Tài liệu Giáo án sinh 6 soạn 4 cột cả năm

  • Số trang: 156 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 228 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án Sinh học 6 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 1 Năm học : MỞ ĐẦU SINH HỌC BÀI 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Nêu lên được những đặc điểm của cơ thể sống -Phân biệt vật sống và vật không sống 2. Kĩ năng: Biết cách thiết lập bảng so sánh đặc điểm của các đối tượng để xếp loại chúng và rút ra nhận xét 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên yêu thích môn học II.Phương pháp: -Trực quan -Nêu và giải quyết vấn đề -Hợp tác nhóm III.Phương tiện: -Giáo viên:phiếu học tập, tranh vẽ -Học sinh:đọc và soạn trước bài ở nhà IV.Tiến trình bài giảng: 1.Ổn định: 1 phút -Giáo viên:kiểm tra sỉ số -Học sinh: báo cao sỉ số 2.Vào bài: 1 phút -Hằng ngày chúng ta tiếp xúc với các loại đồ vật cây cối, con vật khác nhau. Đó là thế giới vật chất quanh ta chúng bao gồm các vật sống và vật không sống.Vậy vật sống có những đặc điểm cơ bản nào bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi đó 3.Các hoạt động: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung (24 Hoạt động 1: Nhận dạng Mục tiêu: Nhận dạng vật 1.Vật sống và vật phút) vật sống và vật không sống và vật không sống không sống sống qua biểu hiện bên ngoài -Vật sống: lấy -Cho học sinh nêu một số ví -Học sinh tìm ví dụ: cây thức ăn, nước dụ về một số loài vật,đồ vật đậu, con gà, hòn đá, cái bàn, uống, lớn lên , cây cối xung quanh chúng con thỏ, cây viết….. sinh sản ta -Vật không sống: -Các nhóm thảo luận và báo không lấy thức ăn, -Các nhóm thảo luận:4 phút cáo không lớn lên *Con gàva cây đậu cần * Con gà ,cây đậu cần nước; không khí, thức ăn để những điều kiện gì để sống sống Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 1 Giáo án Sinh học 6 Năm học : *Hòn đá có cần những điều kiện giống như con gà và cây đậu không? *Sau một thời gian chăm sóc đối tượng nào tăng kích thước đối tượng nào không? -Điểm khác nhau cơ bản giữa vật sống và vật không sống là gì? -Tìm một vài ví dụ về vật sống và vật không sống (12 phút ) Hoạt động 2: Đặc điểm của cơ thể sống -Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bảng phụ trang 6,các nhóm thảo luận 3phút *Hòn đá không cần những điều kiện giống như con gà và cây đậu *Sau một thời gian chăm sóc con gà và cây đậu tăng kích thước còn hòn đá thì không -Vật sống lấy thức ăn, nước uống, lớn lên ,sinh sản còn vật không sống thì ngược lại -Học sinh tự tìm ví dụ về vật sống và vật không sống Mục tiêu: Biết được đặc điểm của cơ thể sống là trao đổi chất để lớn lên -Các nhóm theo dõi giáo viên hướng dẫn để hoàn thành bảng,sau đó cử đại diện các nhóm báo cáo -Học sinh dựa vào bảng để tìm ra đặc điểm của cơ thể sống 2. Đặc điểm của cơ thể sống -Có sự trao đổi chất với môi trường thì mới tồn tại được -Lớn lên và sinh sản -Yêu cầu học sinh dựa vào bảng phụ vừa hoàn thành để rút ra kết luận đặc điểm của cơ thể sống 4.Cũng cố: 5 phút *Trong các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống a.Lớn lên b.Sinh sản c.Di chuyển d.Lấy các chất cần thiết e.loại bỏ các chất thải Từ đó cho biết đặc điểm chung của cơ thể sống? 5.Dặn dò: 2 phút * Làm bài tập 1,2 trang 6 * Soạn bài 2 “Nhiệm vụ của sinh học” * Sưu tầm một số tranh ảnh về sinh vật trong tự nhiên RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 2 Giáo án Sinh học 6 Năm học : Ngày soạn: Ngày dạy Tiết 2: I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nêu được một số ví dụ để thấy sự đa dạng của sinh vật cùng với những mặt lợi hại của chúng - Biết được bốn nhóm sinh vật chính:vi khuẩn ,nấm, thực vật, động vật. - Hiểu được nhiệm vụ của sinh học và thực vật học 2.Kĩ năng: Quan sát so sánh 3. Thái độ: Yêu thiên nhiên và môn học II.Phương pháp: -Trực quan -Nêu và giải quyết vấn đề -Hợp tác nhóm III.Phương tiện: * Giáo viên: -Anh cảnh tự nhiên về sự đa dạng của sinh vật -Phiếu học tập -Tranh vẽ hình 2.1sgk * Học sinh: -Xem trước bài mới - Ảnh cảnh tự nhiên IV.Tiến trình bài giảng: 1.ổn định:1 phút * Giáo viên: kiểm tra sĩ số * Học sinh: Báo cáo sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: 4 phút Nêu đặc điểm cơ bản của cơ thể sống? Cho 3 ví dụ về vạt sống và vật không sống 3.Vào bài: 1phút Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên.Có nhiều loại sinh vật khác nhau:động vật,thực vật,vi khuẩn,nấm…Vậy sinh học có nhiệm vụ gì? Bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi trên 4.Các hoạt động: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 23 Hoạt động 1: Sự đa dạng Mục tiêu: Giới sinh vật đa 1. Sinh vật trong phút của các sinh vật trong tự dạng,sống nhiều nơi và có tự nhiên nhiên liên quan đến đời sống con -Sinh vật trong tự -Yêu cầu học sinh làm bài người nhiên rất phong phú tập bảng sgk trang 7 theo -Hoàn thành bảng sau đó cử vàđa dạng bao gồm nhóm trong 4 phút đại diện các nhóm báo 4 nhóm chính:vi -Dựa vào bảng trên em có cáo,nhận xét, bổ sung khuẩn,nấm,thực Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 3 Giáo án Sinh học 6 Năm học : nhận xét gì về giới sinh vật trong tự nhiên?ví dụ:nơi sống, kích thước vàvai trò của chúng đối với con người -Dựa vào bảng trên cho biết có thể chia thế giới sinh vật thành mấy nhóm? -Giới sinh vật trong tự nhiên vật, động vật rất đa dạng và phong phú -Học sinh xếp các sinh vật có cùng đặc điểm giống nhau vào một nhóm:động vật,thực -Riêng còn có loại không vật phải thực vật cũng không -Học sinh đọc thông tin sgk phải động vật chúng thường và quan sát tranh vẽ 2.1 có kích thước nhỏ, trảlời đó là nấm và vi khuẩn thậm chí rất nhỏ,vậy chúng là gì.Yêu cầu học sinh đọc -Sinh vật trong tự nhiên được thông tin sgk và hình2.1 để chia làm 4 nhóm lớn:nấm ,vi trả lời câu hỏi khuẩn, thực vật ,động vật. -Vậy sinh vật trong tự nhiên được chia làm mấy nhóm lớn? 12 Hoạt động 2: Nhiệm vụ Mục tiêu: Hiểu được nhiệm phút của sinh học-Yêu cầu 1 vụ của bộ môn sinh học nói học sinh đọc thông tin chung và thực vật học nói SGK trang 8 và trả lời câu riêng có liên quan đến đời hỏi nêu nhiệm vụ của sinh sống con người học? -Học sinh đọc thông tin sgk -Nêu nhiệm vụ của thực vật và trả lời câu hỏi nhiệm vụ học? của sinh học 2. Nhiệm vụ của sinh học Nghiên cứu hình thái ,cấu tạo và đời sống cũng như của sinh vật nói chung và của thực vật nói riêng để sử dụng hợp lí,phát triển và -Học sinh dựa vào thông tin bảo vệ chúng phục sgk để trả lời vụ đời sống con người 5 Cũng cố : -Sinh vật trong tự nhiên được chia làm mấy nhóm? Kể tên -Cho biết nhiệm vụ của sinh học? -Làm bài tập 3 trang 9sgk 6.. Dặn dò: -Học bài cũ -Làm bài tập sgk -Sưu tầm tranh ảnh về thực vật trong tự nhiên -Xem lại kiến thức về quang hợp đã học ở lớp 5 Ngy soạn: Ngy dạy Cấn Văn Thắm ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 4 Giáo án Sinh học 6 Năm học : Tiết 3: BÀI 3: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Nêu được đặ điểm chung của thực vật -Tìm hiểu sự đa dạng phong phú của thực vật 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát,kỹ năng hoạt động cánhân,hoạt động nhóm 3.Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên bảo vệ thực vật II.Phương pháp: -Trực quan -Nêu và giải quyết vấn đề -Thảo luận nhóm III.Phương tiện: -Giáo viên: Tranh ảnh khu vườn cây,sa mạc ,ao hồ… -Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh các loài thực vật trên trái đất, xem lại kiến thức về quang hợp IV.Tiến trình bài giảng: 1.ổn định:1 phút -Giáo viên: kiểm tra sĩ số -Học sinh : báo cáo sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ: 5 phút - Sinh vật trong tự nhiên được chia làm mấy nhóm,kể tên - Nêu nhiệm vụ của sinh học 3. Bi nới: a.Vào bài: 1 phút Thực vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phi mặc dù vậy chúng cũng có một số đặc điểm chung vậy đó là những đặc điểm nào bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi trên b. Các hoạt động: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung (20 pht) Hoạt động 1: Sự đa dạng và phong phú của thực vật -Yêu cầu học sinh quan sát tranh vẽ SGK trang 10 -Các nhóm thảo luận câu hỏi SGK trong 5 phút Mục tiêu: Thấy được sự đa 1. Sự đa dạng và phong phú của thực dạng và vật phong phú của thực vật -Học sinh quan sát tranh vẽ -Thực vật trang 10 SGK sống ở mọi -Thảo luận các câu hỏi SGK sau nơi trên trái đó các nhóm báo cáo các nhóm đất chúng có -Giáo viên chốt lại các vấn khác nhận xét bổ sung về sự đa rất nhiều dạng đề vừa nêu ra: dạng và phong phú của thực khác nhau  Thực vật sống ở mọi nơi vật:thực vật sống ở mọi nơi trên -Cơ thể thực trên trái đất trái đất chúng có nhiều dạng vật có cấu tạo Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 5 Giáo án Sinh học 6 12 pht  Ở sa mạc thì ít thực vật  Ở đồng bằng và rừng thì thực vật phong phi  Thực vật sống ở nước thân xốp bộ rễ ngắn - Cho học sinh đọc thông tin SGK để biết số lượng loài thực vật trên trái đất và ở Việt Nam .Qua đó giáo dục học sinh bảo vệ và chăm sóc cây xanh ở xung quanh Hoạt động 2: Đặc điểm chung của thực vật -Yêu cầu học sinh làm bài tập SGK trang1 SGK trong 4 phút Năm học : khác nhau thích nghi với môi thích nghi cao trường sống với môi trường sống -Đọc và nhận xét sự đa dạng và phong phú qua các số liệu trong phần thông tin Mục tiêu: Nắm được đặc điểm chung cơ bản của thực vật -Học sinh làm bài tập SGK và dựa vào để tìm ra đặc điểm chung của thực vật -Học sinh đưa ra nhận xét -Giáo viên đưa ra một số *Động vật có di chuyển còn hiện tượng yêu cầu học sinh thực vật thì không nhận xét về sự hoạt động *Thực vật có tính hướng sáng của sinh vật từ đó nhận xét phản ứng của sinh vật với -Đặc điểm chung của thực vật: môi trường *Thực vật có khả năng tạo ra -Giáo viên yêu cầu học sinh chất dinh dưỡng dựa vào bảng phụ SGK để *Thực vật không có khả năng di rút ra đặc điểm chung của chuyển thực vật 2. Đặc điểm chung của thực vật -có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ -phần lớn không có khả năng di chuyển -phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài 4.Cũng cố:5 pht - Thực vật sống ở những nơi nào trên trái đất? - Đặc điểm chung của thực vật là gì? - Thực vật nước ta rất phong phú nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng và bảo vệ chúng? 5.Dặn dò:1 pht -Đem 1 số mẫu vật cây dương xỉ ,cây rêu,rau bợ,cải…….. - Sưu tầm tranh vẽ một số cây có hoa RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Ngy soạn: Ngy dạy Tiết: 4 BÀI 4: CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA? I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 6 Giáo án Sinh học 6 Năm học : -Phân biệt được cây có hoa và cây không có hoa dựa vào đặc điểm cơ quan sinh sản -Phân biệt được cây 1 năm và cây lâu năm 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát ,so sánh 3.Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ và chăm sóc thực vật II.Phương pháp: -Trực quan -Nêu và giải quyết vấn đề -Hợp tác nhóm III.Phương tiện: -Giáo viên: tranh vẽ phóng to hình 4.1, 4.2 SGK, mẫu vật cây cà chua, đậu có hoa quả hạt. Mẫu vật cây rau bợ, dương xỉ,rêu -Học sinh: sưu tầm tranh cây dương xỉ,rau bợ và một số cây có hoa:cải,cà chua IV.Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định:1 phút - Giáo viên: kiểm tra sĩ số - Học sinh:báo cáo sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: 3phút - Nêu nhiệm vụ của sinh học - Nêu đặc điểm chung của thực vật? Trong các đặc điểm trên đặc điểm nào chỉ có ở thực vật? 3. Bi mới: a.Vào bài: 1 phút Thực vật trong tự nhiên rất phong phi và đa dạng nhưng có phải tất cả thực vật đều có hoa? Bài học hôm nay sẽ trả lại câu hỏi trên b.Các hoạt động: TG (22 phút ) Hoạt động của thầy Hoạt động 1:Thực vật có hoa và thực vật không có hoa -Yêu cầu học sinh tìm hiểu các cơ quan của cây cải và trả lời câu hỏi:cây cải có những loại cơ quan nào?Tên các bộ phận và chức năng của các cơ quan đó? Hoạt động của trò Mục tiêu: Nắm được các cơ quan của cây có hoa; phân biệt cây có hoa và cây không có hoa -Học sinh quan sát hình 4.1 SGK và thông tin để trả lời câu hỏi:cây cải có 2 loại cơ quan *Cơ quan sinh dưỡng :rễ , thân, lá:chức năng nuôi dưỡng *Cơ quan sinh sản: hoa, quả, -Cho các nhóm làm hạt: chức năng duy trì và Cấn Văn Thắm Nội dung 1. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa *Thực vật chia 2 nhóm: -Thực vật có hoa: cơ quan sinh sản là hoa , quả , hạt.Ví dụ:cải, đậu -Thực vật không có hoa: cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả. Ví dụ :rêu,rau bợ *Cơ thể thực vật có hoa có 2 loại cơ THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 7 Giáo án Sinh học 6 bảng trang 13 SGK trong 4 phút sau đó các nhóm lên bảng trình bài các nhóm khác nhận xét bổ sung (13 phút ) Năm học : phát triển nòi giống -Các nhóm làm bảng SGK trang 13 trong 4 phút sau đó cử đại diện báo cáo nhận xét bổ sung - Học sinh trả lời:Không -Yêu cầu học sinh dựa phải tất cả thực vật đều có vào bảng để trả lời yêu hoa? cầu của đề bài :Có phải tất cả thực vật đều có -Thực vật được chia làm 2 hoa? nhóm: thực vật có hoa và -Như vậy thực vật được thực vật không có hoa chia làm mấy nhóm? -Thực vật có hoa cơ quan -Yêu cầu học sinh đọc sinh sản là hoa, quả, hạt thông tin SGK và trả lời Thực vật không có hoa cơ câu hỏi: thế nào là thực quan sinh sản không phải là vật có hoa và thực vật hoa ,quả không có hoa?cho ví dụ -Cá nhân học sinh hoàn -Cho cá nhân làmbài tập thành bài tập trang 14 SGK trang 14 SGK *Cây cải là cây có hoa -Giáo viên chốt lại vấn *Cây lúa là cây có hoa đề vừa nêu ra *Cây dương xỉ là cây không có hoa *Cây xoài là cây có hoa Hoạt động 2: Cây một Mục tiêu: Phân biệt được năm và cây lâu năm cây một năm và cây lâu -Yêu cầu học sinh nêu năm một số ví dụ về thực vật -Một số ví dụ về cây có có hoa hoa:lúa -Dựa vào ví dụ cho biết ,cải,dừa,bưởi,hành,mít.... những cây có vòng đời -Những cây có vòng đời kết kết thúc trong vòng một thúc trong vòng một năm: nămvà những cây sống lúa,cải, hành.. lâu năm ra hoa kết quả Những cây sống lâu năm ra nhiều lần trong đời? hoa kết quả nhiều lần trong -Vậy thế nào là cây một đời:dừa, bưởi, mít năm và cây lâu năm -Học sinh tự đưa ra khái -Cho học sinh tìm một niệm theo ý riêng sau đó số ví dụ về cây một năm giáo viên chỉnh sữa cho và cây lâu năm hoàn chỉnh -Học sinh tự tìm các ví dụ về cây một năm và cây lâu Cấn Văn Thắm quan: -Cơ quan sinh dưỡng: rễ ,thân, lá có chức năng nuôi dưỡng cây -Cơ quan sinh sản : hoa, quả ,hạt có chức năng sinh sản duy trì và phát triển nòi giống 2. Cây một năm và cây lâu năm -Cây một năm :sống trong vòng một năm. Ví dụ: cải ,bầu bí.. -Cây lâu năm: sống nhiều năm,ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.Ví dụ : xoài, cau, nhãn... THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 8 Giáo án Sinh học 6 Năm học : năm 4.Cũng cố: 4 phút -Dựa vào đặc điểm nào để biết thực vật có hoa hay không có hoa? -Kể tên một số cây một năm và cây lâu năm? -Kể tên 5 cây trồng làm lương thực,theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay cây lâu năm? 5.Dặn dò: 1 phút -Học bài - Làm bài tập trang 15 SGK -Soạn bài 5: kính lúp ,kính hiển vi và cách sử dụng -Chuẩn bị mẫu rêu tường RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................... Ngy soạn: CHƯƠNG I: TẾ BÀO THỰC VẬT Ngy dạy Tiết: 5 BI 5: KÍNH LP, KÍNH HIỂN VI V CCH SỬ DỤNG I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Học sinh nhận biết các bộ phận của kính lúp Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 9 Giáo án Sinh học 6 Năm học : -Biết cách sử dụng kính lúp 2.Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng thực hành 3.Thái độ: Có ý thức giữ gìn bảo vệ kính lúp II.Phương pháp: -Trực quan -Nêu và giải quyết vấn đề -Hợp tác nhóm III.Phương tiện: -Giáo viên: kính lúp ,mẫu cây rêu -Học sinh: mẫu cây rêu IV.Tiến trình bài giảng: 1.Ổn định: 1 phút -Giáo viên: kiểm tra sĩ số -Học sinh: báo cáo sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: 7 phút -Thực vật được chia làm mấy nhóm? cho 3 ví dụ về cây có hoa và 3 cây không có hoa -Cơ thể thực vật có hoa có mấy loại cơ quan? nêu chức năng của chúng? 3.Bi mới: a.Vào bài: 1 phút Muốn có hình ảnh phóng to hơn vật thật ta phải dùng kính lúp.Vậy kính lúp và kính hiển vi có cấu tạo như thế nào và cách sử dụng ra sao bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi trên b.Các hoạt động: TG (25 phút ) Hoạt động của thầy Hoạt động 1: Kính lúp và cách sử dụng -Cho học sinh đọc thông tin sgk và phát mẫu kính lúp cho các nhóm thảo luận 4 phút:chỉ ra cấu tạo và cách sử dụng kính lúp -Đại diện các nhóm báo cáo các nhóm khác nhận xét bổ sung Hoạt động của trò Mục tiêu: Nắm được cấu tạo và cách sử dụng kính lúp -Học sinh đọc thông tin sgk quan sát kính lúp thảo luận chỉ ra các bộ phận kính lúp và cách sử dụng -Đại diện các nhóm báo cáo các nhóm khác nhận xét bổ sung *Cấu tạo: tay cầm, khung, tấm kính trong,dầy, lồi 2 mặt *cách sử dụng: tay trái cầm kính lúp để mặt kính sát vật -Cho học sinh quan sát cây mẫu từ từ đưa kính lên cho Cấn Văn Thắm Nội dung 1. Kính lúp và cách sử dụng -Kính lúp là loại kính dùng để quan sát vật nhỏ không nhìn rõ bằng mắt thường -Cấu tạo: *Tay cầm *Khung *Tấm kính trong, dầy, 2 mặt lồi -Cách sử dụng: Tay tría cầm kính lúp để mặt kính sát vật mẫu từ từ đưa kính lên cho THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 10 Giáo án Sinh học 6 Năm học : rêu giáo viên kiểm tra tư thế đến khi nhìn rõ vật đến khi nhìn rõ và cách sử dụng cũng như -Học sinh quan sát cây rêu: vật hình vẽ của học sinh tách riêng 1 cây ra giấy quan sát và vẽ 4.Cũng cố: 8 phút -Nêu cấu tạo và cách sử dụng kính lúp? -Bộ phận nào của lp là quan trọng nhất ? Vì sao? 5.Dặn dò: 3phút -Học bài cũ -Đọc mục em có biết -Chuẩn bị phần hai kính hiểm vi RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................................... Ngy soạn: Ngy dạy Tiết: 6 BI 5: KÍNH LP, KÍNH HIỂN VI V CCH SỬ DỤNG I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 11 Giáo án Sinh học 6 Năm học : -Học sinh nhận biết các bộ phận của kính hiển vi -Biết cách sử dụng kính hiển vi 2.Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng thực hành 3.Thái độ: Có ý thức giữ gìn bảo vệ kính hiển vi II.Phương pháp: -Trực quan -Nêu và giải quyết vấn đề -Hợp tác nhóm III.Phương tiện: -Giáo viên: kính hiển vi, tiêu bản của tế bào thịt quả cà chua và tế bào vảy hành -Học sinh: mẫu cây rêu IV.Tiến trình bài giảng: 1.Ổn định: 1 phút -Giáo viên: kiểm tra sĩ số -Học sinh: báo cáo sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: 7 phút - Nêu cấu tạo và cách sử dụng kính lp. - Bộ phận nào của lp là quan trọng nhất ? Vì sao? 3. Bi mới: a.Vào bài: 1 phút Muốn có hình ảnh phóng to hơn vật thật ta phải dùng kính lúp và kính hiển vi.Vậy kính lúp và kính hiển vi có cấu tạo như thế nào và cách sử dụng ra sao bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi trên b.Các hoạt động: TG (25 phút ) Hoạt động của thầy Hoạt động 2: Kính hiển vi và cách sử dụng -Cho học sinh đọc thông tin sgk phát mỗi nhóm 1 kính hiển vi thảo luận 4 phút để chỉ ra các bộ phận của kính hiển vi và cho biết bộ phận nào của kính hiển vi là quan trọng nhất ? Vì sao? -Cho các nhóm báo cáo nhận xét bổ sung Cấn Văn Thắm Hoạt động của trò Mục tiêu : Nắm được cấu tạo và cách sử dụng kính hiển vi -Học sinh đọc thông tin,quan sát mẫu vật thảo luận để racác bộ phận của kính hiển vi và xác định bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao? Nội dung 2. Kính hiển vi và cách sử dụng: -Kính hiển vi là loại kính dùng để quan sát những vật nhỏ không nhìn thấy bằng mắt thường -Cấu tạo: *Bàn kính -Các nhóm báo cáo: *Thân kính +Bàn kính *Chân kính +Thân kính -Cách sử dụng: +Chân kính +Đặt và cố định *Ống kính là bộ phận quan tiêu bản trên bàn trọng nhấtvì giúp phóng đại kính THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 12 Giáo án Sinh học 6 Năm học : -Giáo viên làm thao tác sử vật lên rất nhiều lần +Điều chỉnh ánh dụng kính hiển vi cho cả lớp -Học sinh quan sát các thao sáng bằng gương theo dõi từng bước tác sử dụng của giáo viên để phản chiếu -Phát cho mỗi nhóm 1 tiêu nêu lên các bước sử dụng +Điều chỉnh hệ bản mẫu để các nhóm tập -Học sinh dựa trên các bước thống ốc cho đến quan sát qua đó giáo viên sử dụng kính để quan sát khi nhìn rõ vật kiểm tra các thao tác và tư thế tiêu bản do giáo viên phát của học sinh để chỉnh sửa -Chỉ cho học sinh cách bảo quản kính lúp và kính hiển vi -Học sinh chú ý cách bảo -Giáo viên cho học sinh thấy quản được tầm quan trọng của kính lúp và kính hiển vi 4.Cũng cố: 8 phút -Nêu cấu tạo và cách sử dụng kính hiển vi? -Bộ phận nào của kính hiển vi là quan trọng nhất ? Vì sao? 5.Dặn dò: 3phút -Học bài cũ -Đọc mục em có biết -Chuẩn bị mẫu hành tây và cà chua RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ............. Ngy soạn: Ngy dạy Tiết: 7 BI 6: QUAN ST TẾ BO THỰC VẬT I. Mục tiêu: 1.Kiến thức -Hiểu được bộ phận nào của thực vật cũng đều có cấu tạo bởi tế bào -Học sinh phải tự làm được 1 tiêu bản tế bào thực vật Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 13 Giáo án Sinh học 6 Năm học : 2.Kỹ năng: -Có kỹ năng sử dụng kính hiển vi -Tập quan sát được trên kính hiển vi 3.Thái độ: -Bảo vệ , giữ gìn dụng cụ -Trung thực ,chỉ vẽ những hình quan sát được II.Phương pháp: Thực hành; Chia nhóm thảo luận III.Phương tiện: -Giáo viên:*Kính hiển vi *Biểu bì vảy hành và thịt quả cà chua chín -Học sinh: *Mẫu vật quả cà chua chín,củ hành tây *Bút chì ,gom IV.Tiến trình bài giảng: 1.Ổn định: 1 phút -Giáo viên: kiểm tra sĩ số -Học sinh : báo cáo sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ: 5 phút - Nêu cấu tạo và cách sử dụng kính hiển vi. -Bộ phận nào của kính hiển vi là quan trọng nhất ? Vì sao? 3. Bi mới: a.Vào bài: 1 phút Để biết được các cơ quan của thục vật cấu tạo bằng gì? chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài thực hành b.Các hoạt động: TG Hoạt động của trò Nội dung (15 Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu Mục tiêu: Nắm được phút) cầu,nội dung thực hànhvà các yêu cầu,nội dungvà dụng cụ thực hành chuẩn bị của tiết thực -Cho học sinh đọc thông tin để hành nêu yêu cầu của tiết thực hành -Thông báo nội dung của tiết -Học sinh nêu lên yêu thực hành cầu của tiết thực hành -Giới thiệu các dụng cụ thực hành và mâũ vật thực hành -Học sinh theo dõi giáo -Giáo viên tiến hành kiểm tra viên giới thiệu phần chuẩn bị của học sinh -Phát dụng cụ cho học sinh mỗi nhóm 1kính hiển vi, 1 khai dụng -Các nhóm báo cáo mẫu cụ ,1lọ nước cất,giấy thấm,lam vật mà mình chuẩn bị kính.. -Các nhóm nhận dụng cụ -Yêu cầu các nhóm: Cấn Văn Thắm Hoạt động của thầy 1.Yêu cầu: -Biết làm một tiêu bản hiển vi tạm thời tế bào tực vật -Biết sử dụng kính hiển vi -Tập vẽ hình quan sát được 2.Nội dung thực hành: -Quan sát tế bào biểu bì vảy hành -Quan sát tế bào thịt quả cà chua 3.chuẩn bị: THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 14 Giáo án Sinh học 6 Năm học : +Làm tiêu bản tế bào thực vật +Vẽ hình quan sát được +Chú ý các nhóm không nói to,không được đi lại lộn xộn -Giáo viên phân công các nhóm làm tiêu bản: *nhóm 1,2,3 làm tiêu bản biểu bì hành tây *Nhóm 4,5,6 làm tiêu bản thtị quả cà chua -Dụng cụ: kính hiển vi, bản -Các nhóm chú ý lắng kính,lá nghe các yêu cầu của kính,nước giáo viên cất,giấy thấm,kim nhọn và kim mũi mác -Mẫu vật:củ hành tây, cà -Học sinh theo dõi và chua làm theo sự phân công của giáo viên Mục tiêu: Làm tiêu Tiểu kết : Quan bản, quan sát và vẽ sát và vẽ hình tế hình quan sát được bào biểu bì vảy hành và tế bào -Các nhóm làm theo yêu thịt quả cà chua cầu của giáo viên dưới kính hiển vi (19 Hoạt động 2: Quan sát tế bào phút) biểu bì vẩy hành và tế bào thịt quả cà chua dưới kính hiển vi rồi vẽ hình: -Yêu cầu các nhóm đọc cách tiến hành và tiến hành làm tiêu bản sau đó quan sát trên kính hiển vi -Giáo viên xem chỉ dẫn,giải đáp thắc mắc cho học sinh -Học sinh nêu lên các -Cho các nhóm quan sát tiêu bản thắc mắc của mình dưới kính hiển vi vẽ hình sau đó -Học sinh quan sát vẽ trao đổi tiêu bản hình trao đổi tiêu bản 4.Cũng cố: 3 phút -Cho các nhóm tự nhận xét -Giáo viên đánh giá chung ý thức ,kết quả của các nhóm -Yêu cầu các nhóm làm vệ sinh và lau rữa các dụng cụ 5.Dặn dò: 1 phút -Chuẩn bị bài 7 -Sưu tầm tranh ảnh về hình dạng các loại tế bào thực vật và kích thước của chúng RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngy soạn: Ngy dạy Tiết: 8 BI 7: CẤU TẠO TẾ BO THỰC VẬT I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Học sinh xác dịnh được: * C ác cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bàng tế bào * Những thành phần cấu tạo chủ yếu của tế bào * Khái niệm về mô Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 15 Giáo án Sinh học 6 Năm học : 2.Kỹ năng: -Rèn luyện kỹ năng quan sát hình vẽ -Nhận biết kiến thức 3.Thái độ: Yêu thích khám phá thiên nhiên II.Phương pháp: -Trực quan -Nêu và giải quyết vấn đề -Hợp tác nhóm III.Phương tiện: -Giáo viên:tranh phóng to hình 7.1, 7.2, 7.3,7.4, 7.5 -Học sinh:sưu tầm tranh ảnh về tế bào thực vật IV.Tiến trình bài giảng: 1.Ổn định:1 phút -Giáo viên :kiểm tra sĩ số -Học sinh :báo cáo sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ:3 phút Trong cấu tạo của tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua có điểm gì giống nhau? nhận xét hình dạng của tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua 3. Bi mới: a. Vào bài:1 phút Như vậy có phải tất cả các cơ quan của thực vật đều có cấu tạo giống như tế bào biểu bì vảy hành không, bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi trên b. Các hoạt động: TG Hoạt động của thầy 10 Mục tiêu: Nắm được cơ phút thể thực vật được cấu tạo bằng tế bào,tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau -Học sinh quan sát hình 7.1,7.2,7.3 thảo luận nhóm trả lời câu hỏi *Điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân lá, là được cấu tạo từ nhiều tế bào Hoạt động của trò Nội dung *Tế bào thực vật có nhiều hình dạng khác nhau Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 16 Giáo án Sinh học 6 Năm học : -Trong cùng 1 cơ quan tế bào có hình dạng giống Hoạ nhau giống nhau t 1. Hình dạng và kích độn thước của tế bào g 1: -Các cơ quan của thực vật Hìn đều được cấu tạo bằng tế h bào dạn -Hình dạng và kích thước g và của tế bào thực vật khác kích nhau thư ớc của tế bào Treo hình 7.1,7 .2,7. 3 sgk cho học sinh nghi ên cứu và trả lời câu hỏi: *Tì m điểm giốn g nhau cơ bản tron Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 17 Giáo án Sinh học 6 Năm học : g cấu tạo rễ, thân, lá? Gợi ý có nhiề u ô nhỏ, mỗi ô nhỏ đó là 1 tế bào *Nh ận xét hình dạng của tế bào thực vật các nhó m thảo luận tron g 3 phút Nhậ n xét hình dạng của các tế Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 18 Giáo án Sinh học 6 bào tron g cùng 1 cơ quan ? -Cho học sinh đọc thôn g tin SGK và nhận xét về kích thướ c 15 Hoạt động 2: Cấu tạo tế phút bào -Cho học sinh đọc thông tin SGK -Treo tranh câm cấu tạo tế bào thực vật -Yêu cầu 1 học sinh chỉ trên tranh vẽ các bộ phận cấu tạo nên tế bào thực vật - Cho 1vài học sinh gắn các thông tin ghi sẵn trên hình -Nhận xét màu sắc của lục lạp? Và giải thích tại sao lá cây lạicó màu xanh -Giáo viên nhấn mạnh mặc dù tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau nhưng trong cấu tạo giống nhau : vách tế bào, màng Cấn Văn Thắm Năm học : Mục tiêu: Mặc dù tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau nhưng chúng đều được cấu tạo gồm vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân -Học sinh đọc thông tin SGK 2. Cấu tạo tế bào Tế bào được cấu tạo gồm: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân và một số thành phần khác -Quan sát tranh vẽ kết hợp không bào, lục thông tin SGK lạp -Học sinh chỉ trên tranh vẽ các bộ phận cấu tạo tế bào thực vật và nêu chức năng của từng phần -Học sinhgắn các thông tin ghi sẵn lên tranh vẽ cho thích hợp -Lục lạp có màu xanh, vậy lá cây có màu xanh là do có chứa nhiều lục lạp -Học sinh theo dõi giáo viên chốt lại THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 19 Giáo án Sinh học 6 Năm học : sinh chất, chất tế bào, nhân 5 phút Mục tiêu: Xác định cấu tạo và Hoạt động 3: MÔ chức năng của mô -Học sinh quan sát tranh vẽ và - Giáo viên treo hình 7.5 nhận xét các tế bào trng cùng 1 cho học sinh quan sát và mô thì giống nhau, các mô khác nhận xét hình dạng và cấu nhau thì tế bào khác nhau tạo của các tế bào trong cùng 1 mô và các tế bào -Mô là nhóm tế bào có hình giữa các mô khác nhau dạng và cấu tạo giống nhau -Định nghĩa mô là gì? -Các tế bào của cùng 1 mô thì chức năng giống nhau, các tế bào của các mô khác nhau thì chức năng khác nhau 3.Mô là nhóm tế bào có hình dạng và cấu tạo giống nhau cùng thực hiện một chức năng riêng ví dụ: mô biểu bì, mô cơ … 4.Cũng cố: 3 phút Hãy chọn từ thích hợp trong các từ: vách tế bào, tế bào, lục lạp, không bào diền vào chỗ trống câu sau: Các cơ quan của thực vật như rễ thân lá quả đều có cấu tạo bởi các .......... (1)........Hình dạng, kích tước của các tế bào khác nhau, nhưng chúng đều có các thành phần chính là........(2)............, màng sinh chất, chất tế bào, nhân. Ngoàira, tế bào còn có............(3)......... chứa dịch bào. Trong chất tế bào thực vật còn có............(4)..........có vai trò trong quang hợp 5.Dặn dò: 1 phút -Học bài cũ -Đọc mục em có biết -Xem lại trao đổi chất ở cây xanh RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................. .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 20
- Xem thêm -