Tài liệu Giáo án ngữ văn 9 cả năm full

  • Số trang: 228 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 TuÇn 1: Bµi 1: TiÕt 1-2: V¨n b¶n NG÷ V¡N 9 PHONG C¸CH Hå CHÝ MINH - Lª Anh Trµ I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp hs: 1- ThÊy ®îc vÎ ®Ñp phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt hîp hµi hßa gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i, vÜ ®¹i vµ b×nh dÞ. 2- Tõ lßng kÝnh yªu vÒ B¸c, tù hµo vÒ B¸c, Hs cã ý thøc tu dìng, häc tËp rÌn luyÖn theo g¬ng B¸c. II/ C¸c bíc tiÕn hµnh: H® cña GV H® cña Hs * H® 1: KTBC: Ktra SGK, vë ghi chÐp nh¾c Hs c¸ch häc tËp bé m«n. * H® 2: Bµi míi §©y lµ VBND cã tÝnh chÊt thuyÕt minh k/hîp víi lËp luËn theo PCCL. §äc víi giäng khóc triÕt, m¹ch l¹c thÓ hiÖn niÒm t«n kÝnh, tù hµo vÒ Chñ tÞch HCM. - GV ®äc mÉu, söa ch÷a, uèn n¾n Hs ®äc. - GV Ktra viÖc ®äc chó thÝch ë nhµ cña Hs. Lu ý víi Hs vÒ VBND víi c¸c chñ ®Ò: + QuyÒn sèng cña con ngêi. + B¶o vÖ h/b×nh, chèng chiÕn tranh + V/®Ò sinh th¸i, m«i trêng Chñ ®Ò cña VB nµy: Sù héi nhËp TG vµ B/vÖ b¶n s¾c VHDT. H? VB cã thÓ chia lµm mÊy phÇn ? ND chÝnh 2 phÇn + Tõ ®Çu ... rÊt hiÖn ®¹i cña tõng phÇn? (HCM víi sù tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i) + Cßn l¹i: Nh÷ng nÐt ®Ñp trong lèi sèng cña HCM. Gäi Hs ®äc ®o¹n (a) H? HCM ®· tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i Hs ®äc - Trong c/®êi h/®éng CM ®Çy trong hoµn c¶nh nµo ? gian nan, vÊt v¶,  ®· qua Gv sö dông vèn kthøc l/sö ®Ó g/thiÖu cho Hs. nhiÒu n¬i, tiÕp xóc víi nhiÒu H? §Ó cã ®îc vèn tri thøc VH nh©n lo¹i, nÒn VH tõ P.®«ng tíi P.T©y. HCM ®· lµm ntn? - Ngêi cã hiÓu biÕt s©u réng Gv nhÊn m¹nh: §©y chÝnh lµ ch×a khãa ®Ó më nÒn VH c¸c níc ch©u ¸, ¢u, ra kho tri thøc VH cña nh©n lo¹i. Phi, Mü. B¸c nãi, viÕt kho¶ng 28(N2) tiÕng nãi cña c¸c * §Ó cã ®îc vèn tri thøc VH, níc. B¸c ®·: H? Ngêi ®· kh¸m ph¸ kho tµng tri thøc b»ng + N¾m v÷ng p/tiÖn giao tiÕp lµ c¸ch nµo ? ng«n ng÷. H? Ngêi ®· häc hái ntn? H? Qua phÇn t×m hiÓu trªn, gióp em hiÓu g× Hs kÓ c©u chuyÖn vÒ B¸c. vÒ HCM ? Gv b×nh gi¶ng: - Qua c«ng viÖc, qua lao ®éng M/®Ých cña B¸c lµ ra níc ngoµi t×m ®êng cøu mµ häc hái (lµm nhiÒu nghÒ níc,  ®· tù m×nh t×m hiÓu nh÷ng mÆt tÝch kh¸c nhau) cùc cña triÕt häc P.®«ng: Muèn g.phãng d.téc - HCM lµ ngêi s¸ng suèt, th«ng minh, cÇn cï, yªu lao ®éng, ph¶i ®¸nh ®uæi TD Ph¸p & CNTB. Muèn vËy, ph¶i thÊy ®îc nh÷ng mÆt u viÖt, ham häc hái. tÝch cùc cña c¸c nÒn VH ®ã. H? Ngêi ®· tiÕp thu c¸c nÒn VH ®ã theo tinh thÇn ntn ? Ghi b¶ng 1. §äc - Chó thÝch - Chó thÝch 2. T×m hiÓu VB: a. HCM víi sù tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i. 1 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 H? §iÒu kú l¹ trong viÖc tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i cña HCM lµ g× ? H? §Ó thÓ hiÖn n/d trªn, ®o¹n v¨n ®· ®îc t¸c gi¶ sö dông ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo ? GVKQ: Sù tiÕp thu VH nh©n lo¹i cña HCM ®· t¹o nªn mét nh©n c¸ch, 1 lèi sèng rÊt VN, rÊt P.®«ng nhng ®.thêi còng rÊt míi, rÊt hiÖn ®¹i. H? B»ng sù hiÓu biÕt vÒ l.sö em h·y cho biÕt phÇn VB võa t×m hiÓu nãi vÒ thêi kú nµo trong sù nghiÖp h/® CM cña l·nh tô HCM ? GV: KÕt thóc phÇn 1, VB cã dÊu (...) biÓu thÞ cho ta biÕt ngêi biªn so¹n ®· lîc bá phÇn tiÕp theo cña bµi viÕt. §äc phÇn cßn l¹i cña bµi. H? Theo em, phÇn nµy nãi vÒ thêi kú nµo trong SNCM cña HCM ? GV: Nãi ®Õn phong c¸ch lµ nãi ®Õn sù nhÊt qu¸n. Chóng ta h·y xem khi ®· trë thµnh chñ tÞch níc, p/c¸ch HCM cã g× næi bËt. Gäi Hs ®äc ®o¹n (b). H? ë c¬ng vÞ l·nh ®¹o cao nhÊt cña ®¶ng vµ nhµ níc nhng HCM cã lèi sèng ntn ? H? lèi sèng rÊt gi¶n dÞ, rÊt ph¬ng ®«ng, rÊt VN cña HCM ®îc biÓu hiÖn ntn? H? N¬i ë, n¬i lµm viÖc cña B¸c ®îc giíi thiÖu ntn? GV ®äc ®o¹n <> (Tè H÷u). H? Theo c¶m nhËn cña t/g’ trang phôc cña B¸c ntn? + Ngêi ®· tiÕp thu mét c¸ch cã chän läc tinh hoa VH níc ngoµi. + Kh«ng ¶nh hëng 1 c¸ch thô ®éng. + TiÕp thu mäi c¸i ®îc, c¸i hay, phª ph¸n c¸i ... + Trªn nÒn VH d©n téc mµ tiÕp thu nh÷ng ah’ quèc tÕ. TÊt c¶ nh÷ng ah’ quèc tÕ ®ã ®· nhµo nÆn víi c¸i gèc VH d©n téc kh«ng g× lay chuyÓn ®îc ... KÕt hîp gi÷a kÓ vµ b×nh luËn VD: Ýt cã vÞ l·nh .... + Thêi kú B¸c h/® ë níc ngoµi. b. NÐt ®Ñp + Khi Ngêi ®· ë c¬ng vÞ chñ trong lèi tÞch níc. sèng cña HCM. - Lèi sèng gi¶n dÞ - Lèi sèng gi¶n dÞ ®ã ®îc biÓu H? ViÖc ¨n uèng cña B¸c ®îc giíi thiÖu ntn? hiÖn ë n¬i ë n¬i lµm viÖc H? Qua nh÷ng ®iÒu võa t×m hiÓu vÒ B¸c, em N¬i ë, n¬i lµm viÖc: ChiÕc nhµ cã c¶m nhËn g× vÒ lèi sèng cña Ngêi? sµn nhá b»ng gç bªn c¹nh H? Theo em, lèi sèng ®ã cã ph¶i lµ lèi sèng tù chiÕc ao nh c¶nh lµng quª quen vui trong c¶nh nghÌo khã kh«ng? Cã ph¶i lµ thuéc. tù thÇn th¸nh hãa cho kh¸c ®êi kh«ng? H? T¹i sao B¸c l¹i chän lèi sèng ®ã? Gäi hs ®äc ®o¹n: <> H? Tõ lèi sèng cña  ®îc tg' liªn tëng tíi lèi sèng cña nh÷ng ai trong lÞch sö d©n téc? H? ViÖc liªn tëng cña tg nh»m nhÊn m¹nh ®iÒu g× ? H? Häc VB nµy em nhí l¹i VB nµo ®· häc líp 7 còng nãi vÒ lèi sèng gi¶n dÞ cña B¸c ? H? Qua phÇn VB võa häc em h·y tr×nh bµy c¶m nhËn s©u s¾c cña em vÒ vÎ ®Ñp trong Trang phôc hÕt søc gi¶n dÞ: Bé quÇn ¸o bµ ba, chiÕc ¸o trÊn thñ, ®«i dÐp lèp th« s¬. ¡n uèng ®¹m b¹c: C¸ kho, rau luéc, cµ muèi, ch¸o hoa. Lèi sèng gi¶n dÞ ®¹m b¹c. HS th¶o luËn. C¸ch sèng gi¶n dÞ, ®¹m b¹c cña HCM nhng l¹i v« cïng thanh cao, sang träng.  §©y lµ c¸ch sèng cã v¨n hãa ®· trë thµnh quan niÖm thÈm mü: C¸i ®Ñp lµ sù gi¶n dÞ, tù nhiªn. - C¸c vÞ hiÒn triÕt nh: 2 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 phong c¸ch HCM ? GV dÉn d¾t: C¸c em ®îc sinh ra lín lªn trong ®k v« cïng thuËn lîi nhng còng tiÒm Èn ®Çy nguy c¬. H? XÐt vÒ ph¬ng diÖn vh, em h·y tr.bµy nh÷ng thuËn lîi vµ nh÷ng nguy c¬ theo n/thøc cña em? H? Víi ®k ®ã v/®Ò ®Æt ra víi Hs ph¶i lµm g× ? H? Tõ tÊm g¬ng nhµ vh lín HCM, c¸c em cã suy nghÜ g× víi b¶n th©n? H? Em h·y nªu vµi biÓu hiÖn vÒ lèi sèng cã vh vµ kh«ng cã vh? H? Qua bµi, nh÷ng ®iÓm t¹o nªn vÎ ®Ñp trong phong c¸ch HCM lµ g× ? * H§3: LuyÖn tËp . GV nªu yªu cÇu luyÖn tËp. gi¸ NguyÔn Tr·i C«n s¬n ca. NguyÔn BØnh Khiªm Thu ¨n m¨ng tróc, ®«ng ¨n Xu©n t¾m hå sen, h¹ t¾m ao - NÐt ®Ñp cña lèi sèng rÊt d©n téc rÊt VN trong phong c¸ch HCM. §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå, P.V§ång. c. ý nghÜa cña viÖc häc tËp, rÌn luyÖn theo p/c¸ch HCM. - §ã lµ sù kÕt hîp hµi hßa gi÷a truyÒn thèng v/h d©n téc vµ Ghi nhí tinh hoa v/h nh©n lo¹i. Lµ sù kÕt hîp gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, gi÷a c¸i vÜ ®¹i vµ b×nh dÞ. HS th¶o luËn. * H® 4: HDVN: + Su tÇm nh÷ng mÈu chuyÖn kÓ vÒ lèi sèng - Cã ®k tiÕp xóc víi nhiÒu nÒn vh. gi¶n dÞ mµ thanh cao cña B¸c. §îc hßa nhËp víi khu vùc vµ + §äc thªm. quèc tÕ. + So¹n: §.tranh cho mét TG hßa b×nh. - CÇn ph¶i hßa nhËp víi khu vùc vµ Q.TÕ nhng còng cÇn b.vÖ & ph/huy b¶n s¾c dt. - Sèng vµ l/viÖc theo g¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i. Tù tu dìng, rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc,lèi sèng cã vh. HS ph¸t biÓu. 3. LuyÖn tËp: KÓ 1 sè c©u chuyÖn vÒ lèi sèng gi¶n dÞ mµ cao ®Ñp cña chñ tÞch HCM. HS kÓ. 3 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 TiÕt 3: C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i I. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp hs: 1/ N¾m ®îc néi dung ph¬ng ch©m vÒ lîng vµ ph¬ng ch©m vÒ chÊt. 2/ BiÕt vËn dung nh÷ng ph¬ng ch©m nµy trong giao tiÕp. K, II. C¸c bíc tiÕn hµnh: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng * H§ 1: KTBC Hs tr¶ lêi theo kiÕn thøc ®· häc ë H? HiÓu thÕ nµo lµ vai XH trong héi tho¹i? líp 8. H? C¸c vai XH thêng gÆp trong héi tho¹i * H§ 2: Bµi míi: HS ®äc. Gäi hs ®äc ®o¹n ®èi tho¹i (1) 1/ Ph¬ng H? Khi An hái: <> mµ ch©m vÒ lîng: Ba tr¶ lêi: “ë díi níc” th× c©u tr¶ lêi cã VD1: SGK/ tr 7 mang ®Çy ®ñ n/d mµ An cÇn biÕt kh«ng. GV gîi ý b»ng c©u hái nhá : H? Em hiÓu b¬i lµ g× ? - B¬i lµ di chuyÓn trong níc hoÆc H? Tõ viÖc hiÓu nghÜa tõ <> em h·y trªn mÆt níc b»ng cö ®éng cña c¬ thÓ. tr¶ lêi c©u hái trªn ? - C©u tr¶ lêi cña Ba kh«ng mang ®Çy ®ñ n/d mµ An cÇn biÕt. V× trong nghÜa cña <> ®· cã H? NÕu nãi mµ kh«ng cã néi dung nh thÕ cã <<ë díi níc>>. §iÒu mµ An muèn biÕt lµ 1 ®/®iÓm cô thÓ nh : thÓ coi ®©y lµ c©u nãi b/ thêng kh«ng BÓ b¬i, s«ng ... + NÕu nãi mµ kh«ng cã n/d dÜ nhiªn lµ 1 h/tîng kh«ng b/thêng H? NÕu lµ ngêi ®îc tham gia héi tho¹i, em trong giao tiÕp, v× c©u nãi ra trong giao tiÕp bao giê còng sÏ tr¶ lêi ntn ®Ó ®¸p øng y/cÇu cña An? H? Tõ ®ã em rót ra bµi häc g× trong giao truyÒn t¶i 1 n/d nµo ®ã. + ë bÓ b¬i + ë s«ng tiÕp? + ë hå ... Gv híng dÉn Hs ®äc hoÆc kÓ l¹i truyÖn: Khi nãi trong c©u nãi ph¶i cã n/d << lîn cíi, ¸o míi >> ®i víi y/c cña g.tiÕp kh«ng nªn H? V× sao truyÖn l¹i g©y cêi ? nãi Ýt h¬n nh÷ng g× mµ giao tiÕp H? LÏ ra anh <> vµ anh <<¸o ®ßi hái. míi>> chØ cÇn hái vµ tr¶ lêi ntn ®Ó  nghe ®ñ biÕt ®îc ®iÒu cÇn hái & cÇn tr¶ lêi? ®äc hoÆc kÓ. H? NÕu chØ hái & tr¶ lêi võa ®ñ th× truyÖn Hs TruyÖn l¹i g©y cêi v× c¸c nh©n cã g©y cêi kh«ng ? vËt trong truyÖn nãi nhiÒu h¬n Gv: Trong truyÖn cêi t¸c gi¶ d©n gian ®· sö nh÷ng g× cÇn nãi . dông yÕu tè nµy trë thµnh nghÖ thuËt. LÏ ra chØ cÇn <> vµ tr¶ lêi: <> H? TruyÖn cêi nh»m phª ph¸n ®iÒu g× ? H? Nh vËy, trong giao tiÕp cã ®iÒu g× cÇn tr¸nh ? (*) Cho t×nh huèng: NÕu kh«ng biÕt ch¾c << mét tuÇn n÷a líp sÏ tæ chøc c¾m tr¹i >> th× em cã th«ng b¸o ®iÒu ®ã víi c¸c b¹n kh«ng ? v× sao ? H? NÕu cÇn th«ng b¸o ®iÒu trªn th× em sÏ nãi ntn ? H? Nh vËy, trong g/tiÕp cÇn tr¸nh nh÷ng *Ghi nhí 1/SGK 2/Ph¬ng ch©m vÒ chÊt: VD: SGK/tr7 + Trong g/tiÕp, kh«ng nªn nãi nhiÒu h¬n nh÷ng g× cÇn nãi. Hs ®äc. TruyÖn cêi nµy nh»m phª ph¸n tÝnh nãi kho¸c. Trong giao tiÕp ®õng nãi nh÷ng ®iÒu mµ m×nh kh«ng tin lµ ®óng 4 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 ®iÒu g×? Gv: Nh÷ng ®iÒu cÇn tr¸nh trong giao tiÕp mµ ë truyÖn cêi ®ã vi ph¹m -> chÝnh lµ vi ph¹m p/ch©m vÒ chÊt. H? §Ó ®¶m b¶o p/ch©m vÒ chÊt trong héi tho¹i, ta cÇn tr¸nh nh÷ng ®iÒu g× ? * H§ 3: LuyÖn tËp Gv chuÈn bÞ b¶ng phô ®Ó Hs ph©n tÝch lçi Gäi häc sinh lªn b¶ng. Gv ch÷a bµi: §©y kh«ng thuéc vÒ héi tho¹i nhng qua viÖc häc vÒ p/ch©m héi tho¹i, vÒ lîng, Hs cã thÓ vËn dông ®Ó ph©n tÝch lçi quan träng vµ phæ biÕn nµy. H? Nh÷ng tæ hîp tõ nµo bÞ thõa, v× sao ? sù thËt. Ghi nhí 2/SSGK §ã lµ nh÷ng ®iÒu kh«ng cã b»ng 3/ LuyÖn tËp. chøng x¸c thùc. Bµi 1 (8) + Cã lÏ ... + H×nh nh ....  Trong giao tiÕp ®õng nãi nh÷ng ®iÒu mµ m×nh kh«ng cã b»ng chøng x¸c thùc. Gv cho Hs tr¶ lêi vµo phiÕu häc tËp Gv ph« t« mçi bµn 1 tê Gv chÊm nhanh 5 bµi. Hs lµm: a) Thõa << nu«i ë nhµ >> v× << gia sóc >> cã nghÜa lµ << vËt nu«i trong nhµ >>. B) Thõa << hai c¸nh >> v× tÊt c¶ H? Nh÷ng tõ trªn nµo ®Òu chØ c¸ch nãi c¸c loµi chim ®Òu cã hai c¸nh. l/quan ®Õn p.ch©m héi tho¹i nµo ®· häc ? H? C¸ch nãi nµo tu©n thñ ? + Thõa: V× thªm tõ ng÷ mµ C¸ch nãi nµo vi ph¹m ? kh«ng thªm néi dung -> Vi ph¹m ph¬ng ch©m vÒ lîng. Gv gäi Hs ®äc truyÖn. ... nãi cã s¸ch m¸ch cã chøng H? ChØ ra yÕu tè g©y cêi ? (Råi cã nu«i ®îc ... nãi dèi kh«ng ). ... nãi mß H? Víi c©u hái ®ã, ngêi nãi ®· kh«ng tu©n ... nãi nh¨ng nãi cuéi thñ p.ch©m héi tho¹i nµo? Ph©n tÝch ... nãi tr¹ng Gv: YÕu tè g©y cêi -> vi ph¹m p.ch©m héi ->Nh÷ng tõ ng÷ nµy ®Òu chØ tho¹i vÒ lîng lµ 1 nghÖ thuËt trong truyÖn c- c¸ch nãi tu©n thñ hoÆc vi ph¹m êi d©n gian. p.ch©m héi tho¹i vÒ chÊt. Gv chia 2 nhãm th¶o luËn. a) Tu©n thñ Gv cã ®Þnh híng. b,c,d,e : vi ph¹m Bµi 3: + Vi ph¹m p.ch©m vÒ lîng. Ngêi hái ®· hái thõa c©u hái ®ã v× nÕu kh«ng nu«i ®îc th× lµm sao cã << bè t«i >>. Bµi 4: * H§ 4: HDVN - Häc bµi + Lµm bµi tËp (5) tra tõ ®iÓn ®Ó gi¶i nghÜa c¸c thµnh ng÷. + TËp viÕt mét ®o¹n héi tho¹i, néi dung tù chän, tu©n thñ c¸c p.ch©m héi tho¹i ®· häc. + ChuÈn bÞ: PhÇn 1 + 2 + 3. __________________________________________________________________ 5 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 TiÕt 4: sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp hs: 1.HiÓu viÖc sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh lµm cho v¨n b¶n thuyÕt minh sinh ®éng, hÊp dÉn. 2 BiÕt c¸ch sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµo v¨n b¶n thuyÕt minh. II/ C¸c bíc tiÕn hµnh: H® cña GV * H§1: KTBC - Gv k.tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña Hs. * H§2: Bµi míi Gv h/d Hs «n l¹i kiÓu VB t/minh. H? VB thuyÕt minh lµ g× ? H® cña Hs - VB t/m nh»m cung cÊp tri thøc vÒ c¸c h×nh tîng, sù viÖc, sv...trong TN vµ XH. - §Æc ®iÓm: Tri thøc ®îc tr/bµy H? §Æc ®iÓm cña VB thuyÕt minh ? trong vb t.minh lµ tri thøc c.x¸c kh¸ch quan thùc dông víi h×nh thøc diÔn ®¹t râ rµng ng«n ng÷ ®¬n nghÜa. H? Nh÷ng ph¬ng ph¸p ®îc sö dông trong vb - Tr×nh bµy, g.thiÖu, g.thÝch víi c¸c thao t¸c cô thÓ: Nªu ®.nghÜa, p/p thuyÕt minh ? liÖt kª, nªu VD, sè liÖu, s.s¸nh, p.tÝch, ph©n lo¹i....vv. Gv híng dÉn hs th¶o luËn vb << H¹ Long §¸ vµ níc>>: HS ®äc vb Gäi hs ®äc vb H? VB nµy thuyÕt minh ®Æc ®iÓm g× cña VB t/minh vÒ ®iÒu kú l¹ cña H¹ Long. - ®èi tîng? H?§Æc ®iÓm Êy cã dÔ dµng thuyÕt minh §©y lµ vÊn ®Ò trõu tîng, khã nhËn biÕt, kh«ng dÔ tr×nh bµy. b»ng c¸ch ®o, ®Õm , liÖt kª kh«ng? H? VÊn ®Ò sù kú l¹ cña H¹ Long lµ v« tËn ®îc t¸c gi¶ thuyªt minh b»ng c¸ch nµo? C©u hái gîi ý: H? Theo em, ®Õ t.minh nÐt kú l¹ cña H¹ Long chØ dïng p.ph¸p liÖt kª( H¹ long cã nhiÒu níc, nhiÒu ®¶o, nhiÒu hang ®éng..) th× cã nªu ®îc sù kú l¹ cña H¹ Long kh«ng ? H? T¸c gi¶ hiÓu sù kú l¹ nµy lµ g×? H? H·y g¹ch díi c©u v¨n nªu kh¸i qu¸t sù kú l¹ c¶u H¹ Long? H? T¸c gØa ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p tëng tîng , liªn tëng ntn ®Ó giíi thiÖu vÒ sù kú l¹ cña H¹ Long? H? Sau mçi ®æi thay gãc ®é quan s¸t, tèc ®é di chuyÓn, ¸nh s¸ng ph¶n chiÕu , ®Ó ngêi ®äc cã thÓ c¶m nhËn ®îc sù kú l¹ cña H¹ Long, tg ®· kÕt hîp sö dông ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo? GV :C¸i kú l¹ cña H¹ Long lµ ®· biÕn 1 chÊt liÖu v« tri, v« gi¸c nh ®¸ thµnh nh÷ng sù sèng cã hån. H? T¸c gi¶ tr×nh bµy ®îc sù kú l¹ cña H¹ Long lµ nhê biÖn ph¸p nµo? * H§3: LuyÖn tËp Ghi b¶ng I/ T×m hiÓu viÖc sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh: (1) ¤n tËp v¨n b¶n t/minh . (2 ViÕt v¨n b¶n thuyÕt minh cã sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt:+ VB: << H¹ Long §¸ vµ níc >>. NÕu chØ dïng ph¬ng ph¸p liÖt kª th× kh«ng nªu ®îc sù kú l¹ cña H¹ -tîng. Long . : << ChÝnh níc .... cã t©m hån>> : Níc t¹o nªn sù di chuyÓn vµ kh¶ n¨ng di chuyÓn theo mäi c¸ch t¹o nªn sù thó vÞ cña c¶nh s¾c .... Sau ®ã liÖt kª c¸c c¸ch di chuyÓn: Tïy theo gãc ®é & tèc ®é di chuyÓn cña ta..... Tïy theo c¶ híng ¸.s¸ng räi vµo chóng.... Miªu t¶ nh÷ng biÕn ®æi cña h×nh ¶nh ®¶o ®¸, biÕn chóng tõ vËt v« tri thµnh vËt sèng ®éng, cã hån. *) Ghi nhí SGK/ tr.13 II. LuyÖn tËp 1/ B.tËp 1: 6 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 GV nªu yªu cÇu bt Ghi nhí: tr 13 GV gäi hs ®äc vb <> H? V¨n b¶n nh mét truyÖn ng¾n, truyÖn vui, vËy cã ph¶i lµ vb thuyÕt minh kh«ng? H? TÝnh chÊt Êy thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm nµo? ®©y lµ vb thuyÕt minh Ngäc Hoµng xö téi ruåi xanh. TÝnh chÊt thuyÕt minh thÓ hiÖn ë chç giíi thiÖu loµi ruåi rÊt cã hÖ H? Nh÷ng ph¬ng ph¸p thuyÕt minh nµo ®îc thèng : tÝnh chÊt chung vÒ hä, sö dông? gièng loµi, tËp tÝnh sinh sèng, ®Æc ®iÓm c¬ thÓ , cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc chung ®¸ng tin cËy vÒ loµi ruåi - C¸c ph¬ng ph¸p thuyÕt minh ®îc H? C¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®îc sö dông? sö dông: §Þnh nghÜa: thuéc hä c«n trïng... H? T¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt Ph©n lo¹i: c¸c loµi ruåi H? Cã thÓ xem ®©y lµ truyÖn vui cã tÝnh Sè liÖu: sè vi khuÈn, sè lîng sinh chÊt thuyÕt minh hay lµ vb thuyÕt minh cã s¶n cña cÆp ruåi. sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt? LiÖt kª: m¾t líi. ch©n tiÕt ra chÊt dÝnh. b/ Nh©n ho¸, cã t×nh tiÕt. * H§4: HDVN: + Häc ghi nhí + Hoµn thµnh c¸c b.tËp cßn l¹i. G©y høng thó cho b¹n ®äc, võa lµ ChuÈn bÞ bµi : LuyÖn tËp.......... truyÖn vui, võa häc thªm tri thøc. Bµi tËp 2 . 7 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 TiÕt 5: luyÖn tËp sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh. I. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp hs: BiÕt vËn dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµo v¨n b¶n thuyªt minh.. II. C¸c bíc tiÕn hµnh: H® cña GV H§ 1: KTBC: Trong bµi v¨n thuyÕt minh, cã thÓ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt ntn? Ktra sù chÈn bÞ bµi míi ë nhµ cña Hs. H? Muèn cho v¨n b¶n thuyÕt minh trë nªn sinh ®éng, hÊp dÉn, ngêi ta cã thÓ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo? * H§ 2: T×m hiÓu ®Ò, t×m ý & lËp dµn bµi víi nh÷ng ý lín. a) Bíc 1: T×m hiÓu ®Ò H? §Ò y/c t/m vÊn ®Ò g×? H? Khi thuyÕt minh vÒ chiÕc nãn , em cÇn giíi thiÖu nh÷ng ®iÒu g×? H? VÒ h×nh thøc thÓ hiÖn, em sÏ vËn dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ®Ó bµi viÕt trë nªn vui t¬i, hÊp dÉn? Gv chia nhãm, Hs tõng nhãm tr×nh bµy c¸c kiÕn thøc vÒ chiÕc nãn. H? N¬i lµm nãn næi tiÕng ë níc ta? Vµo nh÷ng thËp niªn 60, nghÖ nh©n Bïi Quang BÆc lµ ngêi ®Çu tiªn nghÜ ra c¸ch Ðp nh÷ng bµi th¬ vµo nãn l¸ H? C¸ch lµm nh÷ng chiÕc nãn? H® cña Hs Ghi b¶ng ThuyÕt minh vÒ chiÕc nãn. Nªu ®îc c«ng dông, cÊu t¹o, chñng lo¹i. §Ò bµi: ThuyÕt minh vÒ mét trong c¸c ®å dïng sau: chiÕc nãn. Yªu cÇu vÒ néi dung: H×nh thøc kÓ chuyÖn, sö Yªu cÇu vÒ h×nh thøc. dông phÐp nh©n ho¸. HS tr¶ lêi. Dµn ý chi tiÕt: Lµng T©y Hå , thµnh phè LÞch sö chiÕc nãn: HuÕ. Nguyªn liÖu: nh÷ng C¸ch lµm nh÷ng chiÕc nãn chiÕc l¸ nãn, l¸ gåi Lµm khung nãn ®¹t yªu cÇu trßn. Lµm 16 nan vµnh ®Ó xÕp l¸ nãn l¸ ®¹t yªu cÇu kh«ng H? C«ng dông cña nh÷ng chiÕc nãn XÕp dÇy qu¸, kh«ng tha qu¸. trong ®êi sèng hµng ngµy? Phñ líp quang dÇu ChiÕc nãn g¾n liÒn víi ®êi sèng con ngßi : che C«ng dông cña nh÷ng chiÐc n¾ng , che ma... nãn: Híng dÉn hs viÕt MB ChiÕc nãn ®i vµo th¬ ca , nh¹c ho¹... Hs tr×nh bµy dµn ý. phÇn MB. HDVN: N¾m néi dung ghi nhí bµi tr- §äc Tham kh¶o bµi ®äc thªm íc. So¹n bµi 2 . 8 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 TuÇn 2: TiÕt 6-7: V¨n b¶n Bµi 2 ®Êu tranh cho mét thÕ giíi hßa b×nh (Gac-Xi-A Mac-Ket) A. Yªu cÇu: Gióp hs: - HiÓu ®îc v/® ®Æt ra trong vb: Nguy c¬ c.tranh h¹t nh©n ®e däa toµn bé c/s trªn tr¸i ®Êt & n/vô cÊp b¸ch cña toµn thÓ nh©n lo¹i lµ ng¨n chÆn nguy c¬ ®ã, lµ ®.tranh cho mét TG hßa b×nh. - ThÊy ®îc nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n, mµ næi bËt lµ chøng cø cô thÓ x¸c thùc, c¸c so s¸nh râ rµng, giµu søc thuyÕt phôc, lËp luËn chÆt chÏ. B. Lªn líp: Giíi thiÖu - Hoµ b×nh lµ kh¸t väng cña mçi , mçi g/®×nh, mçi dtéc. Bëi lÏ, chØ cã h/b×nh th× con  míi cã ®/k tån t¹i & p.triÓn, míi cã t¬ng lai, h¹nh phóc. VËy mçi ngêi, mçi dtéc ph¶i lµm g× ®Ó b/vÖ h.b×nh trong TG ngµy nay. - Bµi viÕt << §Êu tranh ...>> cña G.Macket ®· nªu râ vÊn ®Ò ®ã cho toµn thÓ nh©n lo¹i thÊy ®îc mèi hiÓm häa cña h¹t nh©n... H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng * H§ 1: Ktra bµi cò * H§ 2: Bµi míi I.Giíi H? Nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ nhµ - G.Macket lµ nhµ v¨n C«-L«m-Bi-A. - Bµi v¨n <<§Êu tranh ...>> xÕp vµo thiÖu t¸c v¨n G. Macket ? gi¶, t¸c Gv: T×m hiÓu mét VBNL ta t×m hiÓu luËn côm VBND. phÈm: ®Ò, hÖ thèng luËn ®iÓm, luËn cø, luËn - ThÓ lo¹i: Thuéc lo¹i vb nghÞ luËn. chøng vµ c¸c phÐp lËp luËn cña t¸c gi¶. GV nªu y/c ®äc: II. §äc GV ®äc mÉu ®o¹n: <>. thÝch: GV k.tra viÖc ®äc chó thÝch ë nhµ cña Hs. Hs ®äc tiÕp Hs th¶o luËn: (*) Chó H? H·y nªu luËn ®Ò cña vb ? (Gîi ý: - Néi dung cña bµi tËp trung vµo + Cã thÓ Hs chØ chó ý ®Õn nguy c¬ thÝch: chiÕn tranh h¹t nh©n ®e däa mäi ngêi. DÞch v/® g× ? ? - Chñ ®Ých cña tg’ cã ph¶i chØ lµ chØ ra + C/tranh h/nh©n lµ 1 hiÓm häa k/khiÕp h¹ch mèi ®e däa cña vò khÝ h¹t nh©n kh«ng mµ ®ang ®e däa toµn thÓ loµi ngêi & mäi sù UNICEF sèng trªn tr¸i ®Êt, v× vËy ®/tranh ®Ó lo¹i ? FAO ? cßn nhÊn m¹nh ®iÒu g× n÷a ?) bá nguy c¬ lµ n/v cÊp b¸ch cña toµn thÓ H? LuËn ®Ò ®ã ®îc triÓn khai trong 1 HT nh©n lo¹i. luËn ®iÓm ntn ? H·y t×m hiÓu HT luËn + Hs t/luËn c¸c luËn ®iÓm: 4 luËn ®iÓm III. T×m (SGV) hiÓu v¨n ®iÓm ®ã ? b¶n: GV gäi Hs ®äc l¹i ®o¹n : <>. ph¸t biÓu H? Nguy c¬ c/tranh h¹t nh©n ®e däa loµi Hs + T¸c gi¶ x¸c ®Þnh t.gian cô thÓ: ®Ò: ngêi & toµn bé sù sèng trªn tr¸i ®Êt ®· ®- <> & ®a ra sè liÖu îc tg’ chØ ra ntn ? cô thÓ ®Çu ®¹n HN víi 1 phÐp tÝnh ®¬n T×m GV: Ngµy 8/8/1986 (kû niÖm ngµy Mü gi¶n: <> -> 2. nÐm 2 qu¶ bom nguyªn tö ®Çu tiªn xuèng §Ó thÊy ®îc t/c hiÖn thùc & sù khñng hiÓu c¸c l/®iÓm: 2 Tp. Hiroxima & Nagasaki - NhËt B¶n khiÕp cña nguy c¬ c/tranh HN. a) Nguy vµo th¸ng 8/1945 vµ lÇn ®Çu tiªn trong c¬ c/tranh l/sö nh©n lo¹i, vò khÝ h/n ®îc s/d). h¹t nh©n. H? Tg’ ®a ra thêi gian & sè liÖu cô thÓ ®ã nh»m nh÷ng môc ®Ých g× ? Gv: HiÖn nay TG ®· cã kho vò khÝ H/nh©n cã søc tµn ph¸ gÊp hµng triÖu lÇn qu¶ bom n/tö ®Çu tiªn ®ã, ®ñ ®Ó tiªu diÖt hµng chôc lÇn sù sèng trªn tr¸i ®Êt. Sè níc cã thø vò khÝ nµy ®· lªn tíi hµng 9 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 chôc ... H? §Ó thÊy râ h¬n søc tµn ph¸ khñng khiÕp cña kho vò khÝ h/n, tg’ cßn ®a ra ®iÒu g× ? - Tg’ ®a ra nh÷ng tÝnh to¸n lý thuyÕt: Kho vò khÝ Êy cã thÓ tiªu diÖt tÊt c¶ c¸c hµnh tinh ®ang xoay quanh mÆt trêi, céng thªm 4 hµnh tinh n÷a & ph¸ hñy thÕ th¨ng b»ng cña hÖ mÆt trêi. H? §Ó ngêi ®äc hiÓu râ nguy c¬ khñng - C¸ch vµo ®Ò trùc tiÕp & b»ng nh÷ng khiÕp Êy, tg’ ®· lËp luËn ntn ? N/xÐt g× vÒ nh÷ng chøng cø rÊt râ rµng m¹nh mÏ cña tg’ ®· thu hót ngêi ®äc & g©y Ên tc¸ch lËp luËn Êy ? îng vÒ t/c hÖ träng cña v/®Ò nguy c¬ Gv: Gäi Hs ®äc tiÕp: ... ®Õn cho toµn TG. CTHN. H? Nh¾c l¹i luËn ®iÓm ®îc nªu trong Hs ®äc. Hs ph¸t biÓu phÇn vb võa ®äc ? H? §Ó lµm râ luËn ®iÓm nµy, tg’ ®a ra nh÷ng lý lÏ & d/chøng ë nh÷ng l/vùc nµo + LÜnh vùc XH, y tÕ, tiÕp tÕ thùc phÈm, H? T¹i sao l¹i xoay quanh nh÷ng lÜnh gi¸o dôc -> §©y lµ nh÷ng lÜnh vùc thiÕt yÕu vùc ®ã ? * Gv lÇn lît nªu l¹i -> Ghi lªn b¶ng trong c/sèng con ngêi, ®/biÖt lµ c¸c níc nghÌo cha p/triÓn. nh÷ng vÝ dô so s¸nh. H? á lÜnh vùc XH - lÜnh vùc y tÕ, tg’ ®· Hs ph¸t biÓu: lµm phÐp so s¸nh ntn ? H? á lÜnh vùc tiÕp tÕ thùc phÈm - lÜnh vùc g/dôc, tg’ ®· so s¸nh ntn ? H? Qua nh÷ng d/c vµ c¸ch so s¸nh mµ tg’ nªu ra, em cã nhËn xÐt g× vÒ cuéc ch¹y Cuéc ch¹y ®ua vò trang lµ tèn kÐm ghª ®ua vò trang ? gím vµ phi lý, ®i ngîc l¹i lîi Ých vµ sù GV liªn hÖ: Níc ta lµ 1 trong nh÷ng níc ph¸t triÓn cña thÕ giíi . nghÌo, tr¸ch nhiÖm chóng ta ph¶i ®Êu Nã cíp ®i cña thÕ giíi nhiÒu ®.kiÖn c¶i tranh chèng chiÕn tranh h¹t nh©n thiÖn c/sèng con ngêi .nhÊt lµ ë c¸c níc H? NghÖ thuËt lËp luËn chñ yÕu cña tg’ ë nghÌo . ®o¹n nµy lµ g× ? Tg’ lÇn lît ®a ra nh÷ng vd s.s¸nh trªn nhiÒu lÜnh vùc víi nh÷ng con sè biÕt nãi GV gäi hs ®äc tiÕp ®Õn <<.. trë l¹i ®iÓm khiÕn ngêi ®äc bÊt ngê tríc sù thùc hiÓn xuÊt ph¸t cña nã >> nhiªn mµ rÊt phi lý . H? LuËn ®iÓm cña phÇn vb võa ®äc ? H? Tg’ kh¼ng ®Þnh t¸c h¹i cña ch¹y ®ua HS nªu luËn ®iÓm vò trang lµ g× ? Ch¹y ®ua vò trang lµ ®i ngîc l¹i lý trÝ H? Tríc nguy c¬ sù sèng vµ nÒn v¨n << Kh«ng ... mµ cßn ®i ngîc l¹i lý trÝ tù minh nh©n lo¹i bÞ hñy diÖt, tg’ ®· ®a ra nhiªn n÷a >> C.tranh HN kh«ng chØ tiªu diÖt nh©n lêi c¶nh b¸o ntn ? GV gi¶i thÝch k/n: <> Cã thÓ hiÓu lµ qui luËt cña tù nhiªn, tr¸i ®Êt . l«gic tÊt yÕu cña tù nhiªn . H? V× sao tg’ l¹i nãi nh vËy ? H? §Ó lµm râ luËn ®iÓm nµy, tg ®a ra nh÷ng chøng cø ntn? H? Em cã suy nghÜ g× vÒ lêi c¶nh b¸o Tg’ ®a ra nh÷ng chøng cø tõ khoa häc ®Þa chÊt vµ sù tiÕn hãa cña sù sèng trªn cña tg’. tr¸i ®Êt . -> NÕu ®Ó c.tranh HN næ ra, nã sÏ ®Èy lïi sù tiÕn hãa vÒ ®iÓm x.ph¸t, tiªu hñy GV gäi hs ®äc phÇn vb cßn l¹i. Gv: §©y lµ luËn ®iÓm kÕt bµi còng lµ chñ  thµnh qu¶ cña q. tr×nh tiÕn hãa sù ®Ých cña bøc th«ng ®iÖp mµ tg’ muèn göi sèng trong tù nhiªn. tíi b¹n ®äc. Hs ®äc H? Bøc th«ng ®iÖp Êy lµ g× ? (LuËn ®iÓm 4) Chi tiÕt nµo nãi râ n/d bøc th«ng ®iÖp ? H? Tr¸ch nhiÖm cña mçi ngêi, mçi dtéc Hs ph¸t biÓu: (LuËn ®iÓm 4) tríc nguy c¬ ctranh HN lµ g× ? <>. Macket ®· nªu ra mét ®Ò nghÞ g× ? Em b) Cuéc ch¹y ®ua vò trang chuÈn bÞ cho CTHN ®· lµm mÊt ®i kh¶ n¨ng ®Ó con  ®îc sèng tèt ®Ñp h¬n. C) CTHN ®i ngîc l¹i lý trÝ con ngêi, ch¼ng nh÷ng thÕ nã cßn ph¶n l¹i sù tiÕn hãa cña tù nhiªn . d) N/vô ®Êu tranh ng¨n chÆn CTHN cho 1 TG hßa b×nh. 10 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 hiÓu ntn vÒ lêi ®Ò nghÞ ®ã ? H? Theo em, v× sao vb nµy l¹i ®îc ®Æt tªn lµ <<§Êu tranh cho ... >>. - §øng vµo hµng ngò nh÷ng ngêi ®tranh ng¨n chÆn CTHN. - LËp ra mét nhµ b¨ng lu gi÷ trÝ nhí tån t¹i ®îc c¶ sau tai häa HN ... -> Macket muèn nhÊn m¹nh: Nh©n lo¹i cÇn gi÷ g×n ký øc cña m×nh, l/sö sÏ lªn ¸n nh÷ng thÕ lùc hiÕu chiÕn ®Èy nh©n lo¹i vµo th¶m häa HN. Hs th¶o luËn: Bµi viÕt kh«ng nh÷ng chØ râ mèi ®e däa HN mµ cßn nhÊn m¹nh vµo n/vô ®/tranh ®Ó ng¨n chÆn nguy c¬ Êy -> V× thÕ nhan ®Ò cña bµi ®îc ®Æt tªn lµ <<§Êu tranh cho ... >>. -Chøng cø cô thÓ x¸c thùc, c¸c so s¸nh râ rµng giµu søc thuyÕt phôc, lËp luËn chÆt chÏ. H? NhËn xÐt g× vÒ ng/th nghÞ luËn cña bµi v¨n ? Gv chèt l¹i nd kiÕn thøc -> Híng Hs vµo ghi nhí. Gäi Hs ®äc ghi nhí. * H§ 3: LuyÖn tËp Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ bµi <<§Êu ...>>. GV cung cÊp kiÕn thøc: T×nh h×nh thêi sù c.tranh, xung ®ét vµ ch¹y ®ua vò trang + Ghi nhí (18) trªn TG hiÖn nay: Cuéc c.tranh x©m luîc Iraq cña Mü, cuéc xung ®ét ë Trung Hs tù do nªu c¶m nhËn. ®«ng. NhËn thøc ®óng vÒ nguy c¬ c.tranh vµ tham gia vµo cuéc ®.tranh cho hßa b×nh lµ yªu cÇu ®Æt ra cho mçi ngêi . * H§4: HDVN: + Hoµn thµnh bt 1 vµ 2. + Su tÇm t liÖu l/sö, tranh ¶nh, th¬ ca nãi lªn kh¸t väng h/b×nh cña  ngêi, mäi d.téc trªn TG. + So¹n : Tuyªn bè thÕ giíi......... IV. LuyÖn tËp: C¶m nghÜ cña em vÒ vb: << §.tranh cho ....>>. 11 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 Bµi 1: TiÕt 8: C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i (TiÕp theo) A. Yªu cÇu: Gióp hs: - N¾m ®îc n/d ph¬ng ch©m quan hÖ, p.ch©m c¸ch thøc & p.ch©m lÞch sù. - BiÕt vËn dông nh÷ng p.ch©m nµy trong g.tiÕp. B. Lªn líp: 1. æn ®Þnh; 2. KiÓm tra: Tu©n thñ p.ch©m héi tho¹i vÒ lîng vµ vÒ chÊt, cã nghÜa lµ ntn ? 3. Bµi míi: H® cña GV * H§ 1: KTra bµi cò * H§ 2: Gv h/dÉn Hs tr¶ lêi c©u hái: H? Thµnh ng÷ <<¤ng nãi ...>> dïng ®Ó chØ t×nh huèng héi tho¹i ntn ? H? §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu x.hiÖn nh÷ng t×nh huèng héi tho¹i nh vËy? H? Qua ®ã cã thÓ rót ra bµi häc g× trong giao tiÕp. Gv h/dÉn Hs tr¶ lêi c©u hái: H? 2 thµnh ng÷ ®ã dïng ®Ó chØ nh÷ng c¸ch nãi ntn ? H® cña Hs - Hs suy nghÜ ®éc lËp. -> Mçi ngêi nãi mét ®»ng kh«ng khíp nhau, kh«ng hiÓu nhau. -> Con  sÏ kh«ng g/tiÕp ®îc víi nhau & nh÷ng h/® cña XH sÏ trë nªn rèi lo¹n. - Khi giao tiÕp cÇn nãi ®óng vµo ®Ò tµi giao tiÕp, tr¸nh nãi l¹c ®Ò. Hs ®äc vd Hs ®éc lËp suy nghÜ: + <> Dïng ®Ó chØ c¸ch nãi dµi dßng, rêm rµ. + <> C¸ch nãi Êp óng H? Nh÷ng c¸ch nãi nh thÕ ah’ ntn ®Õn kh«ng thµnh lêi, kh«ng rµnh m¹ch. giao tiÕp? ->Lµm cho ngêi nghe khã tiÕp nhËn H? Qua ®ã em rót ra ®iÒu g× vÒ g/tiÕp ®Ó  hoÆc tiÕp nhËn kh«ng ®óng n/d ®îc truyÒn ®¹t. §iÒu ®ã lµm cho g.tiÕp nghe dÔ tiÕp nhËn ®óng nd truyÒn ®¹t ? Gv yªu cÇu Hs ®äc hoÆc kÓ l¹i truyÖn c êi kh«ng ®¹t ®îc kÕt qu¶ mong muèn. << MÊt råi >> & h/dÉn Hs tr¶ lêi c©u hái . H? V× sao ¤ng kh¸ch cã sù hiÓu lÇm nh Hs ®äc / kÓ Hs ®éc lËp suy nghÜ vËy. V× cËu bÐ ®· dïng c©u rót gän H? ChÝnh v× vËy ®· dÉn ®Õn h¹n chÕ g× ? Gv: Trong héi tho¹i, nhiÒu khi c©u rót gän -> T¹o ra mét sù m¬ hå. cã thÓ gióp ta giao tiÕp mét c¸ch hiÖu qu¶: VD: - Bao giê b¹n vÒ quª - Ngµy mai H? LÏ ra cËu bÐ ph¶i tr¶ lêi ntn ? CËu bÐ ph¶i tr¶ lêi <> hoÆc <> H? Ngoµi ra cßn cã t/d nµo ®¸ng chó ý Lµm cho n/d c©u nãi râ rµng, tr¸nh n÷a ? m¬ hå. H? Qua c©u chuyÖn trªn ta thÊy trong giao Cßn thÓ hiÖn ®îc sù lÔ ®é cña ngßi tiÕp cÇn ph¶i tu©n thñ ®iÒu g× ? nãi víi ngêi nghe. * Gv chèt -> Gäi Hs ®äc ghi nhí. Tr¸nh c¸ch nãi m¬ hå. * Gv híng dÉn Hs ®äc “Ngêi ¨n xin” & tr¶ lêi c©u hái: Hs ®äc ghi nhí (20) H? V× sao «ng l·o ¨n xin vµ cËu bÐ trong Hs ®äc c©u chuyÖn ®Òu c¶m thÊy nh m×nh ®· nhËn Hs ®éc lËp suy nghÜ hoÆc th¶o luËn. ®îc tõ ngêi kia mét c¸i g× ®ã ? C¶ 2  ®Òu c¶m nhËn ®îc t/c¶m mµ  kia ®· dµnh cho m×nh, ®.biÖt lµ t/c¶m cña cËu bÐ ®/v  ¨n xin: Kh«ng hÒ tá H? Qua c©u chuyÖn, em rót ra bµi häc g× ? ra khinh miÖt, xa l¸nh mµ vÉn cã t.®é & lêi nãi hÕt søc c.thµnh thÓ hiÖn sù t.träng & q.t©m ®Õn ngêi kh¸c. Ghi b¶ng I. P.ch©m q.hÖ: VD: Thµnh ng÷ <<¤ng nãi gµ bµ nãi vÞt >>. II. P.ch©m c¸ch thøc: (*) Khi g/tiÕp chó ý ®Õn c¸ch nãi ng¾n gän, râ rµng. III. Ph¬ng ch©m lÞch sù 12 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 (*) Híng dÉn Hs ®äc ®o¹n trÝch trong <> & tr¶ lêi c©u hái: H? H·y n.xÐt vÒ s¾c th¸i cña lêi nãi mµ Tõ H¶i nãi víi T.KiÒu & T.K nãi víi Tõ H¶i ? Gîi ý: H? VÞ thÕ, th©n phËn cña hä trong h.c¶nh nµy ntn ? + TK ®ang ë lÇu xanh + TH: Mét kÎ næi lo¹n, chèng l¹i triÒu ®×nh, cha cã c«ng danh g×. H? ThÕ nhng ng«n ng÷ mµ hä ®èi tho¹i víi nhau ntn? H? Cã ®iÓm g× chung trong lêi nãi cña Tõ H¶i vµ Thóy kiÒu víi 2 nh©n vËt trong truyÖn << Ngêi ¨n xin >> H? Qua nh÷ng v/d trªn, em rót ra bµi häc g× khi giao tiÕp ? * H§ 3: LuyÖn tËp : GV ph¸t phiÕu häc tËp cho hs. GV gi¶i nghÜa: “Uèn c©u”: Uèn thµnh chiÕc lìi c©u. Kh«ng ai dïng 1 vËt qóy ®Ó lµm 1 viÖc kh«ng xøng ®¸ng víi gi¸ trÞ cña nã . -> Trong g.tiÕp, dï ®Þa vÞ XH & hoµn c¶nh cña ngêi ®èi tho¹i ntn ®i n÷a th× ngêi nãi còng ph¶i chó ý ®Õn c¸ch nãi t«n träng ®/v ngêi ®ã. + TK ®ang lµ g¸i lÇu xanh nhng TH vÉn dµnh nh÷ng lêi rÊt tao nh· ®Ó nãi víi nµng KiÒu: << Tõ r»ng ... cã kh«ng >>. + Cßn TK nãi vÒ m×nh mét c¸ch rÊt khiªm nhêng “cá néi ...” “tÊm th©n bÌo bät” & nãi vÒ Tõ H¶i – Mét kÎ ... B»ng nh÷ng lêi lÏ rÊt trang träng. - 4 con ngêi kh¸c nhau vÒ giíi tÝnh, Ghi nhí tuæi t¸c, h.c¶nh, t.huèng g.tiÕp nhng ®Òu cã ®’chung: Lêi nãi rÊt lÞch sù, cã v¨n hãa, tÕ nhÞ, khiªm tèn vµ t«n *LuyÖn tËp träng  kh¸c. Bµi tËp 1 TÕ nhÞ, k.tèn vµ t«n träng ngêi kh¸c . HS th¶o luËn nhãm. Nh÷ng c©u tôc ng÷, ca dao ®ã kh¼ng GV híng dÉn Hs gi¶i bµi tËp ®Þnh vai trß cña ng«n ng÷ trong ®/s & Chó ý : B/p tu tõ tõ vùng nµo liªn quan khuyªn ta trong giao tiÕp nªn dïng Bµi tËp 2 trùc tiÕp. lêi nãi lÞch sù, nh· nhÆn . 5 c©u tôc ng÷ ,cadao: “ Chim kh«n ..... GV ph¸t phiÕu cho hs th¶o luËn nhãm H? C¸c tn trªn lµ nh÷ng c¸ch nãi cã liªn Chu«ng kªu thö tiÕng,  ngoan thö Bµi tËp 3: quan ®Õn c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i nµo ? lêi ” “ Mét c©u nhÞn lµ chÝn c©u lµnh ”. BiÖn ph¸p nãi gi¶m, nãi tr¸nh cã liªn quan trùc tiÕp víi ph¬ng ch©m lÞch Bµi tËp 4: sù. VD: Kú thi nµy Nam bÞ víng 2 m«n . Bµi viÕt nay cha ®îc hay . HS th¶o luËn nhãm .....nãi m¸t, ......nãi hít,......nãi mãc ......nãi leo,......nãi ra ®Çu ra ®òa . Vi ph¹m ph¬ng ch©m lÞch sù Th¶o luËn nhãm Khi  nãi chuÈn bÞ hái vÒ 1 v/®Ò kh«ng ®óng vµo ®Ò tµi mµ 2  ®ang * H§4: HDVN : trao ®æi ®Ó  nghe tr¸nh hiÓu lµ m×nh + Hoµn thµnh bt. ®ang vi ph¹m p.ch©m quan hÖ. + Häc bµi & chuÈn bÞ phÇn 1 tr.22 ®Õn tr.24. 13 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 minh. TiÕt 9 Sö dông yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt I. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: - HiÓu ®îc vb thuyÕt minh cã khi ph¶i kÕt hîp víi miªu t¶ th× míi hay. II. C¸c bíc tiÕn hµnh: H® cña GV H® cña Hs * H®1: KTra bµi cò * H§2: Bµi míi: Gv yªu cÇu Hs thay nhau ®äc bµi Hs thay nhau ®äc (2 Hs) “ C©y chuèi ... ”. Gi¶i thÝch nhan ®Ò cña bµi v¨n ? - Nhan ®Ò: Nãi vÒ c©y chuèi nãi chung trong ®/sèng VN (kh«ng ph¶i lµ miªu t¶ mét c©y chuèi nµo, mét rõng chuèi nµo) T×m nh÷ng c©u t/minh vÒ ®Æc ®iÓm - ThuyÕt minh: VÒ ®Æc ®iÓm cña c©y chuèi tiªu biÓu cña c©y chuèi trong bµi ? Gv híng dÉn Hs tõng ®o¹n: t×m ®Én chøng ë tõng ®o¹n v¨n. H? §o¹n 1, th©n chuèi ®îc thuyÕt Hs §Æc ®iÓm cña c©y chuèi : minh víi ®Æc ®iÓm ntn ? + Th©n: “§i kh¾p vv...®Õn nói rõng” H? §o¹n 2, c©y chuèi cã t/d ntn + C©y chuèi lµ “thøc ¨n ... hoa qu¶” trong ®/sèng ? + C¸c lo¹i chuèi: Chuèi h¬ng, chuèi ngù, H? §o¹n 3, Tg’ thuyÕt minh ®iÒu g× chuèi sø, ... vÒ c©y chuèi ? + C«ng dông: Chuèi chÝn ®Ó ¨n, chuèi xanh H? Nh÷ng c©u v¨n nµo ? Gv: Mçi lo¹i l¹i chia ra c¸ch dïng, ®Ó nÊu thøc ¨n, chuèi thê,... c¸ch nÊu mãn ¨n, c¸c dÞp thê cóng Tr×nh bµy ®óng, kh¸ch quan c¸c ®Æc ®iÓm còng kh¸c nhau. biÓu cña c©y chuèi. H? C¸c ®Æc ®iÓm cña c©y chuèi ®îc tiªu Gèc chuèi trßn nh ®Çu ngêi ... mÆt ®Êt ... tr×nh bµy ntn ? khi chÝn vá cã nh÷ng vÖt lèm ®èm nh vá H? §o¹n 1, c©u v¨n nµo cã t/c miªu trøng quèc. t¶ vÒ c©y chuèi ? - Cã buång chuèi ... H? §o¹n 2, c©u v¨n nµo cã chøa -> Gîi c¶m gi¸c sinh ®éng vÒ c©y chuèi y.tè m/t¶...? trong ®/sèng VN. H? §o¹n 3, ... - C©y chuèi trong ®/sèng VN ®îc hiÖn lªn H? Nh÷ng y.tè m/t¶ ®ã cã vai trß, ý mét c¸ch cô thÓ, gÇn gòi, dÔ c¶m, dÔ nhËn. nghÜa g× trong viÖc thuyÕt minh vÒ - YÕu tè miªu t¶ chØ ®ãng vai trß phô trî trong bµi thuyÕt minh. c©y chuèi ... ? Hs bæ sung thªm 1 sè chi tiÕt ®Ó bµi t/m thªm hoµn chØnh. Gv: §©y lµ bµi trÝch nªn thuyÕt + L¸ chuèi t¬i, l¸ chuèi kh«, nân chuèi, b¾p minh cha ®Çy ®ñ c¸c mÆt -> Y/c bæ chuèi,... sung thªm. H? Theo y/c chung vÒ vb t/minh, Hs th¶o luËn: C«ng dông bµi nµy cã thÓ bæ sung thªm nh÷ng Th©n chuèi: lµm thøc ¨n cho lîn, ¨n ghÐm nh÷ng c©y non, trÎ con dïng th©n c©y tËp g× ? H? Em h·y cho biÕt c«ng dông cña b¬i . th©n c©y chuèi, l¸ chuèi (t¬i, kh«), L¸ chuèi: gãi b¸nh chng, b¸nh giÇy, gãi giß ch¶, gãi thøc ¨n. nân chuèi, b¾p chuèi ? L¸ chuèi kh«: gãi b¸nh gai, b¸nh mËt B¾p chuèi: lµm ném Gäi 2 hs ph¸t biÓu . GV ®Þnh híng H? Nªu nh÷ng yªu cÇu tr×nh bµy Th©n c©y chuèi cã h×nh d¸ng ........... L¸ chuèi t¬i mang mµu xanh mít bµi thuyÕt minh ? H? YÕu tè miªu t¶ cã vai trß ntn L¸ chuèi kh« cã mµu vµng óa trong bµi thuyÕt minh ? Ghi b¶ng I. KÕt hîp t/minh víi miªu t¶ trong bµi v¨n t/m. 1/ §äc vµ t×m hiÓu bµi “C©y chuèi ” 2/ C¸c yÕu tè m/t¶ trong bµi <>. 3/ Bæ sung thªm ®Ó hoµn chØnh bµi t/m “C©y chuèi”. Ghi tr.24 nhí 14 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 Th©n chuèi cã h×nh trßn , nh½n bãng. B¾p chuèi h×nh gÇn gièng víi b¾p ng«, cã II. LuyÖn * H§3: LuyÖn tËp tËp Bæ sung, kÕt hîp yÕu tè m/t¶ c¸c mµu tÝa, cã thÓ th¸i máng lµm ném. Bµi 1 tr.24 chi tiÕt t/ minh HS chØ ra nh÷ng c©u miªu t¶ VD: Giíi thiÖu vÒ trß ch¬i móa L©n: r©u ngò Bµi tËp 3: s¾c, l«ng mµy b¹c, m¾t lé to, th©n m×nh cã ho¹ tiÕt ®Ñp... * H§4: HDVN + N¾m c¸c kiÕn thøc ®· häc + Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i + ChuÈn bÞ : PhÇn I tr.28 15 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 TiÕt 10: luyÖn tËp sö dông yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh. I. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: . RÌn luyÖn kü n¨ng kÕt hîp thuyÕt minh vµ miªu t¶ trong vb thuyÕt minh . II. C¸c bíc tiÕn hµnh: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng * H§1: KTra bµi cò : §Ó vb thuyÕt minh ®óng vµ hay, cÇn cã yªu cÇu g× ? A. T×m * H§2: Bµi míi: hiÓu ®Ò: GV h/dÉn Hs t×m hiÓu ®Ò, t×m ý, lËp dµn ý Con tr©u H? GV ®äc ®Ò, chÐp ®Ò lªn b¶ng ? V¨n thuyÕt minh ë lµng H? X¸c ®Þnh thÓ lo¹i cña ®Ò v¨n trªn ? H? VÊn ®Ò cÇn t/minh trong ®Ò v¨n lµ g× ? V/®Ò cÇn t/m: Con tr©u ë lµng quª VN. quª ViÖt H? NÕu giíi thiÖu vÒ con tr©u ë lµng quª G/thiÖu vÒ h/d¸ng, ®Æc ®iÓm cña con Nam tr©u VN, em sÏ giíi thiÖu nh÷ng ý g× ? H? ThuyÕt minh vÒ vai trß, vÞ trÝ cña con tr©u ë lµng quª VN, theo em cÇn giíi thiÖu VÞ trÝ, vai trß cña con tr©u trong ®/sèng nh÷ng mÆt nµo ? cña  n«ng d©n, trong nghÒ n«ng cña B. T×m ý H? Bè côc VB thuyÕt minh gåm mÊy phÇn ngêi VN. vµ lËp H? Më bµi cÇn ®¹t ®îc néi dung g× ? dµn ý: H? Trong th©n bµi , em sÏ lÇn lît giíi Ba phÇn : MB, TB, KB Giíi thiÖu con tr©u ë lµng quª VN 1. T×m ý thiÖu nh÷ng ý g× ? HS th¶o luËn 2. LËp §Æc ®iÓm sinh häc cña con tr©u dµn ý Giíi thiÖu ®Æc ®iÓm sinh häc cña tr©u, Gv Con tr©u trong viÖc lµm ruéng . Con tr©u trong mét sè lÔ héi I/ §Æc híng dÉn hs tham kh¶o bµi t/m tr.26 ®iÓm sinh H? Theo em, khi tr×nh bµy ý trªn cã thÓ Con tr©u víi tuæi th¬ ë n«ng th«n . häc: s/d yÕu tè miªu t¶ kh«ng ? NÕu sö dông, Cã sö dông yÕu tè miªu t¶: t¶ h×nh em sÏ tiÕn hµnh ntn ? H? Vai trß cña con tr©u trong nghÒ n«ng ? d¸ng, mµu l«ng, ®«i sõng ..... II/ Con GV híng hs vËn dông yÕu tè miªu t¶ vµo Tr©u cµy bõa cÇn mÉn ,nhÉn n¹i trªn tr©u trong tõng phÇn giíi thiÖu c«ng viÖc cña tr©u. viÖc lµm (*) GV gäi hs nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña ®ång ruéng Con tr©u lµ ®Çu c¬ nghiÖp ruéng: m×nh vÒ lÔ héi chäi tr©u ë §å S¬n ngµy 9 Tr©u kÐo xe chë lóa, tr©u kÐo gç. th¸ng 8 ©m lÞch H? H×nh ¶nh con tr©u ®· g¾n bã víi trÎ em - LÔ héi chäi tr©u lµ nÐt ®Ñp truyÒn III/ Con thèng v¨n hãa cña H¶i Phßng. tr©u trong th«n quª ntn? <>. H.¶nh trÎ ch¨n tr©u & nh÷ng con tr©u tr©u víi cÇn nªu nh÷ng ý g× ? ung dung gÆm cá lµ h/¶ cña ®/s h.b×nh. tuæi th¬. * H§3: LuyÖn tËp HS th¶o luËn sö dông yÕu tè miªu t¶ GV híng dÉn hs viÕt ®o¹n v¨n tm C¶m nghÜ vÒ con tr©u ë lµng quª VN KÕt bµi * H§4 :HDVN Trong c/s hiÖn ®¹i víi nhiÒu p.tiÖn c¬ ¤n l¹i lý thuyÕt ®· häc giíi hãa, con tr©u vÉn gi÷ ®îc vÞ trÝ, vai Hoµn thµnh bµi tËp. trß ®èi víi ®/s cña ngêi n.d©n VN C. LuyÖn §äc thªm bµi: Dõa s¸p. HS thùc hµnh viÕt tËp TuÇn 3: Bµi 3 TiÕt 11 & 12: Tuyªn bè thÕ giíi vÒ sù sèng cßn B¶o vÖ & ph¸t triÓn cña trÎ em I. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: - ThÊy ®îc phÇn nµo thùc tr¹ng c/s cña trÎ em trªn TG hiÖn nay, tÇm q.träng cña v/®Ò b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em. b/vÖ trÎ em. - HiÓu ®îc sù q.t©m s©u s¾c cña céng ®ång quèc tÕ ®èi víi vÊn ®Ò b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em. II. C¸c bíc tiÕn hµnh: 16 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 H® cña GV * H§1: KTra bµi cò: Gi¶i thÝch nhan ®Ò cña vb: “ §.tranh cho mét TG h/b×nh ”. Nªu c¸c l/®iÓm chÝnh cña bµi viÕt ? V× sao bµi viÕt cña M.KÐt giµu søc thuyÕt phôc ? - Tr×nh bµy b/t 2. * H§2: Bµi míi: Giíi thiÖu bµi XuÊt xø cña v/b: VB nµy ®îc trÝch lêi tuyªn bè cña héi nghÞ TG cÊp cao vÒ trÎ em häp t¹i trô së LHQ, Niu Oãc ngµy 30/09/1990. T/h×nh TG vµi chôc n¨m cuèi TK 20: KHKT p.triÓn, k.tÕ t¨ng trëng, tÝnh céng ®ång h.t¸c gi÷a c¸c quèc gia trªn TG ®îc cñng cè, më réng. §ã lµ nh÷ng thuËn lîi ®èi víi n/vô b/vÖ, ch¨m sãc trÎ em. Song bªn c¹nh ®ã còng gÆp nhiÒu khã kh¨n: Sù ph©n hãa râ rÖt vÒ møc sèng gi÷a c¸c níc, vÒ giµu nghÌo, t×nh tr¹ng c.tranh vµ b¹o lùc ë nhiÒu níc trªn TG, trÎ em cã h.c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n, bÞ tµn tËt, bÞ bãc lét & thÊt häc cã nguy c¬ ngµy cµng cao. * Híng dÉn hs ®äc vµ t×m hiÓu bè côc vb Y/c hs ®äc víi giäng ®äc râ rµng, ®anh thÐp H? VB §îc chia lµm mÊy phÇn ? néi dung tõng phÇn ? * Híng dÉn Hs p.tÝch tõng phÇn cña vb: - Gäi Hs ®äc phÇn <>. H? B¶n tuyªn bè ®· nªu lªn thùc tÕ c/s cña trÎ em trªn TG ntn ? H? N.xÐt g× vÒ c¸ch tr×nh bµy cña b¶n tuyªn bè ? H? NhËn thøc, t×nh c¶m cña em sau khi ®äc xong phÇn nµy ? * Gäi Hs ®äc phÇn << c¬ héi... >> H? Trong bèi c¶nh TG hiÖn nay, em thÊy viÖc b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em cã nh÷ng ®/k thuËn lîi g× ? H? Trong ®/k hiÖn nay cña níc ta, em cã suy nghÜ g× ®/v viÖc b¶o vÖ & ch¨m sãc trÎ H® cña Hs Ghi b¶ng HS ®äc vb HS th¶o luËn t×m hiÓu bè côc vb 17 môc ®îc chia : 2 môc ®Çu: Kh¼ng ®Þnh quyÒn ®îc sèng, quyÒn ®îc p.triÓn cña  trÎ em trªn TG, kªu gäi khÈn thiÕt nh©n lo¹i q.t©m ®Õn v/®Ò nµy. - PhÇn sù th¸ch thøc: Nh÷ng thùc tÕ ... - PhÇn c¬ héi: Nh÷ng ®k thuËn lîi ... - PhÇn n/v: X.®Þnh nh÷ng n/v cô thÓ ... Hs g.nghÜa 1 sè tõ khã: HiÓm häa, c/®é A-Pac-Thai, th«n tÝnh, tÞ n¹n ? BÞ trë thµnh n¹n nh©n cña c.tranh & b¹o lùc, cña n¹n p.biÖt chñng téc, cña sù XL chiÕm ®ãng th«n tÝnh cña níc ngoµi. ChÞu ®ùng nh÷ng th¶m häa cña ®ãi nghÌo & K.ho¶ng k.tÕ, cña t×nh tr¹ng v« gia c, dÞch bÖnh, mï ch÷, m«i trêng xuèng cÊp. NhiÒu trÎ em chÕt mçi ngµy do suy dinh dìng & bÖnh tËt  Tr/bµy ng¾n gän nhng kh¸ ®Çy ®ñ vÒ t×nh tr¹ng bÞ r¬i vµo hiÓm häa, c/s bÞ khæ cùc vÒ nhiÒu mÆt cña trÎ em trªn TG. - Hs tù do nªu c¶m nhËn cña m×nh: + TrÎ em ®ang r¬i vµo nh÷ng I. §äc vµ t×m hiÓu bè côc vb + §äc + Bè côc vb II. T×m hiÓu vb. 1/ PhÇn sù th¸ch thøc: 2/ PhÇn c¬ héi: Nh÷ng ®k thuËn lîi c.b¶n chung cña céng ®ång Q.tÕ. 17 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 em cña §¶ng & nhµ níc ta ? (KÓ vÒ nh÷ng viÖc lµm cô thÓ) Gv liªn hÖ thùc tÕ: N¨m 91  95: VN ®îc nhËn cña UNICEF (Quü nhi ®ång LHQ) h¬n 90 triÖu USD, lµ 1 trong 7 níc trªn TG nhËn nhiÒu viÖn trî nhÊt cña UNICEF. * Gv gäi Hs ®äc: Gv: Tõ t.tÕ c/s cña trÎ em trªn TG hiÖn nay vµ nh÷ng ®/kiÖn thuËn lîi c¬ b¶n céng ®ång QT, b¶n tuyªn bè ®· x/®Þnh râ n/vô cÊp thiÕt cña céng ®ång QT vµ tõng Q.gia. H? Céng ®ång QT vµ tõng quèc gia cÇn cã nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ nµo ? GV nhÊn m¹nh: c¸c nhiÖm vô chñ yÕu ®Ò cËp ®Õn: søc kháe, gi¸o dôc, kinh tÕ. hiÓm häa ... + C¶m th«ng. + Kªu gäi toµn thÓ nh©n lo¹i h·y th¬ng yªu, ch¨m sãc ... trÎ em. Hs ®äc - Hs ph¸t biÓu: Tãm t¾t nh÷ng ®k thuËn lîi c¬ b¶n + Sù l/kÕt l¹i cña c¸c Q.gia cïng ý thøc cao cña céng ®ång Q.tÕ. §· cã c«ng íc vÒ 3.PhÇn n/vô quyÒn cña trÎ em. + Sù h.t¸c & ®oµn kÕt Q.tÕ ngµy cµng cã h.qña, phong trµo gi¶i trõ qu©n bÞ... - Hs nªu suy nghÜ: + Sù q.t©m cña §¶ng & nhµ níc: C¶i thiÖn ®/s cña trÎ em trªn  lÜnh vùc ... Sù nhËn thøc & tham gia tÝch cùc cña c¸c tæ chøc XH. Toµn d©n nhËn thøc s©u s¾c v.®Ò b.vÖ & ch¨m sãc trÎ em H? Em h·y ph©n tÝch t/chÊt toµn diÖn ë lµ viÖc lµm rÊt hÖ träng phÇn “NhiÖm vô” mµ b¶n tuyªn bè ®· nªu <>. 4. Nh÷ng nhËn thøc c.b¶n vÒ tÇm q. träng cña v/®Ò b¶o vÖ, c.sãc trÎ em, vÒ sù q.t©m cña GV h/dÉn hs tr×nh bµy nhËn thøc cña m×nh HS ph¸t biÓu H? Qua b¶n tuyªn bè, em nhËn thøc ntn vÒ T¨ng cêng søc kháe vµ c/®é céng ®ång QT tÇm q.träng cña vÊn ®Ò b¶o vÖ vµ ch¨m sãc dinh dìng cña trÎ: Q.t©m, ®/víi v/® ®ã. c/sãc ®Õn trÎ em tµn tËt. trÎ em ? T¨ng cêng vai trß cña phô n÷. ®¶m cho trÎ em ®îc häc H? V× sao ®©y l¹i lµ nhiÖm vô cã ý nghÜa B¶o hÕt bËc GD c¬ së. quan träng hµng ®Çu ? CÇn nhÊn m¹nh tr¸ch nhiÖm mÆt KHHG§. H? Em h·y liªn hÖ ®Þa ph¬ng em ®· cã chñ vÒ Kh«i sù t¨ng trëng & tr¬ng c.s¸ch, nh÷ng h/® cô thÓ g× ®/v viÖc p.triÓnphôc nÒn k.tÕ. b¶o vÖ & ch¨m sãc trÎ em ? HS th¶o luËn: n/vô ®îc nªu rÊt toµn GV: Qu¶n Träng - Nhµ c.trÞ thêi cæ ®¹i nãi: C¸c diÖn vµ cô thÓ. B¶n tuyªn bè << NhÊt niªn chi kÕ, m¹c nhi thô cèc, ®· x.®Þnh nh÷ng n/vô cÊp ThËp niªn chi kÕ, m¹c nhi thô méc. thiÕt cña céng ®ång vµ tõng Chung th©n chi kÕ, m¹c nhi thô nh©n >>. QG:  Cã nghÜa lµ: Tõ t¨ng cêng søc kháe vµ ®é “Trï viÖc 1 n¨m, kh«ng g× b»ng trång lóa, dinh dìng ®Õn p.triÓn GD Ghi nhí 32 Trï viÖc 10 n¨m, kh«ng g× b»ng trång c©y. cho trÎ. III. LuyÖn tËp: Trï viÖc c¶ ®êi, kh«ng g× b»ng trång  ”. Tõ c¸c ®èi tîng cÇn q.t©m - B/tËp 1 “V× lîi Ých 10 n¨m ...” (B¸c Hå). hµng ®Çu ®Õn cñng cè g®, x/d H? Nªu n/thøc cña em vÒ sù quan t©m cña m«i trêng xh. céng ®ång Q.tÕ ®/v v/®Ò b.vÖ, ch¨m sãc trÎ Tõ b¶o ®¶m quyÒn b/®¼ng nam n÷ ®Õn khuyÕn khÝch trÎ em ntn ? - B/t 2 (32) H? Nªu nh÷ng néi dung chÝnh cña vb em vµo c¸c H§VHXH. Hs th¶o luËn: “Tuyªn bè TG ...” ? 18 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 Gäi Hs ®äc ghi nhí. * H§3: LuyÖn tËp. H/dÉn Hs t/bµy ý kiÕn vÒ sù t/hiÖn n/vô nµy cña ®Þa ph¬ng m×nh: + NhiÒu p/trµo tuyªn truyÒn cña c¸c h/® XH... + Më líp GD thanh thiÕu niªn cha ngoan  T¹o mäi ®/k tèt nhÊt ®Ó ... “V× lîi Ých ...” (B¸c Hå). Gv y/c Hs ph¸t biÓu vÒ n/vô & híng phÊn ®Êu cña m×nh. H? §Ó xøng ®¸ng víi sù q.t©m c/sãc cña §¶ng & Nhµ níc, b¶n th©n em ®· lµm nh÷ng g× gãp phÇn tham gia vµo p/trµo b/vÖ, ch¨m sãc trÎ em. B¶o vÖ q/lîi ch¨m lo ®Õn sù p.triÓn cña trÎ em lµ 1 trong nh÷ng n/vô cã ý nghÜa q.träng hµng ®Çu cña tõng quèc gia & cña céng ®ång Q.tÕ. §©y lµ v/®Ò liªn quan trùc tiÕp ®Õn t¬ng lai cña 1 ®Êt níc, cña toµn nh©n lo¹i. Qua nh÷ng c/tr¬ng c.s¸ch, qua nh÷ng h/® cô thÓ ®/v viÖc b/vÖ, c.sãc trÎ em mµ ta nhËn ra tr×nh ®é v¨n minh cña 1 XH. Hs tù do ph¸t biÓu. + GD søc kháe sinh s¶n vÞ thµnh niªn. + H/® vui ch¬i bæ Ých cho thanh thiÕu niªn b»ng c¸c c©u l¹c bé. H/® ®oµn ®éi, héi khuyÕn häc, t¨ng cêng GD phßng chèng ma tóy - HIV trong trêng häc, T/chøc gÆp * H§4: HDVN : giao lu víi c¸c t/chøc... , + ViÕt ®o¹n v¨n nªu nhËn thøc cña em vÒ gì + Chó träng kÕt hîp GD: G§ tÇm q.träng cña v/®Ò b¶o vÖ & c/sãc trÎ em - NT - XH + ChuÈn bÞ phÇn I,II sgk tr32,33. + C¸c b.ph¸p XH ®Ó ngêi nghiÖn ma tóy, nhiÔm HIV ®îc hßa nhËp víi céng ®ång,. ..vv. Hs th¶o luËn: - LHQ cã c«ng íc vÒ quyÒn trÎ em. - V/®Ò b.vÖ, ch¨m sãc trÎ em ®ang ®îc céng ®ång Q.tÕ dµnh sù quan t©m thÝch ®¸ng víi nh÷ng chñ tr¬ng, n/vô cô thÓ toµn diÖn ®îc ®Ò ra. ND phÇn ghi nhí. Dùa vµo n/dung cña b¶n Tuyªn bè (phÇn “ N/vô”) vµ thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng m×nh. - Ph¸t biÓu suy nghÜ cña em vÒ sù q.t©m, c.sãc cña §¶ng, Nhµ níc, cña c¸c tæ chøc XH ®/v trÎ em hiÖn nay. Hs th¶o luËn: Hs tù do nªu ý kiÕn vÒ n/vô Hs. Yªu tæ quèc, cã ý thøc xd .... T«n träng ph¸p luËt .... Yªu qóy, kÝnh träng «ng bµ ....lÔ phÐp víi mäi ngêi Ch¨m chØ häc tËp ... 19 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 20
- Xem thêm -