Tài liệu Giáo án ngữ văn 9 trọn bộ full

  • Số trang: 351 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 123 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần 1-Tieát :1,2 Ngaøy daïy: 20/8/2013 PHONG CAÙCH HOÀ CHÍ MINH (Leâ Anh Traø) 1. MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: -HS biết: Thể loại văn bản nhật dụng qua văn bản Phong cách Hồ Chí Minh. -HS hiểu: thaáy ñöôïc veû ñeïp trong phong caùch Hoà Chí Minh laø söï keát hôïp haøi hoøa giöõa truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi, giöõa daân toäc vaø nhaân loaïi, giaûn dò vaø thanh cao. 1.2. Kyõ naêng: - HS thực hiện được: Reøn luyeän kó naêng ñoïc troâi chaûy, dieãn caûm, tính trang troïng trong vaên baûn. -HS thực hiện thành thạo: Tích hợp với các văn bản đã học về Bác như: Đức tính giản dị của Bác Hồ. 1.3. Thaùi ñoä: - Tính cách: Giaùo duïc hoïc sinh loøng kính yeâu, töï haøo veà Baùc - Thói quen: Coù yù thöùc hoïc taäp, tu döôõng, reøn luyeän theo göông Baùc. Lồng ghép giáo dục tư tưởng học tập theo gương Bác. 2. NỘI DUNG HOC TẬP: - Vẻ đẹp trong phong cách của Bác Hồ là sự tiếp thu tinh hoa văn hoa văn hóa nhân loại. - Vẻ đẹp trong lối sống giản dị, thanh cao của Bác. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: tranh chaân dung CTHCM, baûng phuï. 3.2. Hoïc sinh: Đọc soạn bài; xem lại văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ. 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1OÅn ñònh toå chöùc và kiểm diện:………………… 4.2/ Kieåm tra miệng: - Khoâng. 4.3/ Tiến trình bài họci: G. giôùi thieäu baøi:Soáng chieán ñaáu ,lao ñoäng, hoïc taäp vaø reøn luyeän theo göông Baùc Hoà vó ñaïi” ñaõ vaø ñang laø moät khaåu hieäu keâu goïi,thuùc giuïc moãi ngöôøi chuùng ta trong cuoäc soáng haèng ngaøy.Thöïc chaát noäi dung cuaû khaåu hieäu laø ñoäng vieân moãi chuùng ta haõy noi theo taám göông saùng ngôøi cuûa Baùc hoïc theo PC soáng vaø laøm vieäc cuûa Baùc.Vaäy veû ñeïp vaên hoùa PCHCM laø gì. Ñoaïn trích döôùi ñaây seõ phaàn naøo traû lôøi cho caâu hoûi ñoù. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung baøi hoïc * Hoaït ñoäng 1: Mục tiêu: Tiết 2: -HS biết: Đọc diễn cảm và nắm được các chú thích. * Hoaït ñoäng 2: -HS hiểu: Khái quát về nội dung văn bản. Mục tiêu: - Saùch giaùo khoa trang 5. - HS biết: Sự kết hợp về lối sống giản - GV höôùng daãn H ñoïc: gioïng chaäm raõi bình tónh, khuùc dị và thanh cao của Bác Hồ. 1 trieát - GV ñoïc moät ñoaïn, goïi H ñoïc tieáp. - Giaùo vieân nhaän xeùt. - Döïa vaøo chuù thích em haõy neâu sô löôïc veà taùc giaû vaø taùc phaåm? H neâu G nhaän xeùt choát laïi, cho H xem chaân dung CTHCM -H tìm hieåu caùc töø khoù trong Sgk/7 G löu yù töø “ phong caùch” -Em cho bieát vaên baûn naøy thuoäc kieåu vaên baûn naøo? H: vaên baûn nhaät duïng * Hoaït ñoäng 2: Mục tiêu: -HS biết: Vốn tri thức văn hóa nhân loại của Bác Hồ qua quá trình ra đi tìm đường cứu nước và lối sống giản dị của Bác. -HS hiểu: Học tập làm theo tấm gương cần cù chịu khó của Bác. Thaûo luaän nhoùmù. Nhoùm 1,2,3 caâu 1 Nhoùm 4,5,6 caâu 2 GV treo baûng ghi caâu hoûi,H thaûo luaän GV goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy Nhoùm khaùc nhaän xeùt, GV nhaän xeùt choát 1. Voán tri thöùc vaên hoùa nhaân loaïi cuûa Chuû Tòch Hoà Chí Minh saâu roäng nhö theá naøo? + Hieåu bieát vaên hoùa ôû nhieàu nöôùc caû phöông Ñoâng laãn phöông Taây. + Noùi vaø vieát thoâng thaïo nhieàu thöù tieáng treân theá giôùi. - Vì sao Ngöôøi coù ñöôïc voán tri thöùc saâu roäng nhö theá? + Ñi nhieàu nôi, tieáp xuùc nhieàu nöôùc treân theá giôùi. + Hoïc hoûi, tìm hieåu neàn vaên hoùa caùc nöôùc treân theá giôùi. + Baùc tieáp thu coù choïn loïc tinh hoa vaên hoùa caùc nöôùc, giöõ laïi veû ñeïp truyeàn thoáng cuûa daân toäc. + Pheâ phaùn caùi xaáu, caùi tieâu cöïc. 2. Loái soáng raát bình dò, raát Vieät Nam, raát phöông Ñoâng cuûa Baùc ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo? + Nôi ôû: Ngoâi nhaø saøn nhoû, chæ coù vaøi phoøng laøm vieäc, phoøng hoïp vaø phoøng nguû. + Ñoà duøng raát ñôn sô, moäc maïc. + Trang phuïc heát söùc giaûn dò thoâ sô: Aùo baø ba, ñoâi deùp loáp. + Tö trang ít oûi: Chieác va li con, vaøi boä quaàn aùo, vaøi vaät laøm kæ nieäm. HS hiểu: Sự kết hợp đó tạo nên cái đẹp truyền thống nhưng rất mới, hiện đại. Thaûo luaän nhoùm 3 phuùt - Vì sao coù theå noùi loái soáng cuûa Baùc Hoà laø söï keát hôïp giöõa giaûn dò vaø thanh cao? - GV cho H trình baøy, H nhaän xeùt. GV nhaän xeùt vaø choát yù. + Loái soáng giaûn dò cuûa Baùc voâ cuøng thanh cao trong saïch. + Khoâng phaûi töï thaàn thaùnh hoùa cho khaùc ñôøi, khaùc ngöôøi, maø söï giaûn dò nhö voán coù cuûa moät con ngöôøi Vieät Nam. + Soáng coù vaên hoùa ñaõ trôû thaønh neáp: Caùi ñeïp laø söï giaûn dò, töï nhieân khoâng phaûi coá toû ra khaéc khoå cuûa con ngöôøi töï vui trong caûnh ngheøo khoù. -Em haõy tìm nhöõng caâu thô, baøi thô theå hieän loái soáng PC soáng cuûa Ngöôøi? Daãn chöùng: + Baøi “ Töùc caûnh Paéc Boù” + Anh daét em vaøo coõi Baùc xöa Ñöôøng xoaøi hoa traéng , naéng ñu ñöa Coù hoà nöôùc laëng soâi taêm caù Coù böôûi cam thôm, maùt boùng döøa. - Caùch soáng cuûa Baùc raát giaûn dò laøm cho taùc giaû nghó tôùi caùc vò hieàn trieát ngaøy xöa cuõng coù caùch soáng ôû queâ nhaø raát thuaàn ñöùc. Em haõy tìm daãn chöùng ñeå CM? H tìm yù Sgk vaø tìm dc thô traû lôøi G nhaän xeùt , phaân tích, bình : - Vôùi Nguyeãn Traõi: + Böõa aên daàu coù döa muoái AÙo maëc naøi chi gaám laø + Coân Sôn suoái chaûy rì raàm --------------------------------Tìm nôi boùng maùt ta leân ta naèm. -Vôùi N.B.Khieâm: Thu aên maêng truùc, ñoâng aên giaù Xuaân taém hoà sen, haï taém ao. + Caùch soáng cuûa Baùc nhö caùc vò hieàn trieát ngaøy xöa trong lòch söû: Nguyeãn Traõi, Nguyeãn Bænh Khieâm… Soáng vui vôùi thuù queâ ñaïm baïc maø thanh cao. - 2 + Aên uoáng ñaïm baïc: Caù kho, rau luoäc, döa gheùm, caø 4. Em haõy neâu vaøi neùt veà ngheä thuaät? muoái, chaùo hoa… - Töï söï GV cho H xem aûnh nhaø saøn - Nghò luaän  Baùc laø moät laõnh tuï cuûa moät nöôùc maø soáng raát bình dò, - Choïn loïc caùc chi tieát tieâu bieåu - Ñan xen thô vaên Nguyeãn Bænh raát Vieät Nam, trong saïch, thanh cao nhö caùc nhaø hieàn trieát Khieâm. ngaøy xöa. - Töø Haùn Vieät - Ngheä thuaät ñoái laäp. I/ Ñoïc -hieåu văn bản: - GV goïi hoïc sinh ñoïc ghi nhôù. 1. Ñoïc: * Hoaït ñoäng 3: - Ñoïc truyeän Veà loái soáng giaûn dò cuûa - Keå chuyeän Baùc Hoà - GV yeâu caàu H laáy vôû baøi taäp GV höôùng daãn H laøm. 2. Chuù thích: - H laøm baøi taäp, GV söûa. - Taùc giaû: - Taùc phaåm: - Chuù thích: II/.Phân tích vaên baûn: 1. Voán tri thöùc vaên hoùa nhaân loaïi cuûa Baùc Hoà: - Baùc Hoà coù voán tri thöùc vaên hoùa nhaân loaïi raát saâu roäng töø phöông Ñoâng ñeán phöông Taây. Ñoïc thoâng vieát thaïo nhieàu thöù tieáng treân theá giôùi. - Tieáp thu caùi hay, caùi deïp cuûa nhaân loaïi. - Pheâ phaùn caùi tieâu cöïc, haïn cheá. - Giöõ laïi truyeàn thoáng vaên hoùa cuûa daân toäc. 2. Loái soáng cuûa Baùc Hoà: 3 - Raát giaûn dò, ñôn sô töø nôùi aên choán ôû, caùch laøm vieäc, trang phuïc, aên uoáng. - Khoâng caàu kì, xa hoa, khoâng kieåu caùch. 3. Söï keát hôïp veà loái soáng cuûa Baùc Hoà: - ÔÛ Baùc coù söï keát hôïp giöõa giaûn dò vaø thanh cao, trong saïch, ñeïp ñeõ. - Caùi ñeïp gaén vôùi truyeàn thoáng, nhöng cuõng raát môùi, raát hieän ñaïi. 4 4. Caûm nhaän cuûa em veà nhöõng neùt ñeïp trong phong caùch Hoà Chí Minh: - Keå keát hôïp vôùi bình luaän. - Choïn löïa chi tieát tieâu bieåu. - Söï ñoái laäp: Vó nhaân >< giaûn dò. Bieát nhieàu >< choïn loïc laïi. * Keát luaän: Ghi nhôù sgk trang 8. III/ Luyeän taâp: 4.4/ Tổng kết: 1. Choïn töø ngöõ thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caâu vaên sau: Ñoù laø caùch soáng giaûn dò ñaïm baïc nhöng raát…cuûa Hoà Chí Minh. a. Khaùc ñôøi, hôn ngöôøi. b.Ña daïng, phong phuù. c. Thanh cao. d. Caàu kì, phöùc taïp. 2. Trong baøi vieát taùc giaû khoâng söû duïng bieän phaùp ngheä thuaät naøo? a. Keát hôïp giöõa keå, bình luaän vaø chöùng minh. b. Söû duïng pheùp ñoái laäp. c. So saùnh vaø söû duïng nhieàu töø Haùn Vieät. d. Söû duïng pheùp noùi quaù. 4.5/ Höôùng daãn hoïc tập: * Đối với tiết học này: -Hoïc thuoäc ghi nhôù, laøm baøi taäp trong VBT. *Đối với tiết học tiếp theo: - Chuaån bò baøi môùi Ñaáu tranh cho moät theá giôùi hoøa bình. +Ñoïc vaên baûn +Tìm luaän ñieåm vaø heä thoáng luaän cöù + Phaân tích luaän cöù 5. Phụ lục: Tài liệu tham khảo: Những câu chuyện kể về Bác Hồ. Tuần 1-Tieát : 3 Ngaøy daïy:21/8/2013 5 CAÙC PHÖÔNG CHAÂM HOÄI THOAÏI 1. MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS biết ñöôïc noäi dung phöông chaâm veà löôïng, veà chaát. Bieát vaän nhöõng phöông chaâm naøy trong giao tieáp. - HS hiểu và vận dụng những phương châm này trong giao tiếp. 1.2. Kyõ naêng: - HS thực hiện được: Reøn luyeän kó naêng giao tieáp ñuùng, ñaït muïc ñích cho hoïc sinh caàn coù thoùi quen tuaân thuû caùc phöông chaâm hoäi thoaïi. -HS thực hiện thành thạo: Kĩ năng nhận biết và sử dụng đúng các phương châm hội thoại. 1.3. Thaùi ñoä: - Tính cách: HS bieát pheùp lòch söï, ñöùng ñaén trong giao tieáp. - Thói quen: HS söû duïng thaønh thaïo vaø phuø hôïp caùc phöông chaâm hoäi thoaïi. 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: - Khái niệm phương châm về lượng , chất. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: Những tình huống giao tiếp vi phạm phương châm về lượng, chất. 3.2. Hoïc sinh: Đọc trước bài, tìm những tình huống giao tiếp vi phạm phương châm về lượng, chất. 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1/ Oån ñònh toå chöùc và kiểm diện: 4.2/ Kieåm tra miệng: không 4.3/Tiến trình bài học: GV giôùi thieäu baøi: ÔÛ lôùp 8 caùc em ñaõ hoïc veà Hoäi Thoaïi. Nhö vaäy khi giao tieáp caàn phaûi ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu naøo? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em tìm hieåu ñieàu ñoù. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung baøi hoïc 6 * Hoaït ñoäng 1: Mục tiêu: -HS biết: Khái niệm phương châm về lượng. -HS hiểu và nhận diện được những lỗi vi phạm phương châm về chất. - GV cho hoïc sinh ñoïc muïc 1 sgk trang 8. - GV cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm, H trình baøy, H nhaän xeùt. GV nhaän xeùt vaø choát yù. I.1. Ba traû lôøi An nhö theá coù ñaùp öùng ñeàu An mong muoán khoâng? + Khoâng. - Caàn phaûi traû lôøi nhö theá naøo? + Traû lôøi laø ñòa ñieåm cuï theå chính xaùc. - Töø ñoù ruùt ra baøi hoïc gì veà giao tieáp? H traû lôøi GV nhaän xeùt, choát + Khi giao tieáp caàn noùi coù noäi dung ñuùng vôùi yeâu caàu cuûa giao tieáp. Khoâng neân noùi ít hôn nhöõng gì maø giao tieáp ñoøi hoûi. + Neáu noùi khoâng coù noäi dung laø moät hieän töôïng khoâng bình thöôøng. Vì giao tieáp bao giôø cuõng chuyeån taûi moät noäi dung naøo ñoù. II.2. Hoïc sinh ñoïc (keå) laïi truyeän cöôøi vaø trình baøy. - Giaùo vieân choát yù. - Vì sao truyeän naøy gaây cöôøi? + Vì noùi thöøa nhöõng thoâng tin khoâng caàn thieát. - Leõ ra hoï phaûi noùi nhö theá naøo? + Boû caùc cuïm töø thöøa ( Lôïn cöôùi, aùo môùi) - Nhö vaäy khi giao tieáp caàn phaûi tuaân thuû ñieàu gì? + Khoâng neân noùi nhieàu hôn yeâu caàu cuûa cuoäc giao tieáp. - GV goïi H ñoïc ghi nhôù 1. * Hoaït ñoäng 2: Mục tiêu: -HS biết: Khái niệm phương châm về chất. -HS hiểu và nhận diện được những lỗi vi phạm phương châm về chất. - H ñoïc truyeän cöôøi vaø traû lôøi caâu hoûi. - Truyeän cöôøi “ Quaû bí khoång loà” pheâ phaùn ñieàu gì? + Cöôøi nhaïo tính noùi khoaùc. GV ñöa ra VD khaùc H nhaän xeùt - Nhö vaäy caàn traùnh ñieàu gì? I/ Phöông chaâm veà löôïng: VD1:- Caäu hoïc bôi ôû ñaâu? - ÔÛ döôùi nöôùc. VD2:… Con lôïn cöôùi… .… Maëc caùi aùo môùi, chaúng thaáy con lôïn naøo chaïy qua.  VD1: Noùi thieáu noäi dung.  VD 2: Noùi thöøa noäi dung caàn noùi.  Khi giao tieáp khoâng neân noùi thieáu hoaëc thöøa noäi dung. * Keát luaän: Ghi nhôù sgk trang 9. II/ Phöông chaâm veà chaát: VD1: Quaû bí to baèng caùi nhaø. - Caùi noài to baèng caùi ñình.  noùi khoaùc. VD 2: An nghæ hoïc. Nam khoâng bieát nhöng vaãn baùo cho giaùo vieân chuû nhieäm laø An oám.  Noùi khoâng coù baèng chöùng xaùc thöïc. * Keát luaän: Ghi nhôù sgk trang 10. 7 + Khi giao tieáp khoâng neân noùi nhöõng ñieàu maø mình khoâng tin laø ñuùng hay khoâng coù baèng chöùng xaùc thöïc. - GV goïi H ñoïc ghi nhôù 2. * Hoaït ñoäng 3: Mục tiêu: -HS biết: Hệ thống lại các kiến thức phương châm về lượng, chất. -HS hiểu: Vận dụng các kiến thức vào thực hành các bài tập. - GV goïi H laáy vôû baøi taäp. GV höôùng daãn H laøm. - Goïi H laøm baøi taäp, GVsöûa chöõa. Vì töø “gia suùc” ñaõ haøm chöùa nghiaõ laø thuù nuoâi trong nhaø. Vì taát caû loaøi chim ñeàu coù hai caùnh - H ñoïc BT2 Sgk GV goïi H leân laøm H khaùc nhaän xeùt GV nhaän xeùt, söûa chöõa löu yù: ÔÛ caâu a chæ caùch noùi ñuùng PC veà chaát, coøn caâu b,c,d,e vi phaïm PC veà chaát. H ñoïc BT3 Sgk GV goïi H traû lôøi Gv nhaän xeùt, keát luaän:ÔÛ ñaây ngöôøi hoûi ñaõ hoûi moät ñieàu raát thöøa. III. Luyeän taäp: Baøi 1 a. thöøa cuïm töø” nuoâi ôû nhaø” b. thöøa cuïm töø”hai caùnh” Baøi 2 a. Noùi coù saùch, maùch coù chöùng b. Noùi doái c. Noùi moø d. Noùi nhaêng noùi cuoäi e. Noùi traïng PC veà chaát Baøi 3 - Thöøa caâu” Roài coù nuoâi ñöôïc khoâng” Vi phaïm PC veà löôïng 4.4/Tổng kết: 1. Theá naøo laø phöông chaâm veà löôïng? Veà chaát? Ñaùp aùn: - Phöông chaâm veà löôïng: Khi giao tieáp, caàn noùi co ùnoäi dung, khoâng noùi thieáu hoaëc thöøa. - Phöông chaâm veà chaát: Khi giao tieáp, ñöøng neân noùi nhöõng gì maø mình khoâng tin laø ñuùng hay khoâng coù baèng chöùng xaùc thöïc. 2. Nhöõng caâu sau ñaây ñaõ vi phaïm phöông chaâm hoäi thoaïi naøo? - Boá, meï mình ñeàu laø giaùo vieân daïy hoïc. - Chuù aáy chuïp aûnh cho mình baèng maùy aûnh. - Ngöïa laø moät loaøi thuù coù boán chaân. a. Phöông chaâm veà löôïng. b. Phöông chaâm veà chaát. 4.5/ Höôùng daãn hoïc tập: *Đối với tiết học này: - Hoïc thuoäc noäi dung baøi, laøm baøi taäp 4,5 Sgk vaøo VBT. * Đối với tiết học tiếp theo: - Chuaån bò baøi tt: Caùc PC hoäi thoaïi. + Ñoïc caùc VD Sgk + Traû lôøi caùc caâu hoûi sau moãi VD. 8 5. Phụ lục: Tài liệu tham khảo: Ngữ dụng học. Tuần 1-Tieát: 4 Ngaøy daïy:21/8/2013 SÖÛ DUÏNG MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP NGHEÄ THUAÄT TRONG VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH 1. MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS hieåu ñöôïc vieäc söû duïng moät soá bieän phaùp ngheä thuaät trong vaên baûn thuyeát minh laøm cho vaên baûn sinh ñoäng haáp daãn. - HS Bieát caùch söû duïng moät soá bieän phaùp nghệ thuaät vaøo vaên baûn thuyeát minh. 1.2. Kyõ naêng: - Reøn luyeän kó naêng söû duïng phuø hôïp caùc bieän phaùp ngheä thuaät vaøo vaên baûn thuyeát minh, khoâng göôïng eùp, phaûi ñuùng duïng yù ngheä thuaät. 1.3. Thaùi ñoä: - Tính cách: Giaùo duïc hs bieát yeâu quí caùi ñeïp, bieát thoåi hoàn vaøo caùc ñoái töôïng thuyeát minh, laøm cho söï vaät hieän töôïng trôû neân sinh ñoäng, haáp daãn. - Thói quen: biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi viết văn bản thuyết minh. 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: - Các biện pháp nghệ thuật sử dụng trong văn bản thuyết minh. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: Hệ thống lại kiến thức về văn thuyết minh. 3.2. Hoïc sinh: Ôn lại các phương pháp thuyết minh. 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1OÅn ñònh toå chöùc và kiểm diện:. 4.2/ Kieåm tra miệng: - Khoâng. 4.3/ Tiến trình bài học: GV giôùi thieäu baøi: ÔÛ lôùp 8 caùc em ñaõ hoïc veà vaên baûn Thuyeát minh. Ngoaøi caùc PPTM ñaõ hoïc chuùng ta coøn coù theå söû duïng moät soá bieän phaùp ngheä thuaät khaùc. Vaäy doù laø caùc bieän phaùp ngheä thuaät naøo vaø coù t/d ntn. Chuùng ta seõ tìm hieåu ñieàu ñoù trong tieát hoïc hoâm nay. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung baøi hoïc * Hoaït ñoäng 1: I/ Tìm hieåu vieäc söû duïng moät soá Mục tiêu: -HS biết: Các phương pháp thuyết minh đã học. bieän phaùp ngheä thuaät trong vaên thuyeát -HS hiểu: vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong văn bản minh: thuyết minh. 1.OÂân taäp vaên baûn thuyeát minh: - Saùch giaùo khoa trang 12. - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc muïc1 vaø traû lôøi caâu hoûi. 9 - Vaên baûn thuyeát minh laø gì? H nhôù laïi kieán thöùc cuõ traû lôøi GV nhaän xeùt, choát + Cung caáp tri thöùc veà ñaëc ñieåm, tính chaát, nguyeân nhaân… cuûa caùc söï vaät hieän töôïng baèng phöông thöùc trình baøy, giôùi thieäu, giaûi thích… - Vaên baûn thuyeát minh coù tính chaát gì? H neâu tính chaát GV nhaän xeùt,choát + Khaùch quan, höõu ích cho con ngöôøi. - Muïc ñích cuûa vaên baûn thuyeát minh laø gì? + Cho con ngöôøi bieát ñöôïc caùc söï vaät, hieän töôïng xung quanh. - Neâu caùc phöông phaùp thuyeát minh? H neâu 6 PP TM cô baûn + Neâu ñònh nghóa, giaûi thích, phaân tích, phaân loaïi, duøng soá lieäu, neâu ví duï, lieät keâ, so saùnh… 2. Hoïc sinh ñoïc vaên baûn “Haï Long – Ñaù vaø nöôùc” Thaûo luaän nhoùm:4 phuùt GV treo baûng ghi caâu hoûi thaûo luaän Nhoùm 1,2,3 caâu 1.2.3 Nhoùm 4,5,6 caâu 4 Caùc nhoùm thaûo luaän , trình baøy Nhoùm khaùc nhaän xeùt GV nhaän xeùt , choát 1. Neâu ñoái töôïng cuûa vaên baûn treân? + Ñaù vaø nöôùc ôû Haï Long. 2 .Vaên baûn cung caáp ñieàu gì? + Tri thöùc veà Haï Long, ñaù vaø nöôùc. 3. Vaên baûn söû duïng phöông phaùp thuyeát minh naøo? + Lieät keâ. 4. Ñeå laøm sinh ñoäng taùc giaû coøn vaän duïng bieän phaùp ngheä thuaät naøo? + Töôûng töôïng vaø lieân töôûng, ñöa nhieàu giaû thuyeát (coù theå). + Nhaân hoùa (nhö ngöôøi, thaäp loaïi chuùng sinh, boïn ngöôøi ñaù, tính chaát gioáng nhö ngöôøi…) + Keå chuyeän, nhaän xeùt ñaùnh giaù… + Taùc giaû nhaân hoùa nhö ngöôøi, giaø treû, nghieâm trang, nhí nhaûnh, tinh nghòch, buoàn, vui… GV: caùc bieän phaùp ngheä thuaät naøy coù t/d giôùi thieäu Vònh Haï Long khoâng chæ Ñaù vaø Nöôùc maø laø caû 1 theá giôùi coù hoàn. - Cung caáp tri thöùc veà söï vaät hieän töôïng. - Coù tính khaùch quan, xaùc thöïc, höõu ích cho con ngöôøi. - Moät soá phöông phaùp thuyeát minh: + Neâu ñònh nghóa, giaûi thích. + Lieät keâ. + Neâu ví duï. + Soá lieäu. + So saùnh. + Phaân loaïi, phaân tích. 2. Vieát vaên baûn thuyeát minh coù söû duïng moät soá bieän phaùp ngheä thuaät: - Keå chuyeän, töï thuaät. - Ñoái thoaïi theo loái aån duï. - Nhaân hoùa. - Veø, dieãn ca. - Lieân töôûng, töôûng töôïng, hö caáu 10 GV giaùo duïc H: Baøi vieát khoâng chæ laø baøi vaên xuoâi vieát veà vai troø cuûa Ñaù vaø Nöôùc trong vieäc taïo laäp neân veû ñeïp cuûa Haï Long maø coøn laø lôøi môøi goïi du khaùch ñeán vôùi HL. * Keát luaän: Ghi nhôù sgk trang13. Moät danh lam ñöôïc UNETCO xeáp haïng. II/ Luyeän taäp - GV goïi H ñoïc ghi nhôù. * Hoaït ñoäng 2: Mục tiêu: Baøi 1 -HS biết: Hệ thống lại các kiến thức đã học về văn thuyết minh. -HS hiểu: Vận dụng kiến thức vào làm các bài tập. GV goïi H laáy vôû baøi taäp, GV höôùng daãn H laøm. - H ñoïc BT1 Sgk/14 - Baøi vaên coù t/c TM khoâng? T/c aáy theå hieän ôû nhöõng - Ñoái töôïng: loaøi ruoài ñieåm naøo? -Tính chaát: giôùi thieäu veà hoï, H döïa vaøo noäi dung VB traû lôøi gioáng,loaøi,taäïp tính, sinh soáng sinh ñeû, GV nhaän xeùt, keát luaän: Coù t/c TM vì ñaõ cung caáp cho ñaëc ñieåm cô theå. ngöôøi ñoïc nhöõng tri thöùc khaùch quan veà loaøi ruoài. - Nhöõng PPTM naøo ñaõ ñöôïc söû duïng? - Caùc PPTM: ñònh nghóa, phaân loaïi, soá H lieät keâ lieäu, lieät keâ. GV nhaän xeùt , ñònh höôùng: + Phaân loaïi: caùc loaïi ruoài + Lieät keâ: maét, chaân. + Soá lieäu: vi khuaån, soá lieäu sinh saûn + Ñònh nghóa: thuoäc hoï coân truøng 2 caùnh maét löôùi. - Caùc bieän phaùp ngheä thuaät naøo ñöôïc söû duïng? Neâu t/d? - Caùc BPNT: keå chuyeän, mieâu taû, nhaân H neâu caùc bieän phaùp vaø t/d hoùa GV nhaän xeùt, ñònh höôùng: Chuùng coù t/d gaây höùng thuù cho baïn ñoïc, laø truyeän vui vaø coù theâm tri thöùc veà loaøi ruoài. 4.4/ Tổng kết: 1. Khi naøo caàn thuyeát minh söï vaät moät caùch hình töôïng, boùng baåy. a. Khi thuyeát minh caùc ñaëc ñieåm cuï theå, deã thaáy cuûa ñoái töôïng. b. Khi thuyeát minh caùc ñaëc ñieåm tröøu töôïng, khoâng deã thaáy cuûa ñoái töôïng. c. Khi muoán cho vaên baûn thuyeát minh ñöôïc sinh ñoäng, haáp daãn. d. Khi muoán trình baøy roõ dieãn bieán cuûa söï vieäc, söï kieän. 2. Ñieàu caàn traùnh khi thuyeát minh keát hôïp vôùi söû duïng moät soá bieän phaùp ngheä thuaät laø gì? a. Söû duïng ñuùng luùc, ñuùng choã. b. Keát hôïp caùc phöông phaùp thuyeát minh. c. Laøm ñoái töôïng thuyeát minh ñöôïc noåi baät, gaây aán töôïng. d. Laøm lu môø ñoái töôïng thuyeát minh. 4.5/ Höôùng daãn hoïc tập: *Đối với tiết học này: -Hoïc thuoäc noäi dung baøi, laøm baøi taäp 2 Sgk vaøo VBT. * Đối với tiết học tiếp theo: 11 - Chuaån bò baøi môùi: Luyeän taâp söû duïng 1 soá BPNT trong VBTM. + Laâp daøn yù vaø vieát phaàn MB,KB cho ñeà baøi sau: “ Thuyeát minh veà chieác noùn laù” 5. Phụ lục: Không Tuần 1-Tieát : 5 Ngaøy daïy:22/8/2013 LUYEÄN TAÄP SÖÛ DUÏNG MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP NGHEÄ THUAÄT TRONG VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH 1. MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - Giuùp H bieát vaän duïng moät soá bieän phaùp ngheä thuaät vaøo vaên baûn thuyeát minh: Töï thuaät, keå chuyeän, nhaân hoùa, töôûng töôïng. - …HS hiểu: Đưa một số biện pháp nghệ thuật vào thực hành đề văn. 1.2. Kyõ naêng: - HS thực hiện được: Reøn luyeän kó naêng vaän duïng caùc bieän phaùp ngheä thuaät thuaàn thuïc, khoâng göôïng eùp, phaûi phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ñeà baøi thuyeát minh. 1.3. Thaùi ñoä: - Tính cách: Giaùo duïc H söû duïng choïn loïc moät soá bieän phaùp ngheä thuaät khi thuyeát minh, khoâng tuøy tieän, coù thaùi ñoâï ñuùng ñaén, khaùch quan. - Thói quen: Kết hợp nhuần nhuyễn các biện pháp khi viết văn thuyết minh 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: - Lập dàn ý cho đề văn thuyết minh. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: baûng phuï ghi daøn yùï. 3.2. Hoïc sinh: - Chuaån bò baøi theo phaàn ñaõ daën 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1/ OÅn ñònh toå chöùc và kiểm diện: 4.2/ Kieåm tra miệng: - Khoâng. 4.3/ Tiến trình bài học: GV giôùi thieäu baøi: Ngoaøi caùc PPTM, ñeå cho VBTM theâm phaàn sinh ñoäng ta coøn söû duïng moät soá BPNT khaùc nhö keå chuyeän, töï thuaät, caùch noùi aàn duï, nhaân hoùa, thô veø ca dao... Ñeå cuûng coá theâm veà caùc BPNT naøy chuùng ta seõ ñi vaøo luyeän taäp. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung baøi hoïc * Hoaït ñoäng 1: I/ Chuaån bò ôû nhaø: Mục tiêu: Ñeà baøi: -HS biết: Đề bài chuẩn bị thuyết minh. Thuyeát minh veà chieác noùn laù. -HS hiểu: Lập dàn ý chi tiết với đề bài đã cho. 12 - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc saùch giaùo khoa trang 15. - GV kieåm tra phaàn chuaån bò ôû nhaø cuûa H. Thaûo luaän nhoùm: 4 phuùt GV cho H thaûo luaän veà daøn yù -Yeâu caàu phaûi neâu ñaày ñuû caùc phaàn, thaân baøi ñaûm baûo ñuû caùc yù II/ Luyeän taäp treân lôùp: * Hoaït ñoäng 2: 1. Ñoïc daøn yù -HS biết: Trình bày dàn ý trước lớp. Môû baøi: -HS hiểu: Vai trò quan trọng của lập dàn ý khi viết văn thuyết - Neâu ñònh nghóa veà chieác noùn minh. laù Vieät Nam. 1.H trình baøy daøn yù. Thaân baøi: H nhaän xeùt. - Hình daùng, nguyeân lieäu, caùch laøm, GV nhaän xeùt, treo baûng daøn yù nôi laøm, vuøng saûn xuaát noåi tieáng. Daøn yù phaûi ñaày ñuû 3 phaàn - Taùc duïng cuûa chieác noùn trong cuoäc Môû baøi: soáng: Quøa taëng, muùa noùn, bieåu töôïng - Neâu ñònh nghóa veà chieác noùn laù Vieät Nam. cuûa ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam. Thaân baøi: Keát baøi: - Hình daùng, nguyeân lieäu, caùch laøm, nôi laøm, vuøng saûn - Caûm nghó veà chieác noùn laù. xuaát noåi tieáng. - Taùc duïng cuûa chieác noùn trong cuoäc soáng: Quøa taëng, muùa noùn, bieåu töôïng cuûa ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam. Keát baøi: - Caûm nghó veà chieác noùn laù. + Khi laäp daøn yù caàn ñan xen caùc yeáu toá ngheä thuaät ñeå cho vaên baûn thuyeát minh theâm sinh ñoäng hôn. 2. Ñoïc phaàn MB,KB 2.H trình baøy phaøn MB, KB H khaùc nhaän xeùt GV nhaän xeùt , söûa chöõa - GV cho hoïc sinh veà nhaø ñoïc theâm “Hoï nhaø Kim” - Chæ ra boá cuïc. - Phöông phaùp thuyeát minh - Bieän phaùp ngheä thuaät. 4.4/ Tổng kết: 1. Khi ñöa caùc bieän phaùp ngheä thuaät vaøo vaên baûn thuyeát minh caàn löu yù nhöõng gì? a. Coù choïn loïc cho phuø hôïp. b. Khoâng caàn ñöa taát caû caùc bieän phaùp ngheä thuaät vaøo. c. Khoâng neân löïa choïn ñoái töôïng ñeå ñöa bieän phaùp ngheä thuaät vaøo cho phuø hôïp. d. Caùc yù treân ñeàu ñuùng. 2. Boá cuïc cuûa vaên baûn thuyeát minh nhaát thieát phaûi ñaày ñu û3 phaàn hay khoâng? Taïi sao? (Coù, nhöng ñoâi khi khoâng caàn thieát.) 4.5/ Höôùng daãn hoïc tập: *Đối với bài học tiết này: - Hoïc thuoäc noäi dung baøi, laøm baøi taäp. *Đối với bài học tiết tiếp theo: - Chuaån bò baøi môùi: Söû duïng yeáu toá mieâu taû trong vaên baûn TM 13 + Ñoïc kó vaên baûn: Caây chuoái trong ñôøi soáng con ngöôøi Vieät Nam. + Chæ ra nhöõng caâu vaên coù yeáu toá mieâu taû. 5. Phụ lục: Những bài văn mẫu chọn lọc 9. Tuaàn 2 Ngaøy daïy: Tieát PPCT: 6 ÑAÁU TRANH CHO MOÄT THEÁ GIÔÙI HOØA BÌNH ( G.G Maùt – keùt) 1. MUÏC TIEÂU: a. Kieán thöùc: - Giuùp H hieåu ñöôïc noäi dung vaán ñeà ñaët ra trong vaên baûn. Nguy cô chieán tranh haït nhaân ñang ñe doïa toaøn boä söï soáng treân traùi ñaát; nhieäm vuï caáp baùch cuûa toaøn theå nhaân loaïi laø ngaên chaën nguy cô ñoù laø ñaáu tranh cho moät theá giôùi hoøa bình. Thaáy ñöôïc ngheä thuaät nghò luaän cuûa taùc giaû. Chöùng cöù cuï theå, xaùc thöïc, caùch so saùnh roõ raøng. Giaøu söùc thuyeát phuïc, laäp luaän chaët cheõ. b. Kyõ naêng: - Reøn luyeän kó naêng phaân tích vaên baûn nghò luaän. Tìm ra luaän ñieåm, luaän cöù, pheùp laäp luaän. c. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc H loøng yeâu chuoäng hoøa bình, pheâ phaùn chieán tranh, quan taâm ñeán tình hình ñôøi soáng xaõ hoäi. 2. CHUAÅN BÒ: a. Giaùo vieân: - Saùch giaùo khoa, giaùo aùn, baûng phuï. 14 b. Hoïc sinh: - Vôû baøi soaïn, duïng cuï hoïc taäp. 3. PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC: - Söû duïng phöông phaùp dieãn giaûng, caâu hoûi neâu vaán ñeà, hoaït ñoäng nhoùm, thuyeát trình, tröïc quan. 4. TIEÁN TRÌNH: 4.1/ OÅn ñònh toå chöùc: 4.2/ Kieåm tra baøi cuõ: 1. Veû ñeïp phong caùch Hoà Chí Minh ñöôïc theå hieän nhö theá naøo? ((7ñ) - Söï keát hôïp haøi hoøa giöõa truyeàn thoáng vaên hoùa daân toäc vaø tinh hoa vaên hoùa theá giôùi. - Thanh cao vaø giaûn dò. ( neâu daãn chöùng trong taùc phaåm) 2. Voán vaên hoùa nhaän loaïi cuûa Baùc Hoà coù ñöôïc laø do: (2ñ) a. Theá giôùi daâng taëng. b. Töï coù saün. c. Do hoïc hoûi. d. Caùc yù treân ñeàu ñuùng. 3. Kieåm tra vôû baøi taäp (1ñ) 4.3/ Giaûng baøi môùi GV giôùi thieäu baøi: Trong chieán tranh TGT2, 2 quûa bom nguyeân töû ñaõ neùm xuoáng 2 tp Hiroâsi-ma vaø Naga-xa-ki cuûa NB laøm cho 2 trieäu ngöôøi cheát....Theá kæ XX theá giôùi phaùt minh ra nguyeân töû haït nhaân ñoàng thôøi cuõng PM ra nhöõng vuõ khí gieát ngöôøi haøng loaït. Töø ñoù ñeán nay, nhöõng naêm ñaàu cuûa TKXXI vaø caû trong töông lai nguy cô veà 1 cuoäc CTHN tieâu dieät caû TG luoân luoân tieàm aån ñe doïa nhaân loaïi vaø ñaáu tranh vì 1 TG hoaø bình luoân laø 1 trong nhieäm vuï veû vang nhöng cuõng khoù khaên nhaát cuûa caùc nöôùc. Hoâm nay chuùng ta nghe tieáng noùi cuûa 1 nhaø vaên Nam Mó noåi tieáng:Gabrien Gaùcxia Maùc-keùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung baøi hoïc * Hoaït ñoäng 1: I/ Ñoïc vaø tìm hieåu chuù thích:, - Saùch giaùo khoa trang 17. 1.Ñoïc: - GV ñoïc maãu, höôùng daãn H ñoïc. - GV goïi H ñoïc. - GV nhaän xeùt. - Döïa vaøo chuù thích em haõy neâu sô löôïc 2. Tìm hieåu chuù thích: veà taùc giaû vaø taùc phaåm? a.Taùc giaû: H neâu ngaén goïn vaøi neùt chính veà TG Ga-bri-en Gaùc-xi-a Maùt-keùt (1928) laø nhaø GV nhaän xeùt, choát vaên Coâloâmbia. b. Taùc phaåm: Vaên baûn laø baûn tham luaän vieát thaùng 8 naêm 1986 veà hoøa bình theá giôùi. -H ñoïc caùc töø khoù trong Sgk c.Giaûi thích caùc töø khoù GV nhaán maïnh töø (1) vaø (2) * Hoaït ñoäng 2: II/ Tìm hieåu vaên baûn: 1. Haõy neâu luaän ñieåm vaø heä thoáng luaän cöù 1. Heä thoáng luaän ñieåm, luaän cöù: cuûa vaên baûn? - Luaän ñieåm? - Luaän ñieåm: 15 GV gôïi yù: Vaên baûn ñeà caäp ñeán vaán ñeà gì? + Nguy cô chieán tranh haït nhaân noå ra. Chuû ñích cuûa TG khi vieát baøi naøy? + Söï toán keùm vaø toån haïi cuûa vieäc chaïy ñua H trao ñoåi traû lôøi vuõ trang. GV nhaän xeùt, keát luaän + Ñaáu tranh loaïi boû nguy cô haït nhaân mang laïi hoøa bình cho nhaân loaïi laø nhieäm vuï caáp baùch. - Luaän cöù? - Luaän cöù: H neâu heä thoáng luaän cöù + Kho vuõ khí haït nhaân ñöôïc taøng tröõ raát lôùn. GV nhaän xeùt ,keát luaän + Chi phí toán keùm. + Chieán tranh haït nhaân phaûn laïi lí trí con ngöôøi, phaûn laïi töï nhieân. + Caàn phaûi loaïi boû chieán tranh haït nhaân vì neàn hoøa bình theá giôùi. -Em neâu nhaän xeùt veà heä thoáng luaän cöù treân? H nhaän xeùt: Maïch laïc, chaët cheõ saâu saéc GV: Ñoù chính laø boä xöông vöõn chaéc cuûa VB, taïo neân tính thuyeát phuïc cô baûn cuûa laäp luaän 2. Phaân tích luaän cöù. a. Nguy cô CTHN - Ñeå cho thaáy t/c hieän thöïc av2 söï khuûng khieáp cuûa nguy cô CTHN, taùc giaû ñaõ ñöa ra nhöõng baèng chöùng xaùc thöïc naøo? H tìm yù trong phaàn 1 cuûa VB traû lôøi GV nhaän xeùt, choát: -Thôøi gian: 8/8/1986 Thôøi gian: 8/8/1986 - Soá lieäu: 50000 ñaàu ñaïn haït nhaân ñöôïc boá trí Soá lieäu: 50000 ñaàu ñaïn haït nhaân ñöôïc boá treân khaép haønh tinh. trí treân khaép haønh tinh. - Laäp luaän chaët cheõ, thuyeát phuïc. - Nhieàu nöôùc treân theá giôùi ñang taøng tröõ raát lôùn vuõ khí haït nhaân ñe doïa neàn hoøa bình cuûa theá giôùi vôi soá lieäu chi tieát, xaùc thöïc - Thôøi ñieåm vaø con soá cuï theå ñöôïc neâu ra coù taùc duïng gì? H neâu t/d GV nhaän xeùt, ñònh höôùng:Gaây aán töôïng maïnh veà nguy cô khuûng khieáp cuûa vieäc taøng tröõ VKHN - Theo em so saùnh naøo ñaùng chuù yù ôû ñoaïn naøy? H phaùt bieåu: so saùnh vôùi ñieån tích coå phöông taây – thaàn thoaïch Hi-laïp GV lieân heä: bom nguyeân töû ñoå xuoáng 2 tp cuûa NB 4.4/ Cuûng coá vaø luyeän taäp: 1. Vaên baûn treân taùc giaû söû duïng phöông thöùc bieåu ñaït naøo? 16 a. Töï söï. b. Bieåu caûm. c. Thuyeát minh. d. Nghò luaän. 2. Vì sao goïi vaên baûn treân laø vaên nhaät duïng? a. Vì vaên baûn theå hieän nhöõng suy nghó, traên trôû veà ñôøi soáng cuûa taùc giaû. b. Vì lôùi vaên giaøu söùc bieåu caûm. c. Vì noù baøn veà moät vaán ñeà lôùn lao luoân ñöôïc ñaët ra ôû moïi thôøi ñaïi. d. Vì noù keå laïi moät caâu chuyeän vôùi nhöõng tình tieát li kì, haáp daãn. 4.5/ Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: - Hoïc luaän ñieåm vaø heä thoáng luaän cöù. - Tieáp tuïc phaân tích caùc luaän cöù coøn laïi. 5. Ruùt kinh nghieäm: .................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Ngaøy daïy: Tieát PPCT: 7 ÑAÁU TRANH CHO MOÄT THEÁ GIÔÙI HOØA BÌNH (tt) ( G.G Maùt – keùt) 1. MUÏC TIEÂU: a. Kieán thöùc: - Giuùp hs hieåu ñöôïc noäi dung vaán ñeà ñaët ra trong vaên baûn. Nguy cô chieán tranh haït nhaân ñang ñe doïa toaøn boä söï soáng treân traùi ñaát; nhieäm vuï caáp baùch cuûa toaøn theå nhaân loaïi laø ngaên chaën nguy cô ñoù laø ñaáu tranh cho moät theá giôùi hoøa bình. Thaáy ñöôïc ngheä thuaät nghò luaän cuûa taùc giaû. Chöùng cöù cuï theå, xaùc thöïc, caùch so saùnh roõ raøng. Giaøu söùc thuyeát phuïc, laäp luaän chaët cheõ. b. Kyõ naêng: - Reøn luyeän kó naêng phaân tích vaên baûn nghò luaän. Tìm ra luaän ñieåm, luaän cöù, pheùp laäp luaän. c. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc H loøng yeâu chuoäng hoøa bình, pheâ phaùn chieán tranh, quan taâm ñeán tình hình ñôøi soáng xaõ hoäi. 2. CHUAÅN BÒ: a. Giaùo vieân: - Saùch giaùo khoa, giaùo aùn, baûng so saùnh. b. Hoïc sinh: - Vôû baøi soaïn, duïng cuï hoïc taäp. 3. PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC: - Söû duïng phöông phaùp dieãn giaûng, caâu hoûi neâu vaán ñeà, hoaït ñoäng nhoùm, thuyeát trình , so saùnh, tröïc quan. 4. TIEÁN TRÌNH: 4.1/ OÅn ñònh toå chöùc: 4.2/ Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng 17 4.3/ Giaûng baøi môùi: GV giôùi thieäu baøi: ÔÛ tieát tröôùc caùc em ñaõ tìm hieåu nguy cô CTHN, tieát hoïc hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc ñi vaøo tìm hieåu caùc luaän cöù coøn laïi. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh * Hoaït ñoäng 2: (tt) GV treo baûng so saùnh H quan saùt löu yù caùc con soá. Chuaån bò CTHN Khaû naêng con ng soáng toát hôn -100 maùy bay neùm - 100 tæ USD gq cho 500 trieäu bom B.1B vaø 7000 TE ngheøo khoå nhaát. teân löûa - 10 chieác taøu saân - 1 tæ ngöôøi khoûi beänh soát reùt vaø bay 14 trieäu TE Chaâu Phi. - 149 teân löûa MX - 575 trieäu ng thieáu dinh döõông. - Noâng cuï cho caùc nöôùc ngheøo - 27 teân löûa MX trong 4 naêm. - Xoùa naïn muø chuõ cho toaøn TG. - 2 chieác taøu ngaàm mang vuõ khí haït nhaân Noäi dung baøi hoïc b.Cuoäc chaïy ñua vuõ trang chuaån bò cho CTHN ñaõ laøm maát ñi khaû naêng con ngöôøi ñöôïc soáng toát ñeïp hôn. Thaûo luaän nhoùm 3-4 phuùt GV neâu caâu hoûi: - Qua baûng so saùnh treân, coù theå ruùt ra keát luaän gì? Caùch ñöa d/c vaø so saùnh cuûa TG ntn? - Ñaàu tö cho cuoäc soáng ít toán H thaûo luaän, trình baøy GV nhaän xeùt, ñònh höôùng: Ñoù laø 1 ñieàu phi lí, ñi ngöôïc keùm hôn “dòch haïch” haït nhaân. - Noù ñaõ cöôùp ñi cuûa theá giôùi laïi lí trí cuûa con ngöôøi Caùc nöôùc giaøu chæ chuù troïng saûn xuaát vuõ khí haït nhaân maø nhieàu ñieàu kieän ñeå caûi thieän cuoäc soáng con ngöôøi. khoâng chuù yù ñeán cuoäc soáng cuûa ngöôøi ngheøo. - Caùch ñöa d/c thaät cuï theå toaøn Caùch ñöa d/c thaät cuï theå toaøn dieän. dieän. c.CTHN chaúng nhöõng ñi ngöôïc - ÔÛ ñoaïn naøy TG ñaõ ñöa ra d/c naøo ñeå laøm roõ luaän cöù naøy? laïi lí trí cuûa con ngöôøi maø coøn H neâu d/c trong Sgk phaûn laïi söï tieán hoùa cuûa töï nhieân. GV nhaän xeùt, ñònh höùông: + Tieâu dieät nhaân loaïi, phaù huûy traùi ñaát. + Söï soáng hieän ñaïi coù ñöôïc laø do söï tieán hoùa cuûa con ngöôøi. Nhöng chieán tranh haït nhaân ñaõ laøm cho con ngöôøi trôû veà ñieåm xuaát phaùt.  380 trieäu naêm böôùm môùi bay ñöôïc.  180 tieäu naêm boâng hoàng môùi nôû.  4 kæ ñòa chaát  con ngöôøi môùi bieát haùt.  Veà ñieåm xuaát phaùt do vuõ khí haït nhaân gaây ra. 18 - Nguy cô chieán tranh haït nhaân noå ra, nhieäm vuï cuûa loaøi ngöôøi laø phaûi laøm gì? H neâu nhieäm vuï + Keâu goïi toaøn theå nhaân loaïi choáng chieán tranh haït nhaân. + Neáu coù chieán tranh xaõy ra thì söï coù maët cuûa chuùng ta khoâng laø ñieàu voâ ích. - Em coù suy nghó gì veà nguy cô ñoù? + Chieán tranh haït nhaân laø khuûng khieáp. + Lôøi caûnh baùo ñaùng sôï. + Ñaáu tranh loaïi boû laø caáp baùch. + caû nhaân loaïi phaûi coù tieáng noùi chung. GV lieân heä giaùo duïc H : Phaûn ñoái haønh ñoäng Mó xaâm löôïc, can thieäp saâu vaøo caùc nöôùc khaùc;choáng khuûng boá, ngaên chaën chieán tranh... -Vì sao vaên baûn naøy ñöôïc ñaët teân nhö theá? H suy nghó phaùt bieåu GV nhaän xeùt, ñònh höôùng: Vì noäi dung chính laø phaûi ñaáu tranh ñeå choáng chieán tranh haït nhaân, vì taùc haïi cuûa noù thaät laø khuûng khieáp. - Em haõy neâu vaøi neùt veà ngheä thuaät cuûa vaên baûn? H neâu GV keát luaän: - GV goïi H ñoïc ghi nhôù. GV choát laïi d. Nhieäm vuï ñaáu tranh, ngaên chaën CTHN cho 1 TG hoøa bình. - Choáng laïi nguy cô chieán tranh haït nhaân. - Ñoøi hoûi moät theá giôùi khoâng coù vuõ khí haït nhaân vaø cuoäc soáng hoøa bình, coâng baèng. - Môû nhaø baêng löu giöõ trí nhôù cho ñôøi sau hieåu. Ngheä thuaät: - Thuyeát phuïc. - Laäp luaän chaët cheõ, phong phuù, xaùc thöïc. - Söï nhieät tình cuûa taùc giaû. * Keát luaän: Ghi nhôù sgk trang 21. 4.4/ Cuûng coá vaø luyeän taäp: 1. Noäi dung naøo khoâng ñöôïc ñaët ra trong vaên baûn. a. Nguy cô chieán tranh haït nhaân ñang ñe doïa toaøn boä söï soáng treân traùi ñaát. b. Nhieäm vuï caáp baùch cuûa toaøn theå nhaân loaïi laø ngaên chaën nguy cô ñoù. c. Caàn kích thích khoa hoïc kó thuaät phaùt trieån nhöng khoâng phaûi baèng con ñöôøng chaïy ñua vuõ trang. 19 d. Caàn chaïy ñua vuõ trang ñeå choáng laïi chieán tranh haït nhaân. 2. Nhieäm vuï cuûa nhaân loaïi laø gì? a. Phaùt trieån khoa hoïc kó thuaät. b. Choáng chieán tranh haït nhaân. c. Giuùp ñôõ caùc nöôùc ngheøo veà moïi maët. d. Khoâng duøng vuõ khí haït nhaân trong chieán tranh. 3. Taùc haïi cuûa CTHN? - Ñi ngöôïc laïi lí trí cuûa con ngöôøi, phaûn laïi söï tieán hoùa cuûa nhaân loaïi, cuûa töï nhieân. - Phaù huûy söï soáng treân traùi ñaát. - Bieán cuoäc soáng hieän ñaïi veà nôùi xuaát phaùt ban ñaàu. 4.5/ Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: - Hoïc ghi nhôù Sgk/21 - Phaùt bieåu caûm nghó cuûa em khi hoïc xong baøi naøy? ( taùc haïi, nhieäm vuï cuûa baûn thaân...) - Chuaån bò baøi môùi: Tuyeân boá TG veà söï soáng coøn, quyeàn ñöôïc baûo veä vaø phaùt trieån cuûa TE. + Ñoïc vaên baûn, chia phaàn. + Tìm hieåu caùc phaàn trong VB. 5. Ruùt kinh nghieäm: .................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Ngaøy daïy: Tieát PPCT: 8 CAÙC PHÖÔNG CHAÂM HOÄI THOAÏI (tt) 1. MUÏC TIEÂU: a. Kieán thöùc: - Giuùp H naém ñöôïc noäi dung phöông chaâm quan heä, phöông chaâm caùch thöùc vaø phöông chaâm lòch söï. b. Kyõ naêng: - Reøn luyeän kó naêng vaän duïng caùc phöông chaâm naøy trong giao tieáp, bieát duøng ñuùng trong quan heä giao tieáp. c. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc H yù thöùc, phong caùch trong lôøi aên tieáng noùi haèng ngaøy ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích giao tieáp cao nhaát. 2. CHUAÅN BÒ: a. Giaùo vieân: - Saùch giaùo khoa, giaùo aùn, baûng phuï. b. Hoïc sinh: - Vôû baøi soaïn, duïng cuï hoïc taäp. 3. PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC: 20
- Xem thêm -