Tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 11 cơ bản

  • Số trang: 240 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 133 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Ng÷ v¨n 11 Tr­êng THPT Kim Xuyªn TiÕt 1: Vµo phñ chóa TrÞnh (Trích Thượng kinh kí sự) -Lª H÷u Tr¸cA-Môc tiªu cẦN ĐẠT: 1. Kiến thức: HiÓu râ gi¸ trÞ hiÖn thùc s©u s¾c cña t¸c phÈm còng nh­ th¸i ®é tr­íc hiÖn thùc vµ ngßi bót kÝ sù ch©n thùc ,s¾c s¶o cña Lª H÷u Tr¸c qua ®o¹n trÝch miªu t¶ cuéc sèng vµ cung c¸ch sinh ho¹t n¬i phñ chóa TrÞnh. 2. Kĩ năng: Biết cách cảm thụ và phân tích một tác phẩmm thuộc thể loại kí sự. 3. Thái độ: Thái độ phê phán nghiêm túc lối sống xa hoa nơi phủ chúa Trân trọng lương y, có tâm có đức. B-ChuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn: GV: SGK, SGV Ng÷ v¨n 11. Tµi liÖu tham kh¶o vÒ Lª H÷u Tr¸c, ThiÕt kÕ bµi gi¶ng. HS: SGK, tài liệu tham khảo C- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: Gv kÕt hîp ph­¬ng ph¸p ®äc s¸ng t¹o, ®èi tho¹i, trao ®æi, nªu vÊn ®Ò, thảo luận D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Bài mới: Ho¹t ®éng cña Gv& HS Ho¹t ®éng 1 (H­íng dÉn hs t×m hiÓu tiÓu dÉn) Yªu cÇu cÇn ®¹t I) TiÓu dÉn 1) T¸c gi¶ Lª H÷u Tr¸c -HiÖu H¶i Th­îng L·n ¤ng, xuÊt th©n trong mét gia ®×nh (?) Nh÷ng hiÓu biÕt cña anh (chÞ) vÒ t¸c cã truyÒn thèng häc hµnh,®ç ®¹t lµm quan. gi¶ Lª H÷u Tr¸c vµ t¸c phÈm “Th­îng -Ch÷a bÖnh giái ,so¹n s¸ch ,më tr­êng truyÒn b¸ y häc. kinh kÝ sù”? -T¸c phÈm næi tiÕng “H¶i Th­îng y t«ng t©m lÜnh”. -HS dùa vµo SGK tr×nh bµy ý chÝnh. 2) T¸c phÈm“Th­îng kinh kÝ sù -GV tæng hîp: -QuyÓn cuèi cïng trong bé “ H¶i Th­îng y t«ng t©m lÜnh”. -TËp kÝ sù b»ng ch÷ H¸n ,hoµn thµnh n¨m 1783 ,ghi chÐp nh÷nh ®iÒu m¾t thÊy tai nghe. II) §äc - hiÓu v¨n b¶n 1. Đọc, tóm tắt văn bản * Tãm t¾t theo s¬ ®å: Hoạt động 2: Th¸nh chØ-> Vµo cung -> NhiÒu lÇn cöa -> V­ên c©y, Hướng dẫn HS đọc: hµnh lang -> HËu m· qu©n tóc trùc-> Cöa lín, ®¹i ®­êng, Yªu cÇu HS tãm t¾t ®o¹n trÝch theo s¬ quyÒn bæng ->g¸c tÝa, phßng trµ ->HËu m· qu©n tóc trùc ®å. > Qua mÊy lÇn tr­íng gÊm -> HËu cung ->B¾t m¹ch kª đ¬n -> VÒ n¬i trä. 2. Hiểu văn bản: Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 1 Ng÷ v¨n 11 Tr­êng THPT Kim Xuyªn 1) Quang c¶nh –cung c¸ch sinh ho¹t cu¶ phñ chóa * Chi tiÕt quang c¶nh: + RÊt nhiÒu lÇn cöa, n¨m s¸u lÇn tr­íng gÊm. Ho¹t ®éng 3 + Lèi ®i quanh co, qua nhiÒu d·y hµnh lang. + Canh gi÷ nghiªm nhÆt (lÝnh g¸c , thÎ tr×nh). (H­íng dÉn hs t×m hiÓu v¨n b¶n) + C¶nh trÝ kh¸c l¹ (c©y cèi um tïm, chim kªu rÝu rÝt, danh -GV yªu cÇu HS ®äc ®o¹n trÝch theo lùa chän cña GV. hoa ®ua th¾m…). (?) Theo ch©n t¸c gi¶ vµo phñ, h·y t¸i hiÖn + Trong phñ lµ nh÷ng ®¹i ®ång ,quyÒn bæng g¸c tÝa ,kiÖu l¹i quang c¶nh cña phñ chóa? son ,m©m vµng chÐn b¹c). -Hs t×m nh÷ng chi tiÕt vÒ quang c¶nh phñ + Néi cung thÕ tö cã sËp vµng, ghÕ rång, nÖm gÊm, mµn chóa. lµ… - NhËn xÐt ,®¸nh gi¸ vÒ quang c¶nh: -> Lµ chèn th©m nghiªm, kÝn cæng, cao t­êng. -Gv nhËn xÐt ,tæng hîp. -> Chèn xa hoa, tr¸ng lÖ, léng lÉy kh«ng ®au s¸nh b»ng. -> Cuéc sèng h­ëng l¹c (cung tÇn mÜ n÷ ,cña ngon vËt l¹). -> Kh«ng khÝ ngét ng¹t ,tï ®äng (chØ cã h¬i ng­êi, phÊn s¸p, h­¬ng hoa). * Cung c¸ch sinh ho¹t: + vµo phñ ph¶i cã th¸nh chØ , cã lÝnh ch¹y thÐt ®­êng. + trong phñ cã mét guång m¸y phôc vô ®«ng ®¶o; ng­¬× truyÒn b¸o rén rµng ,ng­êi cã viÖc quan ®i l¹i nh­ m¾c cöi. + lêi lÏ nh¾c ®Õn chóa vµ thÕ tö ph¶i cung kÝnh lÔ phÐp (?) Qua nh÷ng chi tiÕt trªn,anh (chÞ ) cã ngang hµng víi vua. nhËn xÐt g× vÒ quang c¶nh cña phñ chóa? + chóa lu«n cã phi tÇn hÇu trùc …t¸c gi¶ kh«ng ®­îc trùc -Hs nhËn xÐt ,®Ênh gi¸ . tiÕp gÆp chóa … “ph¶i khóm nóm ®øng chê tõ xa”. - Gv tæng hîp. +ThÕ tö cã tíi 7-8 thÇy thuèc tóc trùc, cã ng­êi hÇu cËn hai bªn…t¸c gi¶ ph¶i l¹y 4 l¹y. - §¸nh gi¸ vÒ cung c¸ch sinh ho¹t: => ®ã lµ nh÷ng nghi lÔ khu«n phÐp…cho thÊy sù cao sang quyÒn quÝ ®Ðn tét cïng. -GV nªu vÊn ®Ò: => lµ cuéc sèng xa hoa h­ëng l¹c ,sù léng hµnh cña phñ (?) LÇn ®Çu ®Æt ch©n vµo phñ Chóa ,t¸c gi¶ chóa . ®· nhËn xÐt : “cuéc sèng ë ®©y thùc kh¸c => ®ã lµ c¸i uy thÕ nghiªng trêi l¸n l­ít c¶ cung vua. ng­êi th­êng” .anh (chÞ) cã nhËn thay 2) Th¸i ®é t©m tr¹ng cña t¸c gi¶ ®iÒu ®ã qua cung c¸ch simh ho¹t n¬i phñ - T©m tr¹ng khi ®èi diÖn víi c¶nh sèng n¬i phñ chóa chóa? + C¸ch miªu t¶ ghi chÐp cô thÓ -> tù ph¬i bµy sù xa - Gv tæ chøc hs ph¸t hiÖn ra nh÷ng chi tiÕt hoa ,quyÒn thÕ. miªu t¶ cung c¸ch sinh ho¹t vµ nhËn xÐt vÒ + C¸ch quan s¸t, nh÷ng lêi nhËn xÐt, nh÷ng lêi b×nh nh÷ng chi tiÕt ®ã. luËn : “ C¶nh giµu sang cña vua chóa kh¸c h¼n víi ng­êi b×nh th­êng”… “ lÇn ®Çu tiªn míi biÕt caÝ phong vÞ cña nhµ ®¹i gia”. (?) Nhµ nghiªn cøu NguyÔn §¨ng Na cho + Tá ra thê ¬ döng d­ng víi c¶nh giµu sang n¬i phñ r»ng : “kÝ chØ thùc sù xuÊt hiÖn khi ng­êi chóa. Kh«ng ®ång t×nh víi cuéc sèng qu¸ no ®ñ ,tiÖn cÇm bót trùc diÖn tr×nh bµy ®èi t­îng ®­îc nghi mµ thiÕu sinh khÝ .Lêi v¨n pha chót ch©m biÕm mØa ph¶n ¸nh b»ng c¶m quan cña chÝnh mai . m×nh”.XÐt ë ph­¬ng diÖn nµy TKKS ®· - T©m tr¹ng khi kª ®¬n b¾t m¹ch cho thÕ tö thùc sù ®­îc coi lµ mét t¸c phÈm kÝ sù + LËp luËn vµ lý gi¶i c¨n bÖnh cña thÕ tö lµ do ë chèn ch­a ? H·y ph©n tÝch th¸i ®é cña t¸c gi¶? mµn the tr­íng gÊm,¨n qu¸ no ,mÆc qu¸ Êm, t¹ng phñ -HS th¶o luËn ,trao ®æi ,®¹i diÖn tr×nh bµy. míi yÕu ®i. §ã lµ c¨n bÖnh cã nguån gèc tõ sù xa hoa ,no - GV gîi më: ®ñ h­ëng l¹c, cho nªn c¸ch ch÷a kh«ng ph¶i lµ c«ng ph¹t (?) Th¸i ®é cña t¸c gi¶ tr­íc quang c¶nh gièng nh­ c¸c vÞ l­¬ng y kh¸c. phñ chóa? +HiÓu râ c¨n bÖnh cña thÕ tö, cã kh¶ n¨ng ch÷a khái (?) Th¸i ®é khi b¾t m¹ch kª ®¬n? Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 2 Ng÷ v¨n 11 (?) Nh÷ng b¨n kho¨n gi÷a viªc ë vµ ®i ë ®o¹n cuèi nãi lªn ®iÒu g×? - Hs th¶o luËn ,trao ®æi ,cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. -Gv nhËn xÐt ,tæng hîp (?) Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn , h·y ®¸nh gi¸ chung vÒ t¸c gi¶ ? -Hs suy nghÜ ,tr¶ lêi . -Gv nhËn xÐt ,tæng hîp: (?) Qua ®o¹n trÝch ,Anh (chÞ) cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt viÕt kÝ sù cña t¸c gi¶ ?H·y ph©n tÝch nh÷ng nÐt ®Æc s¾c ®ã? - HS trao ®æi ,th¶o luËn ,®¹i diÖn tr×nh bµy . - GV tæng hîp : Tr­êng THPT Kim Xuyªn nh­ng l¹i sî bÞ danh lîi rµng buéc,ph¶i ch÷a bÖnh cÇm chõng ,cho thuèc v« th­ëng v« ph¹t Sî lµm tr¸i y ®øc ,phô lßng cha «ng nªn ®µnh g¹t së thÝch c¸ nh©n ®Ó lµm trßn tr¸ch nhiÖm vµ l­¬ng t©m cña ng­êi thÇy thuèc. D¸m nãi th¼ng ,ch÷a thËt . Kiªn quyÕt b¶o vÖ chÝnh kiÕn ®Õn cïng. => §ã lµ ng­êi thµy thuèc giái ,giµu kinh nghiÖm ,cã l­¬ng t©m ,cã y ®øc, => Mét nh©n c¸ch cao ®Ñp ,khinh th­êng lîi danh,quyÒn quÝ, quan ®iÓm sèng thanh ®¹m ,trong s¹ch. 3) Bót ph¸p kÝ sù ®Æc s¾c cña t¸c phÈm + Kh¶ n¨ng quan s¸t tØ mØ ,ghi chÐp trung thùc ,t¶ c¶nh sinh ®éng + Lèi kÓ khÐo lÐo ,l«i cuèn b»ng nh÷ng sù viÖc chi tiÕt ®Æc s¾c . + Cã sù ®an xen víi t¸c phÈm thi ca lµm t¨ng chÊt tr÷ t×nh cña t¸c phÈm . III) Tæng kÕt chung - Ph¶n ¸nh cuéc sèng xa hoa ,h­ëng l¹c ,sù lÊn l­ít cung vua cña phñ chóa –mÇm mèng dÉn ®Õn c¨n bÖnh thèi n¸t trÇm kha cña XH phong kiÕn ViÖt Nam cuèi thÕ kØ XVIII - Béc lé c¸i t«i c¸ nh©n cña Lª H÷u Tr¸c : mét nhµ nho,mét nhµ th¬ ,mét danh y cã b¶n lÜnh khÝ ph¸ch ,coi th­êng danh lîi. Ho¹t ®éng 4 (Cñng cè vµ luyÖn tËp) (?) Qua ®o¹n trÝch em cã suy nghÜ g× vÒ bøc tranh hiÖn thùc cña x· héi phong kiÕn ®­¬ng thêi ? Tõ ®ã h·y nhËn xÐt vÒ th¸i ®é cña t¸c gi¶ tr­íc hiÖn thùc ®ã ? -HS suy nghÜ ,ph¸t biÓu c¶m xóc cña c¸ nh©n. 4 . Củng cố: - Hệ thống kiến thức đã học 5. Dặn dò: - Häc sinh chuÈn bÞ bµi “Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n”. - Vì sao Lê Hữu Trác lấy tên là Ông già lười ở đất Thượng Hồng (Hải Thượng Lãn Ông). Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 3 Ng÷ v¨n 11 Tr­êng THPT Kim Xuyªn TiÕt 2: Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n. A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Gióp häc sinh: 1. Kiến thức: - N¾m ®­îc biÓu hiÖn cña c¸i chung trong ng«n ng÷ cña x· héi vµ c¸i riªng trong lêi nãi c¸ nh©n cïng mèi t­¬ng quan gi÷a chóng. 2. Kĩ năng: - RÌn luyÖn vµ n©ng cao n¨ng lùc s¸ng t¹o c¸ nh©n trong viÖc sö dông ng«n ng÷ TV. 3. Thái độ: - ý thøc t«n träng nh÷ng qui t¾c ng«n ng÷ chung cña x· héi, gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn ng«n ng÷ n­íc nhµ. B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: - GV: SGK, SGV, giáo án, tài liệu.. - HS: SGK, tài liệu, vở ghi C. C¸ch thøc tiÕn hµnh - Ph­¬ng ph¸p ®äc hiÓu, ph©n tÝch, thuyÕt tr×nh kÕt hîp trao ®æi th¶o luËn. - TÝch hîp ph©n m«n: Lµm v¨n. TiÕng viÖt. §äc v¨n. D. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. Ổn định tổ chức lớp: 11B2 2. Kiểm tra bài cũ: Quang c¶nh –cung c¸ch sinh ho¹t cu¶ phñ chóa? 3. Bài mới: Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 4 Ng÷ v¨n 11 Tr­êng THPT Kim Xuyªn Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1. HS ®äc phÇn I SGK vµ tr¶ lêi c©i hái. Yªu cÇu cÇn ®¹t. I. Ng«n ng÷ - tµi s¶n chung cña x· héi. - Ng«n ng÷ lµ tµi s¶n chung cña mét d©n téc, mét céng ®ång x· héi dïng ®Ó giao tiÕp: biÓu - Ng«n ng÷ cã vai trß nh­ thÕ nµo trong cuéc hiÖn, lÜnh héi. sèng x· héi? - Mçi c¸ nh©n ph¶i tÝch lòy vµ biÕt sö dông ng«n ng÷ chung cña céng ®ång x· héi. 1.TÝnh chung cña ng«n ng÷. - Bao gåm: + C¸c ©m ( Nguyªn ©m, phô ©m ) + C¸c thanh ( HuyÒn, s¾c, nÆng, hái, ng·, ngang). - §Æc ®iÓm cÊu t¹o ng«n ng÷ ? + C¸c tiÕng (©m tiÕt ). + C¸c ng÷ cè ®Þnh (thµnh ng÷, qu¸n ng÷) 2. Qui t¾c chung, ph­¬ng thøc chung. - Qui t¾c cÊu t¹o c¸c kiÓu c©u: C©u ®¬n, c©u ghÐp, c©u phøc. - Ph­¬ng thøc chuyÓn nghÜa tõ: Tõ nghÜa gèc sang nghÜa bãng. TÊt c¶ ®­îc h×nh thµnh dÇn trong lÞch sö ph¸t triÓn cña ng«n ng÷ vµ cÇn ®­îc mçi c¸ nh©n tiÕp nhËn vµ tu©n theo. Ho¹t ®éng 2. HS ®äc phÇn II vµ tr¶ lêi c©u hái. - Lêi nãi - ng«n ng÷ cã mang dÊu Ên c¸ nh©n kh«ng? T¹i sao? Ho¹t ®éng nhãm. GV tæ chøc mét trß ch¬i gióp HS nhËn diÖn tªn b¹n m×nh qua giäng nãi. - Chia lµm 4 ®éi ch¬i. Mçi ®éi cö mét b¹n nãi mét c©u bÊt kú. C¸c ®éi cßn l¹i nh¾m m¾t nghe vµ ®o¸n ng­êi nãi lµ ai? II. Lêi nãi - s¶n phÈm riªng cña c¸ nh©n. - Giäng nãi c¸ nh©n: Mçi ng­êi mét vÎ riªng kh«ng ai gièng ai. - Vèn tõ ng÷ c¸ nh©n: Mçi c¸ nh©n ­a chuéng vµ quen dïng mét nh÷ng tõ ng÷ nhÊt ®Þnh - phô thuéc vµo løa tuæi, vèn sèng, c¸ tÝnh, nghÒ nghiÖp, tr×nh ®é, m«i tr­êng ®Þa ph­¬ng … - Sù chuyÓn ®æi, s¸ng t¹o khi sö dông tõ ng÷ quen thuéc: Mçi c¸ nh©n cã sù chuyÓn ®æi, s¸ng t¹o trong nghÜa tõ, trong sù kÕt hîp tõ ng÷… - ViÖc t¹o ra nh÷ng tõ míi. - ViÖc vËn dông linh ho¹t s¸ng t¹o qui t¾c chung, ph­¬ng thøc chung. Phong c¸ch ng«n ng÷ c¸ nh©n. C¸c nhãm tr×nh chiÕu giÊy trong vµ ph©n tÝch: - T×m mét vÝ dô ( c©u th¬, c©u v¨n ) mµ theo ®éi em cho lµ mang phong c¸ch c¸ nh©n t¸c gi¶, cã tÝnh s¸ng t¹o ®éc ®¸o trong viÖc sö dông tõ ng÷? - HS ®äc phÇn ghi nhí SGK. III. Ghi nhí. - SGK III. LuyÖn tËp. Bµi tËp 1 Ho¹t ®éng 3. Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 5 Ng÷ v¨n 11 GV ®Þnh h­íng HS lµm bµi tËp. Trao ®æi cÆp. Gäi tr×nh bµy . ChÊm ®iÓm. Tr­êng THPT Kim Xuyªn - Tõ " Th«i " dïng víi nghÜa míi: ChÊm døt, kÕt thóc cuéc ®êi - ®· mÊt - ®· chÕt. - C¸ch nãi gi¶m - nãi tr¸nh - lêi nãi c¸ nh©n NguyÔn KhuyÕn. Bµi tËp 2. - §¶o trËt tù tõ: VÞ ng÷ ®øng tr­íc chñ ng÷, danh tõ trung t©m tr­íc danh tõ chØ lo¹i. - T¹o ©m h­ëng m¹nh vµ t« ®Ëm h×nh t­îng th¬ - c¸ tÝnh nhµ th¬ Hå Xu©n H­¬ng. 4. H­íng dÉn vÒ nhµ. - N¾m néi dung bµi häc. - Lµm bµi tËp cßn l¹i - bµi tËp 3. - So¹n bµi theo ph©n phèi ch­¬ng tr×nh. Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 6 Ng÷ v¨n 11 TiÕt 3+4. Tr­êng THPT Kim Xuyªn Bµi viÕt sè 1. ( NghÞ luËn x· héi ) A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Gióp häc sinh: 1. Kiến thức: - Cñng cè kiÕn thøc vÒ v¨n nghÞ luËn ®· häc ë THCS vµ häc k× II líp 10. 2. Kĩ năng: - VËn dông ®­îc kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc vÒ v¨n nghÞ luËn x· héi ®Ó viÕt ®­îc bµi v¨n nghÞ luËn x· héi cã néi dung s¸t víi thùc tÕ cuéc sèng vµ häc tËp cña häc sinh phæ t h«ng. B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: - GV: SGK, SGV, bài soạn, tài liệu.. - HS: Giấy viết bài. C. C¸ch thøc tiÕn hµnh - Häc sinh lµm bµi t¹i líp 90 phót. - GV ®äc vµ chÐp ®Ò lªn b¶ng. - Yªu cÇu c¸c em nghiªm tóc thùc hiÖn néi qui tiÕt häc. D. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: 11B2 2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS GV ®äc vµ chÐp ®Ò lªn b¶ng. §Ò bµi. Cho đề bài: Quan niÖm cña anh (chÞ) vÒ lèi sèng gi¶n dÞ cña mét con ng­êi. Anh (chị) hãy: 1. Phân tích đề? (3 điểm) 2. Viết bài (7 điểm) Gv: NguyÔn ChÝ Thøc Yªu cÇu cÇn ®¹t ĐÁP ÁN : 1. Phân tích đề : a) Yêu cầu về kiến thức : - Yªu cÇu néi dung: + Sống giản dị là sống đẹp, hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Không vụ lợi + Phê phán lối sống xa hoa, trác táng, ích kỉ. - Yªu cÇu dÉn chøng: Từ cuộc sống: tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Yªu cÇu thao tác nghị luận: Sö dông thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch, giải thích, CM, bình luận c) Cách cho điểm: - Yêu cầu về nội dung: (1,5đ) - Yªu cÇu dÉn chøng: ( 0,5đ) - Yªu cÇu thao tác nghị luận: (1,0đ) 2. Viết bài: a. Yªu cÇu vÒ kĩ n¨ng. - §äc kÜ ®Ò bµi , x¸c ®Þnh néi dung yªu cÇu. - LËp dµn ý ®¹i c­¬ng. 7 Ng÷ v¨n 11 Tr­êng THPT Kim Xuyªn - BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµ kü n¨ng viÕt v¨n nghÞ luËn ®Ó lµm bµi cho tèt. - V¨n râ rµng, ng¾n gän, trong s¸ng. DiÔn ®¹t l­u lo¸t, c¸c ý l«gÝc. b. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc. MB: +Häc sinh cã thÓ tr×nh bµy vÊn ®Ò b»ng nhiÒu c¸ch diÔn ®¹t kh¸c nhau +Nªu kh¸i qu¸t suy nghÜ vµ quan niÖm cña b¶n th©n vÒ lèi sèng gi¶n dÞ cña mét con ng­êi. TB: +Nªu quan niÖm cña m×nh vÒ lèi sèng gi¶n dÞ: -ThÕ nµo lµ gi¶n dÞ? -Lèi sèng Êy biÓu hiÖn trªn nh÷ng ph­¬ng diÖn nµo? -VÎ ®Ñp cña lèi sèng gi¶n dÞ? +T¹i sao cÇn ®Ò cao lèi sèng gi¶n dÞ? +BiÕt phª ph¸n nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi lèi sèng gi¶n dÞ +DÉn chøng (lÊy trong thùc tÕ ®êi sèng, trong v¨n häc) KB: +Liªn hÖ thùc tÕ. +X¸c ®Þnh quan niÖm sèng gi¶n dÞ cña b¶n th©n. c) Cách cho điểm: - §iÓm 6- 7: §¸p øng tÊt c¶ c¸c yªu cÇu trªn. Bµi viÕt cßn m¾c mét sè lçi nhá vÒ diÔn ®¹t. - §iÓm 4- 5: §¸p øng ®­îc 2/3 c¸c yªu cÇu trªn. Bµi viÕt cßn m¾c mét sè lçi không đáng kể : chÝnh t¶, diÔn ®¹t. - §iÓm 2- 3: §¸p øng 1/2 yªu cÇu trªn, bµi viÕt cßn m¾c nhiÒu lçi diÔn ®¹t, chÝnh t¶. - §iÓm 1: Tr×nh bµy thiÕu ý hoÆc cßn s¬ sµi ý, m¾c qu¸ nhiÒu lçi diÔn ®¹t, ng÷ ph¸p, chÝnh t¶. - §iÓm 0: Hoµn toµn l¹c ®Ò. 4. DÆn dß. - Lµm bµi nghiªm tóc. §äc kÜ bµi viÕt tr­íc khi nép. - So¹n bµi theo ph©n phèi ch­¬ng tr×nh Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 8 Ng÷ v¨n 11 TiÕt 5: Tr­êng THPT Kim Xuyªn Tù t×nh (Bµi II). Hå Xu©n H­¬ng A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Gióp häc sinh: 1. Kiến thức: - C¶m nhËn ®­îc t©m tr¹ng võa buån tñi, võa phÉn uÊt tr­íc t×nh c¶nh Ðo le vµ kh¸t väng sèng, kh¸t väng h¹nh phóc cña Hå Xu©n H­¬ng. - ThÊy ®­îc tµi n¨ng th¬ N«m Hç Xu©n H­¬ng. 2. Kĩ năng: - RÌn kÜ n¨ng ®äc diÔn c¶m vµ ph©n tÝch t©m tr¹ng nh©n vËt tr÷ t×nh. 3. Thái độ: Trân trong, cảm thông với thân phận và khát vọng của người phụ nữ trong xã hội xưa. B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: - GV: SGK, SGV, giáo án, tài liệu.. - HS: SGK, tài liệu, vở ghi C. C¸ch thøc tiÕn hµnh - Ph­¬ng ph¸p ®äc hiÓu, ®äc diÔn c¶m. Ph©n tÝch, b×nh gi¶ng, kÕt hîp so s¸nh, nªu vÊn ®Ò b»ng h×nh thøc trao ®æi, th¶o luËn nhãm. - TÝch hîp ph©n m«n: Lµm v¨n. TiÕng viÖt. §äc v¨n. D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 11B2 2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1. GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn vµ tr¶ lêi c©u hái. Yªu cÇu cÇn ®¹t. I. §äc hiÓu tiÓu dÉn. - Cuéc ®êi. - PhÇn tiÓu dÉn tr×nh bµy nh÷ng néi dung - Sù nghiÖp s¸ng t¸c. chÝnh nµo? Ho¹t ®éng 2. GV h­íng dÉn HS c¸ch ®äc v¨n b¶n. Gäi II. §äc hiÓu v¨n b¶n. HS ®äc vµ nhËn xÐt. GV ®äc l¹i. 1. §äc. 2. ThÓ lo¹i. Ho¹t ®éng 3. Bµi th¬ ®­îc lµm theo thÓ th¬ nµo? T×m 3. T×m hiÓu néi dung vµ nghÖ thuËt. nh÷ng tõ chØ kh«ng gian, thêi gian vµ t©m 3.1. Hai c©u ®Ò. tr¹ng cña nh©n vËt tr÷ t×nh trong 2 c©u th¬ ®Çu? NhËn xÐt c¸ch dïng tõ vµ ng¾t nhÞp §ªm khuya v¨ng v¼ng trèng canh dån, Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 9 Ng÷ v¨n 11 c©u th¬ 2 ? Tr­êng THPT Kim Xuyªn Tr¬ c¸i hång nhan víi n­íc non.  H×nh ¶nh mét con ng­êi c« ®¬n ngåi mét m×nh C¸i hång nhan ≠ kiÕp hång nhan ≠ phËn trong ®ªm khuya, céng vµo ®ã lµ tiÕng trèng canh b¸o hång nhan. hiÖu sù tr«i ch¶y cña thêi gian. Tr¬/c¸i hång nhan/víi n­íc non.  C¸ch dïng tõ: Cô thÓ hãa, ®å vËt hãa, rÎ róng hãa cuéc ®êi cña chÝnh m×nh.  C©u th¬ ng¾t lµm 3 nh­ mét sù ch× chiÕt, bÏ bµng, buån bùc. C¸i hång nhan Êy kh«ng ®­îc qu©n tö yªu th­¬ng mµ l¹i v« duyªn, v« nghÜa, tr¬ l× ra víi n­íc non.  Hai c©u th¬ t¹c vµo kh«ng gian, thêi gian h×nh t­îng mét ng­êi ®µn bµ trÇm uÊt, ®ang ®èi diÖn víi Nhãm 2. T©m tr¹ng cña nh©n vËt tr÷ t×nh chÝnh m×nh. trong hai c©u 3+4? T×m nh÷ng tõ ng÷ biÓu c¶m vµ gi¸ trÞ nghÖ thuËt cã trong 2 c©u th¬ ®ã? 3.2. Hai c©u thùc. ChÐn r­îu h­¬ng ®­a say l¹i tØnh, VÇng tr¨ng bãng xÕ khuyÕt ch­a trßn. - VÇng tr¨ng - xÕ - khuyÕt - ch­a trßn: YÕu tè vi l­îng  ch¼ng bao giê viªn - Uèng r­îu mong gi¶i sÇu nh­ng kh«ng ®­îc, Say l¹i m·n . tØnh. tØnh cµng buån h¬n. - H×nh ¶nh ng­êi phô n÷ uèng r­îu mét m×nh gi÷a ®ªm tr¨ng, ®em chÝnh c¸i hång nhan cña m×nh ra lµm Ch¹nh nhí KiÒu: thøc nhÊm, ®Ó råi s÷ng sê ph¸t hiÖn ra r»ng trong cuéc Khi tØnh r­îu lóc tµn canh, ®êi m×nh kh«ng cã c¸i g× lµ viªn m·n c¶, ®Òu dang dë, GiËt m×nh, m×nh l¹i th­¬ng m×nh xãt xa. muén mµng. - Hai c©u ®èi thanh nghÞch ý: Ng­êi say l¹i tØnh >< H×nh t­îng thiªn nhiªn trong hai c©u th¬ tr¨ng khuyÕt vÉn khuyÕt  tøc, bëi con ng­êi muèn 5+6 gãp phÇn diÔn t¶ t©m tr¹ng vµ th¸i ®é thay ®æi mµ hoµn c¶nh cø ú ra  v« cïng c« ®¬n, cña nh©n vËt tr÷ t×nh tr­íc sè phËn nh­ buån vµ tuyÖt väng. thÕ nµo? 3.3. Hai c©u luËn. Xiªn ngang mÆt ®Êt rªu tõng ®¸m §©m to¹c ch©n m©y ®¸ mÊy hßn. - §éng tõ m¹nh: Xiªn ngang, ®©m to¹c-> T¶ c¶nh thiªn nhiªn k× l¹ phi th­êng, ®Çy søc sèng: Muèn ph¸ ph¸ch, tung hoµnh - c¸ tÝnh Hå Xu©n H­¬ng: M¹nh mÏ, quyÕt liÖt, t×m mäi c¸ch v­ît lªn sè phËn. - PhÐp ®¶o ng÷ vµ nghÖ thuËt ®èi: Sù phÉn uÊt cña Hai c©u kÕt nãi lªn t©m sù g× cña t¸c gi¶? th©n phËn rªu ®¸, còng lµ sù phÉn uÊt, ph¶n kh¸ng cña NghÖ thuËt t¨ng tiÕn ë c©u th¬ cuèi cã ý t©m tr¹ng nh©n vËt tr÷ t×nh. nghÜa nh­ thÕ nµo? Gi¶i thÝch nghÜa cña hai "xu©n" vµ hai tõ "l¹i" trong c©u th¬ ? 3.4. Hai c©u kÕt. Ng¸n nçi xu©n ®i, xu©n l¹i l¹i, + Xu©n ®i: Tuæi xu©n ( t¸c gi¶ ) M¶nh t×nh san sÎ tÝ con con. + Xu©n l¹i:Mïa xu©n ( ®Êt trêi ) - Hai c©u kÕt khÐp l¹i lêi tù t×nh. + L¹i(1): Thªm lÇn n÷a.  Nçi ®au vÒ th©n phËn lÏ män, ng¸n ngÈm vÒ tuæi + L¹i(2): Trë l¹i. xu©n qua ®i kh«ng trë l¹i, nh­ng mïa xu©n cña ®Êt trêi vÉn cø tuÇn hoµn. B¶n chÊt cña t×nh yªu lµ kh«ng thÓ san sÎ  Nçi ®au cña con ng­êi l©m vµo c¶nh ph¶i chia sÎ Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 10 Ng÷ v¨n 11 ( ¨ng ghen). - Liªn hÖ: KÎ ®¾p ch¨n b«ng kÎ l¹nh lïng/ chÐm cha c¸i kiÕp lÊy chång chung/ n¨m th× m­êi häa nªn ch¨ng chí/ mét th¸ng ®«i lÇn cã còng kh«ng/ ….. Tr­êng THPT Kim Xuyªn c¸i kh«ng thÓ chia sÎ: M¶nh t×nh - san sÎ - tÝ - con con.  C©u th¬ n¸t vôn ra, vËt v· ®Õn nhøc nhèi v× c¸i duyªn t×nh hÈm hiu, lËn ®Ën cña nhµ th¬. Cµng g¾ng g­îng v­¬n lªn cµng r¬i vµo bi kÞch. Ho¹t ®éng 4. HS ®äc ghi nhí SGK. Rót ra néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬. Ho¹t ®éng 5. HD HS luện tập III. Ghi nhí. - SGK. IV. Luyện tập: HS làm bài tập 1 tr 20 - Sự giống nhau: + Tác giả tự nói lên nỗi lòng mình với hai tâm trngj vừa buồn tủi, xót xa vừa phẫn uất trước duyên phận. + Tài năng sử dụng TV, đặc biệt là những từ làm định ngữ hoặc bổ ngữ: mõ thảm, chuông sầu, tiếng rền rĩ, duyên mõm mòm, già tom (Tự tình-bài I), xiên ngang, đâm toạc (Tự tình- bài II) + Nghệ thuật tu từ, đẩo ngữ. - Sự khác nhau: Ở Tự tình- bài I, yếu tố phản kháng, thách đố duyên phận mạnh mẽ hơn. Tự tình- bài I viết trước Tự tình-bài II. 4. Củng cố: - Nội dung: + Qua lời tự tình, bài thơ nói lên cả bi kịch và khát vọng hạnh phúc của HXH. + Ý nghĩa nhân văn của bài thơ: Trong buồn tỉu, người ohụ nữ vẫn gắng gượng vượt lên trân số phận nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bi kịch. - Nghệ thuật: + Sử dụng từ ngữ giản dị mà đặc sắc + H/a giàu sức gợi + Diễn tả tinh tế tâm trạng 5. Dặn dò: H­íng dÉn vÒ nhµ. - Häc thuéc lßng vµ diÔn xu«i bµi th¬. - TËp b×nh bµi th¬. - So¹n bµi theo ph©n phèi ch­¬ng tr×nh. Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 11 Ng÷ v¨n 11 Tr­êng THPT Kim Xuyªn Tù t×nh ( Bµi I ) TiÕng gµ v¨ng v¼ng g¸y trªn bom, Tù t×nh (Bµi III) ChiÕc b¸ch buån vÒ phËn næi nªnh, O¸n hËn tr«ng ra kh¾p mäi chßm. Gi÷a dßng ngao ng¸n nçi lªnh ®ªnh. Mâ th¶m kh«ng khua mµ còng cèc, L­ng khoang t×nh nghÜa d­êng lai l¸ng, Chu«ng sÇu ch¼ng ®¸nh cí sao om? Nöa m¹n phong ba luèng bÖp bÒnh. Tr­íc nghe nh÷ng tiÕng thªm rÇu rÜ, CÇm l¸i mÆc ai l¨m ®ç bÕn, Sau giËn v× duyªn ®Ó mâm mßm. Dong lÌo th©y kÎ r¾p xu«i ghÒnh. Tµi tö nh©n v¨n ai ®ã t¸? Êy ai th¨m v¸n cam lßng vËy, Th©n nµy ®©u ®· chÞu giµ tom! Ng¸n nçi «m ®µn nh÷ng tÊp tªnh. ................................................................................................................................................................... TiÕt 6: C©u c¸ mïa thu (Thu ®iÕu) NguyÔn KhuyÕn A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Gióp häc sinh: 1. Kiến thức: - C¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña c¶nh thu ®iÓn h×nh cho mïa thu lµng c¶nh ViÖt Nam vïng ®ång b»ng B¾c Bé. - VÎ ®Ñp t©m hån thi nh©n:TÊm lßng yªu thiªn nhiªn, quª h­¬ng ®Êt n­íc vµ t©m tr¹ng thêi thÕ. - ThÊy ®­îcc tµi n¨ng th¬ N«m NguyÔn KhuyÕn: NghÖ thuËt t¶ c¶nh, t¶ t×nh, gieo vÇn, sö dông tõ ng÷… 2. Kĩ năng: - RÌn kü n¨ng ®äc diÔn c¶m vµ ph©n tÝch t©m tr¹ng nh©n vËt trong th¬ tr÷ t×nh. 3. Thái độ: - Tình yêu thiên nhiên đất nước. - Trân trọng vẻ đẹp tâm hồn nhà thơ. B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: - GV: SGK, SGV, giáo án, tài liệu.. - HS: SGK, tài liệu, vở ghi C. C¸ch thøc tiÕn hµnh - Ph­¬ng ph¸p ®äc hiÓu, ®äc diÔn c¶m. Ph©n tÝch, b×nh gi¶ng, kÕt hîp so s¸nh, nªu vÊn ®Ò b»ng h×nh thøc trao ®æi, th¶o luËn nhãm. - TÝch hîp ph©n m«n: Lµm v¨n. TiÕng viÖt. §äc v¨n. Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 12 Ng÷ v¨n 11 Tr­êng THPT Kim Xuyªn D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 11B2 2. KiÓm tra bµi cò: T¹i sao NguyÔn KhuyÕn ®­îc gäi lµ Tam Nguyªn Yªn §æ? Tr×nh bµy tãm t¾t sù ng hiÖp th¬ ca NguyÔn KhuyÕn? 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t I. Tiểu dẫn: - Tác giả Nguyễn Khuyến ( 1835-1909)- Tam nguyên Yên Đổ - Sáng tác: chữ Hán và chữ Nôm - Em h·y giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ chïm ba - Bài Câu cá mùa thu nằm trong chùm ba bài thơ mùa bµi th¬ thu cña NguyÔn KhuyÕn? thu. Ho¹t ®éng 1. HD HS tìm hiểu tiểu dẫn Ho¹t ®éng 2. - H­íng dÉn HS ®äc v¨n b¶n vµ t×m II. Đọc- hiểu văn bản hiÓu néi dung, nghÖ thuËt cña bµi th¬. 1. Đọc văn bản Ho¹t ®éng 3: - §iÓm nh×m c¶nh thu cña t¸c gi¶ cã g× ®Æc s¾c? Tõ ®iÓm nh×n Êy nhµ th¬ ®· 2. Hiểu văn bản bao qu¸t c¶nh thu nh­ thÕ nµo? a). C¶nh thu. - HS suy nghĩ trả lời - §iÓm nh×n tõ trªn thuyÒn c©u -> nh×n ra mÆt ao nh×n lªn bÇu trêi -> nh×n tíi ngâ v¾ng -> trë vÒ víi ao thu. -> C¶nh thu ®­îc ®ãn nhËn tõ gÇn -> cao xa -> gÇn. C¶nh s¾c thu theo nhiÒu h­íng thËt sinh ®éng. - Nh÷ng tõ ng÷ h×nh ¶nh nµo gîi lªn ®­îc nÐt riªng cña c¶nh s¾c mïa thu? - Mang nÐt riªng cña c¶nh s¾c mïa thu cña lµng quª B¾c H·y cho biÕt ®ã lµ c¶nh thu ë miÒn quª bé: Kh«ng khÝ dÞu nhÑ, thanh s¬ cña c¶nh vËt: nµo? + Mµu s¾c: Trong veo, sãng biÕc, xanh ng¾t + §­êng nÐt, chuyÓn ®éng: H¬i gîn tÝ, khÏ ®­a vÌo, m©y l¬ löng. -> H×nh ¶nh th¬ b×nh dÞ, th©n thuéc, kh«ng chØ thÓ hiÖn c¸i hån cña c¶nh thu mµ cßn thÓ hiÖn c¸i hån cña cuéc sèng ë n«ng th«n x­a. "C¸i thó vÞ cña bµi Thu ®iÕu ë c¸c ®iÖu xanh, xanh ao, xanh bê, xanh sãng, xanh tróc, xanh trêi, xanh bÌo" ( Xu©n DiÖu ). - H·y nhËn xÐt vÒ kh«ng gian thu trong bµi th¬ qua c¸c chuyÓn ®éng, mµu s¾c, h×nh ¶nh, ©m thanh? - HS suy nghĩ độc lập Gv: NguyÔn ChÝ Thøc - Kh«ng gian thu tÜnh lÆng, ph¶ng phÊt buån: + V¾ng teo + Trong veo C¸c h×nh ¶nh ®­îc miªu t¶ + KhÏ ®­a vÌo trong tr¹ng th¸i ng­ng + H¬i gîn tÝ. chuyÓn ®éng, hoÆc chuyÓn + M©y l¬ löng ®éng nhÑ, khÏ. - §Æc biÖt c©u th¬ cuèi t¹o ®­îc mét tiÕng ®éng duy nhÊt: C¸ ®©u ®íp ®éng d­íi ch©n bÌo -> kh«ng ph¸ vì c¸i tÜnh lÆng, mµ ng­îc l¹i nã cµng lµm t¨ng sù yªn ¾ng, 13 Ng÷ v¨n 11 Tr­êng THPT Kim Xuyªn tÜnh mÞch cña c¶nh vËt -> Thñ ph¸p lÊy ®éng nãi tÜnh. b) .T×nh thu. - Nãi chuyÖn c©u c¸ nh­ng thùc ra lµ ®Ó ®ãn nhËn c¶nh thu, trêi thu vµo câi lßng. + Mét t©m thÕ nhµn: Tùa gèi «m cÇn + Mét sù chê ®îi: L©u ch¼ng ®­îc. + Mét c¸i chît tØnh m¬ hå: C¸ ®©u ®íp ®éng.. - Kh«ng gian thu tÜnh lÆng nh­ sù tÜnh lÆng trong t©m hån nhµ th¬, khiÕn ta c¶m nhËn vÒ mét nçi c« ®¬n, man m¸c buån, uÈn khóc trong câi lßng thi nh©n. -> NguyÔn khuyÕn cã mét t©m hån hån g¾n bã víi thiªn nhiªn ®Êt n­íc, mét tÊm lßng yªu n­íc thÇm kÝn mµ s©u s¾c. - Em h·y cho biÕt c¸ch gieo vÇn trong c) . §Æc s¾c nghÖ thuËt. bµi th¬ cã g× ®Æc biÖt? c¸ch gieo vÇn Êy - C¸ch gieo vÇn ®Æc biÖt: VÇn " eo "(tö vËn) khã lµm, cho ta c¶m nhËn vÒ c¶nh thu nh­ thÕ ®­îc t¸c gi¶ sö dông mét c¸ch thÇn t×nh, ®éc ®¸o, gãp nµo? phÇn diÔn t¶ mét kh«ng gian v¾ng lÆng, thu nhá dÇn, khÐp kÝn, phï hîp víi t©m tr¹ng ®Çy uÈn khóc cña nhµ th¬. - LÊy ®éng nãi tÜnh- nghÖ thuËt th¬ cæ ph­¬ng §«ng. III. Ghi nhí. Ho¹t ®éng 4 - SGK. HS ®äc phÇn ghi nhí SGK IV. Tổng kết: Hoạt động 5 - VÒ néi dung: VÎ ®Ñp cña mïa thu lµng c¶nh ViÖt Nam. C¶nh thu ®Ñp nh­ng buån vµ tÜnh lÆng. Qua ®ã béc lé HS tổng kết bài: t×nh yªu thiªn nhiªn, yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc vµ t©m sù + Nội dung thêi thÕ cña t¸c gi¶. + Nghệ thuật - VÒ nghÖ thuËt: ThÓ th¬ thÊt ng«n b¸t có §­êng luËt, c¸ch gieo vÇn kh«ng chØ lµ h×nh thøc ch¬i ch÷ mµ dïng ®Ó diÔn ®¹t néi dung. Tõ ng÷ vµ h×nh ¶nh th¬ vµ mang ®Ëm chÊt d©n téc. V. Luyện tập Cái hay của nghệ thuật sử dụng từ ngữ trong bài thơ: dùng từ ngữ để gợi cảnh và diễn tả tâm trạng Ho¹t ®éng 6 Cảnh thanh sơ dịu nhẹ được gợi lên qua các tính từ: HS suy nghĩ và làm bài tập 1 SGK trong veo, biếc, xanh ngắt; các cụm động từ: gợn tí, khẽ đưa, lơ lửng. - Từ vèo trong câu thơ Lá vàng …nói lên tâm sự thời thế cảu nhà thơ. - Vần eo- tử vận- được tác giả sử dụng rất thần tình với cảnh thu và tình thu. 4. Củng cố: - Nhan ®Ò bµi th¬ cã liªn quan g× ®Õn néi dung cña bµi th¬ kh«ng? Kh«ng gian trong bµi th¬ gãp phÇn diÔn t¶ t©m tr¹ng nh­ thÕ nµo? - HS trao đổi thảo luận trong nhóm sau đó trả lời. Hệ thống kiến thức. 5. Dặn dò: - §äc l¹i v¨n b¶n. §äc diÔn c¶m. Häc thuéc lßng bµi th¬. - N¾m néi dung bµi häc. - TËp b×nh bµi th¬. - So¹n bµi theo ph©n phèi ch­¬ng tr×nh. Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 14 Ng÷ v¨n 11 Tr­êng THPT Kim Xuyªn TiÕt 7: ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý bµi v¨n nghÞ luËn. A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Gióp häc sinh: 1. Kiến thức: - N¾m v÷ng c¸ch ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò bµi, c¸ch lËp dµn ý cho bµi viÕt v¨n. 2. Kĩ năng: - Cã ý thøc vµ thãi quen ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý tr­íc khi lµm bµi. 3. Thái độ: - Học tập nghiêm túc, yêu quý bộ môn B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: - GV: SGK, SGV, giáo án, tài liệu.. - HS: SGK, tài liệu, vở ghi C. C¸ch thøc tiÕn hµnh - Ph­¬ng ph¸p qui n¹p: HS kh¶o s¸t bµi tËp b»ng h×nh thøc trao ®æi, th¶o luËn nhãm sau ®ã GV tæng kÕt, nhÊn m¹nh träng t©m néi dung bµi häc. - TÝch hîp ph©n m«n: Lµm v¨n. TiÕng viÖt. D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 11B2 2. KiÓm tra bµi cò: Không 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t. Ho¹t ®éng 1. I. Kh¶o s¸t c¸c d÷ liÖu trong bµi häc. Th¶o luËn nhãm:. - Chia 3 nhãm. - GV tæng kÕt vµ nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña hai c«ng viÖc: Ph©n tÝch ®Ò vµ lËp dµn ý. - §Ò 1: Thuéc ®Ò cã ®Þnh h­íng cô thÓ ( ®Ò næi ) - §Ò 2 + ®Ò 3: Thuéc ®Ò më ( ®Ò ch×m) - ®ßi hái ng­êi viÕt ph¶i tù t×m néi dung nghÞ luËn, tù ®Þnh h­íng ®Ó triÓn khai cho bµi viÕt. -> L­u ý: Theo xu h­íng ®æi míi c¸ch kiÓm tra, ®¸nh Nhãm 1. gi¸ hiÖn nay, nhiÒu ®Ò v¨n ®­îc cÊu t¹o d­íi d¹ng ®Ò më - §äc 3 ®Ò trong SGK phÇn I vµ cho - HS chñ ®éng, s¸ng t¹o trong c¸ch häc vµ c¸ch viÕt. biÕt: §Ò nµo cã ®Þnh h­íng cô thÓ, ®Ò nµo ®ßi hái ng­êi viÕt ph¶i tù x¸c ®Þnh - §Ò1: ViÖc chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kû míi h­íng triÓn khai? - §Ò2: T©m sù cña Hå Xu©n H­¬ng trong bµi th¬ Tù VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn cña mçi ®Ò lµ g×? t×nh. - §Ò 3: VÎ ®Ñp cña bµi th¬ C©u c¸ mïa thu Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 15 Ng÷ v¨n 11 Tr­êng THPT Kim Xuyªn (Thu ®iÕu) cña NguyÔn KhuyÕn 1.Ph©n tÝch ®Ò. - Yªu cÇu néi dung: C¶m nghÜ cña b¶n th©n vÒ t©m sù vµ diÔn biÕn t©m tr¹ng cña Hå Xu©n H­¬ng: C« ®¬n, bÏ bµng, ch¸n ch­êng, kh¸t väng sèng h¹nh phóc. - Yªu cÇu dÉn chøng: Tõ bµi th¬ vµ cuéc ®êi t¸c gi¶. - Yªu cÇu ph­¬ng ph¸p: Sö dông thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch, kÕt hîp víi nªu c¶m nghÜ. Nhãm 2. - Ph©n tÝch ®Ò vµ lËp dµn ý cho ®Ò 2: 2. LËp dµn ý. T©m sù cña Hå Xu©n H­¬ng trong bµi * Më bµi. Tù T×nh ( bµi II) - Giíi thiÖu t¸c gi¶, t¸c phÈm. - Giíi thiÖu vÊn ®Ò nghÞ luËn: T©m sù cña Hå Xu©n H­¬ng trong bµi th¬ Tù t×nh. * Th©n bµi. - C¶m nhËn chung vÒ t©m sù cña Hå Xu©n H­¬ng trong bµi th¬: Nçi xãt xa, phÉn uÊt tr­íc duyªn phËn hÈm hiu. - TriÓn khai cô thÓ lµm râ luËn ®Ò. + Nçi c¬ ®¬n, bÏ bµng. + Nçi ®au buån, ch¸n ch­êng v× tuæi xu©n tr«i qua vµ h¹nh phóc ch­a trän vÑn. + bµy tá nçi uÊt øc, muèn ph¶n kh¸ng + Trë l¹i nçi xãt xa cho duyªn phËn hÈm hiu. *KÕt bµi. - Tæng hîp ý, ®¸nh gi¸ ý nghÜa cña vÊn ®Ò. 1. Ph©n tÝch ®Ò. - Yªu cÇu néi dung: C¸i m¹nh vµ c¸i yÕu cña con ng­¬× ViÖt Nam - ý chÝnh cña luËn ®Ò lµ c¸i yÕu: + Con ng­êi ViÖt Nam cã nhiÒu ®iÓm m¹nh: Th«ng minh nh¹y bÐn víi c¸i míi. + Con ng­êi ViÖt Nam còng cã kh«ng Ýt c¸i yÕu: ThiÕu hôt vÒ kiÕn thøc c¬ b¶n, kh¶ n¨ng thùc hµnh vµ s¸ng t¹o h¹n chÕ. + Ph¸t huy ®iÓm m¹nh, kh¾c phôc ®iÓm yÕu lµ thiÕt thùc chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kû XXI. - Yªu cÇu dÉn chøng: Tõ thùc tiÔn ®êi sèng, x· héi lµ chñ yÕu. - Yªu cÇu ph­¬ng ph¸p: Sö dông thao t¸c lËp luËn, gi¶i thÝch, chøng minh. Nhãm 3. - Ph©n tÝch ®Ò vµ lËp dµn ý cho ®Ò 1: Tõ ý kiÕn d­íi ®©y anh chÞ cã suy nghÜ g× vÒ viÖc "chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kû míi"? " C¸i m¹nh cña con ng­êi ViÖt Nam lµ sù th«ng minh vµ nh¹y bÐn víi c¸i míi…Nh­ng bªn c¹nh c¸i m¹nh ®ã vÉn tån t¹i kh«ng Ýt c¸i yÕu. Êy lµ nh÷ng lç hæng vÒ kiÕn thøc c¬ b¶n do thiªn h­íng ch¹y theo nh÷ng m«n häc "thêi th­îng", nhÊt lµ kh¶ n¨ng thùc hµnh vµ 2. LËp dµn ý. s¸ng t¹o bÞ h¹n chÕ do lèi häc chay, * Më bµi. häc vÑt nÆng nÒ…" - Giíi thiÖu vÊn ®Ò( Nh×n nhËn ®­îc c¸i m¹nh c¸i yÕu cña con ng­êi VN ®Ó b­íc vµo thÕ kû XXI ). - TrÝch ®Ò. * Th©n bµi:TriÓn khai vÊn ®Ò. - C¸i m¹nh: Th«ng minh vµ nh¹y bÐn víi c¸i míi. ( DÉn chøng minh häa lµm s¸ng râ vÊn ®Ò ) - C¸i yÕu: + Lç hæng vÒ kiÕn thøc c¬ b¶n. + Kh¶ n¨ng thùc hµnh, s¸ng t¹o bÞ h¹n chÕ -> ¶nh h­ëng ®Õn c«ng viÖc, häc tËp vµ n¨ng lùc lµm viÖc. Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 16 Ng÷ v¨n 11 Tr­êng THPT Kim Xuyªn - Mçi chóng ta cÇn ph¸t huy ®iÓm m¹nh vµ kh¾c phôc ®iÓm yÕu, tù trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc tèt nhÊt ®Ó chuÈn bÞ hµnh trang b­íc vµo thÕ kØ XXI. * KÕt luËn. - §¸nh gi¸ ý nghÜa cña vÊn ®Ò. - Rót ra bµi häc cho b¶n th©n. II. C¸c thao t¸c cÇn h×nh thµnh tõ bµi häc. 1. Ph©n tÝch ®Ò. - §äc kÜ ®Ò nh»m x¸c ®Þnh: + Néi dung nghÞ luËn: T×m luËn ®Ò + Giíi h¹n dÉn chøng: Trong v¨n häc hay ngoµi cuéc sèng x· héi. Ho¹t ®éng2. + Thao t¸c nghÞ luËn: C¸c thao t¸c cô thÓ( ph©n tÝch, GV tæng kÕt vµ nhÊm m¹nh träng t©m chøng minh, gi¶i thÝch, b×nh luËn..) bµi häc. 2. LËp dµn ý. - Tõ kÕt qu¶ t×m hiÓu ®Ò, s¾p xÕp c¸c ý thµnh hÖ thèng theo tr×nh tù l«gÝc gåm 3 phÇn: + Më bµi: Giíi thiÖu vÊn ®Ò nghÞ luËn. + Th©n bµi: TriÓn khai luËn ®Ò b»ng nh÷ng luËn ®iÓm. + KÕt luËn: Tãm t¾t ý, më réng, ®¸nh gi¸ ý nghÜa cña vÊn ®Ò, rót ra bµi häc. III. Ghi nhí. - SGK. Ho¹t ®éng 3. GV gäi HS ®äc ghi nhí SGK tr 24 Hoạt động 4 HS làm bài tập trong SGK - Gv tæ chøc líp thµnh 2 nhãm - Hs suy nghÜ trao ®«Ø th¶o luËn lµm bµi tËp 1&2 phÇn luyÖn tËp - Hs cö ®¹i diÖn tr×nh bµy - Gi¸o viªn tæng hîp IV. Luyện tập * §Ò sè 1 - VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn : gi¸ trÞ hiÖn thùc s©u s¾c cña ®o¹n trÝch “ vµo phñ chóa TrÞnh” - Yªu cÇu néi dung : + Bøc tranh cô thÓ hiÖn thùc vÒ cuéc sèng xa hoa nh­ng thiÕu sinh khÝ cña phñ chóa TrÞnh + Th¸i ®é phª ph¸n nhÑ nhµng nh­ng thÊm thÝa còng nh­ nh÷ng dù c¶m vÒ sù suy vong cña triÒu ®ai Lª- TrÞnh - Yªu cÇu ph­¬ng ph¸p ; Sö dông thao t¸c ph©n tÝch , kÕt hîp víi nªu c¶m nghÜ . Dïng dÉn chøng trong v¨n b¶n “ Vµo phñ chóa Trinh lµ chñ yÕu” * §Ò sè 2 - VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn : Tµi n¨ng sö dông ng«n ng÷ d©n téc cña Hå Xu©n H­¬ng - Yªu cÇu vÒ néi dung + dïng v¨n tù N«m + Sö dông c¸c tõ thuÇn viÖt ®¾c dông + Sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ ( ®¶o ng÷ ...) - Yªu cÇu vÒ ph­¬ng ph¸p : sö dông thao t¸c ph©n tÝch kÕt hîp víi b×nh luËn. DÉn chøng th¬ Hå Xu©n H­¬ng lµ chu yÕu 4. H­íng dÉn vÒ nhµ. - N¾m v÷ng kÜ n¨ng ph©n tÝch ®Ò vµ lËp dµn ý. - So¹n bµi theo ph©n phèi ch­¬ng tr×nh. Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 17 Ng÷ v¨n 11 Tr­êng THPT Kim Xuyªn TiÕt 8: Thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Gióp häc sinh: 1. Kiến thức: - N¾m ®­îc môc ®Ých vµ yªu cÇu cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch 2. Kĩ năng: - BiÕt c¸ch ph©n tÝch mét vÊn ®Ò chÝnh trÞ, x· héi, hoÆc v¨n häc. 3. Thái độ: - Học tập nghiêm túc, yêu quý bộ môn B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: - GV: SGK, SGV, bài soạn, tài liệu.. - HS: SGK, tài liệu, vở ghi. C. C¸ch thøc tiÕn hµnh - Tæ chøc cho HS t×m hiÓu c¸c c©u hái trong SGK, b»ng h×nh thøc trao ®æi, th¶o luËn nhãm, kÕt hîp diÔn gi¶ng, ph©n tÝch cña GV. - TÝch hîp ph©n m«n: Lµm v¨n. TiÕng viÖt. §äc v¨n. D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 11B2 2. KiÓm tra bµi cò: TÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý? 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1. Yªu cÇu cÇn ®¹t I. Môc ®Ých, yªu cÇu cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch. Gîi ý tr¶ lêi c©u hái. - Chia nhãm nhá th¶o luËn c©u hái môc * Ng÷ liÖu 1: §o¹n v¨n sgk/ 25 I (tr25, 26) SGK. -LuËn ®iÓm : Së Khanh lµ kÎ bÈn thØu, bÇn tiÖn, ®¹i diÖn - Nhãm 1.X¸c ®Þnh luËn ®iÓm (néi cho cho sù ®åi b¹i trong x· héi "TruyÖn KiÒu". dung ý kiÕn ®¸nh gi¸) cña t¸c gi¶ ®èi víi nh©n vËt Së Khanh? - C¸c luËn cø : §Ó thuyÕt phôc t¸c gi¶ ®· ®­a ra c¸c luËn cø lµm s¸ng tá - Nhãm 2. §Ó thuyÕt phôc ng­êi ®äc cho luËn ®iÓm ( c¸c yÕu tè ®­îc ph©n tÝch). t¸c gi¶ ®· ph©n tÝch nh­ thÕ nµo? + Së Khanh sèng b»ng nghÒ ®åi b¹i, bÊt chÝnh. + Së Khanh lµ kÎ ®åi b¹i nhÊt trong nh÷ng kÎ lµm c¸i nghÒ ®åi b¹i bÊt chÝnh ®ã: Gi¶ lµm ng­êi tö tÕ ®Ó ®¸nh lõa mét ng­êi con g¸i ng©y th¬, hiÕu th¶o; trë mÆt mét c¸ch tr©ng tr¸o; th­êng xuyªn lõa bÞp, tr¸o trë. - Thao t¸c ph©n tÝch kÕt hîp chÆt chÏ víi tæng hîp: Sau khi ph©n tÝch chi tiÕt bé mÆt lõa bÞp, tr¸o trë cña Së Khanh, t¸c gi¶ ®· tæng hîp vµ kh¸i qu¸t b¶n chÊt cña - Nhãm 3. ChØ ra sù kÕt hîp chÆt chÏ h¾n: …" Nã lµ c¸i møc cao nhÊt cña t×nh h×nh ®åi b¹i gi÷a ph©n tÝch víi tæng hîp? trong x· héi nµy".  LËp luËn ph©n tÝch lµ chia nhá ®èi t­îng thµnh c¸c yÕu tè bé phËn ®Ó xem xÐt néi dung, h×nh thøc vµ mèi Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 18 Ng÷ v¨n 11 Tr­êng THPT Kim Xuyªn quan hÖ bªn trong còng nh­ bªn ngoµi cña chóng, råi - Nhãm 4: Ph©n tÝch trong v¨n nghÞ kh¸i qu¸t, ph¸t hiÖn ra b¶n chÊt cña ®èi t­îng. luËn lµ g×? Nh÷ng yªu cÇu cña thao t¸c - Ph©n tÝch bao giê còng g¾n liÒn víi thao t¸c tæng hîp nµy? ®Ó ®¶m b¶o nhËn thøc ®èi t­îng trong chØnh thÓ cña nã. Ph©n tÝch còng kh«ng bao giê t¸ch rêi c¸c thao t¸c kh¸c nh­ gi¶i thÝch, chøng minh, b¸c bá ... => Ph©n tÝch lµ qu¸ tr×nh chia t¸ch sù vËt, hiÖn t­îng thµnh nhiÒu yÕu tè nhá ®Ó ®i s©u vµo xem xÐt mét c¸ch kÜ l­ìng néi dung vµ mèi quan hÖ bªn trong cña hiªn t­îng vµ sù vËt - Yªu cÇu cña mét lËp luËn ph©n tÝch: + X¸c ®Þnh vÊn ®Ò ph©n tÝch. + Chia vÊn ®Ò thµnh nh÷ng khÝa c¹nh nhá. + Kh¸i qu¸t tæng hîp. II. C¸ch ph©n tÝch. Gîi ý tr¶ lêi c©u hái. * Môc 1. - Ng÷ liÖu 1/I Sgk; 25 - Ph©n chia dùa trªn c¬ së quan hÖ néi bé trong b¶n th©n ®èi t­îng - nh÷ng biÓu hiÖn vÒ nh©n c¸ch bÈn thØu, bÇn tiÖn cña Së Khanh. - Ph©n tÝch kÕt hîp chÆt chÏ víi tæng hîp: tõ viÖc ph©n Ho¹t ®éng 2. tÝch lµm næi bËt nh÷ng biÓu hiÖn bÈn thØu, bÇn tiÖn mµ kh¸i qu¸t lªn gi¸ trÞ hiÖn thùc cña nh©n vËt nµy - bøc tranh vÒ nhµ chøa, tÝnh ®åi b¹i trong x· héi ®­¬ng thêi. (?) Môc ®Ých c¶ thao t¸c lËp luËn ph©n * Môc II (1) - Ng÷ liÖu 1/II SGK: 26 tÝch ë ng÷ liÖu 1/ I lµ g×?§Ó ®¹t ®­îc - Ph©n tÝch theo quan hÖ néi bé ®èi t­îng: §ång tiÒn võa môc ®Ých ®ã t¸c gi¶ ®· lµm nh­ thÕ cã t¸c dông tèt, võa cã t¸c dông xÊu. nµo ? - Ph©n tÝch theo quan hÖ kÕt qu¶ - nguyªn nh©n: + ND chñ yÕu nh×n vÒ mÆt t¸c h¹i cña ®ång tiÒn (kÕt qu¶) + V× mét lo¹t hµnh ®éng gian ¸c, bÊt chÝnh ®Òu do ®ång tiÒn chi phèi (nguyªn nh©n) (?) Môc ®Ých cña thao t¸c lËp luËn - Ph©n tÝch theo quan hÖ nguyªn nh©n - kÕt qu¶: ph©n tÝch ë ng÷ liÖu 1/II lµ g× ? §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých, t¸c gi¶ ®· ph©n chia ®èi Ph©n tÝch søc m¹nh t¸c qu¸i cña ®ång tiÒnth¸i ®ä phª ph¸n vµ khinh bØ cña ND khi nãi ®Õn ®ång tiÒn. t­îng nh­ thÕ nµo ®Ó xem xÐt ? * Môc II (2) - Ng÷ liÖu 2/ II trang26 - Ph©n tÝch theo quan hÖ nguyªn nh©n - kÕt qu¶: Bïng næ d©n sè (nguyªn nh©n) ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn ®êi sèng con ng­êi (kÕt qu¶) - Ph©n tÝch theo qaan hÖ néi bé cña ®èi t­îng-c¸c a/h xÊu cña viÖc bïng næ d©n sè ®Õn con ng­êi: + ThiÕu l­¬ng thùc thùc phÈm (?) Môc ®Ých cña thao t¸c lËp luËn ph©n + Suy dinh d­ìng, suy tho¸i nßi gièng tÝch trong ng÷ liÖu 2/II, ®Ó ®¹t ®­îc + ThiÕu viÖc lµm, thÊt nghiÖp môc ®Ých ®ã, t¸c gi¶ ®· ph©n chia ®èi - Ph©n tÝch kÕt hîp chÆt chÏ víi kh¸i qu¸t tæng hîp: t­îng thµnh nh÷ng yÕu tè nµo, theo Bïng næ d©n sè  ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn ®êi sèng con nh÷ng tiªu chÝ, quan hÖ nµo ? ng­êids t¨ng nhanh, chÊt l­îng c/s gi¶m sót.  ViÖc ph©n t¸ch ®èi t­îng thµnh c¸c yÕu tè nhá cã thÓ dùa trªn nh÷ng tiªu chÝ, quan hÖ nhÊt ®Þnh : + Quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè t¹o nªn ®èi t­îng + Qua hÖ gi÷a ®èi t­îng víi c¸c ®èi t­îng liªn quan + Quan hÖ gi÷a ng­êi ph©n tÝch víi ®èi t­îng ph©n tÝch ( th¸i ®é, sù ®¸nh gi¸ cña ng­êi ph©n tÝch ®èi víi ®èi - Gv cho hs th¶o luËn vÒ c¸ch thøc ph©n t­îng ®­îc ph©n tÝch tÝch vµ nh÷ng l­u ý khi ph©n tÝch - Ph©n tÝch cÇn ®i s©u vµo tõng mÆt, tõng bé phËn nh­ng Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 19 Ng÷ v¨n 11 - Hs th¶o luËn, trao ®æi rót ra c¸ch thøc khi tiÕn hµnh ph©n tÝch mét vÇn ®Ò chÝnh trÞ- x· hé- v¨n häc – cö ®¹i diÖn tr×nh bµy - Gv nhËn xÐt tæng hîp * Tr­íc khi ph©n tÝch cÇn x¸c ®Þnh râ môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch lµ lµm s¸ng tá ý kiÕn, quan ®iÓm nµo ®ã ( kÕt luËn cña lËp luËn ),sau ®ã cÇn chia nhá ®èi t­îng ph©n tÝch ( ý kiÕn quan niÖm ) ra tõng yÕu tè nhá ®Ó t×m hiÓu s©u h¬n Ho¹t ®éng 3. - Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí SGK. Ho¹t ®éng 4. - Hs lµm bµi tËp 1 t¹i líp - hs chia 2 nhãm, th¶o luËn mçi nhãm chÞu tr¸ch nhiÖm mét phÇn cña bµi tËp Tr­êng THPT Kim Xuyªn cÇn l­u ý ®Õn quan hÖ gi÷a chóng víi nhau, cÇn kh¸i qu¸t ®Ó rót ra b¶n chÊt chung cña ®èi t­îng. III. Ghi nhí. - SGK IV. LuyÖn tËp 1. Bµi tËp 1: - Trong ®o¹n trÝch ng­êi viÕt ®· ph©n tÝch ®èi t­îng tõ nh÷ng mèi quan hÖ nµo ? a- Quan hÖ néi bé cña ®èi t­îng( diÔn biÕn, c¸c cung bËc c¶m xóc cña KiÒu ): ®au xãt quÈn quanh, hoµn toµn bÕ t¾c b- Quan hÖ gi÷a ®èi t­îng nµy víi ®èi t­îng kh¸c cã liªn quan( bµi Lêi ng­êi kÜ n÷ - Xu©n DiÖu; t× bµ hµnh – B¹ch C­ DÞ) 2. Bµi tËp 2 : - NT sö dông tõ ng÷ giµu h/a vµ c¶m xóc: v¨ng v¼ng, tr¬, c¸i hång nhan, xiªn ngang, ®©m to¹c, tÝ, con con. - NT sö dông tõ tr¸i nghÜa: say-tØnh, khuyÕt-trßn, ®i-l¹i. - NTSD phÐp lÆp tõ: (xu©n), phÐp t¨ng tiÕn ( san sÎ-tÝcon con) - PhÐp ®¶o trËt tù có ph¸p trong c©u: 5 vµ 6 Bµi tËp 2: HS vÒ nhµ lµm 4. DÆn dß: Häc bµi vµ so¹n bµi theo PPCT. .............................................................................................................................................................. TiÕt 9: Th­¬ng vî (TrÇn TÕ X­¬ng) A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Gióp häc sinh: 1. Kiến thức: - C¶m nhËn ®­îc h×nh ¶nh bµ Tó vµ t×nh c¶m th­¬ng yªu, quÝ träng ng­êi vî cïng nh÷ng t©m sù cña nhµ th¬. - N¾m ®­îc thµnh c«ng vÒ nghÖ thuËt cña bµi th¬: sö dông tiÕng ViÖt gi¶n dÞ, tù nhiªn, giµu søc biÓu c¶m; vËn dông s¸ng t¹o h×nh ¶nh, c¸ch nãi cña v¨n häc d©n gian 2. Kĩ năng: - RÌn kü n¨ng ®äc diÔn c¶m, ph©n tÝch mét bµi th¬ tr÷ t×nh. 3. Thái độ: - Gi¸o dôc lßng th­¬ng yªu, quÝ träng gia ®×nh. B. Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: - GV: SGK, SGV, bài soạn, tài liệu.. - HS: SGK, tài liệu, vở ghi. C. C¸ch thøc tiÕn hµnh Gv: NguyÔn ChÝ Thøc 20
- Xem thêm -