Tài liệu Giáo án ngữ văn 9 hk2

  • Số trang: 183 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 213 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình VĂN BẢN BAØN VEÀ ÑOÏC SAÙCH (Tuần:20-Tiết PPCT:98) Chu Quang Tieàm. Ngày dạy:2/1/2015 Lớp:9a4,9a5 A. MỤC TIÊU: 1. Kieán thöùc : - Hieåu ñöôïc söï caàn thieát cuûa vieäc ñoïc saùch vaø phöông phaùp ñoïc saùch . 2. Kyõ Naêng: -Reøn luyeän theâm caùch vieát vaên nghò luaän qua vieäc lænh hoäi baøi vaên nghò luaän saâu saéc, sinh ñoäng, giaøu tính thuyeát phuïc cuûa Chu Quang Tieàm . 3. Thaùi ñoä : -Reøn luyeän caùch ñoïc saùch . B. CHUẨN BỊ : 1/ Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo. 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1. Kiểm tra kiến thức cũ 2. Giảng kiến thức mới: - Xã hội ngaøy caøng phaùt trieån, nhu caàu ngaøy caøng cao con ngöôøi caàn coù tri thöùc moãi ngöôøi töï tích luyõ cho mình kinh nghieäm, naâng cao hoïc vaán. Phaûi ñoïc saùch, ñoïc như thế nào vaø ñoïc nhöõng saùch gì ñeå hieåu hôn noäi dung chuùng ta cuøng tìm hieåu vaên baûn . Hoaït ñoäng cuûa Thaày – Troø Noäi dung HÑ 1: Ñoïc hieåu vaên baûn HD ñoïc : Döïa vaøo chuù thích * sô löôïc ñoâi neùt veà taùc giaû ? Vaên baûn thuoäc phöông thöùc bieåu ñaët naøo ? - Nghò luaän . Vaán ñeà nghò luaän cuûa baøi vieát naøy laø gì ? Döïa theo boá cuïc baøi vieát , haõy toùm taét caùc luaän ñieåm cuûa taùc giaû khi trieån khai vaán ñeà aáy ? ( caâu 1 sgk) Boá cuïc maáy phaàn , noäi dung cuûa moãi phaàn ? GV: Võ Thị Thủy 1 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình a) Töø ñaàu … Phaùt hieän theá giôùi môùi -> Sauk hi vaøo baøi taùc giaû khaúng ñònh taàm quan troïng , yù nghóa caàn thieát cuûa vieäc ñoïc saùch . b) Lòch söû … Tieâu hao löïc löôïng -> Neâu caùc khoù khaên ,caùc thieân höôùng sai laïc deã maéc phaûi cuûa vieäc ñoïc saùch . c) Coøn laïi -> Baøn veà phöông phaùp ñoïc saùch . HÑ 2: Tìm hieåu vaên baûn . Qua lôøi baøn cuûa taùc giaû , em thaáy vieäc ñoïc saùch coù yù nghóa gì ? Ñoïc saùch laø con ñöôøng quan troïng cuûa hoïc vaán . Taùc gæa ñaõ ñöa ra nhöõng lí leõ naøo ñeå laøm roõ yù nghóa ñoù ? - Saùch ghi cheùp ,coâ ñuùc vaø löu truyeàn moïi tri thöùc moïi thaønh töïu maø loaøi ngöôøi tìm toøi tích luyõ ñöôïc qua töøng thôøi ñaïi . - Saùch coù giaø trò coù theå xem laø nhöõng coät moác treân con ñöôøng phaùt trieån hoïc thuaät cuûa nhaân loaïi , noù trôû thaønh kho taøng quí baùu di saûn tinh thaàn , maø loaøi ngöôøi thu löôïm , nung naáu maáy nghìn naêm. - Ñoïc saùch laø con ñöôøng tích luyõ , naâng cao voán tri thöùc .Ñoái vôùi ngöôøi ñoïc saùch chính laø söï chuaån bò ñeå coù theå laøm cuoäc tröôøng chinh vaïn daëm . - Neáu khoâng keá thöøa thaønh töïu caùc thôøi ñaïi ñaõ qua thì khoù maø phaùt trieån ñöôïc . I.Tìm hiểu chung; 1.Taùc giaû : Chu Quang Tieàm (1897- 1986) laø nhaø mó hoïc vaø lyù luaän vaên hoïc noåi tieáng cuûa Trung Quoác . 2. Taùc phaåm : 3/Bố cục: 3phần GV: Võ Thị Thủy 2 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình II. Tìm hieåu vaên baûn . A/Nội dung: 1/ Taàm quan troïng vaø yù nghóa cuûa vieäc ñoïc saùch . - Ñoïc saùch laø con ñöôøng quan troïng cuûa hoïc vaán + Saùch laø kho taøng quí baùu , di saûn tinh thaàn cuûa nhaân loaïi . + Laø nhöõng coät moác treân con ñöôøng tieán hoùa hoïc thuaät cuûa nhaân loaïi . + Laøm cuoäc tröôøng chinh vaïn daëm treân con ñöôøng hoïc vaán , phaùt hieän theá giôùi môùi. - Laø con ñöôøng tích luyõ naâng cao voán tri thöùc . 3.Cũng cố bài giảng: -Taàm quan troïng vaø yù nghóa cuûa vieäc ñoïc saùch . Văn bản: BAØN VEÀ ÑOÏC SAÙCH(TT)(Tuần:20-Tiết PPCT:99) Chu Quang Tieàm . Ngày dạy:2/1/2015 Lớp:9a4,9a5 A. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc : -Hieåu ñöôïc söï caàn thieát cuûa vieäc ñoïc saùch vaø phöông phaùp ñoïc saùch , nhöõng khoù khaên thöôøng gaëp khi ñoïc saùch . 2. Kyõ Naêng : -Reøn luyeän theâm caùch vieát vaên nghò luaän qua vieäc ñoïc saùch 3: Thaùi ñoä : -Bieát choïn saùch – ñoïc saùch phuø hôïp . GV: Võ Thị Thủy 3 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình B. Chuaån bò : 1/ Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo. 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C. Tổ chức các hoạt động học tập 1. Kiểm tra kiến thức cũ Neâu yù nghóa, taàm quan troïng cuûa vieäc ñoïc saùch 2. Giảng kiến thức mới: Trong thôøi ñaïi ngaøy nay coù raát nhieàu saùch vaäy vieäc ñoïc saùch coù nhöõng khoù khaê ntn? Phöông phaùp choïn vaø ñoïc saùch ntn chuùng ta tìm hieåu tieáp . Hoaït ñoäng cuûa Thaày – Troø HÑ2 : Cho HS ñoïc ñoaïn 2 Theo em ñoïc saùch coù deã khoâng ? Taïi sao ? - Saùch nhieàu khieán ngöôøi ta khoâng chuyeân saâu, deã sa vaøo loái “AÊn töôi nuoát soáng”-> Khoâng kòp tieâu hoùa , khoâng nghieàn ngaãm . ( Ngheä thuaät gì ? So saùnh ) - Saùch nhieàu khieán ngöôøi ñoïc khoù löïa choïn laõng phí thôøi gian vaø söùc löïc vaøo nhöõng cuoán saùch khoâng thaät caàn thieát . Theo yù kieán cuûa taùc giaû ,chuùng ta caàn löïa choïn saùch ñoïc ntn ? -Khoâng tham ñoïc nhieàu, ñoïc lung tung maø phaûi choïn cho tinh , ñoïc cho kó nhöõng cuoán saùch thaät söï coù giaù trò cho mình . - Caàn ñoïc kó nhöõng cuoán saùch taøi lieäu cô baûn thuoäc lónh vöïc chuyeân moân, chuyeân saâu cho mình . - Ñoïc theâm nhöõng loaïi saùch thöôøng thöùc , loaïi saùch gaàn guõi, keá caän vôùi chuyeân moân cuûa mình . Ñoïc saùch khoâng ñuùng ñöa ñeán keát quaû ra sao ? - Khoâng bieát thoâng thì khoâng theå chuyeân , khoâng bieát roäng thì khoâng theå naém goïn . HÑ 4: Cho HS ñoïc ñoaïn 3 – Phaân tích . Taùc giaû höôùng daãn caùch ñoïc saùch ntn ? Em Noäi dung GV: Võ Thị Thủy Năm hoc 2014-2015 4 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình ruùt ra ñöôïc nhöõng caùch ñoïc saùch toát nhaát . Taùc giaû ñöa ra caùch ñoïc saùch ntn ? - Khoâng neân ñoïc löôùt qua, ñoïc khoâng chæ trang trí boä maët maø phaûi vöøa ñoïc vöøa suy ngaãm . “ Traàm ngaâm tích luyõ, töôûng töôïng töï do” nhaát laø ñoái vôùi nhöõng quyeån saùch coù giaù trò . - Khoâng neân ñoïc traøn lan theo kieåu höùng thuù caù nhaân maø ñoïc coù keá hoaïch coù heä thoáng . - Ñoái vôùi ngöôøi nuoâi chí laäp nghieäp trong moân hoïc vaán thì ñoïc saùch laø moät coâng vieäc reøn luyeän moät cuoäc chuyeån bò aâm thaâm maø gian khoå . -> Ñoïc saùch vöøa hoïc taäp tri thöùc vöøa reøn luyeän tính caùch chuyeân hoïc laøm ngöôøi . HÑ 5: Thì hieåu ngheä thuaät . Baøi vieát coù söùc thuyeát phuïc cao .theo em ñieàu aáy taïo neân töø nhöõng yeáu toá cô baûn naøo? - Caùc yù kieán, nhaän xeùt ñöa ra thaät xaùc ñaùng, coù leõ phaûi, phaân tích cuï theå, gioïng chuyeän troù taâm tình thaân aùi ñeå chia seû kinh nghieäm thaønh coâng thaát baïi trong cuoäc soáng . - Ñaëc bieät baøi coù tính thuyeát phuïc , söùc haáp daãn cao bôûi caùch vieát giaøu hình aûnh . Baøi hoïc ruùt ra khi ñoïc vaên baûn ? - Ñoïc coù suy nghó tìm hieåu nhaát laø saùch coù giaù trò . - Khoâng ñoïc traøn lan, ñoïc coù keá hoaïch coù heä thoáng . -Reøn luyeän tính caùch hoïc laøm ngöôøi . ?Neâu nhöõng giaù trò noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa vaên baûn ? II.Tìm hiểu văn bản: A/Nội dung: GV: Võ Thị Thủy 5 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình 2/ Caùc khoù khaên nguy haïi deã gaëp cuûa vieäc ñoïc saùch . - Saùch nhieàu khieán ngöôøi ta khoâng chuyeân saâu. - Saùch nhieàu khieán ngöôøi ñoïc khoù löïa choïn, laïc höôùng . 3/ Phöông phaùp ñoïc saùch . - Choïn cho tinh, đọc cho kĩ những cuốn sách nào thật sự có giá trị ,có lợi cho mình. -Chọn những cuốn sách tài liệu cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên môn. Cần đọc có kế hoạch. -> Ñoïc saùch vöøa hoïc taäp tri thöùc vöøa reøn luyeän tính caùch chuyeân hoïc laøm ngöôøi. B. Ngheä thuaät . -Lí leõ thaáu tình ñaït lí . -Boá cục chaët cheõ hôïp lí . - Giaøu hình aûnh C.Ý nghĩa: - Đọc sách là một con đường quan trọng để tích lũy, nâng cao học vấn -- Ngày nay sách nhiều, phải biết chọn sách mà đọc đọc ít mà chắc còn hơn đọc nhiều mà rỗng. Cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu .Việc đọc sách phải có kế hoạch ,có mục đích kiên định chứ GV: Võ Thị Thủy 6 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình không thể tùy hứng phải vừa đọc vừa nghiền ngẫm . IV. Luyeän taäp . Töï ruùt ra caùch ñoïc saùch vaø löïa choïn saùch cho tinh, đọc cho kĩ Ñoïc coù suy nghó tìm hieåu nhaát laø saùch coù giaù trò . - Khoâng ñoïc traøn lan, ñoïc coù keá hoaïch coù heä thoáng . -Reøn luyeän tính caùch hoïc laøm ngöôøi . 3.Cũng cố bài giảng: ?Vì sao vieäc ñoïc saùch ngaøy nay khoâng deã? (Saùch nhieàu khieán ngöôøi ñoïc deã laïc höôùng vaø khoâng chuyeân saâu ). ?Loaïi saùch thöôøng thöùc caàn cho ai? (caàn cho moïi coâng daân cuûa theá giôùi hieän ñaïi 4.Hướng dẫn học tập ở nhà: - Hoïc baøi vaø chuyeån bò baøi khôûi ngöõ . D/ Ruùt kinh nghieäm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… KHÔÛI NGÖÕ (Tuần:20-Tiết PPCT:98) Lớp:9a4,9a5 Ngày dạy: 3/1/2015 A. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: -Nhaän bieát khôûi ngöõ , phaân bieät khôûi ngöõ vôùi chuû ngöõ cuûa caâu . -Nhaän bieát coâng duïng cuûa khôûi ngöõ laø neâu ñeà taøi cuûa caâu chöùa noù . 2. Kyõ Naêng: -Bieát ñaët nhöõng caâu khôûi ngöõ, nhaän bieát khôûi ngöõ . 3: Thaùi ñoä : -Bieát phaân bieät khôûi ngöõ vôùi chuû ngöõ, bieát vaän duïng khi caàn B. Chuaån bò : 1/ Giaó viên: giáo án,sách giáo khoa,sách tham khảo. 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C. Tổ chức các hoạt động học tập GV: Võ Thị Thủy 7 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình 1. Kiểm tra kiến thức cũ 2. Giảng kiến thức mới: Trong caâu nay ñuû thöôøng coù chuû ngöõ, vò ngöõ,ngoaøi ra coøn coù caùc thaønh phaàn phuï khaùc ñeà neâu leân ñeà taøi trong caâu ñoù laø khôûi ngöõ,khôûi ngöõ coù vai troø ntn chuùng ta cuøng tìm hieåu . Hoaït ñoäng cuûa Thaày – Troø Noäi dung HÑ 1: Hình thaønh kieán thöùc khôûi ngöõ . I. Ñaëc ñieåm vaø coâng duïng cuûa - GV goïi HS ñoïc ví duï SGK . khôûi ngöõ trong caâu . - GV ghi caùc töø in nghieâng leân baûng . 1.Ví dụ: a) Coøn anh Phaân bieät töø in ñaäm vôùi chuû ngöõ ? b) Giaøu . Xaùc ñònh chuû ngöõ trong caùc caâu ? c) Caùc theå vaên trong lónh VD a) CN : anh//… vöïc vaên ngheä b) CN: Toâi // … -> Ñöùng tröôùc chuû ngöõ cuûa caâu, c) CN: Chuùng ta // … neâuñeà taøi lieân quan tôùi vieäc noùi ñeán Vò trí cuûa khôûi ngöõ ? Ñöùng tröôùc chuû ngöõ . trong caâu . - Khoâng quan heä tröïc tieáp vôùi vò ngöõ theo quan heä chuû ngöõ –vò ngöõ . *Ghi nhớ: Vaäy caùc töø in ñaäm laøm nhieäm vuï gì trong - Khôûi ngöõ laø thaønh phaàn ñöùng tröôùc chuû ngöõ ñeå neâu leân ñeà taøi ñöôïc noùi caâu ? ñeán trong caâu . Neâu ñeà taøi ñöôïc noùi ñeán trong caâu . - Thöôøng khôûi ngöõ coù theå theâm caùc Ñaët caâu coù chöùa khôûi ngöõ ? quan heä töø : Veà,ñoái, vôùi. VD: Veà phaàn anh, anh coâng taùc ôû nay aø ? * Ghi nhôù : Tröôùc töø in ñaäm noùi treân coù theå theâm II. Luyeän taäp : nhöõng töø ngöõ naøo ? - Veà, ñoái, vôùi . 1/ a) Ñieàu naøy b)Ñoái vôùi chuùng mình . Theá naøo laø khôûi ngöõ ? Daáu hieäu ñeå phaân c) Moät mình d)Laøm khí bieät khôûi ngöõ vaø chuû ngöõ trong caâu ? töôïng . HÑ 2: Luyeän taäp . e) Ñoái vôùi chaùu . Tìm khôûi ngöõ trong caùc caâu sau . 2/ a) Laøm baøi thì anh aáy caån thaän HS hoaït ñoäng ñoäc laäp . Chuyeån thaønh phaàn in ñaäm thaønh khôûi ngöõ laém . b) Hieåu thì toâi hieåu roài, nhöng giaûi ? thì toâi chöa giaûi ñöôïc . -Thaûo luaän trong baøn . - Trình baøy 3.Cũng cố bài giảng: ? Khôûi ngöõ laø gì ? daáu hieäu nhaän bieát khôûi ngöõ ? GV: Võ Thị Thủy 8 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình 4.Hướng dẫn học tập ở nhà: -Hoïc baøi –chuaån bò baøi : Pheùp phaân tích toång hôïp . D/. Ruùt kinh nghieäm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP (Tuần:20-Tiết PPCT:99,100) Ngày dạy:3/1/2015 Lớp:9a4,9a5 A. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc :. -Naém ñöôïc khaùi nieäm phaân tích vaø toång hôp . 2. Kyõ Naêng : . -Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích toång hôïp khi noùi ,vieát 3: Thaùi ñoä : : -Hieåu vaø vaän duïng ñöôïc pheùp phaân tích vaø toång hôïp . B. Chuaån bò : 1/ Giaó viên: giáo án,sách giáo khoa,sách tham khảo. 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C. Tổ chức các hoạt động học tập 1. Kiểm tra kiến thức cũ 2. Giảng kiến thức mới: Ñeå laøm roõ yù nghóa veà moät söï vaät hieän töôïng naøo ñoù ngöôøi ta thöôøng söû duïng pheùp phaân tích , toång hôïp ,theá naøo laø pheùp phaän tích toång hôïp chuùng ta tìm hieåu baøi . Hoaït ñoäng cuûa thầy và trò Noäi dung HÑ 1: Hình thaønh khaùi nieäm Phaân tích toång I. Tìm hieåu pheùp laäp luaän phaân hôïp . tích vaø toång hôïp . HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa vaên baûn “ Trang - Vaên baûn “ Trang phuïc”. phuïc” . * Pheùp phaân tích : Tröôùc khi neâu trang phuïc ñeïp laø theá naøo ,baøi Hai luận điểm: - AÊn cho mình maëc cho ngöôøi . vieát ñaõ neâu nhöõng hieän töôïng gì veà trang - Y phuïc xöùng kyø ñöùc . phuïc ? Luận điểm 1: - Maëc quaàn aùo chænh teà … ñi chaân ñaát . - AÊn cho mình maëc cho ngöôøi . - Ñi giaày coù bít taát … phanh heát nuùt aùo . Dẫn chứng: - Trong hang saâu… vaùy xoeø ,vaùy ngaén … - Ñi taùt nöôùc caâu caù … chaûi ñaàu baèng saùp thôm . - Maëc quaàn aùo chænh teà … ñi chaân ñaát . - Ñi ñaùm cöôùi … loâi thoâi . GV: Võ Thị Thủy 9 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình - Döï ñaùm tang … quaàn aùo loeø loeït, cöôøi noùi vang vang . Caùc hieän töôïng treân ñaõ neâu leân nguyeân taéc naøo trong aên maëc cuûa con ngöôøi ? - AÊn cho mình , maëc cho ngöôøi . - Y phuïc xöùng kyø ñöùc . Nhö vaäy trong trang phuïc caàn coù nhöõng nguyeân taéc ngaàm naøo caàn tuaân thuû ? - Quy luaät ngaàm cuûa vaên hoùa .Ñoù laø vaán ñeà aên maëc chænh teà phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh chung, rieâng ; phuø hôïp vôùi ñaïo ñöùc : giaûn dò, hoøa mình vôùi coäng ñoàng . Ñeà laøm roõ vaán ñeà “ Trang phuïc” baøi vaên ñaõ duøng pheùp laäp luaän naøo ? Pheùp phaân tích . HÑ 2: Nhaän xeùt caâu “ aên maëc ra sao…toaøn xaõ hoäi” coù phaûi laø caâu toång hôïp caùc yù ñaõ phaân tích ôû treân khoâng? -Phaûi,vì noù thaâu toùm ñöôïc caùc yù trong töøng ví duï cuï theå . Töø toång hôïp quy taéc aên maëc noùi treân baøi vieát ñaõ môû roäng sang vaán ñeà aên maëc ñeïp nhö theá naøo ? - Coù phuø hôïp thì môùi ñeïp . - Phaûi phuø hôïp vôùi vaên hoùa, moâi tröôøng, hieåu bieát vaø phuø hôïp vôùi ñaïo ñöùc . Nhö vaäy baøi vieát ñaõ duøng pheùp laäp luaän gì ñeå choát laïi vaán ñeà ? - Toång hôïp . Pheùp laäp luaän naøy thöôøng ñaët vò trí naøo trong caâu? -Cuoái baøi vaên , cuoái ñoaïn . - ÔÛ phaàn keát baøi cuûa moät phaàn hoaëc toaøn boä vaên baûn . HÑ 3. GV: Võ Thị Thủy 10 - Ñi giaày coù bít taát … phanh heát nuùt aùo . - Trong hang saâu… vaùy xoeø ,vaùy ngaén … - Ñi taùt nöôùc caâu caù … chaûi ñaàu baèng saùp thôm . - Ñi ñaùm cöôùi … loâi thoâi . - Döï ñaùm tang … quaàn aùo loeø loeït, cöôøi noùi vang vang . -> Sau khi phân tích những dẫn chứng cụ thể,tác giả đã chỉ ra một quy tắc ngầm chi phối cách ăn mặc của con người->đó là văn hóa xã hội Luận điểm2: Y phuïc xöùng kyø ñöùc. -> Ăn mặc phải phù hợp với hoàn cảnh chung của mình và hoàn cảnh chung nơi công cộng hay toàn xã hội. * Pheùp toång hôïp : - Trang phuïc hôïp vôùi vaên hoùa, hôïp ñaïo ñöùc, hôïp vôùi moâi tröôøng môùi laø trang phuïc ñeïp . -> Ñöùng cuoái ( Phaàn keát luaän ) - Giuùp ta hieåu saâu saéc caùc khía caïnh khaùc nhau. *Ghi nhớ: Phaân tích laø ñeå trình baøy töøng boä phaän cuûa moät vaán ñeà vaø phôi baøy Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình Nhaän xeùt vai troø cuûa caùc pheùp phaân tích vaø toång hôïp ñoái vôùi baøi nghò luaän ntn ? - Ñeå laøm roõ yù nghóa cuûa moät söï vaät, hieän töôïng naøo ñoù . Pheùp phaân tích giuùp hieåu vaán ñeà cuï theå nhö theá naøo ? vaø pheùp toång hôïp giuùp naâng cao vaán ñeà nhö theá naøo ? - Phaân tích laø ñeå trình baøy töøng boä phaän cuûa moät vaán ñeà vaø phôi baøy noäi dung saâu kín beân trong cuûa moät söï vaät, hieän töôïng . - Toång hôïp laø giuùp ruùt ra caùi chung töø nhöõng ñieàu ñaõ phaân tích . - Cho HS ñoïc laïi phaàn ghi nhôù . HÑ 4: Luyeän taäp . 1/ Phaân tích luaän ñieåm “ Hoïc vaán khoâng chæ chuyeân ñoïc saùch, nhöng ñoïc saùch vaãn laø con ñöôøng quan troïng vôùi hoïc vaán”. - Hoïc vaán laø thaønh quaû tích luyõ cuûa nhaân loaïi ñeå löu giöõ vaø truyeàn laïi cho ñôøi sau . - Baát kì ai muoán phaùt trieån hoïc thuaät phaûi baét ñaàu baèng “ Kho taøng quí baùu :Ñöôïc löu giöõ trong saùch ; neáu khoâng moïi söï baét ñaàu baèng con soá khoâng thaäm chí laïc haäu, giaät luøi. - Ñoïc saùch laø “ Höôûng thuï thaønh quaû veà tri thöùc vaø kinh nghieäm, haøng nghìn naêm cuûa nhaân loaïi ñoù laø tieàn ñeà cho söï phaùt trieån hoïc thuaät cho moãi con ngöôøi . noäi dung saâu kín beân trong cuûa moät söï vaät, hieän töôïng . - Toång hôïp laø giuùp ruùt ra caùi chung töø nhöõng ñieàu ñaõ phaân tích II. Luyeän taäp : Bài 1: Phaân tích luaän ñieåm “ Hoïc vaán khoâng chæ chuyeân ñoïc saùch, nhöng ñoïc saùch vaãn laø con ñöôøng quan troïng vôùi hoïc vaán”. - Hoïc vaán laø thaønh quaû tích luyõ cuûa nhaân loaïi ñeå löu giöõ vaø truyeàn laïi cho ñôøi sau . - Baát kì ai muoán phaùt trieån hoïc thuaät phaûi baét ñaàu baèng con soá khoâng thaäm chí laïc haäu, giaät luøi. Ñoïc saùch laø “ Höôûng thuï thaønh quaû veà tri thöùc vaø kinh nghieäm, haøng nghìn naêm cuûa nhaân loaïi ñoù laø tieàn ñeà cho söï phaùt trieån hoïc thuaät cho moãi con ngöôøi . 2/ Phaân tích lí do phaûi choïn saùch ñeå hoïc . Caùc lí do kieán ngöôøi ta phaûi ñoïc saùch : - Ñoïc saùch laø con ñöôøng quan troïng cuûa hoïc vaán . -Ñoïc saùch laø con ñöôøng tích luyõ kieán thöùc . Ñoïc saùch laø “ Höôûng thuï thaønh Ñoïc saùch laø “ Höôûng thuï thaønh quaû veà tri thöùc quaû veà tri thöùc vaø kinh nghieäm, vaø kinh nghieäm, haøng nghìn naêm cuûa nhaân loaïi haøng nghìn naêm cuûa nhaân loaïi ñoù laø tieàn ñeà cho söï phaùt trieån hoïc ñoù laø tieàn ñeà cho söï phaùt trieån hoïc thuaät cho thuaät cho moãi con ngöôøi . moãi con ngöôøi . 3 Phaân tích caùch ñoïc saùch 4/ Vai troø cuûa phaân tích laäp luaän . GV: Võ Thị Thủy 11 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình - Giuùp ngöôøi nghe, ñoïc nhận ä thöùc ñuùng, hieåu ñuùng vaán ñeà . 3.Cũng cố bài giảng: - Vai troø cuûa pheùp laäp luaän ,phaân tích, toång hôïp . 4.Hướng dẫn học tập ở nhà: -Hoïc baøi – chuẩn bò baøi luyeän taäp - Laøm baøi taäp vaøo vôû ; soaïn baøi : Pheùp quy naïp vaø dieãn bieán . D/ Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………………........................... LUYEÄN TAÄP PHAÂN TÍCH TOÅNG HÔÏP(Tuần:21 -Tiết PPCT:101,102) Ngày dạy: 5-8/1/2015 Lớp:9a5,9a6 A. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc : -Hieåu vaø vaän duïng caùc thao taùc phaân tích vaø phaân tích vaø toång hôïp trong baøi vaên nghò luaän . 2. Kyõ Naêng: -Reøn kyõ naêng vieát ñoaïn vaên nghò luaän coù söû duïng pheùp phaân tích vaø toång hôïp, dieãn dòch vaø quy naïp . 3: Thaùi ñoä : -Vaän duïng caùc thao taùc phaân tích, toång hôïp vaøo baøi laøm B. Chuaån bò : 1/ Giaó viên: giáo án,sách giáo khoa,sách tham khảo. 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C. Tổ chức các hoạt động học tập 1. Kiểm tra kiến thức cũ ? Trình baøy pheùp phaân tích, toång hôïp quan heä giöõa phaân tích vaø toång hôïp . 2. Giảng kiến thức mới: Ñeå thöïc hieän pheùp laäp luaän phaân tích, toång hôïp chuùng ta vaø vaän duïng moät soá baøi taäp . Hoaït ñoäng cuûa thầy và trò Noäi dung HÑ 1: OÂn taäp kieán thöùc . I. Ôn laïi kieán thöùc ñaõ hoïc veà pheùp phaân tích vaø pheùp toång hôï Phaân tích laø ñeå trình baøy töøng boä phaän cuûa moät vaán ñeà vaø phôi baøy noäi dung saâu kín beân trong cuûa moät söï vaät, hieän töôïng . GV: Võ Thị Thủy 12 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình - Toång hôïp laø giuùp ruùt ra caùi chung töø nhöõng ñieàu ñaõ phaân tích. HÑ 2: Luyeän taäp . II/ Luyeän taäp Tìm luaän ñieåm vaø trình töï phaân tích ôû ñoaïn Baøi 1 a. a/ Ñoaïn vaên cuûa Xuaân Dieäu bình baøi Thu Ñieáu cuûa Nguyeãn Khuyeán ñöôïc taùc giaû duøng pheùp laäp luaän phaân tích (theo loái dieãn dòch ) Môû ñaàu ñoaïn: yù khaùi quaùt : “ Thô hay ….hay caû baøi “ . Tieáp theo ñoù laø söï phaân tích tinh teá laøm saùng toû caùi hay caùi ñeïp cuûa baøi trhô Thu Ñieáu + ÔÛ caùc ñieäu xanh Tìmluaän ñieåm vaø trình töï phaân tích ôû ñoaïn + ÔÛ nhöõng cöû ñoäng ….. b. + ÔÛ caùc vaàn thô ……. b/ Phaân tích boán nguyeân nhaân khaùch quan cuûa söï thaønh ñaït : gaëp thôøi, hoaøn caûnh, ñieàu kieän , taøi naêng . Toång hôïp veà caùc nguyeân nhaân chuû quan : söï phaán ñaáu kieân trì cuûa caù . nhaân,. Thaønh ñaït laø laøm caùi gì coù ? Theá naøo laø hoïc qua loa ñoái phoù ? ích cho moïi ngöôøi, cho xaõ hoä , HS trình baøy nhaän xeùt – GV choát . ñöôïc xaõ hoäi thöøa nhaän . - Baûn chaát loái hoïc ñoái phoù – taùc haïi : Baøi 2 + Coù hình thöùc hoïc taäp, coù ñeán lôùp, ñoïc Phaân tích trình traïng hoïc ñoái phoù saùch , thi cuõng coù baèng caáp … qua loa ( gaëp ñaâu hoïc ñoù, giao baøi môùi laøm , sôï thaày , coâ kieåm tra ) + Khoâng coù thöïc chaát : Ñaàu oùc troáng Khoâng naém ñöôïc kieán thức,xem roãng hoûi gì cuõng khoâng biết , laøm gì cuõng việc học là phụ,học để thầy cô không quở trách ,cha mẹ không la hoûng . rầy,học để giải quyết việc thi cử. Bản chất và tác hại của việc học đối phó. GV: Võ Thị Thủy 13 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình - Về hình thức của việc học :cũng đến lớp,cũng đọc sách,cũng có điểm thi,cũng có bằng cấp. Khoâng coù thöïc chaát : Ñaàu oùc troáng roãng hoûi gì cuõng khoâng biết , laøm * Taùc haïi : gì cuõng hoûng . - Xaõ hoäi : gaùnh naëng laâu daøi veà nhieàu maët : Kteá, ñaïo ñöùc,tö töôûng, loái soáng . * Taùc haïi : - Baûn thaân : Khoâng naém ñöôïc kieán thöùc Xaõ hoäi : gaùnh naëng laâu daøi veà nhieàu maët : Kteá, ñaïo ñöùc,tö töôûng, keát quaû ngaøy caøng thaáp . loái soáng . GV cho HS laøm BT 3 Baûn thaân : Khoâng naém ñöôïc kieán HS nhôù laïi baøi baøn veà ñoïc saùch , ñeå trình thöùc keát quaû ngaøy caøng thaáp baøy tröôùc lôùp . Baøi 3: Caùc lí do kieán ngöôøi ta phaûi ñoïc saùch - Ñoïc saùch laø con ñöôøng quan troïng cuûa hoïc vaán . -Ñoïc saùch laø con ñöôøng tích luyõ kieán thöùc . 3.Cũng cố bài giảng: - Nhắc lại kiến thức 4.Hướng dẫn học tập ở nhà: -Hoïc baøi – Chuẩn bò baøi : “ Các thành phần biệt lập tình thái- cảm thán. D/Ruùt kinh nghieäm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. CAÙC THAØNH PHAÀN BIEÄT LAÄP TÌNH THAÙI –CAÛM THAÙN (Tuần:21-Tiết PPCT:103) Ngày dạy:9/1/2015 Lớp:9a4,9a5 A. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc : - Nhaän thöùc hai thaønh phaàn bieät laäp : Tình thaùi – caûm thaùn . - Naém ñöôïc coâng duïng cuûa moãi thaønh phaàn trong caâu . - Bieát ñaët caâu vaø thaønh phaàn tình thaùi ,caûm thaùn . 2. Kyõ Naêng ; -Nhaän bieát vaän duïng tình thaùi ,caûm thaùn . GV: Võ Thị Thủy 14 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình 3: Thaùi ñoä : -Nhaän bieát , söû duïng ñöôïc caùc thaønh phaàn thích hôïp . B. Chuaån bò : 1/ Giaó viên: giáo án,sách giáo khoa,sách tham khảo. 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C. Tổ chức các hoạt động học tập 1. Kiểm tra kiến thức cũ Theá naøo laø khôûi ngöõ Cho ví duï ? Neâu nhöõng daáu hieäu phaân bieät khôûi ngöõ vôùi chuû ngöõ trong caâu ? 2. Giảng kiến thức mới: Trong moät caâu caùc boä phaän coù vai troø khoâng ñoàng ñeàu nhö nhau .Coù nhöõng boä phaän tröïc tieáp dieãn ñaït söï vieäc cuûa caâu . Nhöng cuõng coù nhöõng boä phaän khoâng tröïc tieáp noùi leân söï vieäc , chuùng chæ ñöôïc duøng ñeå neâu leân thaùiñoä cuûa ngöôøi noùi ñoái vôùi ngöôøi nghe hoaëc ñoái vôùi söï vieäc ñöôïc noùi ñeán trong caâu .Nhöõng boä phaän naøy ñöôïc goïi laø thaønh phaàn bieät laäp … Hoaït ñoäng cuûa Thaày – Troø *Hoaït ñoäng 1: Phaàn tình thaùi -Cho HS ñoïc caùc ví duï a, b, c/ SGK trang 19. 1.Nhöõng töø ngöõ “Chaéc, coù leõ, thaät may maén” laø nhaän ñònh cuûa ngöôøi noùi ñoái vôùi söï vieäc hay laø baûn thaân chuùng dieãn ñaït söï vieäc? -Nhaän ñònh cuûa ngöôøi noùi ñoái vôùi döï vieäc. -Chuùng khoâng tham gia vaøo dieãn ñaït söï vieäc. * GV giaûng theâm: … Chaéc: Vieäc ñöôïc noùi ñeán coù phaàn ñaùng tin caäy nhieàu hôn. … Coù leõ: vieäc ñöôïc noùi ñeán chöa thaät ñaùng tin caäy, coù theå khoâng phaûi laø nhö vaäy. … Thaät may maén: Ñaùnh giaù vieäc ñöôïc noùi ñeán laø moät dòp thuaän lôïi. 2.Neáu khoâng coù nhöõng töø ngöõ ñoù thì söï vieäc cuûa caâu coù khaùc khoâng? … khoâng coù gì thay ñoåi. 3.Theá naøo laø phaàn tình thaùi? GV: Võ Thị Thủy 15 Noäi dung I. Nhaän bieát caùc thaønh phaàn tình thaùi , caûm thaùn . 1/ Phaàn tình thaùi a. Chaéc. b. Coù leõ c. Thaät may maén . -> Dieãn ñaït thaùi ñoä cuûa ngöôøi noùi -> Phaàn tình thaùi . * Ñöôïc duøng ñeå theå hieän caùch nhìn caùc ngöôøi noùi ñoái vôùi söï vieäc ñöôïc noùi ñeán trong caâu . 2/ Phaàn caûm thaùn a.OÀ b. Trôøi ôi -> Boäc loä hieän töôïng taâmlyù . -> Phaàn caûm thaùn . * Thaønh phaàn caûm thaùn ñöôïc duøng ñeå boäc loä taâm lí cuûa ngöôøi noùi ( Vui,buoàn, möøng , giaän ) Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình *Hoaït ñoäng 2: Phaàn caûm thaùn. -Cho HS ñoïc vaø tìm hieåu caùc ví duï a, b/ SGK trang 20. 1.Caùc töø ngöõ “OÀ, trôøi ôi” coù duøng ñeå chæ ñoà vaät hay söï vieäc gì khoâng? -Khoâng. 2.Nhôø nhöõng töø ngöõ naøo trong caâu maø chuùng ta hieåu ñöôïc taïi sao ngöôøi ta noùi keâu “OÀ, trôøi ôi”? -Nhôø phaàn caâu phía sau  giaûi thích cho ngöôøi nghe bieát taïi sao ngöôøi noùi caûm thaùn. 3.Caùc töø ngöõ naøy coù duøng ñeå goïi ai khoâng? -Khoâng duøng ñeå goïi ai caû, ñeå giuùp ngöôøi noùi giaõi baøy noãi loøng cuûa mình. 4.Theá naøo laø töø caûm thaùn? HÑ 3: Luyeän taäp 1 HÑ ñoäc laäp . III.Luyeän taäp 1/ a. Coù leõ b. Chao oâi: Caûm thaùn . c. Döôøng nhö ; Chaû leõ: Tình thaùi 2/ Döôøng nhö ,hình nhö, coù leõ, chaéc laø,chaéc haún , chaéc chaén . - Coù leõ trôøi khoâng möa nöõa ñaâu . - Chaéc laø chò aáy buoàn laém . 3/ Töø chaéc chaén coù ñoä tin caäy cao nhaát . - Hình nhö coù ñoä tin caäy thaáp nhaát . - Vui loøng…chaéc …laáy coå anh . + Thöù I theo tình caûm huyeát thoáng thì söï vieäc seõ phaûi dieãn ra nhö vaäy . + Thöù II do thôøi gian vaø ngoaïi hình ,söï vieäc coù theå dieãn ra khaùc moät chuùt . 2/ Haõy xeáp nhöõng töø ngöõ sau ñaây theo trình töï taêng daàn ñoä tin caäy . VD: - Moïi vieäc döôøng nhö ñaõ oån - Hình nhö em khoâng haøi loøng thì phaûi . - Hai ngöôøi coù veû nhö ñaõ thaám meät . 3/ Suy nghó thaûo luaän baøn . 3.Cũng cố bài giảng: Theá naøo laø thaønh phaàn bieät laäp? 4.Hướng dẫn học tập ở nhà: Hoïc baøi – laøm caùc baøi taäp coøn laïi . D/ Ruùt kinh nghieäm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Văn bản: TIEÁNG NOÙI CUÛA VAÊN NGHEÄ (Tuần:21-Tiết PPCT:104) Nguyeãn Ñình Thi Ngày dạy:10/01/2015 Lớp:9a4,9a5 GV: Võ Thị Thủy 16 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình A. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc : -Hieåu ñöôïc noäi dung cuûa tieáng noùi vaên ngheä vaø söùc maïnh kyù dieäu cuûa noùi ñoái vôùi soáng con ngöôøi . - Hieåu theâm caùch vieát baøi vaên nghò luaän vaên hoïc qua taùc phaåm nghò luaän ngaén goïn, chaët cheõ vaø giaøu hình aûnh cuûa Nguyeãn Ñình Thi . 2. Kyõ Naêng: -Ñoïc hieåu, phaân tích vaên baûn nnghò luaän . 3: Thaùi ñoä : -Thaáy ñöôïc söùc maïnh caùc tieáng noùi vaên ngheä B. Chuaån bò : 1/ Giaó viên: giáo án,sách giáo khoa,sách tham khảo. 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C. Tổ chức các hoạt động học tập 1. Kiểm tra kiến thức cũ Taùc giaû Chu Quang tieàm ñaõ khuyeân chuùng ta neân choïn saùch vaø ñoïc saùch ntn ? 2. Giảng kiến thức mới: Trong thôøi kyø ñaàu khaùng chieán choáng thöïc daân phaùp, chuùng ta ñang xaây döïng moät neàn vaên hoïc ngheä thuaät môùi ñaäm ñaø tính daân toäc, ñaïi chuùng, gaén boù vôùi cuoäc khaùng chieán vó ñaïi cuûa nhaân daân .Vì vaäy noäi dung tieáng noùi vaø söùc maïnh kyø dieäu cuûa vaên ngheä thöôøng ñöôïc Nguyeãn Ñình Thi gaén boù vôùi ñôøi soáng phong phuù soâi noåi cuûa quaàn chuùng nhaân daân ñang chieán ñaáu vaø saûn xuaát hoïc ngaøy hoâm nay seõ giuùp caùc em nhaän thaáy roõ ñieàu naøy : “ Tieáng noùi cuûa vaên ngheä”. Hoaït ñoäng cuûa thầy và trò Noäi dung *Hoaït ñoäng 1: Cho HS ñoïc. I. Tìm hiểu chung -GV döïa vaøo chuù thích giôùi thieäu taùc giaû 1. Taùc giaû :Nguyễn Đình Thi vaø taùc phaåm. (1924- 2003 ).Queâ ôû Haø noäi Hoaït ñoäng vaên ngheä ña daïng : Vieát -Tìm boá cuïc vaên baûn: 3 phaàn. vaên,laøm thô, saùng taùc nhaïc, soaïn … Töø “Taùc phaåm ... xung quanh”  Noäi kòch ,vieát lí luaän pheâ bình . -Taùc phaåm: viết 1948 in trong taäp dung tieáng noùi cuûa vaên ngheä. … Töø “Nguyeãn Du ... trang giaáy”  Tieáng cuoán maáy vaán ñeà vaên hoïc . noùi cuûa vaên ngheä raát caàn thieát ñoá vôùi cuoäc 2.Boá cuïc:3 phaàn ( Heä thoáng luaän ñieåm : 3 luaän ñieåm ) soáng con ngöôøi. … Töø “Neáu baûo vaên ngheä ...cho xaõ hoäi” II.Tìm hieåu vaên baûn: Ngheä thuaät xaây döïng ñôøi soáng taâm hoàn A/Nội dung: 1.Noäi dung tieáng noùi cuûa vaên ngheä: cho xaõ hoäi. *Nhan ñeà : Vöøa coù tính khaùi quaùt lí -Muoán noùi moät ñieàu gì môùi meû, muoán GV: Võ Thị Thủy 17 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình luaän,vöøa gôïi söï gaàn guõi thaân maät bao haøm caû noäi dung vaø laãn hình thöùc, gioïng ñieäu noùi cuûa vaên ngheä . *Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåuvaên baûn ( Cho HS ñoïc ñoaïn 1.) 1.Noäi dung tieáng noùi vaên ngheä laø gì? ?Taùc phaåm laáy chaát lieäu ôû ñaâu ( thöïc teá ñôøi soáng) -Khi saùng taïo moät taùc phaåm, ngheä só göûi vaøo ñoù moät caùi nhìn, moät lôøi nhaén nhuû cuûa rieâng mình  ñoù chính laø tö töôûng, taám loøng cuûa ngöôøi ngheä só göûi gaém trong ñoù. (laäp luaän –Phaân tích-Toång hôïp ) ? Taùc phaåm vaên ngheä chöùa ñöïng ñieàu gì ? -Taùc phaåm vaên ngheä chöùa ñöïng taát caû nhöõng say söa, vui buoàn, yeâu gheùt cuûa ngheä só  mang ñeán cho chuùng ta bao rung ñoäng, bao ngôõ ngaøng tröôùc nhöõng ñieàu töôûng chöøng chuùng ta ñaõ raát quen thuoäc. -Laø rung caûm, nhaän thöùc cuûa töøng ngöôøi tieáp nhaän. Noù seõ ñöôïc môû roäng, phaùt huy voâ taän qua töøng theá heä ngöôøi ñoïc, ngöôøi xem. 2.Neâu suy nghó vaø nhaän xeùt?( Noäi dung cuûa tieáng noùi vaên ngheä caùc vôùi noäi dung caùc moân khaùc ntn?) - Vaên ngheä taäp trung khaùm phaù theå hieän chieàu saâu tính caùch soá phaän con ngöôøi, theá giôùi beân trong cuûa con ngöôøi. -Vaên ngheä laø hieän thöïc mang tính cuï theå, sinh ñoäng laø ñôøi soáng tình caûm cuûa con ngöôøi qua caùi nhìn vaø tình caûm coù tính caù nhaân cuûa ngheä só. 3.Cũng cố bài giảng: GV: Võ Thị Thủy 18 ñem moät phaàn cuûa mình goùp vaøo ñôøi soáng chung quanh.  Laáy chaát lieäu töø thöïc teá ñôøi soáng : Taùc giaû saùng taùc göûi vaøo ñoù moät caùch nhìn moät lôøi nhaén nhuû . Taùc phaåm vaên ngheä chöùa ñöïng taát caû nhöõng say söa, vui buoàn, yeâu gheùt cuûa ngheä só  mang ñeán cho chuùng ta bao rung ñoäng, bao ngôõ ngaøng tröôùc nhöõng ñieàu töôûng chöøng chuùng ta ñaõ raát quen thuoäc. ->Vaên ngheä laø hieän thöïc mang tính cuï theå, sinh ñoäng laø ñôøi soáng tình caûm cuûa con ngöôøi qua caùi nhìn vaø tình caûm coù tính caù nhaân cuûa ngheä Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình -Neâu suy nghó vaø nhaän xeùt?( Noäi dung cuûa tieáng noùi vaên ngheä caùc vôùi noäi dung caùc moân khaùc ntn? Văn bản: TIEÁNG NOÙI CUÛA VAÊN NGHEÄ (TT)(Tuần:21-Tiết PPCT:105) Nguyeãn Ñình Thi Ngày dạy:10/01/2015 Lớp:9a4,9a5 A. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc : -Hieåu ñöôïc noäi dung cuûa vaên ngheä vaø söùc maïnh kyø dieäu cuûa noùi ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi . - Hieåu ñöôïc vai troø cuûa tieáng noùi vaên ngheä trong ñôøi soáng trong ñôøi soáng con ngöôøi, con ñöôøng cuûa vaên ngheä ñeán vôùi ñôøi soáng ; Thaáy ñöôïc ngheä thuaät nghò luaän . 2. Kyõ Naêng : - Phaân tích vaên baûn nghò luaän 3: Thaùi ñoä : -Thaáy ñöôïc vai troø cuûa nghò luaän ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi . B. Chuaån bò : 1/ Giaó viên: giáo án,sách giáo khoa,sách tham khảo. 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C. Tổ chức các hoạt động học tập 1. Kiểm tra kiến thức cũ Noäi dung tieáng noùi vaên ngheä theå hieän ntn ? 2. Giảng kiến thức mới: Tieáng noùi vaên ngheä coù vai troø nhö theá naøo trong ñôøi soáng con ngöôøi vaø khaû naêng caûm thuï ntn chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi tieáp . Hoaït ñoäng cuûa Thaày – Troø Noäi dung *Hoaït ñoäng 3: cho HS ñoïc ñoaïn 2. II.Tìm hieåu vaên baûn: 1.Taïi sao tieáng noùi cuûa vaên ngheä caàn thieát A/Nội dung: cho con ngöôøi? 2. Vai troø cuûa tieáng noùi vaên ngheä ñoái ( Ñoïc caùc luaän chöùng trang 13,14) vôùi ñôøi soáng : Qua nhöõng daãn chöùng caùc taùc phaåm qua Vaên ngheä giuùp con ngöôøi ñöôïc soáng caùc caâu chuyeän cuï theå sinh ñoäng ,NÑ Thi ñaày ñuû hôn , phong phuù vôùi cuoäc ñôø ñaõ phaân tích moät caùch thaám thía söï caàn chính mình. thieát cuûa vaên ngheä ñoái vôùi con ngöôøi . - vaên ngheä laø sôïi daây lieân heä giöõa -Giuùp chuùng ta soáng ñaày ñuû hôn, phong ngöôøi ñoù vôùi theá giôùi beân ngoaøi . phuù hôn vôùi cuoäc ñôøi vaø chính mình. - Laøm cho ñôøi soáng haøng ngaøy trôû neân ? Ñoái vôùi quaàn chuùng nhaân daân ntn ? töôi maùt ñôõ khaéc khoå , giuùp con ngöôøi GV: Võ Thị Thủy 19 Năm hoc 2014-2015 Giaùo aùn Ngöõ Vaên 9 Tröôøng THCS An Bình -Trong tröôøng hôïp con ngöôøi bò ngaên caùch vôùi cuoäc soáng, lôøi noùi vaên ngheä laø sôïi daây buoäc hoï vôùi cuoäc ñôøi thöôøng vôùi taát caû söï soáng, hoaït ñoäng, nhöõng vui buoàn gaàn guõi. ? Vaên ngheä coù theå xa rôøi cuoäc soáng ngöôøi daân lao ñoäng ñöôïc khoâng ? -Goùp phaàn laøm töôi maùt sinh hoaït khaéc khoå haøng ngaøy, giöõ cho ñôøi cöù töôi . 2.Neáu khoâng coù vaên ngheä ñôøi soáng con ngöôøi seõ ra sao? (thaûo luaän) -Cuoäc soáng ñôn ñieäu, khoù khaên ñaày söï ñau khoå, buoàn chaùn, thieáu söï rung caûm vaø öôùc mô trong cuoäc soáng. 3.Tieáng noùi cuûa vaên ngheä ñeán vôùi ngöôøi ñoïc baèng caùch naøo maø coù khaû naêng ñeán vaäy? -Söùc maïnh rieâng cuûa vaên ngheä baèt nguoàn töø noäi dung cuûa noù vaø con ñöôøng maø noù ñeán vôùi ngöôøi ñoïc, ngöôøi nghe. -Ngheä thuaät laø tieáng noùi cuûa tình caûm. -Khi taùc ñoäng baèng noäi dung, vaên ngheä goùp phaàn giuùp moïi ngöôøi töï nhaän thöùc mình, töï xaây döïng mình  Vaên ngheä thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa noù moät caùch töï nhieân, coù hieäu quaû laâu beàn, saâu saéc. *Hoaït ñoäng 4: cho HS ñoïc ñoaïn 3. 1.Em hieåu nhö theá naøo caâu: “Vaên ngheä laø moät thöù tuyeân truyeàn khoâng tuyeân truyeàn nhöng laïi hieäu quaû vaø saâu saéc hôn caû”? … Vaên ngheä laø thöù tuyeân truyeàn khoâng tuyeân truyeàn: -Taùc phaåm vaên ngheä bao giôø cuõng coù yù nghóa, taùc duïng tuyeân truyeàn cho moät quan ñieåm, moät giai caáp, moät daân toäc naøo ñoù . 2.Nhaän xeùt veà caùch vieát vaên nghò luaän cuûa GV: Võ Thị Thủy 20 vöôn leân soáng vaø öôùc mô vöôït qua khoù khaên gian khoå Trong tröôøng hôïp con ngöôøi bò ngaên caùch vôùi cuoäc soáng, lôøi noùi vaên ngheä laø sôïi daây buoäc hoï vôùi cuoäc ñôøi thöôøng vôùi taát caû söï soáng, hoaït ñoäng, nhöõng vui buoàn gaàn guõi. 3. Con ñöôøng vaên ngheä ñeán vôùi ngöôøi ñoïc : Ñeán vôùi ngöôøi ñoïc chuû yeáu con ñöôøng tình caûm . + Ngheä thuaät laø tieáng noùi tình caûm yeâu gheùt , vui ,buoàn . + Vaên ngheä lai taïo ñöôïc söï soáng cho taâm hoàn con ngöôøi. B. Nghệ thuật: Năm hoc 2014-2015
- Xem thêm -