Tài liệu Giáo án ngữ văn 7 trọn bộ

  • Số trang: 213 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TiÕt 1 - TuÇn 1. Bµi 1 V¨n b¶n: Cæng trêng më ra ( LÝ Lan ) KÕt qu¶ cÇn ®¹t: C¶m nhËn vµ thÊm thÝa nh÷ng t×nh c¶m thiªng liªng, s©u nÆng cña cha mÑ ®èi víi con c¸i; thÊy ®îc ý nghÜa lín lao cña nhµ trêng ®èi víi cuéc ®êi mçi con ngêi. N¾m ®îc cÊu t¹o vµ ý nghÜa cña c¸c lo¹i tõ ghÐp HiÓu râ vÒ liªn kÕt v¨n b¶n, mét trong nh÷ng tÝnh chÊt quan träng nhÊt cña VB TiÕt 1 - §äc hiÓu v¨n b¶n : Cæng trêng më ra Ngµy so¹n :.2/9/2007. Ngµy d¹y :8/9/2007 I.Môc tiªu bµi häc: Gióp häc sinh hiÓu ®îc t©m tr¹ng cña ngêi mÑ khi ®øa con lÇn ®Çu tiªn ®Õn trêng, qua ®ã thÊy ®îc t×nh c¶m vµ tÊm lßng cña ngêi mÑ dµnh cho con. II.ChuÈn bÞ ®å dïng : S¸ch bµi tËp,S¸ch §HVB,B¶ng phô. III.C¸c bíc lªn líp: 1.æn ®Þnh 2.KiÓm tra: vë ghi, vë so¹n vµ SGK cña HS 3.Bµi míi Giíi thiÖu bµi: Em h·y nhí l¹i ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña m×nh, h·y kÓ l¹i c¶m tëng ... TiÕn tr×nh bµi d¹y: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1:Híng dÉn HS ®äc vµ chó thÝch . ? VB nµy cã c¸ch ®äc ntn? Em h·y ®äc v¨n b¶n. ? V¨n b¶n cã xuÊt xø ntn ? H – Gi¶i nghÜa tõ: nh¹y c¶m, h¸o høc, khai trêng ... ? Nh÷ng tõ ®ã thuéc líp tõ nµo ®· häc Ho¹t ®éng 2 – T×m hiÓu néi dung VB ? VB nµy lµ lêi cña ai? Nãi vÒ ®iÒu g×? ? T×m nh÷ng chi tiÕt miªu t¶ viÖc lµm, cö chØ cña mÑ vµo ®ªm tríc ngµy khai trêng ? Qua ®ã béc lé t©m tr¹ng g× cña mÑ? Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I/ §äc, chó thÝch §äc, tãm t¾t ND, chó thÝch T×nh c¶m, nhÑ nhµng * §äc: Khai trêng: më trêng buæi ®Çu tiªn * Chó thÝch -XuÊt xø v¨n b¶n : Tõ mîn, tõ HV - Gi¶i nghÜa tõ: Lêi cña mÑ nãi víi con II/ T×m hiÓu VB * T©m tr¹ng cña mÑ trai ; Ng¾m nh×n con ngñ, nghÜ trong ®ªm tríc ngµy vÒ nh÷ng viÖc con lµm, khai trêng cña con : kh«ng tËp trung tr»n träc, ko ngñ ®îc, nhí vÒ ngµy ktrêng ®tiªn cña m×nh - V× mÑ rÊt yªu con, quan - xèn xang, båi håi tríc t©m ®Õn con, bëi mÑ ®· ®îc bíc ®êi ®Çu tiªn cña hëng t×nh yªu th¬ng Êy tõ con ? V× sao mÑ cã nh÷ng t©m tr¹ng nh bµ ngo¹i, t×nh c¶m Êy lµ 1 - MÑ cã tÊm lßng s©u vËy? sù tiÕp nèi thÕ hÖ, lµ truyÒn nÆng, quan t©m s©u s¾c 1 ? Qua ®ã em thÊy mÑ lµ ngêi thÕ nµo? ? Em cã biÕt 1 c©u ca dao, danh ng«n hay 1 bµi th¬ nãi vÒ tÊm lßng ngêi mÑ - “Con lµ mÇm ®Êt t¬i xanh Në trong tay mÑ, mÑ ¬m mÑ trång Hai tay mÑ bÕ mÑ bång Nh con s«ng ch¶y nÆng dßng phï sa MÑ nh×n con ®Ñp nh hoa Con trong tay mÑ th¬m ra gi÷a ®êi Sao tua rua ®· lªn råi Con ¬i cã c¶ ®Êt trêi bªn con Cho dï ®¹n rÐo ma bom Con trong tay mÑ vÉn ngon giÊc nång VÉn m¬ tiÕp giÊc m¬ hång Ru con tiÕng mÑ bay vßng quanh n«i” ? Ngêi mÑ ®ang nãi chuyÖn trùc tiÕp víi con kh«ng?Theo em ngêi mÑ ®ang nãi víi ai? ? C¸ch viÕt nµy cã t¸c dông g×? thèng hiÕu häc. ®Õn con --> ngêi mÑ yªu con v« cïng - “Kh«ng cã mÆt trêi th× hoa kh«ng në, kh«ng cã ngêi mÑ th× c¶ anh hïng vµ nhµ th¬ ®Õu kh«ng cã” M.G. lµ 1 c¸ch thÓ hiÖn trong VB biÓu c¶m - §ang t©m sù víi chÝnh m×nh - Gióp t¸c gi¶ ®i s©u vµo TG t©m hån, miªu t¶ tinh tÕ t©m tr¹ng håi hép, tr¨n trë, xao ? C©u v¨n nµo nãi lªn tÇm quan träng xuyÕn, b©ng khu©ng cña nhµ trêng víi thÕ hÖ trÎ? --> Néi t©m nv béc lé s©u ? HiÓu ®îc tqträng ®ã, mÑ ®· ®Þnh s¾c, ®Ëm chÊt tr÷ t×nh biÓu - TG cña íc m¬ vµ kh¸t nãi víi con ntn trong buæi ngµy mai c¶m väng khi con ®Õn trêng? - TG cña niÒm vui ... ? Em hiÓu “TG kú diÖu” ®ã lµ g×? --> nhµ trêng lµ tÊt c¶ ? §äc xong VB, em hiÓu thªm ®iÒu g× HS tù béc lé tuæi th¬ ... vÒ mÑ vµ vai trß cña nhµ trêng? * Vai trß cña nhµ trêng ? T¹i sao VB cã tùa ®Ò “Cæng trêng víi thÕ hÖ trÎ më ra”-? VB nµy cã cèt truyÖn vµ cã 1 chuçi sviÖc nh ë líp 6 kh«ng? H- Quan s¸t ®o¹n VB nãi vÒ ý nghÜ cña mÑ vÒ gi¸o dôc níc NhËt -Kh«ng mµ chñ yÕu chØ lµ Th¶o luËn: t©m tr¹ng - TG cña ®iÒu hay, lÏ ph¶i, cña t×nh - “Ai còng ... sau nµy” th¬ng vµ ®¹o lý lµm ngêi --> c¶ XH qt©m, quyÒn cña - ... ¸nh s¸ng tri trøc nh©n lo¹i trÎ em lµ ®îc häc tËp - ... t×nh b¹n, t×nh thÇy trß cao ®Ñp - “§i ®i ... më ra” --> lêi - V« cïng quan träng ®éng viªn * Kh¸i qu¸t: Qua VB, em hiÓu ®îc sù quan t©m, ch¨m lo cña mÑ dµnh cho con, hiÓu ®îc tqträng v« cïng cña ngµy ®Çu tiªn ®Õn trêng – mèc qträng cña cuéc ®êi con --> ch¨m lo 2 vÒ trÝ tuÖ. -Gäi HS ®äc ghi nhí. Ho¹t ®éng 3:Híng dÉn luyÖn tËp HS ®äc ghi nhí. * Ghi nhí: IV.HDVN: - C¶m nghÜ cña em vÒ ngêi mÑ trong -C¶m nghÜ cña em vÒ ngêi III/ LuyÖn tËp v¨n b¶n “ Cæng trêng më ra”.So¹n mÑ trong v¨n b¶n “Cæng trêng më ra”. v¨n b¶n “ MÑ t«i” . - HS trao ®æi ý kiÕn 2 BT (SGK) TiÕt 2- V¨n b¶n: “ MÑ t«i” - Etm«n®«®¬ AmixiNgµy so¹n :.................................... Ngµy d¹y :............................................. I. Môc tiªu bµi häc: - Gióp HS hiÓu ®îc t/d lêi khuyªn cña bè vÒ lçi cña 1 ®øa con víi mÑ. ThÊm thÝa nh÷ng t×nh c¶m thiªng liªng s©u nÆng cña cha mÑ víi con c¸i. II.ChuÈn bÞ ®å dïng: S¸ch bµi tËp,s¸ch §HVB,bµi so¹n. III. C¸c bíc lªn líp: 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra: Bµi häc s©u s¾c nhÊt mµ em rót ra ®îc tõ v¨n b¶n “Cæng trêng më ra” lµ g×? 3. Bµi míi * Giíi thiÖu: Trong cuéc ®êi mçi chóng ta, ngêi mÑ cã 1 vÞ trÝ vµ ý nghÜa hÕt søc lín lao, thiªng liªng vµ cao c¶, nhng kh«ng ph¶i khi nµo ta còng cã ý thøc hÕt ®îc ®iÒu ®ã. ChØ ®Õn khi m¾c nh÷ng lçi lÇm ta míi nhËn ra tÊt c¶. VB “MÑ t«i” sÏ cho ta 1 bµi häc * TiÕn tr×nh bµi d¹y: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: I/ §äc, chó thÝch Híng dÉn HS ®äc t¸c phÈm t×m H - §äc VB 1. §äc: hiÓu chó thÝch . Gäi HS ®äc v¨n b¶n. 2. Chó thÝch : ? Nªu hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶ - Nhµ v¨n ý - T¸c gi¶: ? VB cÇn ®äc víi giäng ntn? - DiÔn c¶m, nhÑ nhµng - T¸c phÈm : ? Em hiÓu thÕ nµo lµ: lÔ ®é, hèi - Gi¶i nghÜa tõ. hËn, vong ©n béi nghÜa ? H·y TT bøc th cña ngêi cha ? HS tãm t¾t Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi - Miªu t¶ th¸i ®é, t×nh c¶m vµ II/ T×m hiÓu VB nh÷ng suy nghÜ cña ngêi bè tr- 1. Th¸i ®é, t×nh c¶m, dung VB íc lçi lÇm cña con vµ sù t«n suy nghÜ cña ngêi cha ? VB nµy viÕt vÒ ®iÒu g×? 3 träng cña «ng ®èi víi vî m×nh. ? enric« ®· giíi thiÖu bøc th cña bè ntn? Tëng tîng vµ kÓ l¹i ? BiÕt ®îc lçi lÇm cña con, ngêi cha ®· cã th¸i ®é ra sao? C©u nãi nµo thÓ hiÖn? Tõ ng÷ nµo diÔn t¶? ? T×m nh÷ng tõ ng÷, h×nh ¶nh, lêi lÏ trong bøc th thÓ hiÖn th¸i ®é buån b·, tøc giËn cña bè? ? T¹i sao thÓ hiÖn sù tøc giËn cña m×nh mµ ngêi bè l¹i gîi ®Õn mÑ? ? Bè ®· nªu lªn nçi ®au g× khi 1 ®øa con mÊt mÑ ®Ó gi¸o dôc enric«? ? H·y t×m 1 sè tõ ghÐp trong ®o¹n nµy nãi lªn nçi ®au cña ®øa con mÊt mÑ? ? Bè ®· thÓ hiÖn sù kiªn quyÕt cña m×nh ntn? ? Bè ®· khuyªn con ph¶i xin lçi mÑ ntn? ? Qua bøc th, em thÊy bè ®· gi¸o dôc enric« ®iÒu g×? ? TÊt c¶ nh÷ng th¸i ®é cña bè ®îc bµy tá b»ng c¸ch viÕt ntn? Trong bøc th, thØnh tho¶ng bè l¹i gäi con: “enric« cña bè ¹ ...” – c¸ch viÕt ®ã cã t¸c dông g×? ? V× thÕ ®· t¸c ®éng ®Õn enrico ra sao? ? Qua bøc th, em cßn thÊy bè thÓ hiÖn t×nh c¶m víi mÑ cña enrico ntn? * Víi con khi con m¾c lçi lÇm: - buån b·, tøc giËn - RÊt tøc giËn, buån b·. “Sù hçn l¸o cña con nh mét nh¸t dao ®©m vµo tim bè vËy” “Thµ r»ng bè kh«ng cã con, - nghiªm kh¾c, quyÕt phª ph¸n cßn h¬n lµ thÊy con béi b¹c” kiªn - Cho con thÊy ®îc c«ng ¬n cña mÑ, kh¬i gîi t×nh c¶m trong con ®èi víi mÑ. H - §äc ®o¹n VB “Con sÏ cay ®¾ng ... th¬ng yªu ®ã” - yÕu ®uèi, chë che, cay ®¾ng, ®au lßng, thanh th¶n, l¬ng t©m, ... - B¾t con ph¶i xin lçi mÑ. Cho con thêi gian thö th¸ch - CÇu xin mÑ h«n con - Ph¶i lÔ phÐp, biÕt kÝnh träng vµ ghi nhí c«ng ¬n cña bè mÑ vµ ph¶i thµnh khÈn söa ch÷a lçi lÇm. - ThÓ hiÖn t×nh c¶m yªu th¬ng, tr×u mÕn - xóc ®éng v« cïng - D¹y con thñ thØ, t©m t×nh, tha thiÕt, lêi gi¸o huÊn thÊm s©u vµo t©m hån con --> bøc th lµ nçi ®au, sù tøc giËn cùc ®iÓm cña bè, nhng ? Ngêi mÑ kh«ng trùc tiÕp xuÊt còng lµ lêi yªu th¬ng tha thiÕt hiÖn trong c©u chuyÖn, nhng ta - enrico ®îc sèng trong 1 vÉn thÊy hiÖn lªn rÊt râ nÐt. V× g®×nh h¹nh phóc. sao? ? Qua bøc th ngêi bè göi con, em - Bè ®· kÓ vÒ mÑ cho enrico thÊy enrico cã mét ngêi mÑ ntn? nghe --> ngêi mÑ xuÊt hiÖn ? C¸ch ®Ó cho nv béc lé qua c¸i qua c¸i nh×n cña bè nh×n cña ngêi kh¸c cã t/d g×? --> lý gi¶i cho nhan ®Ò “MÑ t«i” - T¨ng tÝnh kh¸ch quan cña ? Tõ h×nh ¶nh ngêi mÑ hiÒn trong sviÖc, thÓ hiÖn t×nh c¶m vµ th¸i t©m hån con, bè ®· viÕt 1 c©u thËt ®é cña ngêi kÓ - gi¸o dôc ®¹o ®øc cho con - yªu th¬ng con hÕt mùc * Víi mÑ: RÊt tr©n träng 2. H×nh ¶nh ngêi mÑ: - Yªu th¬ng, hy sinh tÊt c¶ v× con --> cao c¶, lín lao 4 hay nãi vÒ lßng hiÕu th¶o, ®¹o - “Con h·y nhí r»ng t×nh yªu ®øc lµm ngêi. Em h·y t×m nh÷ng th¬ng, kÝnh träng cha mÑ lµ c©u nãi Êy t×nh c¶m thiªng liªng h¬n c¶. ThËt ®¸ng xÊu hæ vµ nhôc nh· ?T¹i sao bè kh«ng nãi chuyÖn víi cho kÎ nµo chµ ®¹p lªn t×nh enrico mµ l¹i viÕt th? yªu th¬ng ®ã” -> Bµi häc øng xö trong g®, ë tr- Th¶o luËn:T×nh c¶m s©u s¾c êng, ngoµi XH thêng tÕ nhÞ, kÝn ®¸o ViÕt th lµ chØ nãi riªng cho ngêi m¾c lçi biÕt, võa gi÷ ®îc sù GV :“MÑ t«i” chøa chan t×nh phô kÝn ®¸o, tÕ nhÞ kh«ng lµm ngêi tö, mÉu tö, lµ bµi ca tuyÖt ®Ñp cña m¾c lçi mÊt lßng tù träng nh÷ng tÊm lßng cao c¶. §. Amixi ®· ®Ó l¹i trong lßng ta h×nh ¶nh cao ®Ñp th©n th¬ng cña ngêi mÑ hiÒn, ®· gi¸o dôc bµi häc hiÕu th¶o ®¹o lµm con - Rót ra bµi häc. HS- §äc phÇn ghi nhí: SGK Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS luyÖn tËp * Ghi nhí:SGK 1. H·y chän 1 ®o¹n trong th cña bè enrico cã néi dung thÓ hiÖn III/ LuyÖn tËp vai trß v« cïng lín lao cña mÑ 2. Liªn hÖ víi b¶n th©n m×nh xem ®· lÇn nµo nì g©y ra 1 sù viÖc HS – Tù lùa chän khiÕn mÑ buån phiÒn? - Cã thÓ chän phÇn ghi Tr×nh bµy suy nghÜ, t×nh c¶m? nhí. IV.HDVN : -T¹i sao nãi c©u: “ThËt ®¸ng xÊu hæ vµ nhôc nh· cho kÎ nµo chµ ®¹p lªn t×nh yªu th¬ng ®ã” lµ 1 c©u thÓ hiÖn sù liªn kÕt xóc c¶m lín nhÊt cña ngêi cha víi 1 lêi khuyªn dÞu dµng? -So¹n v¨n b¶n“Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª” ----------------------------------------------------------------------------------TiÕt 3: Tõ ghÐp Ngµy so¹n:…………… Ngµy d¹y:……………… I.Môc tiªu bµi häc: - Trªn c¬ së «n tËp kh¸i niÖm tõ ghÐp ®îc häc tõ líp 6, HS hiÓu thªm vÒ c¸c lo¹i tõ ghÐp vµ nghÜa cña cac lo¹i tõ ghÐp ®ã. II.ChuÈn bÞ ®å dïng. Bµi tËp, B¶ngb phô. III.C¸c bíc lªn líp: 5 1. æ n ®Þnh 2. KiÓm tra: VB “MÑ t«i” ®· ®em ®Õn cho em bµi häc g×? h·y ®äc 1 ®o¹n VB mµ em cho lµ s©u s¾c nhÊt? 3. Bµi míi: * Giíi thiÖu: Líp 6 c¸c em ®· ®îc häc vÒ tõ vµ cÊu t¹o tõ TV. H·y nh¾c l¹i thÕ nµo lµ tõ ghÐp? Tõ ghÐp lµ nh÷ng tõ phøc ®îc t¹o ra b»ng c¸ch ghÐp c¸c tiÕng cã quan hÖ víi nhau vÒ nghÜa. H«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu vÒ c¸c lo¹i tõ ghÐp vµ nghÜa * TiÕn tr×nh bµi d¹y: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ c¸c lo¹i tõ ghÐp * XÐt VD: G – Ghi s½n VD1, VD2 SGK H- §äc VD1 ? Trong c¸c tõ ghÐp “bµ ngo¹i”, “th¬m phøc” tiÕng nµo lµ tiÕng - bµ ngo¹i, th¬m phøc chÝnh, tiÕng phô bæ sung nghÜa cho tiÕng chÝnh? ? Vai trß cña tiÕng chÝnh, phô? - tiÕng chÝnh lµ chç dùa. TiÕng ? Quan hÖ gi÷a tiÕng chÝnh vµ phô bæ sung nghÜa cho t.chÝnh phô? NhËn xÐt vÒ vÞ trÝ cña tiÕng - kh«ng ngang hµng chÝnh? - tiÕng chÝnh ®øng tríc ? C¸c tiÕng trong 2 tõ ghÐp “QuÇn ¸o” “TrÇm bæng” cã quan hÖ víi H- §äc VD2 nhau ntn? Cã ph©n ra tiÕng chÝnh, tiÕng phô kh«ng? - b×nh ®¼ng, ngang hµng ? Theo em cã mÊy c¸ch ghÐp t¹o ra mÊy kiÓu tõ ghÐp? G: KiÓu ghÐp c¸c tiÕng kh«ng - 2 c¸ch --> 2 kiÓu ngang hµng nhau vÒ nghÜa cã tiÕng C – P gäi lµ tõ ghÐp C – P - tõ ghÐp C – P cã tiÕng C & ? ThÕ nµo lµ tõ ghÐp C – P? tiÕng P bæ sung nghÜa cho tiÕng C. TiÕng C ®øng tríc, G: KiÓu ghÐp nh÷ng tiÕng ngang tiÕng P ®øng sau. hµng, b×nh ®¼ng vÒ NP t¹o ra tõ ghÐp ®¼ng lËp. - Cho VD vÒ 2 lo¹i tõ ghÐp ? Tõ ghÐp ®¼ng lËp lµ g×? H- 2 em lªn b¶ng ®iÒn BT2, 3 (1 nöa SGK) - §äc phÇn ghi nhí: SGK Ho¹t ®éng 2 – Híng dÉn HS t×m hiÓu nghÜa cña tõ ghÐp? So s¸nh - Quan s¸t VD1 trªn b¶ng nghÜa cña tõ “bµ ngo¹i” víi nghÜa - bµ: ngêi ®µn bµ sinh ra mÑ cña tõ “bµ” (líp 6 ®· häc c¸ch gi¶i (cha) bµ ngo¹i: sinh ra mÑ nghÜa) bµ néi: sinh ra cha Néi dung cÇn ®¹t I/ C¸c lo¹i tõ ghÐp * VÝ dô: -bµ ngo¹i -th¬m phøc 1. Tõ ghÐp C-P 2. Tõ ghÐp ®¼ng lËp * Ghi nhí:SGK II/ NghÜa cña tõ ghÐp 6 ? C¶ bµ néi vµ bµ ngo¹i ®Òu cã chung 1 nÐt nghÜa lµ “bµ”, nhng nghÜa cña 2 tõ nµy kh¸c nhau. V× sao? ? T¬ng tù “th¬m”, “th¬m phøc” ? So s¸nh nghÜa cña tõ ghÐp C- P víi nghÜa cña tiÕng chÝnh? VËy tõ ghÐp C-P cã t/c g×? ? So s¸nh nghÜa cña tõ “quÇn ¸o” víi nghÜa cña mçi tiÕng “quÇn”, “¸o” - Do t/dông bæ nghÜa cña tiÕng phô - Th¬m: cã mïi th¬m dÔ chÞu khiÕn ngêi ta thÝch ngöi - Th¬m phøc: rÊt th¬m - Th¬m m¸t: nhÑ nhµng, tù nhiªn - Tõ ghÐp C-P cã tÝnh chÊt ph©n nghÜa - HÑp h¬n, cô thÓ h¬n - QuÇn: 1 thø trang phôc cã 2 èng thêng mÆc phÝa díi c¬ thÓ - ¸o: ..., phÝa trªn c¬ thÓ - QuÇn ¸o: chØ trang phôc nãi chung mang nghÜa kh¸i qu¸t ? T¬ng tù “trÇm bæng” - TrÇm: ©m thanh ë møc ®é thÊp ? So s¸nh nghÜa cña tõ ghÐp §L - Bæng: ............................... víi nghÜa cña tõng tiÕng? cao - Tõ ghÐp ®¼ng lËp cã VËy tõ ghÐp §L cã t/c g×? - TrÇm bæng: ©m thanh lóc cao tÝnh chÊt hîp nghÜa lóc thÊp nghe vui tai - Cã nghÜa kqu¸t h¬n H- §äc ghi nhí SGK G: §a t×nh huèng Cã 1 b¹n nãi: “tí míi mua 1 cuèn s¸ch vë”. Theo em b¹n Êy nãi “1 cuèn s¸ch vë” lµ ®óng hay sai. V× sao? Ch÷a l¹i cho ®óng. G: chèt, nh÷ng ®¬n vÞ kiÕn thøc cÇn nhí Ho¹t ®éng 3: Sau BT 1, 2, 3 rót ra kÕt luËn Sau BT 5rót ra kÕt luËn IV.HDVN: - BT 6, 7 - Häc thuéc ghi nhí * Ghi nhí Chia nhãm: - S¸ch vë lµ tõ ghÐp §L mang nghÜa kqu¸t, chØ chung --> sai - S¸ch, vë lµ D chØ vËt tån tµi díi d¹ng c¸ thÓ nªn cã thÓ ®Õm ®îc --> trong giao tiÕp ph¶i kÕt hîp tõ cho chÝnh x¸c, ®óng III/ LuyÖn tËp nghÜa BT 1, 2, 3 BT4 ®· lµm trong qtr×nh - Lµm BT SGK - Tõ 1 tiÕng cã nghÜa ta cã thÓ lý thuyÕt t¹o ra rÊt nhiÒu tõ ghÐp kh¸c BT5 nhau c¶ §L vµ C-P. C¸c tiÕng phô tuy cã t¸c dông ph©n nghÜa ®Ó cÊu t¹o tõ ghÐp lµm tªn gäi cña 1 lo¹i sù vËt nhng kh«ng nªn tõ nghÜa cña tiÕng phô ®Ó suy ra 1 c¸ch m¸y mãc, hiÓu sai... 7 - Vµ chuÈn bÞ tiÕt 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------TiÕt 4: Liªn kÕt trong v¨n b¶n Ngµy so¹n :.................................... Ngµy d¹y :............................................. I.Môc tiªu bµi häc: Gióp HS thÊy: muèn ®¹t ®îc môc ®Ých giao tiÕp th× VB ph¶i cã tÝnh liªn kÕt (vÒ hthøc ng«n ng÷ vµ néi dung ý nghÜa) VËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó bíc ®Çu x©y dùng ®îc nh÷ng VB cã tÝnh liªn kÕt II.ChuÈn bÞ ®å dïng: B¶ng phô, V¨n b¶n mÉu. III.C¸c bíc lªn líp: 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra: Cã mÊy lo¹i tõ ghÐp? nghÜa cña tõ ghÐp? 3. Bµi míi: * Giíi thiÖu: HS nh¾c l¹i VB lµ g×? VB cã nh÷ng t/chÊt nµo? VB lµ c¸c t¸c phÈm v¨n häc vµ v¨n kiÖn ghi b»ng giÊy tê VB lµ 1 thÓ thèng nhÊt vµ trän vÑn vÒ néi dung ý nghÜa, hoµn chØnh vÒ h×nh thøc * TiÕn tr×nh bµi d¹y: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Híng I/ Liªn kÕt vµ ph¬ng tiÖn dÉn HS t×m hiÓu vÒ * XÐt VD liªn kÕt trong VB liªn kÕt vµ ph¬ng tiÖn H- §äc ®o¹n VB VD1.a SGK 1. TÝnh liªn kÕt trong VB liªn kÕt trong VB - “MÑ t«i” ? Nh÷ng c©u trong VD ®îc trÝch trong VB nµo? ndung 3? ? Theo em, nÕu bè - Kh«ng.V× c¸c c©u cha cã sù liªn enrico chØ viÕt mÊy c©u kÕt, kh«ng nèi liÒn. Mçi c©u mang 1 nµy th× enrico cã hiÓu néi dung kh¸c nhau ®iÒu bè muèn nãi kh«ng? ? Nªu lý do? - Liªn kÕt ? Muèn cho ®o¹n v¨n cã thÓ hiÓu ®îc th× nã H- §äc ghi nhí 1 ph¶i cã tÝnh chÊt g×? Liªn kÕt lµ mét trong nh÷ng tÝnh chÊt quan träng nhÊt cña VB ? §o¹n v¨n thiÕu ý g× H - §äc ®o¹n v¨n 1.a mµ trë nªn khã hiÓu? - ý lén xén, kh«ng râ rµng - thiÕu c¸i t©m tr¹ng, th¸i ®é cña ngêi cha víi sù thiÕu lÔ ®é cña enrico ? Em h·y söa l¹i ®o¹n --> ®o¹n v¨n ®· ®îc liªn kÕt vÒ néi v¨n ®Ó En hiÓu ®îc ý dung: c¸c c©u ®Òu híng vÒ ý chung: 2. Ph¬ng tiÖn liªn kÕt trong VB * Liªn kÕt vÒ néi dung c¸c c©u cïng híng vÒ chñ ®Ò chÝnh, g¾n bã chÆt chÏ 8 bè ? Nh¾c l¹i néi dung chÝnh cña VB “MÑ t«i” ? ChØ ra sù thiÕu liªn kÕt trong ®o¹n v¨n? ? H·y söa l¹i ®Ó thµnh 1 ®o¹n v¨n cã nghÜa ? Tõ ng÷ “cßn b©y giê” vµ tõ “con” gi÷ vai trß g× trong c©u v¨n ®o¹n v¨n? ? Tõ 2VD cho biÕt 1VB cã tÝnh liªn kÕt tríc hÕt ph¶i cã ®iÒu kiÖn g×? ? Cïng víi ®iÒu kiÖn Êy c¸c c©u trong VB ph¶i sö dông c¸c ph¬ng tiÖn g×? sù xóc c¶m ban ®Çu rÊt m¹nh mÏ khi bè biÕt con v« lÔ víi mÑ H- ®äc ®o¹n v¨n VD2.b - c©u 2 thiÕu tõ nèi “cßn b©y giê” - “®øa trΔ --> sai --> diÔn ®¹t thiÕu m¹ch l¹c, ®o¹n v¨n khã hiÓu * Liªn kÕt vÒ ph¬ng diÖn h×nh - lµ ph¬ng tiÖn liªn kÕt thøc ng«n ng÷ --> tõ, c©u lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn ng«n ng÷ dïng ®Ó liªn kÕt VB - thèng nhÊt vÒ néi dung, trän vÑn vÒ h×nh thøc (hoµn chØnh) - tõ, c©u H- §äc phÇn ghi nhí SGK Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS luyÖn tËp S¾p xÕp c¸c c©u v¨n - 1 – 4 – 2 – 5 – 3 - C¸c c©u kh«ng liªn kÕt vÒ néi dung cho hîp lý §iÒn c¸c tõ ng÷ vµo - bµ, bµ, ch¸u, bµ, bµ, ch¸u, thÕ lµ ... chç trèng * Ghi nhí: SGK II/ LuyÖn tËp BT1 BT2 BT3 IV.HDVN: - BT4, 5 - So¹n “cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª”. TuÇn 2 - Bµi 2. V¨n b¶n: Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª Ngµy so¹n :.................................... Ngµy d¹y :............................................. KÕt qu¶ cÇn ®¹t: - ThÊy ®îc t×nh c¶m ch©n thµnh vµ s©u nÆng cña hai em bÐ trong c©u chuyÖn. C¶m nhËn ®îc nçi ®au ®ín xãt xa nh÷ng b¹n nhá ch¼ng may r¬i vµo hoµn c¶nh gia ®×nh bÊt h¹nh vµ biÕt th«ng c¶m chia xÎ ... - thÊy ®îc tqträng cña bè côc trong VB. Cã ý thøc x©y dùng bè côc khi t¹o lËp VB ... - HiÓu râ kn m¹ch l¹c trong VB, tõ ®ã biÕt t¹o lËp VB 9 TiÕt 5, 6. V¨n b¶n: Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª I.Môc tiªu bµi häc: -ThÊy ®îc c¸i hay cña truyÖn lµ ë c¸ch kÓ chuyÖn ch©n thËt vµ c¶m ®éng. II.ChuÈn bÞ ®å dïng: -B¶ng phô,Bµi so¹n. III.C¸c bíc lªn líp: 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra: - ThÕ nµo lµ liªn kÕt trong VB? - Cho biÕt nh÷ng ph¬ng tiÖn liªn kÕt trong VB? 3. Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi * TiÕn tr×nh bµi d¹y: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn HS ®äc, tãm t¾t VB. ? VB cã thÓ chia ra mÊy phÇn? 4 phÇn: p1. Tõ ®Çu ... giÊc m¬ th«i”: Thµnh nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu ®· qua p2. TiÕp ... nh vËy: viÖc chia ®å ch¬i p3. TiÕp ... t«i ®i: c¶nh chia tay cña 2 anh em víi c« gi¸o p4. Cßn l¹i: c¶nh 2 anh em chia tay Néi dung cÇn ®¹t I/ §äc, chó thÝch 1. XuÊt xø: Lµ truyÖn ng¾n ®îc gi¶i nh× trÝch trong “TuyÓn tËp th¬ v¨n ®îc gi¶i thëng” cuéc thi vÒ QuyÒn trÎ em 1992 ? TruyÖn viÕt vÒ ai, vÒ viÖc g×? - Cuéc chia tay cña 2 anh em Thµnh vµ Ai lµ nh©n vËt chÝnh trong Thuû truyÖn? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu VB. *T×nh huèng: - TruyÖn ®îc kÓ theo ng«i thø mÊy? T¸c dông? - NhËn xÐt c¸ch më ®Çu truyÖn cã gièng víi bè côc 3 phÇn thêng thÊy ë thÓ lo¹i truyÖn ®· häc ë líp 6 kh«ng? ? T×m nh÷ng chi tiÕt trong truyÖn diÔn t¶ t©m tr¹ng ®au khæ cña 2 anh em Thµnh ? Hai anh em ®· cã hµnh ®éng g×? ? C¶nh Thuû chµo tõ biÖt c« vµ c¸c b¹n khiÕn em cã c¶m nhËn ntn? ? Chi tiÕt nµo trong cuéc chia *Th¶o luËn: - Ng«i 1 – T«i lµ ngêi chøng kiÕn sviÖc x¶y ra vµ lµ ngêi còng chÞu nçi ®au --> thÓ hiÖn s©u s¾c nh÷ng suy nghÜ, t×nh c¶m vµ t©m tr¹ng nvËt T¨ng tÝnh ch©n thùc, thuyÕt phôc - C¸ch vµo truyÖn ®ét ngét b»ng lÖnh chia ®å ch¬i cña mÑ --> ngêi ®äc ng¹c nhiªn, håi hép theo dâi c©u chuyÖn - Suèt ®ªm 2 anh em ®Òu khãc, níc m¾t “tu«n ra nh suèi, ít ®Ém c¶ gèi vµ hai c¸nh tay ¸o” - Thuû lÆng lÏ ®Æt tay lªn vai anh - Thµnh khÏ vuèt m¸i tãc em - RÊt xóc ®éng - §øng nÐp vµo gèc c©y. C¾n chÆt m«i im lÆng m¾t ®¨m ®¨m nh×n ... - Thuû sÏ kh«ng ®i häc n÷a, do nhµ bµ II/ T×m hiÓu VB 1. Nçi ®au khæ cña nh÷ng ®øa con th¬ - Hai anh em v« cïng ®au khæ vµ c¶m thÊy c« ®¬n - Thñy nh ngêi mÊt hån, lo¹ng cho¹ng, buån b·. 10 tay cña Thuû víi líp häc lµm ngo¹i xa trêng qu¸, mÑ b¶o sÏ s¾m cho c« gi¸o bµng hoµng vµ khiÕn em thóng hoa qu¶ ra chî b¸n em c¶m ®éng nhÊt? V× sao? --> Thuû ®· bÞ tíc ®i quyÒn ®îc ®i häc, ®îc vui ch¬i ? Gi©y phót chia tay cña 2 anh - Thuû khãc nÊc lªn, trÌo lªn xe l¹i tôt em ®· diÔn ra ntn? xuèng --> nçi ®au khæ cña Thuû vµ - Thµnh “mÕu m¸o” vµ “®øng nh ch«n Thµnh tríc bi kÞch gia ®×nh ®· ch©n xuèng ®Êt” ®îc Kh¸nh Hoµi thÓ hiÖn qua --> hai anh em Thµnh Thuû lµ trÎ con nhiÒu chi tiÕt xóc ®éng, chøa song ®· c¶m nhËn ®îc râ nçi ®au, sù ®æ chan t×nh nh©n ®¹o vì qu¸ lín khi gia ®×nh tan vì. Hai anh ? H·y t×m c¸c chi tiÕt trong em kh«ng cßn quyÒn ®îc sèng h¹nh truyÖn ®Ó thÊy 2 anh em Thµnh phóc cïng cha mÑ díi mét m¸i Êm gia Thuû rÊt mùc gÇn gòi, th¬ng ®×nh yªu chia sÎ vµ quan t©m ®Õn nhau - Thuû v¸ ¸o cho anh ? Thµnh ®· nghÜ vÒ c©u chuyÖn - Thµnh gióp em häc, chiÒu nµo còng em v¸ ¸o cho m×nh tõ håi líp 5 ®ãn em, võa ®i võa trß chuyÖn víi t×nh c¶m ntn? - Thµnh nhêng hÕt ®å ch¬i cho em, Thuû ? Khi mÑ b¶o chia ®å ch¬i, hai ®Ó l¹i con “vÖ sü” anh em ®· lµm g×? - RÊt ®çi th¬ng yªu ? Lêi nãi vµ hµnh ®éng cña - Anh nhêng tÊt c¶ cho em Thuû khi thÊy anh chia hai con - Em ®Ó l¹i hÕt cho anh bóp bª cã g× m©u thuÉn? Th¶o luËn: Theo em cã c¸ch nµo gi¶i - Mét mÆt Thuû giËn d÷ kh«ng muèn quyÕt ®îc m©u thuÉn Êy chia rÏ 2 con bóp bª, nhng mÆt kh¸c l¹i kh«ng? rÊt th¬ng anh sî ®ªm kh«ng cã con vÖ sü canh cho anh ngñ ? KÕt thóc truyÖn, Thuû ®· lùa --> muèn gi¶i quyÕt m©u thuÉn chØ cã chän c¸ch gi¶i quyÕt ntn? mét c¸ch duy nhÊt lµ gia ®×nh Thuû Chi tiÕt nµy gîi lªn trong em ®oµn tô, hai anh em kh«ng ph¶i chia tay. nh÷ng suy nghÜ vµ t×nh c¶m - Thuû ®Ó l¹i con em nhá ®Ó chóng g×? kh«ng bao giê ph¶i xa nhau --> gîi trong lßng ngêi ®äc lßng th¬ng ? Cö chØ Thuû ®Ó l¹i con bóp c¶m cho c¶nh ngé cña hai anh em, thbª em nhá cho anh vµ nh÷ng ¬ng cho sù bÊt h¹nh qu¸ lín cña Thµnh lêi dÆn bóp bª cã lµm em xóc vµ Thuû. ®éng kh«ng? t¹i sao? --> Chi tiÕt nµy khiÕn ngêi ®äc thÊy sù - Nãi lªn t×nh anh em cña chia tay cña 2 em nhá lµ kh«ng nªn cã Thµnh vµ Thuû hÕt søc s©u s¾c --> thøc tØnh c¸c bËc lµm cha lµm mÑ vµ dï trong hoµn c¶nh chia ly H- Theo dâi ®o¹n kÕt nµo t×nh c¶m Êy vÉn tån t¹i - Thµnh kinh ng¹c v× thÊy mäi viÖc ®Ò m·i m·i nh h×nh ¶nh 2 con bóp diÔn ra b×nh thêng, c¶nh vËt vÉn rÊt ®Ñp, bª ë bªn nhau cuéc ®êi vÉn b×nh yªn .. thÕ mµ sao hai ? Trong truyÖn cã nh÷ng ®o¹n anh em l¹i ph¶i chÞu ®ùng sù mÊt m¸t vµ t¶ c¶nh ®æ vì qu¸ lín ? Em h·y gi¶i thÝch t¹i sao khi --> §©y lµ 1 diÔn biÕn t©m lý ®îc t¸c gi¶ - Thµnh ®au ®ín, lÆng lÏ, b¬ v¬ 2. T×nh c¶m hai anh em - Thµnh vµ Thñy rÊt mùc gÇn gòi, th¬ng yªu, chia sÎ vµ quan t©m ®Õn nhau 11 d¾t Thuû ra khái trêng, t©m tr¹ng cña Thµnh l¹i “kinh ng¹c thÊy mäi ngêi vÉn ®i l¹i b×nh thêng vµ n¾ng vÉn vµng ¬m trïm lªn c¶nh vËt” ? Theo em, ®Æt ®Çu ®Ò truyÖn lµ “cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª” cã ý nghÜa g×? ? T¸c gi¶ muèn nh¾n göi ®Õn mäi ngêi ®iÒu g×? ? NhËn xÐt c¸ch kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶? C¸ch kÓ nµy cã t/dông g× trong viÖc lµm næi râ néi dung, tt cña truyÖn? GV - H·y chÊm døt nh÷ng cuéc chia tay ®au ®ín nh cuéc chia tay cña hai anh em Thµnh – Thuû trong truyÖn ®Ó b¶o vÖ vµ g×n gi÷ nh÷ng t×nh c¶m tù nhiªn, trong s¸ng cña gia ®×nh, ®Ó lµm trßn tr¸ch nhiÖm cña bè mÑ ®èi víi con c¸i. Gäi HS ®äc ghi nhí miªu t¶ rÊt chÝnh x¸c lµm t¨ng thªm nçi buån s©u th¼m, tr¹ng th¸i thÊt väng b¬ v¬ cña nvËt trong truyÖn - ThÓ hiÖn ®îc chñ ®Ò c©u chuyÖn. Anh em Thµnh Thuû còng nh 2 con bóp bª: trong s¸ng, ng©y th¬, v« téi thÕ mµ ph¶i chia tay nhau --> xãt xa, th¬ng c¶m - Gia ®×nh ®æ vì, bè mÑ ly h«n, con c¸i chÞu nhiÒu thiÖt thßi, ®au ®ín. Con c¸i kh«ng chØ chÞu nçi khæ vÒ cuéc sèng vËt chÊt mµ cßn chÞu nçi ®au tinh thÇn. MÊt cha mÑ lµ mét nçi ®au ®· ®µnh. Cha mÑ cßn sèng mµ con c¸i bÞ chia l×a xa c¸ch lµ sù mÊt m¸t qu¸ lín - Ngêi ®äc thÊm thÝa r»ng: tæ Êm gia ®×nh lµ v« cïng quý gi¸ vµ quan träng. Mäi ngêi h·y cè g¾ng b¶o vÖ vµ g×n gi÷, kh«ng nªn v× b¾t cø lý do g× lµm tæn h¹i ®Õn nh÷ng t×nh c¶m tù nhiªn, trong s¸ng Êy. - KÓ chuyÖn b»ng nghÖ thuËt miªu t¶ t©m lý nvËt, t¶ c¶nh vËt xung quanh - Lêi kÓ ch©n thµnh, gi¶n dÞ, phï hîp víi t©m tr¹ng nvËt. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp C©u chuyÖn ®· ®Ó l¹i cho em ý nghÜ g× vÒ h¹nh phóc gia ®×nh, vÒ nghÜa vô cña cha mÑ - HS tù béc lé. ®èi víi con c¸i? - HS cã thÓ trao ®æi víi nhau ®Ó tr¶ lêi. * Ghi nhí: SGK III/ LuyÖn tËp IV.HDVN: -Häc tèt ghi nhí SGK -So¹n “Bè côc trong VB”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Bµi 2 – TiÕt 7 Bè côc trong v¨n b¶n Ngµy so¹n………………. Ngµy d¹y………………… I.Môc tiªu bµi häc: - HS hiÓu sù cÇn thiÕt ph¶i cã bè côc khi viÕt v¨n b¶n vµ c¸c yªu cÇu cÇn ®¹t ®èi víi 1 bè côc VB. II.ChuÈn bÞ ®å dïng. B¶ng phô ,V¨n b¶n mÉu. 12 III.C¸c bíc lªn líp: 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra: Em h·y nªu ý nghÜa truyÖn “Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª”? 3. Bµi míi * Giíi thiÖu * TiÕn tr×nh: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Lµm râ kn bè côc VB I/ Bè côc vµ nh÷ng vµ nh÷ng yc yªu cÇu vÒ bè côc ? Nªu néi dung chÝnh cña 1 l¸ ®¬n * PhÇn chÝnh: trong v¨n b¶n - §¬n göi ai? xin nghØ häc 1. Bè côc cña VB ? C¸c tr×nh tù trªn cã thÓ ®¶o lén ®- - Ai göi ®¬n? - Lý do göi ®¬n? îc kh«ng? v× sao? - NguyÖn väng, yªu cÇu G- Sù s¾p ®Æt néi dung c¸c phÇn - Kh«ng, v× l¸ ®¬n sÏ rÊt lén xén trong VB theo 1 tr×nh tù hîp lý ®îc kh«ng theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh Ghi nhí: SGK --> ngêi ®äc kh«ng hiÓu gäi lµ bè côc --> kh«ng ®¹t môc ®Ých giao tiÕp ? Bè côc trong VB lµ g×? ? V× sao khi x©y dùng VB cÇn ph¶i quan t©m ®Õn bè côc? 2. Nh÷ng yªu cÇu Ho¹t ®éng 2: ? C©u chuyÖn trªn ®· cã bè côc cha? - VB sÏ râ rµng, hîp lý, khoa häc vÒ bè côc trong VB ? B¶n kÓ trong ng÷ v¨n 6 vµ b¶n kÓ H - §äc ghi nhí VD cã nh÷ng c©u v¨n vÒ c¬ b¶n lµ gièng nhau, nhng t¹i sao b¶n kÓ VD H- §äc VD(1)/29 l¹i khã n¾m ®îc trong ®ã nãi - cha cã bè côc, ý s¾p xÕp lén xén chuyÖn g×? Gîi ý: ... Gåm mÊy ®o¹n? C¸c c©u v¨n cã tËp trung quanh 1 ý lín Th¶o luËn: kh«ng? ý ®o¹n nµy cã ph©n biÖt ®îc - C¸c c©u kh«ng ®îc s¾p xÕp theo víi ý ®o¹n kia kh«ng? --> Muèn ®îc tiÕp nhËn dÔ dµng th× mét tr×nh tù hîp lý c¸c ®o¹n trong VB ph¶i râ rµng, bè - 2 ®o¹n côc ph¶i rµnh m¹ch --> bè côc kh«ng râ rµng Gäi HS vÝ dô. ? C¸ch kÓ chuyÖn trªn bÊt hîp lý ë H - §äc VD2/29 - S¾p xÕp ngîc tr×nh tù chç nµo? --> c©u chuyÖn kh«ng cßn nªu ®? H·y s¾p xÕp l¹i bè côc truyÖn? ? Nªu c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó bè côc ®îc îc ý nghÜa phª ph¸n vµ kh«ng cßn buån cêi n÷a rµnh m¹ch vµ hîp lý --> bè côc ph¶i hîp lý ®Ó gióp cho VB ®¹t møc cao nhÊt môc ®Ých giao tiÕp mµ ngêi t¹o lËp ®Æt ra. Gäi HS ®äc ghi nhí. * Ghi nhí 2 H- §äc ghi nhí SGK Ho¹t ®éng 3: 3. C¸c phÇn cña ? Mét bµi v¨n em viÕt thêng gåm cã 13 mÊy phÇn? ? H·y nªu nhiÖm vô cña 3 phÇn më bµi, th©n bµi, kÕt bµi trong VB miªu - 3 phÇn: më – th©n – kÕt t¶ vµ tù sù. ? Cã cÇn ph©n biÖt râ rµng nvô cña mçi phÇn kh«ng? v× sao? bè côc ? Cã b¹n cho r»ng: phÇn MB chØ lµ sù tãm t¾t, rót gän cña phÇn th©n bµi, cßn phÇn kÕt bµi ch¼ng qua chØ lµ sù lÆp l¹i 1 lÇn n÷a cña më bµi, nãi nh vËy cã ®óng kh«ng? v× sao? ? VB thêng cã mÊy phÇn? Gäi HS ®äc ghi nhí. Ho¹t ®éng 4 - RÊt cÇn thiÕt v× bè côc 3 phÇn gióp VB trë nªn rµnh m¹ch vµ hîp lý Th¶o luËn - MB: ®a ngêi ®äc ®Õn víi ®Ò tµi m×nh viÕt mét c¸ch høng thó - KB: chèt l¹i vÊn ®Ò, nªu c¶m tëng ph¶i ®Ó l¹i Ên tîng tèt ®Ñp * Ghi nhí cho ngêi ®äc II/ LuyÖn tËp BT2. Ghi l¹i bè côc cña truyÖn “Cuéc H - §äc ghi nhí: SGK chia tay cña nh÷ng con bóp bª” ? Bè côc cña b¶n b¸o c¸o ®· rµnh m¹ch vµ hîp lý cha? v× sao? Bæ sung thªm: - §Ó bè côc ®îc rµnh m¹ch nªn nªu lÇn lît tõmg kinh nghiÖm häc tËp --> kÕt qu¶ häc tËp --> nguyÖn väng muèn nghe ý kiÕn trao ®æi ... IV. HDVN: - Thö s¾p xÕp bè côc cho 1 VB miªu t¶ chñ ®Ò tù chän. 4 phÇn: BT3 - Thµnh nghÜ vÒ ngµy xa - Hai anh em chia ®å ch¬i - hai anh em chia tay c« gi¸o - c¶nh chia tay cña hai anh em - Bè côc cha rµnh m¹ch vµ hîp lý. C¸c ®iÓm 1, 2, 3 ë phÇn th©n bµi míi chØ kÓ l¹i viÖc häc tèt chø cha tr×nh bµy kinh nghiÖm häc tèt. (4) l¹i kh«ng nãi vÒ vÊn ®Ò häc tËp -------------------------------------------------------------------------------------------------Bµi 2 – TiÕt 8 M¹ch l¹c trong v¨n b¶n Ngµy so¹n :.................................... ngµy d¹y :............................................. I.Môc tiªu bµi häc: Gióp häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt bíc ®Çu vÒ m¹ch l¹c trong v¨n b¶n vµ sù cÇn thiÕt ph¶i lµm cho v¨n b¶n cã m¹ch l¹c, kh«ng ®øt ®o¹n. - Chó ý ®Õn m¹ch l¹c trong c¸c bµi lµm v¨n. II.ChuÈn bÞ ®å dïng. - V¨n b¶n mÉu, b¶ng phô. III.C¸c bíc lªn líp: 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra: Bè côc cña v¨n b¶n lµ g×? Nh÷ng yªu cÇu vÒ bè côc trong v¨n b¶n? 14 3.Bµi míi :* Giíi thiÖu: Nãi ®Õn bè côc lµ nãi ®Õn sù s¾p ®Æt, sù ph©n chia. Nhng v¨n b¶n l¹i kh«ng thÓ kh«ng liªn kÕt. VËy lµm thÕ nµo ®Ó c¸c phÇn, c¸c ®o¹n cña 1 v¨n b¶n ®îc ph©n c¾t lµnh m¹ch mµ l¹i kh«ng mÊt ®i sù liªn kÕt víi nhau... *TiÕn tr×nh bµi d¹y: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Gióp c¸c em hiÓu I/ M¹ch l¹c vµ thÕ nµo lµ m¹ch l¹c. nh÷ng yªu cÇu vÒ m¹ch l¹c trong VB ? X¸c ®Þnh m¹ch l¹c vµ tÝnh chÊt: - C¶ 3 ý kiÕn 1. M¹ch l¹c trong - Tr«i ch¶y thµnh dßng, m¹ch VB - TuÇn tù ®i kh¾p c¸c phÇn c¸c - VB lµ m¹ch l¹c lµ sù tiÕp nèi cña ®o¹n trong VB c¸c c©u, c¸c ý theo 1 tr×nh tù hîp 2. C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó - Th«ng suèt, liªn tôc, kh«ng ®øt lý cã 1 VB cã tÝnh ®o¹n m¹ch l¹c Ho¹t ®éng 2: ? Chñ ®Ò truyÖn “cuéc chia tay - Sù ®au khæ, bÊt h¹nh ®Õn v« cïng cña nh÷ng con bóp bª” cña hai anh em Thµnh vµ Thuû khi ? ý chÝnh ®· xuyªn suèt qua 4 bè mÑ chia tay nhau - LiÖt kª néi dung 4 phÇn ®o¹n VB ntn? ? C¸c tõ ng÷: chia tay, chia ®å ch¬i, chia ra, chia ®i, ... & 1 lo¹t - Toµn bé sù viÖc xoay quanh sù tõ ng÷ chi tiÕt kh¸c biÓu thÞ ý viÖc chÝnh “cuéc chia tay” --> chñ kh«ng muèn ph©n chia cø lÆp ®i ®Ò liªn kÕt c¸c sù viÖc thµnh 1 thÓ lÆp l¹i. theo em ®ã cã ph¶i lµ chñ thèng nhÊt ®Ò liªn kÕt c¸c sù viÖc nªu trªn thµnh 1 thÓ thèng nhÊt kh«ng? cã thÓ xem lµ m¹ch l¹c cña VB - §©y chÝnh lµ ph¬ng tiÖn liªn kÕt trong VB gãp phÇn thÓ hiÖn chñ ®Ò kh«ng? cña VB t¹o nªn tÝnh m¹ch l¹c cho ? Trong VB cã ®o¹n kÓ viÖc hiÖn VB t¹i, cã ®o¹n kÓ viÖc qu¸ khø, cã --> m¹ch l¹c vµ liªn kÕt cã sù ®o¹n kÓ viÖc ë nhµ, cã ®o¹n kÓ thèng nhÊt víi nhau truyÖn ë trêng, h«m qua, s¸ng - Liªn hÖ thêi gian vµ t©m lý nay. Cho biÕt c¸c ®o¹n Êy ®îc nèi -> Tù nhiªn vµ hîp lý - Liªn hÖ thêi gian víi nhau theo mèi liªn hÖ nµo: ? ViÖc ®¶m b¶o cho c¸c t×nh tiÕt - Liªn hÖ kh«ng gian trong VB cã mèi liªn hÖ th«ng - Liªn hÖ t©m lý (nhí l¹i) - Liªn hÖ ý nghÜa suèt nh vËy cã t¸c dông g×? - Gióp cho m¹ch chñ ®Ò VB ®îc ? 1 VB cã tÝnh m¹ch l¹c lµ 1 VB gi÷ v÷ng - TÊt c¶ c¸c c©u, ®o¹n trong VB ntn? ®Òu híng vÒ chñ ®Ò chÝnh - §îc tiÕp nèi theo 1 tr×nh tù hîp * Ghi nhí:SGK II/ LuyÖn tËp lý lµm cho chñ ®Ò liÒn m¹ch Gäi Hs ®äc ghi nhí. H - §äc ghi nhí 32/SGK Ho¹t ®éng3:Híng dÉn HS BT1. luyÖn tËp. a/ T×m hiÓu tÝnh m¹ch l¹c cña: 15 - VB “MÑ t«i” - “L·o n«ng vµ c¸c con” - §o¹n v¨n cña T« Hoµi Sù thÓ hiÖn chñ ®Ò liªn tôc th«ng suèt vµ hÊp dÉn ? Trong truyÖn “Cuéc chia tay ...” t¸c gi¶ ®· kh«ng thuËt l¹i tØ mØ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù chia tay cña 2 ngêi lín. Theo em nh vËy cã lµm cho t¸c phÈm thiÕu m¹ch l¹c kh«ng? - Chñ ®Ò: t©m tr¹ng, th¸i ®é vµ suy nghÜ cña cha tríc lçi lÇm cña con - Chñ ®Ò nµy xuyªn suèt qua c¸c phÇn cña VB - C¸c phÇn ®îc tiÕp nèi theo tr×nh tù t©m lý: chØ ra lçi cña E --> gîi h×nh ¶nh mÑ --> khuyªn con nhËn lçi - Chñ ®Ò: Lao ®éng lµ vµng xuyªn b/ suèt bµi th¬ 2 c©u më bµi: nªu chñ ®Ò tõ kho vµng ... tèt thu lý gi¶i “vµng” Cßn l¹i: nhÊn m¹nh, kh¾c s©u chñ ®Ò c/ ý chñ ®¹o xuyªn suèt: s¾c vµng trï phó ®Çm Êm cña lµng quª vµo mïa ®«ng, gi÷a ngµy mïa - ý ®îc dÉn d¾t theo “dßng ch¶y” hîp lý: c©u ®Çu giíi thiÖu bao qu¸t vÒ s¾c vµng trong thêi gian vµ kh«ng gian --> biÓu hiÖn c¸c s¾c vµng --> BT2. nhËn xÐt, c¶m xóc vÒ s¾c vµng - ý chñ ®¹o lµ xoay quanh cuéc chia tay cña 2 ®øa trÎ. ViÖc thuËt l¹i tØ mØ nguyªn nh©n dÉn ®Õn cuéc chia tay cña 2 ngêi lín cã thÓ lµm cho ý tø chñ ®¹o bÞ ph©n t¸n, kh«ng cã sù thèng nhÊt, mÊt ®i sù m¹ch l¹c cña c©u chuyÖn IV. HDVN : - N¾m ch¾c “TÝnh m¹ch l¹c trong v¨n b¶n”. - So¹n “Ca dao, d©n ca vÒ t×nh c¶m gia ®×nh” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TuÇn 3 – Bµi 3 Ca dao – D©n ca Nh÷ng c©u h¸t vÒ t×nh c¶m gia ®×nh Nh÷ng c©u h¸t vÒ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc, con ngêi Ngµy so¹n :19/9/2007.. Ngµy d¹y :22/92007. KÕt qu¶ cÇn ®¹t: 16 - HiÓu ®îc kh¸i niÖm ca dao, d©n ca. n¾m ®îc néi dung, ý nghÜa vµ 1 sè h×nh thøc nghÖ thuËt tiªu biÓu cña nh÷ng bµi ca cã chñ ®Ò t×nh c¶m gia ®×nh vµ t×nh yªu quª h¬ng, ®Êt níc, con ngêi trong bµi häc. - N¾m ®îc cÊu t¹o tõ l¸y. bíc ®Çu hiÓu ®îc ©m – nghÜa cña nã - N¾m ®îc c¸c bíc t¹o lËp VB - ViÕt tèt bµi TLV sè 1 TiÕt 9. §äc hiÓu v¨n b¶n: Ca dao d©n ca Nh÷ng c©u h¸t vÒ t×nh c¶m gia ®×nh I.Môc tiªu cÇn ®¹t: - HiÓu ®îc ca dao, d©n ca - N¾m ®îc néi dung, ý nghÜa vµ 1 sè h×nh thøc nghÖ thuËt tiªu biÓu cña ca dao d©n ca qua nh÷ng bµi ca thuéc chñ ®Ò t×nh c¶m gia ®×nh II.C¸c bíc lªn líp: 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra: ThÕ nµo lµ m¹ch l¹c trong VB? Nªu c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cã sù m¹ch l¹c trong VB? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1: * Ca dao: lµ nh÷ng bµi th¬ d©n gian do ND LD s¸ng t¹o nªn, phÇn lín lµ th¬ lôc b¸t ph¶n ¸nh ®êi sèng, t©m hån cña hä Ho¹t ®éng 2: ? Bµi ca dao lµ lêi cña ai? Nãi víi ai? H×nh thøc? ? Bµi ca dao ®· diÔn t¶ t×nh c¶m g×? ? ChØ ra c¸i hay cña ng«n ng÷, h×nh ¶nh, ©m ®iÖu cña bµi ca dao nµy? ? Bµi ca dao ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× ®Ó biÓu hiÖn c«ng lao to lín cña cha mÑ? ? Tõ l¸y “mªnh m«ng” diÔn t¶ thªm ý g× khi nãi vÒ c«ng ¬n cha mÑ? ? Tõ nµo trong c©u ca dao nãi lªn lêi khuyªn tha thiÕt cña cha mÑ? Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I/ Kh¸i niÖm ca dao, * D©n ca: lµ nh÷ng bµi h¸t tr÷ t×nh d©n ca d©n gian cña mçi miÒn quª. D©n ca cã lêi th¬ lµ ca dao --> c¶ 2 ®Òu thuéc thÓ lo¹i th¬ tr÷ t×nh II/ T×m hiÓu nh÷ng bµi ca dao H- §äc bµi ca dao 1 - Lêi cña ngêi mÑ nãi víi con qua * Bµi 1 ®iÖu h¸t ru Bµi th¬ diÔn t¶ c«ng - C«ng lao trêi biÓn cña cha mÑ ®èi víi con vµ bæn phËn cña kÎ lµm con lao trêi biÓn cña cha mÑ ®èi víi con vµ bæn tríc c«ng lao to lín Êy - Sö dông lèi vÝ von quen thuéc cña phËn cña kÎ lµm con trca dao, lÊy nh÷ng c¸i to lín, mªnh íc c«ng lao to lín Êy. m«ng, vÜnh h»ng cña tù nhiªn ®Ó so s¸nh víi c«ng cha, nghÜa mÑ. §©y lµ nh÷ng biÓu tîng truyÒn thèng cña v¨n ho¸ ph¬ng §«ng, nã lµ c¶m nghÜ d©n --> Bµi häc vÒ ®¹o lµm con thËt v« cïng s©u gian, dÔ hiÓu, thÊm s©u - DiÔn t¶ c«ng lao cña cha mÑ v« xa, thÊm thÝa cïng to lín, bao la. - “Cï lao chÝn ch÷” --> h×nh ¶nh quen thuéc nãi lªn lßng biÕt ¬n s©u nÆng cña con ®èi víi cha mÑ, t¨ng thªm ©m ®iÖu t«n kÝnh, nh¾n nhñ, t©m t×nh cña 17 ? Em cßn biÕt nh÷ng c©u ca c©u h¸t. dao nµo n÷a nãi vÒ c«ng ¬n “C«ng cha ... ®¹o con” trêi biÓn cña cha mÑ? Ho¹t ®éng 3: H- §äc bµi ca dao 2 ? Bµi ca dao lµ t©m tr¹ng cña - T©m tr¹ng, nçi lßng ngêi con g¸i lÊy ai? chång xa quª nhí mÑ n¬i quª nhµ. §ã lµ nçi buån xãt xa, s©u l¾ng, ®au ? Chñ thÓ tr÷ t×nh ? T©m tr¹ng ®ã ®îc béc lé tËn trong lßng, ©m thÇm kh«ng biÕt thËt xóc ®éng vµ thÊm thÝa chia sÎ cïng ai. qua lêi ca nhê nh÷ng chi tiÕt ntn? ? T©m tr¹ng ®ã g¾n víi thêi - buæi chiÒu lµ lóc gîi c¸i tµn lôi, gîi gian nµo? - §iÖp tõ “chiÒu chiÒu” --> sù buån, gîi t×nh th¬ng nhí. ChiÒu lµ triÒn miªn cña thêi gian vµ thêi ®iÓm cña sù trë vÒ vËy mµ ngêi con g¸i vÉn b¬ v¬ n¬i quª ngêi. t©m tr¹ng ? Kh«ng gian diÔn ra t©m - “ngâ sau” v¾ng lÆng, heo hót --> gîi c¶nh ngé c« ®¬n cña th©n phËn ngêi tr¹ng? - Ngêi phô n÷ ®øng nh t¹c t- phô n÷ díi chÕ ®é phong kiÕn îng vµo kh«ng gian, nçi buån nhí trµo d©ng trong - Nhí vÒ quª mÑ mµ thÊy m×nh lÎ loi, ®au xãt. lßng ? Ngêi con g¸i mang nçi - “Tr«ng vÒ” --> 1 c¸i nh×n ®¨m ®¾m, niÒm g×? ? Nçi nhí Êy ®îc ®Æc biÕt ®Çy th¬ng nhí . “Ruét ®au chÝn chiÒu” --> c¸ch nãi rÊt cô thÓ vÒ nçi diÔn t¶ b»ng ®éng tõ g×? --> Bµi ca gi¶n dÞ, méc m¹c ®au quÆn lßng da diÕt mµ ®au khæ, xãt xa Ho¹t ®éng 4: ? Bµi ca dao thø 3 diÔn t¶ H- §äc bµi 3 ®iÒu g×? ? Nh÷ng t×nh c¶m ®ã ®îc - Dïng 1 sù vËt rÊt b×nh thêng ®Ó nãi diÔn t¶ ntn? Cã g× ®éc ®¸o? - Nh×n nh÷ng sù vËt ®ã mµ lªn nçi nhí vµ lßng kÝnh yªu trong lßng ch¸u trµo lªn nçi nhí th¬ng, lßng yªu kÝnh da Nuét l¹t gîi nhí ®Õn c«ng lao cña «ng bµ ®· x©y dùng ng«i nhµ ... diÕt, l¾ng s©u. Nuét l¹t cßn ®ã mµ «ng bµ ®· ®i xa ? §äc c©u ca dao, em b¾t gÆp --> biÓu tîng cña sù kÕt nèi bÒn chÆt lèi nãi rÊt quen thuéc nµo nh t×nh c¶m huyÕt thèng _ So s¸nh t¨ng cÊp “ bao nhiªu.... bÊy trong ca dao? nhiªu” --> Lßng biÕt ¬n «ng bµ v« h¹n cña con ch¸u --> c©u ca dao nãi lªn 1 t×nh c¶m ®Ñp cña con ngêi Vn. Cã hiÕu th¶o víi * Bµi 2 T©m tr¹ng nçi lßng cña ngêi con g¸i ®i lÊy chång xa quª, nhí th¬ng mÑ giµ - Nçi buån xãt xa, s©u l¾ng * Bµi 3 - Nçi nhí vµ sù kÝnh yªu ®èi víi «ng bµ 18 H§5: Bµi 5 ? Néi dung bµi ca dao? ? t×nh c¶m anh em th©n th¬ng ®îc diÔn t¶ ntn? T×m tõ ng÷ diÔn t¶? ? §Ó diÔn t¶ sù g¾n bã cña anh em trong gia ®×nh, ca dao ®· sö dông c¸ch nãi nµo? ? Bµi ca dao khuyªn nhñ ®iÒu g×? ( c©u cuèi) ? Nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ®îc 4 bµi ca dao sö dông? H§6; HDHS luyÖn tËp IV. HDVN: - Häc thuéc lßng c¸c bµi ca dao ®· hoc vµ n¾m ch¾c néi dung,nghÖ thuËt. - So¹n nh÷ng c©u h¸t vÒ t×nh yªu quª h¬ng, ®Êt níc con ngêi. cha mÑ th× míi biÕt “ nhí” «ng bµ tæ tiªn H ®äc bµi ca dao 4 - Cïng chung--> ®iÖp 2 lÇn lµm næi bËt mqh rÊt th©n thiÕt cña anh em trong gia ®×nh - So s¸nh h×nh ¶nh: nh thÓ tay ch©n. H/¶ mang ®Ëm mµu s¾c d©n gian--> anhem ph¶i biÕt yªu th¬ng nhau g¾n bã ®ì ®Çn nhau - Anh em ruét thÞt cã biÕt yªu nhau hoµ thuËn th× cha mÑ víi “vui vÇy”, sèng h¹nh phóc. --> C¸ch sèng, c¸ch c xö ®Çy t×nh nghÜa tèt ®Ñp cña anh em trong gia ®×nh - ThÓ th¬ lôc b¸t, giäng ®iÖu t©m t×nh, h/¶ truyÒn thèng, lèi diÔn ®¹t b×nh dÞ H- §äc biÓu c¶m, g¹ch ch©n c¸c tõ ghÐp - §äc Bµi ®äc thªm: Nhí c«ng ¬n cha mÑ, nhí th¬ng mÑ giµ, biÕt ¬n «ng bµ tæ tiªn, t×nh nghÜa anh em lµ nh÷ng t×nh c¶m gia ®×nh, lµ bµi häc ®¹o lý lµm ngêi --> t×nh c¶m gia ®×nh lµ 1 trong nh÷ng t×nh c¶m ®Ñp cña con ngêi VN ®Ó chóng ta tù hµo tr©n träng . * Bµi 4 T×nh c¶m anh em th©n th¬ng trong 1 nhµ - Nh¾c nhë anh em ph¶i sèng hoµ thuËn, ®ïm bäc, nhêng nhÞn * Ghi nhí III/ LuyÖn tËp BT/SGK TiÕt 10: Nh÷ng c©u h¸t vÒ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc, con ngêi Ngµy so¹n:20/9/2007.. Ngµy d¹y:24/92007 A.Môc tiªu bµi häc: - Qua nghÖ thuËt, c¸c c©u ca dao ®· ngîi ca vÎ ®Ñp cña c¸c danh lam, th¾ng c¶nh ®Êt níc cã tÝnh chÊt tiªu biÓu thÓ hiÖn th¸i ®é tr©n träng, t×nh c¶m ®èi víi quª h¬ng ®Êt níc. B.ChuÈn bÞ ®å dïng. ThÇy:Nh÷ng c©u ca dao thÓ hiÖn t×nh yªu quª h¬ng, ®Êt níc. Trß :So¹n bµi . C.C¸c hoat ®éng d¹y vµ häc: 1. æ n ®Þnh 2. KiÓm tra: Em thuéc nh÷ng c©u ca dao nµo nãi vÒ t×nh c¶m gia ®×nh? Em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× khi häc nh÷ng c©u ca dao ®ã? 19 3. Bµi míi: * Giíi thiÖu:Bªn c¹nh nh÷ng c©u ca dao, d©n ca kh¼ng ®Þnh nh÷ng gi¸ trÞ vÒ t×nh c¶m gia ®×nh lµ nh÷ng c©u ca ca ngîi vÒ quª h¬ng ®Êt níc.VËy nh÷ng c©u ca ®ã thÓ hiÖn cô thÓ ntn? * TiÕn tr×nh: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t Bµi 1 Ho¹t ®éng 1 Ph©n tÝch néi dung vµ - Lêi h¸t ®èi ®¸p cña nghÖ thuËt bµi 1 ? Bµi ca dao ®îc thÓ hiÖn díi h×nh - H¸t ®èi ®¸p lµ 1 lo¹i d©n ca. nh÷ng chµng trai – thøc nµo? c« g¸i nãi vÒ nh÷ng ? Em hiÓu thÕ nµo vÒ h×nh thøc ®èi -§èi ®¸p thÓ hiÖn trÝ tuÖ vµ t×nh c¶nh ®Ñp trªn ®Êt n®¸p? c¶m d©n gian vÒ ®Þa lý lÞch sö íc ta v¨n ho¸ ... thÓ hiÖn c¸ch øng xö --> t×nh yªu quª h? C©u hái 1 (SGK) ®Ñp, s¾c s¶o cña trai g¸i lµng quª ¬ng ®Ëm ®µ xa - (b) – (c) ? V× sao chµng trai – c« g¸i l¹i dïng - §©y lµ mét h×nh thøc ®Ó trai nh÷ng ®Þa danh víi nh÷ng ®Æc ®iÓm g¸i thö tµi nhau vÒ kiÕn thøc ®Þa nh vËy ®Ó hái ®¸p? lý, lÞch sö ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch hái cña - RÊt hãm hØnh, bÝ hiÓm. Chµng chµng trai? trai ®· chän ®îc nÐt tiªu biÓu cña VD: Nói nµo th¾t cæ bång mµ cã tõng ®Þa danh ®Ó hái th¸nh sinh --> h×nh d¸ng nói Nói thiªng ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch ®¸p gän, - RÊt s¾c s¶o, nh÷ng nÐt ®Ñp tr¶ lêi ®óng c©u ®è cña c¸c c« g¸i? riÖng vÒ thµnh qu¸ch, ®Òn ®µi, s«ng nói cña mçi miÒn quª ®Òu ®îc “nµng” th«ng tá ? Em hiÓu biÕt thªm ®iÒu g× vÒ quª h- - Lêi ®èi ®¸p ®· lµm hiÖn lªn ¬ng ®Êt níc ta qua lêi h¸t ®èi ®¸p? mét giang san gÊm vãc rÊt ®¸ng yªu mÕn tù hµo, d©n ca ®· mîn h×nh thøc ®èi ®¸p ®Ó thÓ hiÖn t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc vµ Ho¹t ®éng 2 lßng tù hµo d©n téc Bµi 2 Ph©n tÝch néi dung vµ nghÖ thuËt - NiÒm sung síng tù bµi 2 ? Bµi ca dao cã néi dung g×? hµo cña nh©n d©n ta H - ®äc bµi ca dao ? Bµi ca dao ®îc më ®Çu b»ng mét lêi - “Rñ nhau”: gäi nhau cïng ®i, tríc nh÷ng c¶nh ®Ñp mêi “rñ nhau ...”. Ph©n tÝch côm tõ ®«ng vui, hå hëi cña Th¨ng Long “rñ nhau”. ? Khi nµo th× ngêi ta thêng “rñ - Cã niÒm say mª chung, muèn nhau”? chia sÎ t×nh c¶m ? Em biÕt nh÷ng c©u ca dao nµo còng - “Rñ nhau ®i t¾m hå sen më ®Çu b»ng “rñ nhau”? Níc trong bãng m¸t, h¬ng chen c¹nh m×nh” - “Rñ nhau ®i cÊy ®i cµy B©y giê khã nhäc cã ngµy phong ? ë bµi ca dao nµy, ngêi ta rñ nhau lu” 20
- Xem thêm -