Tài liệu Giao an su 8 chuan

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Tuaàn 1 Tieát 1 Phaàn moät LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI Ngaøy soaïn: 20/8/2011 Ngaøy daïy: 22-25/8/2011 LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI CAÄN ÑAÏI (TÖØ GIÖÕA THEÁ KÆ XVI ÑEÁN NAÊM 1917) Chöông I THÔØI KÌ XAÙC LAÄP CUÛA CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN (TÖØ GIÖÕA THEÁ KÆ XVI ÑEÁN NÖÛA SAU THEÁ KÆ XIX) Baøi 1 NHÖÕNG CUOÄC CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN ÑAÀU TIEÂN I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Nguyeân nhaân, dieãn bieán, tính chaát, yù nghóa cuûa cuoäc caùch maïng Haø Lan giöõa theá kæ XVI, caùch maïng Anh giöõa theá kæ XVII,chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó vaø vieäc thaønh laäp Hôïp chuùng quoác Hoa Kì. - Caùc khaùi nieäm cô baûn trong baøi, chuû yeáu laø khaùi nieäm “ Caùch maïng tö saûn”. 2. Kó naêng Reøn luyeän kæ naêng söû duïng baûn ñoà,tranh aûnh; ñoäc laäp laøm vieäc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà, ñaëc bieät laø caâu hoûi vaø caùc baøi taäp. 3. Tö töôûng - Nhaän thöùc ñuùng ñaén vai troø cuûa quaàn chuùng nhaân daân trong caùc cuoäc caùch maïng. - Nhaän thaáy chuû nghóa tö baûn coù maët tieán boä, nhöng vaãn laø cheá ñoä boùc loät, thay theá cho cheá ñoä phong kieán. II. THIEÁT BÒ - Baûn ñoà theá giôùi. - Löôïc ñoà cuoäc noäi chieán ôû Anh. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ Kieåm tra saùch vôû cuûa hoïc sinh. 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi môùi Trong chöông trình lòch söû lôùp 7 chuùng ta ñaõ tìm hieåu xaõ hoäi phong kieán. Nhöõng maâu thuaãn gay gaét giöõa taàng lôùp môùi vôùi cheá ñoä phong kieán trong loøng cheá ñoä phong kieán ñaõ suy yeáu ñoøi hoûi phaûi ñöôïc giaûi quyeát baèng moät cuoäc caùch maïng tö saûn laø taát yeáu. Vaäy caùc cuoäc caùch maïng tö saûn ñaõ dieãn ra nhö theá naøo ? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua noäi dung baøi hoâm nay. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng bieán ñoåi lôùn veà kinh teá, xaõ hoäi ôû Taây AÂu trong caùc theá kæ XV-XVII. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Haõy neâu nhöõng bieåu hieän môùi veà kinh teá, xaõ hoäi ôû Taây AÂu trong caùc theá kæ XV – XVII. HS: Traû lôøi KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT I. SÖÏ BIEÁN ÑOÅI VEÀ KINH TEÁ, XAÕ HOÄI TAÂY AÂU TRONG CAÙC THEÁ KÆ XV - XVII. CAÙCH MAÏNG HAØ LAN THEÁ KÆ XVI 1. Moät neàn saûn xuaát môùi ra ñôøi. a. Kinh teá: - Ñeán theá kæ XV, nhieàu coâng tröôøng thuû coâng nhö deät vaûi, luyeän kim, naáu ñöôøng…coù thueâ möôùn nhaân coâng, bieán Taây AÂu thaønh nhöõng trung taâm saûn xuaát vaø 1 GV: Giai caáp tö saûn coù theá löïc lôùn veà kinh teá nhöng treân thöïc teá hoï vaãn laø giai caáp bò trò, bò cheá ñoä phong kieán kìm haõm, cheøn eùp . Vì vaäy, maâu thuaãn giöõa giai caáp tö saûn vaø nhaân daân noùi chung vôùi cheá ñoä phong kieán raát gay gaét. Ñaây laø nguyeân nhaân saâu xa laøm buøng noå caùc cuoäc caùch maïng tö saûn. Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân/Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nguyeân nhaân, dieãn bieán vaø yù nghóa cuûa Caùch maïng Haø Lan. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán caùch maïng Haø Lan ? HS: Traû lôøi GV: Chæ treân baûn ñoà vuøng ñaát Neâ-ñeùc-lan coù neàn kinh teá chuû nghóa tö baûn phaùt trieån maïnh nhöng do phong kieán Taây Ban Nha thoáng trò ñaõ kìm haõm söï phaùt trieån naøy. GV: Dieãn bieán cuûa caùch maïng ? HS: Döïa vaøo SGK trình baøy GV: YÙ nghóa ? HS: Traû lôøi Hoaït ñoâng 1: Caù nhaân * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nguyeân nhaân cuûa Caùch maïng tö saûn Anh. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán Caùch maïng tö saûn Anh? HS: Traû lôøi Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc dieãn bieán cuûa caùch maïng tö saûn Anh. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Döïa vaøo löôïc ñoà ñeå trình baøy. GV: Cuoäc noäi chieán chia laøm maáy giai ñoaïn, laø nhöõng giai ñoaïn naøo? HS: Döïa vaøo SGK traû lôøi GV: Söû duïng hình 2 SGK ñeå töôøng thuaät quang caûnh xöû töû vua Saùc-lô I. GV: Cuoäc ñaûo chính 1688 daãn ñeán keát quaû gì? HS: Cheá ñoä quaân chuû laäp hieán ra ñôøi. Hoaït ñoäng 3: Caù nhaân * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc yù nghóa lòch söû cuûa caùch maïng tö saûn Anh. buoân baùn lôùn. b. Xaõ hoäi - Hình thaønh hai giai caáp môùi: tö saûn vaø voâ saûn. - Maâu thuaãn giöõa giai caáp tö saûn vaø nhaân daân noùi chung vôùi cheá ñoä phong kieán raát gay gaét. 2. Caùch maïng Haø Lan theá kæ XVI a. Nguyeân nhaân: Vöông quoác Taây Ban Nha ra söùc ngaên caûn söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá tö baûn chuû nghóa ôû Neâ-ñeùc lan. b. Dieãn bieán - Nhieàu cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân Neâ-ñeùc-lan, ñænh cao laø naêm 1566. - Naêm 1581, caùc tænh mieàn Baéc Neâ-ñeùc-lan thaønh laäp "Caùc tænh lieân hieäp (sau laø Coäng hoøa Haø Lan). - Naêm 1648, neàn ñoäc laäp cuûa Haø Lan ñöôïc coâng nhaän. c. YÙ nghóa - Laø cuoäc caùch maïng tö saûn ñaàu tieân treân theá giôùi. - Ñaõ laät ñoå aùch thoáng trò cuûa thöïc daân Taây Ban Nha, môû ñöôøng cho chuû nghóa tö baûn phaùt trieån. II. CAÙCH MAÏNG ANH GIÖÕA THEÁ KÆ XVII 1. Söï phaùt trieån cuûa chuû nghóa tö baûn ôû Anh - Nguyeân nhaân cuûa Caùch maïng tö saûn Anh: + Neàn kinh teá tö baûn chuû nghóa phaùt trieån maïnh. + Nhieàu quyù toäc phong kieán ñaõ chuyeån sang kinh doanh theo con ñöôøng tö baûn. + Cheá ñoä phong kieán tieáp tuïc kìm haõm giai caáp tö saûn vaø quyù toäc môùi. 2. Tieán trình caùch maïng a. Giai ñoaïn 1 (1642 – 1648) - Naêm 1642, noäò chieán buøng noå. - Naêm 1648, quaân ñoäi nhaø vua bò ñaùnh baïi. b. Giai ñoaïn 2 (1649 – 1688) - Ngaøy 30/1/1649, vua Saùc-lô I bò xöû töû. Nöôùc Anh chuyeån sang neàn coäng hoøa vaø caùch maïng ñaït tôùi ñænh cao. - Naêm 1688, thieát laäp cheá ñoä quaân chuû laäp hieán 3. YÙ nghóa lòch söû cuûa Caùch maïng tö saûn Anh theá kæ XVII - Ñöa nöôùc Anh phaùt trieån theo con ñöôøng tö baûn chuû nghóa. - Ñaùp öùng ñöôïc quyeàn lôïi cho giai caáp tö saûn vaø quyù 2 * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Caùch maïng Anh ñem laïi quyeàn lôïi cho ai ? Ai laõnh ñaïo caùch maïng ? Caùch maïng coù trieät ñeå khoâng? HS: Suy nghó traû lôøi toäc môùi. 4.Cuûng coá - Trình baøy dieãn bieán cuûa caùch maïng Haø Lan theá kæ XVI. - YÙ nghóa lòch söû cuûa caùch maïng tö saûn Anh theá kæ XVII ? 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ, naém vöõng noäi dung baøi, laøm baøi taäp. - Ñoïc tröôùc phaàn III/ Baøi 1, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. Tuaàn 1 Tieát 2 Ngaøy soaïn: 21/8/2011 Ngaøy daïy: 23-26/8/2011 Baøi 1 NHÖÕNG CUOÄC CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN ÑAÀU TIEÂN (tieáp theo) III. CHIEÁN TRANH GIAØNH ÑOÄC LAÄP CUÛA CAÙC THUOÄC ÑÒA ANH ÔÛ BAÉC MÓ I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Nguyeân nhaân, dieån bieán, tính chaát, yù nghóa cuûa cuoäc caùch maïng Haø Lan giöõa theá kæ XVI, caùch maïng Anh giöõa theá kæ XVII,chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó vaø vieäc thaønh laäp Hôïp chuùng quoác Hoa Kì. Caùc khaùi nieäm cô baûn trong baøi, chuû yeáu laø khaùi nieäm “ Caùch maïng tö saûn”. 2. Tö töôûng - Nhaän thöùc ñuùng ñaén vai troø cuûa quaàn chuùng nhaân daân trong caùc cuoäc caùch maïng. - Nhaän thaáy chuû nghóa tö baûn coù maët tieán boä, nhöng vaãn laø cheá ñoä boùc loät, thay theá cho cheá ñoä phong kieán. 3. Kæ naêng Reøn luyeän kæ naêng söû duïng baûn ñoà,tranh aûnh; ñoäc laäp laøm vieäc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà, ñaëc bieät laø caâu hoûi vaø caùc baøi taäp. II. THIEÁT BÒ - Baûn ñoà theá giôùi. - Löôïc ñoà chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ - Trình baøy dieãn bieán cuûa caùch maïng Haø Lan theá kæ XVI. - YÙ nghóa lòch söû cuûa caùch maïng tö saûn Anh theá kæ XVII ? 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi môùi Sau khi Coâ-loâm-boâ tìm ra chaâu Mó, ngöôøi Anh ñaõ chieám Baéc Mó, laäp ra 13 thuoäc ñòa. Theá kæ XVIII ñaõ noå ra cuoäc chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa ñoù. Hoâm nay, chuùng ta tìm hieåu phaàn III. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT 1. Tình hình caùc thuoäc ñòa. Nguyeân nhaân cuûa cuoäc chieán tranh 3 HS caàn naém ñöôïc vaøi neùt veà tình hình 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Duøng löôïc ñoà giôùi thieäu vò trí 13 thuoäc ñòa. GV: Vì sao maâu thuaãn giöõa thuoäc ñòa vaø chính quoác naûy sinh? HS: Thöïc daân Anh tìm caùch ngaên caûn söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá coâng, thöông nghieäp... GV: Maâu thuaãn thuoäc ñòa vaø chính quoác daãn ñeán chieán tranh. Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc dieãn bieán cuûa cuoäc chieán tranh. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: trình baøy dieãn bieán chính cuûa cuoäc chieán tranh. GV yeâu caàu HS quan saùt hình 4 trong SGK giôùi thieäu theâm veà G.Oa-sinh-tôn. Hoaït ñoâng 3: Caù nhaân/Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc keát quaû vaø yù nghóa cuûa cuoäc chieán tranh. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Keát quaû ? HS: Traû lôøi GV: Neâu noäi dung chính cuûa Hieán phaùp 1787 ? HS: Döïa vaøo SGK traû lôøi GV: YÙ nghóa ? GV sô keát baøi: Maâu thuaãn giöõa cheá ñoä phong kieán vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn saûn xuaát tö baûn chuû nghóa daãn ñeán nhieàu cuoäc caùch maïng tö saûn noå ra. Nhaân daân coù vai troø raát quan troïng, quyeát ñònh thaéng lôïi cuûa caùch maïng. - Neàn kinh teá tö baûn chuû nghóa ôû 13 thuoäc ñòa phaùt trieån maïnh, nhöng thöïc daân Anh laïi tìm moïi caùch ngaên caûn, kìm haõm. - Maâu thuaãn giöõa thuoäc ñòa vaø chính quoác. 2. Dieãn bieán cuûa cuoäc chieán tranh - 12/1773, nhaân daân caûng Boâ-xtôn phaûn ñoái cheá ñoä thueá cuûa Anh. - Naêm 1774, Hoäi nghò luïc ñòa ôû Phi-la-ñen-phi-a. - 4/1775, cuoäc chieán tranh buøng noå. - Ngaøy 4-7-1776, baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp ñöôïc coâng boá, xaùc ñònh quyeàn cuûa con ngöôøi vaø quyeàn ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc ñòa. - 10/1777, quaân 13 thuoäc ñòa giaønh thaéng lôïi lôùn ôû Xara-toâ-ga. - Naêm 1783, thöïc daân Anh phaûi kí Hieäp öôùc Veùc-xai, coâng nhaän neàn ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc ñòa. 3. Keát quaû vaø yù nghóa cuoäc Chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó. - Keát quaû: + Anh thöøa nhaän neàn ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc ñòa vaø Hôïp chuùng quoác Mó ra ñôøi. + Naêm1787, Mó ban haønh Hieán phaùp. - YÙ nghóa: + Laø cuoäc caùch maïng tö saûn, ñaõ thöïc hieän ñöôïc hai nhieäm vuï cuøng moät luùc laø laät ñoå aùch thoáng trò cuûa thöïc daân vaø môû ñöôøng cho chuû nghóa tö baûn phaùt trieån. 4. Cuûng coá Em haõy trình baøy dieãn bieán cuoäc chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa caùc nöôùc thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó. 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp sau: Laäp nieân bieåu chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó. - Xem tröôùc phaàn I vaø II/ Baøi 2, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. Tuaàn 2 I. MUÏC TIEÂU Tieát 3 Baøi 2 CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN PHAÙP (1789 - 1794) 4 Ngaøy soaïn: 27/8/2011 Ngaøy daïy: 29/8-01/9/2011 1. Kieán thöùc Nhöõng tieàn ñeà daãn ñeán caùch maïng tö saûn Phaùp 1789. Nhöõng söï kieän cô baûn veà dieån bieán cuûa caùch maïng qua caùc giai ñoaïn. Vai troø cuûa quaàn chuùng nhaân daân trong vieäc phaùt trieån vaø thaéng lôïi cuûa cuoäc caùch maïng. 2. Kó naêng Söû duïng löôïc ñoà, laäp nieân bieåu, thoáng keâ... 3. Tö töôûng - Nhaän thöùc ñöôïc tính chaát haïn cheá cuûa caùch maïng tö saûn. - Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra töø cuoäc caùch maïng. II. THIEÁT BÒ - Baûn ñoà nöôùc Phaùp. - Tranh aûnh trong SGK. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ Em haõy cho bieát keát quaû vaø yù nghóa cuoäc Chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó ? 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi môùi Caùch maïng tö saûn ñaõ thaønh coâng ôû nhieàu nöôùc vaø ñang tieáp tuïc noå ra, trong ñoù nöôùc Phaùp vaø ñaït ñeán söï phaùt trieån cao. Vì sao caùch maïng noå ra, cuoäc caùch maïng naøy ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû nhö theá naøo ? Ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoïc hoâm nay. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà tình hình kinh teá. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Tình hình kinh teá nöôùc Phaùp tröôùc caùch maïng ? HS: Traû lôøi GV: Nguyeân nhaân laïc haäu do ñaâu ? HS: Söï boùc loät cuûa ñòa chuû, phong kieán Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân/Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà tình hình chính trò-xaõ hoäi. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Tình hình chính trò nöôùc Phaùp tröôùc caùch maïng nhö theá naøo ? HS: Traû lôøi GV: Xaõ hoäi Phaùp luùc baáy giôø goàm nhöõng ñaúng caáp naøo? HS: Traû lôøi GV: Cho HS quan saùt H5 SGK. Hoaït ñoâng 1: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT I. NÖÔÙC PHAÙP TRÖÔÙC CAÙCH MAÏNG 1. Tình hình kinh teá - Noâng nghieäp: vaãn laïc haäu, naêng suaát thaáp. - Coâng thöông nghieäp: ñaõ phaùt trieån nhöng laïi bò cheá ñoä phong kieán caûn trôû, kìm haõm. 2. Tình hình chính trò-xaõ hoäi - Chính trò: Phaùp vaãn nöôùc quaân chuû chuyeân cheá do vua Lu-i XVI ñöùng ñaàu. - Xaõ hoäi: Toàn taïi ba ñaúng caáp laø Taêng löõ, Quí toäc vaø Ñaúng caáp thöù ba, maâu thuaãn vôùi nhau gay gaét. 3. Ñaáu tranh treân maët traän tö töôûng - Ñaïi dieän cho traøo löu trieát hoïc aùnh saùng: Moâng-te- 5 HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà ñaáu tranh tö töôûng. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá cuõng bò toá caùo, pheâ phaùn gaây gaét trong lónh vöïc vaên hoùa, tö töôûng qua traøo löu trieát hoïc aùnh saùng. Ñaïi dieän cho traøo löu ñoù laø nhöõng ai ? HS: Döïa vaøo SGK traû lôøi GV: Quan saùt H6,7,8 vaø ñoïc kó caâu noùi cuûa 3 oâng roài ruùt ra noäi dung chuû yeáu trong tö töôûng cuûa caùc oâng ? HS: Traû lôøi Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nguyeân nhaân tröïc tieáp daãn tôùi buøng noå cuoäc caùch maïng. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Nguyeân nhaân tröïc tieáp daãn tôùi buøng noå cuoäc caùch maïng ? HS: Döïa vaøo SGK traû lôøi Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc môû ñaàu thaéng lôïi cuûa caùch maïng. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Khôûi nghóa noâng daân baét ñaàu buøng noå naêm 1788,1789 chöùng toû maâu thuaån xaõ hoäi caàn tieáp tuïc giaûi quyeát. Ngaøy 5/5/1789 hoäi nghò 3 ñaúng caáp ñöôïc tieán haønh nhöng khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà ñaët ra laøm maâu thuaãn giöõa nhaø vua vaø ñaúng caáp thöù ba leân ñeán toät ñænh GV: Caùch maïng buøng noå nhö theá naøo ? HS: Quan saùt hình 9 ñeå töôøng thuaät cuoäc taán coâng phaù nguïc Ba-xti ngaøy 14-7-1789. xki-ô, Voân-te, Ruùt -xoâ - Noäi dung chuû yeáu : Kòch lieät toá caùo vaø leân aùn cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá cuûa Lu-i XVI. - Cuoäc ñaáu tranh treân lónh vöïc tö töôûng ñaõ thuùc ñaåy caùch maïng sôùm buøng noå. II. CAÙCH MAÏNG BUØNG NOÅ 1. Söï khuûng hoaûng cuûa cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá - Do aên chôi xa xæ, vua Lu-i XVI ñaõ lieân tieáp taêng thueá. - Maâu thuaãn giöõa noâng daân vôùi cheá ñoä phong kieán vì theá caøng trôû neân gay gaét. 2. Môû ñaàu thaéng lôïi cuûa caùch maïng - 5-5-1789, Lu-i XVI laïi trieäu taäp Hoäi nghò ba ñaúng caáp ñeå taêng thueá. Nhöng ñaïi dieän cuûa Ñaúng caáp thöù ba kòch lieät phaûn ñoái. - Ngay laäp töùc, nhaø vua vaø quyù toäc duøng quaân ñoäi ñeå uy hieáp. - 14-7-1789, quaàn chuùng nhaân daân keùo ñeán taán coâng vaø chieám phaùo ñaøi-nhaø tuø Ba-xti. Hoï laøm chuû caùc cô quan quan troïng cuûa thaønh phoá. 4. Cuûng coá - Tình hình chính trò-xaõ hoäi vaø ñaáu tranh treân maët traän tö töôûng ? - Caùch maïng tö saûn Phaùp buøng noå nhö theá naøo ? 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp: Laäp nieân bieåu nhöõng söï kieän chính cuûa caùch maïng tö saûn Phaùp (1789 – 1794). - Xem tröôùc phaàn III/Baøi 2, traû lôøi caùc caâu hoûi trong baøi Tuaàn 2 Tieát 4 Ngaøy soaïn: 28/8/2011 Ngaøy daïy: 30/8-03/9/2011 Baøi 2 CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN PHAÙP (1789 - 1794) (tieáp theo) III. SÖÏ PHAÙT TRIEÁN CUÛA CAÙCH MAÏNG I. MUÏC TIEÂU 6 1. Kieán thöùc - Nhöõng söï kieän cô baûn veà dieån bieán cuoäc caùch maïng phaùt trieån qua 3 giai ñoaïn. - YÙ nghóa cuûa cuoäc caùch maïng tö saûn Phaùp vaø nhöõng haïn cheá cuûa noù. 2. Kó naêng Söû duïng baûn ñoà, laäp nieân bieåu, baûng thoáng keâ, phaân tích so saùnh... 3. Tö töôûng Nhaän thöùc tính chaát haïn cheá cuoäc caùch maïng tö saûn, baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra töø cuoäc caùch maïng tö saûn Phaùp. II. THIEÁT BÒ Löôïc ñoà caùc löïc löôïng phaûn caùch maïng taán coâng nöôùc Phaùp. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ Em haõy cho bieát caùch maïng tö saûn Phaùp buøng noå nhö theá naøo ? 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi Thaéng lôïi cuoäc khôûi nghóa ngaøy 14-7-1789 phaù nguïc Ba-xti ñaõ môû ñaàu cho nhöõng thaéng lôïi tieáp theo cuûa caùch maïng Phaùp. Caùch maïng tieáp tuïc phaùt trieån nhö theá naøo ? Caùc em cuøng tìm hieåu qua tieát hoïc hoâm nay. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT 1. Cheá ñoä quaân chuû laäp hieán (14-7-1789 ñeán 10-8Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân/Caû lôùp 1792) * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà cheá ñoä quaân - Sau khi giaønh thaéng lôïi, phaùi Laäp hieán leân naém quyeàn. chuû laäp hieán. * Toå chöùc thöïc hieän: - 8-1789, thoâng qua Tuyeân ngoân Nhaân quyeàn vaø Daân GV: Thaéng lôïi ngaøy 14/7/1789 ñöa ñeán keát quaû gì ? quyeàn. HS suy nghó traû lôøi - 9-1791, Ban haønh Hieán phaùp, xaùc laäp cheá ñoä quaân GV: Sau khi naém chính quyeàn ñaïi tö saûn ñaõ laøm gì ? chuû laäp hieán. HS: Traû lôøi GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung Tuyeân ngoân. GV: Thaùng 4-1792...sang nöôùc Phaùp. Tröôùc tình hình - 10-8-1792, laät ñoå phaùi Laäp hieán, xoaù boû cheá ñoä ñoù, nhaân daân nöôùc Phaùp ñaõ laøm gì ? phong kieán. HS: Traû lôøi 2. Böôùc ñaàu cuûa neàn coäng hoaø (töø ngaøy 21-9-1792 Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp ñeán 2-6-1793) * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà böôùc ñaàu cuûa neàn coäng hoaø. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Tình hình nöôùc Phaùp nhö theá naøo sau cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân daân laät ñoå phaùi Laäp hieán ? HS: Traû lôøi GV: Cho HS quan saùt H10 ñeå bieát ñöôïc löïc löôïng - 21-9-1792, thieát laäp neàn coäng hoaø. - Naêm 1793, nöôùc Phaùp raát khoù khaên: noäi phaûn, ngoaïi phaûn caùch maïng taán coâng nöôùc Phaùp naêm 1793. GV; Tröôùc tình hình aáy, thaùi ñoä cuûa phaùi Gi-roâng- xaâm ñe doaï. ñanh ra sao? 7 HS: Traû lôøi GV: Quaàn chuùng nhaân daân Phaùp phaûi laøm gì? HS: Traû lôøi Hoaït ñoâng 1: Caù nhaân * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà chuyeân chính caùch maïng daân chuû Gia-coâ-banh. * Toå chöùc thöïc hieän: GV giôùi thieäu veà Roâ-be-spie qua H1 vaø yeâu caàu HS neâu nhöõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa oâng. HS: laø “ con ngöôøi khoâng theå mua chuoäc”. GV: Chính quyeàn caùch maïng ñaõ laøm gì ñeå oån ñònh tình hình vaø nguyeän voïng cuûa nhaân daân? GV: 27-7-1794, tö saûn phaûn caùch maïng tieán haønh ñaûo chính..Vì sao coù cuoäc ñaûo chính naøy ? HS: Ngaên chaën caùch maïng tieáp tuïc phaùt trieån vì sôï ñuïng chaïm ñeán quyeàn lôïi cuûa chuùng. Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà yù nghóa lòch söû cuûa cuoäc caùch maïng tö saûn Phaùp cuoái theá kæ XVIII * Toå chöùc thöïc hieän: HS: Thaûo luaän : Vì sao noùi caùch maïng tö saûn Phaùp laø caùch maïng trieät ñeå nhaát ? GV: Caùch maïng tö saûn Phaùp coù nhöõng haïn cheá gì ? HS: Chöa ñaùp öùng ñöôïc nhöõng…phong kieán. GV sô keát baøi: Caùch maïng Phaùp 1789 laø cuoäc caùch maïng tö saûn trieät ñeå nhaát. Tuy coù nhieàu haïn cheá, nhöng Caùch maïng Phaùp 1789 ñaõ ñeå laïi nhieàu baøi hoïc, kinh nghieäm. 4. Cuûng coá GV nhaéc laïi nhöõng noäi dung chính cuûa baøi. 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp 2 trong SGK. - Xem tröôùc phaàn I/baøi 3, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. Tuaàn 3 - Phaùi Gi-roâng-ñanh chæ lo cuûng coá quyeàn löïc. - 2-6-1793, laät ñoå phaùi Gi-roâng-ñanh. 3. Chuyeân chính caùch maïng daân chuû Gia-coâ-banh( 26-1793 ñeán 27-7-1794) - Sau khi laät ñoå phaùi Gi-roâng-ñanh, phaùi Gia-coâ-banh leân naém chính quyeàn. - Chính quyeàn caùch maïng ñaõ thi haønh nhieàu bieän phaùp quan troïng ñeå tröøng trò boïn phaûn caùch maïng, giaûi quyeát nhöõng yeâu caàu cuûa nhaân daân: xoaù boû moïi nghóa vuï cuûa noâng daân ñoái vôùi phong kieán, chia ruoäng ñaát cho noâng daân, quy ñònh giaù caùc maët haøng baùn cho daân ngheøo... - Phaùi Gia-coâ-banh cuõng ban haønh leänh toång ñoäng vieân. - 27-7-1794, tö saûn phaûn caùch maïng ñaûo chính. Caùch maïng keát thuùc. 4. YÙ nghóa lòch söû cuûa cuoäc caùch maïng tö saûn Phaùp cuoái theá kæ XVIII - Ñaõ laät ñoå ñöôïc cheá ñoä phong kieán, ñöa giai caáp tö saûn leân caàm quyeàn, môû ñöôøng cho chuû nghóa tö baûn phaùt trieån. - Quaàn chuùng nhaân daân laø löïc löôïng chuû yeáu ñöa caùch maïng ñaït tôùi ñænh cao vôùi neàn chuyeân chính daân chuû Gia-coâ-banh. Tieát 5 Ngaøy soaïn: 04/9/2011 Ngaøy daïy: 06-08/9/2011 Baøi 3 CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN ÑÖÔÏC XAÙC LAÄP TREÂN PHAÏM VI THEÁ GIÔÙI I. CAÙCH MAÏNG COÂNG NGHIEÄP I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Caùch maïng coâng nghieäp noå ra khôûi ñaàu ôû Anh vaø nhanh choùng lan roäng ra caùc nöôùc Phaùp, Ñöùc vaø caùc nöôùc tö baûn khaùc. 8 - Noäi dung vaø heä quaû cuûa cuoäc caùch maïng coâng nghieäp. 2. Kó naêng Khai thaùc keânh hình, keânh chöõ SGK, phaân tích söï kieän ñeå ruùt ra keát luaän, nhaän ñònh ñeå lieân heä thöïc teá. 3. Tö töôûng - Söï aùp böùc, boùc loät cuûa chuû nghóa tö baûn ñaõ gaây neân bao ñau khoå cho nhaân daân lao ñoäng treân toaøn theá giôùi. - Nhaân daân lao ñoäng thöïc söï laø ngöôøi saùng taïo, chuû nhaân cuûa caùc thaønh töïu kó thuaät, saûn xuaát. II. THIEÁT BÒ Söu taàm tranh aûnh, chuaån bò baûng phuï. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ: Em haõy neâu yù nghóa lòch söû cuûa Caùch maïng tö saûn Phaùp cuoái theá kæ XVIII. 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi môùi Ñaåy maïnh söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát laø con ñöôøng taát yeáu ôû taát caû caùc nöôùc tieán leân chuû nghóa tö baûn.Nhöng phaùt trieån saûn xuaát baèng caùch naøo? Tieán haønh caùch maïng coâng nghieäp coù giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà ñoù khoâng? Chuùng ta cuøng tìm hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc moät soá phaùt minh lôùn trong caùch maïng coâng nghieäp ôû Anh. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Quan saùt hình 12, 13, em haõy cho bieát caùch saûn xuaát vaø naêng suaát lao ñoäng khaùc nhau ra sao? GV: Theo em, ñieàu gì seõ xaûy ra trong ngaønh deät cuûa Anh khi maùy keùo sôïi Gien-ni ñöôïc söû duïng roäng raõi? HS: Thuùc ñaåy naêng suaát lao ñoäng trong ngaønh deät, ñoøi hoûi tieáp tuïc caûi tieán, phaùt minh maùy moùc. GV: Khi maùy keùo sôïi Gien-ni ñöôïc söû duïng roäng raõi daãn ñeán tình traïng thöøa sôïi, sôïi dö thöøa ñoøi hoûi phaûi caûi tieán loaïi maùy naøo? GV: Vì sao maùy moùc ñöôïc söû duïng roäng raõi trong giao thoâng vaän taûi ? HS: Nhu caàu chuyeån nguyeân vaät lieäu, haøng hoaù. GV: Keát quaû cuoäc caùch maïng coâng nghieäp ôû Anh ? HS: Traû lôøi Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc caùch maïng coâng nghieäp ôû Phaùp, Ñöùc. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Söï phaùt trieån cuûa caùch maïng coâng nghieäp ôû Phaùp? KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT 1. Caùch maïng coâng nghieäp ôû Anh - Theá kæ XVIII, Anh laø nöôùc ñaàu tieân treân theá giôùi tieán haønh caùch maïng coâng nghieäp vôùi vieäc phaùt minh ra maùy moùc trong ngaønh deät. - Naêm 1764, Gieâm Ha-gri-vô saùng cheá ra maùy keùo sôïi Gien-ni. - Naêm 1769, AÙc-crai-tô phaùt minh ra maùy keùo sôïi chaïy baèng söùc nöôùc. - Naêm 1785, Caùc-rai cheá taïo ra maùy deät. - Naêm 1784, Gieâm Oaùt phaùt minh ra maùy hôi nöôùc. - Keát quaû: Töø saûn xuaát nhoû thuû coâng sang saûn xuaát lôùn baèng maùy moùc. Anh trôû thaønh nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån nhaát theá giôùi. 2. Caùch maïng coâng nghieäp ôû Phaùp, Ñöùc a. Phaùp: - Naêm 1830, caùch maïng coâng nghieäp môùi baét ñaàu, nhöng toác ñoä laïi dieãn ra raát nhanh. - Ñeán naêm 1870, coâng nghieäp Phaùp vöôn leân ñöùng thöù hai theá giôùi (sau Anh). 9 HS: Traû lôøi GV: Vì sao ôû Phaùp caùch maïng coâng nghieäp tieán haønh muoän nhöng laïi phaùt trieån nhanh ? HS: Nhôø ñaåy maïnh saûn xuaát gang saét, söû duïng nhieàu maùy hôi nöôùc. GV: Söï phaùt trieån cuûa caùch maïng coâng nghieäp ôû Ñöùc theå hieän ôû nhöõng maët naøo ? HS: Kinh teá phaùt trieån vôùi nhanh choùng. GV: Vì sao ôû Ñöùc caùch maïng coâng nghieäp baét ñaàu muoän song laïi phaùt trieån nhanh choùng ? HS: Do tieáp nhaän nhöõng thaønh töïu khoa hoïc-kó thuaät môùi. Hoaït ñoâng 3: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc heä quaû cuûa caùch maïng coâng nghieäp. * Toå chöùc thöïc hieän: GV höôùng daån HS tìm hieåu H 17,18. GV: Caùch maïng coâng nghieäp ñaõ laøm thay ñoåi boä maët cuûa caùc nöôùc tö baûn nhö theá naøo? HS: Döïa vaøo SGK traû lôøi GV: Heä quaû quan troïng nhaát cuûa caùch maïng coâng nghieäp veà maët xaõ hoäi laø gì? HS: Traû lôøi b. Ñöùc: - Nhöõng naêm 40 cuûa theá kæ XIX, quaù trình caùch maïng coâng nghieäp ñaõ dieãn ra. - Sau naêm 1870, coâng nghieäp Ñöùc ñaõ vöôn leân ñöùng ñaàu chaâu AÂu vaø ñöùng thöù hai theá giôùi (Sau Mó). 3. Heä quaû cuûa caùch maïng coâng nghieäp - Laøm thay ñoåi boä maët caùc nöôùc tö baûn. - Hình thaønh hai giai caáp tö saûn vaø voâ saûn maâu thuaãn vôùi nhau. 4. Cuûng coá - Neâu keát quaû cuûa caùch maïng coâng nghieäp ôû Anh. - Heä quaû cuûa caùch maïng coâng nghieäp ? 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp : Laäp baûng thoáng keâ caùc caûi tieán phaùt minh quan troïng trong ngaønh deät ôû Anh theo thöù töï thôøi gian. - Xem tröôùc phaàn II/Baøi 3, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. Tuaàn 3 Tieát 6 Ngaøy soaïn: 06/9/2011 Ngaøy daïy: 08-09/9/2011 Baøi 3 CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN ÑÖÔÏC XAÙC LAÄP TREÂN PHAÏM VI THEÁ GIÔÙI (Tieáp theo) II. CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN XAÙC LAÄP TREÂN PHAÏM VI THEÁ GIÔÙI I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc Giuùp HS naém ñöôïc sang theá kæ XIX chuû nghóa tö baûn ñaõ ñöôïc xaùc laäp treân phaïm vi theá giôùi. 2. Kó naêng Khai thaùc noäi dung,söû duïng keânh hình,phaân tích söï kieän ñeå ruùt ra keát luaän. 3. Tö töôûng 10 Nhaän thöùc ñöôïc söï boùc loät cuûa chuû nghóa tö baûn. II. THIEÁT BÒ - Löôïc ñoà khu vöïc Mó La tinh ñaàu theá kæ XIX - Tranh aûnh trong SGK III. TIEÁN TRÌNH DAÏY-HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ Em haõy neâu nhöõng caûi tieán phaùt minh quan troïng trong ngaønh deät ôû Anh. Cuoäc caùch maïng coâng nghieäp ñaõ mang laïi heä quaû gì ? 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi môùi Böôùc sang theá kæ XIX do söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa kinh teá tö baûn chuû nghóa, phong traøo daân toäc ôû caùc nöôùc AÂu, Mó ngaøy caøng daâng cao, taán coâng maïnh meõ vaøo thaønh trì cuûa xaõ hoäi phong kieán, xaùc laäp chuû nghóa tö baûn treân phaïm vi theá giôùi,taïo ñieàu kieän cho chuû nghóa tö baûn môû roäng xaâm chieám thuoäc ñòa.Chuùng ta cuøng tìm hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng cuoäc caùch maïng tö saûn noå ra ôû khu vöïc Mó La-tinh. * Toå chöùc thöïc hieän: GV söû duïng löôïc ñoà chaâu Mó la tinh ñaàu theá kæ XIX giôùi thieäu khaùi quaùt veà khu vöïc naøy. GV: Vì sao sang theá kæ XIX, phong traøo ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp ôû chaâu Mó La-tinh phaùt trieån maïnh ñöa tôùi söï ra ñôøi cuûa caùc quoác gia tö saûn ? HS: Suy nghó traû lôøi GV yeâu caàu HS quan saùt löôïc ñoà Mó La-tinh ñaàu theá kæ XIX ñoïc teân caùc quoác gia tö saûn. Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng cuoäc caùch maïng tö saûn noå ra ôû chaâu AÂu. * Toå chöùc thöïc hieän: GV duøng löôïc ñoà trình baøy veà phong traøo caùch maïng ôû chaâu AÂu. GV: Caùch maïng ôû Ñöùc, I-ta-li-a, Nga hình thöùc khaùc nhau song coù ñieåm gì chung? Vì sao? HS: ñeàu môû ñöôøng cho chuû nghóa tö baûn phaùt trieån- laø nhöõng cuoäc caùch maïng tö saûn. GV: Vôùi söï thaéng lôïi cuûa caùc cuoäc caùch maïng tö saûn theá kæ XIX, chuû nghóa tö baûn ñaõ xaùc laäp treân phaïm vi theá giôùi. Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT 1. Caùc cuoäc caùch maïng tö saûn theá kæ XIX a. ÔÛ Mó La-tinh - Nhaân daân caùc nöôùc thuoäc ñòa ôû khu vöïc naøy ñaõ noåi daäy ñaáu tranh laät ñoå aùch thoáng trò cuûa thöïc daân Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha, giaønh chính quyeàn veà tay mình. Thaønh laäp haøng loaït quoác gia tö saûn. b. ÔÛ chaâu AÂu - 1848-1849, caùch mang tö saûn dieãn ra soâi noåi. - Naêm 1859-1870, caùc vöông quoác ôû I-ta-li-a ñaõ thoaùt khoûi söï thoáng trò cuûa ñeá quoác Aùo vaø thoáng nhaát thaønh vöông quoác I-ta-li-a. - Naêm 1864-1871, tieán haønh coâng cuoäc thoáng nhaát nöôùc Ñöùc. - Naêm 1861, ôû Nga ñaõ ban boá "Saéc leänh giaûi phoùng noâng noâ" 2. Söï xaâm löôïc cuûa tö baûn phöông Taây ñoái vôùi caùc nöôùc AÙ, Phi 11 * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc söï baønh tröôùng cuûa caùc nöôùc tö baûn ôû caùc nöôùc AÙ, Phi. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Vì sao caùc nöôùc phöông Taây ñaåy maïnh vieäc xaâm chieám thuoäc ñòa? HS: Traû lôøi GV: Ñoái töôïng xaâm löôïc cuûa tö baûn phöông Taây ? HS: AÁn Ñoä, Trung Quoác, Ñoâng Nam AÙ. GV: Keát quaû cuûa quaù trình xaâm löôïc? HS: Traû lôøi GV sô keát baøi: Caùch maïng tö saûn laàn löôït noå ra ôû nhieàu nöôùc AÂu-Mó, ñaùnh ñoå cheá ñoä phong kieán vaø xaùc laäp chuû nghóa tö baûn treân phaïm vi theá giôùi. Chuû nghóa tö baûn phaùt trieån, do nhu caàu veà nguyeân lieäu, thò tröôøng, boïn thöïc daân ñaõ taêng cöôøng xaâm chieám caùc nöôùc AÙ, Phi laøm thuoäc ñòa a. Nguyeân nhaân: Nhu caàu veà nguyeân lieäu, thò tröôøng trôû neân caáp thieát, khieán caùc nöôùc tö baûn phöông Taây ñaåy maïnh vieäc xaâm löôïc ñoái caùc nöôùc AÙ. Phi. b. Keát quaû: Haàu heát caùc nöôùc chaâu AÙ, Phi ñeàu trôû thaønh thuoäc ñòa hoaëc phuï thuoäc cuûa chuû nghóa thöïc daân phöông Taây. 4. Cuûng coá GV nhaéc laïi nhöõng noäi dung chính cuûa baøi. 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ, laäp baûng thoáng keâ caùc nöôùc thuoäc ñòa cuûa thöïc daân phöông Taây ôû theá kæ XV - theá kæ XIX. - Xem tröôùc baøi môùi, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. Tuaàn 4 Tieát 7 Ngaøy soaïn: 10/9/2011 Ngaøy daïy: 12-16/9/2011 Baøi 4 PHONG TRAØO COÂNG NHAÂN VAØ SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA CHUÛ NGHÓA MAÙC I. PHONG TRAØO COÂNG NHAÂN NÖÛA ÑAÀU THEÁ KÆ XIX I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Nguyeân nhaân daån ñeán phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân. Hình thöùc daáu tranh ban ñaàu: ñaäp phaù maùy moùc vaø baõi coâng trong ñaàu theá kæ XIX. - Keát quaû cuûa phong traøo ñoù. 2. Kó naêng Phaân tích, nhaän ñònh veà quaù trình phaùt trieån cuûa phong traøo. 3. Tö töôûng Giaùo duïc tinh thaàn ñoaøn keùt ñaáu tranh choáng aùp böùc boùc loät cuûa giai caáp coâng nhaân. 12 II. THIEÁT BÒ Tranh aûnh trong SGK III. TIEÁN TRÌNH DAÏY-HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ Vì sao caùc nöôùc tö baûn phöông Taây ñaåy maïnh vieäc xaâm chieám thuoäc ñòa ? Keát quaû cuûa quaù trình xaâm löôïc ? 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi Söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa chuû nghóa tö baûn caøng khoeùt saâu theâm maâu thuaãn giöõa 2 giai caáp tö saûn vaø voâ saûn. Ñeå giaûi quyeát maâu thuaãn ñoù, giai caáp voâ saûn ñaõ tieán haønh cuoäc ñaáu tranh nhö theá naøo ? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua noäi dung cuûa baøi. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nguyeân nhaân cuoäc ñaáu tranh. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Vì sao ngay töø luùc môùi ra ñôøi, giai caáp coâng nhaân ñaõ choáng giai caáp tö saûn ? HS: Traû lôøi HS Quan saùt H24 SGK vaø nhaän xeùt veà lao ñoäng cuûa treû em trong haàm moû. GV: Vì sao giôùi chuû laïi thích söû duïng lao ñoäng treû em? HS: Suy nghó traû lôøi Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà caùc hình thöùc ñaáu tranh. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Coâng nhaân ñaáu tranh baèng nhöõng hình thöùc naøo ? HS: Traû lôøi GV: Vì sao coâng nhaân laïi ñaäp phaù maùy moùc? HS: Nhaän thöùc thaáp, töôûng nhaàm laø maùy moùc laøm cho hoï khoå. GV Trong quaù trình ñaáu tranh, giai caáp coâng nhaân ñaõ thaønh laäp coâng ñoaøn. HS ñoïc phaàn chöõ nhoû ñeå hieåu veà toå chöùc coâng ñoaøn. Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân/Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng phong traøo tieâu bieåu cuûa giai caáp coâng nhaân. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Neâu nhöõng phong traøo ñaáu tranh tieâu bieåu cuûa coâng nhaân Phaùp, Ñöùc, Anh ? KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT 1. Phong traøo ñaäp phaù maùy moùc vaø baõi coâng a. Nguyeân nhaân Coâng nhaân bò boùc loät naëng neà, phaûi lao ñoäng naëng nhoïc trong nhieàu giôø, tieàn löông thaáp. b. Hình thöùc ñaáu tranh Ñaäp phaù maùy moùc, ñoát coâng xöôûng, baõi coâng. c. Keát quaû: Thaønh laäp caùc coâng ñoaøn. 2. Phong traøo coâng nhaân trong nhöõng naêm 18301840 - 1831, coâng nhaân deät tô ôû Li-oâng (Phaùp) khôûi nghóa ñoøi taêng löông, giaûm giôø laøm. - 1844, coâng nhaân deät vuøng Sô-leâ-din (Ñöùc) khôûi nghóa, choáng söï haø khaéc cuûa giôùi chuû. - 1836-1847, “Phong traøo Hieán chöông” ôû Anh. * Keát quaû: ñeàu thaát baïi 13 HS: Traû lôøi * YÙ nghóa: ñaùnh daáu söï tröôûng thaønh cuûa phong traøo HS quan saùt H25 coâng nhaân quoác teá, taïo ñieàu kieän cho söï ra ñôøi cuûa lí GV: Keát quaû, yù nghóa nhö theá naøo? luaän caùch maïng. HS: Traû lôøi GV: Vì sao phong traøo noå ra maïnh meõ nhöng khoâng thaéng lôïi? HS: Thieáu toå chöùc laõnh ñaïo, chöa coù ñöôøng loái chính trò, lí luaän caùch maïng ñuùng ñaén. 4. Cuûng coá *Baøi taäp: Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñaàu caâu maø em cho laø ñuùng nhaát veà söï thaát baïi cuûa phong traøo coâng nhaân nöõa ñaàu theá kæ XIX A. Do thieáu löông thöïc, vuõ khí. B. Chöa xaùc ñònh ñöôïc keû thuø. C. Thieáu toå chöùc laõnh ñaïo, chöa coù ñöôøng loái chính trò, lí luaän caùch maïng ñuùng ñaén. D. Giai caáp tö saûn coøn maïnh deã ñaøn aùp phong traøo. 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp: Toùm taét phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân vaøo nhöõng naêm 1830-1840. - Xem tröôùc phaàn II cuûa baøi 4, söu taàm tranh aûnh, maãu chuyeän veà Caùc Maùc, AÊng-ghen. Tuaàn 4 Tieát 8 Baøi 4 PHONG TRAØO COÂNG NHAÂN VAØ SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA CHUÛ NGHÓA MAÙC (Tieáp theo) II. SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA CHUÛ NGHÓA MAÙC Ngaøy soaïn: 11/9/2011 Ngaøy daïy: 13-17/9/2011 I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - C.Maùc, AÊng-ghen vaø söï ra ñôøi cuûa chuû nghóa Maùc. - Vai troø cuûa chuû nghóa Maùc vaø AÊng-ghen ñoái vôùi phong traøo coâng nhaân quoác teá 1848-1870. 2. Kó naêng Bieát phaân tích nhaän ñònh veà quaù trình phaùt trieån cuûa phong traoø coâng nhaân vaøo theá kæ XIX. Böôùc ñaàu laøm quen vôùi caùc vaên kieän lòch söû-Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng coäng saûn. 3. Tö töôûng Loøng bieát ôn caùc nhaø saùng laäp ra chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc. Giaùo duïc tinh thaàn quoác teá chaân chính, tinh thaàn ñoaøn keát ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân. 14 II. THIEÁT BÒ Chaân dung, tranh aûnh veà Maùc, AÊng-ghen. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY-HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ Neâu caùc söï kieän chuû yeáu cuûa phong traøo coâng nhaân chaâu AÂu (1830-1840). Keát quaû, yù nghóa cuûa phong traøo coâng nhaân ? 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi môùi Söï thaát baïi cuûa phong traøo coâng nhaân chaâu AÂu nöûa ñaàu theá kæ XIX ñaët ra yeâu caàu phaûi coù lí luaän caùch maïng soi ñöôøng. Vaäy söï ra ñôøi cuûa chuû nghóa Maùc coù ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñoù cuûa phong traøo coâng nhaân ? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua noäi dung cuûa baøi hoïc hoâm nay. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Maùc vaø Aêng-ghen. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Trình baøy vaøi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Maùc vaø Aêng-ghen. GV: Giôùi thieäu chaân dung Maùc vaø AÊng-ghen. GV: Ñieåm gioáng nhau trong tö töôûng cuûa Maùc vaø AÊng ghen laø gì? HS: Suy nghó traû lôøi Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân/Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc vaøi neùt veà toå chöùc "Ñoàng minh nhöõng ngöôøi coäng saûn" va ø"Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng coäng saûn". * Toå chöùc thöïc hieän: GV: "Ñoàng minh nhöõng ngöôøi chính nghóa" caûi toå thaønh "Ñoàng minh nhöõng ngöôøi coäng saûn" Ñaây laø chính ñaûng Ñoäc laäp ñaàu tieân cuûa giai caáp voâ saûn quoác teá. GV: Giôùi thieäu hình 28. Noäi dung chuû yeáu cuûa Tuyeân ngoân ? HS: Traû lôøi GV: Söï ra ñôøi cuûa Tuyeân ngoân Ñaûng Coäng saûn coù yù nghóa gì ? HS: Ñaây laø vaên kieän quan troïng, laø nhöõng luaän ñieåm cô baûn veà söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi vaø caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa. Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT 1. Maùc vaø AÊng-ghen - Caùc Maùc sinh naêm 1818 ôû Tô-ri-ô (Ñöùc). + Maùc vöøa nghieân cöùu khoa hoïc, vöøa coù nhieàu ñoùng goùp cho phong traøo caùch maïng ôû Ñöùc vaø chaâu AÂu. - AÊng-ghen sinh naêm 1820 ôû Baùc-men (Ñöùc). + AÊng-ghen hieåu roõ nhöõng thuû ñoaïn boùc loät cuûa giai caáp tö saûn ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. + Naêm 1842, oâng ñaõ vieát cuoán "Tình caûnh giai caáp coâng nhaân Anh 2. "Ñoàng minh nhöõng ngöôøi coäng saûn" vaø"Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng coäng saûn" a. "Ñoàng minh nhöõng ngöôøi coäng saûn": laø chính Ñaûng ñoäc laäp ñaàu tieân cuûa giai caáp voâ saûn quoác teá. b. "Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng Coäng saûn”: - Thaùng 2-1848, Maùc vaø Aêng-ghen coâng boá cöông lónh "Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng Coäng saûn". - Noäi dung: + Khaúng ñònh söï thay ñoåi cuûa cheá ñoä xaõ hoäi trong lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi laø do söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát. + Ñaáu tranh giai caáp laø ñoäng löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. + Giai caáp coâng nhaân coù söù maïng lòch söû laø “ngöôøi ñaøo moà choân chuû nghóa tö baûn”. 15 HS caàn naém ñöôïc vaøi neùt veà phong traøo coâng nhaân töø naêm 1848 ñeán naêm 1870 vaø Quoác teá thöù nhaát. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Phong traøo coâng nhaân töø naêm 1848 ñeán naêm 1870 coù neùt gì noåi baät ? HS: Traû lôøi GV: Quoác teá thöù nhaát ñöôïc thaønh laäp nhö theá naøo ? HS quan saùt hình 29 ñeå bieát ñöôïc leã thaønh laäp Quoác teá thöù nhaát. GV: Hoaït ñoâng chuû yeáu cuûa quoác teá thöù nhaát ? GV: Söï ra ñôøi vaø hoaït ñoäng cuûa Quoác teá thöù nhaát coù yù nghóa gì ? HS: Traû lôøi GV sô keát baøi: Trong phong traøo coâng nhaân, chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc ñöôïc hình thaønh, ñaùnh daáu baèng söï ra ñôøi Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng coäng saûn, neâu leân söù meänh lòch söû vaø söï ñoaøn keát quoác teá cuûa giai caáp voâ saûn ñeå ñaùnh ñoå cheá ñoä tö baûn, xaùc laäp xaõ hoäi chuû nghóa. 3. Phong traøo coâng nhaân töø naêm 1848 ñeán naêm 1870 - Quoác teá thöù nhaát a. Phong traøo coâng nhaân töø naêm 1848 ñeán naêm 1870 - Ngaøy 23-6-1848, ÔÛ Phaùp, coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng Pa-ri laïi khôûi nghóa vuõ trang. - ÔÛ Ñöùc, coâng nhaân vaø thôï thuû coâng noåi daäy ñaáu tranh. b. Quoác teá thöù nhaát - Ngaøy 28-9-1864, Quoác teá thöù nhaát ñöôïc thaønh laäp. - Hoaït ñoäng: Truyeàn baù chuû nghóa Maùc. - YÙ nghóa: Thuùc ñaåy phong traøo coâng nhaân quoác teá phaùt trieån tích cöïc, töï giaùc. 4. Cuûng coá - Trình baøy vaøi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Maùc vaø AÊng-ghen. - Hoaït ñoäng chuû yeáu vaø yù nghóa cuûa Quoác teá thöù nhaát ? 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ. - Xem tröôùc baøi sau:" Coâng xaõ Pa-ri 1871", traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. Tuaàn 5 Tieát 9 Ngaøy soaïn: 17/9/2011 Ngaøy daïy: 19-23/9/2011 Chöông II CAÙC NÖÔÙC AÂU - MÓ CUOÁI THEÁ KÆ XIX - ÑAÀU THEÁ KÆ XX Baøi 5 COÂNG XAÕ PARI 1871 I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Coâng xaõ Pa-ri; cuoäc khôûi nghóa ngaøy 18-3-1871 thaéng lôïi. - Moät soá chính saùch quan troïng cuûa Coâng xaõ Pa-ri. - YÙ nghóa lòch söû cuûa Coâng xaõ Pa-ri. 2. Kó naêng Reøn luyeän kó naêng trình baøy,phaân tích moät soá röï kieän lòch söû. Lieân heä kieán thöùc ñaõ hoïc vôùi thöïc teá cuoäc soáng. 3. Tö töôûng Giaùo duïc hoïc sinh nieàm tin vaøo laõnh ñaïo,quaûn lí nhaø nöôùc cuûa giai caáp voâ saûn,chuû nghóa anh huøng caùch maïng,loøng caêm thuø ñoái vôùi giai caáp boùc loät. II. THIEÁT BÒ - Sô ñoà boä maùy hoäi ñoàng coâng xaõ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY-HOÏC 16 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieám tra baøi cuõ - Neâu nhöõng noäi dung chính cuûa Tuyeân ngoân Ñaûng Coäng saûn. - Hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa Quoác teá thöù nhaát ? 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi môùi Bò ñaøn aùp ñaãm maùu trong phong traøo caùch maïng 1848, song giai caáp voâ saûn Phaùp ñaõ tröôûng nhanh choùng vaø tieán haønh cuoäc ñaáu tranh quyeát lieät choáng laïi giai caáp tö saûn ñöa ñeán söï ra ñôøi cuûa coâng xaõ Pa-ri- nhaø nöôùc kieåu môùi ñaàu tieân cuûa giai caáp voâ saûn.Vaäy coâng xaõ Pari ñöôïc thaønh laäp nhö theá naøo? Vì sao coâng xaõ Pari ñöôïc coi laø nhaø nöôùc kieåu môùi? Chuùng ta seõ giaûi quyeát vaán ñeà naøy qua baøi hoïc hoâm nay. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa Coâng xaõ Pari. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Nhaèm giaûm nheï…laøm tuø binh. Tröôùc tình hình ñoù, nhaân daân Pa-ri ñaõ laøm gì ? GV: Khi quaân Phoå keùo vaøo nöôùc Phaùp vaø bao vaây Pa-ri, thaùi ñoä cuûa chính phuû tö saûn vaø nhaân daân nhö theá naøo? HS: Traû lôøi Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân/Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà dieãn bieán cuoäc khôûi nghóa ngaøy 18/3/1871 vaø söï ra ñôøi cuûa Coâng xaõ Pa-ri. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Nguyeân nhaân naøo ñöa ñeán cuoäc khôûi nghóa? GV: Duøng löôïc ñoà coâng xaõ Pa- ri ñeå trình baøy dieãn bieán cuoäc khôûi nghóa 18-3-1871. GV: Em haõy cho bieát Coâng xaõ Pa-ri ñöôïc thaønh laäp nhö theá naøo ? HS: Traû lôøi Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc sô ñoà veà toå chöùc boä maùy vaø baûn chaát Nhaø nöôùc kieåu môùi. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Söû duïng H30 höôùng daãn HS tìm hieåu boä maùy Hoäi ñoàng Coâng xaõ. Em coù nhaän xeùt gì veà boä maùy Hoäi ñoàng coâng xaõ? GV: Caên cöù vaøo ñaâu ñeû khaúng ñònh coâng xaõ Pa-ri laø nhaø nöôc kieåu môùi? I. SÖÏ THAØNH LAÄP COÂNG XAÕ PA-RI 1. Hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa coâng xaõ Pa-ri - Maâu thuaãn trong nöôùc, Phaùp tuyeân chieán vôùi Phoå. - 4/9/1870, nhaân daân Pa-ri ñöùng leân khôûi nghóa. Chính quyeàn cuûa Na-poâ-leâ-oâng III bò laät ñoå, thaønh laäp “Chính phuû veä quoác”. - Chính phuû tö saûn heøn nhaùt, voäi vaøng xin ñình chieán - Quaàn chuùng nhaân daân ñöùng leân quyeát chieán ñaáu baûo veä Toå quoác. 2. Cuoäc khôûi nghóa ngaøy 18/3/1871. Söï thaønh laäp coâng xaõ. a. Cuoäc khôûi nghóa ngaøy 18/3/1871 - Nguyeân nhaân: Maâu thuaãn giöõa chính phuû tö saûn vôùi nhaân daân ngaøy gay gaét. - Dieãn bieán: Ngaøy 18-3-1871, Chi-e cho quaân ñaùnh uùp ñoàn Moâng-maùc nhöng ñaõ thaát baïi. Nhaân daân nhanh choùng laøm chuû Pa-ri. b. Söï thaønh laäp Coâng xaõ - Ngaøy 26-3-1871, tieán haønh baàu cöû Hoäi ñoàng Coâng xaõ. II. TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY VAØ CHÍNH SAÙCH CUÛA COÂNG XAÕ PA-RI - Toå chöùc boä maùy: + Cô quan cao nhaát cuûa Nhaø nöôùc laø Hoäi ñoàng Coâng xaõ, coù nhieäm vuï ban boá phaùp luaät vaø laäp ra caùc uyû ban. - Chính saùch cuûa Coâng xaõ: + Ra saéc leänh giaûi taùn quaân ñoäi vaø boä maùy caûnh saùt cuûa tö saûn. + Taùch nhaø thôø ra khoûi hoaït ñoäng cuûa nhaø nöôùc, quy ñònh tieàn löông toái thieåu, thöïc hieän giaùo duïc baét buoäc khoâng ñoùng hoïc phí, quy ñònh giaù baùn baùnh mì… 17 HS: Traû lôøi Hoaït ñoäng 1 : Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc cuoäc chieán ñaáu cuûa caùc chieán só Coâng xaõ. * Toå chöùc thöïc hieän: HS: Quan saùt H31 vaø neâu nhaän xeùt veà cuoäc chieán ñaáu cuûa caùc chieán só coâng xaõ. GV: Coâng xaõ Pari thaát baïi nhöng coù yù nghóa gì ? HS: Traû lôøi GV sô keát baøi: Cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp voâ saûn ñöa ñeán thaéng lôïi cuûa caùch maïng 18-3-1871, thaønh laäp coâng xaõ Pa-ri. Coâng xaõ Pa-ri laø nhaø nöôùc kieåu môùi.Tuy thaát baïi vì bò ñaøn aùp daõ man vaø do nhöõng nguyeân nhaân chuû quan, song Coâng xaõ Pa-ri coù yù nghóa lòch söû to lôùn. III. NOÄI CHIEÁN ÔÛ PHAÙP. YÙ NGHÓA LÒCH SÖÛ CUÛA COÂNG XAÕ PA-RI 1. Noäi chieán Phaùp - Töø 20/5 ñeán 28/5/1871, Chi-e cho quaân taán coâng thaønh phoá Pa-ri. - Caùc chieán só Coâng xaõ ñaõ chieán ñaáu, hi sinh. 2. YÙ nghóa lòch söû - Coâng xaõ laø hình aûnh thu nhoû cuûa moät cheá ñoä xaõ hoäi môùi, ñem laïi moät töông lai toát ñeïp cho nhaân daân lao ñoäng. 3. Baøi hoïc - Phaûi coù ñaûng caùch maïng chaân chính laõnh ñaïo. - Phaûi thöïc hieän lieân minh coâng noâng vaø kieân quyeát traán aùp keû thuø. 4. Cuûng coá - Vì sao noùi coâng xaõ Pa-ri laø nhaø nöôùc kieåu môùi ? - YÙ nghóa lòch söû cuûa coâng xaõ Pa-ri ? 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ, laäp nieân bieåu nhöõng söï kieän cô baûn cuûa coâng xaõ Pa-ri. - Xem tröôùc baøi môùi, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. Tuaàn 5 Tieát 10 Ngaøy soaïn: 18/9/2011 Ngaøy daïy: 20-24/9/2011 Baøi 6 CAÙC NÖÔÙC ANH, PHAÙP, ÑÖÙC, MÓ CUOÁI THEÁ KÆ XIX - ÑAÀU THEÁ KÆ XX I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Nhöõng neùt chính veà caùc nöôùc ñeá quoác Anh, Phaùp, Ñöùc, Mó. + Söï phaùt trieån nhanh choùng veà kinh teá. + Nhöõng ñaëc ñieåm veà chính trò, xaõ hoäi. 2. Kó naêng Boài döôõng kó naêng phaân tích söï kieän lòch söû ñeå hieåu ñaëc ñieåm, vò trí lòch söû cuûa chuû nghóa ñeá quoác. 3. Tö töôûng - Nhaän thöùc roõ baûn chaát cuûa chuû nghóa tö baûn, chuû nghóa ñeá quoác. - Ñeà cao yù thöùc caûnh giaùc caùch maïng, ñaáu tranh choáng caùc theá löïc gaây chieán tranh, baûo veä hoaø bình . II. THIEÁT BÒ Löôïc ñoà caùc nöôùc ñeá quoác vaø thuoäc ñòa ñaàu theá kæ XX. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY-HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ Taïi sao noùi "Coâng xaõ Pa-ri laø nhaø nöôùc kieåu môùi"? Neâu yù nghóa lòch söû cuûa coâng xaõ. 3. Baøi môùi 18 a. Giôùi thieäu baøi môùi Cuoái theá kæ XIX ñaàu theá kæ XX sau thôøi kì töï do caïnh tranh, caùc nöôùc tö baûn böôùc sang thôøi kì phaùt trieån môùi laø tö baûn ñoäc quyeàn coøn goïi laø chuû nghóa ñeá quoác. Vaäy böôùc sang thôøi kì naøy, tình hình kinh teá, chính trò cuûa caùc nöôùc naøy coù gì thay ñoåi ? Chuùng ta cuøng hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng chuyeån bieán lôùn veà kinh teá, chính saùch ñoái noäi, ñoái ngoaïi cuûa Anh. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Cuoái theá kæ XIX, kinh teá nöôùc Anh thay ñoåi nhö theá naøo ? HS: Traû lôøi GV: Vì sao toác ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa Anh chaäm laïi, bò Mó roài Ñöùc vöôït qua? HS: Tö baûn Anh chuù troïng ñaàu tö vaøo thuoäc ñòa hôn ñaàu tö vaøo chính quoác. GV: Maëc duø vaäy ñaàu theá kæ XX, nhieàu coâng ty ñoäc quyeàn veà coâng nghieäp vaø taøi chính ra ñôøi, töøng böôùc chi phoái toaøn boä ñôøi soáng kinh teá cuûa ñaát nöôùc. GV:Vì sao tö baûn Anh chuû tröông ñaàu tö vaøo caùc nöôùc thuoäc ñòa ? HS:Vì ñaàu tö vaøo thuoäc ñòa ít voán thu laõi nhanh (mua reû nguyeân lieäu, baùn haøng giaù cao). GV:Trình baøy veà theå cheá chính trò cuûa Anh. HS: Traû lôøi Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng chuyeån bieán lôùn veà kinh teá, chính saùch ñoái noäi, ñoái ngoaïi cuûa Phaùp. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Tình hình kinh teá Phaùp cuoái theá kæ XIX nhö theá naøo ? HS: Traû lôøi GV:Vì sao kinh teá coâng nghieäp Phaùp phaùt trieån chaäm ?. HS: Phaùp thua traän, boài thöôøng chieán phí. GV: Sang ñaàu theá kæ XX, kinh teá Phaùp coù gì ñaùng chuù yù ? HS: Traû lôøi GV: Tình hình chính trò ôû Phaùp coù gì noåi baät ? HS: Traû lôøi GV:Duøng löôïc ñoà chæ heä thoáng thuoäc ñòa cuûa Phaùp ñöùng thöù 2 theá giôùi (sau Anh). KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT I. TÌNH HÌNH CAÙC NÖÔÙC ANH, PHAÙP, ÑÖÙC, MÓ 1. Anh a.Kinh teá - Coâng nghieäp tuït xuoáng haøng thöù ba theá giôùi (sau Mó, Ñöùc). - Nhieàu coâng ti ñoäc quyeàn veà coâng nghieäp vaø taøi chính ñaõ ra ñôøi. b. Chính trò - Laø nöôùc quaân chuû laäp hieán. Hai Ñaûng Baûo thuû vaø Töï do thay nhau caàm quyeàn. - Ñaåy maïnh chính saùch xaâm löôïc thuoäc ñòa. 2. Phaùp a.Kinh teá - Coâng nghieäp tuït xuoáng haøng thöù tö theá giôùi (sau Mó, Ñöùc, Anh). - Nhieàu coâng ti ñoäc quyeàn ra ñôøi. - Phaùp cho caùc nöôùc tö baûn chaäm tieán vay vôùi laõi suaát raát cao. b.Chính trò - Neàn Coäng hoøa thöù ba ñöôïc thaønh laäp. - Thi haønh chính saùch ñaøn aùp nhaân daân. - Tích cöïc xaâm chieám thuoäc ñòa. 19 Hoaït ñoäng 3: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng chuyeån bieán lôùn veà kinh teá, chính saùch ñoái noäi, ñoái ngoaïi cuûa Ñöùc. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Em coù nhaän xeùt gì veà neàn kinh teá Ñöùc cuoái theá kæ XIX ñaàu theá kæ XX ? HS: Traû lôøi GV: Nguyeân nhaân naøo laøm cho coâng nghieäp Ñöùc phaùt trieån nhanh choùng nhö vaäy ? HS: Nöôùc Ñöùc hoaøn thaønh caùch maïng tö saûn, thoáng nhaát thò tröôøng daân toäc. Ñöôïc Phaùp boài thöôøng chieán tranh, taøi nguyeân doài daøo. AÙp duïng thaønh töïu khoa hoïc-kó thuaät. GV:Tình hình nöôùc Ñöùc veà chính trò ? HS: Traû lôì 3. Ñöùc a. Kinh teá - Coâng nghieäp phaùt trieån raát nhanh, ñöùng haøng thöù hai theá giôùi (sau Mó). - Nhieàu coâng ty ñoäc quyeàn ra ñôøi. b. Chính trò - Laø nöôùc quaân chuû laäp hieán, theo theå cheá lieân bang. - Thi haønh chính saùch ñoái noäi, ñoái ngoaïi heát söùc phaûn ñoäng. 4. Cuûng coá Em haõy neâu ñaëc ñieåm chuû nghóa ñeá quoác ôû caùc nöôùc Anh, Phaùp, Ñöùc. 5. Daën doø Hoïc baøi vaø xem laïi phaàn coøn laïi cuûa baøi naøy, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. Tuaàn 6 Tieát 11 Ngaøy soaïn: 24/9/2011 Ngaøy daïy: 27-29/9/2011 Baøi 6 CAÙC NÖÔÙC ANH, PHAÙP, ÑÖÙC, MÓ CUOÁI THEÁ KÆ XIX - ÑAÀU THEÁ KÆ XX (Tieáp theo) I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Tình hình vaø ñaëc ñieåm cuûa nöôùc Mó. Ñieåm noåi baät cuûa chuû nghóa ñeá quoác ôû Myõ. - Söï chuyeån bieán quan troïng cuûa caùc nöôùc ñeá quoác. 2. Kó naêng Boài döôõng kó naêng phaân tích söï kieän lòch söû,hieåu ñaëc ñieåm cuûa chuû nghóa ñeá quoác.Söu taàm taøi lieäu hoà sô hoïc taäp veà caùc nöôùc ñeá quoác vaøo cuoái theá kæ XIX ñaàu theá kæ XX. 3. Tö töôûng Nhaän thöùc roõ baûn chaát cuûa chuû nghóa tö baûn. Ñeà cao yù thöùc caûnh giaùc caùch maïng, ñaáu tranh choáng caùc theá löïc gaây chieán baûo veä hoaø bình. II. THIEÁT BÒ Löôïc ñoà caùc nöôùc ñeá quoác vaø thuoäc ñòa ñaàu theá kæ XX. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY-HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ Neâu tình hình kinh teá, chính trò cuûa nöôùc Anh cuoái theá kæ XIX-ñaàu theá kæ XX. 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi môùi 20
- Xem thêm -