån phaûi : + Thay ñoåi caùch xöng hoâ. + Ñaët lôøi noùi sau daáu hai chaám, môû ngoaëc keùp hoaëc sau daáu hai chaám, xuoáng doøng, gaïch ñaàu doøng. - GV goïi 1 HS gioûi laøm thöû caâu thöù nhaát. - GV yeâu caàu HS laøm VBT, phaùt phieáu cho 2 HS gioûi. - GV theo doõi, chaám baøi. - GV choát laïi lôøi giaûi nhö SGV/89. 14 - 1 HS ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm. - HS laéng nghe. - Duøng buùt chì gaïch 1 gaïch döôùi lôøi daãn tröïc tieáp , gaïch 2 gaïch döôùi lôøi daãn giaùn tieáp . - 2 HS nhaän phieáu. - 2 HS thaûo luaän vaø ghi vaøo phieáu. - HS phaùt bieåu vaø nhaän xeùt. - HS daùn phieáu leân baûng vaø ñoïc keát quaû. + Lôøi daãn giaùn tieáp : bò choù soùi ñuoåi . + Lôøi daãn tröïc tieáp : Coøn tôù ........................ oâng ngoaïi . Theo tôù , toát nhaát ......... vôùi boá meï . - 1HS ñoïc noäi dung . - HS laéng nghe. - 1 HS laøm maãu. - HS laøm baøi. - 2 HS gioûi trình baøy baøi leân baûng, ñoïc. - HS theo doõi, nhaän xeùt. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 * Baøi 3 : Laøm vieäc caû lôùp - Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi. - GV gôïi yù:Baøi taäp naøy yeâu caàu caùc em laøm ngöôïc vôùi baøi taäp treân. Muoán laøm ñuùng baøi taäp , em caàn xaùc ñònh roõ lôøi noùi ñoù laø cuûa ai noùi vôùi ai. khi chuyeån phaûi thay ñoåi xung hoâ. Boû daáu ngoaëc keùp hoaëc daáu gaïch ñaàu doøng , goäp laïi lôøi keå vôùi lôøi nhaân vaät . - Yeâu caàu 1 HS gioûi laøm maãu 1 lôøi daãn tröïc tieáp thaønh giaùn tieáp - GV choát laïi nhö SGV/89. D.Cuûng coá, daën doø: - Goïi HS ñoïc ghi nhôù. - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Veà nhaø laøm laïi baøi 2 , 3 vaøo vôû - Chuaån bò baøi: Vieát thö. - 1 HS ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm. - Laéng nghe. - 1 HS gioûi laøm maãu. - Caû lôùp laøm vaøo VBT. - Nhaän xeùt, boå sung. - 1 HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. Tieát 6 VIEÁT THÖ I. MUÏC TIEÂU: - Naém chaéc muïc ñích cuûa vieäc vieát thö, noäi dung cô baûn vaø keát caáu thoâng thöôøng cuûa moät böùc thö (ND Ghi nhôù). - Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå vieát ñöôïc böùc thö thaêm hoûi, trao ñoåi thoâng tin vôùi baïn (muïc III). II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1 Baûng phuï vieát saün phaàn ghi nhôù . 2 Baûng lôùp vieát saün ñeà baøi phaàn luyeän taäp . 3 Giaáy khoå lôùn ghi saün caâu hoûi + buùt daï . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng daïy A. oån ñònh : - Yeâu caàu HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi HS ñoïc ghi nhôù. - Caàn keå laïi lôøi noùi, yù nghó cuûa nhaân vaät ñeå laøm gì? - Goïi 2 HS ñoïc baøi laøm baøi 1, 2 . 15 Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 1 HS traû lôøi caâu hoûi . - 2 HS ñoïc . - Laéng nghe . Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS . C. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: Hoûi:+ Khi muoán lieân laïc vôùi ngöôøi thaân ôû xa,chuùng ta laøm caùch naøo ? - Vaäy vieát moät böùc thö caàn chuù yù nhöõng ñieàu gì ? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em traû lôøi caâu hoûi naøy . 2. Phaàn nhaän xeùt * Baøi taäp 1, 2: Hoaït ñoäng nhoùm 2 - Yeâu caàu HS ñoïc laïi baøi Thö thaêm baïn SGK/25 - Hoûi : + Baïn Löông vieát thö cho baïn Hoàng ñeå laøm gì ? + Khi muoán lieân laïc vôùi ngöôøi thaân ôû xa, chuùng ta coù theå goïi ñieän , vieát thö . - 1 HS ñoïc , caû lôùp ñoïc thaàm. +....chia buoàn vì qua traän luït Boá baïn Hoàng ñaõ hy sinh. + Ñeå thaêm hoûi, ñeå thoâng baùo tình hình , trao ñoåi yù kieán , baøy toû tình caûm . - HS ñoïc. + Theo em , ngöôøi ta vieát thö ñeå laøm gì ? - Yeâu caàu sinh hoaït nhoùm 2 - Yeâu caàu : Ñoïc thaàm laïi böùc thö Löông göûi cho Hoàng vaø cho bieát: ñeå thöïc hieän muïc ñích treân moät böùc thö caàn coù noäi dung gì? - GV gôïi yù theâm:nhö SGV/93. - HS döïa vaøo caâu hoûi ñeå thaûo luaän. - Ñaïi dieän nhoùm phaùt bieåu. - HS nghe vaø phaùt bieåu. + Noäi dung böùc thö caàn : Neâu lí do vaø muïc ñích vieát thö . Thaêm hoûi ngöôøi nhaän thö . Thoâng baùo tình hình ngöôøi vieát thö . Neâu yù kieán caàn trao ñoåi hoaëc baøy toû tình caûm . + Ñaàu thö: ghi ñòa ñieåm, thôøi gian vieát thö, lôøi chaøo xöng hoâ. + Qua böùc thö , em nhaän xeùt gì veà phaàn Môû + Keát thuùc ghi lôøi chuùc , lôøi höùa ñaàu vaø phaàn Keát thuùc ? heïn ... 3. Ghi nhôù - Treo baûng phuï vaø yeâu caàu HS ñoïc . 4. Luyeän taäp * Tìm hieåu ñeà - 3 HS ñoïc , caû lôùp ñoïc thaàm. 16 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 - GV ghi ñeà baøi leân baûng. - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi . - GV ñaët caâu hoûi vaø gaïch chaân döôùi nhöõng töø quan troïng. + Baøi thuoäc theå loaïi vaên gì ? + Ñeà baøi yeâu caàu vieát thö cho ai ? + Muïc ñích vieát thö ? + khi vieát thö cho baïn caàn duøng lôøi xöng hoâ nhö theá naøo ? - Goïi HS laøm thöû lôøi xöng hoâ. - GV nhaéc sau lôøi xöng hoâ phaûi duøng daáu chaám caûm. - Thaêm hoûi baïn nhöõng gì? + Em caàn keå cho baïn nhöõng gì veà tình hình ôû lôùp, tröôøng mình ? + Em neân chuùc , höùa heïn vôùi baïn ñieàu gì ?( - Yeâu caàu HS vieát ra giaáy nhaùp nhöõng yù caàn vieát trong laù thö. - Goïi HS trình baøy mieäng laù thö döïa vaøo daøn yù. * Vieát thö - Yeâu caàu HS döïa vaøo gôïi yù treân baûng ñeå vieát thö . - Yeâu caàu HS vieát . Nhaéc HS duøng nhöõng töø ngöõ thaân maät , gaàn guõi , tình caûm baïn beø chaân thaønh . - Goïi HS ñoïc laù thö mình vieát . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS vieát toát . D. Cuûng coá, daën doø:Ø - Goïi HS ñoïc laïi ghi nhôù. - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Daën doø HS veà nhaø vieát laïi böùc thö vaøo vôû vaø chuaån bò baøi : Coát truyeän. Tuaàn 4 Tieát 7 I. MUÏC TIEÂU: - 1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK . - HS noái tieáp nhau traû lôøi. - HS khaùc nhaän xeùt, boå sung. - HS suy nghó vaø vieát ra nhaùp . - 1 HS trình baøy. - Vieát baøi . - 3 HS ñoïc . - 1 HS ñoïc. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. COÁT TRUYEÄN 17 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 - Hieåu theá naøo laø coát truyeän vaø ba phaàn cô baûn cuûa coát truyeän: môû ñaàu, dieãn bieán, keát thuùc (ND Ghi nhôù). - Böôùc ñaàu bieát saép xeáp caùc söï vieäc chính cho tröôùc thaønh coát truyeän Caây kheá vaø luyeän taäp keå laïi truyeän ñoù (BT muïc III). II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1 Giaáy khoå to + buùt daï . 2 Hai boä baêng giaáy – moãi boä goàm 6 baêng giaáy vieát caùc söï vieäc ôû baøi 1 . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng daïy A. oån ñònh : - Yeâu caàu HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ : - Moät böùc thö thöôøng goàm nhöõng phaàn naøo ? Haõy neâu noäi dung cuûa moãi phaàn . - Goïi HS ñoïc laïi böùc thö maø mình vieát cho baïn. - Nhaän xeùt cho ñieåm töøng HS . C. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi - Trong chuoãi söï vieäc coù ñaàu coù cuoái aáy coù moät noàng coát trong moãi caâu chuyeän . Noàng coát aáy goïi laø gì ? Ñeå traû lôøi caâu hoûi ñoù caùc em hoïc baøi coát truyeän . - GV ghi töïa leân baûng. 2. Phaàn nhaän xeùt * Baøi 1 ,2 : Hoaït ñoäng nhoùm 4 - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi . - Hoûi : Theo em theá naøo laø söï vieäc chính ? - Phaùt giaáy + buùt daï cho töøng nhoùm . Yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc laïi truyeän Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu vaø tìm caùc söï vieäc chính . - GV ñi giuùp ñôõ töøng nhoùm . Nhaéc nhôû HS chæ ghi moät söï vieäc baèng moät caâu . - Nhoùm xong tröôùc daùn phieáu leân baûng , caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt , boå sung . 18 Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 1 HS traû lôøi caâu hoûi . - 1 HS ñoïc . - Laéng nghe . - 1HS nhaéc laïi töïa baøi. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng . - HS neâu. - Hoaït ñoäng trong nhoùm . - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt , boå sung . - 2 HS ñoïc laïi phieáu ñuùng . Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 - GV theo doõi vaø choát laïi ( nhö SGV/109) - GV treo baûng phuï coù lôøi giaûi. - Chuoãi caùc söï vieäc nhö baøi 1 ñöôïc goïi laø coát truyeän cuûa truyeän Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu . - Vaäy coát truyeän laø gì ? * Baøi 3: Thaûo luaän nhoùm ñoâi. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu . - Yeâu caàu HS thaûo luaän theo caëp traû lôøi caùc caâu hoûi sau : + Söï vieäc 1 cho em bieát ñieàu gì ? + Söï vieäc 2 , 3 , 4 keå laïi nhöõng chuyeän gì ? + Söï vieäc 5 noùi leân ñieàu gì ? - Keát luaän :Nhö SGV/109 - Hoûi : Coát truyeän thöôøng coù nhöõng phaàn naøo ? 3. Ghi nhôù - Goïi HS ñoïc phaàn Ghi nhôù . - Yeâu caàu HS môû SGK trang 30 . ñoïc caâu chuyeän Chieác aùo raùch vaø tìm coát truyeän cuûa caâu chuyeän . - Nhaän xeùt , khen nhöõng HS hieåu baøi . 4. Luyeän taäp * Baøi 1 : Laøm vieäc nhoùm ñoâi. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung . - Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi vaø saép xeáp caùc söï vieäc baèng caùch ñaùnh daáu theo soá thöù töï 1 , 2, 3, 4 , 5 , 6 . - Goïi HS leân baûng xeáp thöù töï caùc söï vieäc baèng baêng giaáy . Caû lôùp nhaän xeùt . - Keát luaän : 1b – 2d – 3a – 4c – 5e – 6g. * Baøi 2: Laøm vieäc nhoùm 4 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu . - Yeâu caàu HS taäp keå laïi truyeän trong nhoùm - Toå chöùc cho HS thi keå . + Laàn 1 :GV toå chöùc cho HS thi keå baèng caùch keå laïi ñuùng caùc söï vieäc ñaõ saép xeáp . 19 - HS traû lôøi. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu . - 2 HS ngoài cuøng baøn thaûo luaän vôùi nhau. - HS noái tieáp nhau traû lôøi. - Coù 3 phaàn : phaàn môû ñaàu , phaàn dieãn bieán , phaàn keát thuùc . - 2 HS ñoïc phaàn Ghi nhôù . - 1 HS ñoïc thaønh tieáng . + Suy nghó tìm coát truyeän . - 1 HS ñoïc thaønh tieáng . - Thaûo luaän vaø laøm baøi . -2 HS leân baûng xeáp, HS döôùi lôùp nhaän xeùt. - Ñaùnh daáu baèng buùt chì vaøo vôû . - 1 HS ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu trong SGK - Taäp keå trong nhoùm . Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê THị Hồng Gấm – Giáo án Tập làm văn 4 + Laàn 2 :GV toå chöùc cho HS thi keå baèng caùch theâm bôùt moät soá caâu vaên , hình aûnh , lôøi noùi ñeå caâu chuyeän theâm haáp daãn , sinh ñoäng . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . D .Cuûng coá – daën doø: - Hoûi : Caâu chuyeän Caây Kheá khuyeân chuùng ta ñieàu gì ? - Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe vaø chuaån bò baøi :luyeän taäp xaây döïng coát truyeän - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 8 - 1 HS traû lôøi - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. LUYEÄN TAÄP XAÂY DÖÏNG COÁT TRUYEÄN I. MUÏC TIEÂU: Döïa vaøo gôïi yù veà nhaân vaät vaø chuû ñeà (SGK), xaây döïng ñöôïc coát truyeän coù yeáu toá töôûng töôïng gaàn guõi vôùi löùa tuoåi thieáu nhi vaø keå laïi vaén taét caâu chuyeän ñoù. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baûng lôùp vieát saün ñeà baøi vaø caâu hoûi gôïi yù . - Giaáy khoå to + buùt daï III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng daïy A. oån ñònh : - Yeâu caàu HS haùt moät baøi vaø giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ : - Theá naøo laø coát truyeän? Coát truyeän thöôøng coù nhöõng phaàn naøo ? - Goïi HS keå laïi chuyeän Caây kheá - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS . C . Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi - Tieát taäp laøm vaên hoâm nay caùc em seõ luyeän taäp: xaây döïng coát truyeän . - GV ghi töïa leân baûng. Hoaït ñoäng hoïc - Caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 1 HS traû lôøi caâu hoûi . - 1 HS keå laïi - Laéng nghe . - 1 HS nhaéc laïi töïa baøi. 20
- Xem thêm -