Tài liệu Giáo án sinh học lớp 9

  • Số trang: 223 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n sinh 9 TuÇn 1 TiÕt 1 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: PhÇn I- Di truyÒn vµ biÕn dÞ Ch­¬ng I- C¸c thÝ nghiÖm cña Men®en Bµi 1: Men®en vµ di truyÒn häc A. Môc tiªu. - Häc sinh tr×nh bµy ®­îc môc ®Ých, nhiÖm vô vµ ý nghÜa cña di truyÒn häc. - HiÓu ®­îc c«ng lao to lín vµ tr×nh bµy ®­îc ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c thÕ hÖ lai cña Men®en. - HiÓu vµ ghi nhí mét sè thuËt ng÷ vµ kÝ hiÖu trong di truyÒn häc. B. ChuÈn bÞ. - Tranh phãng to h×nh 1.2. - Tranh ¶nh hay ch©n dung Men®en. C. ho¹t ®éng d¹y - häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc - KiÓm tra sÜ sè. - Lµm quen víi häc sinh. - Chia nhãm häc sinh. 2.KiÓm tra 3. Bµi häc VB: Di truyÒn häc tuy míi h×nh thµnh tõ ®Çu thÕ kØ XX nh­ng chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong sinh häc vµ Men®en lµ ng­êi ®Æt nÒn mãng cho di truyÒn häc. VËy di truyÒn häc nghiªn cøu vÊn ®Ò g×? nã cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo? chóng ta cïng nghiªn cøu bµi h«m nay. Ho¹t ®éng 1: Di truyÒn häc Môc tiªu: Häc sinh kh¸i niÖm di truyÒn vµ biÕn dÞ. N¾m ®­îc môc ®Ých, ý nghÜa cña di truyÒn häc. 1 Gi¸o ¸n sinh 9 Ho¹t ®éng cña GV - GV cho HS ®äc kh¸i niÖm di truyÒn vµ biÕn dÞ môc I SGK. -ThÕ nµo lµ di truyÒn vµ biÕn dÞ ? - GV gi¶i thÝch râ: biÕn dÞ vµ di truyÒn lµ 2 hiÖn t­îng tr¸i ng­îc nhau nh­ng tiÕn hµnh song song vµ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh sinh s¶n. - GV cho HS lµm bµi tËp  SGK môc I. Ho¹t ®éng cña HS - C¸ nh©n HS ®äc SGK. - 1 HS däc to kh¸i niÖm biÕn dÞ vµ di truyÒn. - HS l¾ng nghe vµ tiÕp thu kiÕn thøc. - Liªn hÖ b¶n th©n vµ x¸c ®Þnh xem m×nh gièng vµ kh¸c bã mÑ ë ®iÓm nµo: - Cho HS tiÕp tôc t×m hiÓu môc I ®Ó tr¶ h×nh d¹ng tai, m¾t, mòi, tãc, mµu da... vµ tr×nh bµy tr­íc líp. lêi: - Dùa vµo  SGK môc I ®Ó tr¶ lêi. KÕt luËn: - Kh¸i niÖm di truyÒn, biÕn dÞ (SGK). - Di truyÒn häc nghiªn cøu vÒ c¬ së vËt chÊt, c¬ chÕ, tÝnh quy luËt cña hiÖn t­îng di truyÒn vµ biÕn dÞ. - Di truyÒn häc cã vai trß quan träng kh«ng chØ vÒ lÝ thuyÕt mµ cßn cã gi¸ trÞ thùc tiÔn cho khoa häc chän gièng, y häc vµ ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ sinh häc hiÖn ®¹i. Ho¹t ®éng 2: Men®en – ng­êi ®Æt nÒn mãng cho di truyÒn häc Môc tiªu: HS hiÓu vµ tr×nh bµy ®­îc ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Di truyÒn cña Men®en: ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch thÕ hÖ lai. Ho¹t ®éng cña GV - GV cho HS ®äc tiÓu sö Men®en SGK. - Yªu cÇu HS quan s¸t kÜ h×nh 1.2 vµ nªu nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm cña tõng cÆp tÝnh tr¹ng ®em lai? - Treo h×nh 1.2 phãng to ®Ó ph©n tÝch. - Yªu cÇu HS nghiªn cøu th«ng tin SGK vµ nªu ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña Men®en? Ho¹t ®éng cña HS - 1 HS ®äc to , c¶ líp theo dâi. - HS quan s¸t vµ ph©n tÝch H 1.2, nªu ®­îc sù t­¬ng ph¶n cña tõng cÆp tÝnh tr¹ng. - §äc kÜ th«ng tin SGK, tr×nh bµy ®­îc néi dung c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p ph©n 2 Gi¸o ¸n sinh 9 - GV: tr­íc Men®en, nhiÒu nhµ khoa häc ®· thùc hiÖn c¸c phÐp lai trªn ®Ëu Hµ Lan nh­ng kh«ng thµnh c«ng. Men®en cã ­u ®iÓm: chän ®èi t­îng thuÇn chñng, cã vßng ®êi ng¾n, lai 1-2 cÆp tÝnh tr¹ng t­¬ng ph¶n, thÝ nghiÖm lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn, dïng to¸n thèng kª ®Ó xö lý kÕt qu¶. - GV gi¶i thÝch v× sao men®en chän ®Ëu Hµ Lan lµm ®èi t­îng ®Ó nghiªn cøu. tÝch c¸c thÕ hÖ lai. - 1 vµi HS ph¸t biÓu, bæ sung. - HS l¾ng nghe GV giíi thiÖu. - HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi. KÕt luËn: - Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c thÕ hÖ lai cña Men®en (SGK). Ho¹t ®éng 3: Mét sè thuËt ng÷ vµ kÝ hiÖu c¬ b¶n cña Di truyÒn häc Môc tiªu: HS n¾m ®­îc, ghi nhí mét sè thuËt ng÷ vµ kÝ hiÖu. Ho¹t ®éng cña GV - GV h­íng dÉn HS nghiªn cøu mét sè thuËt ng÷. - Yªu cÇu HS lÊy thªm VD minh ho¹ cho tõng thuËt ng÷. - Kh¸i niÖm gièng thuÇn chñng: GV giíi thiÖu c¸ch lµm cña Men®en ®Ó cã gièng thuÇn chñng vÒ tÝnh tr¹ng nµo ®ã. - GV giíi thiÖu mét sè kÝ hiÖu. - GV nªu c¸ch viÕt c«ng thøc lai: mÑ th­êng viÕt bªn tr¸i dÊu x, bè th­êng viÕt bªn ph¶i. P: mÑ x bè. Ho¹t ®éng cña HS - HS thu nhËn th«ng tin, ghi nhí kiÕn thøc. - HS lÊy VD cô thÓ ®Ó minh ho¹. - HS ghi nhí kiÕn thøc, chuyÓn th«ng tin vµo vë. KÕt luËn: 1. Mét sè thuËt ng÷: + TÝnh tr¹ng + CÆp tÝnh tr¹ng t­¬ng ph¶n + Nh©n tè di truyÒn + Gièng (dßng) thuÇn chñng. 2. Mét sè kÝ hiÖu 3 Gi¸o ¸n sinh 9 P: CÆp bè mÑ xuÊt ph¸t x: KÝ hiÖu phÐp lai G: Giao tö : §ùc; C¸i F: ThÕ hÖ con (F1: con thø 1 cña P; F2 con cña F2 tù thô phÊn hoÆc giao phÊn gi÷a F1). 4. Cñng cè - 1 HS ®äc kÕt luËn SGK. - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái 2, 3,4 SGK trang 7. 5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ - Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái SGK. - KÎ b¶ng 2 vµo vë bµi tËp. - §äc tr­íc bµi 2. 4 Gi¸o ¸n sinh 9 TiÕt 2 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 2: lai mét cÆp tÝnh tr¹ng A. Môc tiªu. - Häc sinh tr×nh bµy vµ ph©n tÝch ®­îc thÝ nghiÖm lai mét cÆp tÝnh tr¹ng cña Men®en. - HiÓu vµ ghi nhí c¸c kh¸i niÖm kiÓu h×nh, kiÓu gen, thÓ ®ång hîp, thÓ dÞ hîp. - HiÓu vµ ph¸t biÓu ®­îc néi dung quy luËt ph©n li. - Gi¶i thÝch ®­îc kÕt qu¶ thÝ nghiÖm theo quan ®iÓm cña Men®en. - RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch sè liÖu vµ kªnh h×nh. B. ChuÈn bÞ. - Tranh phãng to h×nh 2.1; 2.2; 2.3 SGK. C. ho¹t ®éng d¹y - häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc - KiÓm tra sÜ sè. 2. KiÓm tra bµi cò - Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c thÕ hÖ lai cña Men®en? 3. Bµi häc VB: B»ng ph©n tÝch thÕ hÖ lai, Men®en rót ra c¸c quy luËt di truyÒn, ®ã lµ quy luËt g×? Chóng ta sÏ t×m hiÓu trong bµi h«m nay. 1. Khi cho lai hai c©y ®Ëu hoa ®á víi nhau, F1 thu ®­îc 100% hoa ®á. Khi cho c¸c c©y ®Ëu F1 tù thô phÊn, F2 cã c¶ hoa ®á vµ hoa tr¾ng. C©y ®Ëu hoa dá ban ®Çu (P) cã thuéc gièng thuÇn chñng hay kh«ng? V× sao? 2. Trong c¸c cÆp tÝnh tr¹ng sau, cÆp nµo kh«ng ph¶i lµ cÆp tÝnh tr¹ng t­¬ng ph¶n: a. H¹t tr¬n – nh¨n c. Hoa ®á – hoa vµng b. Th©n thÊp – th©n cao d. Ho¹t vµng – h¹t lôc. ( §¸p ¸n: c) Ho¹t ®éng 1: ThÝ nghiÖm cña Men®en Môc tiªu: Häc sinh hiÓu vµ tr×nh bµy ®­îc thÝ nghiÖm lai mét cÆp tÝnh tr¹ng cña Men®en, ph¸t biÓu ®­îc néi dung quy luËt ph©n li. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV h­íng dÉn HS quan s¸t tranh H - HS quan s¸t tranh, theo dâi vµ ghi 2.1 vµ giíi thiÖu sù tù thô phÊn nh©n nhí c¸ch tiÕn hµnh. t¹o trªn hoa ®Ëu Hµ Lan. 5 Gi¸o ¸n sinh 9 - GV giíi thiÖu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ë b¶ng 2 ®ång thêi ph©n tÝch kh¸i niÖm kiÓu h×nh, tÝnh tr¹ng tréi, lÆn. - Yªu cÇu HS: Xem b¶ng 2 vµ ®iÒn tØ lÖ c¸c lo¹i kiÓu h×nh ë F2 vµo « trèng. - NhËn xÐt tØ lÖ kiÓu hin×h ë F1; F2? - GV nhÊn m¹nh vÒ sù thay ®æi gièng lµm bè vµ lµm mÑ th× kÕt qu¶ phÐp lai vÉn kh«ng thay ®æi. - Yªu cÇu HS lµm bµi tËp ®iÒn tõ SGK trang 9. - Yªu cÇu HS ®äc l¹i néi dung bµi tËp sau khi ®· ®iÒn. - Ghi nhí kh¸i niÖm. - Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu, th¶o luËn nhãm vµ nªu ®­îc: + KiÓu h×nh F1: ®ång tÝnh vÒ tÝnh tr¹ng tréi. + F2: 3 tréi: 1 lÆn - Lùa chän côm tõ ®iÒn vµo chç trèng: 1. ®ång tÝnh 2. 3 tréi: 1 lÆn - 1, 2 HS ®äc. KÕt luËn: a. ThÝ nghiÖm: - Lai 2 gièng ®Ëu Hµ Lan kh¸c nhau vÒ 1 cÆp tÝnh tr¹ng thuÇn chñng t­¬ng ph¶n VD: P: Hoa ®á x Hoa tr¾ng F1: Hoa ®á F2: 3 hoa ®á: 1 hoa tr¾ng b. C¸c kh¸i niÖm: - KiÓu h×nh lµ tæ hîp c¸c tÝnh tr¹ng cña c¬ thÓ. - TÝnh tr¹ng tréi lµ tÝnh tr¹ng biÓu hiÖn ë F1. - TÝnh tr¹ng lÆn lµ tÝnh tr¹ng ®Õn F2 míi ®­îc biÓu hiÖn. c. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm – KÕt luËn: Khi lai hai c¬ thÓ b« smÑ kh¸c nhau vÒ 1 cÆp tÝnh tr¹ng thuÇn chñng t­¬ng ph¶n th× F1 ®ång tÝnh vÒ tÝnh tr¹ng cña bè hoÆc mÑ, F2 cã sù ph©n li theo tØ lÖ trung b×nh 3 tréi: 1 lÆn. Ho¹t ®éng 2: Men®en gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm Môc tiªu: HS gi¶i thÝch ®­îc kÕt qu¶ thÝ nghiÖm theo quan niÖm cña Men®en. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV gi¶i thÝch quan niÖm ®­¬ng thêi - HS ghi nhí kiÕn thøc, quan s¸t H 2.3 vµ quan niÖm cña Men®en ®ång thêi sö + Nh©n tè di truyÒn A quy ®Þnh tÝnh dông H 2.3 ®Ó gi¶i thÝch. tr¹ng tréi (hoa ®á). + Nh©n tè di truyÒn a quy ®Þnh tÝnh tr¹ng tréi (hoa tr¾ng). + Trong tÕ bµo sinh d­ìng, nh©n tè di 6 Gi¸o ¸n sinh 9 truyÒn tån t¹i thµnh tõng cÆp: C©y hoa ®á thuÇn chñng cÆp nh©n tè di truyÒn lµ AA, c©y hoa tr¾ng thuÇn chñng cÆp nh©n tè di truyÒn lµ aa. - Trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao tö: + C©y hoa ®á thuÇn chñng cho 1 lo¹i giao tö: a + C©y hoa tr¾ng thuÇn chñng cho 1 lo¹i giao tö lµ a. - Do ®©u tÊt c¶ c¸c c©y F1 ®Òu cho hoa ®á? - Yªu cÇu HS: - H·y quan s¸t H 2.3 vµ cho biÕt: tØ lÖ c¸c lo¹i giao tö ë F1 vµ tØ lÖ c¸c lo¹i hîp tö F2? - T¹i sao F2 l¹i cã tØ lÖ 3 hoa ®á: 1 hoa tr¾ng? - GV nªu râ: khi F1 h×nh thµnh giao tö, mçi nh©n tè di truyÒn trong cÆp nh©n tè di truyÒn ph©n li vÒ 1 giao tö vµ gi÷ nguyªn b¶n chÊt cña P mµ kh«ng hoµ lÉn vµo nhau nªn F2 t¹o ra: 1AA:2Aa: 1aa trong ®ã AA vµ Aa cho kiÓu h×nh hoa ®á, cßn aa cho kiÓu h×nh hoa tr¾ng. - H·y ph¸t biÓu néi dung quy luËt ph©n li trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao tö? - ë F1 nh©n tè di truyÒn A ¸t a nªn tÝnh tr¹ng A ®­îc biÓu hiÖn. - Quan s¸t H 2.3 th¶o luËn nhãm x¸c ®Þnh ®­îc: GF1: 1A: 1a + TØ lÖ hîp tö F2 1AA: 2Aa: 1aa + V× hîp tö Aa biÓu hiÖn kiÓu h×nh gièng AA. KÕt luËn: Theo Men®en: - Mçi tÝnh tr¹ng do mét cÆp nh©n tè di truyÒn quy ®Þnh (sau nµy gäi lµ gen). - Trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao tö, mçi nh©n tè di truyÒn trong cÆp nh©n tè di truyÒn trong cÆp nh©n tè di truyÒn ph©n li vÒ mét giao tö vµ gi÷ nguyªn b¶n chÊt nh­ ë c¬ thÓ P thuÇn chñng. - Trong qu¸ tr×nh thô tinh, c¸c nh©n tè di truyÒn tæ hîp l¹i trong hîp tö thµnh tõng cÆp t­¬ng øng vµ quy ®Þnh kiÓu h×nh cña c¬ thÓ. => Sù ph©n li vµ tæ hîp cña cÆp nh©n tè di truyÒn (gen) quy ®Þnh cÆp tÝnh tr¹ng th«ng qua qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao tö vµ thô tinh chÝnh lµ c¬ chÕ di truyÒn c¸c tÝnh tr¹ng. 7 Gi¸o ¸n sinh 9 - Néi dung quy luËt ph©n li: trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao tö, mçi nh©n tè di truyÒn ph©n li vÒ mét giao tö vµ gi÷ nguyªn b¶n chÊt nh­ ë c¬ thÓ thuÇn chñng cña P. 4. Cñng cè - Tr×nh bµy thÝ nghiÖm lai mét cÆp tÝnh tr¹ng vµ gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña Men®en? - Ph©n biÖt tÝnh tr¹ng tréi, tÝnh tr¹ng lÆn vµ cho VD minh ho¹. 5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ - Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái SGK - Lµm bµi tËp 4 (GV h­íng dÉn c¸ch quy ­íc gen vµ viÕt s¬ ®å lai) V× F1 toµn lµ c¸ kiÕm m¾t ®en nªn tÝnh tr¹ng mµu m¾t ®en lµ tréi so víi tÝnh tr¹ng m¾t ®á. Quy ­íc gen A quy ®Þnh m¾t ®en Quy ­íc gen a quy ®Þnh m¾t ®á C¸ m¾t ®en thuÇn chñng cã kiÓu gen AA C¸ m¾t ®á thuÇn chñng cã kiÓu gen aa S¬ ®å lai: P: C¸ m¾t ®en x C¸ m¾t ®á AA aa GP: A a F1: Aa (m¾t ®en) x Aa (m¾t ®en) GF1: 1A: 1a 1A: 1a F2: 1AA: 2Aa: 1aa (3 c¸ m¾t ®en: 1 c¸ m¾t ®á). 8 Gi¸o ¸n sinh 9 TuÇn 2 TiÕt 3 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 3: lai mét cÆp tÝnh tr¹ng (tiÕp) A. Môc tiªu. - Häc sinh hiÓu vµ tr×nh bµy ®­îc néi dung, môc ®Ých vµ øng dông cña c¸c phÐp lai ph©n tÝch. - HiÓu vµ gi¶i thÝch ®­îc v× sao quy luËt ph©n li chØ nghiÖm ®óng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. - Nªu ®­îc ý nghÜa cña quy luËt ph©n li ®èi víi lÜnh vùc s¶n xuÊt. - HiÓu vµ ph©n biÖt ®­îc sù di truyÒn tréi kh«ng hoµn toµn (di truyÒn trung gian) víi di truyÒn tréi hoµn toµn. - Ph¸t triÓn t­ duy lÝ luËn nh­ ph©n tÝch, so s¸nh, luyÖn viÕt s¬ ®å lai. B. ChuÈn bÞ. - Tranh phãng to h×nh 3 SGK. - B¶ng phô ghi bµi tËp tr¾c nghiÖm. C. ho¹t ®éng d¹y - häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc - KiÓm tra sÜ sè. 2. KiÓm tra bµi cò - Ph¸t biÓu néi dung quy luËt ph©n li? Men®en gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm trªn ®Ëu Hµ Lan nh­ thÕ nµo? (s¬ ®å) - Gi¶i bµi tËp 4 SGK. 3. Bµi häc Ho¹t ®éng 1: Lai ph©n tÝch Môc tiªu: Häc sinh tr×nh bµy ®­îc néi dung, môc ®Ých vµ øng dông cña phÐp lai ph©n tÝch. Ho¹t ®éng cña GV - Nªu tØ lÖ c¸c lo¹i hîp tö ë F2 trong thÝ nghiÖm cña Men®en? - Tõ kÕt qu¶ trªn GV ph©n tÝch c¸c kh¸i niÖm: kiÓu gen, thÓ ®ång hîp, thÓ dÞ hîp. - H·y x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña nh÷ng phÐp lai sau: Ho¹t ®éng cña HS - 1 HS nªu: hîp tö F2 cã tØ lÖ: 1AA: 2Aa: 1aa - HS ghi nhí kh¸i niÖm. - C¸c nhãm th¶o luËn , viÕt s¬ ®å lai, nªu kÕt qu¶ cña tõng tr­êng hîp. 9 Gi¸o ¸n sinh 9 P: Hoa ®á x Hoa tr¾ng AA aa P: Hoa ®á x Hoa tr¾ng Aa aa - KÕt qu¶ lai nh­ thÕ nµo th× ta cã thÓ kÕt luËn ®Ëu hoa ®á P thuÇn chñng hay kh«ng thuÇn chñng? - §iÒn tõ thÝch hîp vµo « trèng (SGK – trang 11) - Kh¸i niÖm lai ph©n tÝch? - GV nªu; môc ®Ých cña phÐp lai ph©n tÝch nh»m x¸c ®Þnh kiÓu gen cña c¸ thÓ mang tÝnh tr¹ng tréi. - §¹i diÖn 2 nhãm lªn b¶ng viÕt s¬ ®å lai. - C¸c nhãm kh¸c hoµn thiÖn ®¸p ¸n. - HS dùa vµo s¬ ®å lai ®Ó tr¶ lêi. 1- Tréi; 2- KiÓu gen; 3- LÆn; 4- §ång hîp tréi; 5- DÞ hîp - 1 HS ®äc l¹i kh¸i niÖm lai ph©n tÝch. KÕt luËn: 1. Mét sè kh¸i niÖm: - KiÓu gen lµ tæ hîp toµn bé c¸c gen trong tÕ bµo c¬ thÓ. - ThÓ ®ång hîp cã kiÓu gen chøa cÆp gen t­¬ng øng gièng nhau (AA, aa). - ThÓ dÞ hîp cã kiÓu gen chøa cÆp gen gåm 2 gen t­¬ng øng kh¸c nhau (Aa). 2. Lai ph©n tÝch: - lµ phÐp lai gi÷a c¸ thÓ mang tÝnh tr¹ng tréi cÇn x¸c ®Þnh kiÓu gen víi c¸ thÓ mang tÝnh tr¹ng lÆn. + NÕu kÕt qu¶ phÐp lai ®ång tÝnh th× c¸ thÓ mang tÝnh tr¹ng tréi cã kiÓu gen ®ång hîp. + NÕu kÕt qu¶ phÐp lai ph©n tÝnh theo tØ lÖ 1:1 th× c¸ thÓ mang tÝnh tr¹ng tréi cã kiÓu gen dÞ hîp. Ho¹t ®éng 2: ý nghÜa cña t­¬ng quan tréi lÆn Môc tiªu: HS nªu ®­îc vai trß cña quy luËt ph©n ly ®èi víi s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV yªu cÇu HS nghiªn cøu thån tin - HS thu nhËn vµ xö lý th«ng tin. SGK, th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u - Th¶o luËn nhãm, thèng nhÊt ®¸p ¸n. hái: - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm - Nªu t­¬ng quan tréi lÆn trong tù kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. nhiªn? - X¸c ®Þnh tÝnh tr¹ng tréi, tÝnh tr¹ng lÆn nh»m môc ®Ých g×? Dùa vµo ®©u? 10 Gi¸o ¸n sinh 9 - ViÖc x¸c ®Þnh ®é thuÇn chñng cña gièng cã ý nghÜa g× trong s¶n xuÊt? - Muèn x¸c ®Þnh ®é thuÇn chñng cña - HS x¸c ®Þnh ®­îc cÇn sö dông phÐp lai ph©n tÝch vµ nªu néi dung ph­¬ng gièng cÇn thùc hiÖn phÐp lai nµo? ph¸p hoÆc ë c©y trång th× cho tù thô phÊn. KÕt luËn: - T­¬ng quan tréi, lÆn lµ hiÖn t­îng phæ biÕn ë giíi sinh vËt. - TÝnh tr¹ng tréi th­êng lµ tÝnh tr¹ng tèt v× vËy trong chän gièng ph¸t hiÖn tÝnh tr¹ng tréi ®Ó tËp hîp c¸c gen tréi quý vµo 1 kiÓu gen, t¹o gièng cã ý nghÜa kinh tÕ. - Trong chän gièng, ®Ó tr¸nh sù ph©n li tÝnh tr¹ng, xuÊt hiÖn tÝnh tr¹ng xÊu ph¶i kiÓm tra ®é thuÇn chñng cña gièng. Ho¹t ®éng 3: Tréi kh«ng hoµn toµn Môc tiªu: HS ph©n biÖt ®­îc hiÖn t­îng di truyÒn tréi kh«ng hoµn toµn víi tréi lÆn hoµn toµn. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV yªu cÇu HS quan s¸t H 3, nghiªn - HS tù thu nhËn th«ng tin, kÕt hîp víi cøu th«ng tin SGK hoµn thµnh b¶ng quan s¸t h×nh, trao ®æi nhãm vµ hoµn GV ®· ph¸t. thµnh b¶ng. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. §Æc ®iÓm Tréi kh«ng hoµn toµn ThÝ nghiÖm cña Men®en KiÓu h×nh ë F1 - TÝnh tr¹ng trung gian - TÝnh tr¹ng tréi KiÓu h×nh ë F2 1 tréi: 2 trung gian: 1 lÆn 3 tréi: 1 lÆn - GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp ®iÒn tõ - HS ®iÒn ®­îc côm tõ : SGK. 1- TÝnh tr¹ng trung gian 2- 1: 2: 1 - Cho 1 HS ®äc kÕt qu¶, nhËn xÐt: - ? ThÕ nµo lµ tréi kh«ng hoµn toµn? KÕt luËn: - Tréi kh«ng hoµn toµn lµ hiÖn t­îng di truyÒn trong ®ã kiÓu h×nh c¬ thÓ lai F1 biÓu hiÖn tÝnh tr¹ng trung gian gi÷a c¬ thÓ bè vµ mÑ, cßn F2 cã tØ lÖ kiÓu h×nh lµ 1: 2: 1. 4. Cñng cè Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i c¸c ý tr¶ lêi ®óng: 11 Gi¸o ¸n sinh 9 1. Khi cho c©y cµ chua qu¶ ®á thuÇn chñng lai ph©n tÝch. KÕt qu¶ sÏ lµ: a. Toµn qu¶ vµng c. 1 qu¶ ®á: 1 qu¶ vµng b. Toµn qu¶ ®á d. 3 qu¶ ®á: 1 qu¶ vµng 2. ë ®Ëu Hµ Lan, gen A quy ®Þnh th©n cao, gen a quy ®Þnh th©n thÊp. Cho lai c©y th©n cao víi c©y th©n thÊp F1 thu ®­îc 51% c©y th©n cao, 49% c©y th©n thÊp. KiÓu gen cña phÐp lai trªn lµ: a. P: AA x aa c. P: Aa x Aa b. P: Aa x AA d. P: aa x aa 3. Tr­êng hîp tréi kh«ng hoµn toµn, phÐp lai nµo cho tØ lÖ 1:1 a. Aa x Aa c. Aa x aa b. Aa x AA d. aa x aa 5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ - Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái SGK. - Lµm bµi tËp 3, 4 vµo vë. - KÎ s½n b¶ng 4 vµo vë bµi tËp. 12 Gi¸o ¸n sinh 9 TiÕt 4 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 4: lai hai cÆp tÝnh tr¹ng A. Môc tiªu. - Häc sinh m« t¶ ®­îc thÝ nghiÖm lai hai cÆp tÝnh tr¹ng cña Men®en. - BiÕt ph©n tÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm lai 2 cÆp tÝnh tr¹ng cña Men®en. - HiÓu vµ ph¸t biÓu ®­îc néi dung quy luËt ph©n li ®éc lËp cña Men®en. - Gi¶i thÝch ®­îc kh¸i niÖm biÕn dÞ tæ hîp. - RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. B. ChuÈn bÞ. - Tranh phãng to h×nh 4 SGK. - B¶ng phô ghi néi dung b¶ng 4. C. ho¹t ®éng d¹y - häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc - KiÓm tra sÜ sè. 2. KiÓm tra bµi cò - Muèn x¸c ®Þnh ®­îc kiÓu gen cña c¸ thÓ mang tÝnh tr¹ng tréi cÇn lµm g×? - T­¬ng quan tréi lÆn cã ý nghÜa g× trong thùc tiÔn s¶n xuÊt ? - KiÓm tra bµi tËp 3, 4 SGK. 3. Bµi häc Ho¹t ®éng 1: ThÝ nghiÖm cña Men®en Môc tiªu: Häc sinh: - Tr×nh bµy ®­îc thÝ nghiÖm lai hai cÆp tÝnh tr¹ng cña Men®en. - BiÕt ph©n tÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm tõ ®ã ph¸t triÓn thµnh quy luËt ph©n li ®éc lËp. Ho¹t ®éng cña GV - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 4 SGk, nghiªn cøu th«ng tin vµ tr×nh bµy thÝ nghiÖm cña Men®en. - Tõ kÕt qu¶, GV yªu cÇu HS hoµn thµnh b¶ng 4 Trang 15. (Khi lµm cét 3 GV cã thÓ gîi ý cho HS coi 32 lµ 1 phÇn ®Ó tÝnh tØ lÖ c¸c phÇn cßn l¹i). - GV treo b¶ng phô gäi HS lªn ®iÒn, Ho¹t ®éng cña HS - HS quan s¸t tranh nªu ®­îc thÝ nghÖm. - Ho¹t ®éng nhãm ®Ó hoµn thµnh b¶ng. 13 Gi¸o ¸n sinh 9 GV chèt l¹i kiÕn thøc. - §¹i diÖn nhãm lªn b¶ng ®iÒn. KiÓu h×nh F2 Sè h¹t TØ lÖ kiÓu h×nh F2 TØ lÖ tõng cÆp tÝnh tr¹ng ë F2 Vµng, tr¬n 315 9 Vµng 315+101 416 3 = = = Vµng, nh¨n 101 3 Xanh 108+32 140 1 Xanh, tr¬n 108 3 Tr¬n = 315+108 =423 = 3 Xanh, nh¨n 32 1 Nh¨n 101+32 133 1 - GV ph©n tÝch cho HS thÊy râ tØ lÖ cña - HS ghi nhí kiÕn thøc tõng cÆp tÝnh tr¹ng cã mèi t­¬ng quan 9 vµng, tr¬n: 3 vµng, nh¨n: 3 xanh, víi tØ lÖ kiÓu h×nh ë F2 cô thÓ nh­ SGK. tr¬n: 1 xanh, nh¨n - GV cho HS lµm bµi tËp ®iÒn tõ vµo = (3 vµng: 1 xanh)(3 tr¬n: 1 nh¨n) chç trèng Trang 15 SGK. - HS vËn dông kiÕn thøc ë môc 1 ®iÒn - Yªu cÇu HS ®äc kÕt qu¶ bµi tËp, rót ®ùoc côm tõ “tÝch tØ lÖ”. ra kÕt luËn. - 1 HS ®äc l¹i néi dung SGK. - C¨n cø vµo ®©u Men®en cho r»ng - HS nªu ®­îc: c¨n cø vµo tØ lÖ kiÓu c¸c tÝnh tr¹ng mµu s¾c vµ h×nh d¹ng h×nh ë F2 b»ng tÝch tØ lÖ cña c¸c tÝnh tr¹ng hîp thµnh nã. h¹t ®Ëu di truyÒn ®éc lËp? KÕt luËn: 1. ThÝ nghiÖm: - Lai bè mÑ kh¸c nhau vÒ hai cÆp tÝnh tr¹ng thuÇn chñng t­¬ng ph¶n. P: Vµng, tr¬n x Xanh, nh¨n F1: Vµng, tr¬n Cho F1 tù thô phÊn F2: cho 4 lo¹i kiÓu h×nh. TØ lÖ ph©n li kiÓu h×nh ë F2: 9 vµng, tr¬n 3 vµng, nh¨n 3 xanh, tr¬n 1 xanh, nh¨n. =. TØ lÖ kiÓu h×nh ë F2 b»ng tÝch tØ lÖ cña c¸c tÝnh tr¹ng hîp thµnh nã => c¸c cÆp tÝnh tr¹ng di truyÒn ®éc lËp víi nhau. 2. KÕt luËn SGK. Ho¹t ®éng 2: BiÕn dÞ tæ hîp Môc tiªu: HS n¾m ®­îc kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña biÕn dÞ tæ hîp. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - Yªu cÇu HS nhí l¹i kÕt qu¶ thÝ - HS nªu ®­îc; 2 kiÓu h×nh kh¸c bè mÑ nghiÖm ë F2 vµ tr¶ lêi c©u hái: lµ vµng, nh¨n vµ xanh, tr¬n. (chiÕm 14 Gi¸o ¸n sinh 9 - F2 cã nh÷ng kiÓu h×nh nµo kh¸c víi 6/16). bè mÑ? - GV ®­a ra kh¸i niÖm biÕn dÞ tæ hîp. KÕt luËn: - BiÕn dÞ tæ hîp lµ sù tæ hîp l¹i c¸c tÝnh tr¹ng cña bè mÑ. - ChÝnh sù ph©n li ®éc lËp cña c¸c cÆp tÝnh tr¹ng ®· ®­a ®Õn sù tæ hîp l¹i c¸c tÝnh tr¹ng cña P lµm xuÊt hiÖn kiÓu h×nh kh¸c P. 4. Cñng cè - Ph¸t biÓu néi dung quy luËt ph©n li? - BiÕn dÞ tæ hîp lµ g×? Nã xuÊt hiÖn ë h×nh thøc sinh s¶n nµo? 5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ - Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái SGK - KÎ s½n b¶ng 5 vµo vë bµi tËp. - §äc tr­íc bµi 5. 15 Gi¸o ¸n sinh 9 TuÇn 3 TiÕt 5 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 5: lai hai cÆp tÝnh tr¹ng (tiÕp) A. Môc tiªu. - Häc sinh hiÓu vµ gi¶i thÝch ®­îc kÕt qu¶ lai hai cÆp tÝnh tr¹ng theo quan ®iÓm cña Men®en. - Ph©n tÝch ®­îc ý nghÜa cña quy luËt ph©n li ®éc lËp ®èi víi chän gièng vµ tiÕn ho¸. - Ph¸t triÓn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch kªnh h×nh. B. ChuÈn bÞ. - Tranh phãng to h×nh 5 SGK. - B¶ng phô ghi néi dung b¶ng 5. C. ho¹t ®éng d¹y - häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc - KiÓm tra sÜ sè. 2. KiÓm tra bµi cò - C¨n cø vµo ®©u Men®en l¹i cho r»ng c¸c tÝnh tr¹ng mµu s¾c vµ h×nh d¹ng h¹t ®Ëu trong thÝ nghiÖm cña m×nh di truyÒn ®éc lËp víi nhau? ( C¨n cø vµo tØ lÖ kiÓu h×nh F2 b¶ng tÝch tØ lÖ c¸c tÝnh tr¹ng hîp thµnh nã). - CÆp tÝnh tr¹ng thø nhÊt cã tØ lÖ ph©n li 3:1, cÆp tÝnh tr¹ng thø 2 cã tØ lÖ ph©n li lµ 1:1, sù di truyÒn cña 2 cÆp tÝnh tr¹ng nµy sÏ cho tØ lÖ ph©n li kiÓu h×nh nh­ thÕ nµo? (3:1)(1:1) = 3: 3: 1: 1 - BiÕn dÞ tæ hîp lµ g×? nã xuÊt hiÖn trong h×nh thøc sinh s¶n nµo? V× sao? 3. Bµi häc Ho¹t ®éng 1: Men®en gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm Môc tiªu: Häc sinh hiÓu vµ gi¶i thÝch ®­îc kÕt qu¶ thÝ nghiÖm theo quan ®iÓm cña Men®en. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i tØ lÖ ph©n li kiÓu - HS nªu ®­îc tØ lÖ: 16 Gi¸o ¸n sinh 9 h×nh ë F2? - Tõ kÕt qu¶ trªn cho ta kÕt luËn g×? Vµng 3 = Xanh 1 Tr¬n = 3 Nh¨n 1 - HS rót ra kÕt luËn. - 1 HS tr¶ lêi. - Yªu cÇu HS quy ­íc gen. - HS nªu ®­îc: 9 vµng, tr¬n; 3 vµng, - Nh¾c l¹i tØ lÖ kiÓu h×nh ë F2? nh¨n; 3 xanh, tr¬n; 1 xanh, nh¨n. - TØ lÖ kiÓu h×nh ë F2 t­¬ng øng víi 16 - Sè tæ hîp giao tö (hîp tö) ë F2? hîp tö. - cã 4 lo¹i giao tö ®ùc vµ 4 lo¹i giao tö - Sè lo¹i giao tö ®ùc vµ c¸i? - GV kÕt luËn : c¬ thÓ F1 ph¶i dÞ hîp tö c¸i, mçi lo¹i cã tØ lÖ 1/4. vÒ 2 cÆp gen AaBb c¸c gen t­¬ng øng A vµ a, B vµ b ph©n li ®éc lËp vµ tæ hîp tù do ®Ó cho 4 lo¹i giao tö: AB, Ab, aB, ab. - Yªu cÇu HS theo dâi h×nh 5 vµ gi¶i thÝch t¹i sao ë F2 l¹i cã 16 tæ hîp giao tö (hîp tö)? - GV h­íng dÉn c¸ch x¸c ®Þnh kiÓu - HS ho¹t ®éng nhãm vµ hoµn thµnh h×nh vµ kiÓu gen ë F2, yªu cÇu HS hoµn b¶ng 5. thµnh b¶ng 5 trang 18. KiÓu h×nh TØ lÖ H¹t vµng, tr¬n H¹t nh¨n vµng, H¹t xanh, tr¬n H¹t nh¨n xanh, TØ lÖ cña mçi 1AABB 1AAbb 1aaBB 1aabb kiÓu gen ë F2 4AaBb 2Aabb 2aaBb 2AABb 2AaBB (9 A-B-) (3 A-bb) (3aaB-) 1aabb TØ lÖ cña mçi 9 3 3 1 kiÓu h×nh ë F2 - Tõ ph©n tÝch trªn rót ra kÕt luËn. - Men®en ®· gi¶i thÝch sù ph©n li ®éc lËp cña c¸c cÆp tÝnh tr¹ng b»ng quy luËt ph©n li ®éc lËp. - Ph¸t biÓu néi dung cña quy luËt ph©n - Néi dung cña quy luËt ph©n li ®éc li ®éc lËp trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh lËp: c¸c cÆp nh©n tè di truyÒn ph©n li ®éc lËp trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao giao tö? 17 Gi¸o ¸n sinh 9 tö. - T¹i sao ë nh÷ng loµi sinh s¶n h÷u - HS rót ra kÕt luËn. tÝnh, biÕn dÞ l¹i phong phó? - Gv ®­a ra c«ng thøc tæ hîp cña Men®en. Gäi n lµ sè cÆp gen dÞ hîp (PL§L) th×: - HS l¾ng nghe vµ tiÕp thu kiÕn thøc, + Sè lo¹i giao tö lµ: 2n chuyÓn kiÕn thøc vµo vë. + Sè hîp tö lµ: 4n n + Sè lo¹i kiÓu gen: 3 + Sè lo¹i kiÓu h×nh: 2n + TØ lÖ ph©n li kiÓu gen lµ: (1+2+1)n + TØ lÖ ph©n li kiÓu h×nh lµ: (3+1)n §èi víi kiÓu h×nh n lµ sè cÆp tÝnh tr¹ng t­¬ng ph¶n tu©n theo di truyÒn tréi hoµn toµn. - Nªu ý nghÜa cña quy luËt ph©n li ®éc - HS dùa vµo th«ng tin SGK ®Ó tr¶ lêi. lËp? KÕt luËn: - Tõ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm: sù ph©n li cña tõng cÆp tÝnh tr¹ng ®Òu lµ 3:1 Men®en cho r»ng mçi cÆp tÝnh tr¹ng do mét cÆp nh©n tè di truyÒn quy ®Þnh, tÝnh tr¹ng h¹t vµng lµ tréi so víi h¹t xanh, h¹t tr¬n lµ tréi so víi h¹t nh¨n. - Quy ­íc gen: A quy ®Þnh h¹t vµng a quy ®Þnh h¹t xanh B quy ®Þnh h¹t tr¬n b quy ®Þnh h¹t nh¨n - TØ lÖ kiÓu h×nh ë F2 t­¬ng øng víi 16 tæ hîp giao tö (hîp tö) => mçi c¬ thÓ ®ùc hoÆc c¸i cho 4 lo¹i giao tö nªn c¬ thÓ F1 ph¶i dÞ hîp vÒ 2 cÆp gen (AaBb), c¸c gen A vµ a, B vµ b ph©n li ®éc lËp vµ tæ hîp tù do cho 4 lo¹i giao tö lµ: AB, Ab, aB, ab. - S¬ ®å lai: H×nh 5 SGK. - ë sinh vËt bËc cao, kiÓu gen cã rÊt nhiÒu gen, c¸c gen th­êng ë thÓ dÞ hîp. Sù ph©n li ®éc lËp vµ tæ hîp tù do cña chóng t¹o ra v« sè lo¹i tæ hîp vÒ kiÓu gen vµ kiÓu h×nh ë ®êi con ch¸u nªn sinh vËt rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. - Quy luËt ph©n li ®éc lËp gi¶i thÝch nguyªn nh©n xuÊt hiÖn biÕn dÞ tæ hîp (®ã lµ sù ph©n li ®éc lËp vµ tæ hîp tù do cña c¸c cÆp gen) lµm sinh vËt ®a d¹ng vµ phong phó ë loµi giao phèi. - BiÕn dÞ tæ hîp lµ nguån nguyªn liÖu quan träng cña chän gièng vµ tiÕn ho¸. 18 Gi¸o ¸n sinh 9 4. Cñng cè - KÕt qu¶ phÐp lai cã tØ lÖ kiÓu h×nh 3: 3:1:1, c¸c cÆp gen nµy di truyÒn ®éc lËp. H·y x¸c ®Þnh kiÓu gen cña phÐp lai trªn? (tØ lÖ kiÓu h×nh 3:3:1:1 = (3:1)(1:1) => cÆp gen thø 1 lµ Aa x Aa => cÆp gen thø 2 lµ Bb x bb KiÓu gen cña phÐp lai trªn lµ: AaBb x AaBb) 5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ - Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái SGK - Lµm bµi tËp 4 SGk trang 19. H­íng dÉn: C©u 3: ë loµi sinh sn¶ h÷u tÝnh giao phèi cã sù phan li ®éc lËp vµ tæ hîp tù do cña c¸c gen trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh giao tö vµ thô tinh, sinh s¶n v« tÝnh kh«ng cã quy luËt nµy. C©u 4: §¸p ¸n d v× bè tãc th¼ng, m¾t xanh cã kiÓu gen aabb sinh ra con ®Òu m¾t ®en, tãc xo¨n trong ®ã sÏ mang giao tö ab cña bè, vËy giao tö cña mÑ sÏ mang AB => kiÓu gen cña mÑ ph¶i lµ AABB. - HS lµm thÝ ngiÖm tr­íc ë nhµ: + Gieo 1 ®ång xu + Gieo 2 ®ång xu. Mçi lo¹i 25 lÇn, thèng kª kÕt qu¶ vµo b¶ng 6.1 vµ 6.2. 19 Gi¸o ¸n sinh 9 TiÕt 6 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 6: Thùc hµnh TÝnh x¸c xuÊt xuÊt hiÖn c¸c mÆt cña ®ång kim lo¹i A. Môc tiªu. - HS biÕt c¸ch x¸c ®Þnh x¸c xuÊt cña mét vµ hai sù kiÖn ®ång thêi x¶y ra th«ng qua viÖc gieo c¸c ®ång kim lo¹i. - BiÕt vËn dông x¸c suÊt ®Ó hiÓu ®­îc tØ lÖ c¸c lo¹i giao tö vµ tØ lÖ c¸c kiÓu gen trong lai mét cÆp tÝnh tr¹ng. B. ChuÈn bÞ. - HS: Mçi nhãm cã s½n hai ®ång kim lo¹i (2 – 4 HS). KÎ s½n b¶ng 6.1 vµ 6.2 vµo vë. - GV: B¶ng phô ghi thèng kª kÕt qu¶ cña c¸c nhãm. C. ho¹t ®éng d¹y - häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc - KiÓm tra sÜ sè. 2. KiÓm tra bµi cò - Men®en ®· gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm lai hai cÆp tÝnh tr¹ng cña m×nh nh­ thÕ nµo? - BiÕn dÞ tæ hîp cã ý nghÜa g× ®èi víi chän gièng vµ tiÕn ho¸? T¹i sao ë c¸c loµi sinh s¶n giao phèi biÕn dÞ phong phó h¬n nhiÒu so víi loµi sinh s¶n v« tÝnh? - Gi¶i bµi tËp 4 SGK trang 19. 3. Bµi häc Ho¹t ®éng 1: TiÕn hµnh gieo ®ång kim lo¹i Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV l­u ý HS: H­íng dÉn quy tr×nh : - HS ghi nhí quy tr×nh thùc hµnh a. Gieo mét ®ång kim lo¹i L­u ý : §ång kim lo¹i cã 2 mÆt (sÊp vµ ngöa), mçi mÆt t­îng tr­ng cho 1 lo¹i giao tö, ch¼ng h¹n mÆt sÊp chØ lo¹i giao tö A, mÆt ngöa chØ lo¹i giao tö a, tiÕn hµnh: - LÊy 1 ®ång kim lo¹i, cÇm ®øng c¹nh vµ th¶ r¬i tù do tõ ®é cao x¸c ®Þnh. - Thèng kª kÕt qu¶ mçi lÇn r¬i vµo - Mçi nhãm gieo 25 lÇn, thèng kª mçi b¶ng 6.1 lÇn r¬i vµo b¶ng 6.1. b. Gieo 2 ®ång kim lo¹i GV l­u ý HS: 2 ®ång kim lo¹i t­îng 20
- Xem thêm -