Tài liệu Giáo án phương trình lượng giác cơ bản

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 136 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 59547 tài liệu

Mô tả:

wWw.VipLam.Net Chuyên đề LƯỢNG GIÁC Phần 1: CÔNG THỨC 1. Hệ thức LG cơ bản sin 2   cos2   1 tan  .cot   1 cos  cot     �k  sin  1  cot 2   1   �k  2 sin  �  �  �  k � � � 2 � 1 �  �  tan 2   1�  �  k � 2 cos  � 2 � 2. Công thức LG thường gặp sin  a �b   sinacosb �sinbcosa tan   sin  cos  Công thức cộng: cos  a �b   cos a cos b msinasinb tan  a �b   tana �tanb 1 mtanatanb sin 2a  2sin a.cos a cos 2a  cos 2 a  sin 2 a  2 cos 2 a  1  1  2sin 2 a Công thức nhân: cos 3a  4 cos 3 a  3cos a sin 3a  3sin a  4sin 3 a tan 3a = 3 tan a  tan 3 a 1  3 tan 2 a 1 [cos(ab)+cos(a+b)] 2 1 sina.sinb = [cos(ab)cos(a+b)] 2 1 sina.cosb = [sin(ab)+sin(a+b)] 2 ab ab cos Tổng thành tích: sin a  sin b  2sin 2 2 ab ab sin a  sin b  2 cos sin 2 2 ab ab cos a  cos b  2 cos cos 2 2 ab ab cos a  cos b  2sin sin 2 2 sin(a �b) tan a �tan b  cos a.cos b 1 Công thức hạ bậc: cos2a = (1+cos2a) 2 1 sin2a = (1cos2a) 2 a Biểu diễn các hàm số LG theo t  tan 2 Tích thành tổng: Chuyên đề: LG cosa.cosb = 1 Trần Chung Dũng wWw.VipLam.Net 2t 1- t 2 2t sin a  ; cos a  ; tan a  . 2 2 1 t 1 t 1 t2 3. Phương trìng LG cơ bản u  v  k 2 � * sinu=sinv � � u    v  k 2 � * cosu=cosvu=v+k2 * tanu=tanv  u=v+k * cotu=cotv  u=v+k  k �Z  . 4. Một số phương trình LG thường gặp 1. Phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác: a. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác: để giải các phương trình này ta dùng các công thức LG để đưa phương trình về phương trình LG cơ bản. b. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác: là những phương trình có dạng a.sin2x+b.sinx+c=0 (hoặc a.cos2x+b.cosx+c=0, a.tan2x+b.tanx+c=0, a.cot2x+b.cotx+c=0) để giải các phương trình này ta đặt t bằng hàm số LG.. 2. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx: Dạng: asinx+bcosx=c. Điều kiện để phương trình có nghiệm là a 2  b 2 �c 2 . b c Cách 1: Chia hai vế phương trình cho a rồi đặt  tan  , ta được: sinx+tancosx= cos  a a c c �� at � sinx cos  + sin  cosx= cos  � sin(x+  )= cos   sin  . a a Cách 2: Chia hai vế phương trình cho a 2  b 2 , ta được: a b c sin x  cos x  2 2 2 2 2 a b a b a  b2 a b  cos  ;  sin  . Khi đó phương trình tương đương: Đặt: a2  b2 a2  b2 �� at c c cos  sin x  sin  cos x  sin  x      sin  . hay a2  b2 a 2  b2 x Cách 3: Đặt t  tan . 2 3. Phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx: Dạng: asin2x+bsinxcosx+ccos2x=0 (*).  Cách 1: + Kiểm tra nghiệm với x   k . 2 + Giả sử cosx0: chia hai vế phương trình cho cos2x ta được: atan2x+btanx+c=0. 1 �  �  tan 2 x  1 �x �  k � Chú ý: 2 cos x � 2 � Cách 2: Áp dụng công thức hạ bậc. 4. Phương trình đối xứng đối với sinx và cosx: Dạng: a(sinx cosx)+ bsinxcosx=c. Cách giải: Đặt t= sinx cosx. Điều kiện  t  � 2 . � � � � L� u y�� cac cong � th� � c : sin x  cos x  2 sin �x  � 2 cos �x  � � 4� � 4� � � � � sin x  cos x  2 sin �x  �  2 cos �x  � � 4� � 4� Chuyên đề: LG 2 Trần Chung Dũng wWw.VipLam.Net Phần 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Phương pháp 1: Dùng các công thức lượng giác đưa về phương trình dạng tích. Ví dụ 1. Giải phương tình: sin2x + sin23x = cos22x + cos24x (1). Giải 1  cos 2 x 1  cos 6 x 1  cos 4 x 1  cos8 x    Phương trình (1) tương đương với: 2 2 2 2  cos2x+cos4x+cos6x+cos8x = 0  2cos5xcosx+2cos5xcos3x = 0  2cos5x(cos3x+cosx) = 0  4cos5x.cos2x.cosx = 0 � π kπ � π x  5 x   kπ � � 10 5 2 cos 5 x  0 � � � π π lπ �� cos 2 x  0 � � 2 x   kπ � � x  , ( k , l , n ��) � � � 2 4 2 � cos x  0 � � π � π � � x   kπ x   nπ � 2 � 2 6 6 8 8 Ví dụ 2. Giải phương trình: cos x+sin x = 2 ( cos x+sin x) (2). Giải Ta có (2)  cos6x(2cos2x1) = sin6x(12sin2x)  cos2x(sin6x–cos6x) = 0  cos2x(sin2x–cos2x)(1+sin2x.cos2x) = 0  cos2x = 0  2x  π π kπ  kπ � x   , ( k ��) 2 4 2 Ví dụ 3: Giải phương trình: 8 2 cos 6 x  2 2 sin 3 x sin 3 x  6 2 cos 4 x  1  0 (3). Giải Ta có: (3) � 2 2 cos3 x(4 cos3 x  3cos x)  2 2 sin 3 x sin 3 x  1  0 � 2 cos 2 x.2 cos x cos 3 x  2sin 2 x.2sin x sin x3 x  2 � (1  cos 2 x)(cos 2 x  cos 4 x)  (1  cos 2 x)(cos 2 x  cos 4 x)  2 � 2(cos 2 x  cos 2 x cos 4 x)  2 � cos 2 x(1  cos 4 x)  � cos 2 x.cos 2 2 x  2 2 2 4 2 π � x  �  kπ , ( k ��) 2 8 Phương pháp 2: Đặt ẩn phụ đưa phương trình lượng giác về phương trình đại số: � cos 2 x  Ví dụ 4. Giải phương trình lượng giác: sin 8 x  cos8 x  17 32 (4). Giải Ta có (4) 4 4 1  cos 2 x � � 1  cos 2 x � 17 1 17 � �� �  � (cos 4 2 x  6 cos 2 2 x  1)  � � 8 32 � 2 � � 2 � 32 Chuyên đề: LG 3 Trần Chung Dũng wWw.VipLam.Net � 1 t � 17 13 2 2 2 2 t  6 t  1  � t  6 t   0 � � Đặt cos 2x = t, với t[0; 1], ta có 13 4 4 � t � 2 � 1 1 cos 4 x  1 1  Vì t[0;1], nên t  � cos 2 2 x  � 2 2 2 2 π π π cos4x = 0  4 x   kπ � x   k , ( k ��) 2 8 4 Ví dụ 5. Giải phương trình lương giác: 2sin3x – cos2x + cosx = 0 (5) Giải Ta có (5)  2(1 cos2x)sinx + 2 – 2 cos2x + cosx – 1 = 0  (1 cosx )[2(1 + cosx)sinx + 2(1 + cosx)  1] = 0  (1 – cosx)(2sinx+ 2cosx + 2sinxcosx+1) = 0 cos x  1 � x  kπ2 ,k( ��) � �� 2sin x  2 cos x  2sin x cos x  1  0 (*) � Giải (*): Đặt sinx + cosx = t, điều kiện | t |� 2 , khi đó phương trình (*) trở thành: t0 � π � sin x  -cos x � x    nπ, ( n ��) 2t + t2 – 1 + 1 = 0  t2 + 2t = 0 � � t  2 (lo� i) 4 � π Vậy nghiệm của phương trình đã cho là: x    nπ ; x  kπ2 , n( k, ��) 4 Phương pháp 3: Quy phương trình lượng giác về việc giải hệ phương trình lượng giác bằng cách đánh giá, so sánh, sử dụng bất đẳng thức. Ví dụ 6. Giải phương trình: π |sin x |  cos x (6). Giải Điều kiện: x ≥ 0 Do | sin x |�0, nên π |sin x | �π 0  1 , mà |cosx| ≤ 1. � � x  kπ,( k �� ) k n0 �x  kπ2 2 � k π2 n � | sin x | 0 �� �� �� �� Do đó (6) � � | cos x | 1 �x  0 �x  nπ �x  nπ � �x  nπ, ( n ��) (Vì k, n  Z). Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 0. Phương pháp 4: Sử dụng tính chất hàm số. x2 Ví dụ 7: (ĐH Sư phạm 2) Giải phương trình: 1   cos x . 2 Giải x2 Đặt f ( x )= cos x  . Dễ thấy f(x) = f(x), x ��, do đó f(x) là hàm số chẵn vì vậy trước hết ta chỉ xét 2 với x ≥ 0. Ta có: f’(x)=sinx+x, f”(x) = cosx+1, x≥0  f’(x) là hàm đồng biến, do đó f’(x)≥f’(0), với x≥0  f(x) đồng biến với x≥0 . Mặt khác ta thấy f(0)=0, do đó x=0 là nghiệm duy nhất của phương trình. � π� 0; �thoả mãn Ví dụ 8: (ĐH Bách Khoa) Với n là số tự nhiên bất kì lớn hơn 2, tìm x thuộc khoảng � � 2� 2 n phương trình: sin n x  cos n x  2 2 . Giải Đặt f(x) = sinnx + cosnx, ta có : f’(x) = ncosx.sinn-1x – nsinx.cosn-1x. = nsinx.cosx(sinn-2x – cosn-2x) Chuyên đề: LG 4 Trần Chung Dũng wWw.VipLam.Net �� � � 2 n 0; �, ta có minf(x) = f � �= 2 Lập bảng biến thiên của f(x) trên khoảng � � 2� �4 � 2  Vậy x = là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho. 4 BÀI TẬP Giải các phương trình sau: 1. cos3x+cos2x+2sinx–2 = 0 (Học Viện Ngân Hàng) ĐS: x  k 2 ; x  2. tanx.sin2x2sin2x=3(cos2x+sinx.cosx) (ĐH Mỏ Địa Chất) ĐS: x   HD: Chia hai vế cho sin2x   n 2 2    k ; x  �  n 2 4 3 3. 2sin3x(1/sinx)=2cos3x+ (1/cosx) (ĐH Thương Mại)    7  m . ĐS: x  �  k ; x    n ; x  4 4 12 12  4. |sinxcosx| + |sinx+cosx|=2 (ĐH Quốc Gia Hà Nội) ĐS: x  k . 2 5. 4(sin3xcos2x)=5(sinx1) (ĐH Luật Hà Nội)  1 ĐS: x   k 2 ; x    n 2 ; x      l 2 ; với sin    . 2 4  6. sinx4sin3x+cosx =0 (ĐH Y Hà Nội) ĐS: x   k . 4   � � � � 3 x  � sin 2 x.sin �x  �; (Học Viện BCVT) 7. sin � ĐS: x   k 4� 4 2 � � 4� 3 3 3 8. sin x.cos3x+cos x.sin3x=sin 4x  HD: sin2x.sinx.cos3x+cos2x. cosx.sin3x=sin34x ĐS: x  k . 12 �  x  k � 4 � 1 1 �7 �   4 sin �  x �  x  k 4 9. sin x � 3 � ĐS: � � � � 8 sin �x  � � 2 � � 5 � x  k � 8 10. sin 3 x  3 cos3 x  sin x cos2 x  3 sin 2 x cos x   HD: Chia hai vế cho cos3x ĐS: x =   k , x  �  k 3 4 11. 2sinx(1+cos2x)+sin2x=1+2cosx  2 HD: Đưa về cung x đặt thừa số ĐS: x   k � x  �  k 2 (k ��) 4 3 12. sin2x+cos2x=1+sinx–3cosx (1). Giải (1) 2sinxcosx+2cos2x–1=1+sinx–3cosx. 2cos2x+(2sinxcosx+3cosx)–sinx–2=0. 2cos2x+(2sinx+3)cosx–(sinx+2)=0. Đặt t=cosx, ĐK t �1 , ta được: 2t2+(2sinx+3)t–(sinx+2)=0. =(2sinx+3)2+3.2.(sinx+2)=(2sinx+5)2. � 1 t 1 2 � cos x  …(biết giải)  � � 2 t  sin x - 2  loai�  � � Chuyên đề: LG 5 Trần Chung Dũng wWw.VipLam.Net 13. 2sinx+cotx=2sin2x+1. HD: Tương tự câu a ta có phương trình 2(1–2cosx)sin2x–sinx+cosx=0. Đặt t=sinx, ĐK t �1 . 2(1–2cosx)t2–t+cosx=0 … =(4cosx–1)2. 14. 1+sinx+cosx+sin2x+2cos2x=0. HD: (1+ sin2x)+(sinx+cosx)+2cos2x=0. (sinx+cosx)2+(sinx+cosx)+2(cos2x–sin2x)=0. (sinx+cosx)2+(sinx+cosx)+2(sinx+cosx)(sinx–cosx)=0. Đặt thừa số, giải tiếp … 2  cos x  sin x  1 15. Giải phương trình lượng giác:  tan x  cot 2 x cot x  1 Giải cos x.sin 2 x.sin x.  tan x  cot 2 x  �0 � Điều kiện: � cot x �1 � 1  2  cos x  sin x  cos x.sin 2 x �  2 sin x cos x cos x 1 sin x Từ (1) ta có: sin x cos 2 x  cos x sin 2 x � 2sin x.cos x  2 sin x �  x   k 2 � 2 � cos x  �� 4  k ��  2 � x    k 2 � 4 So với điều kiện, ta được họ nghiệm của phương trình đã cho là x     k 2  k �� 4 sin 4 x  cos 4 x 1 16. Giải phương trình:   tan x  cot x  sin 2 x 2 Giải sin 4 x  cos 4 x 1   tan x  cot x  (1) sin 2 x 2 Điều kiện: sin 2 x �0 1 1 2 1  sin 2 2 x 1  sin 2 x 1 �sin x cos x � 1 1 2 2 (1) �  �   � 1  sin 2 2 x  1 � sin 2 x  0 �� sin 2 x 2 �cos x sin x � sin 2 x sin 2 x 2 Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. � � 2 17. Giải phương trình: 2 sin �x  �  2 sin 2 x  tan x . � 4� Giải 2 � � 2 � � � � 2 1  cos � 2x  � Pt 2 sin �x  � 2sin x  tan x (cosx 0) � � �cos x  2sin x.cos x  sin x 2� � 4� � � �  (1–sin2x)(cosx–sinx) = 0  sin2x = 1 hoặc tanx = 1. 3 18. Giải phương trình: sin 2 x  cos x  3  2 3cos x  3 3cos2 x  8 3 cos x  s inx  3 3  0 .   Giải sin 2 x(cos x  3)  2 3.cos3 x  3 3.cos 2 x  8( 3.cos x  sin x)  3 3  0 � 2sin x.cos 2 x  6sin x.cos x  2 3.cos 3 x  6 3 cos 2 x  3 3  8( 3.cos x  sin x)  3 3  0   2 cos 2 x ( 3 cos x  sin x)  6. cos x ( 3 cos x  sin x )  8( 3 cos x  sin x) 0 Chuyên đề: LG 6 Trần Chung Dũng wWw.VipLam.Net � ( 3 cos x  sin x )(2 cos 2 x  6 cos x  8)  0 � tan x  3 � cos x  1 � � cos x  4 (loai) � � 3 cos x  sin x  0 �� � cos 2 x  3cos x  4  0 � � �  x   k �� 3 , k �Z � x  k 2 � � � 19. Giải phương trình: cosx=8sin3 �x  � � 6� Giải 3 � � cosx=8sin3 �x  �� cosx = 3 sin x  cos x � 6� 3  3 3 sin x  9sin 2 x cos x  3 3 sin x cos 2 x  cos 3 x  cos x  0 (3) Ta thấy cosx = 0 không là nghiêm (3)  3 3 tan 3 x  8 tan 2 x  3 3 tan x  0 � tan x  0 � x  k  2  cos x  sin x  1 20. Giải phương trình lượng giác:  tan x  cot 2 x cot x  1 Giải cos x.sin 2 x.sin x.  tan x  cot 2 x  �0 � Điều kiện: � cot x �1 �  1  2  cos x  sin x  cos x.sin 2 x �  2 sin x cos x cos x 1 sin x  Từ (1) ta có: sin x cos 2 x  cos x sin 2 x � 2sin x.cos x  2 sin x �  x   k 2 � 2 � cos x  �� 4  k ��  2 � x    k 2 � 4 So với điều kiện, ta được họ nghiệm của phương trình đã cho là x     k 2  k �Z�  4 21. Giải phương trình: cos 2 x  5  2(2  cos x)(sin x  cos x) Giải Phương trình  (cosx–sinx)2 – 4(cosx–sinx) – 5 = 0 cos x  sin x  1 � �� cos x  sin x  5 (loai vi cos x  sin x � 2) � � x    k 2 � 2 sin x    1 � sin x    sin  � � 2 ( k �Z ) 4 4 4 � x    k 2 � 22. Giải phương trình: 2cos3x + 3 sinx + cosx = 0 Giải    sin sinx + cos cosx = – cos3x. 3 sin x  cos x  2 cos 3x  0 3 3  Chuyên đề: LG    7 Trần Chung Dũng � �   cos 3x  cos �x  � � 3� �  k x  � 2 (k �Z)  � 3  � x   k � 3   wWw.VipLam.Net � �  cos(  3x ) cos �x  � � 3� x=  k  3 2 23. Giải phương trình cos3xcos3x – sin3xsin3x = (kZ) 23 2 8 Giải 23 2 23 2  cos3x(cos3x + 3cosx) – sin3x(3sinx – sin3x) = 8 8 23 2 2    cos 2 3 x  sin 2 3x  3  cos 3 x cos x  sin 3x sin x    cos 4 x  � x  �  k , k �Z . 2 2 16 2 24. Định m để phương trình sau có nghiệm � � � � � � 4sin 3 x sin x  4 cos � 3x  � cos �x  � cos 2 � 2 x  � m  0 4� � 4� 4� � � Giải Ta có: * 4sin 3 x sin x  2  cos 2 x  cos 4 x  ; Ta có: cos3xcos3x – sin3xsin3x = � � � � � � � � 3x  � cos �x  � 2 � cos � 2 x  � cos 4 x � 2  sin 2 x  cos 4 x  * 4cos � 4� � 4� � � 2� � �  � 1� � � 1 � 2 � 2x  1  cos � 4x  * cos � � � � � 2  1  sin 4 x  4 � 2� 2� � � � Do đó phương trình đã cho tương đương: 1 1 2  cos 2 x  sin 2 x   sin 4 x  m   0 (1) 2 2 � � 2 x  �(điều kiện:  2 �t � 2 ). Đặt t  cos 2 x  sin 2 x  2 cos � 4� � 2 Khi đó sin 4 x  2sin 2 x cos 2 x  t  1 . Phương trình (1) trở thành: t 2  4t  2m  2  0 (2) với  2 �t � 2 (2) � t 2  4t  2  2 m Đây là phuơng trình hoành độ giao điểm của 2 đường ( D) : y  2  2m (là đường song song với Ox và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 – 2m và (P): y  t 2  4t với  2 �t � 2 . x  2 2 y’ + y 24 2 24 2 2  2; 2 � Trong đoạn � � �, hàm số y  t  4t đạt giá trị nhỏ nhất là 2  4 2 tại t   2 và đạt giá trị lớn nhất là 2  4 2 tại t  2 . Do đó yêu cầu của bài toán thỏa mãn khi và chỉ khi 2  4 2 �2  2m �2  4 2 � 2 2 �m �2 2 . o0o Chuyên đề: LG 8 Trần Chung Dũng wWw.VipLam.Net PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 ĐẾN 2009 KHỐI A cos 3x  sin 3 x � � sin x   cos 2 x  3 1. Tìm nghiệm thuộc khoảng (0;2) của phương trình: 5 � 1  2sin 2 x � � � Giải ĐS: x  (Khối A_2002).  5 ;x  . 3 3 2. Giải phương trình: cot x  1  Giải cos 2 x 1  sin 2 x  sin 2 x 1  tan x 2   k   k �Z 4 3. Giải phương trình: cos 2 3 x cos 2 x  cos 2 x  0 Giải (Khối A_2003) ĐS: x  Chuyên đề: LG (Khối A_2005) 9 Trần Chung Dũng wWw.VipLam.Net ĐS: x  k  k �Z 2 4. Giải phương trình:   2 cos6 x  sin 6 x  sin x cos x 2  2 sin x 0 (Khối A_2006) Giải 5  k 2  k �Z 4 2 2 5. Giải phương trình: 1  sin x cos x  1  cos x sin x  1  sin 2 x ĐS: x      (Khối A_2007) Giải    k , x   k 2 , x  k 2  k �Z 4 2 1 1 �7 �   4 sin �  x � sin x 4 � 3 � � � sin �x  � � 2 � ĐS: x   6. (Khối A_2008) Giải Chuyên đề: LG 10 Trần Chung Dũng wWw.VipLam.Net   5  k , x   k , x   k ,  k �Z 4 8 8  1  2 sin x  cos x  3. 7. Giải phương trình:  1  2 sin x   1  sin x  ĐS: x  (Khối A_2009) Giải ĐS: x    2 k ,  k �Z 18 3 KHỐI B 8. Giải phương trình sin 2 3x  cos 2 4 x  sin 2 5 x  cos 2 6 x Giải ĐS: x  k (Khối B_2002)   ; x  k ,  k �Z 9 2 9. Giải phương trình cot x  tan x  4 sin 2 x  2 sin 2 x (Khối B_2003) Giải Chuyên đề: LG 11 Trần Chung Dũng wWw.VipLam.Net  ĐS: x  �  k  ,  k �Z 3 2 10. Giải phương trình 5sin x  2  3  1  sin x  tan x Giải (Khối B_2004)  5  k 2 ; x   k 2 ,  k �Z 6 6 11. Giải phương trình 1  sin x  cos x  sin 2 x  cos 2 x  0 Giải ĐS: x  (Khối B_2005) 2 ĐS: x  �  k 2  k �Z 3 x� � 1  tan x tan � 4 12. Giải phương trình: cot x  sin x � 2� � Giải Chuyên đề: LG (Khối B_2006) 12 Trần Chung Dũng wWw.VipLam.Net  5  k ; x   k  ,  k �Z 12 12 13. Giải phương trình: 2 sin 2 2 x  sin 7 x  1  sin x Giải ĐS: x  (Khối B_2007)  2 5 2 k ;x  k ,  k �Z 18 3 18 3 14. Giải phương trình sin 3 x  3 cos3 x  sin x cos 2 x  3 sin 2 x cos x Giải ĐS: x      k ; x    k  ,  k �Z 4 2 3 3 15. Giải phương trình: sin x  cos x sin 2 x  3 cos 3x  2  cos 4 x  sin x  . Giải (Khối B_2008) ĐS: x  ĐS: x  (Khối B_2009)  2k    , x    2k ,  k �Z 42 7 6 KHỐI D Chuyên đề: LG 13 Trần Chung Dũng wWw.VipLam.Net 16. Tìm x[0;14] cos3x4cos2x+3cosx4=0 Giải (Khối D_2002)  3 5 7 ;x  ;x  ;x  2 2 2 2 x � 2 2 � 2 x 0 17. sin �  �tan x  cos 2 �2 4 � Giải ĐS: x  (Khối D_2003)   k  ,  k �Z 4 18. Giải phương trình  2 cos x  1  2 sin x  cos x   sin 2 x  sin x Giải ĐS: x    k 2 , x   (Khối D_2004)   ĐS: x  �  k 2 , x    k  ,  k �Z 3 4 � � � � 3 4 4 sin � 3x  �  0 19. Giải phương trình: cos x  sin x  cos �x  � 4� 2 � 4� � Giải Chuyên đề: LG 14 (Khối D_2005) Trần Chung Dũng wWw.VipLam.Net   k  ,  k �Z 4 20. Giải phương trình: cos3x+cos2xcosx1=0 Giải ĐS: x  (Khối D_2006) 2 ĐS: x  �  k 2 ,  k �Z 3 2 x� � x 21. Giải phương trình � sin  cos �  3 cos x  2 2� � 2 Giải (Khối D_2007)    k 2 , x    k 2 ,  k �Z 2 6 22. Giải phương trình sin 3 x  3 cos 3 x  2 sin 2 x Giải ĐS: x  ĐS: x  (CĐ_A_B_D_2008)  4 2  k 2 , x  k ,  k �Z 3 15 5 Chuyên đề: LG 15 Trần Chung Dũng wWw.VipLam.Net 23. Giải phương trình 2sinx(1+cos2x)+sin2x=1+2cosx Giải (Khối D_2008) 2  ĐS: x  �  k 2 , x   k  ,  k �Z 3 4 24. Giải phương trình (1+2sinx)2cosx=1+sinx+cosx Giải (CĐ_A_B_D_2009)  5  k , x   k  ,  k �Z 12 12 25. Giải phương trình 3 cos 5 x  2 sin 3 x cos 2 x  sin x  0 Giải ĐS: x  ĐS: x  (Khối D_2009)      k , x    k ,  k �Z 18 3 6 2 Hết Chuyên đề: LG 16 Trần Chung Dũng
- Xem thêm -