Tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 9 hk 2 full

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 1 So¹n : 25/12/2012 Gi¶ng :27/12/2012 TuÇn 19 - TiÕt 91- PhÇn v¨n häc BµN VÒ §äC S¸CH (Chu Quang TiÒm )99 A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc : Gióp hs - HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt cña viÖc ®äc s¸ch vµ ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch qua bµi nghÞ luËn, giµu tÝnh thuyÕt phôc . 2.Th¸i ®é : Gi¸o dôc häc sinh ý thøc häc tËp. 3.KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc c¶m thô vµ ph©n tÝch t¸c phÈm . B.ChuÈn bÞ : GV: So¹n bµi vµ s¸ch tham kh¶o . HS :ChuÈn bÞ bµi theo sù híng dÉn cña gv. C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : ………………… 2.KiÓm tra bµi cò : - KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña hs. 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1: Khëi ®éng Gi¸o viªn giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒt¸c gi¶ vµ néi dung v¨n b¶n råi vµo bµi míi H§2: §äc hiÓu v¨n b¶n Ho¹t ®«ng cña thÇy vµ trß GV híng dÉn hs c¸ch ®äc . HS ®äc chó thÝch vµ nªu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ ? Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I.Giíi thiÖu chung: 1.T¸c gi¶ : - Chu Quang TiÒm (1879-1986) nhµ mÜ häc vµ lÝ luËn v¨n häc næi tiÕng cña Trung Quèc. - Bµi viÕt lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tÝch luü kinh nghiÖm lµ lêi t©m huyÕt cña nh÷ng ngêi ®i tríc truyÒn l¹i cho thÕ hÖ sau. Bµi viÕt ®îc viÕt theo thÓ lo¹i nµo ? 2.ThÓ lo¹i : V¨n nghÞ luËn vÒ mét V¨n b¶n cã thÓ chia lµm mÊy lo¹i ? §1:Tõ ®Çu - thÕ giíi míi - kh¼ng ®Þnh tÇm quan vÊn ®Ò x· héi. 3.Bè côc : 3 phÇn . träng , ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch. §2:TiÕp – tiªu hao lùc lîng- c¸c khã kh¨n híng sai lÖch dÔ m¾c ph¶i cña ®äc s¸ch . §3: Cßn l¹i. II.Ph©n tÝch : HS ®äc ®o¹n 1 T¸c gi¶ ®· lÝ gi¶i tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc ®äc s¸ch ®èi víi mçi con ngêi nh thÕ nµo ? S¸ch cã tÇm quan träng nh thÕ nµo trªn con ®êng ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i? - Nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ cã thÓ xem lµ nh÷ng cét mèc trªn con ®êng ph¸t triÓn häc thuËt cña nh©n lo¹i. S¸ch cã ý nghÜa vµ tÇm quan träng nh vËy th× viÖc ®äc nh thÕ nµo vµ cã ý nghÜa g× ? - S¸ch cã ý nghÜa quan träng nh vËy th× viÖc ®äc s¸ch lµ rÊt cÇn thiÕt . Mèi quan hÖ gi÷a ®äc s¸ch vµ häc vÊn nh thÕ nµo ? 1.TÇm quan träng vµ ý nghÜa cÇn thiÕt cña viÖc ®äc s¸ch . - S¸ch ®· ghi chÐp, c« ®óc vµ lu truyÒn mäi tri thøc, mäi thµnh tùu mµ loµi ngêi t×m tßi tÝch luü ®îc qua tõng thêi ®¹i - S¸ch trë thµnh kho tµng quý b¸u cÊt gi÷ di s¶n tinh thÇn cña nh©n lo¹i. 2 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 - Häc vÊn lµ thµnh qu¶ tÝch luü l©u dµi cña nh©n lo¹i . Nhng tÝch luü b»ng c¸ch nµo ? ë ®©u ? - TÝch luü b»ng s¸ch, b»ng c¸ch ®äc s¸ch, ®äc s¸ch lµ ®Ó chuÈn bÞ hµnh trang vÒ mäi mÆt ®Ó con ngêi tiÕp tôc tiÕn xa trªn con ®êng häc tËp . - Trªn con ®êng gian nan trau dåi häc vÊn cña con ngêi, ®äc s¸ch lµ con ®êng quan träng ®Ó tÝch luü vµ n©ng cao tri thøc .§äc s¸ch lµ tù häc - Kh«ng thÓ thu ®îc c¸c thµnh tùu míi trªn con ®êng ph¸t triÓn häc thuËt nÕu nh kh«ng biÕt kÕ thõa thµnh tùu cña c¸c thêi ®· qua. ChuyÓn tiÕt 2 T¸c gi¶ kh«ng tuyÖt ®èi ho¸, thÇn th¸nh ho¸ viÖc ®äc s¸ch, «ng chØ h¹n chÕ trong sù ph¸t triÓn cña viÖc trau dåi häc vÊn. HS ®äc tiÕp ®o¹n 2 §äc s¸ch cã dÔ kh«ng ? T¹i sao cÇn lùa chän s¸ch khi ®äc ? - §äc s¸ch kh«ng dÔ, s¸ch lµ rÊt quý nhng còng chØ lµ mét thø tÝch luü trë ng¹i cho nghiªn cøu häc vÊn, s¸ch nhiÒu khiÕn ngêi ta kh«ng chuyªn s©u, ®äc nhiÒu nhng ®äng l¹i rÊt Ýt. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, s¸ch vë cµng nhiÒu th× viÖc ®äc s¸ch còng ngµy cµng kh«ng dÔ t¸c gi¶ ®· chØ ra nh÷ng híng sai lÖch dÔ m¾c ph¶i lµ g× ? - T¸c gi¶ ®· dïng biÖn ph¸p so s¸nh - S¸ch nhiÒu khã lùa chän, l·ng phÝ thêi gian vµ søc lùc víi nh÷ng cuèn kh«ng thËt cã Ých. HS ®äc ®o¹n 3 T¸c gi¶ so s¸nh ®äc s¸ch gièng nh ®¸nh trËn vµ nh kÎ träc phó khoe cña ? - §äc nhiÒu dÔ l¹c híng, chän lÇm chän sai nh÷ng cuèn s¸ch nh¹t nhÏo, v« bæ, nh÷ng cuèn s¸ch ®äc h¹i l·ng phÝ tiÒn b¹c, thêi gian. Chóng ta cÇn ph¶i lùa chän s¸ch ®Ó ®äc nh thÕ nµo ? C¸ch ®äc s¸ch ®óng ®¾n lµ ®äc nh thÕ nµo ? c¸i h¹i cña viÖc ®äc hêi hît ®îc t¸c gi¶ chÕ giÔu nh thÕ nµo ? - T¸c h¹i cña viÖc ®äc hêi hît qua loa lµ kh«ng ®îc, ®äc nh ngêi cìi ngùa xem hoa lµ kh«ng hiÓu. - §äc cã nhiÒu c¸ch, ®äc kÕt hîp víi ghi chÐp. T¸c gi¶ khuyªn chóng ta nªn chän s¸ch nh thÕ nµo ? - §äc nhiÒu kh«ng thÓ coi lµ vinh dù, ®äc Ýt kh«ng ph¶i xÊu hæ mµ t×m ®îc nh÷ng cuèn s¸ch thùc sù cã gi¸ trÞ vµ cÇn thiÕt ®èi víi b¶n th©n. Lùa chän s¸ch ®· khã ph¶i cã ph¬ng ph¸p ®äc nh thÕ nµo cho ®óng dÔ hiÓu? T×m nguyªn nh©n c¬ b¶n t¹o nªn tÝnh thuyÕt phôc søc hÊp dÉn cña v¨n b¶n ? - Lêi bµn vµ c¸ch tr×nh bµy cña t¸c gi¶ võa ®¹t lý võa thÊu t×nh c¸c nhËn xÐt x¸c ®¸ng, cã lÝ lÏ. - Bµi v¨n nghÞ luËn cã tÝnh thuyÕt phôc, cã søc hÊp dÉn, bëi c¸ch viÕt giµu h×nh ¶nh. - §äc s¸ch lµ con ®êng quan träng cña häc vÊn, lµ tÝch luü n©ng cao vèn tri thøc, ®èi víi mçi con ngêi, ®äc s¸ch chÝnh lµ sù chuÈn bÞ ®Ó phÊn ®Êu l©u dµi. 2.Nh÷ng khã kh¨n, sai lÖch cña viÖc ®äc s¸ch. - S¸ch nhiÒu khiÕn ngêi ta kh«ng chuyªn s©u dÔ xa vµo lèi ¨n t¬i nuèt sèng chø kh«ng kÞp tiªu ho¸ kh«ng biÕt nghiÒn ngÉm. - S¸ch nhiÒu khiÕn ngêi ta khã lùa chän . - Chän s¸ch cho tinh, t×m nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ vµ cÇn thiÕt cã lîi cho m×nh. - §äc kÜ ®äc ®i ®äc l¹i nhiÒu lÇn, ®äc suy ngÉm s©u xa, tÝch luü. 3.Ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch. - Kh«ng nªn ®äc lít qua, kh«ng nªn ®äc mét c¸ch trµn lan, võa ®äc võa suy nghÜ, ®äc ph¶i cã kÕ ho¹ch cã hÖ thèng . - §äc kÕt hîp víi ghi chÐp, ®äc s¸ch kh«ng chØ lµ viÖc häc tËp tri Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 H§3: Híng dÉn tæng kÕt HS ®äc ghi nhí H§4: LuyÖn tËp ViÕt ®o¹n v¨n sau khi häc song bµi bµn vÒ ®äc s¸ch em cã suy nghÜ g× ? thøc mµ cßn rÌn luyÖn tÝnh c¸ch häc lµm ngêi. III.Tæng kÕt : * Ghi nhí (7) IV.LuyÖn tËp : 4.Cñng cè : - T¹i sao ph¶i lùa chän s¸ch vµ ph¶i ®äc s¸ch? 5.DÆn dß : - HS häc bµi vµ so¹n bµi tiÕng nãi cña v¨n nghÖ So¹n : 26/12/2012 Gi¶ng: 28/12/2012 TuÇn 19 - TiÕt 93 - PhÇn tiÕng ViÖt A. Môc tiªu cÇn ®¹t: KHëI NG÷ 1.KiÕn thøc : - Gióp HS n¾m ®îc kh¸i niÖm khëi ng÷, ®Æc ®iÓm, c«ng dông cña khëi ng÷ trong c©u. 2.Th¸i ®é : Gi¸o dôc HS ý thøc häc tËp 3.KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng nhËn diÖn khëi ng÷ vµ vËn dông khëi ng÷ trong nãi, viÕt. B.ChuÈn bÞ : GV: So¹n bµi vµ b¶ng phô HS: ChuÈn bÞ bµi. C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng: 1.æn ®Þnh : …………. 2.KiÓm tra bµi cò: 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1: Khëi ®éng Gv giíi thiÖu kh¸i qu¸t néi dung tiÕt häc - vµo bµi H§2: H×nh thµnh kiÕn thøc míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I.§Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña §äc ng÷ liÖu sgk khëi ng÷ trong c©u : a. Cßn anh (1), anh (2) kh«ng gh×m næi xóc ®éng. b. Giµu (1), t«i còng giµu (2) råi. Khëi ng÷ ®øng tríc chñ ng÷ vµ - Anh (1) -> Lµ chñ ng÷/ Anh (2) -> Lµ khëi ng÷ -b¸o tríc néi dung th«ng b¸o trong X¸c ®Þnh chñ ng÷, khëi ng÷ trong c©u, nªu t¸c c©u. dông cña khëi ng÷ ? - T¸c dông : Th«ng b¸o vÒ ®Ò tµi - Chñ ng÷ : t«i/ Khëi ng÷ : Giµu c.VÒ c¸c thÓ v¨n trong lÜnh vùc v¨n nghÖ chóng ®îc nãi ®Õn trong c©u. ta cã thÓ tin ë tiÕng ta, kh«ng sî nã thiÕu giµu vµ - Tríc c¸c khëi ng÷ cã thªm c¸c ®Ñp. - Chñ ng÷: Chóng ta/ Khëi ng÷: VÒ… v¨n nghÖ quan hÖ tõ : Cßn, ®èi víi, vÒ. - VÞ trÝ ®øng tríc chñ ng÷ * Ghi nhí (8) Khëi ng÷ lµ g× ? II. LuyÖn tËp H§3: Ghi nhí 3 4 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 HS ®äc ghi nhí Bµi tËp 1(8) H§4: LuyÖn tËp - C¸c khëi ng÷ a. §iÒu nµy ;b.§èi T×m khëi ng÷ trong c¸c c©u sau ? víi chóng m×nh; c.Mét m×nh HS th¶o luËn nhãm Bµi tËp 2(8) HS tr×nh bµy trªn b¶ng a. - VÒ lµm bµi, anh Êy cÈn thËn GV nhËn xÐt, bæ sung l¾m. H·y chuyÓn c¸c c©u sau ®óng vÞ trÝ ®Ó nã trë b- HiÓu th× t«i hiÓu råi, nhng gi¶i, thµnh khëi ng÷ ? t«i cha gi¶i ®îc. Bµi tËp 3 HS viÕt ®o¹n v¨n sau ®ã tr×nh bµy tríc líp ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n cã sö GV nhËn xÐt bµi vµ söa ch÷a. dông khëi ng÷. 4.Cñng cè : - ThÕ nµo lµ khëi ng÷ ? 5.DÆn dß : - HS häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. So¹n : 27/12/2012 Gi¶ng :29/12/2012 TuÇn 19 - TiÕt 94 - PhÇn TËp lµm v¨n PHÐP PH¢N TÝCH TæNG HîP A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc: - HS n¾m ®îc kh¸i niÖm vÒ ph©n tÝch vµ tæng hîp. 2.Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS ý thøc häc tËp. 3.KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch vµ tæng hîp trong nãi vµ viÕt. B.chuÈn bÞ : GV: So¹n bµi . HS : §äc bµi ë nhµ. C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : TS 14 2.KiÓm tra bµi cò : - ThÕ nµo lµ ph¬ng thøc nghÞ luËn ? 3.Ho¹t ®éng d¹y häc H§1: Khëi ®éng GV kh¸i qu¸t néi dung vµ yªu cÇu tiÕt häc råi vµo bµi H§2: H×nh thµnh kiÕn thøc míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß HS ®äc v¨n b¶n trang phôc Th«ng qua mét lo¹t dÉn chøng ë ®o¹n më bµi, t¸c gi¶ ®· rót ra nhËn xÐt vÒ vÊn ®Ò g× ? Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I.T×m hiÓu phÐp lËp luËn ph©n tÝch vµ tæng hîp 1.V¨n b¶n : Trang phôc 2.NhËn xÐt : - T¸c gi¶ rót ra nhËn xÐt vÒ vÊn ®Ò ¨n mÆc chØnh tÒ, cô thÓ lµ sù ®ång bé, hµi hßa gi÷a quÇn ¸o, giµy tÊt trong trang Hai luËn ®iÓm chÝnh trong v¨n b¶n lµ g× ? phôc cña con ngêi. + Hai luËn ®iÓm chÝnh: - Trang phôc ph¶i phï hîp víi hoµn c¶nh, tøc lµ tu©n thñ nh÷ng quy t¾c ngÇm mang tÝnh v¨n hãa x· héi. - Trang phôc phï hîp víi ®¹o ®øc lµ gi¶n dÞ vµ hµi hßa víi m«i trêng sèng §Ó x¸c lËp 2 luËn ®iÓm trªn, t¸c gi¶ dïng xung quanh. phÐp lËp luËn nµo ? PhÐp lËp luËn nµy ®øng ë + T¸c gi¶ dïng phÐp lËp luËn ph©n tÝch cô thÓ. vÞ trÝ nµo trong v¨n b¶n? a.LuËn ®iÓm 1: ¡n cho m×nh, mÆc cho + DÉn chøng : - C« g¸i mét m×nh trong hang s©u …ch¾c ngêi. kh«ng ®á chãt mãng ch©n, mãng tay. - Anh thanh niªn ®i t¸t níc…ch¾c kh«ng s¬ mi ph¼ng t¾p. - §i ®¸m cíi…ch©n lÊm tay bïn. Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 - §i dù ®¸m tang kh«ng ®îc ¨n mÆc quÇn ¸o lße loÑt, nãi cêi oang oang. + DÉn chøng: - Dï ®Ñp ®Õn ®©u…lµm m×nh tù xÊu ®i mµ th«i. - Xa nay c¸i ®Ñp bao giê còng ®i víi c¸i gi¶n dÞ, nhÊt lµ phï hîp víi m«i trêng. §Ó chèt l¹i vÊn ®Ò t¸c gi¶ dïng phÐp lËp luËn nµo ? PhÐp lËp luËn nµy ®øng ë vÞ trÝ nµo trong c©u ? Nªu vai trß cña phÐp lËp luËn ph©n tÝch tæng hîp ? + Vai trß : - Gióp ta hiÓu s©u s¾c c¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau cña trang phôc ®èi víi tõng ngêi, tõng hoµn c¶nh cô thÓ. - HiÓu ý nghÜa v¨n hãa vµ ®¹o ®øc cña c¸ch ¨n mÆc, nghÜa lµ kh«ng ¨n mÆc tïy tiÖn, cÈu th¶ nh mét sè ngêi tÇm thêng tëng ®ã lµ së thÝch vµ quyÒn “ BÊt kh¶ x©m ph¹m” Theo em ®Ó lµm râ vÒ mét sù viÖc hiÖn tîng nµo ®ã ngêi ta lµm ntn? GV chèt l¹i ghi nhí HS ®äc ghi nhí H§4: LuyÖn tËp Ph©n tÝch luËn ®iÓm “ Häc vÊn kh«ng chØ lµ chuyÖn ®äc s¸ch, nhng ®äc s¸ch vÉn lµ con ®êng quan träng cña häc vÊn”? HS th¶o luËn nhãm HS tr×nh bµy GV nhËn xÐt bæ sung T¸c gi¶ ph©n tÝch nh÷ng lÝ do g× ph¶i chän s¸ch ®Ó ®äc ? HS th¶o luËn nhãm HS tr×nh bµy GV nhËn xÐt bæ sung 5 b.LuËn ®iÓm 2: Y phôc xøng k× ®øc. + C¸c ph©n tÝch trªn lµm râ nhËn ®Þnh cña t¸c gi¶ lµ “ ¡n mÆc ra sao còng ph¶i phï hîp víi hoµn c¶nh chung n¬i c«ng céng hay toµn x· héi. + T¸c gi¶ dïng phÐp lËp luËn tæng hîp b»ng mét kÕt luËn ë cuèi v¨n b¶n : “ ThÕ míi biÕt ...lµ trang phôc ®Ñp” - Dïng phÐp lËp luËn ph©n tÝch vµ tæng hîp. * Ghi nhí :(10) II. LuyÖn tËp: Bµi tËp 1 (10) - Häc vÊn lµ thµnh qu¶ tÝch lòy...®êi sau. - BÊt k× ai muèn ph¸t triÓn häc thuËt... - §äc s¸ch lµ hëng thô... Bµi tËp 2 (10) - BÊt cø lÜnh vùc häc vÊn nµo... chän s¸ch mµ ®äc. - Ph¶i chän nh÷ng cuèn s¸ch “ §Ých thùc, c¬ b¶n” - §äc s¸ch còng nh ®¸nh trËn. Bµi tËp 3:(10) - §äc kÜ thµnh nÕp, suy nghÜ s©u sa, Vai trß cña ph©n tÝch nh thÕ nµo trong lËp ®äc trÇm ng©m suy nghÜ. - §äc lµ con ®êng ng¾n nhÊt ®Ó tiÕp luËn ? cËn tri thøc. HS th¶o luËn nhãm - §äc Ýt mµ kÜ quan träng h¬n nhiÒu HS tr×nh bµy mµ ®äc qua loa. GV nhËn xÐt bæ sung Bµi tËp 4:(10) - Ph©n tÝch lµ thao t¸c b¾t buéc mang tÝnh tÊt yÕu míi lµm s¸ng tá, ph©n tÝch ®Ó lµm râ vÊn ®Ò. 4.Cñng cè: HÖ thèng toµn bµi, nhÊn m¹nh träng t©m. 5.DÆn dß : HS häc bµi vµ luyÖn tËp ph©n tÝch tæng hîp. So¹n : 29/12/2012 Gi¶ng : 31/12/2012 TuÇn 20 - TiÕt 95 - PhÇn tËp lµm v¨n LUYÖN TËP PH¢N TÝCH Vµ TæNG HîP A.Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.KiÕn thøc: - RÌn kÜ n¨ng nhËn diÖn v¨n b¶n ph©n tÝch vµ tæng hîp 2.KÜ n¨ng : - LuyÖn kÜ n¨ng viÕt v¨n b¶n ph©n tÝch vµ tæng hîp - Båi dìng t duy ph©n tÝch. 3.Th¸i ®é : 6 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 - Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c häc tËp cña häc sinh. B.ChuÈn bÞ : GV: So¹n bµi HS : §äc bµi ë nhµ. C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng: 1.æn ®Þnh: 2.KiÓm tra bµi cò : - ThÕ nµo lµ phÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp. 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1: Khëi ®éng GV Yªu cÇu häc sinh nh¾c laik kiÕn thøc cò- Vµo bµi H§2: LuyÖn tËp Ho¹t ®«ng cña thÇy vµ trß HS th¶o luËn nhãm T×m luËn ®iÓm cña vÊn ®Ò ? Ph©n tÝch theo tr×nh tù ? - Thø nhÊt : C¸i hay thÓ hiÖn ë c¸c lµn ®iÖu xanh… - Thø hai : C¸i hay thÓ hiÖn ë c¸c cö ®éng… - Thø ba: C¸i hay thÓ hiÖn ë c¸c vÇn th¬… T×m luËn ®iÓm cña ®o¹n v¨n ? §o¹n v¨n ®îc t¸c gi¶ ph©n tÝch theo tr×nh tù nµo ? - Do nguyªn nh©n kh¸ch quan: GÆp thêi, hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn häc tËp thuËn lîi, tµi n¨ng trêi phó. - Do nguyªn nh©n chñ quan : Tinh thÇn kiªn tr× phÊn ®Êu, häc tËp kh«ng mÖt mái vµ kh«ng ngõng trau dåi phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt ®Ñp. Nhãm 2 : Lµm bµi tËp 2 HiÖn nay cã mét sè häc sinh häc qua loa ®èi phã kh«ng häc thùc sù, em h·y chØ ra häc qua loa vµ häc ®èi phã lµ nh thÕ nµo ? Ph©n tÝch b¶n chÊt cña viÖc häc ®èi phã sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ nh thÕ nµo ? ViÖc häc qua loa ®èi phã cã t¸c h¹i g× cho b¶n th©n vµ cho x· héi ? Nhãm 3 lµm Bµi tËp 3 Dùa vµo v¨n b¶n bµn vÒ ®äc s¸ch h·y nªu Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n Bµi tËp 1(11) §o¹n v¨n a: - LuËn ®iÓm : Th¬ §o¹n v¨n a: “ Th¬ hay c¶ hån lÉn x¸c, hay c¶ bµi. - Tr×nh tù ph©n tÝch §o¹n v¨n b: + LuËn ®iÓm “ MÊu chèt cña thµnh ®¹t lµ ë ®©u” + Tr×nh tù ph©n tÝch: Bµi tËp 2: (12) a. Häc qua loa ®èi phã : - Häc kh«ng cã ®Çu cã ®u«i, kh«ng ®Õn n¬i ®Õn chèn, kh«ng cã kiªn thøc c¬ b¶n, c¸i g× còng biÕt mét tÝ... - Häc cèt ®Ó chØ khoe mÏ cã b»ng, nhng ®Çu ãc trèng rçng, chØ quen nghe lám häc mãt. b. Häc ®èi phã : - Häc cèt ®Ó thÇy c« kh«ng khiÓn tr¸ch, cha mÑ kh«ng m¾ng, chØ lo viÖc gi¶i quyÕt tríc m¾t. - KiÕn thøc phiÕn diÖn n«ng c¹n... c. B¶n chÊt : - Cã h×nh thøc häc tËp nh : Còng ®Õn líp, còng ®äc s¸ch, còng cã ®iÓm thi còng cã b»ng cÊp. - Kh«ng cã thùc chÊt, ®Çu ãc rçng tuÕch hái g× còng kh«ng biÕt, lµm viÖc g× còng háng. d. T¸c h¹i : - §èi víi x· héi : Nh÷ng kÎ häc ®èi phã sÏ trë thµnh g¸nh nÆng l©u dµi cho x· héi vÒ nhiÒu mÆt. - §èi víi b¶n th©n: Nh÷ng kÎ häc ®èi phã sÏ kh«ng cã høng thó häc tËp … Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 7 Bµi tËp 3 (12) Dµn ý: - S¸ch lµ kho tµng vÒ tri thøc ®îc tÝch lòy tõ hµng ngh×n n¨m cña nh©n lo¹i. - V× vËy, bÊt k× ai muèn cã hiÓu biÕt ®Òu ph¶i ®äc s¸ch. - Tri thøc trong s¸ch bao gåm nh÷ng kiÕn thøc khoa häc vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn. - Cµng ®äc s¸ch cµng thÊy kiÕn thøc cña nh©n lo¹i mªnh m«ng. - §äc s¸ch lµ v« cïng cÇn thiÕt nhng còng ph¶i biÕt c¸ch chän s¸ch mµ ®äc vµ ph¶i biÕt c¸ch ®äc míi cã hiÖu qu¶. Bµi tËp 4:(12) vÊn ®Ò v× sao con ngêi ph¶i ®äc s¸ch ? HS th¶o luËn nhãm HS tr×nh bµy trªn b¶ng HS nhËn xÐt GV nhËn xÐt, bæ sung ViÕt ®o¹n v¨n tæng nh÷ng ®iÒu ph©n tÝch trong v¨n b¶n bµn vÒ ®äc s¸ch ? §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy, c¸c thµnh viªn trong líp nhËn xÐt, bæ sung ý kiÕn. GV nhËn xÐt H§3,4: Cñng cè 4.Cñng cè : - NhËn xÐt giê häc, nhÊn m¹nh néi dung cña bµi. 5.DÆn dß : HS lµm bµi tËp trong SBT. So¹n : 01/ 01/2013 Gi¶ng :03/ 01/2013 TuÇn 20 - TiÕt 96 - 97 - PhÇn v¨n häc TIÕNG NãI CñA V¡N NGHÖ A.Môc tiªu cÇn ®¹t : ( NguyÔn §×nh Thi ) 1.KiÕn thøc : - HiÓu ®îc néi dung cña v¨n nghÖ vµ søc m¹nh kú diÖu cña nã ®èi víi ®êi sèng con ngêi. - HiÓu thªm c¸ch viÕt bµi v¨n nghÞ luËn qua t¸c phÈm nghÞ luËn ng¾n gän, chÆt chÏ vµ giµu h×nh ¶nh cña NguyÔn §×nh Thi. 2.Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS ý thøc häc tËp. 3.KÜ n¨ng : - RÌn kÜ n¨ng ®äc hiÓu vµ ph©n tÝch v¨n b¶n nghÞ luËn. B.ChuÈn bÞ : GV: So¹n bµi HS : T×m ®äc v¨n b¶n. C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : 2.KiÓm tra bµi cò : - Ph©n tÝch tÇm quan träng vµ ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch ? - NhËn xÐt vÒ c¸ch tr×nh bµy luËn ®iÓm nµy cña t¸c gi¶ ? 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1: Khëi ®éng V¨n nghÖ cã néi dung vµ søc m¹nh ntn? Nhµ nghÖ sü s¸ng t¸c t¸c phÈm víi môc ®Ých g× ? V¨n nghÖ ®Õn víi ngêi tiÕp nhËn b»ng con ®êng nµo ? Nhµ v¨n NguyÔn §×nh Thi ®· gãp phÇn tr¶ lêi c©u hái trªn qua bµi nghÞ luËn “ TiÕng nãi cña v¨n nghÖ” Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n H§2: §äc hiÓu v¨n b¶n I.Giíi thiÖu chung : Dùa vµo chó thÝch h·y giíi thiÖu nh÷ng nÐt 1.T¸c gi¶ : NguyÔn §×nh Thi chÝnh vÒ t¸c gi¶ ? ( 1924- 2003). Quª ë Hµ Néi. Ho¹t ®éng v¨n nghÖ kh¸ ®a d¹ng lµ th¬, viÕt v¨n, so¹n kÞch, s¸ng t¸c nh¹c, viÕt lý luËn phª b×nh. - N¨m 1996 «ng ®îc nhµ níc trao tÆng gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ 8 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 Cho biÕt hoµn c¶nh ra ®êi cña v¨n b¶n ? GV ®äc mÉu HS ®äc GV nhËn xÐt HS ®äc X¸c ®Þnh kiÓu v¨n b¶n ? V¨n b¶n ®îc chia lµm mÊy phÇn, nªu luËn ®iÓm cña tõng phÇn ? 1. Tõ ®Çu -> Mét c¸ch sèng cña t©m hån 2.Cßn l¹i -> Søc m¹nh kú diÖu cña v¨n nghÖ. HÖ thèng luËn ®iÓm nh thÕ nµo ? - Tr×nh bµy luËn ®iÓm: Néi dung cña v¨n nghÖ cïng víi thùc t¹i kh¸ch quan, néi dung cña v¨n nghÖ cßn lµ nhËn thøc míi mÎ, lµ tÊt c¶ t tëng t×nh c¶m cña c¸ nh©n nghÖ sü. Mçi t¸c phÈm v¨n nghÖ lín lµ mét c¸ch sèng cña t©m hån, tõ ®ã lµm thay ®æi h¼n m¾t ta nh×n, ãc ta nghÜ. v¨n häc nghÖ thuËt. 2.T¸c phÈm: Hoµn c¶nh ra ®êi cña tiÓu luËn tiÕng nãi cña v¨n nghÖ vµo n¨m 1948. - ThÓ lo¹i : V¨n b¶n nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò nghÞ luËn . - Bè côc : 2 phÇn Víi 2 luËn ®iÓm : - TiÕng nãi cña v¨n nghÖ - TiÕng nãi cña v¨n nghÖ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi ®êi sèng cña con ngêi, nhÊt lµ trong hoµn c¶nh chiÕn ®Êu, s¶n xuÊt v« cïng gian khæ cña d©n téc ta ë nh÷ng n¨m ®Çu kh¸ng chiÕn. - V¨n nghÖ cã kh¶ n¨ng c¶m hãa, NhËn xÐt vÒ bè côc, hÖ thèng luËn ®iÓm cña v¨n søc m¹nh l«i cuèn cña nã thËt lµ b¶n ? k× diÖu bëi ®ã lµ tiÕng nãi cña t×nh c¶m, t¸c ®éng tíi mçi con ngêi qua nh÷ng rung c¶m s©u xa tõ tr¸i tim. PhÇn 1 ( Tõ ®Çu ®Õn NguyÔn Du hay T«n xT«i) Nh¾c l¹i luËn ®iÓm trong phÇn 1 cña v¨n b¶n ? LuËn ®iÓm nµy ®îc thÓ hiÖn trong nh÷ng c©u v¨n nµo ? §Ó lµm s¸ng tá luËn ®iÓm t¸c gi¶ ®· ®a ra vµ ph©n tÝch nh÷ng dÉn chøng nµo ? DÉn chøng : - Hai c©u th¬ t¶ c¶nh mïa xu©n trong "TruyÖn KiÒu " víi lêi b×nh : - Hai c©u th¬ lµm chóng ta rung ®éng víi c¸i ®Ñp l¹ lïng mµ t¸c gi¶ ®· miªu t¶. - C¶m thÊy trong lßng ta cã nh÷ng sù sèng t¬i trÎ lu«n lu«n t¸i sinh Êy. - C¸i chÕt th¶m khèc cña An – na Ca rª- nhi – na lµm cho ngêi ®äc " §Çu ãc b©ng khu©ng nÆng nh÷ng suy nghÜ trong lßng cßn v¬ng vÊn nh÷ng vui buån kh«ng bao giê quªn ®îc n÷a". NhËn xÐt vÒ c¸ch lËp luËn cña t¸c gi¶ ? Em häc tËp ®îc g× ë ph¬ng ph¸p lËp luËn cña t¸c gi¶ khi t¹o lËp v¨n b¶n nghÞ luËn ? HS ®äc ®o¹n v¨n tõ " Lêi göi cña nghÖ thuËt ®Õn mét c¸ch sèng cña t©m hån " Theo t¸c gi¶, lêi göi cña nghÖ thuËt, ta cÇn hiÓu nh thÕ nµo cho ®óng ? - "Lêi göi cña nghÖ thuËt kh«ng nh÷ng lµ mét bµi häc lu©n lÝ hay mét triÕt lÝ vÒ ®êi ngêi hay nh÷ng lêi khuyªn xö thÕ hay mét sù thùc t©m lý hoÆc x· héi " §Ó thuyÕt phôc ngêi ®äc ngêi nghe, t¸c gi¶ ®a ra nh÷ng dÉn chøng nµo ? - §a ra 2 dÉn chøng " TruyÖn kiÒu", tiÓu thuyÕt An- na Ca- rª-nhi-na. VËy lêi göi cña nghÖ thuËt, hiÓu mét c¸ch ng¾n gän nhÊt lµ g× ? - T¸c phÈm v¨n nghÖ kh«ng cÊt lªn nh÷ng lêi thuyÕt lý kh« khan mµ chøa ®ùng tÊt c¶ nh÷ng II. Ph©n tÝch : 1.Néi dung cña v¨n nghÖ - V¨n nghÖ kh«ng chØ ph¶n ¸nh thùc t¹i kh¸ch quan mµ cßn thÓ hiÖn t tëng, t×nh c¶m cña nghÖ sü, thÓ hiÖn ®êi sèng tinh thÇn cña c¸ nh©n ngêi s¸ng t¸c. - §ã chÝnh lµ lêi göi, lêi nh¾n mét trong nh÷ng néi dung cña truyÖn kiÒu. - §ã chÝnh lµ lêi göi, lêi nh¾n cña L.T«n x T«i. + Lêi göi cña nghÖ thuËt : - Lêi göi cña nghÖ thuËt cßn lµ tÊt c¶ nh÷ng say sa, vui buån, yªu ghÐt, m¬ méng, phÊn khÝch... - Néi dung cña v¨n nghÖ lµ hiÖn thùc mang tÝnh cô thÓ sinh ®éng, lµ ®êi sèng t×nh c¶m cña con ngêi qua c¸i nh×n vµ ®êi sèng t×nh c¶m cã tÝnh c¸ nh©n cña ngêi nghÖ sü. Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 say sa, vui buån, yªu ghÐt, m¬ méng cña nghÖ sü. Nã mang ®Õn cho chóng ta bao dung ®éng, ngì ngµng tríc nh÷ng ®iÒu tëng chõng ®· rÊt quen thuéc. Nh vËy néi dung cña v¨n nghÖ lµ g× ? Néi dung cña v¨n nghÖ kh¸c víi néi dung cña c¸c bé m«n khoa häc x· héi kh¸c ë nh÷ng ®iÓm nµo ? - Nh÷ng bé m«n khoa häc kh¸c nh : LÞch sö, ®Þa lý...kh¸m ph¸, miªu t¶ vµ ®óc kÕt bé mÆt tù nhiªn hay x· héi c¸c quy luËt kh¸ch quan. V¨n nghÖ tËp chung kh¸m ph¸ thÓ hiÖn chiÒu s©u tÝnh c¸ch, sè phËn con ngêi, thÕ giíi bªn trong t©m lý, t©m hånn con ngêi. KÕt thóc tiÕt 96 chuyÓn tiÕt 97 §Ó hiÓu ®îc søc m¹nh k× diÖu cña v¨n nghÖ, tríc hÕt ph¶i lý gi¶i ®îc v× sao con ngêi cÇn ®Õn tiÕng nãi cña v¨n nghÖ ? §äc ®o¹n v¨n : " Chóng ta nhËn cña nh÷ng nghÖ sü....c¸ch sèng cña t©m hån ". - Mçi t¸c phÈm lín nh räi vµo bªn trong chóng ta mét anhhs s¸ng riªng...lµm cho thay ®æi h¼n m¾t ta nh×n, ãc ta nghÜ V¨n nghÖ gióp cho chóng ta ®îc sèng ®Çy ®ñ h¬n, phong phó h¬n víi cuéc ®êi, víi chÝnh m×nh. LÊy VD tõ c¸c t¸c phÈm v¨n nghÖ ®· ®îc vµ ®äc thªm ®Ó lµm s¸ng tá ? VD : C¸c bµi th¬ " ¸nh tr¨ng " cña NguyÔn Duy, " Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn" cña T« Hoµi, " Bøc tranh cña em g¸i t«i " cña T¹ Duy Anh. - V¨n nghÖ víi ®êi sèng quÇn chóng nh©n d©n, nh÷ng con ngêi ViÖt Nam ®ang chiÕn ®Êu, s¶n xuÊt trong thêi k× ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p "Nh÷ng ngêi rÊt ®«ng....bÞ tï trung th©n trong cuéc ®êi u tèi, vÊt v¶ kh«ng më ®îc m¾t " th× tiÕng nãi cña v¨n nghÖ lµ sîi d©y buéc chÆt hä víi cuéc ®êi thêng bªn ngoµi, víi tÊt c¶ nh÷ng sù sèng, ho¹t ®éng, nh÷ng vui buån gÇn gòi. Nh vËy nÕu kh«ng cã v¨n nghÖ th× ®êi sèng con ngêi sÏ ra sao ? Chó ý phÇn v¨n b¶n tõ "Sù sèng Êy " ®Õn hÕt. Trong ®o¹n v¨n t¸c gi¶ ®· ®a ra quan niÖm cña m×nh vÒ b¶n chÊt cña v¨n nghÖ. VËy b¶n chÊt cña v¨n nghÖ lµ g× ? Tõ b¶n chÊt cña v¨n nghÖ, t¸c gi¶ ®· diÔn gi¶i vµ lµm râ con ®êng ®Õn víi ngêi tiÕp nhËn t¹o nªn søc m¹nh k× diÖu cña nghÖ thuËt lµ g× ? - Lµ tiÕng nãi t×nh c¶m. T¸c phÈm v¨n nghÖ chøa ®ùng t×nh yªu ghÐt, niÒm vui buån cña con ngêi chóng ta trong ®êi sèng thêng ngµy. Khi t¸c ®éng b»ng néi dung vµ c¸ch thøc ®Æc biÖt nµy th× v¨n nghÖ ®· gióp con ngêi ®iÒu g× ? - Néi dung cña v¨n nghÖ cßn lµ dung c¶m lµ nhËn thøc cña ngêi tiÕp nhËn. Nã sÏ ®îc më réng, ph¸t huy v« tËn qua thÕ hÖ ngêi ®äc, ngêi xem. 2.Søc m¹nh k× diÖu cña v¨n nghÖ ®èi víi ®êi sèng con ngêi. - Con ngêi cÇn ®Õn tiÕng nãi cña v¨n nghÖ. - V¨n nghÖ gióp ta sèng ®Çy ®ñ h¬n víi cuéc sèng cña chÝnh m×nh. - V¨n nghÖ gãp phÇn lµm t¬i m¸t sinh ho¹t kh¾c khæ hµng ngµy, gi÷ cho cuéc ®êi lu«n vui t¬i. T¸c phÈm v¨n nghÖ hay gióp cho con ngêi lu«n vui lªn, biÕt rung c¶m vµ íc m¬ trong cuéc ®êi cßn l¾m vÊt v¶ cùc nhäc. - NÕu kh«ng cã v¨n nghÖ th× cuéc sèng tinh thÇn thËt nghÌo nµ, buån tÎ tï tóng. + B¶n chÊt cña v¨n nghÖ : - NghÖ thuËt cßn nãi nhiÒu víi t tëng, nhng t tëng kh«ng kh« khan, trõu tîng mµ l¾ng s©u, thÊm vµo nh÷ng c¶m xóc, nh÷ng nçi niÒm. 3.Con ®êng ®Õn víi ngêi tiÕp nhËn, t¹o nªn søc m¹nh k× diÖu cña v¨n nghÖ. - T¸c phÈm v¨n nghÖ lay ®éng c¶m xóc, ®i vµo nhËn thøc, t©m hån chóng ta qua con ®êng t×nh c¶m. - V¨n nghÖ gióp mäi ngêi tù nhËn thøc m×nh, tù x©y dùng m×nh. Nh vËy v¨n nghÖ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña nã mét c¸ch tù 9 10 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn cña t¸c gi¶, t¸c nhiªn cã hiÖu qu¶ l©u bÒn vµ s©u dông cña nghÖ thuËt lËp luËn ®ã ? s¾c. - §Õn víi mét t¸c phÈm v¨n nghÖ, chóng ta ®îc sèng cïng cuéc sèng miªu t¶ trong ®ã, ®îc yªu ghÐt, vui, buån, ®îi chê... cïng c¸c nh©n vËt vµ III.Tæng kÕt : ngêi nghÖ sü. - NghÖ thuËt kh«ng ®øng ngoµi trá vÏ cho ta ®- 1.NghÖ thuËt : êng ®i, nghÖ thuËt vµo ®èt löa trong lßng chóng - Bè côc chÆt chÏ, hîp lÝ. - Cã nhiÒu dÉn chøng vÒ v¨n th¬, ta, khiÕn chóng ta ph¶i tù bíc lªn trªn ®êng Êy. - NghÖ thuËt lËp luËn, c¸ch viÕt giµu h×nh ¶nh, vÒ ®êi sèng thùc . dÉn chnggs phong phó, s¸t thùc, giäng v¨n say 2.Néi dung : * Ghi nhí (17) sa ch©n thµnh. C¶m nhËn cña em vÒ c¸ch viÕt v¨n nghÞ luËn cña t¸c gi¶ qua v¨n b¶n nµy ? Nªu néi dung chÝnh cña v¨n b¶n tiÕng nãi cña v¨n nghÖ ? HS ®äc ghi nhí GV bæ sung H§3,4: Cñng cè 4.Cñng cè : - Néi dung ph¶n ¸nh, thÓ hiÖn cña v¨n nghÖ nh thÕ nµo ? 5.DÆn dß : - HS häc bµi vµ so¹n tiÕp bµi. So¹n: 02/1/2013 Gi¶ng: 04/1/2013 TuÇn 20 - TiÕt 98 - TiÕng ViÖt C¸C THµNH PHÇN BIÖT LËP .Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc: - Häc sinh hiÓu ®îc kh¸i niÖm c¸c thµnh phÇn biªt lËp cña c©u, thµnh phÇn t×nh th¸i, c¶m th¸n. 2.Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS ý thøc häc tËp 3.KÜ n¨ng : RÌn luyÖn kÜ n¨ng nhËn diÖn vµ sö dông c¸c thµnh phÇn biÖt lËp cña c©u. B.ChuÈn bÞ: GV: So¹n bµi HS: ChuÈn bÞ theo c©u hái sgk C.tiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : …………… 2.KiÓm tra bµi cò : - ThÕ nµo lµ khëi ng÷ ? H·y viÕt c©u v¨n cã sö dông khëi ng÷ ? 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1: Khëi ®éng Giíi thiÖu bµi : C¸c em ®· ®îc t×m hiÓu vÒ c¸c thµnh phÇn c©u nh chñ ng÷, vÞ ng÷, bæ ng÷ trùc tiÕp, tr¹ng ng÷… c¸c thµnh phÇn c©u nµy n»m trong cÊu tróc ng÷ ph¸p cña c©u. Giê häc nµy chóng ta sÏ ®îc t×m hiÓu vÒ c¸c thµnh phÇn kh«ng n»m trong cÊu tróc có ph¸p cña c©u. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung KiÕn thøc c¬ b¶n Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 H§2: H×nh thµnh kiÕn thøc míi 11 I. Thµnh phÇn t×nh th¸i : C¸c tõ ng÷ “ ch¾c” , “ Cã lÏ” , trong nh÷ng c©u trªn thÓ hiÖn nhËn ®Þnh cña ngêi nãi ®èi víi sù viÖc nªu ë trong c©u ntn? - Ch¾c - ThÓ hiÖn ®é tin cËy cao - Cã lÏ - ThÓ hiÖn ®é tin cËy cha cao NÕu kh«ng cã nh÷ng tõ ng÷ ch¾c, cã lÏ nãi trªn th× ý nghÜa sù viÖc cña c©u chøa chóng cã thay ®æi kh«ng? T¹i sao? - NÕu kh«ng cã nh÷ng tõ ng÷ ch¾c, cã lÏ th× ý nghÜa c¬ b¶n cña c©u kh«ng thay ®æi. V× c¸c tõ ®ã thÓ hiÖn nhËn ®Þnh cña ngêi nãi ®èi víi sù viÖc trong c©u, chø kh«ng ph¶i th«ng tin cña sù - Thµnh phÇn t×nh th¸i ®îc dïng viÖc. C¸c tõ ch¾c, cã lÏ ®îc gäi lµ thµnh phÇn t×nh ®Ó thÓ hiÖn c¸ch nh×n cña ngêi nãi ®èi víi sù viÖc ®îc nãi ®Õn th¸i. Em hiÓu thÕ nµo lµ thµnh phÇn t×nh th¸i ? trong c©u. * Ghi nhí II.Thµnh phÇn c¶m th¸n: HS ®äc vÝ dô (18) a.å, sao mµ ®é Êy vui thÕ. b.Trêi ¬i, chØ cßn cã 5 phót C¸c tõ å, trêi ¬i trong nh÷ng c©u trªn cã chØ sù vËt hay sù viÖc kh«ng ? - C¸c tõ ng÷ å, trêi ¬i kh«ng chØ sù vËt, sù viÖc. ( ChØ cßn 5 phót míi chØ sù viÖc) - C¸c tõ å, trêi ¬i mµ chóng ta hiÓu ®îc lµ nhê phÇn c©u tiÕp theo sau nh÷ng tiÒng nµy. C¸c tõ å, trêi ¬i ®îc dïng ®Ó lµm g× ? - C¸c tõ å, trêi ¬i dïng ®Ó gi·i bµy t×nh c¶m, c¶m xóc. C¸c tõ å, trêi ¬i ®îc gäi lµ thµnh phÇn c¶m th¸n. Em hiÓu nh thÕ nµo lµ thµnh phÇn c¶m th¸n? VÞ trÝ cña thµnh phÇn c¶m th¸n trong c©u? C¸c thµnh phÇn t×nh th¸i vµ thµnh phÇn c¶m th¸n ®îc gäi lµ thµnh phÇn biÖt lËp. VËy em hiÓu thÕ nµo lµ thµnh phÇn biÖt lËp ? - Thµnh phÇn c¶m th¸n ®îc dïng ®Ó béc lé t©m lÝ cña ngêi nãi. - C¸c thµnh phÇn t×nh th¸i, c¶m th¸n lµ nh÷ng bé phËn kh«ng tham gia vµo viÖc diÔn ®¹t nghÜa sù viÖc cña c©u nªn ®îc gäi lµ thµnh phÇn biÖt lËp. * Ghi nhí (18) III.LuyÖn tËp : HS ®äc ghi nhí Bµi tËp 1 (19) GV bæ sung a. Cã lÏ - Thµnh phÇn t×nh th¸i H§3: LuyÖn tËp b. Chao «i - TP c¶m th¸n T×m thµnh phÇn t×nh th¸i vµ c¶m th¸n trong c. H×nh nh - TP t×nh th¸i c©u ? d. Ch¶ nhÏ - TP t×nh th¸i Bµi tËp 2 (19) C¸c tõ : Dêng nh - h×nh nh - cã vÎ nh - cã lÏ - ch¾c lµ - ch¾c H·y s¾p xÕp nh÷ng tõ ng÷ theo tr×nh tù t¨ng dÇn h¼n- ch¾c ch¾n. cña ®é tin cËy ? VD: Dêng nh mäi viÖc ®· æn. Bµi tËp 3:(19) - Ch¾c ch¾n cã ®é tin cËy cao nhÊt. - H×nh nh cã ®é tin cËy thÊp nhÊt . C¸c tõ cã thÓ thay thÕ cho nhau tõ nµo cã tr¸ch * Ch¾c v× niÒm tin vµo sù viÖc sÏ nhiÖm cao nhÊt tõ nµo cã thÊp nhÊt ? cã thÓ diÔn ra. GV chia nhãm cho hs lµm bµi tËp - Theo t×nh c¶m huyÕt thèng Híng dÉn hs c¸ch lµm - Do thêi gian vµ ngo¹i h×nh sù HS tr×nh bµy tríc líp viÖc còng cã thÓ diÔn kh¸c ®i HS nhËn xÐt 12 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ mét chót. Bµi tËp 4:(19) HS viÕt ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ c¶m xóc cña m×nh khi thëng thóc mét t¸c phÈm v¨n nghÖ ? H§4: Cñng cè 4.Cñng cè : ThÕ nµo lµ thµnh phÇn t×nh th¸i vµ c¶m th¸n ? 5.DÆn dß : HS häc bµi vµ lµm bµi tËp 3,4(19) So¹n : 03/01/2013 Gi¶ng :05/01/20113 TuÇn 20- TiÕt 99 - PhÇn tËp Lµm V¨n NGHÞ LUËN VÒ MéT Sù VIÖC HIÖN T¦îNG §êI Sèng A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc : Gióp häc sinh hiÓu mét h×nh thøc nghÞ luËn phæ biÕn trong ®êi sèng, nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn tîng ®êi sèng. 2.Th¸i ®é : Gi¸o dôc HS ý thøc häc tËp 3.KÜ n¨ng : RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt v¨n b¶n nghÞ luËn x· héi . B.ChuÈn bÞ : GV: So¹n bµi HS : ChuÈn bÞ bµi . C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : ……………… 2.KiÓm tra bµi cò :ThÕ nµo lµ v¨n b¶n nghÞ luËn ? 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1: Khëi ®éng GV Nh¾c l¹i v¨n nghÞ luËn råi vµo bµi. Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh kiÕn thøc míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung HS ®äc v¨n b¶n bÖnh lÒ mÒ I.T×m hiÓu nghÞ luËn vÒ mét T¸c gi¶ bµn luËn vÒ hiÖn tîng g× trong ®êi sù viÖc, hiÖn tîng ®êi sèng . sèng ? Theo em trong ®êi sèng cßn cã nhiÒu hiÖn tîng kh¸c ? HiÖn tîng Êy cã nh÷ng biÓu hiÖn nh thÕ nµo? C¸ch tr×nh bµy hiÖn tîng trong v¨n b¶n cã nªu ®îc vÊn ®Ò cña hiÖn tîng ®ã lµ do ®©u ? Nguyªn nh©n cña hiÖn tîng ®ã lµ do ®©u ? BÖnh lÒ mÒ cã nh÷ng t¸c h¹i g× ? T¸c gi¶ ph©n tÝch t¸c h¹i cña bÖnh lÒ mÒ nh thÕ nµo ? - NhiÒu vÊn ®Ò kh«ng ®îc bµn b¹c thÊu ®¸o hoÆc l¹i ph¶i kÐo dµi thêi gian. - Ngêi ®Õn ®óng giê cø ph¶i ®îi. Bè côc cña bµi viÕt cã chÆt chÏ kh«ng ? HS ®äc ghi nhí H§3: LuyÖn tËp 1.Bµn luËn vÒ vÊn ®Ò bÖnh lÒ mÒ trong ®êi sèng . - HiÖn tîng Êy lµ thãi quen kÐm v¨n hãa cña nh÷ng ngêi kh«ng cã lßng tù träng vµ kh«ng biÕt t«n träng ngêi kh¸c . 2.Nguyªn nh©n : - Kh«ng cã lßng tù träng vµ kh«ng biÕt t«n träng ngêi kh¸c. - Ých kØ v« tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc. 3.T¸c h¹i : - Kh«ng bµn b¹c ®îc c«ng viÖc mét c¸ch ®Çy ®ñ . - Lµm mÊt thêi gian cña ngêi kh¸c . - T¹o ra mét thãi quen kÐm v¨n hãa . 4.Bµi viÕt m¹ch l¹c, chÆt chÏ. * Ghi nhí (21) II.LuyÖn tËp Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 13 Nªu c¸c sù viÖc hiÖn tîng tèt ®¸ng biÓu d¬ng Bµi tËp1:(21) cña c¸c b¹n trong nhµ trêng vµ ngoµi x· héi ? - Gióp b¹n häc tèt - Gãp ý phª b×nh b¹n cã khuyÕt ®iÓm . - B¶o vÖ c©y xanh trong nhµ trêng - Gióp ®ì gia ®×nh th¬ng binh liÖt sÜ . - Tr¶ l¹i cña r¬i cho ngêi mÊt. Bµi tËp 2:(21) - HiÖn tîng hót thuèc l¸ vµ hËu qu¶ cña viÖc hót thuèc l¸ ®¸ng ®HiÖn tîng hót thuèc l¸ cã nhiÒu t¸c h¹i , cã îc viÕt mét bµi nghÞ luËn - Nã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò søc cÇn viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn kh«ng ? khoÎ cña mçi c¸ nh©n ngêi hót thuèc l¸, ®Õn søc khoÎ céng ®ång. - Nã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng, khãi thuèc l¸ g©y bÖnh cho nh÷ng ngêi kh«ng hut sung quanh - Tèn kÐm tiÒn b¹c cho ngêi hót. H§4: Cñng cè 4. Cñng cè : - ThÕ nµo lµ nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc ? 5.DÆn dß : - HS häc bµi vµ lµm bµi tËp 2 SBT (10) So¹n : 05/1/2013 Gi¶ng :07/1/2013 TuÇn 21 - TiÕt 100 - TËp lµm v¨n C¸CH LµM BµI NGHÞ LUËN VÒ MéT Sù VIÖC HIÖN T¦îNG §êI SèNG A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc : 14 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 - Gióp häc sinh biÕt c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn vÒ 1 sù viÖc, hiÖn tîng ®êi sèng. 2.Th¸i ®é : Gi¸o dôc HS ý thøc häc tËp 3.KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng viÕt bµi nghÞ luËn x· héi . B.ChuÈn bÞ : GV: So¹n bµi , ChuÈn bÞ b¶n phô HS : ChuÈn bÞ bµi . C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : 2.KiÓm tra bµi cò : - ThÕ nµo lµ nghÞ luËn vÒ sù viÖc, hiÖn tîng ®êi sèng . 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1: Khëi ®éng GV nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ nghÞ luËn mét vÊn ®Ò x· héi råi vµo bµi Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh kiÕn thøc míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n HS chó ý c¸c ®Ò bµi sgk ( GVG dïng b¶ng phô) I.§Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn tîng ®êi sèng §Ò bµi yªu cÇu bµn luËn vÒ hiÖn tîng g× ? §Ò 1:(22) 1.§Ò bµi yªu cÇu bµn luËn vÒ hiÖn Néi dung cña bµi nghÞ luËn gåm mÊy ý ? tîng “hs nghÌo vît khã häc giái” T liÖu chñ yÕu ®Ó viÕt bµi nghÞ luËn lµ ë ®©u? 2.Néi dung bµi nghÞ luËn gåm 2 ý: + Vèn sèng trùc tiÕp : Do ®êi sèng kinh - Bµn luËn vÒ mét sè tÊm g¬ng hs nghÌo vît khã. nghiÖm mang l¹i do hoµn c¶nh. - Sinh ra trong gia ®×nh khã kh¨n dÔ ®ång c¶m - Nªu suy nghÜ cña m×nh vÒ tÊm g- Sinh ra trong gia ®×nh cã gi¸o dôc th× cã ¬ng ®ã. 3.T liÖu ®Ó viÕt : lßng nh©n ¸i, dÔ xóc ®éng c¶m phôc. + Vèn sèng gi¸n tiÕp : qua häc tËp ®äc s¸ch b¸o. §Ò 4 (22) HS ®äc mÈu chuyÖn . NguyÔn HiÒn sinh ra vµ lín lªn trong hoµn 1.NguyÔn HiÒn lµ ngêi sinh ra vµ lín lªn trong hoµn c¶nh nhµ nghÌo c¶nh nµo ? ph¶i lµm chó tiÓu trong chïa ®Ó NguyÔn HiÒn cã ®Æc ®iÓm g× næi bËt ? kiÕm sèng. NguyÔn nh©n dÉn ®Õn thµnh c«ng cña NguyÔn 2.NguyÔn HiÒn lµ ngêi ham häc vµ HiÒn So s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau lµ ngêi th«ng minh mau hiÓu 3.Tinh thÇn kiªn tr× vît khã ®Ó häc, gi÷a 2 ®Ò bµi ? kh«ng cã giÊy th× viÕt l¸ s©u thµnh mét bµi. + So s¸nh ®Ò 1 vµ ®Ò 4: a.Gièng nhau : - C¶ 2 ®Ò bµi ®Òu cã sù viÖc, hiÖn tNªu sù kh¸c nhau gi÷a ®Ò 1 vµ ®Ò 4 ? - §Ò 1: Ph¶i ph¸t hiÖn ra sù viÖc hiÖn tîng t«t, îng tèt cÇn ca ngîi, ®ã lµ nh÷ng tËp hîp t liÖu ®Ó bµn luËn vµ suy nghÜ vÒ c¸c tÊm g¬ng vît khã häc giái. - C¶ 2 ®Ò bµi ®Òu nÕu suy nghÜ cña sù viÖc . - §Ò 4: Cung cÊp s½n sù viÖc, hiÖn tîng ®Ó ng- m×nh vÌ sù viÖc ®ã. b.Kh¸c nhau : êi viÕt ph©n tÝch, bµn luËn . HS tù ra mét sè ®Ò bµi ? HS ®äc ®Ò bµi sgk (23) II. C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ §Ò bµi thuéc lo¹i g× ? Nªu sù viÖc g× ? sù viÖc, hiÖn tîng ®êi - Nªu hiÖn tîng ngêi tèt viÖc tèt , nªu suy nghÜ mét sèng cña m×nh vÒ hiÖn tîng Êy. 1.T×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý : Nh÷ng viÖc lµm cña nghÜa nãi lªn ®iÒu g× ? hiÓu ®Ò : V× sao ®oµn thanh niªn TPHCM ph¸t ®éng a.T×m - NghÞ luËn vÒ mét sù viÖc hiÖn tphong trµo häc tËp b¹n NghÜa ? îng ®êi sèng . - V× NghÜa lµ tÊm g¬ng tèt, biÕt kÕt hîp gi÷a b.t×m ý : häc vµ hµnh, cã ®Çu ãc s¸ng t¹o . viÖc lµm cña NghÜa cho NÕu mäi hs ®Òu lµm nh NghÜa th× ®êi sèng sÏ -taNH÷ng thÊy nÕu cã ý thøc sèng cã Ých nh thÕ nµo ? th× mçi ngêi cã thÓ b¾t ®Çu cuéc - §êi sèng sÏ tèt ®Ñp Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 HS lËp dµn ý theo ba phÇn HS ®äc ghi nhí. H§3: LuyÖn tËp HS lËp dµn ý ®Ò 4 HS lËp dµn ý theo 3 bíc HS c¸c nhãm th¶o luËn viÕt bµi Tr×nh bµy bµi tríc líp C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt H§4: Cñng cè 4.Cñng cè : - ThÕ nµo lµ c¸ch lµm bµi mét bµi nghÞ luËn ? 5.DÆn dß - HS lµm bµi vµ lµm bµi tËp 1(25). So¹n bµi chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kû míi So¹n : 08/01/2013 Gi¶ng : 10/01/2013 15 sèng b»ng nh÷ng viÖc lµm b×nh thêng nhng cã hiÖu qu¶. 2.LËp dµn ý : a.Më bµi : b.Th©n bµi : c.KÕt bµi : 3.ViÕt bµi : 4.§äc vµ söa ch÷a: * Ghi nhí :(24) III. LuyÖn tËp : §Ò 4: a.Më bµi : - Giíi thiÖu vÒ NguyÔn HiÒn lµ ngêi nhµ nghÌo, ph¶i xin lµm chó tiÓu trong chïa. b.Th©n bµi : - HiÒn ham häc, kh«ng cã giÊy lÊy l¸ viÕt. - HiÒn ®i thi vµ ®ç. c.KÕt bµi : - Häc bµi cho b¶n th©n. TuÇn 21 - TiÕt 101, 102 - PhÇn v¨n CHUÈN BÞ HµNH TRANG VµO THÕ KØ MíI ( Vò Khoan ) A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc : Häc sinh hiÓu ®îc nh÷ng c¸i m¹nh, c¸i yÕu trong tÝnh c¸ch, lèi sèng va thãi quen cña ngêi ViÖt Nam. Yªu cÇu ph¶i kh¾c phôc nh÷ng c¸i yÕu, h×nh thµnh nh÷ng thãi quen, lèi sèng míi gãp phÇn x©y dùng ®Êt níc trong thêi ®¹i c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. - N¾m v÷ng tr×nh tù vµ nghÖ thuËt lËp luËn chÆt chÏ, thuyÕt phôc. 2. KÜ n¨ng : RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc- hiÓu vµ ph©n tÝch t¸c phÈm nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò con ngêi x· héi. 3. Gi¸o dôc : Gi¸o dôc t×nh c¶m nh©n v¨n. B.ChuÈn bÞ : GV: So¹n bµi HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh: .................................. 2.KiÓm tra bµi cò: - V¨n b¶n tiÕng nãi cña v¨n nghÖ cã mÊy luËn ®iÓm ®ã lµ nh÷ng luËn ®iÓm nµo ? 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1: Khëi ®éng Giíi thiÖu bµi : Vµo thÕ kØ XXI, thanh niªn ViÖt Nam ta ®·, ®ang vµ sÏ chuÈn bÞ nh÷ng g× trong hµnh trang cña m×nh. LiÖu ®Êt níc ta cã thÓ s¸nh vai víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u ®îc hay kh«ng ? Mét trong nh÷ng lêi khuyªn, nh÷ng lêi trß chuyÖn vÒ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu cña thanh niªn ®îc thÓ hiÖn trong bµi nghÞ luËn H§2: §äc hiÓu v¨n b¶n Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n Dùa vµo chó thÝch h·y giíi thiÖu nh÷ng nÐt I.Giíi thiÖu chung: chÝnh vÒ t¸c gi¶ ? 16 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 Yªu cÇu häc sinh ®äc to, râ rµng, m¹ch l¹c, t×nh c¶m phÊn chÊn 1.T¸c gi¶ : 2. V¨n b¶n Chó ý c¸c tõ trong chó thÝch ? V¨n b¶n nµy thuéc kiÓu v¨n b¶n g×? a.ThÓ lo¹i : Lo¹i v¨n b¶n nghÞ luËn ? - NghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò x· héi, gi¸o dôc - NghÞ luËn gi¶i thÝch. V¨n b¶n nµy cã bè côc mÊy phÇn? b.Bè côc : 3 phÇn Néi dung tõng phÇn. PhÇn 1: §Æt vÊn ®Ò. PhÇn 2: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. PhÇn 3: KÕt thóc vÊn ®Ò. + LuËn ®iÓm trung t©m: ChuÈn bÞ Quan s¸t toµn bé v¨n b¶n x¸c ®Þnh luËn hµnh trang vµo thÕ kØ míi. ®iÓm trung t©m vµ hÖ thèng luËn cø trong + HÖ thèng luËn cø : v¨n b¶n? - ChuÈn bÞ b¶n th©n con ngêi - Bèi c¶nh thÕ giíi vµ nh÷ng môc tiªu nhiÖm vô - NhËn ra tõ c¸i m¹nh, c¸i yÕu cña con ngêi ViÖt Nam. - ViÖc lµm cña thÕ hÖ trÎ . Gv chèt ý chÝnh, chuyÓn môc II Bµi viÕt ®îc t¸c gi¶ viÕt vµo thêi gian nµo ? - N¨m 2001. §äc phÇn nªu vÊn ®Ò? Em cã nhËn xÐt nh thÕ nµo vÒ c¸ch nªu vÊn ®Ò cña t¸c gi¶ ? ViÖc ®Æt vÊn ®Ò vµo thêi ®iÓm ®Çu thÕ kØ míi cã ý nghÜa nh thÕ nµo? - Chñ yÕu lµ líp trÎ ViÖt Nam . - ThÊy ®îc thêi ®iÓm quan träng ®Çy ý nghÜa, sù chuyÓn tiÕp gi÷a 2 thÕ kØ vµ 2 thiªn niªn kØ. KÕt thóc tiÕt 101 - chuyÓn tiÕt 102 §äc phÇn 2? LuËn cø ®Çu tiªn ®îc triÓn khai lµ g×? Nã cã ý nghÜa vµ më ra híng lËp luËn cña toµn v¨n b¶n nh thÕ nµo ? + LuËn chøng lµm s¸ng tá luËn cø. - Con ngêi lµ ®éng lùc ph¸t triÓn cña lÞch sö. Kh«ng cã con ngêi, lÞch sö kh«ng thÓ tiÕn lªn, ph¸t triÓn. - Trong nÒn kinh tÕ tri thøc, trong thÕ kØ XXI vai trß con ngêi cµng næi tréi. - Mét thÕ giíi khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn nhanh. §äc ®o¹n 2 vµ 3 (PhÇn 2)? Ngoµi 2 nguyªn nh©n trªn cßn nh÷ng nguyªn nh©n nµo kh¸c khi nh×n réng ra c¶ níc, c¶ thêi ®¹i vµ thÕ giíi? - Tho¸t khái t×nh tr¹ng nghÌo nµn l¹c hËu cña nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp . - §Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa . TiÕp cËn nÒn kinh tÕ tri thøc. T¸c gi¶ nªu lªn nh÷ng c¸i m¹nh cña con ngêi ViÖt Nam nh thÕ nµo ? II.Ph©n tÝch 1.Nªu vÊn ®Ò : - Nªu vÊn ®Ò mét c¸ch trùc tiÕp, râ rµng, ng¾n gän, cô thÓ. +ý nghÜa : - §©y lµ thêi ®iÓm quan träng, thiªng liªng, ®Çy ý nghÜa ®Æc biÖt lµ líp trÎ ViÖt Nam ph¶i n¾m v÷ng c¸i m¹nh, c¸i yÕu cña con ngêi ViÖt Nam, tõ ®ã ph¶i rÌn luyÖn nh÷ng thãi quen tèt khi bíc vµo nÒn kinh tÕ míi. 2.Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò : - Sù chuÈn bÞ b¶n th©n con ngêi lµ quan träng nhÊt . + ChØ râ nh÷ng c¸i m¹nh, c¸i yÕu cña con ngêi ViÖt Nam tríc m¾t líp trÎ Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 17 - §¸p øng víi thùc tÕ cuéc sèng hiÖn ®¹i.C¸i m¹nh vÉn tiÒm Èn c¸i yÕu, nh÷ng khuyÕt tËt. + C¸i m¹nh : Th«ng minh, nh¹y bÐn ®ã lµ b¶n chÊt trêi phó sù cÇn cï s¸ng t¹o . + C¸i m¹nh: §oµn kÕt, th¬ng yªu, gióp ®ì nhau trong lÞch sö dùng níc, gi÷ níc Trong c¸i m¹nh t¸c gi¶ nªu lªn nh÷ng c¸i yÕu cña con ngêi ViÖt Nam lµ g× ? - C¸i yÕu nh kiÕn thøc bÞ hæng, h¹n chÕ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, thiÕu tØ mØ, thÝch c¶i tiÕn vôn vÆt.Mét trong nh÷ng tÝnh c¸ch truyÒn thèng m¹nh mÏ cña ngêi ViÖt Nam lµ g× ? - B¶n tÝnh thÝch øng nhanh . Nhng trong c«ng viÖc lµm ¨n hiÖn nay th× cã ®iÓm yÕu g× vµ t¸c h¹i cña nã ? - TÝnh ®è kÞ, k× thÞ kinh doanh , quen bao cÊp Ø l¹i , kÐm n¨ng ®éng kh«n vÆt. So víi ®o¹n 4 th× ë ®o¹n 5 t¸c gi¶ ph©n tÝch nh÷ng c¸i m¹nh, c¸i yÕu cña ngêi ViÖt Nam nh thÕ nµo? ¤ng sö dông nh÷ng thµnh ng÷ nµo? T¸c dông? §äc phÇn 3? T¸c gi¶ nªu l¹i môc ®Ých vµ sù cÇn thiÕt cña kh©u ®Çu tiªn cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh khi bíc vµo thÕ kØ míi lµ g×? V× sao? Em cã nhËn xÐt nh thÕ nµo vÒ nhiÖm vô t¸c gi¶ nªu ra? + C¸i yÕu: thùc tÕ hiÖn nay cßn ®è kÞ, cßn lèi sèng thø bËc. - T¸c gi¶ nªu ra c¸i m¹nh nhng l¹i tiÒm Èn c¸i yÕu , ®i cïng c¸i yÕu. 3.KÕt thóc vÊn ®Ò : - Con ®êng, biÖn ph¸p, lÊp ®Çy nh÷ng ®iÓm m¹nh, vøt bá nh÷ng ®iÓm yÕu. - Lµm cho líp trÎ nhËn râ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu t¹o thãi quen tèt ®Ó vËn dông vµo thùc tÕ. - NhiÖm vô ®Ò ra thËt cô thÓ, râ rµng, gi¶n dÞ, tëng nh ai còng cã thÓ lµm theo. H§3: Híng dÉn tæng kÕt T¸c gi¶ ®· sö dông nh÷ng tÝn hiÖu nghÖ III.Tæng kÕt : 1.NghÖ thuËt: thuËt g× trong v¨n b¶n? + Ng«n ng÷ b¸o chÝ, g¾n víi ®êi sèng, c¸ch 2.Néi dung: - Ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh, h¹n nãi trùc tiÕp, dÔ hiÓu, gi¶n dÞ. + Sö dông c¸ch so s¸nh cña ngêi NhËt, ngêi chÕ, vøt bá nh÷ng ®iÓm yÕu ®Ó ®a Hoa trong cïng mét sù viÖc, hiÖn tîng xong níc ta tiÕn lªn sanh vai víi c¸c quèc gia 5 ch©u. l¹i cã c¸c thãi quen vµ øng xö kh¸c nhau * Ghi nhí: (30) H§4: LuyÖn tËp IV.LuyÖn tËp. H·y t×m mét sè c©u thµnh ng÷, tôc ng÷ + §iÓm m¹nh: nãi vÒ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña con ngêi - Uèng níc nhí nguån. ViÖt Nam trong d·y sau? - Tr«ng tríc ngã sau. + §iÓm yÕu : - MiÖng nãi tay lµm. - §ñng ®Ønh nh chÜnh tr«i s«ng. - §îc mïa chí phô ng« khoai. - VÐn tay ¸o x«, ®èt nhµ t¸ng giÊy. 4. Cñng cè :- HÖ thèng néi dung bµi häc . 5.DÆn dß : Híng dÉn lµm bµi tËp 2. So¹n bµi: “Chã sãi vµ cõu trong th¬” -Ngô ng«n cña La- ph«ng- ten So¹n : 15/1/2011 Gi¶ng :17/1/2011 TuÇn 21 - TiÕt 103 - PhÇn TiÕng ViÖt C¸C THµNH PHÇN BIÖT LËP ( TiÕp theo) A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc: Gióp hs - NhËn biÕt hai thµnh phÇn biÖt lËp: Gäi - ®¸p vµ phô chó. - N¾m ®îc c«ng dông riªng cña mçi thµnh phÇn trong c©u. 2. Th¸i ®é : Gi¸o dôc HS ý thøc häc tËp 3.KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng sö dông vµ biÕt ®Æt c©u gäi ®¸p, thµnh phÇn phô chó . B.chuÈn bÞ : 18 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 GV: So¹n bµi, b¶ng phô. HS : ChuÈn bÞ theo híng dÉn . C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : …………….. 2.KiÓm tra bµi cò : - ThÕ nµo lµ t×nh th¸i vµ c¶m th¸n trong c©u? 3.Ho¹t ®éng d¹y häc H§1: Khëi ®éng Giíi thiÖu bµi: Giê tríc chóng ta ®· häc thµnh phÇn c¶m th¸n, thµnh phÇn t×nh th¸i trong c©u mÆc dï nã kh«ng tham gia vµo viÖc diÔn ®¹t sù viÖc cña c©u xong nã còng cã nh÷ng t¸c dông nhÊt ®Þnh: H«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu nh÷ng thµnh phÇn biÖt lËp ®ã? H§2: H×nh thµnh kiÕn thøc Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß ( Gv dïng b¶ng phô) C¸c tõ ng÷: “nµy”; “tha «ng” tõ ng÷ nµo ®îc dïng ®Ó gäi, tõ ng÷ nµo ®îc dïng ®Ó ®¸p? - Tõ “nµy” dïng ®Ó gäi; côm tõ “tha «ng”dïng ®Ó ®¸p. Nh÷ng tõ ng÷ dïng ®Ó gäi - ®¸p cã tham gia diÔn ®¹t nghÜa sù viÖc cña c©u hay kh«ng? T¹i sao? - Nh÷ng tõ ng÷ “nµy, “tha «ng” kh«ng tham gia vµo viÖc diÔn ®¹t nghÜa sù viÖc cña c©u v× chóng lµ thµnh phÇn biÖt lËp. Trong c¸c tõ ng÷ gäi - ®¸p Êy, tõ ng÷ nµo ®îc dïng ®Ó t¹o lËp cuéc tho¹i, tõ ng÷ nµo®îc dïng ®Ó duy tr× cuéc tho¹i? - Tõ “nµy” ®îc dïng ®Ó t¹o lËp cuéc tho¹i, më ®Çu sù giao tiÕp. - Côm tõ “ tha «ng” dïng ®Ó duy tr× cuéc tho¹i, thÓ hiÖn sù hîp t¸c ®èi tho¹i. C¸c tõ ng÷ “nµy”, “tha «ng” ®îc gäi lµ thµnh phÇn gäi- ®¸p. Em hiÓu thÕ nµo lµ thµnh phÇn gäi- ®¸p? HS ®äc c¸c c©u sgk ( GV dïng b¶ng phô) NÕu lîc bá nh÷ng tõ ng÷ g¹ch ch©n “vµ còng lµ ®øa con duy nhÊt cña anh”“t«i nghÜ vËy” th× nghÜa cña sù viÖc cña mçi c©u cã thay ®æi kh«ng? V× sao? - NÕu ta lîc bá nh÷ng tõ ng÷ g¹ch ch©n th× nghÜa sù viÖc cña c¸c c©u kh«ng thay ®æi. V× nh÷ng tõ ng÷ ®ã lµ thµnh phÇn biÖt lËp . Côm tõ “ vµ còng lµ ®øa con duy nhÊt cña anh”®îc thªm vµo ®Ó chó thÝch cho côm tõ nµo? - Côm tõ “ ®øa con g¸i ®Çu lßng”. Côm chñ vÞ “t«i nghÜ vËy” chó thÝch ®iÒu g×? - Côm chñ vÞ “ t«i nghÜ vËy” chó thÝch ®iÒu suy nghÜ riªng cña nh©n vËt “ t«i” . Em hiÓu thÕ nµo lµ thµnh phÇn phô chó? VËy em hiÓu thÕ nµo lµ thµnh phÇn biÖt lËp? HS ®äc ghi nhí H§3: Híng dÉn luyÖn tËp Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I.Thµnh phÇn gäi ®¸p : + Thµnh phÇn gäi –®¸p ®îc dïng ®Ó t¹o lËp cuéc tho¹i ®Ó duy tr× quan hÖ giao tiÕp. II.Thµnh phÇn phô chó : + Thµnh phÇn phô chó ®îc dïng ®Ó bæ sung mét sè chi tiÕt cho néi dung chÝnh cña c©u Ghi nhí (32) III.LuyÖn tËp : T×m thµnh phÇn gäi ®¸p vµ chØ ra thµnh phÇn gäi Bµi tËp 1( 32) ®¸p ? - Nµy - Gäi - V©ng - §¸p - Quan hÖ trªn díi th©n mËt Häc sinh ®äc c©u ca dao vµ t×m thµnh phÇn gäi Bµi tËp 2 ( 32). ®¸p ? Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 19 - BÇu ¬i - Gäi -Tõ ®Ó gäi kh«ng híng tíi riªng Häc sinh ®äc c¸c ®o¹n v¨n sgk vµ t×m thµnh ai. phÇn phô chó trong c¸c c©u vµ cho biÕt chóng Bµi tËp 3(32) bæ sung ®iÒu g× ? a. PhÇn phô chó : KÓ c¶ anh- Gi¶i d.“Cã ai ngê”- thÓ hiÖn sù ng¹c nhiªn cña nh©n thÝch cho côm tõ mäi ngêi vËt “T«i”. b. “C¸c thÇy c«…ngêi mÑ”- gi¶i - Th¬ng th¬ng qu¸ ®i thôi –T×nh c¶m cña nh©n thÝch cho côm tõ “nh÷ng ngêi vËt t«i. n¾m gi÷ ch×a kho¸ cña c¸nh cöa nµy. c. “Nh÷ng ngêi thùc sù cña …kØ Thµnh phÇn phô chó ë bµi tËp 3 liªn quan ®Õn tíi”-gi¶i thÝch cho côm tõ “líp tõ ng÷ nµo tríc ®ã ? trΔ. Bµi tËp 4(33) - C¸c thµnh phÇn phô chó ë bµi 3 ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n tr×nh bµy suy nghÜ cña em liªn quan ®Õn nh÷ng tõ ng÷ mµ vÒ viÖc thanh niªn chuÈn bÞ hµnh trang bíc vµo nã cã nhiÖm vô gi¶i thÝch hoÆc thÕ kØ míi, trong ®ã cã chøa thµnh phÇn phô chó cung cÊp th«ng tin phô vÒ th¸i ®é, H§4: Cñng cè suy nghÜ, t×nh c¶m cña c¸c nh©n vËt ®èi víi nhau. Bµi tËp 5(33) 4.Cñng cè : ThÕ nµo lµ thµnh phÇn phô chó thµnh phÇn gäi ®¸p ? 5.DÆn dß : HS häc bµi vµ lµm bµi tËp 5(33). ChuÈn bÞ viÕt bµi 2 tiÕt vÒ nghÞ luËn x· héi. So¹n : 10/01/2013 Gi¶ng : 12/01/2013 TuÇn 21 - TiÕt 104 + 105 - PhÇn tËp lµm v¨n ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 5 - nghÞ luËn x· héi A.Môc tiªu cÇn ®¹t : - ¤n tËp tæng hîp c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ v¨n nghÞ luËn. - TÝch hîp c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ v¨n, tiÕng ViÖt, tËp lµm v¨n. - KiÓm tra kü n¨ng viÕt v¨n b¶n nghÞ luËn vÒ sù viÖc, hiÖn tîng, x· héi. B.ChuÈn bÞ : GV: Ra ®Ò vµ ®¸p ¸n HS : ¤n tËp v¨n nghÞ luËn C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : ……. 2.KiÓm tra giÊy bót : 3.Bµi míi : §Ò bµi : B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i cña nh©n d©n ViÖt Nam, anh hïng gi¶i phãng d©n téc, danh nh©n v¨n hãa thÕ giíi .H·y viÕt bµi v¨n nªu suy nghÜ cña em vÒ ngêi. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm : a.Më bµi :(1,5®) - Nªu cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña B¸c Hå, vÎ ®Ñp vµ ý nghÜa cña cuéc ®êi, sù nghiÖp cña B¸c. b.Th©n bµi :(7®) - Cuéc ®êi cña B¸c gîi cho em nh÷ng suy nghÜ vÒ t tëng ,®¹o ®øc lèi sèng . - T×m dÉn chøng luËn ®iÓm chØ ra B¸c lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i. - T×m dÉn chøng ,luËn ®iÓm chøng minh B¸c lµ anh hïng d©n téc, danh nh©n v¨n hãa . c.KÕt bµi :(1,5®) - Rót ra bµi häc cho b¶n th©n. - Bµi häc cho thÕ hÖ trÎ tõ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh. + Yªu cÇu : - Bµi viÕt ph¶i râ rµng cã ®ñ ba phÇn . -LËp luËn ph¶i chÆt chÏ, c¸c luËn ®iÓm luËn chøng ph¶i phï hîp. 20 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú Ii- N¨m häc 2012 -2013 4.Cñng cè : - GV thu bµi vµ nhËn xÐt giê kiÓm tra. 5.DÆn dß : - Hs «n tËp v¨n nghÞ luËn. chuÈn bÞ phÇn ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng So¹n : 15/ 1/2013 Gi¶ng : 17/1/2013 TuÇn 22 - TiÕt 106 - CH¦¥NG TR×NH §ÞA PH¦¥NG PHÇN TËP LµM V¡N LuyÖn tËp viÕt bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn tîng ®êi sèng ë ®Þa ph¬ng (ViÕt bµi ë nhµ) A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc: - ¤n l¹i nh÷ng kiÕn thøc vÒ v¨n nghÞ luËn nãi chung, nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn tîng x· héi. - TËp trung suy nghÜ vÒ mét hiÖn tîng thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng . 2.Th¸i ®é : Gi¸o dôc HS ý thøc häc tËp 3.KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù vËt, hiÖn tîng x· héi ë ®Þa ph¬ng. B.chuÈn bÞ : GV: So¹n bµi HS : ChuÈn bÞ bµi theo sù híng dÉn cña gv. C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : ………………. 2.KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña hs. 3.Ho¹t ®éng d¹y häc: H§1: Khëi ®éng Giíi thiÖu bµi : HiÖn nay trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò con ngêi ph¶i quan t©m ®Ó t×m gi¶i ph¸p tèi u nh vÊn ®Ò m«i trêng, vÊn ®Ò quyÒn trÎ em, vÊn ®Ò x· héi… §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ph¶i quan t©m ®ång thêi nã lµ vÊn ®Ò cô thÓ cña tõng ®Þa ph¬ng ph¶i gi¶i quyÕt. H«m nay chóng ta sÏ cïng nhau ®i t×m hiÓu vÒ vµ viÕt vÒ mét vÊn ®Ò thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng m×nh. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n T×m hiÓu suy nghÜ viÕt bµi vÒ H§2: T×m hiÓu vÊn ®Ò ë ®Þa ph¬ng t×nh h×nh ë ®Þa ph¬ng. ë ®Þa ph¬ng em, em thÊy vÊn ®Ò nµo cÇn 1.VÊn ®Ò m«i trêng : ph¶i bµn b¹c trao ®æi thèng nhÊt thùc hiÖn - HËu qu¶ cña viÖc ph¸ rõng víi thiªn tai lò lôt, h¹n h¸n. ®Ó mang lîi Ých chung cho mäi ngêi? - HËu qu¶ cña viÖc chÆt ph¸ c©y xanh, - VÊn ®Ò m«i trêng « nhiÔm bÇu kh«ng khÝ. - HËu qu¶ cña r¸c th¶i bõa b·i. VËy khi viÕt vÒ vÊn ®Ò m«i trêng th× cÇn 2.VÊn ®Ò quyÒn trÎ em: viÕt vÒ khÝa c¹nh nµo ? - Sù quan t©m cña chÝnh quyÒn ®Þa - VÊn ®Ò quyÒn trÎ em ph¬ng ®Õn trÎ em ( x©y dùng, söa ch÷a trêng häc, n¬i vui ch¬i, gióp ®ì nh÷ng trÎ em khã kh¨n. - Sù quan t©m cña nhµ trêng ®Õn trÎ em. - Sù quan t©m gióp ®ì cña gia ®×nh. Khi viÕt vÒ vÊn ®Ò nµy th× thùc tÕ ë ®Þa
- Xem thêm -