Tài liệu Giao an su 7 hk i

  • Số trang: 194 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp Giaùo aùn: lòch söû 7 Phaàn moät : KHAÙI QUAÙT LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI TRUNG ÑAÏI Baøi 1 : SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA XAÕ HOÄI PHONG KIEÁN ÔÛ CHAÂU AÂU ( Thôøi Sô – Trung Kì Trung Ñaïi ) ( Tiết: ) Tuần: Ngaøy soạn: Ngaøy dạy: Ngaøy dạy: Thaùng năm 2014 Thaùng năm 2014 Thaùng năm 2014 I.Muïc tieâu baøi hoïc. 1 .Kieán Thöùc. - Quaù trình hình thaønh XHPK ôû Chaâu AÂ; Cô caáu XH (bao goàm 2 giai caáp cô baûn:laõnh chuùa vaø noâng noâ). - Hieåu khaùi nieäm laõnh ñòa phong kieán vaø ñaëc tröng cuûa neàn kinh teá laõnh ñòa . - Hieåu ñöôïc thaønh thò trung ñaïi xuaát hieän nhö theá naøo ? Kinh teá thaønh thò khaùc kinh teá laõnh ñòa ra sao. 2 .Kó naêng. - Bieát söû duïng baûn ñoà Chaâu AÂu ñeå xaùc ñònh vò trí caùc quoác gia phong kieán. - Bieát vaän duïng phöông phaùp so saùnh , ñoái chieáu ñeå thaáy roõ söï chuyeån bieán töø XH chieám höõu noâ leä -> XH phong kieán. 3 .Thái độ Thoâng qua nhöõng söï kieän cuï theå boài döôõng nhaän thöùc cho HS veà söï phaùt trieån hôïp quy luaät cuûa XH loaøi ngöôøi . Töø XH chieám höõu noâ leä -> XH phong kieán. II .Ñoà duøng daïy hoïc: GV: 1 .Baûn ñoà Chaâu AÂu thôøi phong kieán vaø baûn ñoà Chaâu AÂu ngaøy nay. 2 .Moät soá tranh aûnh moâ taû hoaït ñoäng trong thaønh thò Trung ñaïi. 3 .Nhöõng tö lieäu ñeà caäp tôùi cheá ñoä chính trò – kinh teá – xaõ hoäi trong caùc laõnh ñòa phong kieán HS: SGK III Phương pháp: Tường thuật, giải thích, vấn đáp, thảo luận IV.Tieán trình lên lớp 1 .OÅn ñònh lôùp. 2 .Kieåm tra baøi cuõ. ( khoâng coù) 3 .Baøi môùi. Hoaït ñoäng GV va HS Noäi dung Trang 1 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp Giaùo aùn: lòch söû 7 Hoạt động 1 1 . Söï hình thaønh xaõ hoäi phong kieán ôû Chaâu - Söû duïng baûn ñoà theá giôùi: Töø theá kæ Aâu. I TCN coù caùc quoác gia coå ñaïi - Cuoái theá kæ V ngöôøi Giec man tieâu dieät caùc phöông Taây: Hi Laïp, Roâ Ma phaùt quoác gia coå ñaïi Hi Laïp, trieån, toàn taïi ñeán theá kæ V. Roâ Ma vaø thaønh laäp caùc vuông quoác môùi: - Töø phöông Baéc ngöôøi GiecMan AÊngloâXaêcXoâng (Anh) PhôRaêng( Phaùp) Taây traøn xuoáng tieâu dieät vaø laäp neân caùc Goát (Taây Ban Nha) Ñoâng Goát ( YÙ). vöông quoác môùi. -Treân laõnh thoå cuûa Roâma ngöôøi Giec-man ñaõ : - Sau ñoù ngöôøi Giec Man ñaõ laøm gì? + Chieám ruoäng ñaát cuûa chuû noâ chia cho nhau . - Laøm cho xaõ hoäi bieán ñoåi nhö theá + Phong töôùng lónh , quyù toäc vaø caùc töôùc vò : naøo? Coâng töôùc , haàu töôùc … - Giaùo vieân söû duïng baûng phuï so - Nhöõng vieäc laøm cuûa ngöôøi Gieùc man daãn tôùi saùnh XH chieám höõu noâ leä – XH hình thaønh caùc taàng lôùp môùi . phong kieán + laõnh chuùa phong kieán: Laø caùc töôùng lónh , quyùtoäc coù nhieàu ruoäng ñaát coù quyeàn theá giaøu coù . + Noâng noâ : Laø nhöõng noâ leä ñöôïc giaûi phoùng vaø - Nhöõng ngöôøi nhö theá naøo ñöôïc goïi noâng daân , coù ruoäng ñaát laøm thueâ phuï thuoäc laø Laõnh chuùa phong kieán? vaøo laõnh chuùa . - Xaõ hoäi phong kieán hình thaønh . - Noâng noâ do nhöõng taàng lôùp naøo 2 .Laõnh ñòa phong kieán. hình thaønh? - Laø vuøng ñaát roäng lôùn do laõnh chuùa laøm chuû trong ñoù coù laâu ñaøi, thaønh quaùch, dinh thöï. nhaø - Quan heä giöõa laõnh chuùa vaø noâng thôø … noâ nhö theá naøo? - Laõnh chuùa soáng ñaày ñuû xa hoa. Hoạt động 2 - Noâng noâ soáng phuï thuoäc phaûi noäp thueá naëng. - Ñaëc ñieåm kinh teá töï caáp, töï tuùc .. *** GDMT: Hs nắm K/N- Laõnh ñòa PK la øgì ? Để HS nắm nhiều ruộng đất mênh mông, bóc lột nông nô….. - Laõnh chuùa vaø noâng noâ coù vai troø gì ôû nôi ñoù. So saùnh: ÔÛ Vieät Nam coù ñieàn trang, thaùi aáp …. - Goïi HS giaûi thích hình 1 - GV chia caû lôùp thaønh 6 nhoùm lôùn thaûo luaän 3 caâu hoûi. Thaûo luaän 2 phuùt : 1) Toå chöùc laõnh ñòa nhö theá naøo. 2) Ñôøi soáng laõnh chuùa vaø noâng noâ 3) Ñaëc ñieåm kinh teá Ñaïi dieän nhoùm HS traû lôøi. - GV keát kuaän. - Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa XH Trang 2 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp Giaùo aùn: lòch söû 7 Coå Ñaïi vaø XH phong kieán + XH Coå Ñaïi: Coù chuû noâ vaø noâ leä, 3 Sự xuất hiện các thành thị Trung đại noâ leä laø coâng cuï lao ñoäng bieát noùi. +XH phong kieán goàm laõnh chuùa phong kieán vaø noâng noâ. Noâng noâ phaûi noäp toâ thueá cho laõnh a . Nguyeân nhaân. - Cuoái theá kæ XI, saûn xuaát phaùt trieån, haøng hoaù chuùa. thöøa ñöôïc ñöa ñi baùn -> Thò traán ra ñôøi -> Hoạt động 3 Thaønh thò xuaát hieän. - Ñaëc ñieåm cuûa Thaønh Thò laø gì? -> Laø caùc nôi giao löu , buoân baùn taäp trung ñoâng daân cö. - Thaønh Thò trung ñaïi xuaát hieän nhö b Hoaït ñoäng trong thaønh thò theá naøo + Do haøng hoaù nhieàu caàn trao ñoåi, Cö daân chuû yeáu trong thaønh thò laø thôï thuû coâng buoân baùn. vaø thöông nhaân . Hoï laäp ra caùc phöôøng hoäi + Laäp xöôûng saûn xuaát vaø môû roäng cuøng nhau saûn xuaát vaø buoân baùn . thaønh thò traán -> Thaønh thò. - GV lieân heä : chôï ôû VN vaø caùc ñoâ c .Vai troø. thò lôùn. Thuùc ñaåy saûn xuaát phaùt trieån vaø laøm cho xaõ hoäi - Cö daân soáng trong thaønh thò goàm phong kieán hình thaønh . nhöõng ai, hoï laøm ngheà gì? *** GDMT: sự ra đời của thành thị, cư dân tập trung đông ô nhiểm môi trường... - Yeâu caàu HS xem hình 2 SGK vaø giaûi thích Nôi dieãn ra söï taáp naäp cuûa vieäc buoân baùn, kinh teá haøng hoaù raát phaùt trieån - Beân caïnh coù laâu ñaøi, nhaø thôø -> kieán truùc phaùt trieån ñaëc saéc =>Trung taâm KT-VH khoâng khí daân chuû ñöôïc theå hieän qua vieäc giao löu trao ñoåi haøng hoaù. - Thaønh thò ra ñôøi coù vai troø gì? Thuùc ñaåy saûn xuaát vaø buoân baùn phaùt trieån 4 .Cuûõng coá: - Vì sao xuaát hieän thaønh thò Trung ñaïi, neàn kinh teá Thaønh thò khaùc neàn kinh teá laõnh ñòa nhö theá naøo? - Laøm caùc baøi trong vôû baøi taäp lòch söû. 5 .Daën doø: Veà hoïc baøi vaø xem tröôùc baøi 2. Trang 3 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp Giaùo aùn: lòch söû 7 Baøi 2: SÖÏ SUY VONG CUÛA CHEÁ ÑOÄ PHONG KIEÁN VAØ SÖÏ HÌNH THAØNH CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN ÔÛ CHAÂU AÂU.( Tiết: ) Tuần: Ngaøy soạn: Ngaøy dạy: Ngaøy dạy: Thaùng năm 2014 Thaùng năm 2014 Thaùng năm 2014 I.Muïc tieâu baøi hoïc. 1 .Kieán thöùc: Giuùp HS hieåu roõ: - Nguyeân nhaân vaø heä quaû cuûa caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí , nhö laø moät trong nhöõng nhaân toá quan troïng, taïo tieàn ñeà cho söï hình thaønh quan heä saûn xuaát tö baûn chuû nghóa. - Quaù trình hình thaønh quan heä saûn xuaát TBCN trong loøng XHPK ôû Chaâu AÂu. 2 . Kó naêng. - Bieát duøng baûn ñoà TG ( quaû ñòa caàu ) ñeå ñaùnh daáu (xaùc ñònh ñöôøng ñi cuûa 3 nhaø phaùt kieán lôùn) 3 .Thái độ Qua caùc söï kieän lòch söû, giuùp HS thaáy ñöôïc tính taát yeáu, Tính quy luaät cuûa quaù trình phaùt trieån töø XHPK leân xaõ hoäi TBCN. - Bieát söû duïng khai thaùc tranh lòch söû. II .Ñoà duøng daïy hoïc. GV: 1 .Baûn ñoà TG hoaëc quaû ñòa caàu. 2 .Nhöõng tö lieäu hoaëc nhöõng caâu chuyeän veà caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí. 3 .Tranh aûnh veà nhöõng con taøu vaø nhöõng ñoaøn thuûy thuû tham gia caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí. HS: Học bài cũ, đọc bài mới III Phương pháp: Tường thuật, giải thích, miêu tả IV.Tieán trình lên lớp 1 .OÅn ñònh lôùp. 2 .Kieåm tra baøi cuõ. - Trình baøy hoaøn caûnh lòch söû vaø söï bieán ñoåi trong XHPK Chaâu AÂu. - Cho bieát nguyeân nhaân vaø vai troø cuûa Thaønh thò Trung ñaïi. 3 .Baøi môùi. Hoaït ñoäng GV - HS Hoạt động 1 - Cho bieát ngyeân nhaân daãn ñeán caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí, xaûy ra vaøo thôøi gian naøo? Theá kæ XV, do saûn xuaát phaùt trieån caùc Thöông nhaân vaø thôï thuû coâng caàn thò tröôøng Noäi dung 1 .Nhöõng cuoäc phaùt kieán lôùn veà ñòa lí. a .Nguyeân nhaân. - Do saûn xuaát phaùt trieån Trang 4 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp tieâu thuï vaø nguyeân lieäu. - Caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí thöïc hieän ñöôïc nhôø nhöõng ñieàu kieän naøo (Xem hình 3) - Mieâu taû con taøu Caraven Do KHKT phaùt trieån: ñoùng ñöôïc nhieàu taøu lôùn, coù la baøn… - Lieân heä VN - Keå teân caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí lôùn (trình baøy baûn ñoà) + 1487 Ñiaxô voøng qua Cöïc Nam Chaâu Phi. + 1498 Vascoâñô GaMa ñeán AÁn Ñoä. + 1492 CoâLoâmBoâ tìm ra Chaâu Mó. + 1519 – 1522 Ma Gien Lan voøng quanh traùi ñaát. - Xem hình 4 Chaân dung CoâLoâmBoâ - Caùc cuoäc phaùt kieán ñeå laïi heä quaû gì? .Tìm ra nhöõng con ñöôøng môùi ñeå noái lieàn giöõa caùc Chaâu luïc. . Ñem veà nguoàn lôïi cho giai caáp tö saûn Chaâu AÂu. . Môû roäng thò tröôøng kinh teá. - Caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí coù yù nghóa gì? . Cuoäc caùch maïng KHKT . Thuùc ñaåy thöông nghieäp phaùt trieån . *** GDMT: mở rộng môi trường giao dịch trên thế giới... - Sô keát: Caùc cuoäc phaùt kieán treân ñaõ giuùp cho vieäc giao löu KT vaø vaên hoaù ñöôïc ñaåy maïnh. Hoạt động 2 - Quaù trình tích luõy Tö baûn ñöôïc hình thaønh => Ñoù laø quaù trình tích luyõ taïo ra soá voán ban ñaàu vaø nhöõng ngöôøi laøm thue.â - Quyù toäc vaø thöông nhaân Chaâu AÂu ñaõ tích luyõ voán vaø giaûi quyeát nhaân coâng baèng caùch naøo? . Cöôùp boùc taøi nguyeân . Buoân baùn noâ leä da ñen . Quyù toäc PK vaø tö saûn ñuoåi noâng noâ ra khoûi laõnh ñòa, cöôùp ruoäng ñaát. - Taïi sao quyù toäc phong kieán khoâng tieáp tuïc söû duïng noâng noâ ñeå lao ñoäng. - Keå chuyeän buoân baùn noâ leä da ñen Giaùo aùn: lòch söû 7 - Tieán boä veà kæ thuaät + Caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí tieâu bieåu: .1487 B-Ñi-a-xô tìm ra cöïc Nam Chaâu Phi. .1489 Va- xoâ ñô Ga-ma ñeán AÁn Ñoä. .1492 Coâ –loâm-boâ tìn ra Chaâu Mó. .1519-1522 Ma-gien –lan voøng quanh Traùi daát . YÙ nghóa: thuùc ñaåy thöông nghieäp phaùt trieån , ñem laïi nguoàn lôïi khoång loà cho gia caáp tö saûn Chaâu Aâu . 2 .Söï hình thaønh chuû nghóa Tö baûn ôû Chaâu AÂu. - Söï ra ñôøi cuûa giai caáp tö saûn :Quyù toäc thöông nhaân giaøu coùnhôø cöôùp boác cuûa caûi taøi nguyeân cuûa caùc nöôùc thuoäc ñòa . - Hoï môû roäng saûn xuaát kinh doanh laäp ñoàn ñieàn , boác loät söùc lao ñoäng ngöôøi laøm thueâ , giai caáp tö saûn ra ñôøi . - Giai caáp voâ saûn : Hình thaønh töø nhöõng ngöôøi noâng noâ bò töôùc ñoaït ruoän ñaát , phaûi vaøo laøm thueâ trong caùc xí nghieäp cuûa tö saûn . - Quan heä saûn xuaát tö baûn chuû nghóa hình thaønh . Trang 5 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp - Vôùi nguoàn voán vaø nhaân coâng coù ñöôïc quyù toäc vaø thöông nhaân Chaâu AÂu ñaõ laøm gì? . Laäp xöôûng saûn xuaát lôùn. . Laäp caùc coâng ty thöông maïi. Giaùo aùn: lòch söû 7 - Nhöõng vieäc laøm treân coù taùc ñoäng gì ñoái vôùi XH? + Hình thöùc kinh doanh tö baûn thay theá cheá ñoä töï tuùc, töï caáp + Giai caáp môùi ñöôïc hình thaønh. - Giai caáp tö saûn vaø voâ saûn ñöôïc hình thaønh töø nhöõng taàng lôùp naøo? + Tö saûn: Chuû xöôûng, chuû ñoàn ñieàn. + Voâ saûn: noâng noâ bò cöôùp ñoaït ruoäng ñaát, ngöôøi da ñen. - Nhö vaäy trong XH coù nhöõng taàng lôùp naøo? - Quyù toäc phong kieán. - Quyù toäc môùi( Tö saûn ). GV phaân tích: - Quyù toäc PK khaùc vôùi quyù toäc môùi + Quyù toäc PK ( laõnh chuùa): Khoâng caàn laøm vieäc nhöng vaãn coù quyeàn lôïi. + Quyù toäc môùi ( Tö saûn): giaøu coù nhôø kinh doanh vaø tích luyõ Tö baûn ñang ñaáu tranh choáng quyù toäc phong kieán. - Quan heä saûn xuaát tö baûn ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? 4 .Cuõng coá. - Keå teân caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí vaø taùc ñoäng cuûa caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí tôùi xaõ hoäi Chaâu AÂu. - Quan heä saûn xuaát Tö baûn chuû nghóa ôû Chaâu AÂu ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? - Laøm caùc baøi taáp trong vôû baøi taäp lòch söû. 5 .Daën doø. Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi 3. RÚT KINH NGHIỆM Trang 6 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp Giaùo aùn: lòch söû 7 BAØI 3 CUOÄC ÑAÁU TRANH CUÛA GIAI CAÁP TÖ SAÛN CHOÁNG PHONG KIEÁN THÔIØ HAÄU KÌ TRUNG ÑAÏI ÔÛ CHAÂU AÂU( Tiết: ) Tuần: Ngaøy soạn: Ngaøy dạy: Ngaøy dạy: Thaùng năm 2014 Thaùng năm 2014 Thaùng năm 2014 I / Muïc ñích yeâu caàu: 1 .Kieán thöùc. - Giuùp hoïc sinh hieåu nguyeân nhaân vaø noäi dung cuûa phong traøo vaên hoaù Phuïc höng -Nguyeân nhaân caûi caùch toân giaùo vaø taùc ñoäng cua phong traøo naày ñeán XHPK Chaâu AÂu 2 .Kó naêng. Phaân tích maâu thuaån cuûa xaõ hoäi ñeå thaáy ñöôïc nguyeân nhaân saâu xa cuûa cuoäc ñaáu tranh giai caáp tö saûn choáng phong kieán . 3 .Thái độ Nhaän thöùc ñöôïc söï phaùt trieån hôïp quy luaät cuûa xaõ hoäi ,ñeå laïi nhieàu baøi hoïc quyùgiaù cho nhaân loaïi. II .Ñoà duøng daïy hoïc GV: -Baûn ñoà Chaâu AÂu -Tranh veà thôøi ki vaên hoaù Phuïc höng . -Moät soá taøi lieäu coù lieân quan ñeá baøi daïy . HS: Học bài cũ , đọc bài mới trước III Phương pháp: Tường thuật, giải thích, vấn đáp ,thảo luận, thuyết trình IV.Tieán trình lên lớp 1/ OÂn ñònh : 2/ Kieåm tra baøi cuõ: - Em haõy keå teân caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí vaø neâu heä quaû cuûa noù? - Söï hình thaønh chuû nghóa tö baûn ôû Chaâu AÂu ? 3/ Baøi môùi : Hoaït ñoäng GV - HS Noäi dung Hoaït ñoäng1: 1/ Phong traøo vaên hoaù Phuïc -GV:Söû duïng phöông phaùp thuyeát trình keát hôïi vôùi höng (theá kæ XIV - XVII) phöông phaùp giaûi thích.”Phuïc höng “  Nguyeân nhaân: -GV vaán ñaùp HS: - Söï kìm haõm vuøi daäp cuûa cheá ñoä -Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán phong traøo vaên hoaù phong kieán ñoái vôùi caùc giaù trò vaên Phuïc höng ? hoùa . - HS thaûo luaän nhoùm:3’, 4 nhóm - Söï lôùn maïnh cuûa giai caáp tö saûn Nhoùm1:Taïi sao giai caáp tö saûn choïn vaên hoaù laøm coù theá löïc kinh teá nhöng khoâng coù cuoäc môû ñöôøng cho ñaáu tranh choáng Phong kieán? ñòa vò chính trò xaõ hoäi. Nhoùm2:Em haõy keå teân moät soá nhaø vaên hoaù khoa - Phong traøo vaên hoùa phuïc höng laø hoïc tieâu bieåu? khoâi phuïc nhöõng tinh hoa vaên hoùa Trang 7 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp Nhoùm3:Thaønh töïu noåi baäc cuûa vaên hoaù Phuïc höng laø gì? Nhoùm4:Qua taùc phaåm cuûa mình taùc giaû thôøi Phuïc höng muoán noùi leân ñieàu gì? GV:Nhaän xeùtvaø cho HS ghi baøi. GV;Cho HS quan saùt H6 SGK. - YÙ nghóa cuûa phong traøo vaên hoùa Phuïc höng ? *** GDMT: Bồi dưỡng HS ý thứcbảo vệ văn hoá.... Hoaït ñoäng2: GV:Söû duïng phöông phaùp vaán ñaùp: -Nguyeân nhaân daãn ñeán phong traøo caûi caùch toân giaùo? GV:Cho HS toùm taét sô löôïc veà noäi dung caùc cuoäc caûi caùch toân giaùo (phaàn in nghieân SGK). HS quan saùt H7 SGK -GV:Söû duïng phöông phaùp vaán ñaùp: -Phong traøo caûi caùch toân giaùo phaùt trieån nhö theá naøo? -Theo em phong traøo caûi caùch toân giaùo coù taùc ñoäng nhö theá naøo? GV:lieân thöïc teá:Trong thôøi kì coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù Vieät Nam ta khoâng ngöøng caûi caùch ñaát nöôùc treân nhieàu lónh vöïc kinh teá chính trò xaõ hoäi.(vd:thöïc hieän chính saùch 1 cöûa,caûi caùch vaên hoaù giaùo duïc....). Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán chieán tranh noâng daân Ñöùc ? HS traû lôøi GV : Cho HS nhaän xeùt vaø ghi baûng Em haõy trình baøy dieãn bieán , keát quaû chieán tranh Giaùo aùn: lòch söû 7 coå ñaïi Huylap vaø Roâma , ñoàng thôøi phaùt trieån no  Noäi dung - Leân aùn nghieâm kaéc giaùo hoäi ki toâ , ñaõ phaù traät töï xaõ hoäi phong kieán . + Ñeà cao giaù trò con ngöôøi, Ñeà cao khoa hoïc töï nhieân , Xaây döïng theá giôùi quan duy vaät . * YÙ nghóa : - Phaùt ñoäng quaàn chuùng ñaáu tranh choáng laïi xaõ hoäi phong kieán . -Môû ñöøông cho söï phaùt trieån vaên hoaù nhaân loaïi. 2/Phong traøo caûi caùch toân giaùo  Nguyeân nhaân: - Söï thoáng trò veà tö töôûng , giaùo lí cuûa cheá ñoä phong kieán laø theá löïc caûng trôû ñoái vôùi giai caáp tö saûn . - Dieãn bieán : * Caûi caùch M.Lu –thô ( Ñöùc) : leân aùn haønh vi tham lam ñoài baïi cuûa giaùo hoaøng ñoøi baõi boû thuû tuïc , nghi leã phieàn toaùi . * Caûi caùch Can –vanh (Thuïy Só) : chòu aûnh höôûng cuûa caûi caùch Lu –Thô hình thaønh giaùo phaùi môùi goïi laø ñaïo tinh laønh . * Heä quaû :Ñaïo ki – toâ bò chia thaønh hai giaùo phaùi :Cöïu giaùo cuõ vaø Taân giaùo , maâu thuaån xung ñoät laãn nhau . - Chieán tranh noâng daân Ñöùc . * Nguyeân nhaân : -TK XVI , taàng lôùp thò daân coù theá löïc kinh teá nhöng laïi bò cheá ñoä phong kieán caùt cöù kìm haõm . - Aûnh höôûng cuûa caûi caùch toân giaùo Lu thô . * Dieãn bieán : + Laõnh ñaïo laø : Toâ-maùt Muyn – Xe chieám ñöôûc 1/3 laõnh thoå Ñöùc + Noäi boä maâu thuaån phong traøo Trang 8 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp noâng daân Ñöùc ? Chieán tranh noâng Ñöùc mang laïi yù nghóa nhö theá naøo ? Giaùo aùn: lòch söû 7 thaát baïi . * YÙ nghóa : - Ñaây laø cuoäc chieán tranh noâng daân vó ñaïi nhaát Chaâu Aâu . - Phaûn aùnh loøng caêm thuø cuûa noâng daân bò aùp böùc . - Goùp phaàn vaøo traän chieán choáng cheá ñoä phong kieán .ù ôû taàm cao môùi . IV/ Cuûng coá: 1/ Nguyeân nhaân xuaát hieän phong traøo vaên hoaù phuïc höng?Noäi dung tö töôûng cuûa phong traøo vaên hoaù Phuïc höng? 2/Cuoäc caûi caùch toân giaùo coù tac ñoäng nhö theánaøo ñeán xaõ hoäi Chaâu AÂu V/ Daën doø: Hoïc vaø laøm baøi taäp1,2,3 SGK(saùch baøi taäp lòch söû) Trang 9 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp Giaùo aùn: lòch söû 7 Baøi 4: TRUNG QUOÁC THÔØI PHONG KIEÁN( Tiết: ) Tuần: Ngaøy soạn: Ngaøy dạy: Ngaøy dạy: Thaùng năm 2014 Thaùng năm 2014 Thaùng năm 2014 I .Muïc tieâu. 1 .Kieán thöùc. - Söï hình thaønh XHPK ôû Trung Quoác. - Nhöõng trieàu ñaïi PK lôùn ôû Trung Quoác. - Nhöõng thaønh töïu lôùn veà VH, KH – KT cuûa Trung Quoác. 2 .Kó naêng. - Laäp nieân bieåu caùc trieàu ñaïi PK Trung Quoác. - Phaân tích caùc chính saùch XH cuûa moãi trieàu ñaïi , töø ñoù ruùt ra ñöôïc baøi hoïc lòch söû. 3 .Thái độ - Nhaän thöùc ñöôïc Trung Quoác laø moät quoác gia PK lôùn ôû phöông Ñoâng. - Laø nöôùc laùng gieàng vôùi VN, aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán quaù trình phaùt trieån lòch söû VN. II .Ñoà duøng daïy hoïc. GV- Baûn ñoà Trung Quoác thôøi phong kieán. - Tranh aûnh 1 soá coâng trình , laâu ñaøi laêng taåm cuûa Trung Quoác. HS: Tìm Tö lieäu veà caùc chính saùch cuûa Trung Quoác qua caùc trieàu ñaïi. III Phương pháp:, giải thích, so sánh, thảo luận, vấn đáp IV.Tieán trình lên lớp 1 .OÅn ñònh lôùp. 2 .Kieåm tra baøi cuõ. - Trình baøy noäi dung tö töôûng cuûa phong traøo vaên hoaù phuïc Höng - Phong traøo caûi caùch toân giaùo taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán xaõ hoäi Chaâu AÂu. 3 .Baøi môùi. Hoaït ñoäng GV - HS Hoaït ñoäng1: - Saûn xuaát thôøi Xuaân Thu – Chieán Quoác coù gì tieán boä? Giaûi thích: + Thôøi xuaân thu + Thôøi chieán quoác - Nhöõng bieán ñoåi veà maët saûn xuaát coù taùc ñoäng nhö theá naøo? - Giaûi thích: ñòa chuû, taù ñieàn. Hoạt động 2 Thaûo luaän: 4 nhóm, 3’ 1 .Trình baøy nhöõng neùt chính trong chính Noäi dung 1 / Tình hình chính trò - Noâng daân maát ruoäng nhaän ruoâng ñòa chuû trôû thaønh taù ñieàn , phaûi noäp hoa lôïi cho ñòa chuû goïi laø ñòa toâ . - Xaõ hoäi :Phong kieán xaùc laäp 2/ Toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc a .Thôøi Taàn (221 -206 TCN ) Trang 10 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp saùch ñoái noäi. 2 .Keå teân 1 soá coâng trình ngheä thuaät thôøi Taà , phaân tích H.8. 3, 4 .Taùc ñoäng cuûa chính saùch ñoù vôùi XHPK Trung Quoác. - GV keát luaän - Giaûi thích chính saùch phaùp trò vaø taøn baïo nhö theá naøo? - Lieân heä VN hôn 1000 naêm choáng phong kieán Trung Quoác. * Khaúng ñònh: Nhaø Taàn coù coâng thoáng nhaát ñaát nöôùc nhöng vôùi chính saùch taøn baïo cuûa vua Taàn noâng daân ñaõ noåi day choáng laïi nhaø Taàn toàn taïi 15 naêm nhaø Haùn leân thay. - Nhaø Haùn ban haønh nhöõng chính saùch gì ñeå cai trò XH? - So saùnh thôøi gian toàn taïi cuûa nhaø Taàn vaø nhaø Haùn vì sao coù söï cheânh leäch ñoù. - Taùc duïng cuûa caùc chính saùch reân ñoái vôùi nhaø Haùn. - Chính saùch ñoái noäi cuûa nhaø Ñöôøng coù gì ñaùng chuù yù - Taùc duïng cuûa chính saùch ñoù. - Trình baøy chính saùch ñoái ngoaïi cuûa nhaø Ñöôøng? - Lieân heä thöïc teá VN. Giaûng: - Sau khi phaùt trieån ñeán trình ñoä cöïc thònh döôùi thôøi Ñöôøng , Trung Quoác laïi laâm vaøo tình traïng chia caét suoát hôn nöûa theá kæ töø 907 – 960. VD: - Naêm 655 Voõ Taéc Thieân giaønh ngoâi hoaøng Ñeá. - Naêm 712 Vua Ñöôøng Huyeàn Toâng say ñaém Döông Quyù Phi… - Naêm 755 Loaïn An – Söû. -> Nhaø Toáng thaønh laäp. Trung Quoác thoáng nhaát vaø tieáp tuïc phaùt trieån. - Nhaø Toáng coù nhöõng chính saùch gì ñeå oån ñònh XH? Giaùo aùn: lòch söû 7 - Chính trò :chia ñaát nöôùc thaønh quaän,huyeän - Cöû quan laïi cai trò - Thi haønh cheá ñoä cai trò haø khaéc . b .Nhaø Haùn : ( 206 TCN – 220 ) - Nhaø Haùn leân thay thì phaùp luaät haø khaéc ñöôïc baõi boû . c / Thôøi Ñöôøng ( 618 – 907 ) - Toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc ñöôïc hoaøn thieän hôn . - Cöû ngöôøi thaân ñi cai quaûn caùc ñòa phöông . - Môû khoa thi tuyeån choïn nhaân taøi. b .Thôøi Nguyeân (1279 – 1368 ) - Thi haønh nhieàu bieän phaùp phaân bieät ñoái xöû giöûa caùc daân toäc ; Ngöôøi Mong Coå coù ñòa vò cao nhaát , höôûng moïi ñaëc quyeàn ; ngöôøi Haùn coù ñòa vò thaáp keùm bò caám ñoaùn ñuû thöù ... Ñoái ngoaïi Caùc trieàu ñaïi phong kieán Trung Quoác ñeàu tieán haønh môû roäng laõnh thoå baèng caùc cuoâc5 chieán tranh xaâm löôïc . Trieàu Tieân , Ñaïi Vieät . Trang 11 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp Giaùo aùn: lòch söû 7 4 .Cuõng coá. - Xaõ hoäi phong kieán Trung Quoác ñaõ ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? 5 .Daën doø:Hoïc baøi vaø xem tieáp phaàn 4 , 5 baøi 4. Trang 12 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp Giaùo aùn: lòch söû 7 Baøi 4: TRUNG QUOÁC THÔØI PHONG KIEÁN ( Tiết: ) Tuần: Ngaøy soạn: Ngaøy dạy: Ngaøy dạy: Thaùng năm 2014 Thaùng năm 2014 Thaùng năm 2014 I .Muïc tieâu. 1 .Kieán thöùc. - Söï hình thaønh XHPK ôû Trung Quoác. - Nhöõng trieàu ñaïi PK lôùn ôû Trung Quoác. - Nhöõng thaønh töïu lôùn veà VH, KH – KT cuûa Trung Quoác. 2 . Kó naêng. - Laäp nieân bieåu caùc trieàu ñaïi PK Trung Quoác. - Phaân tích caùc chính saùch XH cuûa moãi trieàu ñaïi , töø ñoù ruùt ra ñöôïc baøi hoïc lòch sử 3 .Thái độ - Nhaän thöùc ñöôïc Trung Quoác laø moät quoác gia PK lôùn ôû phöông Ñoâng. - Laø nöôùc laùng gieàng vôùi VN, aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán quaù trình phaùt trieån lòch söû VN. II .Ñoà duøng daïy hoïc. GV:- Baûn ñoà Trung Quoác thôøi phong kieán. - Tranh aûnh 1 soá coâng trình , laâu ñaøi laêng taåm cuûa Trung Quoác. HS: Tìm Tö lieäu veà caùc chính saùch cuûa Trung Quoác qua caùc trieàu ñaïi. III Phương pháp: giải thích, so sánh, thảo luận, vấn đáp IV.Tieán trình lên lớp 1 .OÅn ñònh lôùp 2 .Kieåm tra baøi cuõ: Trình bày tình hình chính trị thời Tần , Đường? 3 .Baøi môùi. Hoaït ñoäng GV - HS Hoaït ñoäng3: GV:Giôùi thieäu sô löôïc veà trieàu ñaïi nhaø Taàn ôû Trung Quoác. GV:Cho Hs quan saùt H8SGk ruùt ra nhaän xeùt. -Haõy trình baøy nhöõng neùt chính veà chính saùch ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi cuûa nhaø Taàn? -Keå teân moät soá coâng trình ieán truùc maø Taàn Thuyû Hoaøng baét nhaân daân xaây döïng? -Em haõy trình baøy chính saùch ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi cuûa nhaø Haùn? Noäi dung 3 / Tình hình kinh teá Trung Quoác qua caùc trieàu ñaïi  Thôøi Taàn- Haùn - Ban haønh cheá ñoä ño löôøng thoáng nhaát khuyeán khích noâng daân nhaän ruoäng caøy vaø khaån hoang. - Giaõm toâ thueá. -Kinh teá phaùt trieån xaõ hoäi oån ñònh. - Söï thònh vöôïngcuûa Trung Quoác döôùi thôøi Thôøi Ñöôøng Ñöôøng boäc loä ôû nhöõng ñieåm naøo? - Thi haønh nhieàu bieän phaùp Nhoùm3:Chính saùch ñoái ngoaïi cuûa nhaøÑöôøng giaûm toâ, laáy ruoäng coâng vaø Trang 13 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp gioáng nhaø Taàn –Haùn ôû nhöõng ñieåmnaøo? Nhoùm4:Nhaän xeùt: Nhaø Toáng thaønh laäp. Trung Quoác thoáng nhaát vaø tieáp tuïc phaùt trieån. - Nhaø Toáng coù nhöõng chính saùch gì ñeå oån ñònh XH? - Thôøi Toáng Trung Quoác coù nhöõng phaùt minh gì? + La baøn. + Thuoác suùng. + In. + Laøm giaáy. - Nhöõng chính saùch treân coù taùc duïng gì? * Giôùi thieäu söï ra ñôøi cuûa nhaø Nguyeân: - Chính saùch cuûa nhaø Nguyeân khi thoáng trò Trung quoác. - Döôùi chính saùch cai trò cuûa ngöôøi Moâng Coå, nhaân daân Trung Quoác coù thaùi ñoä nhö theá naøo? Sô keát: Trieàu Nguyeân vaãn laø trieàu ñaïi cuûa keû chinh phuïc ngoaïi toäc XH TQ ñang toàn taïi 2 maâu thuaãn: * Maâu thuaãn daân toäc vaø maâu thuaãn giai caáp. - Nhaø Nguyeân toàn taïi ñeán 1368 bò Chu Nguyeân Chöông laät ñoå vaø laäp ra nhaø Minh. - Nhaø Thanh ñöôïc thaønh laäp trong hoaøn caûnh naøo? - Maàm moáng kinh teá TBCN bieåu hieän ôû nhöõng ñieåm naøo? + Nhieàu xöôûng deät lôùn , xöôûng ñoà goám …Trình ñoä chuyeân moân hoaù cao. + Thueâ nhieàu nhaân coâng: Chuû boû voán. Thôï boû söùc lao ñoäng. + Buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøi phaùt trieån. Giaùo aùn: lòch söû 7 ruoäng boû hoang chia cho noâng daân . - Thöïc hieän cheá ñoä quaân ñieàn . - Saûn xuaát phaùt trieån , kinh teá phoàn thònh . Thôøi Toáng - Môû mang coâng trình thuûy lôïi , khuyeán khích saûn xuaát thuû coâng nghieäp nhö : Khai moû , lueän kim .. - Phaùt minh ra la baøn , thuoác suùng , ngheà in giaáy vieát , kó thuaät ñoùng thuyeàn ...  Thôøi Nguyeân - Thi haønh nhieàu bieän phaùp phaân bieät ñoái xöû giöûa caùc daân toäc ; Ngöôøi Mong Coå coù ñòa vò cao nhaát , höôûng moïi ñaëc quyeàn ; ngöôøi Haùn coù ñòa vò thaáp keùm bò caám ñoaùn ñuû thöù ... Thôøi Minh - Thanh - Thuû coâng nghieäp phaùt trieån , xuaát hieän maàm moùng tö baûn chuû ngghóa nhö: nhieàu xöôûng deät , goám ... * Ngoaïi thöông phaùt trieån buoân baùn vôùi nhieàu nöôùc Ñoâng Nam AÙ , Ba Tö .. - Mieãn giaûm thueá vaø söu dòch. - Môû mang thuyû lôïi. - Phaùt trieån thuû coâng nghieäp. 4.Thaønh töïu veà vaên hoaù -Tö töôûng :Nho giaùo trôû thaønh heä tö töôûng vaø ñaïo ñöùc cuûa Hoaït ñoäng4: giai caáp phong kieán . - Trình baøy nhöõng thaønh töïu vaên hoaù thôøi -Vaên hoïc : Thôøi Ñöôøng xuaát phong kieán . hieän nhieàu nhaø thô noåi tieáng : - Phaân tích tö töôûng Nho giaùo ñaïo Tam Cöông , Lyù Baïch , Ñoå Phuû söû hoïc phaùt Nguõ Thöôøng… trieån – Thôøi Minh - Thanh GV:Giaûi thích “Vaên hoaù,tö töôûng”. nhieàu boä tieåu thuyeát coù giaù - Haõy keå teân moät soá taùc phaåm vaên hoïc maø em trò : Taây du kí , Tam quoác dieãn Trang 14 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp Giaùo aùn: lòch söû 7 bieát? nghóa .. - Lieân heä caùc nöôùc phöông Ñoâng.( Vieät Nam ) -Söû hoïc :coù caùc boä söû kí : Haùn - Vaên hocï: Coù nhöõng taùc giaû naøo? thö , ñöôøng thö .. - Söû hoïc:? - Ngheä thuaät kieán truùc : nhieàu GV:Cho hoïc sinh quan saùt moät soá coâng trình coâng trình kieán truùc nhö : Coá kieán truùc noåi tieáng cuûa Trung quoác.(Vaïn lí cung , töôïng phaät sinh ñoäng… tröôøng thaønh…) - Quan saùt coá cung H9 SGK em coù nhaän xeùt gì? HS:Traû lôøi: HS :Ñoïc SGK - Trình baøy nhöõnh hieåu bieát cuûa em veà khoa hoïc kæ thuaät? HS:Traû lôøi: - Ngheä thuaät? Keå teân 1 soá coâng trình kieán truùc . - Trình baøy nhöõng hieåu bieát cuûa em veà khoa hoïc kó thuaät cuûa TQ. *** GDMT: học tập thành tựu văn hoá, nghệ thuật, kiến trúc độc đáo của TQ 4 .Cuõng coá: - Trình baøy nhöõng thay ñoåi cuûa xaõ hoäi phong kieán cuoái thôøi Minh – Thanh. - Vaên hoaù, khoa hoïc kó thuaät thôøi phong kieán ñaït nhöõng thaønh töïu gì? - Laøm caùc baøi taäp trong vôû BTLS. 5 .Daën doø: Hoïc baøi vaø xem baøi 5. Trang 15 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp Giaùo aùn: lòch söû 7 Baøi 5: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN ( Tiết: ) Tuần: Ngaøy soạn: Ngaøy dạy: Ngaøy dạy: Thaùng năm 2014 Thaùng năm 2014 Thaùng năm 2014 I.Muïc tieâu baøi hoïc: 1 .Kieán thöùc: - Caùc giai ñoaïn lôùn cuûa lòch söû AÁn Ñoä töø thôøi Coå ñaïi ñeán giöõa theá kæ XIX. - Nhöõng chính saùch cai trò cuûa caùc vöông trieàu vaø nhöõng bieåu hieän cuûa söï phaùt trieån thònh ñaït cuûa AÁn Ñoä thôøi phong kieán. - Moät soá thaønh töïu cuûa AÁn Ñoä thôøi coå trung ñaïi. 2 .Kó naêng: - Boài döôõng kó naêng quan saùt baûn ñoà. - Toång hôïp ñöôïc nhöõng kieán thöùc trong baøi ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu baøi hoïc. 3 .Thái độ - Lòch söû AÁn Ñoä thôøi phong kieán gaén söï höng thònh, ly hôïp daân toäc vôùi ñaáu tranh toân giaùo - Nhaän thöùc ñöôïc AÁn Ñoä laø moät trong nhöõng trung taâm cuûa vaên minh nhaân loaïi, coù aûnh höôûng saâu roäng ñeán söï phaùt trieån lòch söû vaø vaên hoaù cuûa nhieàu daân toäc ÑNAÙ. II.Ñoà duøng daïy hoïc: GV: - Baûn ñoà AÁn Ñoä thôøi Coå ñaïi vaø phong kieán. - Tö lieäu veà caùc trieàu ñaïi ôû AÁn Ñoä. HS : sưu tầm moät soá tranh aûnh veà caùc coâng trình vaên hoaù Aán Ñoä. III Phương pháp: giải thích, trực quan, vấn đáp IV.Tieán trình lên lớp 1 .OÅn ñònh lôùp. 2 .Kieåm tra baøi cuõ. - Trình baøy nhöõng neùt chính veà tình hình xaõ hoäi kinh teá thôøi Minh – Thanh. - Vaên hoaù , khoa hoïc kó thuaät thôøi phong kieán ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu gì? 3 .Baøi môùi. Hoaït ñoäng GV – HS Nội dung Hoaït ñoäng 2 1 .Nhöõng trang söû ñaàu tieân (khoâng - Vöông trieàu GupTa ra ñôøi vaøo thôøi gian daïy ) naøo? 2 .AÁn Ñoä thôøi phong kieán. - Söï phaùt trieån cuûa vöông trieàu GupTa + Thôøi kì naày AÁn Ñoä trôû thaønh quoác theå hieän ôû nhöõng maët naøo? gia phong kieán huøng maïnh . KT vaø XH phaùt trieån . + Coâng cuï saét ñöôïc söû duïng roäng raõi . - Söï suïp ñoå cuûa vöông trieàu GupTa dieãn + Kinh teá – xaõ hoäi nvaø vaên hoùa phaùt ra nhö theá naøo? trieån . - Ngöôøi Hoài giaùo ñaõ thi haønh nhöõng + TKV-VI Vöông trieàu Guùpta bò dieät Trang 16 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp chính saùch gì? Giaùo aùn: lòch söû 7 vong. + AÁn Ñoä bò nöôùc ngoaøi xaâm löôïc cai trò . Vöông trieàu Hoài giaùo Ñeâli:(TKXIIXVI) Vöông trieàu hoài giaùo Ñeâ – li toàn taïi + Theá kæ XII ,AÁn Ñoä bò Thoå Nhæ Kì trong thôøi gian bao laâu? Vua Acôba aùp xaâm löôïc , laäp ra vöông trieàu hoài duïng chính saùch gì ñeå cai trò AÁn Ñoä? giaùo Ñeâ – li + Chieám ruoäng ñaát va caám ñoaùn ñaïo Hin - Ñu , maâu thuaån daân toäc caêng thaúng . - Vöông trieàu Moâgoân aùp duïng nhöõng  Vöông trieàu Moâgoân:(TKXVI-XIX) chính saùch gì ñeå cai trò AÁn Ñoä. - TK XVI , Moâng Coå chieám AÁn Ñoä laäp ra vöông trieàu Moâ-goân . - Xoaù boû kì thò toân giaùo , khoâi phuïc Vöông trieàu Guùpta:(IV-VI). kinh teá phaùt trieån vaên hoaù AÁn Ñoä . - Giöûa TK XIX AÁn Ñoä trôû thaønh thuoäc ñòa cuûa Anh . Hoaït ñoäng 3 3/ Vaên hoaù AÁn Ñoä. GV:Söû duïng phöông phaùp tröïc quan:Cho hoïc sinh quan saùt chöû vieát cuûa ngöôøi AÁn - Chöû vieát: Chöû Phaïn duøng laøm ngoân Ñoä neáu coù. ngöû saùng taùc vaên hoïc thô ca .Ñaây laø - Ngöôøi AÁn Ñoä ñaõ saùng taïo ra chöû vieát nguoàn goác cuûa chöû vieát Hin –ñu . gì? - Toân giaùo : ñaïo Baø La Moân , kinh GV:Yeâu caàu HS neâu moät soá taùc phaåm Veâ – ña. vaên hoïc noiå tieáng cuûa AÁn Ñoä. - Hin –ñu laø toân giaùo phoå bieán nhaát - Chöõ vieát ñaàu tieân ñöôïc ngöôøi AÁn Ñoä ôû AÁn –Ñoä . saùng taïo laø chöõ gì? duøng ñeå laøm gì? - Kieán truùc : aûnh höôûng saâu saéc cuûa Chöõ Phaïn, ñeå saùng taùc thô vaên, söû thi, caùc toân giaùo vôùi nhieàu coâng trình kinh kieán truùc ñeàn thôø , ngoâi chuøa coøn Khaúng ñònh: AÁn Ñoä coù chöõ vieát rieâng vaø giöû laïi ñeán ngaøy nay laø nguoàn goác Söû duïng phöông phaùp mieâu taû:Moät soá coâng trình kieán truùc cuûa ngöôøi AÁn Ñoä. Khaúng ñònh: AÁn Ñoä coù chöõ vieát rieâng vaø laø nguoàn goác cuûa chöõ HinÑu. - Kinh Veä Ña laø boä kinh caàu nguyeän coå nhaát. - ***GDMT:cho HS sưu tầm tranh ảnh thấy được thành tựu phát triển văn hoá, nghệ thuật Ấn độ Trang 17 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp Giaùo aùn: lòch söû 7 4 .Cuõng coá: - Laäp nieân bieåu caùc giai ñoaïn lòch söû lôùn cuûa AÁn Ñoä thôøi PK. - Trình baøy nhöõng thaønh töïu lôùn veà vaên hoaù maø ngöôøi AÁn Ñoä ñaõ ñaït ñöôïc . - Laøm caùc baøi taäp trong vôû BTLS . 5 .Daën doø: Hoïc baøi vaø xem baøi 6 . Trang 18 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp Giaùo aùn: lòch söû 7 Baøi 6. CAÙC QUOÁC GIA PHONG KIEÁN ÑOÂNG NAM AÙ. ( Tiết: ) Tuần: Ngaøy soạn: Ngaøy dạy: Ngaøy dạy: Thaùng năm 2014 Thaùng năm 2014 Thaùng năm 2014 I .Muïc tieâu bài học 1 .Kieán thöùc. - Naém ñöôïc teân goïi cuûa caùc quoác gia trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, nhöõng ñaëc ñieåm töông ñoàng veà vò trí ñòa lí cuûa caùc quoác gia ñoù. - Caùc giai ñoaïn lòch söû quan troïng cuûa khu vöïc ÑNAÙ. 2 .Kó naêng. - Bieát xaùc ñònh ñöôïc vò trí caùc vöông quoác ñoù treân baûn ñoà. - Laäp nieân bieåu caùc giai ñoaïn phaùt trieån chuû yeáu cuûa ls khu vöïc ÑNAÙ 3 .Thái độ - Nhaän thöùc ñöôïc quaù trình lòch söû, söï gaén boù laâu ñôøi giöõa caùc daân toäc ôû Ñoâng Nam AÙ. - Trong lòch söû caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ cuõng coù nhieàu thaønh töïu ñoùng goùp cho neàn vaên minh nhaân loaïi. II .Ñoà duøng daïy hoïc. GV: .Baûn ñoà ÑNA. HS: TìmTranh tö lieäu veà caùc coâng rình kieán truùc, vaên hoaù, ñaát nöôùc … cuûa khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. III Phương pháp: Tường thuật, giải thích , trức quan, vấn đáp IV.Tieán trình lên lớp 1 .OÅn ñònh lôùp. 2 .Kieåm tra baøi cuõ. - Laäp nieân bieåu caùc giai ñoaïn lòch söû lôùn cuûa AÁn Ñoä. - Trình baøy nhöõng thaønh töïu lôùn veà vaên hoaù cuûa AÁn Ñoä. 3 .Baøi môùi. Hoaït ñoäng GV- HS Nội dung Hoaït ñoäng 1 1 Ñieàu kieän töï nhieân cuûa caùc - Hieän nay khu vöïc ÑNAÙ coù bao nhieâu nöôùc Ñoâng Nam AÙ. quoác gia? - Ñoâng Nam AÙ laø moät khu vöïc - Xaùc ñònh vò trí caùc nöôùc ñoù treân baûn ñoà. roäng lôùn hieän nay goàm11 nöôùc ( Thaùng 5 – 2002 Ñoâng Ti Mo ñöôïc taùch ra (SGK) töø Inñoâneâxia. - Ñaëc ñieåm veà ñieàu kieän töï` nhieân - Cho bieát ñaëc ñieåm chung veà ñieàu kieän töï + Chòu aûnh höôûng cuûa gioù muøa, nhieân cuûa caùc nöôùc ñoù. taïo neân 2 muøa:muøa möa vaø muøa - AÛnh höôûng gioù muøa. khoâ. - Ñieàu kieän töï nhieân ñoù taùc ñoäng nhö theá - Khí haäu nhieät ñôùi aåm , möa naøo ñeán noâng nghieäp. nhieàu thuaän lôïi cho vieäc troàng luùa Trang 19 Tröôøng: Tieåu hoïc vaø THCS Tam Laäp + Thuaän lôïi: noùng aåm möa nhieàu. + Khoù khaên: Thieân tai aûnh höôûng ñeán noâng nghieäp. - Lieân heä VN: phaùt trieån caây luùa nöôùc (ÑNAÙ laø queâ höông cuûa caây luùa nöôùc) Hoaït ñoäng 2 - Trình baøy söï hình thaønh quoác gia phong kieán Inñoâneâxia. - Keå teân 1 soá quoác gia vaø thôøi gian toàn taïi. - Keå teân 1 soá thaønh töïu thôøi phong kieán veà kieán truùc, ñieâu khaéc. Ñeàn AÊngCo, Boâ-ro-âBu-ñua, chuøa thaùp Pa Gan, Thaùp Chaøm …. - Em coù nhaän xeùt gì veà kieán truùc ÑNAÙ qua H . 12 – 13? Hình voøm kieåu baùt uùp, hình thaùp nhoïn -> chòu aûnh höôûng kieán truùc AÁn Ñoä. - Töø nöõa sau TK XVIII caùc quoác gia phong kieán ÑNAÙ ra sao? Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa Học sinh đọc phần 2 Giảng: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á cũng trải qua các giai đoạn hình thành, hưng thịnh và suy vong. Ở mỗi nước, các quá trình đó diễn ra trong thời gian khác nhau. Nhưng nhìn chung, giai đoạn từ nửa sau TK X đến đầu TK XVIII là thời kì thịnh vượng nhất của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. Hỏi: Trình bày sự hình thành của quốc gia phong kiến Inđôxia? Cuối thế kỉ XIII dòng vua Gia va mạnh lên  chinh phục tất cả các tiểu quốc ở hai đảo Xumatơra và Giava  lập nên vương triều Môgiôpahit hùng mạnh trong suốt hơn 3 thế kỉ.  Hỏi: Kề tên một số quốc gia phong kiến Đông Nam Á khác vào thời điểm hình thành các quốc gia đó? - Campuchia: tiền sử CPC TK VI vương quốc người Khơ me gọi Chân Lạp TK VI ;Thời kì Ăngco (IX – XV). - Mianma: Vương quốc Pagan (XI) Giaùo aùn: lòch söû 7 nöôùc vaø caùc loaïi rau cuû quaû. 2 .Söï hình thaønh caùc quoác gia phong kieán Ñoâng Nam AÙ a / Söï hình thaønh caùc quoác gia coå - Ñaàu Coâng nguyeân , cö daân bieát söû duïng coâng cuï baèng saét , thôøi gian naøy caùc quoác gia ñaàu tieân ôû Ñoâng Nam AÙ baét ñaàu xuaát hieän . - Trong 10TK ñaàu coâng nguyeân haøng loaït caùc quoác gia nhoû hình thaønh : Champa , Phuø Nam ….. b/ Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á:  Từ TK X đến đầu TK XVIII là thời kỳ phát triển thịnh vượng các quốc gia phong kiến ĐNÁ. + Phát triển là quá trình mở rộng, thống nhất lãnh thổ đạt nhiều thành tựu văn hóa. + Một số quốc gia hình thành và phát triển: Môgiôpahit (Inđônêxia), Đại Việt, Cham pa, Ăng co ( trên bán đảo ĐD)… - Đến TK XIII, do sự tấn công của người Mông Cổ, người Thái phải di cư xuống phía Nam lập nên Vương quốc Su khô thay, một bộ phận khác lập nên Vương quốc Lạn Xạng ( TK XIV )… - Nửa sau TK XVIII, các quốc gia phong kiến ĐNÁ suy yếu, giữa TK XIX trở thành thuộc địa tư bản phương Tây Trang 20
- Xem thêm -