Tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 10 cả năm

  • Số trang: 103 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Tiết 1,2 Ñoïc vaên A. Muïc tieâu baøi hoïc: Giuùp hoïc sinh: 1. Kiến thức: Naém ñöôïc nhöõng kieán thöùc chung nhaát, toång quaùt nhaát veà 2 boä phaän cuûa VHVN ( VHDG vaø VHV ).Naém vöõng heä thoáng vaán ñeà veà:Theå loaïi cuûa VHVN; Con ngöôøi trong VHVN. 2. Kĩ năng: Tổng hợp, đọc hiểu sáng tạo 3. Giáo dục: Boài döôõng loøng töï haøo veà truyeàn thoáng vaên hoaù cuûa daân toäc qua di saûn vaên hoïc ñöôïc hoïc. Töø ñoù coù loøng say meâ vôùi VHVN. B. Tieán trình daïy hoïc Hoạt động 1: Khởi động * Ổn định: 10A 10A: 10A: * Kiểm tra đầu giờ: ? Văn học dân gian và VH viết có những điểm giống và khác nhau như thế nào? * Bài mới: Trực tiếp từ việc kiểm tra. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Yeâu caàu caàn ñaït Hoạt động 2: Tìm hiểu phần I (10p) I.Caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa VHVN: 2 boä phaän - Đồ dùng: sgk, bút chì. 1.Vaên hoïc daân gian - Hs thảo luận nhóm 2 hs với câu hỏi gọi -Khaùi nieäm: SGK ý sau: -Caùc theå loaïi chuû yeáu: SGK ?So sánh phân biệt giống và khác nhau -Ñaët tröng: tính truyeàn mieäng, tính taäp theå. VHDG và VH viết? 2.Vaên hoïc vieát - GV hướng dẫn: dùng bút chì thảo luận, -Khaùi nieäm: SGK. đánh dấu, thống nhất, phát biểu, hs khác nghe nhận xét, bổ sung, Gv chốt SGK - Chöõ vieát:Chöõ Haùn, Noâm, quoác ngöõ, moät soá ít baèng chöõ Phaùp. -Heä thoáng theå loaïi: + Töø theá kæ X –XI Chöõ Haùn:Vaên xuoâi,thô, vaên bieàn ngaãu. Chöõ Noâm: Thô Ñöôøng luaät, truyeän thô, ngaâm khuùc haùt noí. + Töø ñaàu XX ñeán heát XX: Truyeän ngaén, tieåu thuyeát, kí, thô, kòch. Hoạt động 3: tìm hiểu mục III (30p) II. Quaù trình phaùt trieån cuûa VHVN -Đồ dùng: Bảng phụ, SGK. 1. Vaên hoïc trung ñaïi (töø theá kæ X ñeán heát XIX) -Thảo luận nhóm 6 HS với câu hỏi sau: - Ñaây laø neàn vaên hoïc ñöôïc vieát baèng chöõ Haùn vaø chöõ ? So sánh sự khác biệt giữa văn học Noâm, chòu aûnh höôûng cuûa neàn vaên hoïc Trung Quoác. trung đại và VH hiện đại? -Taùc giaû, taùc phaåm tieâu bieåu : ? Nguyên nhân của sự khác biệt đó? +Chöõ Haùn: SGK - GV hướng dẫn cách thảo luận: +Thảo luận trong nhóm: 10p +Chöõ Noâm: SGK +Tự so sánh, nhận xét giữa các nhóm trên Söï phaùt trieån cuûa thô Noâm gaén lieàn vôùi söï tröôûng thaønh bảng phụ: 10p vaø nhöõng neùt truyeàn thoáng cuûa VHTÑ. Ñoù laø loøng yeâu + Gv cho nhận xét và chốt kiến thức trên 1 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 bảng phụ đó, hs tự ghi vào vở: 10p Hoạt động 4: Củng cố và hướng dẫn học bài (Tiết 1)(5p) ?Nhìn moät caùch khaùi quaùt ta ruùt ra keát luaän gì veà VHVN ? - Hướng dẫn vẽ sơ đồ - BT1 Tiết 2: Hoạt động 1: Khởi động * Kiểm tra: ? So sánh sự khác biệt giữa văn học trung đại và VH hiện đại? Hoạt động 2: Tìm hiểu mục III (35p) -Đồ dung: giấy nháp, bảng phụ, bút chì, SGK. - Thảo luận Lần 1,ra giấy nháp: 8 nhóm, 4 hs/ nhóm - với nội dung sau:(10p) +Nhóm 1,5: Mục 1 ?Moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi theá giôùi töï nhieân ñöôïc theå hieän nhö theá naøo? + Nhóm 2,6: Mục 2 Moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi quoác gia daân toäc ñöôïc theå hieän nhö theá naøo? +Nhóm 3,7: Mục 3 VHVN phaûn aùnh moái quan heä xaõ hoäi nhö theá naøo? + Nhóm 4,8: Mục 4. YÙ thöùc veà baûn thaân ñöôïc phaûn aùnh trong vaên hoïc nhö theá naøo? -> Mỗi nhóm tự thống nhất nội dung kiến thức ra nháp và SGK. - Thảo luận lần 2(15p), trên bảng phụ: 8 Hoµng §×nh Thanh nöôùc, tinh thaàn nhaân ñaïo, tính hieän thöïc. Noù theå hieän tinh thaàn yù thöùc daân toäc cao. 2. Vaên hoïc hieän ñaïi( Töø ñaàu theá kæ X ñeán heát theá kæ XX ) -Töø ñaàu theá kæ XX VHVN moät maët keá thöøa tinh hoa cuûa VH truyeàn thoáng, moät maët böôùc vaøo quyõ ñaïo cuûa VHTG hieän ñaïi( VH chaâu Aâu). Ñoù laø neàn vaên hoïc vieát baèng chöõ quoác ngöõ. Söï ñoåi môùi khieán cho VHHÑ coù moät soá ñieåm khaùc bieät so vôùi VHTÑ veà: +Taùc giaû. +Ñôøi soáng vaên hoïc. +Theå loaïi. +Thi phaùp. -VHHÑ ñaõ phaûn aùnh hieän thöïc xaõ hoäi vaø chaân dung con ngöôøi VN vôùi taát caû caùc phöông dieän phong phuù vaø ña daïng: +Tröôùc CM. 8. 1945: VHHT, VHLM. + Sau CM.8.1945: VHHT XHCN phaûn aùnh söï nghieäp ñaáu tranh CM vaø XD cuoäc soáng môùi. +Sau 1975: phaûn aùnh coâng cuoäc XD CNXH, söï nghieäp HÑ hoaù, CN hoaù ñaát nöôùc. -Veà theå loaïi: Thô tieáp tuïc phaùt trieån, vaên xuoâi quoác ngöõ, kòch, truyeän ngaén ñaït nhieàu thaønh töïu to lôùn.  Nhìn chung:VHVN ñaït ñöôïc giaù trò ñaëc saéc veà nd,nt. Nhieàu tg ñöôïc coâng nhaän laø danh nhaân vaên hoaù theá giôùi nhö NT, ND, HCM. Nhieàu taùc phaåm dòch ra nhieàu thöù tieáng treân theá giôùi. VHVN ñaõ xaây döïng ñöôïc vò trí rieâng trong VH nhaân loaïi. III.Con ngöôøi Vieät Nam qua vaên hoïc 1.Con ngöôøi VN trong quan heä vôùi theá giôùi töïnhieân -Hình thaønh tình yeâu thieân nhieân. Töø tình yeâu thieân nhieân hình thaønh caùc hình töôïng ngheä thuaät. -Hình töôïng thieân nhieân mang neùt ñaëc saéc rieângcuûa moãi vuøng, gaén vôùi lí töông ñaïo ñöùc, thaåm mó, theå hieän tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc, yeâu cuoäc soáng ñaëc bieät laø tình yeâu löùa ñoâi. 2.Con ngöôøi VN trong quan heä quoác gia, daân toäc Con ngöôøi VN sôùm coù y ùthöùc xaây duïng quoác gia daân toäc cuûa mình. CN yeâu nöôùc laø noäi dung tieâu bieåu, moät giaù trò quan troïng cuûa VHVN. 3.Con ngöôøi VN trong quan heä xaõ hoäi Trong XH coù giai caáp ñoái khaùng, VH ñaõ leân tieáng toá caùo caùc theá löïc chuyeân quyeàn baïo ngöôïc vaø theå hieän söï caûm thoâng chia seõ vôùi ngöôøi bò aùp böùc ñau khoâ’-chuû nghóa nhaân ñaïo vaø chuû nghóa hieän thöïc ñöôïc hình thaønh. 2 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 nhóm, mỗi nhóm 4hs là của từng nhóm mà đã thảo luận lần 1 với nội dung sau: ?Trình bày con người Việt Nam được thể hiện cụ thể như thế nào trong văn học? -GV cho đại diện các nhóm trình bày, nhận xét, so sánh.(10p) - Chốt kiến thức trên bảng phụ, học sinh tự ghi nhớ (5p) Hoạt động 3: Hướng dẫn học bài (10p) ?Caùc boä phaän hôïp thaønh VHVN - Bài tập 3 - Soaïn: Hoaït ñoäng giao tieáp baèng ngoân ngöõ lưu ý Hoạt động giao tiếp: Quá trình và các nhân tố. Hoµng §×nh Thanh 4.Con ngöôøi VN vaø yù thöùc veà baûn thaân VHVN xaây duïng moät ñaïo lí laøm ngöôøi vôùi nhieàu phaåm chaát toát ñeïp: nhaân aùi, thuyû chung, vò tha, ñöùc hi sinh vì chính nghóa, ñeà cao quyeàn soáng cuûa con ngöôøi.  Ghi nhôù: SGK Rút kinh nghiệm .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................  3 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Tieát 3: Tieáng vieät A.Muïc tieâu baøi hoïc: Giuùp hoïc sinh: 1. Kiến thức: Naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn veà hoaït ñoäng giao tieáp baèng ngoân ngöõ veà caùc nhaân toá giao tieáp vaø hai quaù trình trong hoaït ñoäng giao tieáp. 2. Kĩ năng: Bieát xaùc ñònh caùc nhaân toá giao tieáp trong HÑGT, naâng cao naêng löïc giao tieáp khi noùi, khi vieát vaø naêng löïc lónh hoäi khi giao tieáp. 3.Thái độ:Coù thaùi ñoä vaø haønh vi phuø hôïp trong hoaït ñoäng giao tieáp baèng ngoân ngöõ. B.Tieán trình daïy hoïc Hoạt động 1: Khởi động (2p) * Ổn định: 10A 10A: * Bài mới: Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Yeâu caàu caàn ñaït Hoạt động 2: Tìm hiểu mục I * Tìm hiểu khái niệm: 20p - Goïi HS ñoïc chính xaùc VB1 vaø nhaéc caû lôùp theo doõi chuù yù veà ngöõ ñieäu, gioïng noùi cuûa nhaân vaät, kieåu caâu söû duïng, khí theá… - Đồ dùng: SGK, giấy nháp, bảng phụ. - GV cho hs thảo luận nhóm 4 hs với gợi ý SGK: a,b,c,d,e. KL: Qua VB1 ta ruùt ra keát luaän gì trong HÑGT? - Nhận xét, bổ sung ý kiến, chốt kiến thức (ý 1- ghi nhớ) a.Nhaân vaät giao tieáp: vua-caùc boâ laõo. Vua laø ngöôøi laõnh ñaïo toái cao cuûa ñaát nöôùc. Caùc boâ laõo ñaïi dieän cho caùc taàng lôùp nhaân daân. Caùc nhaân vaät giao tieáp coù vò theá giao tieáp khaùc nhau neân ngoân ngöõ giao tieáp khaùc nhau. b.Ngöôøi noùi( vieát)taïo vaên baûn nhaèm bieåu ñaït noäi dung tö töôûng, tình caûm cuûa mình thì ngöôøi nghe (ñoïc) tieán haønh haønh ñoäng nghe (ñoïc) ñeå giaûi maõ, lónh hoäi noäi dung. Ngöôøi noùi-nghe coù theå ñoåi vai cho nhau taïo hai quaù trình: taïo laäp vaên baûn vaø lónh hoäi vaên baûn. c.HÑGT dieãn ra ôû ñieän Dieân Hoàng. Luùc naøy ñaát nöôùc ñang bò ngoaïi xaâm ñe doaï. d.Noäi dung: Thaûo luaän veà tình hình ñaát nöôùc, baøn baïc saùch löôïc ñoái phoù “Ñaùnh” laø saùch löôïc duy nhaát. e.Cuoäc giao tieáp ñaõ ñi ñeán thoáng nhaát veà haønh ñoäng nghóa laø ñaït ñöôïc muïc ñích. Tìm hiểu Các nhân tố hoạt động giao tiếp (15p) - Đồ dùng: SGK, giấy nháp, bảng phụ. - Thảo luận nhóm 2hs, nhận xét, chốt. ? Qua baøi “toång quan VHVN” haõy cho bieát: a.b,s,d,e - SGK 4 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh a.Nhaân vaät giao tieáp -Taùc giaû(SGK) ngöôøi vieát: löùa tuoåi, voán soáng, trính ñoä hieåu bieát cao, coù ngheà nghieäp. - HS lôùp 10(ngöôøi ñoïc): treû tuoåi, voán soáng, trình ñoä hieåu bieát thaáp. b. Hoaøn caûnh: neàn giaùo duïc quoác daân, trong nhaø tröôøng. c. Noäi dung: thuoäc lónh vöïc vaên hoïc, ñeà taøi”toång quan VHVN”, coù 3 vaán ñeà cô baûn. d. Muïc ñích -Ngöôøi soaïn: muoán cung caáp tri thöùc cho ngöôøi ñoïc. -Ngöôøi hoïc: nhôø ñoù hieåu ñöôïc kieán thöùc cô baûn cuûa VHVN. e.Phöông tieän: söû duïng ngoân ngöõ vaên baûn khoa hoïc, coù boá cuïc roõ raøng, ñeà muïc coù heä thoáng, lí leõ daãn chöùng tieâu bieåu. - GV cho HS ñoïc to vaø roõ phaàn ghi nhôù. Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện tập (8p) - GV höôùng daãn HS laøm baøi taäp +HS trao ñoåi theo nhoùm. +GV duøng baûng phuï. Hoạt động 4: Hướng dẫn học bài ở nhà -GV cho HS laøm baøi taäp ñeå cuûng coá kieán thöùc. -Laøm caùc baøi taäp coøn laïi. -Soaïn: Khaùi quaùt VHDG VN. I.Theá naøo laø hoaït ñoäng giao tieáp baèng ngoân ngöõ *Ngữ liệu: Văn bản - SGK 1.Khái niệm: (ý 1- ghi nhớ) 2. Nhân tố của quá trình hoạt động giao tiếp a.Nhaân vaät giao tieáp:người viết/đọc - Người nghe/nói b. Hoaøn caûnh: Địa điểm, không gian, thời gian... c. Noäi dung: Đề tài của sự việc. d. Muïc ñích: Khác nhau e.Phöông tieän và cách thức giao tiếp: ngoân ngöõ * Ghi nhôù : SGK 5 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh II.Luyeän taäp Phaân tích caùc nhaân toá giao tieáp trong hoaït ñoäng giao tieáp mua baùn giuõa ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn ôû chôï. -NVGT: ngöôøi mua-ngöôøi baùn . -Hoaøn caûnh: ôû chôï , luùc chôï ñang hoïp. -Noäi dung: trao ñoåi thoaû thuaän veà maët haøng, chuûng loaò, soá löôïng, giaù caû. -Muïc ñích:ngöôøi mua mua ñöôïc haøng. Ngöôøi baùn baùn ñöôïc haøng. Rút kinh nghiệm ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .........  6 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Tieát 4: Vaên hoïc A.Muïc tieâu baøi hoïc: Giuùp hoïc sinh: 7 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh 1. Kiến thức: - Hieåu vaø nhôù ñöôïc nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa VHDG( muïc tieâu cô baûn nhaát cuûa baøi hoïc). Hieåu ñöôïc nhöõng giaù trò to lôùn cuûa VHDG. Ñaây laø cô sô ûñeå HS coù thaùi ñoä traân troïng ñoái vôùi di saûn vaên hoaù tinh thaàn cuûa daân toäc töø ñoù hoïc VHDG toát hôn. Naém ñöôïc khaùi nieäm veà caùc theå loaïi cuûa VHDG VN. Muïc tieâu ñaët ra laø HS co ùtheå nhôù vaø keå teân caùc theå loaïi, bieát sô boä phaân bieät theå loaïi. 2. Kĩ năng: Tổng hợp, đọc hiểu sáng tạo 3. Giáo dục: Boài döôõng loøng töï haøo veà truyeàn thoáng vaên hoaù cuûa daân toäc qua di saûn vaên hoïc ñöôïc hoïc. Töø ñoù coù loøng say meâ vôùi VHVN. B. Tieán trình daïy hoïc * Hoạt động 1: Khởi động (5p) * Ổn định: 10A * Kieåm tra đầu giờ: - VHDG bao goàm maáy boä phaän lôùn? - VHDG laø gì? Caùc theå loïai chuû yeáu ? ñaëc tröng cuûa VHDG? * Bài mới: Hoaït ñoäng cuûa GV, HS Yeâu caàu caàn ñaït - VHDG laø gì? I. Vaên hoïc daân gian laø gì? VHDG laø nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät ngoân töø truyeàn mieäng, saûn phaåm cuûa quaù trình saùng taùc taäp theå nhaèm muïc ñích phuïc vuï tröïc tieáp cho caùc sinh hoaït khaùc nhau trong ñôøi soáng coäng ñoàng. II. Ñaëc tröng cô baûn cuûa VHDG Hoạt động 2: Tìm hiểu Mục I (15p) 1.VHDG laø nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät ngoân töø (tính - Đồ dùng: SGK, bảng phụ, giấy nháp. - Thảo luận nhóm 4 hs: truyeàn mieäng). ?Biểu hiện tính truyền miệng, tính tập - VHDG laø nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät ngoân töø (coù hình thể của văn học dân gian? aûnh caûm xuùc). - Đại diện các nhóm trình bày, nhận xét, - VHDG toàn taïi vaø phaùt trieån nhôø truyeàn mieäng: đánh giá, chốt kiến thức trên bảng phụ. +Truyeàn mieäng laø söï ghi nhôù theo kieåu nhaäp taâm vaø phoå bieán baèng lôøi noùi hoaëc baèng trình dieãn thöôøng ñöôïc saùng taïo theâm. +Truyeàn mieäng theo khoâng gian: laø söï di chuyeån taùc phaåm töø nôi naøy sang nôi khaùc. +Truyeàn mieäng theo thôøi gian: laø söï baûo löu taùc phaåm töø ñôøi naøy sang ñôøi khaùc. 2.VHDG laø saûn phaåm cuûa quaù trình saùng taùc taäp theå(tính taäp theå). - Khaùc vôùi vaên hoïc vieát VHDG laø keát quaû cuûa quaù trình saùng taùc taäp theå. Coù nghóa laø: caù nhaân khôûi xöôùng, taäp theå höôûng öùng tham gia truyeàn mieäng trong daân gian. Trong quaù trình tuyeàn mieäng moïi ngöôøi ñeàu coù quyeàn boå sung, söûa chöõa saùng taùc daân gian. Hoạt động 3: Tìm hiểu Mục II (10p) - VHDG gaén boù vaø phuïc vuï tröïc tieáp cho caùc sinh hoaït - GV tổ chức trò chơi: Thi kể nhanh các khaùc nhau trong ñôøi soáng coäng ñoàng. 8 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh thể loại VHDG III. Heä thoáng theå loaïi cuûa VHDG: Luật chơi: Ai nói trùng hoặc không 12 theå loaïi( SGK). đúng loại khỏi cuộc chơi. - GV khuyến khích hs kể tốt. Hoạt động 4: Tìm hiểu Mục III (10p) IV. Nhöõng giaù trò cô baûn cuûa VHDG - Đồ dùng: SGK, bảng phụ, giấy nháp. 1. Laø kho tri thöùc voâ cuøng phong phuù veà ñôøi soáng caùc - Thảo luận nhóm 2 hs: daân toäc. ?Taïi sao VHDG laø kho tri thöùc? 2. Coù giaù trò giaùo duïc saâu saéc veà ñaïo lí laøm ngöôøi, goùp ?Tính giaùo duïc cuûa VHDG ñöôïc theå phaàn hình thaønh nhöõng phaåm chaát toát ñeïp nhö: tình hieän nhö theá naøo? ?VHDG coù giaù trò thaåm mó nhö theá yeâu queâ höông, tinh thaàn baát khuaát, ñöùc kieân trung , naøo? Nhaø thô hoïc ñöôïc gì ôû ca dao? tính vò tha, caàn kieäm, oùc thöïc tieãn. Nhaø vaên hoïc ñöôïc gì ôû truyeän coå tích? 3. Coù giaù trò thaåm mó to lôùn goùp phaàn quan troïng taïo - Đại diện các nhóm trình bày, nhận xét, neân baûn saéc rieâng cho neàn vaên hoïc daân toäc. đánh giá, chốt kiến thức trong SGK.  Ghi nhôù: SGK - Goïi HS ñoïc to vaø roõ phaàn GN. Hoạt động 5:Cuûng coá, hướng dẫn học bài (5p) ? Ñaëc tröng cô baûn cuûa VHDG. ? Các giá trị của VHDG? Rút kinh nghiệm .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................  Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Tieát 5: Tieáng Vieät (Tieáp theo) A.Muïc tieâu baøi hoïc 9 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh 1. Kiến thức: Củng cố kieán thöùc cô baûn veà hoaït ñoäng giao tieáp baèng ngoân ngöõ veà caùc nhaân toá giao tieáp vaø hai quaù trình trong hoaït ñoäng giao tieáp. 2. Kĩ năng: Bieát xaùc ñònh caùc nhaân toá giao tieáp trong HÑGT, naâng cao naêng löïc giao tieáp khi noùi, khi vieát vaø naêng löïc lónh hoäi khi giao tieáp qua các bài tập. 3.Thái độ:Coù thaùi ñoä vaø haønh vi phuø hôïp trong hoaït ñoäng giao tieáp baèng ngoân ngöõ. B.Tieán trình daïy hoïc Hoaït ñoäng cuûa GV, HS Yeâu caàu caàn ñaït Caùch thöùc tieán haønh chung Phaàn naøy chæ tieán haønh luyeän taäp thoâng qua caùc baøi taäp. Vì vaäy GV laàn löôït cho HS töï laøm baøi taäp, sau ñoù HS töï trình baøy lôøi giaûi cuûa mình. Moãi baøi taäp GV goïi HS trình baøy lôøi giaûi; HS khaùc phaùt bieåu boå sung, ñieàu chænh hay söûa chöõa. Sau moãi baøi taäp, GV söûa chöõa theo caâu hoûi SGK. - Đồ dùng: SGK, giấy nháp - Thảo luận 5 nhóm hs làm 5 bài tập, HS treo bảng nhóm mình. -HS tự nhận xét kết quả của các nhóm. - Thống nhất trong nhóm nhận xét trước lớp từng bài tập. GV nhận xét và chốt trên bảng phụ. II. Luyeän taäp 1. Phaân tích caùc nhaân toá giao tieáp theå hieän trong caâu ca dao. a. NVGT: ngöôøi nam nöõ treû tuoåi(anh , naøng). b. Hoaøn caûnh: vaøo ñeâm traêng saùng vaø thanh vaéng- thôøi gian thích hôïp ñeå boäc baïch tình caûm yeâu ñöông. c. Nhaân vaät “anh” noùi veà söï vieäc “ tre non ñuû laù” vaø ñaët ra vaán ñeà “neân chaêng” tính ñeán chuyeän “ ñan saøng”. haøm yù: chuyeän keát duyeân cuûa hai ngöôøi. d. Caùch noùi phuø hôïp, mang maøu saéc phong caùch vaên chöông vöøa coù hình aûnh, vöøa ñaäm saéc thaùi tình caûm, vöøa deã ñi vaøo tình caûm con ngöôøi. 2.Ñoïc ñoaïn vaên vaø traû lôøi caâu hoûi a. NVGT: A Coå vaø ngöôøi oâng thöïc hieän caùc haønh ñoäng noùi cuï theå laø: - Chaøo( chaùu chaøo oâng aï) - Chaøo ñaùp( A Coå haû?) (1) - Khen( lôùn töôùng roài nhæ) (2) - Hoûi( boá… khoâng?) (3) - Ñaùp lôøi( thöa… aï) b.Caâu (3) nhaèm muïc ñích hoûi neân A Coå traû lôøi. Caâu (1) (2): A Coå khoâng caàn traû lôøi. c. Boäc loä thaùi ñoä kính meán cuûa A Coå ñoái vôùi oâng vaø thaùi ñoä yeâu quí trìu meán cuûa oâng ñoái vôùi chaùu. 3.Ñoïc baøi thô “ Baùnh troâi nöôùc “ vaø traû lôøi caâu hoûi: a. Thoâng qua hình töôïng “baùnh troâi nöôùc” taùc giaû muoán boäc baïch vôùi moïi ngöôøi veà thaân phaän chìm noåi cuûa ngöôøi phuï nöõ noùi chung vaø tg noùi rieâng, ñoàng thôøi khaúng ñònh phaåm chaát trong saùng cuûa phuï nöõ vaø baûn thaân. b. Caên cöù vaøo caùc phöông tieän ngoân ngöõ nhö: traéng, troøn(veû ñeïp), thaønh ngöõ baûy noåi ba chìm(noùi veà söï chìm noåi), taám loøng son( phaåm chaát beân trong). Ñoàng thôøi lieân heä cuoäc ñôøi taùc giaûngöôøi phuï nöõ taøi hoa nhöng laän ñaän tình duyeân ñeå hieåu vaø caûm nhaän baøi thô. 4. Vieát moät thoâng baùo ngaén 5. Phaân tích NVGT trong böùc thö cuûa Baùc 10 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoạt động 3: Cuûng coá Qua 5 baøi taäp em ruùt ra nhöõng gì khi thöïc hieän giao tieáp ? Hoµng §×nh Thanh a. NVGT: BH – HS toaøn quoác. b. Hoaøn caûnh: ÑN vöøa giaønh ñoäc laäp, HS baét ñaàu ñöôïc nhaän 1 neàn giaùo duïc hoaøn toaøn VN thö coù khaúng ñònh veà quyeàn lôïi vaø nhieäm vuï cuûa HS. c. Noäi dung: thö noùi ñeán nieàm vui cuûa HS, nhieäm vuï, traùch nhieäm ñoái vôùi ñaát nöôùc. Cuoái thö laø lôøi chuùc. d.Muïc ñích: Chuùc möøng, xaùc ñònh nhieäm vuï naëng neà nhöng veû vang cuûa HS. e. Chaân tình, gaàn guõi, nghieâm tuùc xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa HS. Rút kinh nghiệm .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................  Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Tieát 6: Tieáng Vieät A.Muïc tieâu baøi hoïc: Giuùp hoïc sinh: 11 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh 1. Coù ñöôïc nhöõng kieán thöùc thieát yeáu veà vaên baûn, ñaëc ñieåm cuûa vaên baûn vaø kieán thöùc khaùi quaùt veà caùc loaïi vaên baûn xeùt theo phaåm chaát chöùc naêng ngoân ngöõ. 2. Kĩ năng:-Naâng cao kó naêng thöïc haønh phaân tích vaø taïo laäp vaên baûn trong giao tieáp. B.Tieán trình daïy hoïc Hoạt động 1:Khởi động(5p) - Oån ñònh lôùp. - Kieåm tra ?Moãi hoaït ñoäng giao tieáp goàm maáy quaù trình? Keå teân? ? Nhöõng NTGT thöôùng coù trong HÑGT? Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV, HS Yeâu caàu caàn ñaït Hoạt động 2: Hiểu mục I và mục II I.Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm (35p)  Ñoïc vaên baûn vaø traû lôøi caâu hoûi: - Đô dùng:S gk 1.Caùc hoaït ñoäng giao tieáp: - GV löu yù cho HS caùc teân goïi khaùc - VB 1:Neâu leân 1 kinh nghieäm soáng- goàm 1 caâu. nhau cuûa vaên baûn(ngoân baûn, dieãn - VB 2: Lôøi than thaân cuûa coâ gaùi- goàm 4 caâu. ngoân) - VB 3: Lôøi keâu goïi cuûa chuû tòch nöôùc vaø toaøn theå ñoàng baøo- Goïi HS ñoïc chính xaùc 3 vaên baûn: goàm 15 caâu. - Hs thảo luận nhóm 6 hs với các câu 2.Vaán ñeà ñöôïc ñeà caäp trong caùc vaên baûn: hỏi sau: - VB 1: Ñaët vaán ñeà vaø giaûi quyeát vaán ñeà roõ raøng. 1. Moãi VB treân ñöôïc taïo ra trong loaïi - Vaên baûn 2, 3:Caùc caâu coù quan heä nhaát quaùn vaø cuøng theå hoaït ñoäng naøo? Ñeå ñaùp öùng nhu caàu hieän moät chuû ñeà, lieân keát vôùi nhau moät caùch chaët cheõ. gì? Soá caâu ôû moãi VB nhö theá naøo? 3.Veà boá cuïc: 2.Moãi VB ñeà caäp ñeán vaán ñeà gì? Vaán - VB 3: Coù 3 phaàn: Môû ñaàu, TB, KB ñeà ñoù coù ñöôïc trieån khai nhaát quaùn - Phaàn môû ñaàu vaø keát thuùc coù hình thöùc rieâng. trong töøng VB khoâng? 4.Muïc ñích 3. Keát caáu VB 3: coù daáu hieäu môû ñaàu II.Ghi nhôù: SGK vaø keát thuùc nhö theá naøo? 4. Moãi VB treân ñöôïc taïo ra nhaèm muïc ñích gì? Töø noäi dung traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa HS. GV khaùi quaùt laïi töøng vaán ñeà vaø neâu leân töøng ñaëc ñieåm cuï theå cuûa VB. III.Caùc loaïi vaên baûn - Vaán ñeà ñöôïc ñeà caäp trong moãi VB?  Traû lôøi caâu hoûi 1. So saùnh vaên baûn (1),(2),(3) - Töø ngöõ ñöôïc söû duïng? _Vaán ñeà döôïc ñeà caäp: +VB1: Kinh nghieäm soáng. +VB2: Thaân phaän ngöôøi phuï nöõ trong xaõ hoäi cuõ. - Caùch thöùc theå hieän noäi dung? +VB3: Moät vaán ñeà chính trò. - Töø ngöõ: +VB1: Töø ngöõ thoâng thöôøng. - Keát luaän? +VB3: Chính trò xaõ hoäi. - Caùch thöùc theå hieän noäi dung: +VB1,2: Hình aûnh cuï theå, coù tính hình töôïng. HS ñoïc caâu hoûi: +VB3: Lí leõ, laäp luaän. a. Phaïm vi söû duïng cuûa moãi loaïi VB? 12 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 b. Muïc ñích giao tieáp cô baûn cuûa moãi loaïi VB? c.Lôùp töø ngöõ rieâng söû duïng trong moãi loaïi VB? Caùch keát caáu vaø trình baøy ôû moãi loaïi VB? - Töø vieäc traû lôøi caâu hoûi GV: +Phaân bieät caùc loaïi VB. +Goïi HS ñoïc to roõ phaàn ghi nhô.ù Hoạt động 4: Cuûng cố và hướng dẫn học bài(5p) ?Qua caùc loaïi VB ta ruùt ra keát luaän nhö theá naøo veà ñaëc ñieåm cuûa VB ? - Cách làm bài văn phát biểu cảm nghĩ Hoµng §×nh Thanh - Nhaän ñònh: +VB1,2: Phong caùch ngoân ngöõ ngheä thuaät. +VB3: Phong caùch ngoân ngöõ chính luaän. 2.So saùnh vaên baûn(2),(3) côùi caùc vaên baûn khaùc a. Phaïm vi söû duïng: - VB2: Giao tieáp coù tính ngheä thuaät. - VB2: Chính trò. - SGK: Giao tieáp khoa hoïc. - Ñôn töø: Haønh chính. b.Muïc ñích giao tieáp: - VB2: Boäc loä caûm xuùc. - VB3: Keâu goïi toaøn daân khaùng chieán. - SGK: Truyeàn thuï kieán thöùc khoa hoïc. - Ñôn töø: Trình baøy yù kieán nguyeän voïng. c.Töø ngöõ , keát caáu - VB2: Töø ngöõ thoâng thöôøng, giaøu hình aûnh keát caáu cuûa ca dao. - VB3: Töø ngöõ chính trò- coù 3 phaàn. - SGK: Töø ngöõ khoa hoïc, keát caáu maïch laïc chaët cheõ. - Ñôn: Töø ngöõ haønh chính, coù maãu hoaëc in saún.  Ghi nhôù: SGK Rút kinh nghiệm .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................  Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Tiết 1 - Bám sát: Laøm vaên 13 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh A.Muïc tieâu baøi hoïc: Giuùp HS: - Cuûng coá nhöõng kieán thöùc vaø kó naêng laøm vaên ñaëc bieät laø veà vaên bieåu caûm vaø vaên nghò luaän. - Vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñoù ñeå vieát moät baøi vaên nhaèm boäc loä caûm nghó cuûa baûn thaân veà moät söï vaät, söï vieäc, hieän töôïng gaàn guõi trong thöïc teá hoaëc veà moät tp vh quen thuoäc. - Thaáy roõ hôn nöõa trình ñoä laøm vaên cuûa baûn thaân. Töø ñoù ruùt ra nhöõng kinh nghieäm caàn thieát ñeå laøm nhöõng baøi laøm vaên sau toát hôn. B.Tieán trình daïy hoïc Hoạt động 1:Khởi động(5p) - Oån ñònh lôùp. - Kieåm tra :Khi viết bài văn nghị luận phát biểu cảm nghĩ em cần thực hiện những công việc nào? Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV, HS Yeâu caàu caàn ñaït Hoạt động 2: Hướng dẫn cách tìm  Ñeà: Anh (chò) haõy ghi laïi nhöõng caûm nghó chaân thöïc cuûa hiểu đề và cách trình bày bài văn mình veà nhöõng ngaøy ñaàu tieân böôùc vaøo tröôøng THPT (lôùp - GV vieát ñeà treân baûng. 10). - Goïi HS ñoïc to vaø roõ ñeà baøi, xaùc Yeâu caàu: Baøi vieát phaûi ñaûm baûo caùc noäidung sau: ñònh yeâu caàu baøi vieát. 1.Noäi dung - Ñaây laø kieåu baøi boäc loä caûm xuùc vaø suy nghó veà moät vieäc ( nhöõng ngaøy ñaàu tieân böôùc chaân vaøo lôùp 10). - GV ñònh höôùng cho HS phaïm vi vaø - Caûm xuùc vaø suy nghó phaûi phuø hôïp vôùi ñeà baøi, chaân thaønh khoâng caùch thöùc tìm nguoàn tö lieäu cho baøi khuoân saùo, khoâng giaû taïo, ñöôïc boäc loä roõ raøng tinh teá. vieát. 2.Hình thöùc Hoạt động 3.Cuûng coá - Daën doø: - Boá cuïc: Xaùc ñònh boá cuïc sao cho nhöõng caûm xuùc vaø suy nghó ñöôïc noåi - Ñoïc theâm caùc vaên baûn trong SGK: baät. +Cha thaân yeâu nhaát cuûa con. + Môû baøi: Giôùi thieäu ñöôïc ñeà taøi vaø gaây höùng thuù cho ngöôøi ñoïc. +Laáp laùnh hoàn ta maën gioù khôi +Thaân baøi: Phaûi laàn löôït trình baøy nhöõng caûm nghó theo moät trình töï - Soaïn: Chieán thaéng Mtao hôïp lí. Mxaây( Trích Ñaêm saên- Söû thi Taây +Keát baøi: Phaûi thaâu toùm ñöôïc tinh thaàn vaø noäi dung cô baûn cuûa baøi Nguyeân). laøm, ñoàng thôøi löu ñöôïc caûm xuùc suy nghó nôi ngöôøi ñoïc. - Chuù yù traùnh maéc loãi chính taû, töø ngöõ, ngöõ phaùp… söû duïng caùc pheùp tu töø hôïp lí saùng taïo ñeå caâu vaên theâm söùc gôïi caûm. Rút kinh nghiệm ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Tiết 7: Laøm vaên A.Muïc tieâu baøi hoïc: Giuùp HS: - Cuûng coá nhöõng kieán thöùc vaø kó naêng laøm vaên ñaëc bieät laø veà vaên bieåu caûm vaø vaên nghò luaän. 14 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh - Vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñoù ñeå vieát moät baøi vaên nhaèm boäc loä caûm nghó cuûa baûn thaân veà moät söï vaät, söï vieäc, hieän töôïng gaàn guõi trong thöïc teá hoaëc veà moät tp vh quen thuoäc. - Thaáy roõ hôn nöõa trình ñoä laøm vaên cuûa baûn thaân. Töø ñoù ruùt ra nhöõng kinh nghieäm caàn thieát ñeå laøm nhöõng baøi laøm vaên sau toát hôn. B.Tieán trình daïy hoïc Hoaït ñoäng cuûa GV, HS  Ñeà: Anh (chò) haõy ghi laïi nhöõng caûm nghó chaân thöïc cuûa mình veà nhöõng ngaøy ñaàu tieân böôùc vaøo tröôøng THPT (lôùp 10). Yeâu caàu caàn ñaït   Hoạt động 1: Khởi động 1. Oån ñònh lôùp 2.Baøi môùi Hoạt động 2: Viết bài - GV vieát ñeà treân baûng. - HS làm bài - GV bao quaùt lôùp trong khi HS laøm baøi. Hoạt động 3: Thu bài - GV thu baøi Hoạt động 4.Daën doø: - Soaïn: Chieán thaéng Mtao Mxaây( Trích Ñaêm saên- Söû thi Taây Nguyeân). Rút kinh nghiệm ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ........................  Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: 15 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh Tieát 8, 9: Ñoïc vaên ( Trích Ñaêm Saên – Söû thi Taây Nguyeân) A.Muïc tieâu baøi hoïcGiuùp HS: 1. Kiến thức: Naém ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa söû thi anh huøng trong vieäc xaây döïng kieåu” nhaân vaät anh huøng söû thi” veà ngheä thuaät mieâu taû vaø söû duïng ngoân töø. 2. Kĩ năng: Bieát caùch phaân tích moät vaên baûn söû thi anh huøng ñeå thaáy ñöôïc giaù trò cuûa söû thi veà noäi dung vaø ngheä thuaät. Ñaëc bieät laø caùch söû thi möôïn vieäc moâ taû chieán tranh ñeå khaúng ñònh lí töôûng veà cuoäc soáng hoaø hôïp haïnh phuùc. 3.Thái độ: Nhaän thöùc ñöôïc leõ soáng cao ñeïp cuûa moãi caù nhaân laø hi sinh, phaán ñaáu vì danh döï vaø haïnh phuùc yeân vui cuûa caû coäng ñoàng. B.Tieán trình daïy hoïc Hoạt động 1: Khởi động (3p) +tiêt 2(5p) - Oån ñònh lôùp: 10A3 10A5: 10A6: - Kiểm tra đầu giờ: ?Trình baøy nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa VHDG? ?VHDG coù nhöõng theå loaïi naøo? Keå teân? Daãn chöùng? -Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV, HS Yeâu caàu caàn ñaït I. Tìm hiểu chung 1.Caùc loaïi söû thi: 2 loaïi - Söû thi thaàn thoaïi: SGK trang 30 - Söû thi anh huøng: SGK trang 30 2.Söû thi Ñaêm Saên a.Toùm taét ñoaïn trích: SGK b. Ñoaïn trích: - Vò trí ñoaïn trích: Naèm ôû phaàn giöõa taùc phaåm III. Đọc văn bản 1. Đọc, giải thích từ 2. Ñaïi yù: Mieâu taû cuoäc ñoï söùc giuõa Ñaêm Saên vaø thuø ñòch Mtao Mxaây. Cuoái cuøng Ñaêm Saên ñaõ thaéng, ñoàng thôøi ñoaïn trích theå hieän loøng töï haøo cuûa daân laøng veà ngöôøi anh huøng cuûa mình. II. Ñoïc – hieåu vaên baûn 1. Cuoäc ñoï söùc vaø giaønh chieán thaéng cuûa Ñaêm Saên *Ñaêm Saên *Mtao Mxaây 16 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 - Khieâu chieán quyeát lieät. - Hieäp 1: Vaãn giöõ thaùi ñoä bình tænh, thaûn nhieân baõn lónh. - Hieäp 2: + Muùa khieân tröôùc. +ñöôïc mieáng traàu, maïnh haún leân. - Hieäp 3:Muùa raát ñeïp vaø duõng maõnh, ñuoåi theo Mtao Mxaây ñaâm truùng nhöng aùo khoâng thuûng  caàu cöùu thaàn linh. - Hieäp 4: Thaàn linh giuùp söùc, ñuoåi theo vaø gieát cheát keû thuø. Hoµng §×nh Thanh -Bôõn côït, run sôï ñaùp laïi. - Muùa khieân tröôùc keùm coõi nhöng vaãn noùi hueânh hoang. - Hoaûng hoát troán chaïy söùc, cheùm tröôïc Ñaêm Saên vaø caàu cöùu Hô Nhò quaêng cho mieáng traàu. - Vaãn tieáp tuïc troán chaïy. - Thaùo chaïy nhöng khoâng khoûi  van xin Ñaêm Saên nhöng cuoái cuøng cuõng bò gieát cheát. 2. 3. Ngheä thuaät mieâu taû song haønh 2 tuø tröôûng ñaõ laøm noåi baät söï hôn haún cuûa Ñaêm Saên so vôùi Mtao Mxaây caû veà taøi naêng, söùc löïc, phong ñoä, phaåm chaát 4. 2. Caûnh Ñaêm Saên vaø noâ leä ra veà sau chieán thaéng. 5. - Cuoäc ñoái thoaïi giöõa Ñaêm Saên vaø noâ leä: 6. + Soá laàn ñoái ñaùp: 3 laàn  Bieåu töôïng cho soá nhieàu neân söùc phaûn aùnh vöøa coâ ñoïng vöøa khaùi quaùt-cho thaáy loøng meán phuïc thaùi ñoä höôûng öùng tuyeät ñoái cuûa moïi ngöôøi daønh cho Ñaêm Saên, hoï ñeàu nhaát trí coi chaøng laø tuø tröôûng, laø anh huøng cuûa hoï  öôùc mô ñöôïc trôû thaønh taäp theå giaøu coù huøng maïnh. 7. +Moãi laàn ñoái ñaùp coù söï khaùc nhau  ñaëc ñieåm cuûa söû thi  khaúng ñònh loøng trung thaønh tuyeät ñoái cuûa moïi noâ leä ñoái vôùi Ñaêm Saên. 8. _ Caûnh Ñaêm Saên vaø noâ leä cuøng ra veà coù yù nghóa: söï thoáng nhaát cao ñoä giöõa quyeàn lôïi, khaùt voïng cuûa caù nhaân anh huøng vôùi quyeàn lôïi , khaùt voïng cuûa coäng ñoàng. Ñoàng thôøi theå hieän loøng yeâu meán, 17 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh khaâm phuïc cuûa toaøn theå coäng ñoàng ñoái vôùi caù nhaân anh huøng. Ñoù laø yù chí thoáng nhaát cuûa toaøn theå coäng ñoàng EÂ- Ñeâ. 9. 3.Caûnh aên möøng chieán thaéng vaø söï töï haøo veà ngöôøi anh huøng cuûa daân laøng. 10. - Caûnh aên möøng: theå hieän söï vui söôùng vaø söï giaøu coù, söï chaân thaønh hoaø hôïp. 11. - Hình aûnh Ñaêm Saên: coù söï lôùn lao caû veà hình theå, taàm voùc, laãn chieán coâng  Ñaêm Saên trôû thaønh trung taâm mieâu taû cuûa böùc tranh hoaønh traùng veà leã möøng chieán thaéng. 12.  Ñoaïn trích tuy keå veà chieán tranh maø loøng vaãn höôùng veà cuoäc soáng thònh vöôïng, no ñuû, giaøu coù, söï ñoaøn keát thoáng nhaát vaø söï lôùn maïnh cuûa coäng ñoàng. 13. IV. Tổng kết 14. 1. Nội dung 15. Ngheä thuaät. 16. _ Söû duïng nhieàu pheùp so saùnh: 17. + Loái so saùnh töông ñoàng, coù söû duïng töø so saùnh. 18. + Loái so saùnh taêng caáp baèng haøng loaït ngoân ngöõ so saùnh lieân tieáp( ñoaïn taû taøi muùa khieân, mieâu taû thaân hình löïc löôõng cuûa Ñaêm Saên…). 19. +Loái so saùnh töông phaûn( caûnh muùa khieân cuûa Ñaêm Saên vaø Mtao Mxaây). 20. +Loái so saùnh mieâu taû ñoøn baåy( mieâu taû taøi cuûa ñòch thuû tröôùc, taøi cuûa anh huøng sau). 21. - Caùc söï vaät hình aûnh ñem ra laøm chuaån trong so saùnh ñeàu laáy töø theá giôùi töï nhieân, vuõ truï  phoùng ñaïi ñeå ñeà cao ngöôøi anh huøng. Ñaây laø ngheä thuaät noåi baät cuûa söû thi.  Ghi nhôù: SGK.   Hoạt động 2: Hướng dẫn Tìm hiểu chung _Goïi HS ñoïc tieåu daãn: phát vấn (10p) 18 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh +Coù maáy loaïi söû thi? Keå teân? Tp tieâu bieåu ôû töøng theå loaïi? +Döïa vaøo SGK em haõy toùm taét thaät ngaén goïn söû thi Ñaêm Saên? + Trình baøy vò trí cuûa ñoaïn trích? Hoạt động 3: Hướng dẫn Đọc văn bản (10p) - Đọc một đoạn theo vai. ? Goïi HS toùm taét ñoaïn trích - Ñoaïn trích coù theå chia laøm maáy phaàn? yù chính töøng phaàn? - Ñaïi yù ñoaïn trích? Hoạt động 4: Hướng dẫn Đọc hiểu văn bản - GV cho HS ñoïc saùng taïo vaên baûn. - HS thảo luận nhóm 4 hs: (10p) - Em haõy toùm taét dieãn bieán traän ñaùnh ñeå so saùnh taøi naêng vaø phaåm chaát cuûa 2 tuø tröôûng? +Ñaêm Saên khieâu chieán vaø thaùi ñoä 2 beân nhö theá naøo? +Vaøo cuoäc chieán: *Hieäp 1:Thaùi ñoä cuûa 2 beân nhö theá naøo? *Hieäp 2,3 :ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo? *Hieäp 4: cuoäc ñoï chieán quyeát lieät nhö theá naøo? Keát thuùc ra sao? - Ngheä thuaät noåi baät trong ñoaïn trích naøy laø gì? Taùc duïng? - GV cho HS thống nhất trong nhóm và cùng với hs chốt lại kiến thức trên bảng phụ hs thảo luận.(10p) - GV noùi cho HS roõ: Mtao Mxaây thaát baïinhöng daân laøng khoâng lo sôï, hoang mang  hoaø nhaäp vaøo coäng ñoàng môùi töï nhieân. Hoạt động 5: Củng cố tiết 1 (2p) Tiªt 2: -Hs thảo luËn Caûnh Ñaêm Saên vaø noâ leä ra veà sau chieán thaéng: (10p) - Soá laàn ñoái giöõa Ñaêm Saên vaø noâ leä? YÙ 19 Giaùo aùn Ng÷ V¨n 10 Hoµng §×nh Thanh nghóa ? - Ñaëc ñieåm cuûa nhöõng laàn ñoái ñaùp aáy laø gì? - Caûnh Ñaêm Saên vaø noâ leä ra veà coù yù nghóa gì? -- GV cho HS thống nhất trong nhóm và cùng với hs chốt lại kiến thức trên bảng phụ hs thảo luận(10p) - GV cho HS tim hiêu phân 3 (10p) - Phát vấn: - Caûnh aên möøng ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo? Chi tieát theå hieän? (tröôøng ñoaïn daøi, caâu caûm thaùn, hoâ ngöõ, so saùnh truøng ñieäp, lieät keâ bieåu hieän vui möøng). - Vieäc mieâu taû caûnh aên möøng coù yù nghóa gì?( khoâng phaûi laø chieán tranh xaâm löôïc taøn phaù, cöôùp boùc, chieám giöõ maø laø chieán tranh mang tính thoáng nhaát coäng ñoàng) Hoạt động 5: Tổng kết(10p) - Cho hs tự tổng kết với gợi ý sau: - Ñoaïn trích ñaõ duøng nhöõng bieän phaùp ngheä thuaät naøo? Tìm chi tieát chöùng minh? - Qua ñoaïn trích em coù suy nghó gì veà ngöôøi anh huøng Ñaêm Saên? Vaø coù nhaän xeùt gì veà ngheä thuaät maø ñoaïn trích söû duïng? - GV höôùng hoïc sinh vaøo phaàn ghi nhôù. Goïi HS ñoïc to vaø roõ phaàn GN vaø giaûi thích theâm ñeå nhaán maïnh troïng taâm baøi hoïc. Hoạt dộng 6: Hướng dẫn học bài(5p) - Ñoaïn trích ñaõ mieâu taû cuoäc ñoï söùc vaø giaønh chieán thaéng cuûa Ñaêm Saên nhö theá naøo? - YÙ nghóa cuûa vieäc moïi ngöôøi cuøng Ñaêm Saên ra veà sau chieán thaéng? - Vieäc mieâu taû caûnh aên möøng chieán thaéng coù yù nhóa gì? - Soaïn : vaên baûn( tt). 20
- Xem thêm -