Tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 9 hk 1 full

  • Số trang: 131 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 TuÇn1; tiÕt 1-2 - PhÇn v¨n A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1 Ngµy so¹n: ….. / 8/ 2012 Ngµy d¹y: …. / 8/ 2012 PHONG C¸CH Hå CHÝ MINH ( Lª Anh Trµ) 1.KiÕn thøc : - ThÊy ®îc vÎ ®Ñp trong s¸ng trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i, thanh cao vµ gi¶n dÞ . 2.KÜ n¨ng : - RÌn kÜ n¨ng ®äc, t×m hiÓu, ph©n tÝch v¨n b¶n nhËt dông. 3.Th¸i ®é : - Tõ lßng kÝnh yªu, tù hµo vÒ B¸c, HS cã ý thøc tu dìng häc tËp, rÌn luyÖn theo g¬ng B¸c. B.ChuÈn bÞ :1 GV: ChuÈn bÞ tranh ¶nh, bµi viÕt vÒ n¬i ë vµ lµm viÖc cña B¸c HS: So¹n bµi vµ su tÇm tranh ¶nh, tu dìng häc tËp, rÌn luyÖn theo g¬ng B¸c. C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng: 1.æn ®Þnh : TS 14 2.KiÓm tra bµi cò: 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1: Khëi ®éng Giíi thiÖu bµi b»ng c¸ch cho hs xem tranh Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§2 : Híng dÉn ®äc, hiÓu v¨n b¶n GV híng dÉn c¸ch ®äc HS ®äc bµi HS t×m hiÓu chó thÝch SGK Bµi viÕt trÝch trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh “ C¸i vÜ ®¹i g¾n víi c¸i gi¶n dÞ” V¨n b¶n thuéc thÓ lo¹i nµo ? V¨n b¶n ®îc chia ra lµm mÊy phÇn ? Nªu néi dung chÝnh cña tõng phÇn ? §1: Tõ ®Çu ®Õn rÊt hiÖn ®¹i -> Qu¸ tr×nh h×nh thµnh phong c¸ch Hå ChÝ Minh §2 : TiÕp ®Õn h¹ t¾m ao -> phong c¸ch sèng §3 : cßn l¹i -> ý nghÜa cña phong c¸ch HS ®äc §1 vµ cho biÕt vèn tri thøc v¨n ho¸ cña B¸c ntn ? B¸c ®· tiÕp thu vèn tri thøc Êy b»ng c¸ch nµo ? - B¸c ®i nhiÒu, biÕt nhiÒu thø tiÕng, häc hái, t×m hiÓu tiÕp thu… B¸c ®· tiÕp thu nh÷ng vèn tri thøc Êy b»ng c¸ch nµo? NhËn xÐt c¸ch viÕt cña t¸c gi¶ ? T¸c dông cña biÖn ph¸p so s¸nh, kÓ vµ b×nh luËn ? - So s¸nh mét c¸ch bao qu¸t ®an xen gi÷a kÓ vµ b×nh luËn . §iÒu k× l¹ nhÊt trong phong c¸ch v¨n hãa Hå ChÝ Minh lµ g× ? - Ngêi ®· tiÕp thu mét c¸ch chän läc nh÷ng tinh hoa v¨n hãa níc ngoµi. Trªn nÒn t¶ng v¨n ho¸ d©n téc mµ tiÕp thu nh÷ng ¶nh hëng quèc tÕ. B¸c ®· kÕt hîp gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, gi÷a ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y, xa vµ nay, d©n téc vµ quèc tÕ Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I. Giíi thiÖu chung : 1.§äc, kÓ tãm t¾t : 2.T¸c phÈm: a.XuÊt xø : b.ThÓ lo¹i : V¨n b¶n nhËt dông c.Bè côc: II.Ph©n tÝch : 1.Con ®êng h×nh thµnh phong c¸ch Hå ChÝ Minh : - B¸c cã vèn tri thøc hÕt søc s©u réng . - TiÕp thu chän läc kh«ng chÞu ¶nh hëng thô ®éng, tiÕp thu c¸i hay, phª ph¸n c¸i h¹n chÕ . - Sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a v¨n ho¸ thÕ giíi vµ gèc v¨n hãa d©n téc t¹o nªn phong c¸ch rÊt ViÖt Nam, d©n téc mµ quèc tÕ, vÜ ®¹i mµ b×nh dÞ. 2 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 Phong c¸ch Hå ChÝ Minh cã ®îc nhê sù ¶nh hëng nµo ? - ¶nh hëng quèc tÕ s©u ®Ëm … - Mét lèi sèng b×nh dÞ … - Sù kÕt hîp vµ thèng nhÊt trong lÞch sö d©n téc vµ tinh hoa nh©n lo¹i NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt cña t¸c gi¶ trong ®o¹n nµy ? T¸c dông ? - > NghÖ thuËt ®èi lËp H§3 : Bµi tËp Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc vµ tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh ? 4.Cñng cè : Con ®êng h×nh thµnh phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ nhê ®©u ? 5.DÆn dß : HS häc bµi vµ so¹n tiÕp bµi phong c¸ch Hå ChÝ Minh . TuÇn 1 - TiÕt 2 - PhÇn v¨n häc Ngµy so¹n: ….. / 8/ 2012 Ngµy d¹y: …. / 8/ 2012 PHONG C¸CH Hå CHÝ MINH ( TiÕp theo ) ( Lª Anh Trµ) A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc : - ThÊy ®îc vÎ ®Ñp trong s¸ng trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i, thanh cao vµ gi¶n dÞ . 2.KÜ n¨ng : - RÌn kÜ n¨ng ®äc, t×m hiÓu, ph©n tÝch v¨n b¶n nhËt dông. 3.Th¸i ®é : - Tõ lßng kÝnh yªu, tù hµo vÒ B¸c, HS cã ý thøc tu dìng häc tËp, rÌn luyÖn theo g¬ng B¸c. B.ChuÈn bÞ : GV: ChuÈn bÞ tranh ¶nh, bµi viÕt vÒ n¬i ë vµ lµm viÖc cña B¸c HS: So¹n bµi vµ su tÇm tranh ¶nh. C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng: 1.æn ®Þnh : TS 14 2.KiÓm tra bµi cò: Phong c¸ch v¨n hãa Hå ChÝ Minh ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo ? 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 H§1: Khëi ®éng : Gi¸o viªn tãm t¾t l¹i bµi cò, vµo bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§2: Híng dÉn ®äc hiÎu v¨n b¶n ( tiÕp) HS ®äc § 2 nh¾c l¹i néi dungchÝnh cña ®o¹n v¨n Phong c¸ch sèng cña B¸c ®îc t¸c gi¶ kÓ trªn nh÷ng ph¬ng diÖn nµo ? - N¬i ë : Nhµ sµn, vµi phßng tiÕp kh¸ch, häp bé chÝnh trÞ, lµm viÖc vµ phßng ngñ ..®å d¹c th× méc m¹c, ®¬n s¬ . - Trang phôc: Bé quÇn ¸o, ®«i dÐp, chiÕc va li - B÷a ¨n : rÊt ®¹m b¹c nh÷ng mãn ¨n d©n téc nh c¸ kho, da muèi, rau luéc… HS liªn hÖ víi nh÷ng bµi viÕt ®· su tÇm vÒ B¸c ? Trong bµi viÕt t¸c gi¶ ®· so s¸nh lèi sèng cña B¸c víi lèi sèng cña nh÷ng ai ? §ã lµ lèi sèng nh thÕ nµo ? HS th¶o luËn nhãm : V× sao B¸c võa gi¶n dÞ võa thanh cao ? - §©y kh«ng ph¶i lèi sèng kh¾c khæ, tù vui trong nghÌo ®ãi, còng kh«ng ph¶i tù thÇn th¸nh hãa lµm kh¸c ®êi. Theo quan niÖm thÈm mü vÒ cuéc sèng cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh lµ g× ? NhËn xÐt g× vÒ c¸ch ®a dÉn chøng, c¸ch viÕt cña t¸c gi¶ ? T¸c gi¶ b×nh luËn vµ so s¸nh nh thÕ nµo ? - Cha cã vÞ nguyªn thñ quèc gia nµo sèng gi¶n dÞ nh vËy. HS ®äc ®o¹n 3 ý nghÜa cao ®Ñp trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ g× ? - Gièng c¸c vÞ danh nho - Kh¸c c¸c vÞ danh nho : §©y lµ lèi sèng cña ngêi céng s¶n, mét vÞ Chñ TÞch níc. §Ó lµm næi bËt phong c¸ch Hå ChÝ Minh t¸c gi¶ ®· dïng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ? - KÓ chuyÖn, b×nh luËn, ph©n tÝch, so s¸nh... Ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt trªn ? - NghÖ thuËt : KÕt hîp gi÷a kÓ vµ b×nh luËn, so s¸nh c¸c tõ h¸n viÖt ... Theo t¸c gi¶ lèi sèng cña B¸c chóng ta cÇn nh×n nhËn nh thÕ nµo cho ®óng ? - C¶m nhËn s©u s¾c nÐt ®Ñp trong lèi sèng gi¶n dÞ mµ thanh cao cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh.Gióp ngêi ®äc thÊy ®îc sù gÇn gòi gi÷a B¸c Hå víi c¸c vÞ hiÒn triÕt cña d©n téc. HS th¶o luËn nhãm : c¸ch sèng ®ã gîi cho em nh÷ng suy nghÜ g× ? Em häc tËp ®îc ®iÒu g× ? H§3 :Tæng kÕt H·y chØ ra nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®îc sö dông trong v¨n b¶n ? Nªu t¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt - KÕt hîp gi÷a kÓ vµ b×nh luËn - NghÖ thuËt ®èi lËp H§4 : LuyÖn tËp Néi dung kiÕn thøc II.Ph©n tÝch : 2.Phong c¸ch Sèng vµ lµm viÖc cña Hå ChÝ Minh : - ThÓ hiÖn ë lèi sèng gi¶n dÞ mµ thanh cao cña ngêi . - C¸ch sèng gi¶n dÞ mµ v« cïng thanh cao, sang träng gièng nh c¸c vÞ hiÒn triÕt xa. - Mét c¸ch sèng cã v¨n hãa ®· trë thµnh quan niÖm thÈm mü vÒ c¸i ®Ñp lµ sù gi¶n dÞ, tù nhiªn, thanh cao. Mét c¸ch sèng lµm cho tinh thÇn s¶ng kho¸i. 3.ý nghÜa trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh - NÐt ®Ñp cña lèi sèng rÊt ViÖt Nam cña ngêi céng s¶n l·o thµnh. Mét vÞ Chñ TÞch níc. III.Tæng kÕt : Ghi nhí (8) IV.LuyÖn tËp : 3 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 4 KÓ nh÷ng c©u chuyÖn, c©u th¬ vÒ lèi sèng gi¶n dÞ cña Bµi tËp 1: Chñ TÞch Hå ChÝ Minh ? T×m nh÷ng dÉn chøng ®Ó chøng minh B¸c kh«ng Bµi tËp 2: nh÷ng gi¶n dÞ trong lèi sèng mµ cßn gi¶n dÞ trong nãi viÕt. 4.Cñng cè : Phong c¸ch Hå ChÝ Minh ®îc thÓ hiÖn qua lèi sèng vµ lµm viÖc nh thÕ nµo ? 5.DÆn dß: HS häc bµi vµ so¹n bµi ®Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh. TuÇn 1 - TiÕt 3 phÇn tiÕng viÖt A.Môc tiªu cÇn ®¹t : Ngµy so¹n: ….. / 8/ 2012 Ngµy d¹y: …. / 8/ 2012 C¸C PH¦¥NG CH¢M HéI THO¹I 1.KiÕn thøc : - HS n¾m ®îc néi dung ph¬ng ch©m vÒ lîng vµ ph¬ng ch©m vÒ chÊt. 2.TÝch hîp : víi v¨n b¶n phong c¸ch Hå ChÝ Minh 3.KÜ n¨ng : - BiÕt vËn dông nh÷ng ph¬ng ch©m nµy trong giao tiÕp B.ChuÈn bÞ : GV : So¹n bµi ra c©u hái HS : §äc bµi tr¶ lêi c©u hái C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : TS 14 2.KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña HS 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1: Khëi ®éng Giíi thiÖu néi dung vµ yªu cÇu tiÕt häc H§2 : Ph©n tÝch mÉu, h×nh thµnh kh¸i niÖm Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß HS ®äc 2 vÝ dô SGK, C©u nãi nµo lµ kh«ng b×nh thêng Khi An hái “ Häc b¬i ë ®©u ?” mµ Ba tr¶ lêi “ë díi níc” th× c©u tr¶ lêi cã ®¸p øng ®iÒu mµ An cÇn biÕt kh«ng ? V× sao ? -> C©u tr¶ lêi kh«ng th¶o m·n v× An muèn biÕt häc b¬i ë ®Þa ®iÓm nµo. Em rót ra bµi häc g× khi giao tiÕp ? HS ®äc truyÖn cêi “L¬n cíi, ¸o míi” V× sao truyÖn g©y cêi ? - V× c¶ hai nãi nhiÒu h¬n nh÷ng ®iÒu cÇn nãi H·y cho biÕt khi giao tiÕp ta cÇn tu©n thñ yªu cÇu g× ? ThÕ nµo lµ ph¬ng ch©m vÒ lîng ? HS ®äc ghi nhí HS ®äc truyÖn cêi “Qu¶ bÝ khæng lå” TruyÖn nµy phª ph¸n ®iÒu g× ? - Phª ph¸n tÝnh nãi kho¸c Trong giao tiÕp cã ®iÒu g× cÇn tr¸nh ? NÕu trong trêng hîp cha biÕt x¸c thùc nhng vÉn buéc ph¶i nãi th× ta lµm ntn ? - Thªm tõ h×nh nh, cã lÏ, cã thÓ vµo tríc c©u tr¶ lêi . * Ghi nhí Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I.Ph¬ng ch©m vÒ lîng : - Khi giao tiÕp cÇn nãi ®óng víi néi dung cÇn giao tiÕp. - Kh«ng nªn nãi nhiÒu h¬n nh÷ng ®iÒu cÇn nãi. * Ghi nhí (9) II.Ph¬ng ch©m vÒ chÊt : - Kh«ng nªn nãi nh÷ng ®iÒu m×nh kh«ng tin lµ ®óng hay kh«ng cã b»ng chøng x¸c thùc. Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 ThÕ nµo lµ ph¬ng ch©m vÒ chÊt ? HS ®äc ghi nhí 5 * Ghi nhí (10) III.LuyÖn tËp Bµi tËp 1( 10) a.Thõa côm tõ nu«i gia sóc ë nhµ b.Thõa côm tõ cã 2 c¸nh Bµi tËp 2( 10) a.Nãi cã s¸ch, m¸ch cã... b.Nãi dèi c.Nãi mß d.Nãi nh¨ng, nãi cuéi e.Nãi tr¹ng ->Ph¬ng ch©m vÒ chÊt Bµi tËp 3(11) - Kh«ng tu©n thñ ph¬ng ch©m vÒ lîng Bµi tËp 4 (11) Ph¬ng ch©m héi tho¹i nµo kh«ng ®îc tu©n thñ? a.Ph¬ng ch©m vÒ chÊt b.Ph¬ng ch©m vÒ lîng Bµi tËp 5 (11) H·y chØ ra c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i ? - ¡n ®¬m-> vu khèng ®Æt ®iÒu - ¡n èc-> nãi kh«ng cã c¨n cø - C·i chµy -> cè chanh c·i, H·y gi¶i thÝch c¸c c©u sau vµ chØ ra c¸c thµnh ng÷ kh«ng cã c¨n cø . - Nãi d¬i-> nãi nh¨ng nh¨ng, vi ph¹m ph¬ng ch©m héi tho¹i nµo ? linh tinh. Hs lªn b¶ng tr×nh bµy - Høa h¬u-> Høa nhng HS nhËn xÐt kh«ng thùc hiÖn lêi høa GV nhËn xÐt bæ sung -> C¸c thµnh ng÷ vi ph¹m ph¬ng ch©m vÒ chÊt . H§ 4: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp GV chia líp lµm ba nhãm Chia mçi nhãm 1 bµi tËp Nhãm 1 lµm bµi 1 Nhãm 2 lµm bµi 2 Nhãm 3 lµm bµi 3 H·y chØ ra lçi trong c©u ? HS lªn b¶ng ®iÒn vµo chç trèng ? Hs lªn b¶ng tr×nh bµy HS nhËn xÐt GV nhËn xÐt bæ sung 4.Cñng cè : - ThÕ nµo lµ ph¬ng ch©m héi tho¹i ? 5.DÆn dß : - HS häc bµi vµ lµm bµi tËp 5 (11) Ngµy so¹n: ….. / 8/ 2012 Ngµy d¹y: …. / 8/ 2012 TuÇn 1 - TiÕt 4 - PhÇn tËp lµm v¨n Sö DôNG MéT Sè BIÖN PH¸P NGHÖ THUËT TRONG V¡N B¶N THUYÕT MINH A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc : Cñng cè kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh . - HiÓu viÖc sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh, lµm cho v¨n b¶n thuyÕt minh sÞnh ®éng, hÊp dÉn. 2.Th¸i ®é: Gi¸o dôc hs ý thøc häc tËp Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 6 3.KÜ n¨ng : BiÕt c¸ch sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµo v¨n b¶n thuyÕt minh . B.ChuÈn bÞ : GV : So¹n bµi vµ b¶ng phô HS : Tr¶ lêi c©u hái SGK c.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : TS 14 2.KiÓm tra bµi cò : - V¨n b¶n thuyÕt minh lµ g× ? 3.Ho¹t ®éng d¹y häc: H§ 1: Khëi ®éng ë líp 8 c¸c em ®· ®îc häc v¨n b¶n thuyÕt minh. §Ó v¨n b¶n thuyÕt minh hÊp dÉn ta cÇn sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt H§2 : PhÇn tÝch mÉu,h×nh thµnh kiÕn thøc míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß V¨n b¶n thuyÕt minh lµ g× ? - KiÓu v¨n b¶n th«ng dông trong mäi lÜnh vùc ®êi sèng nh»m cung cÊp tri thøc vÒ ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, nguyªn nh©n….. V¨n b¶n thuyÕt minh viÕt ra nh»m môc ®Ých g× ? - Cung cÊp tri thøc kh¸ch quan vÒ nh÷ng sù vËt,hiÖn tîng. Trong v¨n b¶n thuyÕt minh thêng sö dông nh÷ng ph¬ng ph¸p nµo ? - Nªu ®Þnh nghÜa, gi¶i thÝch, liÖt kª, vÝ dô, sè liÖu, so s¸nh, ph©n tÝch, ph©n lo¹i. HS ®äc v¨n b¶n H¹ Long ®¸ vµ níc HS th¶o luËn nhãm §©y cã ph¶i lµ v¨n thuyÕt minh kh«ng? V× sao? VÊn ®Ò thuyÕt minh lµ g× ? C©u nµo nªu kh¸i qu¸t sù k× l¹ cña H¹ Long? “ChÝnh níc ….t©m hån” Sù k× l¹ Êy giíi thiÖu qua mÊy ®Æc ®iÓm ? Ph¬ng ph¸p nµo ®îc dïng chñ yÕu trong b¶n ? NÕu chØ dïng ph¬ng ph¸p liÖt kª th× ®· nªu ®îc sù k× l¹ cña H¹ Long cha ? V× sao ? - VÊn ®Ò trõu tîng kh«ng dÔ nãi ®îc. Ngoµi ph¬ng ph¸p thuyÕt minh t¸c gi¶ cßn dïng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo t¸c dông cña nã ? T¸c gi¶ ®· tr×nh bµy ®îc sùk× l¹ cña H¹ Long cha ? Nhê biÖn ph¸p g× ? - C¸c biÖn ph¸p sö dông thÝch hîp lµm næi bËt ®Æc ®iÓm cña ®èi tîng thuyÕt minh vµ g©y høng thó cho ngêi ®äc. Khi sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh ta ph¶i chó ý ®Õn ®iÒu g× ? + Lu ý : Kh«ng nªn qu¸ l¹m dông mÊt ®i tÝnh kh¸ch quan. T¹i sao khi viÕt v¨n b¶n thuyÕt minh cÇn sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt ? * Ghi nhí : HS ®äc ghi nhí H§ 3: Híng dÉn luyÖn tËp HS ®äc v¨n b¶n Ngäc Hoµng xö téi ruåi xanh HS th¶o luËn nhãm Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I. T×m hiÓu viÖc sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕtminh: 1.¤n tËp v¨n b¶n thuyÕt minh : 2.ViÕt v¨n b¶n thuyÕt minh cã sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt : - V¨n b¶n thuyÕt minh vÒ sù k× l¹ v« tËn cña H¹ Long . + Hai ®Æc ®iÓm: - Níc di chuyÓn - §¸ hãa th©n + Ph¬ng ph¸p gi¶i thÝch, liÖt kª - KÕt hîp tëng tîng nh©n hãa -> bµi v¨n sinh ®éng hÊp dÉn h¬n . Ghi nhí ( 13) II.LuyÖn tËp: Bµi tËp 1( 14) 1.V¨n b¶n thuyÕt minh vÒ loµi ruåi Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 V¨n b¶n trªn cã ph¶i lµ v¨n b¶n thuyÕt minh kh«ng? §èi tîng thuyÕt minh lµ g× ?TÝnh chÊt thuyÕt minh thÓ hiÖn ë ®iÓm nµo ? V¨n b¶n cung cÊp cho ta tri thøc g× ? 7 mét c¸ch kh¸ch quan vµ x¸c thùc vÒ hä, gièng, loµi, tËp tÝnh. -> Cung cÊp tri thøc vÒ ruåi vµ ý C¸c ph¬ng ph¸p thuyÕt minh ®îc sö dông ë thøc gi÷ g×n vÖ sinh phßng bÖnh ®©y lµ g× ? - Ph¬ng ph¸p nªu ®Þnh nghÜa, ph©n T¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt sö dông lo¹i, dïng sè liÖu, liÖt kª. ë ®©y cã t¸c dông g× ? 2. Nh©n hãa, h cÊu, hÊp dÉn cã kiÕn - C¸c biÖn ph¸p kh«ng ¶nh hëng g× ®Õn néi thøc vÒ phßng bÖnh. dung cña v¨n b¶n thuyÕt minh . Bµi thuyÕt minh cã nÐt g× ®Æc biÖt ? - VÒ h×nh thøc: Gièng nh v¨n b¶n têng thuËt mét phiªn toµ. - VÒ cÊu tróc: Gièng nh mét c©u chuyÖn kÓ vÒ loµi ruåi. - VÒ néi dung:Gièng nh mét c©u chuyÖn kÓ. Híng dÉn HS lµm bµi ë nhµ V¨n b¶n thuyÕt minh vÒ ®èi tîng nµo, biÖn Bµi tËp 2(15) ph¸p nghÖ thuËt ®îc sö dông, t¸c dông cña nã. -TËp tÝnh cña loµi có díi d¹ng ngé nhËn. 4.Cñng cè : ThÕ nµo lµ sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh ? 5.DÆn dß : HS lËp dµn ý thuyÕt minh vÒ c¸i nãn Ngµy so¹n: ….. / 8/ 2012 Ngµy d¹y: …. / 8/ 2012 TuÇn 1 - TiÕt 5 - PhÇn tËp lµm v¨n LUYÖN TËP Sö DôNG MéT Sè BIÖN PH¸P NGHÖ THUËT TRONG V¡N B¶N THUYÕT MINH A.Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.KiÕn thøc : ¤n tËp cñng cè hÖ thèng hãa c¸c kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh th«ng qua viÖc kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt. 2.Th¸i ®é: Gióp HS cã th¸i ®é häc tËp tèt. 3.KÜ n¨ng: BiÕt vËn dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµo v¨n b¶n thuyÕt minh. B.ChuÈn bÞ : GV: So¹n bµi HS: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : 2.KiÓm tra bµi cò : - KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña HS 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1 : Khëi ®éng GV tãm t¾t néi dung tiÕt häc tríc råi vµo bµi míi H§ 2: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV nªu yªu cÇu ®Ó HS th¶o luËn HS th¶o luËn nhãm mçi nhãm 1 ®Ò Yªu cÇu cña c¸c ®Ò vÒ kiÓu v¨n b¶n, néi dung, h×nh thøc. Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I.§Ò bµi : ThuyÕt minh vÒ c¸i nãn, qu¹t, bót II. Ph©n tÝch ®Ò : - KiÓu v¨n b¶n: ThuyÕt minh - Néi dung : Nªu ®îc c«ng dông, cÊu t¹o, chñng lo¹i, lÞch sö . - H×nh thøc: VËn dông mét sè Nªu dù kiÕn c¸ch sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®Ó lµm hÊp dÉn nh kÓ chuyÖn . trong v¨n b¶n thuyÕt minh ? III.Tr×nh bµy th¶o luËn : H§ 3: Häc sinh luyÖn tËp HS lËp dµn ý 1.ThuyÕt minh vÒ c¸i nãn : a.Më bµi: 8 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 Nhãm 1 lËp dµn ý ®Ò 1 §o¹n më bµi : Lµ ngêi ViÖt Nam ai mµ ch¼ng biÕt chiÕc nãn tr¾ng quen thuéc. MÑ ta ®éi chiÕc nãn tr¾ng ra ®ång nhæ m¹, cÊy lóa...ChÞ ta nãn tr¾ng ®i chî, chÌo ®ß ...Em ta ®éi chiÕc nãn tr¾ng ®i häc... B¹n ta ®éi chiÕc nãn tr¾ng bíc ra s©n khÊu ... ChiÕc nãn tr¾ng th©n thiÕt gÇn gòi lµ cã khi nµo ®ã b¹n tù hái chiÕc nãn tr¾ng ra ®êi tõ bao giê? Nã ®îc lµm nh thÕ nµo ? Gi¸ trÞ kinh tÕ v¨n hãa nghÖ thuËt cña nã. Nhãm 2 lËp dµn ý ®Ò 2 HS th¶o luËn nhãm Nªu dù kiÕn sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt ë phÇn nµo ? HS ®äc phÇn më bµi HS nhËn xÐt GV nhËn xÐt bæ sung HS th¶o luËn nhãm HS ®äc phÇn më bµi HS nhËn xÐt GV nhËn xÐt bæ sung Giíi thiÖu chung vÒ c¸i nãn b.Th©n bµi: - LÞch sö chiÕc nãn - CÊu t¹o chiÕc nãn - Quy tr×nh lµm nãn - Gi¸ trÞ kinh tÕ v¨n ho¸ nghÖ thuËt cña nãn . c.KÕt bµi:C¶m nghÜ chung vÒ chiÕc nãn trong ®êi sèng hiÖn t¹i. 2. ThuyÕt minh vÒ c¸i qu¹t: a.Më bµi: Giíi thiÖu chung vÒ c¸i qu¹t b.Th©n bµi : - C¸c lo¹i qu¹t - §Þnh nghÜa vÒ c¸i qu¹t - C«ng dông vµ c¸ch b¶o qu¶n - Qu¹t lµ mét ®å dïng nh thÕ nµo. 3.ThuyÕt minh vÒ c¸i bót: a.Më bµi: Giíi thiÖu chung vÒ c¸i bót. b.Th©n bµi: - CÊu t¹o bót - C¸c lo¹i bót - C«ng dông bót - B¶o qu¶n sö dông bót c.KÕt bµi: C¶m nghÜ chung vÒ c¸i bót IV.NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: 1.¦u ®iÓm: - §a sè HS cã sù chuÈn bÞ bµi - BiÕt sö dông biÖn ph¸p nghÖthuËt vµo viÕt bµi 2.Tån t¹i : -Mét sè hs chuÈn bÞ bµi cha kÜ 4.Cñng cè : - C¸ch ®a c¸c yÕu tè nghÖ thuËt vµo v¨n b¶n thuyÕt minh? 5.DÆn dß : - HS «n tËp v¨n b¶n thuyÕt minh. Ngµy so¹n: ….. / 8/ 2012 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 9 Ngµy d¹y: …. / 8/ 2012 TuÇn 2 - TiÕt 6 - PhÇn v¨n häc §ÊU TRANH CHO MéT THÕ GIíI HOµ B×NH A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc: HiÓu ®îc néi dung vÊn ®Ò ®Æt ra trong v¨n b¶n. Nguy c¬ chiÕn tranh h¹t nh©n ®ang ®e do¹ toµn bé sù sèng trªn tr¸i ®Êt, nhiÖm vô cÊp b¸ch cña toµn thÓ nh©n lo¹i lµ ng¨n chÆn nguy c¬ ®ã, lµ ®Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh. - ThÊy ®îc nghÖ thuËt nghÞ thuËt cña t¸c gi¶, chøng cø, cô thÓ, x¸c thùc, c¸ch so s¸nh râ rµng, giµu søc thuyÕt phôc lËp luËn chÆt chÏ. 2.Th¸i ®é: Gióp hs cã ý thøc häc tËp 3.KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng ®äc, t×m hiÓu vµ ph©n tÝch luËn ®iÓm, luËn cø. B.ChuÈn bÞ : GV: So¹n bµi HS: ChuÈn bÞ bµi C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng: 1.æn ®Þnh : 2.KiÓm tra bµi cò : - Ph©n tÝch vÎ ®Ñp phong c¸ch Hå ChÝ Minh ? 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1: Khëi ®éng: Giíi thiÖu bµi : ChiÕn tranh ®· ®i qua tõ l©u nhng hËu qu¶ cña nã ®Ó l¹i cßn hÕt søc nÆng nÒ víi nh©n d©n ViÖt Nam. §ã chÝnh lµ nh÷ng di chøng do chÊt ®äc mµu da cam mµ bom Mü ®· sö dông trong cuéc chiÕn tranh x©m lîc ViÖt Nam... H§ 2 : §äc hiÓu v¨n b¶n Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Híng dÉn c¸ch ®äc. GV ®äc mÉu gäi HS ®äc HS ®äc chó thÝch Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ ? V¨n b¶n nµy ®îc trÝch rót ra tõ ®au ? Nªu ý nghÜa cña nã ? V¨n b¶n thuéc thÓ lo¹i nµo ? V¨n b¶n cã thÓ chia ra lµm mÊy phÇn ? §1: Tõ ®Çu ®Õn ®Ñp h¬n -> Nguy c¬ cña chiÕn tranh h¹t nh©n. §2 : tiÕp ®Õn cña nã -> Sù phi lÝ cña chiÕn tranh §3 : Cßn l¹i -> NhiÖm vô cña chóng ta. Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I.Giíi thiÖu chung : 1.T¸c gi¶ : M¸c KÐt lµ nhµ v¨n C« L«m Bi A «ng tõng nhËn gi¶i thëng n« ben v¨n häc. 2.T¸c phÈm: a.TrÝch b¶n tham luËn cña M¸c KÐt tham gia bµn vÒ chiÕn tranh h¹t nh©n vµ hoµ b×nh. b.ThÓ lo¹i : V¨n b¶n nhËt dôngnghÞ luËn chÝnh trÞ x· héi. c.Bè côc : II. Ph©n tÝch : 1.LuËn ®iÓm chÝnh : H·y nªu luËn ®iÓm chÝnh cña bµi ? - §Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ H·y nªu néi dung cña c¸c luËn cø ? b×nh - Kho vò khÝ h¹t nh©n cã thÓ huû diÖt tr¸i ®Êt. - Ch¹y ®ua vò trang lµ tèn kÐm vµ phi lÝ. - ChiÕn tranh ®i ngîc l¹i lÝ trÝ loµi ngêi. - Nh©n lo¹i ph¶i ng¨n chÆn chiÕn tranh h¹t nh©n HS ®äc ®o¹n 1 Më ®Çu t¸c gi¶ ®a ra vÊn ®Ò g× ? - §a ra c©u hái råi tù tr¶ lêi b»ng mét thêi ®iÓm hiÖn t¹i, cô thÓ. Chóng ta ®ang ë ®©u... T¸c gi¶ ®a ra sè liÖu thêi ®iÓm cô thÓ nh»m môc ®Ých g× ? 2.Nguy c¬ cña chiÕn tranh h¹t nh©n: - Cho ngêi ®äc thÊy ®îc sù khñng khiÕp cña nguy c¬ chiÕn tranh h¹t 10 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 - ViÖc x¸c ®Þnh thêi gian, ®a ra sè liÖu cô thÓ, nh©n. c©u hái råi tù tr¶ lêi. C¸ch vµo ®Ò cña t¸c gi¶ cho em nhËn xÐt g× ? - Vµo ®Ò trùc tiÕp, b»ng chøng x¸c thùc, thu hót ngêi ®äc g©y Ên tîng m¹nh. T¸c gi¶ so s¸nh hiÓm ho¹ chiÕn tranh víi ®iÒu g× ? - So s¸nh víi thanh g¬m vµ dÞch h¹ch . Cho biÕt t¸c dông cña c¸ch viÕt nµy ? -TÝnh chÊt hiÖn thùc vµ khñng khiÕp T¸c gi¶ cßn gióp ngêi ®äc thÊy roc h¬n søc cña nguy c¬ chiÕn tranh h¹t nh©n. tµn ph¸ cña kho vò khÝ h¹t nh©n b»ng c¸ch nµo? Cho biÕt t¸c dông cña c¸ch viÕt trªn ? -Thu hót, g©y Ên tîng m¹nh mÏ víi ngêi ®äc vÒ tÝnh chÊt hÖ träng cña vÊn ®Ò. 4.Cñng cè : - Nguy c¬ cña chiÕn tranh h¹t nh©n víi tr¸i ®Êt nh thÕ nµo ? 5.DÆn dß : - HS häc bµi vµ so¹n tiÕp bµi Ngµy so¹n: ….. / 8/ 2012 Ngµy d¹y: …. / 8/ 2012 TuÇn 2 - TiÕt 7 - PhÇn v¨n häc §ÊU TRANH CHO MéT THÕ GIíI HOµ B×NH ( TiÕp theo) A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc: HiÓu ®îc néi dung vÊn ®Ò ®Æt ra trong v¨n b¶n. Nguy c¬ chiÕn tranh h¹t nh©n ®ang ®e do¹ toµn bé sù sèng trªn tr¸i ®Êt, nhiÖm vô cÊp b¸ch cña toµn thÓ nh©n lo¹i lµ ng¨n chÆn nguy c¬ ®ã, lµ ®Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh. - ThÊy ®îc nghÖ thuËt nghÞ thuËt cña t¸c gi¶, chøng cø, cô thÓ, x¸c thùc, c¸ch so s¸nh râ rµng, giµu søc thuyÕt phôc lËp luËn chÆt chÏ. 2.Th¸i ®é: Gióp hs cã ý thøc häc tËp 3.KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng ®äc, t×m hiÓu vµ ph©n tÝch luËn ®iÓm, luËn cø. B.ChuÈn bÞ : GV: So¹n bµi HS: ChuÈn bÞ bµi C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng: 1.æn ®Þnh : 2.KiÓm tra bµi cò : - Ph©n tÝch vÎ ®Ñp phong c¸ch Hå ChÝ Minh ? 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1: Khëi ®éng ChiÕn tranh ®· ®i qua tõ l©u nhng hËu qu¶ cña nã ®Ó l¹i cßn hÕt søc nÆng nÒ víi nh©n d©n ViÖt Nam. §ã chÝnh lµ nh÷ng di chøng do chÊt ®äc mµu da cam mµ bom Mü ®· sö dông trong cuéc chiÕn tranh x©m lîc ViÖt Nam... TiÕt häc tríc chóng ta ®· phÇn nµo Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 11 h×nh dung ra ®îc hËu qu¶ cña chiÕn tranh, trong gi¬g häc ngµy h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu tiÕp bµi. H§ 2: Híng dÉn ®äc hiÓu v¨n b¶n Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n II. Ph©n tÝch : 3.Cuéc ch¹y ®ua vò trang chuÈn C¸c dÉn chøng mµ t¸c gi¶ ®a ra ®Ó so s¸nh bÞ cho chiÕn tranh h¹t nh©n : gi÷a chi phÝ cho c¸c lÜnh vùc ®êi sèng x· héi vµ chiÕn tranh nh thÕ nµo ? - 500 trÎ em nghÌo -> chi phÝ cho 100 m¸y bay. - 14 n¨m phßng bÖnh cho 1tØ ngêi vµ 14 triÖu trÎ em ->10 chiÕc tµu Ni mÝt. - Dinh dìng 575 triÖu ngêi thiÕu dinh dìng ko b»ng chi phÝ ->149 tªn löa. - TiÒn n«ng cô cho níc nghÌo 4 n¨m -> 27 tªn löa. - Xo¸ mï ch÷ cho toµn thÕ giíi ->2 tµu ngÇm Theo t¸c gi¶ sù tån t¹i cña vò khÝ h¹t nh©n lµm chóng ta mÊt ®i kh¶ n¨ng sèng tèt h¬n v× sao ? - §a ra hµng lo¹t dÉn chøng víi nh÷ng so s¸nh ë c¸c lÜnh vùc, víi c¸c sè liÖu cô thÓ. Qua b¶ng so s¸nh em rót ra kÕt luËn g× ? - Ch¹y ®ua vµ chuÈn bÞ chiÕn tranh h¹t nh©n lµ viÖc lµm ®iªn rå, nã tíc Theo t¸c gi¶ ch¹y ®ua vò trang lµ ®i ngîc lÝ trÝ ®i ®êi sèng cña con ngêi. Lý trÝ cña tù nhiªn v× sao vËy ? - Lý trÝ cña tù nhiªn lµ quy luËt cña tù nhiªn l« gÝch tÊt yÕu cña tù nhiªn. T¸c gi¶ ®· so s¸nh vÒ nguy c¬ huû diÖt sù sèng vµ nÒn v¨n minh trªn tr¸i ®Êt khi chiÕn tranh h¹t nh©n næ ra ? - T¸c gi¶ ®a ra chøng cø tõ khoa häc ®Þa chÊt. - ChiÕn tranh h¹t nh©n kh«ng chØ tiªu diÖt nh©n lo¹i mµ cßn tiªu huû mäi sù sèng trªn tr¸i ®Êt. V× vËy nã ph¶n tiÕn ho¸. §Ó lµm râ luËn cø t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng chøng cø nµo ? - T¸c gi¶ so s¸nh 380 triÖu n¨m -180 triÖu n¨m. Sau khi chØ ra cho chóng ta thÊy mét c¸ch râ rµng vÒ hiÓm ho¹ cña chiÕn tranh h¹t nh©n t¸c gi¶ ®· dÉn ngêi ®äc ®Õn ®iÒu g× ? - Mäi ngêi ph¶i ®oµn kÕt ®Êu tranh ng¨n chÆn chiÕn tranh h¹t nh©n, cho mét thÕ giíi hoµ b×nh. §Ó kÕt thóc lêi kªu gäi cña m×nh t¸c gi¶ ®a ra lêi ®Ò nghÞ g× ? - LËp nhµ b¨ng lu gi÷ trÝ nhí sau th¶m ho¹ h¹t nh©n. - T¬ng lai biÕt ®Õn cuéc sèng cña chóng ta ®· tõng tån t¹i. - T¬ng lai biÕt ®Õn nh÷ng kÎ v× lîi Ých mµ ®a nh©n lo¹i ®Õn chç diÖt vong . H§3 : Tæng kÕt HS ®äc ghi nhí H§ 4: LuyÖn tËp Nªu c¶m nghÜ sau khi häc xong v¨n b¶n: ‘‘§Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh.” 4. NhiÖm vô ®Êu tranh ng¨n chÆn chiÕn tranh h¹t nh©n: - §©y lµ môc ®Ých cña t¸c gi¶ vµ lµ th«ng ®iÖp mµ t¸c gi¶ göi tíi mäi ngêi. III. Tæng kÕt : Ghi nhí IV.LuyÖn tËp : 4.Cñng cè : - Kh¾c s©u nh÷ng luËn ®iÓm sau khi häc xong bµi ®Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh ? 5.DÆn dß: - HS häc bµo vµ so¹n bµi tuyªn bè thÕ giíi vÒ sù sèng cßn... 12 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 TuÇn 2 - TiÕt 8 - PhÇn tiÕng ViÖt Ngµy so¹n: ….. / 8/ 2012 Ngµy d¹y: …. / 8/ 2012 C¸C PH¦¥NG CH¢M HéI THO¹I ( TiÕp theo ) A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc : Gióp HS n¾m ®îc néi dung ph¬ng ch©m quan hÖ, ph¬ng ch©m c¸ch thøc vµ ph¬ng ch©m lÞch sù. 2.Th¸i ®é : Gióp HS cã ý thøc häc tËp tèt, sö dông tèt c¸c mèi quan hÖ tronggiao tiÕp. 3.KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng sö dông c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i trong giao tiÕp. B.ChuÈn bÞ : GV : So¹n bµi HS : ChuÈn bÞ bµi theo híng dÉn. C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1. æn ®Þnh : 2. KiÓm tra bµi cò : - ThÕ nµo lµ ph¬ng ch©m vÒ lîng vµ ph¬ng ch©m vÒ chÊt ? 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§ 1 : Khëi ®éng Giíi thiÖu bµi : Giê tríc chóng ta ®· t×m hiÓu ph¬ng ch©m häi tho¹i vÒ lîng, vÒ chÊt. Giê nµy chóng ta t×m hiÓu thªm c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i kh¸c. H§ 2 : Ph©n tÝch mÉu, h×nh thµnh kh¸i niÖm Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Thµnh ng÷ «ng nãi gµ, bµ nãi vÞt chØ t×nh huèng héi tho¹i nh thÕ nµo ? - Mçi ngêi nãi vÒ mét ®Ò tµi, kh«ng hiÓu nhau. Khi giao tiÕp ta ph¶i lµm g× ? Em rót ra bµi häc g× trong giao tiÕp ? HS ®äc ghi nhí HS ®äc cau thµnh ng÷ : D©y cµ ra d©y muèng Lóng bóng nh ngËm hét thÞ Hai c©u thµnh ng÷ dïng ®Ó chØ c¸ch nãi ntn ? - D©y cµ – c¸ch nãi dµi dßng, rêm rµ. - Lóng bóng – Nãi Êp óng kh«ng thµnh lêi... Nh÷ng c¸ch nãi ®ã ¶nh hëng ®Õn giao tiÕp ra sao ? - Ngêi nghe khã tiÕp nhËn hoÆc tiÕp nhËn ko ®óng néi dung, giao tiÕp kh«ng ®¹t kÕt qu¶. Em rót ra bµi häc g× trong giao tiÕp ? HS th¶o luËn nhãm C©u : T«i ®ång ý víi nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ truyÖn ng¾n cña «ng Êy ? - T«i ®ång ý víi nh÷ng nhËn ®Þnh cña «ng Êy vÒ truyÖn ng¾n. - T«i ®ång ý víi nh÷ng nhËn ®Þnh cña c¸c b¹n vÒ truyÖn ng¾n cña «ng Êy . Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I.Ph¬ng ch©m quan hÖ : - Khi giao tiÕp cÇn nãi ®óng vµo ®Ò tµi giao tiÕp, tr¸nh nãi l¹c ®Ò. Ghi nhí ( 21) II.Ph¬ng ch©m c¸ch thøc : - Khi giao tiÕp cÇn nãi n¨ng ng¾n gän, râ rµng, tr¸nh m¬ hå . Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 Khi giao tiÕp cÇn chó ý ®iÒu g× khi giao tiÕp ? * Ghi nhí HS ®äc truyÖn cêi V× sao ngêi ¨n xin vµ c©u bÐ ®Òu c¶m thÊy nhËn ®îc tõ ngêi kia mét c¸i g× ®ã ? - Sù ch©n thµnh vµ t«n träng lÉn nhau Em rót ra ®îc bµi bµi häc g× tõ c©u chuyÖn ? H§ 3 : Híng dÉn luyÖn tËp GV chia nhãm HS th¶o luËn nhãm, ph©n tÝch ¤ng cha ta khuyªn chóng ta ®iÒu g× ? HS h·y t×m nh÷ng c©u tôc ng÷, ca dao t¬ng tù ? - Mét c©u nhÞ lµ chÝn c©u lµnh - Ch¼ng ®îc miÕng thÞt miÕng x«i còng ®îc lêi nãi cho ngu«i tÊm lßng. Ghi nhí (22) III. Ph¬ng ch©m lÞch sù : - Khi giao tiÕp, cÇn tÕ nhÞ vµ t«n träng ngêi kh¸c. Ghi nhí ( 23) II.LuyÖn tËp : Bµi tËp 1(23) - Suy nghÜ lùa chän ng«n ng÷ khi giao tiÕp. - T«n träng lÞch sù víi ngêi ®èi tho¹i. Bµi tËp 2(23) - Nãi gi¶m, nãi tr¸nh. HS ®äc vµ lµm bµi tËp 2 Bµi tËp 3( 23) §iÒn c¸c tõ cßn thiÕu trong nh÷ng c©u sau ? a.Nãi m¸t HS ®iÒn tõ b.Nãi hít GV nhËn xÐt c.Nãi mãc. d.Nãi leo e.Nãi ra ®Çu ra ®òa -> Ph¬ng ch©m lÞch sù Bµi tËp 4( 24) HS lµm bµi tËp a. Muèn hái mét vÊn ®Ò nµo ®ã ko VËn dông c¸c p/c héi tho¹i ®· häc ®Ó gi¶i thÝch thuéc ®Ò tµi trao ®æi-> ko tu©n thñ v× sao ngêi nãi ®«i khi dïng nhiÒu c¸ch nãi ? ph¬ng ch©m quan hÖ. b.Muèn ngÇm xin lçi tríc ngêi nghe -> P/C lÞch sù Gi¶i thÝch c¸c thµnh ng÷ sau ? c.Nh¾c ngêi nghe ph¶i tæn träng a.Nãi b¨m...bèp ch¸t, th« b¹o Bµi tËp5 ( 24) b.®Êm vµo...dë, khã nghe a,b,c,e,h -> P/C lÞch sù c.§iÒu nÆng...dai, tr¸ch mãc d.C¸ch thøc d.Nöa óp..MËp mê, ko râ g.Quan hÖ e.Måm loa...nhiÒu lêi ®anh ®¸ g.§¸nh trèng...nÐ tr¸nh vÊn ®Ò h.Nãi...th« thiÓn cäc lèc. 4.Cñng cè :ThÕ nµo lµ ph¬ng ch©m héi tho¹i ? 5.DÆn dß : HS häc bµi vµ lµm bµi tËp 4,5 (24) TuÇn 3 - TiÕt 9 - PhÇn tËp lµm v¨n Ngµy so¹n: ….. / 8/ 2012 Ngµy d¹y: …. / 8/ 2012 Sö DôNG YÕU Tè MI£U T¶ TRONG V¡N B¶N THUYÕT MINH A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc : Gióp HS hiÓu ®îc v¨n b¶n thuyÕt minh cã khi ph¶i kÕt hîp víi yÕu tè miªu t¶. 2.Th¸i ®é : Gióp HS cã ý thøc häc tËp tèt 3.KÜ n¨ng : Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh. B.ChuÈn bÞ : GV: So¹n bµi, b¶ng phô HS : §äc vµ tr¶ lêi c©u hái. C.tiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : 2.KiÓm tra bµi cò : - ThÕ nµo lµ sö dông yÕu tè nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh ? 13 14 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§ 1: Khëi ®éng Giíi thiÖu bµi:ë líp 8 chóng ta ®· ®îc t×m hiÓu vÒ yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù vµ nghÞ luËn.Vai trß cña yÕu tè nµy nh thÕ nµo trong v¨n b¶n thuyÕt minh.... H§2 : ph©n tÝch mÉu, h×nh thµnh kiÕn thøc míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß V¨n b¶n “C©y chuèi trong ®êi sèng ViÖt nam” Nhan ®Ò cña bµi cã ý nghÜa g× ? - Vai trß cña c©y chuèi trong ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ngêi ViÖt Nam. -Th¸i ®é cña con ngêi trong viÖc trång vµ ch¨m sãc, sö dông hiÖu qu¶ gi¸ trÞ cña c©y chuèi. T×m nh÷ng c©u v¨n trong bµi thuyÕt minh vÒ ®Æc ®iÓm tiªu biÓu cña c©y chuèi ? - §i kh¾p ViÖt Nam....nói rõng. - C©y chuèi a níc..... - C©y chuèi lµ thøc ¨n.... - Chuèi xanh lµ...mãn gái - Mçi c©y chuèi ®Òu cho ta mét buång... ChØ ra nh÷ng yÕu tè miªu t¶ vÒ c©y chuèi ? - §i kh¾p ViÖt Nam...nói rõng - Kh«ng thiÕu nh÷ng buång chuèi... Nªu t¸c dông cña yÕu tè miªu t¶ trªn ? - Gióp ngêi ®äc h×nh dung râ vÒ c©y chuèi, ®èi tîng thuyÕt minh ®îc næi bËt. Theo yªu cÇu cña bµi thuyÕt minh , bµi v¨n cÇn bæ sung nh÷ng g× ? - Ph©n lo¹i chuèi: chuèi t©y, hét, tiªu, ngù, rõng… - Th©n chuèi gåm nhiÒu líp bÑ, nân, hoa, gèc, l¸ - L¸ : Cuèng, l¸ Bæ sung thªm yÕu tè miªu t¶ : - Th©n trßn … - Tµu l¸ xanh - Cñ chuèi gät vá mµu tr¾ng… H·y chØ ra t¸c dông cña c©y chuèi ? - Chuèi non lµm rau sèng, phao, bÌ. - Hoa chuèi - Qu¶ chuèi xanh lµm thuèc. - L¸ chuèi kh« ®Ó gãi b¸nh. ThÕ nµo lµ sö dông yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh ? t¸c dông cña nã / Khi ®a yÕu tè miªu t¶ vµo trong bµi v¨n thuyÕt minh ta cÇn lu ý ®iÒu g×?  HS ®äc ghi nhí H§ 3: Híng dÉn LuyÖn tËp H·y bæ sung yÕu tè miªu t¶ vµo c¸c chi tiÕt thuyÕt minh ? HS lµm bµi ra vë, tr×nh bµy tríc líp - L¸ chuèi xanh t¬i xµo x¹c trong n¾ng sím. - Qu¶ chuèi chÝn mµu vµng võa dËy lªn mïi th¬m ngät ngµo. - Nân chuèi mµu xanh cuèn trßn nh mét bøc th cßn phong kÝn ®ang ®îi giã më ra. HS th¶o luËn nhãm ChØ ra yÕu tè miªu t¶ trong ®o¹n v¨n ? HS ®äc v¨n b¶n trß ch¬i ngµy xu©n chØ ra yÕu tè Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I.T×m hiÓu yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh : - §Ó thuyÕt minh cho cô thÓ sinh ®éng hÊp dÉn, bµi thuyÕt minh cã thÓ kÕt hîp yÕu tè miªu t¶.YÕu tè miªu t¶ cã t¸c dông lµm cho ®èi tîng thuyÕt minh ®îc næi bËt,g©y Ên tîng. Ghi nhí (25) II.LuyÖn tËp : Bµi tËp 1: (26) Th©n chuèi cã h×nh d¸ng th¼ng trßn nh mét c¸i trô ; mét c¸i trô mäng níc. Bµi tËp 2: (26) - T¸ch…cã tai - ChÐn cña ta kh«ng cã tai - Khi mêi... Bµi tËp 3( 26) V¨n b¶n trß ch¬i ngµy xu©n Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 15 miªu t¶ ? - Nh÷ng ngµy ®Çu n¨m…lßng ngêi - Qua s«ng hång…mît mµ - L©n ®îc trang trÝ c«ng phu…ch¹y quanh - nh÷ng ngêi tham gia …mçi ngêi. - Bµn cê lµ s©n…qu©n cê - Víi kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh…khª - Sau hiÖu lÖnh… 4.Cñng cè : - ThÕ nµo lµ yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh ? 5.DÆn dß : - HS häc bµi vµ lµm bµi tËp 3 (26) TuÇn 3 - TiÕt 10 - PhÇn tËp lµm v¨n Ngµy so¹n: ….. / 8/ 2012 Ngµy d¹y: …. / 8/ 2012 LUYÖN TËP Sö DôNG YÕU Tè MI£U T¶ TRONG V¡N B¶N THUYÕT MINH A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc: TiÕp tôc cñng cè vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh th«ng qua viÖc kÕt hîp víi miªu t¶ . 2.TÝch hîp :Víi v¨n b¶n ®Êu tranh cho mét thÕ giíi hµo b×nh 3.KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng sö dông yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh . B.ChuÈn bÞ : GV: So¹n bµi HS : ChuÈn bÞ theo cÇu cña GV C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : 2.KiÓm tra bµi cò : - Vai trß cña yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh ? 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1: Khëi ®éng. GV tãm t¾t l¹i néi dung lý thuyÕt qua phÇn tr¶ lêi cña häc sinh ( cã bæ xung) råi vµo bµi H§ 2: Híng dÉn luyÖn tËp Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß §Ò bµi yªu cÇu vÊn ®Ò g× ? - Vai trß cña con tr©u ë lµng quª ViÖt nam. VÊn ®Ò cÇn tr×nh bµy thÓ hiÖn qua nh÷ng ý nµo? Cã thÓ sö dông ý nµo cña bµi thuyÕt minh khoa häc vÒ con tr©u ? Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I.§Ò bµi : Con tr©u ë lµng quª ViÖt Nam. 1.T×m hiÓu ®Ò : - Vai trß cña con tr©u trong ®êi sèng cña ngêi n«ng d©n, trong nghÒ n«ng cña ngêi ViÖt Nam. Con tr©u lµm viÖc ®ång ¸ng, con tr©u trong cuéc sèng lµng quª. - .Cã thÓ sö dông c¸c tri thøc vÒ con tr©u, søc kÐo, loµi, gièng. II.ViÕt ®o¹n v¨n cã sö dông yÕu tè miªu t¶ Néi dung phÇn më bµi lµ g× ? a.Më bµi : - Giíi thiÖu vÒ con tr©u trªn ®ång ruéng ViÖt Nam. b.Th©n bµi: Con tr©u trong nghÒ lµm ruéng. - Lµ søc kÐo ®Ó cµy bõa, kÐo xe.. 1.LËp dµn ý : a.Më bµi : b.Th©n bµi : 16 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 - Con tr©u trong lÔ héi, ®×nh ®¸m. - Con tr©u nguån cung cÊp thÞt da sõng tr©u ®Ó lµm ®å mü nghÖ. - Con tr©u lµ tµi s¶n lín cña ngêi n«ng d©n ViÖt nam. - Con tr©u vµ trÎ ch¨n tr©u, viÖc ch¨n nu«i tr©u. c.KÕt bµi : - Con tr©u trong t×nh c¶m cña ngêi n«ng d©n. HS viÕt ®o¹n v¨n kÕt hîp thuyÕt minh víi miªu t¶ ? H×nh ¶nh con tr©u trªn ®ång ruéng lµ h×nh ¶nh rÊt quen thuéc, gÇn gòi víi ngêi n«ng d©n. Con tr©u trë thµnh ngêi b¹n cña ngêi n«ng d©n ViÖt nam. - Con tr©u kh«ng chØ kÐo cµy, trôc lóa mµ cßn lµ mét trong nh÷ng vËt tÕ thÇn trong lÔ héi ®©m tr©u, chäi tr©u. HS viÕt bµi vµ tr×nh bµy tríc líp GV nhËn xÐt c.KÕt bµi : 2. ViÕt bµi : III.Tr×nh bµy 1.X©y dùng ®o¹n më bµi : 2.X©y dùng phÇn th©n bµi : 3.X©y dùng ®o¹n kÕt bµi : §Ò bµi : C©y lóa ViÖt nam. H§ 3: LuyÖn tËp LËp dµn ý cho ®Ò bµi trªn ? a.Më bµi :Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ c©y lóa C¶m nhËn chung vÒ c©y lóa b.Th©n bµi : + Nguån gèc cña cay lóa - Tõ c©y lóa hoang -H×nh thµnh tõ nÒn v¨n minh lóa níc + cÊu t¹o cña c©y lóa - H¹t thãc - C©y m¹ - Lóa thêi k× con g¸i - Lóa træ b«ng - Thµnh mïa vµng béi thu + Vai trß vµ t¸c dông cña c©y lóa - Trong kh¸ng chiÕn... - Nu«i sèng con ngêi - Lóa nÕp lµm b¸nh... - Lµ mãn ¨n Èm thùc.. - Liªn hÖ víi thÕ kØ XXI c.KÕt bµi : 4.Cñng cè : - C¸ch ®a yÕu tè miªu t¶ vµo v¨n b¶n thuyÕt minh ? 5.DÆn dß : - HS häc bµi vµ lµm viÕt bµi hoµn chØnh . Ngµy so¹n: ….. / 9/ 2012 Ngµy d¹y: …. / 9/ 2012 TuÇn 3 - TiÕt 11 : PhÇn v¨n: TUY£N Bè THÕ GIíI VÒ Sù SèNG CßN QUYÒN §¦îC B¶O VÖ Vµ PH¸T TRIÓN CñA TRÎ EM A.Môc tiªu cÇn ®¹t : Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 17 1.KiÕn thøc : Gióp HS - ThÊy ®îc phÇn nµo thùc tr¹ng cuéc sèng cña trÎ em trªn thÕ giíi hiÖn nay, tÇm quan träng cña vÊn ®Ò b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em, sù quan t©m s©u s¾c cña céng ®ång quèc tÕ ®èi víi vÊn ®Ò b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em. 2.TÝch hîp : Víi c¸c bµi ®· häc 3.KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng ®äc, t×m hiÓu vµ ph©n tÝch v¨n b¶n nhËt dông- nghÞ luËn chÝnh trÞ x· héi. B.ChuÈn bÞ : GV: So¹n bµi , su tÇm v¨n b¶n vÒ quyÒn trÎ em. Nh÷ng tranh ¶nh cã liªn quan HS : So¹n bµi theo c©u hái sgk C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng: 1.æn ®Þnh : ......................................................... 2.KiÓm tra bµi cò: - Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®Êu tranh v× mét thÕ giíi hoµ b×nh? 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1 : Khëi ®éng Giíi thiÖu bµi : Mçi chóng ta ý thøc râ h¬n vÒ vai trß cña trÎ em víi ®Êt níc, víi nh©n lo¹i. HiÖn nay vÊn ®Ò ch¨m sãc, nu«i dìng, gi¸o dôc trÎ em cßn cã nhiÒu trë ng¹i c¶n trë kh«ng nhá dÕn t¬ng lai ph¸t triÓn cña trÎ em … H§ 2 :Híng dÉn ®äc hiÓu v¨n b¶n Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV híng dÉn HS ®äc GV ®äc mÉu, hs ®äc. GV nhËn xÐt HS ®äc chó thÝch vµ nªu xuÊt xø cña t¸c phÈm ? V¨n b¶n thuéc thÓ lo¹i nµo ? V¨n b¶n cã thÓ chia ra lµm mÊy phÇn ? §1: Më ®Çu -> LÝ do cña b¶n tuyªn bè §2: Sù th¸ch thøc §3 :C¬ héi - ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nhiÖm vô. §4: NhiÖm vô Ph©n tÝch tÝnh hîp lÝ, chÆt chÏ cña bè côc v¨n b¶n (GV dïng b¶ng phô chÐp néi dung c¬ b¶n- HS theo dâi) HS ®äc môc 1,2 Nªu néi dung ý nghÜa cña tõng môc ? Môc 1 nªu lªn nh÷ng néi dung g× ? - Nªu râ vÊn ®Ò, giíi thiÖu môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña héi nghÞ cÊp cao thÕ giíi. Kªu gäi toµn thÓ nh©n lo¹i: “H·y b¶o ®¶m cho tÊt c¶ trÎ em mét t ¬ng lai tèt ®Ñp h¬n” Môc 2 muèn kh¼ng ®Þnh quyÒn ®îc sèng ®îc ph¸t triÓn trong hoµ b×nh ntn? - Kh¸i qu¸t nh÷ng ®Æc ®iÓm, yªu cÇu cña trÎ em, kh¼ng ®Þnh quyÒn ®îc sèng, ®îc ph¸t triÓn trong hoµ b×nh, h¹nh phóc. H·y nhËn xÐt c¸ch tr×nh bµy vµ lËp luËn cña t¸c gi¶ ë môc 1 nh thÕ nµo ? HS ®äc môc 3,4,5,6,7 B¶n tuyªn bè ®· ®Ò cËp tíi néi dung g× ? Thùc tÕ trÎ em trªn thÕ giíi ra sao nh÷ng hiÓm ho¹ ®ã lµ g× ? T¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng con sè cô thÓ ®Ó thÊy ®îc cuéc sèng khæ cùc cña trÎ em trªn thÕ giíi? - §ãi nghÌo, khñng ho¶ng kinh tÕ, m«i trêng, nhiÒu Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I. Giíi thiÖu chung 1.§äc, kÓ tãm t¾t 2.T¸c phÈm : - XuÊt xø : V¨n b¶n trÝch cña héi nghÞ cÊp cao thÕ giíi vÒ trÎ em, häp t¹i liªn hiÖp quèc ngµy 30/9/1990. - ThÓ lo¹i : NhËt dông- nghÞ luËn chÝnh trÞ x· héi. 3.Bè côc: - V¨n b¶n cã bè côc m¹ch l¹c râ rµng. II.Ph©n tÝch : 1.Më ®Çu : - Sù quan t©m s©u s¾c cña céng ®ång quèc tÕ. - Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm yªu cÇu cña trÎ em. -> C¸ch tr×nh bµy gän, râ, cã tÝnh chÊt kh¼ng ®Þnh. 2.Sù th¸ch thøc : - TrÎ em bÞ r¬i vµo hiÓm ho¹, cùc khæ, n¹n nh©n cña chiÕn tranh, b¹o lùc, ®ãi nghÌo, v« gia c, dÞch bÖnh, mï ch÷, chÕt do suy dinh dìng, bÖnh tËt. Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 18 trÎ em suy dinh dìng vµ bÖnh tËt (40 000 trÎ em) C¸c tõ hµng ngµy, mçi ngµy ë môc 4,5,6 cïng víi c¸c tõ chØ sè lîng, nh÷ng con sè cßn cho ta biÕt thªm®iÒu g× vÒ cuéc sèng cña trÎ em ? - C¸c tõ hµng ngµy, mçi ngµy ë môc 4,5,6, c¸c tõ chØ sè lîng hµng triÖu trÎ em…§ã lµ vÊn ®Ò bøc xóc cÇn ph¶i gi¶ quyÕt. Em cßn biÕt ®îc vÒ cuéc sèng cña trÎ em trªn thÕ giíi nh thÕ nµo ? - Cuéc sèng cña trÎ em trªn thÕ giíi cßn lµ n¹n nh©n cña viÖc bu«n b¸n trÎ em, trÎ em sím trë thµnh téi ph¹m. Tríc t×nh h×nh cuéc sèng cña trÎ em nh trªn t¸c gi¶ cßn ®Ò cËp ®Õn néi dung g× n÷a ? - Tr¸ch nhiÖm ph¶i ®¸p øng nh÷ng th¸ch thøc ®· nªu trªn thuéc vÒ nh÷ng nhµ l·nh ®¹o chÝnh trÞ. Tríc thùc tÕ nh vËy c¸c nhµ l·nh ®¹o cã suy nghÜ g× ? - C¸c nhµ l·nh ®¹o coi ®ã lµ C¸ch lËp luËn vµ tr×nh bµy cña t¸c gi¶ ntn? nh÷ng sù th¸ch thøc. - Tr×nh bµy mét c¸ch râ rµng khóc triÕt vµ rÊt thùc tÕ vÒ cuéc sèng nhiÒu mÆt cña trÎ em trªn thÕ giíi. H§ 3,4: LuyÖn tËp 4.Cñng cè : Sù th¸ch thøc vÒ cuäc sèng cña trÎ em trªn thÕ giíi ntn? 5.DÆn dß : HS häc bµi vµ so¹n tiÕp bµi . Xem l¹i phÇn lý thuyÕt TËp lµm v¨n. ChuÈn bÞ vë cho bµi viÕt 2 tiÕt Ngµy so¹n: ….. / 9/ 2012 Ngµy d¹y: …. / 9/ 2012 TuÇn 3 - TiÕt 14 + 15 – PhÇn TËp lµm v¨n ( §¶o tiÕt viÕt bµi) VIÕT BµI TËP LµM V¡N Sè 1 V¡N THUYÕT MINH A.Môc tiªu cÇn ®¹t : - Yªu cÇu hs viÕt ®îc v¨n b¶n thuyÕt minh cã kÕt hîp sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµ miªu t¶. - RÌn kÜ n¨ng viÕt bµi hoµn chØnh, râ rµng . B.ChuÈn bÞ : GV : Ra ®Ò HS : ChuÈn bÞ vë bµi tËp lµm v¨n. C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : 1.æn ®Þnh : .............................. 2.KiÓm tra : - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. H§ 1: Khëi ®éng GV nh¾c l¹i yªu cÇu cña bµi viÕt vµ qui ®Þnh cña tiÕt viÕt bµi H§ 2: TiÕn hµnh viÕt bµi Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß GV chÐp ®Ò bµi lªn b¶ng X¸c ®Þnh yªu cÇu chung cña ®Ò bµi ? X¸c ®Þnh néi dung cña ®Ò bµi ? X¸c ®Þnh kiÓu v¨n b¶n ? §èi tîng cña v¨n b¶n thuyÕt minh ? Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n I.§Ò bµi : C©y lóa ViÖt Nam II.Yªu cÇu chung : 1.Néi dung : + KiÓu v¨n b¶n: ThuyÕt minh + §èi tîng thuyÕt minh : C©y lóa ViÖt Nam. + CÇn chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm cña ®èi tîng. §Ó thuyÕt minh vÒ c©y lóa ViÖt Nam - §Æc ®iÓm vÒ mÆt sinh häc. ta cÇn chó ý tíi nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo - Qu¸ tr×nh sinh trëng cña c©y lóa - Lµ c©y cung cÊp l¬ng thùc cho ®êi sèng cña ®èi tîng nµo ? con ngêi. 2.H×nh thøc: Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 H×nh thøc cña bµi nh thÕ nµo ? - HS cÇn x¸c ®Þnh ®óng yªu cÇu cña ®Ò bµi. - Bµi lµm cã bè côc râ rµng, lo gich, kÕt hîp biÖn ph¸p nghÖ thuËt, yÕu tè miªu t¶. - Tr×nh bµy s¹ch sÏ, khoa häc, ch÷ viÕt ®óng. 3.Th¸i ®é: Th¸i ®é cña häc sinh trong giê viÕt - ThÓ hiÖn ®îc vèn tri thøc cña b¶n th©n víi bµi ? c©y lóa níc m×nh. III. §¸p ¸n chÊm : 1.Më bµi :( 1,5®) - Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ c©y lóa - C¶m nhËn chung vÒ c©y lóa ViÖt Nam. PhÇn më bµi nªu nh÷ng vÊn ®Ò g× ? 2.Th©n bµi (7®) + Nguån gèc: - Tõ c©y lóa hoang PhÇn th©n bµi nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò - H×nh thµnh tõ nÒn v¨n minh lóa níc s«ng hång g× ? - Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c©y lóa - Ph©n lo¹i lóa. - H¹t thãc §Ó lµm ®îc ®Ò v¨n nµy ta ph¶i huy - C©y m¹ ®éng vèn tri thøc ë nh÷ng mÆt nµo ? - Lóa thêi k× con g¸i. - Lóa træ b«ng . - Thµnh mïa vµng béi thu. + Vai trß vµ t¸c dông cña c©y lóa. - Trong kh¸ng chiÕn - C©y l¬ng thùc nu«i sèng con ngêi. - Lóa nÕp lµm cèm, b¸nh. - lµ mãn ¨n Èm thùc næi tiÕng. - Liªn hÖ víi thÕ kØ XXI. 3.KÕt bµi ( 1,5®) - Søc sèng vµ sù g¾n bã cña c©y lóa víi con PhÇn kÕt bµi nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò ngêi ViÖt Nam. g×? 4.Cñng cè : - GV thu bµi vµ nhËn xÐt giê viÕt bµi . 5.DÆn dß : - HS «n tËp v¨n thuyÕt minh. 19 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 - Kú I- N¨m häc 2012 -2013 20 Ngµy so¹n: ….. /9/ 2012 Ngµy d¹y: …. /9/ 2012 TuÇn 3 - TiÕt 12 – PhÇn V¨n TUY£N Bè THÕ GIíI VÒ Sù SèNG CßN QUYÒN §¦îC B¶O VÖ Vµ PH¸T TRIÓN CñA TRÎ EM ( TiÕp theo ) A.Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.KiÕn thøc : Gióp HS - ThÊy ®îc phÇn nµo thùc tr¹ng cuéc sèng cña trÎ em trªn thÕ giíi hiÖn nay, tÇm quan träng cña vÊn ®Ò b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em, sù quan t©m s©u s¾c cña céng ®ång quèc tÕ ®èi víi vÊn ®Ò b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em. 2.TÝch hîp : Víi c¸c bµi ®· häc 3.KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng ®äc, t×m hiÓu vµ ph©n tÝch v¨n b¶n nhËt dông- nghÞ luËn chÝnh trÞ x· héi. B.ChuÈn bÞ : GV: So¹n bµi , su tÇm v¨n b¶n vÒ quyÒn trÎ em. HS : So¹n bµi theo c©u hái sgk C.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng: 1.æn ®Þnh : ............................... 2.KiÓm tra bµi cò: - Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®Êu tranh v× mét thÕ giíi hoµ b×nh? 3.Ho¹t ®éng d¹y häc : H§1 : Khëi ®éng Giíi thiÖu bµi : Giê tríc chóng ta ®· cïng nhau t×m hiÓu v¨n b¶n “ Tuyªn bè…” H«m nay chóng ta cïng nhau t×m hiÓu tiÕp v¨n b¶n nµy ®Ó thÊy ®îc tríc nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc víi cuéc sèng cña trÎ em …Héi nghÞ cÊp cao cã nh÷ng gi¶i ph¸p g× ? H§ 2: §äc hiÓu v¨n b¶n Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H·y tãm t¾t c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi c¬ b¶n ®Ó céng ®ång quèc tÕ hiÖn nay cã thÓ ®Èy m¹nh viÖc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ trÎ em ? -Sù liªn kÕt l¹i cña c¸c quèc gia ®Ó cïng nhau gi¶i quyÕt vÊn ®Ò sÏ t¹o ra søc m¹nh toµn diÖn. - C«ng íc vÒ quyÒn trÎ em kh¼ng ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lÝ, t¹o thªm c¬ héi míi. - Nh÷ng c¶i thiÖn cña bÇu chÝnh trÞ thÕ giíi, sù hîp t¸c quèc tÕ trªn nhiÒu lÜnh vùc. Bèi c¶nh thÕ giíi vÉn cßn nhiÒu c¬ héi ®Ó b¶o vÖ quyÒn sèng vµ ph¸t triÓn cña trÎ em ®ã lµ nh÷ng c¬ héi nµo ? - Sù liªn kÕt ®ñ ph¬ng tiÖn, kiÕn thøc. - Sù hîp t¸c sù t¨ng trëng kinh tÕ, b¶o vÖ m«i trêng, ng¨n ngõa bÖnh tËt, gi¶i trõ qu©n bÞ. §¶ng vµ nhµ níc ta cã nh÷ng quan t©m g× vÒ quyÒn cña trÎ em ? - Nhµ níc quan t©m vÒ mÆt y tÕ, gi¸o dôc, trÎ em khuyÕt tËt, nh÷ng em nhá gÆp hoµn c¶nh khã kh¨n. HS ®äc phÇn cßn l¹i B¶n tuyªn bè ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô cÊp b¸ch cña céng ®ång quèc tÕ vµ tõng quèc gia nh thÕ nµo ? - T¨ng cêng søc khoÎ vµ chÕ ®é dinh dìng, gi¶m tö vong cña trÎ em. - Quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn trÎ em tµn tËt. - T¨ng cêng vai trß cña phô n÷, quyÒn b×nh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n II. Ph©n tÝch : 3.Nh÷ng c¬ héi: - Sù ®oµn kÕt gi÷a c¸c quèc gia, cïng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trÎ em. - §¶ng vµ nhµ níc quan t©m nhiÒu vÒ quyÒn cña trÎ em b»ng nhiÒu viÖc lµm. 4.Nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ :
- Xem thêm -