Tài liệu Giáo án số học 6 cả năm

  • Số trang: 247 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n Sè häc 6 N¨m häc 2012- 2013 Ngµy so¹n : 13/08/12 Ngµy gi¶ng: 20/08/12 CHƯƠNG I : ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Tiết 1 §1. TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP I. Mục tiêu * Kiến thức : Hs làm quen với tập hợp, cảm nhận được khái niệm “tập hợp” thông qua các vd về tập hợp. Hs phân biệt được các kí hiệu �(thuộc), �(không thuộc), biết cách viết một tập hợp theo cách diễn đạt bằng lời của bài toán. * Kỹ năng : Rèn luyện cho Hs tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp. * Thái độ : Yêu thích môn học, cẩn thận, giúp đỡ nhau trong học tập…. II. Phương pháp - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, Trùc quan nªu vÊn ®Ò, thùc hµnh III. Chuẩn bị 1. Giáo viên : Tranh vẽ đồ dùng học tập …., phấn màu 2. Học sinh : Đọc trước bài, Sgk, đồ dùng học tập VI. Hoạt động dạy học 1 . Ổn định 2 . Bài dạy Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung ghi bảng H§1: Giíi thiÖu ch¬ng vµ bµi míi (5’) H§2: Các ví dụ (10’ )- KiÓm tra ®å dïng häc tËp s¸ch vë cÇn thiÕt cho bé m«n. - L¾ng nghe vµ xem qua SGK. - Ghi ®Çu bµi. - DÆn dß HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp, s¸ch vë cÇn thiÕt cho bé m«n. - Giíi thiÖu néi dung cña ch¬ng I nh SGK. H·y quan s¸t h×nh 1 SGK ? Trªn bµn cã g×? Ta nãi s¸ch bót lµ tËp hîp c¸c ®å vËt ®Æt trªn bµn. GV lÊy mét sè vd vÒ tËp hîp ngay trong líp häc. Cho ®äc vd SGK. Cho tù lÊy thªm vd tËp hîp ë trong trêng, gia ®×nh. H§3: C¸ch viÕt. C¸c kÝ hiÖu -Nªu qui íc ®Æt (18')1.C¸c vÝ dô tªn tập hîp - SGK - Giíi thiÖu c¸ch - TËp hîp : viÕt tËp hîp + Nh÷ng chiÕc bµn trong líp. ? Nªu VD tËp hîp A. + C¸c c©y trong trêng. - Cho ®äc SGK + C¸c ngãn tay trong bµn tay. -Nghe GV giíi thiÖu. -ViÕt theo GV. - §äc vÝ dô SGK. -Lªn b¶ng viÕt tËp hîp C s¸ch bót trªn bµn (h1). -Tr¶ lêi c¸c phÇn tö cña C Gi¸o ¸n Sè häc 6 c¸ch viÕt t©p hîp B c¸c ch÷ c¸i a, -Hs. Trªn bµn cã s¸ch bót. b,c -L¾ng nghe GV giíi thiÖu vÒ tËp ? H·y viÕt tËp hîp C s¸ch bót ë trªn hîp. bµn (h.1)? -Xem vd SGK. -Tù lÊy vd tËp hîp trong trêng ? H·y cho biÕt vµ ë gia ®×nh. c¸c phÇn tö tËp hîp C?  - Giíi thiÖu tiÕp c¸c kÝ hiÖu  ; .2. C¸ch viÕt. C¸c kÝ hiÖu ? 1 cã ph¶i lµ phÇn tö cña tËp hîp A kh«ng? Giíi thiÖu c¸ch viÕt. T¬ng tù hái víi 6 ? - Lµm BT1, 2 ®iÒn « trèng vµ chØ ra c¸ch viÕt ®óng,sai. - Chèt l¹i c¸ch ®Æt tªn, kÝ hiÖu, c¸ch viÕt tËp hîp. Yªu cÇu ®äc chó ý 1 - Giíi thiÖu c¸ch viÕt tËp hîp A b»ng c¸ch 2. -Yªu cÇu HS ®äc phÇn ®ãng khung trong SGK. - Giíi thiÖu c¸ch minh ho¹ tËp hîp nh ( H×nh 2) - Cho lµm ?1 ; ?2 theo hai nhãm. -Tªn tập hîp: ch÷ c¸i in hoa. A, B, C,…….. - C¸ch viÕt 1: LiÖt kª VD: *A = {1;2;3;0} víi 0;1;2;3 lµ c¸c phÇn tö cña tập hîp A *B = { a, b, c } *C= {s¸ch,bót} (h×nh 1)víi s¸ch, bót lµ phÇn tö cña C. H§4: Luyện tập (10’ )KÝ hiÖu:Nghe tiÕp c¸c kÝ hiÖu. *1  A ®äc 1 thuéc A. *6  A ®äc 6 kh«ng thuéc A. +BT1: §iÒn vµo « trèng. 1 A; a A;  C BT2: a  A ; 7  A Chó ý : SGK C¸ch viÕt 2: ChØ ra t/c ®Æc trng cho c¸c phÇn tö cña tËp hîp ®ã. A = {x  N / x < 4 } N lµ tËp hîp c¸c sè tù nhiªn. - M.ho¹ .1 .0 . 3 A . 2 N¨m häc 2012- 2013 Gi¸o ¸n Sè häc 6 N¨m häc 2012- 2013 ?1. Tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 7 C1 : D   0;1; 2;3; 4;5;6 7 C2 : D   x �N / x� ?2. M   N , H , A, T , R, C - 1 cã lµ phÇn tö cña A. - 5 kh«ng lµ phÇn tö cña A. - ViÕt theo GV. -Lªn b¶ng ®iÒn « trèng. -………... chØ ra ®óng, sai. - §äc chó ý 1. - ViÕt theo GV. - §äc phÇn ®ãng khung SGK - Nghe vµ vÏ theo GV. - Lµm ?1; ?2 theo nhãm. - §¹i diÖn nhãm lªn b¶ng ch÷a bµi. -Tr¶ lêi miÖng c¸c c©u hái cña ? §Æt tªn tËp hîp n.t.nµo? ? Cã nh÷ng c¸ch nµo viÕt tËp hîp? gi¸o viªn. -Lµm BT 3;5 vµo -Yªu cÇu lµm BT 3;5 SGK. vë BT. -Yªu cÇu lµm vµo phiÕu học tập - Lµm BT 1;2;4 vµo phiÕu. -Thu phiÕu ®Ó chÊm. Bài 3(SGK- 6 ) x A; y  B ;b A ; b  B Bài 5 (SGK-5) a) A= { th.t, th.n¨m, th.s¸u} b) B = {th.t, th.s¸u, th.chÝn, th.mêi mét} H§5: Híng dÉn vÒ nhµ (2’ ) - Häc thuéc quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc - BTVN 1; 2; 4 (SGK-5;6) , tõ 1 ®Õn 8 SBT. - §äc tríc bµi : Tập hợp các số nguyên Rót kinh nghiÖm : Líp:……… Bµi tËp 1: a) ViÕt tËp hîp A c¸c sè tù nhiªn lín h¬n 8 vµ nhá h¬n 14 b»ng hai c¸ch. C¸ch 1: LiÖt kª A = {……………………………}. C¸ch 2: Chỉ ra tÝnh chÊt ®Æc trng A = {……………………………….}. b) §iÒn kÝ hiÖu thÝch hîp vµo « vu«ng: 12 A ; 16 A D Bµi tËp 2:ViÕt tËp hîp B ch÷ c¸i trong côm tõ “To¸n häc”. 1. B = {……………………………….} .a . 15 . b 26 . Gi¸o ¸n Sè häc 6 N¨m häc 2012- 2013 Bµi tËp 4: Nh×n h×nh viÕt c¸c tËp hîp C, D. C = {…… ,…….}; D = {……,……,……}. C Ngµy so¹n : 13/08/12 Ngµy gi¶ng: 22/08/12 Tiết 2 §2. TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN I. Mục tiêu * Kiến thức : HS biÕt ®îc tËp hîp c¸c sè tù nhiªn, n¾m ®îc c¸c qui íc vÒ thø tù trong tËp hîp sè tù nhiªn, biÕt biÓu diÔn mét sè tù nhiªn trªn tia sè, n¾m ®îc ®iÓm biÓu diÔn sè nhá h¬n ë bªn tr¸i ®iÓm biÓu diÔn sè lín h¬n trªn tia sè. * Kỹ năng : HS ph©n biÖt ®îc c¸c tËp N, N*, biÕt sö dông c¸c kÝ hiÖu  vµ  , biÕt viÕt sè tù nhiªn liÒn sau, sè tù nhiªn liÒn tríc cña mét sè tù nhiªn. * Thái độ : RÌn luyÖn cho HS tÝnh chÝnh x¸c khi sö dông c¸c kÝ hiÖu. II. Phương pháp - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, Trùc quan nªu vÊn ®Ò, thùc hµnh III. Chuẩn bị 1. Giáo viên : PhÊn mµu, m« h×nh tia sè, b¶ng phô ghi ®Çu bµi tËp. 2. Học sinh : ¤n tËp c¸c kiÕn thøc cña líp 5. VI. Hoạt động dạy học 1 . Ổn định 2 . Bài dạy Hoạt động của Thầy Hoạt động của Nội dung ghi bảng Gi¸o ¸n Sè häc 6 N¨m häc 2012- 2013 Trò C©u 1: Cho mét vÝ du vÒ tËp hîp, nªu chó ý trong SGK vÒ c¸ch viÕt tËp h¬p. + Cho c¸c tËp hîp: A = { cam, t¸o }; B = { æi, chanh, cam }. + Dïng c¸c kÝ hiÖu ®Ó ghi c¸c phÇn tö: a)Thuéc A vµ thuéc B. b)Thuéc A mµ kh«ng thuéc B. C©u 2: + Nªu c¸c c¸ch viÕt mét tËp hîp. + ViÕt tËp hîp A c¸c sè tù nhiªn lín h¬n 3 vµ nhá h¬n 10 b»ng 2 c¸ch. + H·y minh häa A b»ng h×nh vÏ. §V§: Ph©n biÖt tËp N vµ N*. H§1: Kiểm tra (7’) ? Tại sao người ta lại viết kí hiệu N và N* ?-HS 1: - C¸c sè 0; 1; 2;3 … lµ c¸c sè tù nhiªn. ? Tập hợp N là tập hợp nào ? - C¸c sè 0; 1;2 ;3 … lµ c¸c phÇn tö cña tËp hîp N. - Tập N có p.tử 0 còn tập N* thì không có ? Tập hợp N* là tập hợp nào ? ? Sự khác nhau giữa tập N và tập N* ở điểm nào ? - GV chốt lại - GV nêu vấn đề : hãy biểu diễn tập hợp số tự nhiên N trên tia số. - GV thực hiện vẽ trên bảng và chốt - Củng cố : bài tập (bảng phụ) yêu cầu HS lên bảng - GV gọi HS nhận xét và chốt H§2: Tập hợp N và tập hợp N* (10’) + LÊy 1 vÝ dô vÒ tËp hîp. + Ph¸t biÓu chó ý 1 SGK. + Ch÷a BT: a) Cam Є A vµ cam Є B b) T¸o Є A nhng t¸o  B. - HS 2: + Ph¸t biÓu phÇn ®ãng khung SGK + Lµm BT: c¸ch 1 A = { 4;5;6;7;8;9 } c¸ch 2 A = { x Є N/ 3< x<10 }. + Minh ho¹ tËp hîp: - Ghi ®Çu bµi. H§3: Thứ tự trong tập hợp N (18')1. Tập hợp N và tập hợp N* - Tập hợp các số tự nhiên : 0; 1; 2; 3… Kí hiệu : N   0;1; 2;3........ Gi¸o ¸n Sè häc 6 N¨m häc 2012- 2013 - Tập hợp các số tự nhiên:1;2;3.. Kí hiệu : N *   1; 2;3........ 0 2 1 3 4 - Điểm biểu diễn số tự nhiên a trên tia số gọi là điểm a BT : Điền vào ô vuông các kí hiệu � và �cho đúng. 3 � N ; 5 � N* 4 5 � N ; 0 � N* ; 0 � N 12 � N ; - HS trả lời 2< 4 2. Thứ tự trong tập hợp N ( điểm 2 ở bên trái - Với a,b �N, a < b hoặc b>a trên điểm 4 hay 2 nhỏ tia số (nằm ngang) điểm a nằm hơn 4 hoặc 4 lớn bên trái điểm b. hơn 2 ) - a �b nghĩa là a< b hoặc a = b - HS : 2<4 ; 4<6 - b �a nghĩa là b> a hoặc b = a thì 2<6 - a< b ; b - Xem thêm -