Tài liệu Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 166 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

§Ò «n tËp m«n to¸n líp2 ®Ò 1 Bµi 1: ViÕt sè gåm: A. 4 chôc 5 ®¬n vÞ:………………………………. B. 5 chôc vµ 4 ®¬n vÞ:……………………………. C. 3 chôc vµ 27 ®¬n vÞ:………………………….. Bµi 2: ChØ ra sè chôc vµ sè ®¬n vÞ trong mçi sè sau:45,37,20,66 ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. Bµi 3: Em h·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã hai ch÷ sè mµ tæng hai ch÷ sè cña nã: A. B»ng5:…………………………………………………………………………… B. B»ng18:……………………………………………………………………………… C. B»ng1:……………………………………………………………………………… Bµi 4: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng: …. .. +35 =71 40 +….. = 91 67 = ……+ 0 45 -… . =18 100 -….. =39 ……..-27 = 72 Bµi 5: TÝnh nhanh: a.11+28+24+16+12+9 ………………………. b.75-13-17+25 ……………… ……………………….. ………………………….. …………………… ………………….. ………………….. …. c.5 x8 +5 x2 ………………… ………………….. …………………. …… ……………… ………… ……….. ………........................... . ………………….. …………………… BµI 6: Mét bÕn xe cã 25 «t« rêi bÕn,nh­ vËy cßn l¹i 12 «t« ch­a rêi bÕn.Hái lóc ®Çu cã bao nhiªu «t« trªn bÕn xe ®ã Bµi gi¶i: .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ §Ò «n tËp m«n to¸n líp2 ( ®Ò 2) Bµi 1: Tõ 3 ch÷ sè:4,6,8 em h·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè cã thÓ ®­îc. Cã bao nhiªu sè nh­ vËy?.................................................................. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. Bµi 2: T×m sè cã 2 ch÷ sè,biÕt r»ng khi thªm 2®¬n vÞ vµo sè ®ã ta ®­îc sè nhá h¬n 13?……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Bµi 3: TÝnh: a.5x8-11= ……………….. ……………………………. b.3 x 6 : 3=…………………... …………………………….. c.40:4:5 = …………………. d.2 x 2 x 7=…………………… …………………………… …………………………… e.4x6 +16=……………….. g.20 : 4 x 6=………………… ……………………………. …………………………….. Bµi 4:TÜm x: a.x-192 =301 b.700 –x =404 c.x +215 =315 ……………… …………………. ………………. ……………… ………………….. ………………. ………………. …………………. ……………….. Bµi 5: Cø 4 c¸i b¸nh ®ãng ®­îc mét hép b¸nh.Hái cÇn cã bao nhiªu c¸i b¸nh n­íng ®Ó ®ãng ®­îc 8 hép b¸nh nh­ thÕ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. BµI 6: TÝnh chu vi h×nh tø gi¸ccã ®é dµI c¸c c¹nh lµ: a. 105 cm; 110cm; 113cm; 160cm. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………… b. 65cm; 7dm; 112cm; 2m. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………… §Ò «n tËp m«n to¸n líp2 Bµi 1:§óng ghi § sai ghi S: A. Sè 306 ®äc lµ:-Ba m­¬i s¸u -Ba tr¨m linh s¸u B. Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: Sè gåm 5tr¨m 5®¬n vÞ viÕt lµ: A. 5005 B. 550 C. 505 D. 005 Bµi 2: T×m x: a.9< x< 15 b.48< x+1< 50 ……………………………… ……………………….. ……………………………... ……………………….. ……………………… …… ………………………… Bµi 3: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: Sè h¹ng 362 Sè h¹ng 425 509 34 400 Tæng 999 634 1000 Bµi 4: §iÒn dÊu + hoÆc – Vµo « trèng ®Ó ®­îc kÕt qu¶ ®óng: a. 47 32 47 b.90 80 30 15 =17 40 20 = 100 Bµi 5: Khèi líp hai cã 537 häc sinh. Khèi líp ba Ýt h¬n khèi líp hai 80 häc sinh .Hái khèi líp hai cã bao nhiªu häc sinh: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bµi 6:Gãi kÑo chanh vµ gãi kÑo dõa cã tÊt c¶ 235 c¸i kÑo. Riªng gãi kÑo chanh cã 120 c¸i. Hái: a. Gãi kÑo dõa cã bao nhiªu c¸i kÑo? b. Ph¶i bít ®i ë gãi kÑo chanh bao nhiªu c¸i kÑo ®Ó sè kÑo ë hai gãi b»ng nhau? Bµi gi¶i ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. Bµi 7 : a. Sè cã ba ch÷ sè kh¸c nhau lín nhÊt lµ: A. 999 B. 897 C. 987 D. 798 C. 102 D. 231 b. Sè cã ba ch÷ sè kh¸c nhau bÐ nhÊt lµ: A. 123 B. 100 Bµi 8 : KÕt qu¶ biÓu thøc A. 371 B. 381 5 x 7 + 391 C.403 D. 481 §Ò «n tËp m«n to¸n líp2 Bµi 1:Tõ 3 sè 32, 25 , 7 h·y lËp c¸c phÐp tÝnh ®óng. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………….. Bµi 2:TÝnh a.14+85 – 4 x 3=………… b. 5x5 +12:4 + 124 =………………. ………………………….. ……………………………………. ………………………… ……………………………………... Bµi 3:Viªt sè thÝch hîp vµo « trèng: Thõa sè 2 3 4 5 2 3 4 5 Thõa sè 6 7 8 9 5 4 3 2 TÝch Bµi 4: §iÒn dÊu: 2x5………..5x2 40 x2…………80:2 20 x4…….79 30x2………20 x3 60 : 3………..3 x 7 4 x10…….5 x9 Bµi 5:§µo 5 tuæi .Tuæi cña mÑ §µo gÊp 6 lÇn tuæi cña §µo . Hái tæng sè tuæi cña hai mÑ con lµ bao nhiªu? Bµi gi¶i: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………… Bµi 6:TÝnh: a.5 giê +2giê=…………… b.19 giê – 7 giê=………………. c.5giê x3 =………………. d.16 giê : 4 =…………………… Bµi 7: a.H×nh tam gi¸c cã………c¹nh b.H×nh tø gi¸c cã……..c¹nh c.H×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt còng lµ h×nh ……… Bµi 8 : a.T×m mét sè biÕt r»ng tæng cña sè ®ã víi 42 lµ 100 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. b.T×m mét sè biÕt hiÖu cña 94 víi sè ®ã b»ng 49. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… §Ò «n tËp m«n to¸n líp2 ®Ò 5 Bµi 1:T×m ch÷ sè x,biÕt: a. 35x< 352 b. 207 > x70 c. 199< xxx< 299 ………………… ………………… ………………….. ……………….. ………………….. ………………….. ……………….. ……………………. ………………….. ……………….. …………………….. …………………… ……………….. ……………………. …………………… Bµi 2: Mét thïng dÇu ®ùng 45 lÝt dÇu .LÇn ®Çu rãt 17 lÝt dÇu , lÇn sau rãt 14 lÝt dÇu .Hái thïng dÇu cßn l¹i bao nhiªu lÝt dÇu ? …………………………………………………………………………………… ….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… Bµi 3: T×m x: a. X+12 =12 + 6 ……………………………… b.X x 4 + 15 = 31 …………………………… ………………………………. …………………………… ……………………………….. …………………………… ……………………………….. …………………………… Bµi 4: H·y viÕt 12 thµnh tæng cña c¸c sè h¹ng b»ng nhau (Cµng viÕt ®­îc nhiÒu tæng cµng tèt) …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ….. …………..………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Bµi 5 : §Æt tÝnh råi tÝnh: 235 + 378 984 – 299 456 +397 506 – 188 …………..………………………………………….………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Bµi 6 : TÝnh: a) 6 x 7 – 36 = …………………….. b) 6 x 9 + 272 =…………………….. …………………………………………………………………………………………. c) 934 + 6x 5 =…………………….. d) 5x 6 – 2x 9 + 72 = ………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. §Ò «n tËp m«n to¸n líp2 ®Ò 6 Bµi 1:TÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc víi sè ®o trªn h×nh vÏ?: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bµi 2: T×m sè cã mét ch÷ sè, biÕt r»ng khi thªm 1chôc vµo sè ®ã ta ®­îc mét sè lín h¬n 18? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………… Bµi 3 :ViÕt thªm 3 sè vµo d·y sè sau: a.3, 6 , 9 , 12,……………………………………………………………….. b. 100,300,500,700,……………………………………………………… c.2, 4 , 8,16 ,………………………………………………………………… d.112, 223 ,334 ,445,……………………………………………………….. Bµi 4:T×m x: a.x +20 <22 b. 46 < x- 45 < 48 …………………. …………………… …………………. …………………… ………………… ……………………. …………………. ……………………. Bµi 5 : a.T« mµu 1 sè « vu«ng 2 b. T« mµu 1 sè « vu«ng 3 Bµi 6 :Mét « t« chë kh¸ch dõng t¹i bÕn ®ç . Cã5 ng­êi xuèng xe vµ 3 ng­êi lªn xe .Xe tiÕp tôc ch¹y,Lóc nµy trªn xe cã tÊt c¶ 40 hµnh kh¸ch .Hái tr­íc khi dõng t¹i bÕn ®ç ®ã ,trªn xe cã bao nhiªu hµnh kh¸ch? Bµi gi¶i ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bµi 7:KÎ mét ®o¹n th¼ng trªn h×nh bªn ®Ó ®­îc 5 h×nh tam gi¸c.KÓ tªn c¸c h×nh ®ã:………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… §Ò «n tËp m«n to¸n líp2 ®Ò 7 Bµi 1:TÝnh nhÈm: 200 x 3 =…….. 300 x 3=……… 200 x 4 =…….. 100 x 6 =……… 600: 2= ……... 900 : 3 =……… 500 : 5 =……… 400 : 2 =……… Bµi 2 : §Æt tÝnh råi tÝnh: 23 x 2 14 x 4 32 x2 44 x 3 56 x 1 43 x 4 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................... …………………………………………………………........................................... Bµi 2:H·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã ba ch÷ sè ®Òu gièng nhau: Bµi gi¶i: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………........................................... Bµi 3:ViÕt c¸c sè thµnh tæng cña tr¨m,chôc,®¬n vÞ. a.456=…………………………………. b.420=………………………… c.306=………………………………….. d.789=……………………….. e.666=…………………………………. g.111=……………………….. Bµi 4: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: a) 20 x 4 – 30 = b) 200 x 2 : 4 c) 300 : 3 + 50 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bµi 5:XÕp c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín: 325; 532; 253; 352; 523; 452; XÕp:………………………………………………………………………. Bµi 6:Khoanh vµo sè bÐ nhÊt vµ g¹ch ch©n vµo sè lín nhÊt trong d·y sè sau: a.426; 246 ; 642 ; 624 ; 462 ; 264. b.788; 887 ;778 ; 877 ; 777 ; 888. Bµi 7:ViÕt sè liÒn tr­íc cña: a.Sè bÐ nhÊt cã ba ch÷ sè:………………………………………………… ……………………………………………………………………………. b.Sè lín nhÊt cã ba ch÷ sè:……………………………………………….. ……………………………………………………………………………. Bµi 8: §iÒn ch÷ sè thÝch hîp vµo chç trèng: a.138< 13 b. 67 < 212 c.4 d.7 4 >764 5 <412 Bµi 9 : Mét sîi d©y kÏm dµi 100 mm ®­îc c¾t thµnh hai ®o¹n , ®o¹n thø nhÊt dµi 48mm. Hái ®o¹n thø hai dµi bao nhiªu mm ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… §Ò «n tËp m«n to¸n líp2 ®Ò 8 Bµi 1:T×m mét sè biÕt r»ng sè ®ã trõ ®i 1 råi trõ tiÕp ®i 3 th× ®­îc kÕt qu¶ lµ5 Bµi gi¶i: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Bµi 2:TÝnh nhanh: a. 10 -9 +8 -7 +6 -5 +4 -3 +2 – 1 =………………………………………………………………………. =……………………………………………………………………… =…………………………………………………………………….. =……………………………………………………………………… b.11 + 13 +15 + 17 + 19 + 20 +18 + 16 +14 + 12 + 10 =………………………………………………………………………... =……………………………………………………………………….. =……………………………………………………………………….. =………………………………………………………………………. Bµi 3: gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau : 132 lÝt Thïng 1 chøa Thïng hai chøa 23 lÝt ? lÝt Bµi gi¶i: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bµi 4 : ®Æt tÝnh råi tÝnh : 25 x 5 36 x 6 53 x 7 15 x6 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 46 : 3 95 : 3 37 : 6 84 : 4 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… §Ò «n tËp m«n to¸n líp2 ®Ò 9 Bµi 1: Bao thø nhÊt nÆng 46kg.bao thø nhÊt kÐm bao thø hai 15kg.Hái bao thø hai nÆng bao nhiªu kg? C¶ hai bao nÆng bao nhiªu kg ? Bµi gi¶i: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bµi 2: Thay c¸c tæng sau ®©y thµnh tÝch cña hai thõa sè: a. 2 +2 +2 +2 +2 =……….. …….. b.5 +5 +5=………………………. c.4 +4 +4 +4 =…………………... d.3 +3 +3 +3 +3 +3 =…………… Bµi 3:ViÕt thµnh tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau: a.4 x5 +4=……………………………………….. ………………………………………………….. b.3 x 4 +3 =………………………………………. …………………………………………………… c.5 x3 + 5x4 =…………………………………… ………………………………………………….. Bµi 4:TÝnh: a. 4 x 3 +18 b.42 – 5 x7 c.100 – 3x6 =………………. =………………. =……………….. =………………. =………………. =……………….. =………………. = ………………. =……………….. Bµi 5:Mçi thïng ®ùng 4l dÇu.Hái 6 thïng nh­ thÕ ®ùng bao nhiªu l dÇu? Bµi gi¶i: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bµi 6: An cã 10 hép bi, mçi hép bi cã 5 viªn bi. Hái An cã tÊt c¶ bao nhiªu viªn bi? Bµi gi¶i: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bµi 7: Nèi d·y tÝnh víi sè thÝch hîp: 2 x7 +3 3 x4 +15 32 49 4 x6 +8 17 5 x8 +9 27 §Ò «n tËp m«n to¸n líp2 ®Ò 10 Bµi 1:Em h·y ®iÒn 3 sè tiÕp theo vµo d·y sè sau: a.5 ;8 ;11;……………………………………………………………. b.20; 16; 12;…………………………………………………………. c.90; 80 ;70;………………………………………………………… Bµi 2:TÝnh nhanh: a.2 + 3 +4 +5 +6 +7 +8 =…………………………………………... ………….....……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… b.12 +13 +14 +16 +17 +18 =………………………………………… ………………………………………… ……………………………… ………….....……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bµi 3:Kh«ng cÇn tÝnh em h·y ®iÒn dÊu vµo phÐp tÝnh sau vµ nãi râ v× sao em ®iÒn nh­ vËy: a.20 +15 + 16 16 +20 +15 ………….....……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… b.90 - 17 80 - 17 ………….....……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bµi 4:T×m hai sè mµ nÕu ®em céng l¹i th× cã kÕt qu¶ b»ng sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè cßn khi lÊy sè lín trõ sè bÐ th× ®­îc kÕt qu¶ b»ng 1 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….. Bµi 5: H×nh bªn cã H×nh tam gi¸c H×nh vu«ng H×nh tø gi¸c Bµi 6: An cã 3 hép bi.Hép thø nhÊt nhiÒu h¬n hép thø hai 2 viªn. Hép thø hai nhiÒu h¬n hép thø ba 4 viªn. Hái hép thø nhÊt nhiÒu h¬n hép thø ba bao nhiªu viªn. Bµi gi¶i: Theo ®Çu bµi ta cã s¬ ®å: ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. ………….....……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………….....……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………….....……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………….....……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… §Ò «n tËp m«n to¸n líp2 ®Ò 11 Bµi 1:§iÒn c¸c sè:2;4;6;8;10;12;14;16. vµo c¸c « trßn sao cho tæng c¸c sè ë 4 ®Ønh h×nh vu«ng to b»ng tæng c¸c sè ë 4 ®Ønh h×nh vu«ng bÐ Bµi 2:Nèi d·y tÝnh víi sè thÝch hîp: 216 +372 577 899-322 555 743 -201 542 154 +401 588 Bµi 3:Cã mét c¸i c©n ®Üa víi hai qu¶ c©n lo¹i 1kg vµ 5kg.Lµm thÕ nµo ®Ó c©n ®­îc 3 kg g¹o qua 2 lÇn c©n. Bµi gi¶i: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..
- Xem thêm -