Tài liệu Giáo án ngữ văn 7 năm học 2014 - 2015

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 139 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

HỌC KỲ I TuÇn 1 TiÕt 1. Cæng trêng më ra (LÝ Lan) Ngày so¹n: 16/8/2014 Ngày gi¶ng: 18/8/2014 A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÕn thøc: T×nh c¶m s©u nÆng cña cha mÑ, gia ®×nh ®èi víi con c¸i, ý nghÜa lín lao cua nhµ trêng ®èi víi cuéc ®êi mçi ngêi. Lêi v¨n biÓu hiÖn t©m tr¹ng ngêi mÑ ®èi víi con trong v¨n b¶n. 2. KÜ n¨ng: §äc- hiÓu mét vb biÓu c¶m ®îc viÕt nh nh÷ng dßng nhËt kÝ; ph©n tÝch mét sè chi tiÕt tiªu biÓu diÔn t¶ t©m tr¹ng ngêi mÑ, liªn hÖ vËn dông khi viÕt bµi v¨n biÓu c¶m. 3. Th¸i ®é: Tr©n träng t×nh c¶m cña cha mÑ, t×nh c¶m gia ®×nh. B. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, STK. - Häc sinh: So¹n bµi, su tÇm mét sè vb vÒ ngµy khai trêng. C. TiÕn tr×nh d¹y-häc: 1.Tæ chøc: 7a3: 7a4: 2. KiÓm tra bµi cò: - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh cho n¨m häc míi. - H·y ®äc mét ®o¹n th¬ hoÆc bµi th¬ nãi vÒ ngµy khai trêng? 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: TiÕng trèng ng©n dµi ®¸nh thøc mïa thu §¸nh thøc c¶ mét miÒn tuæi th¬ kÝ øc. §· bao lÇn ta ®îc nghe tiÕng trèng khai trêng tng bõng, rén r·. Nhng cã lÏ tiÕng trèng ngµy tựu trêng ®Çu tiªn sÏ cßn m·i ng©n vang trong kÝ øc cña c« vµ c¸c em. Nhí vÒ ngµy ®Çu tiªn Êy, c« muèn c¸c em hiÓu r»ng cã biÕt bao «ng bè bµ mÑ ®· quan t©m lo l¾ng ®Õn bíc ®i ®Çu ®êi cña ®øa con yªu, nhng ®øa con cã khi cha h¼n ®· hiÓu ®îc tÊm lßng cña mÑ, cha khi Êy. V× vËy, h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu v¨n b¶n Cæng trêng më ra ®Ó h×nh dung ®îc râ h¬n t©m tr¹ng cña mét bµ mÑ khi con m×nh bíc vµo líp 1. I. TiÕp xóc v¨n b¶n : - Gi¸o viªn nªu yªu cÇu ®äc 1. §äc: -> §äc mÉu. V¨n b¶n hÇu nh kh«ng cã ®èi tho¹i, chØ lµ dßng - Gäi häc sinh ®äc -> NhËn c¶m xóc , t©m tr¹ng víi nh÷ng cung bËc kh¸c xÐt. nhau. Khi ®äc: - Tõ ®Çu ®Õn häc : giäng nhÑ nhµng. - TiÕp ®Õn “ bíc vµo” : giäng chËm, thÓ hiÖn t©m tr¹ng båi håi, xao xuyÕn cña ngêi mÑ. - §o¹n cuèi : giäng râ rµng ; kÕt thóc : h¹ giäng thÓ hiÖn t©m tr¹ng xao xuyÕn. 2. T×m hiÓu chó thÝch : GV giíi thiÖu vµi nÐt vÒ t¸c *T¸c gi¶: LÝ Lan. gi¶? *T¸c phÈm: TrÝch b¸o Yªu trÎ sè 166, Thµnh phè Hå ChÝ Minh-2000. ? V¨n b¶n cã cèt truyÖn ThÓ lo¹i : KÝ. kh«ng? Thuéc thÓ lo¹i g×? ( TruyÖn hay kÝ ?) ? XÐt vÒ tÝnh chÊt néi dung - V¨n b¶n nhËt dông. v¨n b¶n ®îc xÕp vµo nhãm - BiÓu c¶m. v¨n b¶n nµo ? ? V¨n b¶n ®îc tr×nh bµy theo ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo lµ chÝnh? ? Quan s¸t chó thÝch : Tõ nµo lµ tõ thuÇn ViÖt, tõ mîn ? Gi¶i thÝch? ? V¨n b¶n cã thÓ chia lµm mÊy ®o¹n? Néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n? ? Ngêi mÑ bµy tá suy nghÜ cña m×nh vµo thêi ®iÓm nµo? Nh©n sù viÖc g×? ? Trong thêi ®iÓm ®ã mÑ vµ con cã t©m tr¹ng, c¶m xóc ntn? BiÓu hiÖn qua nh÷ng chi tiÕt nµo? - Tr»n träc nghÜa lµ thÕ nµo? ( Bån chån, thao thøc trë m×nh ) ? T©m tr¹ng ngêi mÑ vµ con cã g× kh¸c nhau? Nhng v× sao mÑ kh«ng ngñ ®îc? MÑ kh«ng ngñ cã ph¶i v× lo cho ®øa con ngµy mai ®Õn trêng kh«ng? V× sao? ?Côm tõ mÑ tin nh¾c l¹i cã t¸c dông g×? ? MÑ kh«ng ngñ ®îc v× lÝ do nµo kh¸c? ? Chi tiÕt nµo chøng tá ngµy khai trêng ®Çu tiªn ®Ó l¹i dÊu Ên s©u ®Ëm trong t©m hån ngêi mÑ? ? T¸c gi¶ sö dông lo¹i tõ nµo ®Ó lµm râ c¶m gi¸c cña ngêi mÑ trong buæi ®Çu ®Õn líp? V× sao ngêi mÑ l¹i cã Ên tîng nh thÕ? ? MÑ nhí l¹i kØ niÖm xa kh«ng chØ ®Ó ®îc sèng l¹i tuæi th¬ ®Ñp ®Ï cña m×nh mµ cßn muèn ®iÒu g×? * Tõ khã : 1, 3, 5, 6, 7, 8. (SGK tr8) 3. Bè côc : 2 ®o¹n. - §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn “ võa bíc vµo” : T©m tr¹ng, suy nghÜ cña mÑ vµ con trong buæi tèi tríc ngµy khai trêng. - §o¹n 2 : Cßn l¹i : Vai trß lín lao cña nhµ trêng ®èi víi thÕ hÖ trÎ. II. Ph©n tÝch v¨n b¶n : 1. T©m tr¹ng cña mÑ vµ con trong buæi tèi tr íc ngµy khai trêng. - Thêi gian ; §ªm tríc ngµy khai trêng ®Çu tiªn con vµo líp Mét. * Con * MÑ - H¸o høc - Kh«ng biÕt lµm g× n÷a - Kh«ng cã mèi bËn - Kh«ng tËp trung ®îc t©m nµo kh¸c : dËy vµo viÖc g×. Xem l¹i kÞp giê. nh÷ng thø ®· chuÈn bÞ cho con. -GiÊc ngñ ®Õn dÔ dµng - Tr»n träc kh«ng ngñ ®îc -> Ng©y th¬, hån -> Thao thøc kh«ng ngñ nhiªn, thanh th¶n, v« t ®îc 2. Nh÷ng suy nghÜ cña mÑ: - Ngêi mÑ kh«ng ngñ ®îc kh«ng ph¶i v× lo l¾ng cho con mµ bëi v× mÑ tin r»ng: + Con kh«ng bì ngì + Con lín + Vµo sù chuÈn bÞ chu ®¸o. -> Nh¾c l¹i 3 lÇn -> Chøng tá ngêi mÑ ®· yªn lßng kh«ng ph¶i lo l¾ng g× vÒ con, vÒ m×nh. - Nhí kØ niÖm ngµy khai trêng ®Çu tiªn ( KØ niÖm sèng dËy m¹nh mÏ s©u s¾c trong t©m tëng ) + TiÕng ®äc bµi trÇm bæng. + Sù n«n nao håi hép tíi gÇn trêng + Nçi ch¬i v¬i hèt ho¶ng, r¹o rùc, b©ng khu©ng… -> Tõ ghÐp, tõ l¸y diÔn t¶ néi t©m nh©n vËt ngêi mÑ ( §©y lµ kØ niÖm ®¸nh dÊu bíc ngoÆt cuéc ®êi: §· kh«n lín ®îc gÆp thÇy c« b¹n bÌ, tiÕp xóc víi tri thøc…®Ó bíc vµo cuéc sèng. - Ngêi mÑ Êy nhí l¹i nh÷ng kØ niÖm xa kh«ng chØ ®Ó sèng l¹i kØ niÖm tuæi th¬ ®Ñp ®Ï mµ muèn : + Kh¾c s©u Ên tîng vÒ ngµy ®Çu tiªn ®i häc trong lßng con ( ®Ó råi bÊt cø ngµy nµo ®ã trong ®êi, khi nhí l¹i lßng con l¹i r¹o rùc nh÷ng c¶m xóc b©ng khu©ng, xao xuyÕn ) ? Sau nh÷ng håi tëng vµ m¬ + TruyÒn cho cËu häc trß líp 1 nh÷ng cung bËc íc, ngêi mÑ cßn liªn tëng t×nh c¶m ®Ñp ®Ï cña cuéc ®êi khi lÇn ®Çu c¾p s¸ch nghÜ ®Õn sù viÖc g×? ë ®©u? tíi trêng. ? ë Vnam ngµy khai trêng ®îc toµn x· héi quan t©m ntn? ? Qua suy nghÜ vÒ ngµy khai trêng ë NhËt, mÑ muèn bµy tá ®iÒu g×? ? C©u v¨n nµo nãi lªn tÇm quan träng cña nhµ trêng ®èi víi thÕ hÖ trÎ? ( Ai…) ? Sau cïng nghÜ ®Õn ngµy mai : Ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña con, mÑ cã t©m sù nh thÕ nµo? - §· qua thêi líp 1, nay lµ häc sinh líp 7, em hiÓu thÕ giíi k× diÖu sau c¸nh cæng trêng lµ g×? ( K× diÖu: võa l¹ võa ®Ñp) ? ThÕ giíi Êy cã thÓ cã khi ®øa trÎ cha ®Õn trêng kh«ng? ? Theo em c©u nãi cña ngêi mÑ cã ý nghÜa g×? ? Trong bµi cã ph¶i ngêi mÑ ®ang trùc tiÕp nãi víi con kh«ng? Theo em, ngêi mÑ ®ang t©m sù víi ai? ? C¸ch viÕt nh vËy cã t¸c dông g×? - NghÜ vÒ ngµy khai trêng ë NhËt : + Ngµy lÔ cña toµn x· héi. + Kh«ng cã u tiªn nµo lín h¬n u tiªn gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ. + Ai còng biÕt sau nµy…. -> Muèn trÎ em ( con ) ®îc ch¨m sãc gi¸o dôc víi tÊt c¶ t×nh yªu th¬ng, sù quan t©m cña toµn x· héi. - TÇm quan träng cña gi¸o dôc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c¸c thÕ hÖ mai sau ( MÑ hiÓu vµ ghi nhí tr¸ch nhiÖm vinh quang vµ nÆng nÒ cña chÝnh b¶n th©n m×nh ®èi víi viÖc ch¨m lo gi¸o dôc con c¸i nãi riªng vµ c¶ thÕ hÖ trÎ cña ®Êt níc nãi chung ) - NghÜ ®Õn ngµy mai : QuyÕt ®Þnh cÇm tay con d¾t qua cæng -> bu«ng tay giôc con : H·y can ®¶m… thÕ giíi k× diÖu sÏ më ra : ThÕ giíi cña tri thøc, t tëng, t×nh c¶m, ®¹o lÝ, t×nh b¹n bÌ, thÇy trß, m¬ íc t¬ng lai… ( Nh trong c©u chuyÖn cæ tÝch k× diÖu phÝa sau c¸nh cæng trêng lµ c¶ thÕ giíi v« cïng hÊp dÉn, nh÷ng con ngêi ham hiÓu biÕt, yªu lao ®éng, yªu cuéc sèng. Bíc qua c¸nh cæng trêng lµ c¶ mét thÕ giíi tèt ®Ñp më ra chê ®ãn ta : §©y lµ thÕ giíi bao la cña tri thøc v¨n hãa, tri thøc cuéc sèng, thÕ giíi cña t tëng t×nh c¶m cao ®Ñp, cña ®¹o lÝ lµm ngêi, cña t×nh b¹n, t×nh thÇy trß Êm cóng tha thiÕt, thÕ giíi cña nghÞ lùc, niÒm tin, lßng thËt thµ, dòng c¶m, thÕ giíi cña nh÷ng íc m¬kh¸t väng bay cao, bay xa. Bíc qua c¸nh cæng trêng chÝnh lµ tõ mét tuæi th¬ bÐ nhiÒu khê d¹i ®Ó tõng bíc lín lªn trëng thµnh. Nh vËy dï nghÜ ®Õn c¸i g× råi cuèi cïng ngêi mÑ vÉn nghÜ vÒ ®øa con, ®Õn gi©y phót hÖ träng nhÊt cña cuéc ®êi con, kh«ng ph¶i lo cho con ngµy mai sÏ ®Õn trêng ntn mµ lo cho c¶ cuéc ®êi con, nã b¾t ®Çu tõ gi©y phót quyÕt ®Þnh nµy) => Kh¼ng ®Þnh vai trß to lín cña nhµ trêng ®èi víi cuéc sèng mçi ngêi. - ThÓ hiÖn niÒm tin tëng, hi väng ë sù nghiÖp gi¸o dôc. - KhÝch lÖ ®éng viªn con ®Õn trêng häc tËp. Nh vËy t×nh yªu con s©u nÆng cña mÑ ®· g¾n liÒn víi niÒm tin vµo vai trß to lín cña nhµ trêng ®èi víi cuéc sèng mçi con ngêi. - MÑ kh«ng trùc tiÕp nãi víi con hay víi ai. Nh×n h×nh thø bÒ ngoµi qua c¸ch xng h« -> Dêng nh ngêi mÑ ®ang nãi víi con, t©m sù víi con nhng thùc tÕ mÑ ®ang nãi víi chÝnh m×nh ( Tù «n l¹i kØ niÖm cña riªng m×nh, nhí ®Õn ngµy khai trêng ë NhËt, nghÜ ®Õn gi©y phót ngµy mai ®a con ®Õn trêng) : §éc tho¹i néi t©m ( sÏ häc ë líp 9) - T¸c dông : + Võa thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m m·nh liÖt cña mÑ víi con. + Võa lµm næi bËt ®îc t©m tr¹ng, kh¾c häa ®îc t©m t, t×nh c¶m cña nh©n vËt, diÔn ®¹t ®îc nh÷ng ®iÒu khã nãi ra b»ng lêi trùc tiÕp. + Võa bµy tá ®îc t©m t t×nh c¶m cña t¸c gi¶ göi g¾m trong lêi nh©n vËt ®Ó t©m sù víi b¹n ®äc mét c¸ch nhÑ nhµng tinh tÕ mµ v« cïng thÊm thÝa lay ? Qua nh÷ng lêi t©m sù Êy ®éng tíi ý nghÜ, t tëng, t×nh c¶m, c¶m xóc cña ngcña mÑ, em hiÓu thÕ nµo vÒ êi ®äc lµm t¨ng chÊt tr÷ t×nh cho v¨n b¶n tÊm lßng cña ngêi mÑ vµ => Ngêi mÑ cã tÊm lßng yªu th¬ng con s©u nÆng, nh÷ng ®iÒu mÑ muèn nh¾n thiÕt tha, lo l¾ng ®Õn t¬ng lai cña con, quan t©m göi? båi dìng t×nh c¶m, ý thøc ®èi víi viÖc häc cña con. ? Kh¸i qu¸t l¹i nÐt ®Æc s¾c => Vai trß to lín cña nhµ trêng ®èi víi toµn x· héi vÒ nghÖ thuËt cña v¨n b¶n : vµ cuéc sèng cña mçi ngêi. ThÓ lo¹i, ph¬ng thøc biÓu III. Tæng kÕt, ghi nhí: ®¹t, h×nh thøc diÔn t¶ t©m 1. NghÖ thuËt: tr¹ng nh©n vËt? - ThÓ lo¹i kÝ, ph¬ng thøc biÓu c¶m, lêi v¨n giµu ? V¨n b¶n ®Ò cËp ®Õn nh÷ng c¶m xóc, thñ thØ, t©m t×nh s©u l¾ng. vÊn ®Ò nµo? T¸c gi¶ muèn - DiÔn t¶ t©m tr¹ng b»ng ®éc tho¹i néi t©m. nh¾n göi tíi b¹n ®äc ®iÒu 2. Néi dung: g×? - T×nh yªu th¬ng s©u nÆng cña cha mÑ ®èi víi con - Gäi häc sinh ®äc ghi nhí c¸i. - Vai trß lín lao cña nhµ trêng ®èi víi mçi ngêi. 4. Cñng cè:- T¹i sao cho r»ng v¨n b¶n Cæng trêng më ra lµ v¨n b¶n nhËt dông? - §äc thªm vb Trêng häc (9) - Tr×nh bµy mét bµi h¸t hoÆc bµi th¬ vÒ ngµy khai trêng? 5. HDVN:- Häc bµi. - ViÕt mét ®o¹n v¨n (kho¶ng 10 -12 c©u) ghi l¹i suy nghÜ cña b¶n th©n vÒ ngµy khai trêng ®Çu tiªn. - So¹n bµi MÑ t«i. TiÕt 2. MÑ t«i ( TrÝch Nh÷ng tÊm lßng cao c¶ - Et-m«n-®« ®¬ A-mi-xi ) Ngµy so¹n:16/8/2014 Ngµy d¹y: /8/2014 A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.KT: HiÓu biÕt s¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ A-mi-xi. C¸ch gi¸o dôc võa nghiªm kh¾c võa tÕ nhÞ cã lÝ cã t×nh cña ngêi cha khi con m¾c lçi. NghÖ thuËt biÓu c¶m trùc tiÕp qua h×nh thøc mét bøc th. 2. KN: §äc hiÓu mét vb viÕt díi h×nh thøc mét bøc th. Ph©n tÝch mét sè chi tiÕt tiªu biÓu liªn quan ®Õn h×nh ¶nh ngêi cha, ngêi mÑ. 3.T§: Yªu th¬ng, kÝnh träng cha mÑ. B. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, SGK, SGV. - Häc sinh : So¹n bµi, su tÇm th¬ ca vÒ t×nh c¶m gia ®×nh. C. TiÕn tr×nh d¹y- häc: 1. Tæ chøc: 7a3: 7a4: 2. KiÓm tra bµi cò ? Suy nghÜ cña em vÒ ngêi mÑ trong vb Cæng trêng më ra? 3. Bµi míi Trong cuéc ®êi mçi chóng ta, ngêi mÑ cã mét vÞ trÝ vµ ý nghÜa lín lao thiªng cao c¶: Con ®i trän kiÕp con ngêi / Còng kh«ng ®i hÕt nh÷ng lêi mÑ ru. Nhng kh«ng ph¶i lóc nµo ta còng ý thøc ®îc ®iÒu ®ã, ®Ó råi ®Õn khi m¾c lçi lÇm, ta míi nhËn ra tÊt c¶. V¨n b¶n MÑ t«i cho ta mét bµi häc nh thÕ. I. TiÕp xóc v¨n b¶n: 1. §äc: 2. T×m hiÓu chó thÝch: * T¸c gi¶ : Ðt-m«n-®«-®¬ A- mi- xi ( 18461908) nhµ v¨n I-ta-li-a. - Tõng lµ sÜ quan qu©n ®éi ( 20 tuæi), chiÕn tranh kÕt thóc -> ®i du lÞch nhiÒu níc. Gia nhËp §¶ng X· héi chiÕn ®Êu cho c«ng b»ng h¹nh phóc cña nh©n d©n lao ®éng. * V¨n b¶n : TrÝch trong Nh÷ng tÊm lßng cao c¶. ? Gi¶i thÝch mét sè tõ khã? - MÑ t«i lµ trang nhËt kÝ ®îc En-ri-c« ghi vµo thø n¨m ngµy 10/11 ( 11 tuæi, häc líp 3) ? XÐt vÒ mÆt tÝnh chÊt, néi * Tõ khã: 1,2, 3, 4, 5, 6, 9. dung v¨n b¶n nµy ®îc xÕp - V¨n b¶n nhËt dông. vµo lo¹i nµo? - ViÕt th - biÓu c¶m ? V¨n b¶n cã h×nh thøc cña thÓ lo¹i v¨n b¶n nµo? Sö dông ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo lµ chÝnh? ? V¨n b¶n cã thÓ chia lµm 3. Bè côc: mÊy ®o¹n? Néi dung chÝnh - §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn v« cïng : LÝ do bè viÕt th cña tõng ®o¹n? cho En-ri-c« vµ c¶m xóc cña cËu khi ®äc th bè. - §o¹n 2: Cßn l¹i: néi dung bøc th cña ngêi bè. II. Ph©n tÝch v¨n b¶n: - Tuy mÑ kh«ng xuÊt hiÖn trùc tiÕp trong c©u ? V× sao néi dung v¨n b¶n lµ chuyÖn nhng ®ã lµ tiªu ®iÓm cña c¸c nh©n vËt vµ mét bøc th ngêi bè göi cho chi tiÕt ®Òu híng tíi : Qua bøc th ngêi bè göi con nhng t¸c gi¶ l¹i lÊy nhan con, ngêi ®äc thÊy mét h×nh ¶nh ngêi mÑ cao c¶ ®Ò lµ MÑ t«i? lín lao hiÖn lªn qua c¸i nh×n, sù c¶m nhËn cña ngêi bè -> §Ò cao vai trß cña ngêi mÑ, gi¸o dôc con cã th¸i ®é, t×nh c¶m kÝnh yªu biÕt ¬n mÑ. 1. Th¸i ®é cña ngêi bè vµ h×nh ¶nh ngêi mÑ ( En-ri-c« ph¹m lçi, thiÕu lÔ ®é víi mÑ khi c« gi¸o ®Õn th¨m) ? V× sao ngêi cha l¹i viÕt th - Th¸i ®é cña ngêi cha: cho En-ri- c«? + Kh«ng thÓ nÐn c¬n tøc giËn ®èi víi con ? Qua bøc th, em thÊy ngêi bè + Sù hçn l¸o…nh nh¸t dao ®©m vµo tim bè. cã th¸i ®é ntn tríc lçi lÇm cña -> Buån b·, ®au ®ín, tøc giËn v« cïng. En-ri-c«? T×m c¸c chi tiÕt thÓ + Kh«ng bao giê ®îc t¸i ph¹m n÷a hiÖn? §ã lµ th¸i ®é g×? + C¶nh c¸o : "Con sÏ cay ®¾ng khi nhí l¹i nh÷ng ? Tuy tøc giËn, buån b· nhng lóc lµm cha mÑ ®au lßng…l¬ng t©m kh«ng yªn ®Ó con thÊm thÝa lçi lÇm, ngêi tÜnh" cha ®· viÕt cho con ntn? + Ngêi cha bµy tá th¸i ®é vµ t×nh c¶m " RÊt yªu Ngêi cha bµy tá th¸i ®é vµ con nhng thµ r»ng bè kh«ng….cßn h¬n thÊy… t×nh c¶m ntn? víi mÑ". ? Bëi vËy, ngêi bè chØ cho con + §õng h«n bè. thÊy nçi bi th¶m, bÊt h¹nh lín - Dù c¶m, gi¶ ®Þnh t×nh huèng ngµy buån th¶m nhÊt : mÊt mÑ. Nçi bÊt h¹nh lín nhÊt lµ mÊt mÑ, nhÊt lµ g×? Ngêi bè muèn kh¼ng ®Þnh kh«ng ®îc hëng sù yªu th¬ng, ch¨m sãc, chë che n¬i ngêi mÑ. => kh¼ng ®Þnh ch©n lÝ bÊt diÖt t×nh c¶m g×? cña t×nh mÉu tö. Ngêi cha ®· khuyªn nhñ con - Khuyªn nhñ con: + Kh«n lín…cay ®¾ng nhí l¹i lóc lµm mÑ ®au ra sao? - Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh c¸ch ®äc -> ®äc mÉu. - Gäi häc sinh ®äc. - Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶ ? vÒ v¨n b¶n? Em thÊy ®ã lµ nh÷ng lêi khuyªn nh thÕ nµo? Cã t¸c dông g× víi En-ri-c«? Em nhËn xÐt g× vÒ c¸ch viÕt cña ngêi cha trong v¨n b¶n? ? T×m nh÷ng chi tiÕt trong v¨n b¶n ®Ó lµm râ nhËn xÐt cña em? ? Qua ®©y, em cã c¶m nhËn g× vÒ ngêi cha? ? Khi ®äc xong bøc th cña ngêi bè, En-ri-c« cã t©m tr¹ng ntn? ? H×nh ¶nh ngêi mÑ hiÖn lªn qua nh÷ng c©u v¨n nµo? Qua ®©y em hiÓu g× vÒ mÑ cña En-ri-c«? Sau khi ®äc bøc th En cã t©m tr¹ng ra sao? Nh÷ng c©u v¨n nµo thÓ hiÖn t©m tr¹ng cña En-ri-c«? Theo em v× sao En-ri-c« xóc ®éng? T¹i sao ngêi bè kh«ng nãi trùc tiÕp víi En-ri-c« mµ ph¶i viÕt th? lßng. + H·y nhí t×nh yªu th¬ng kÝnh träng cha mÑ lµ t×nh c¶m thiªng liªng h¬n c¶. + Kh«ng ®îc nãi nÆng lêi víi mÑ. + Ph¶i xin lçi mÑ, cÇu xin mÑ h«n con. -> Lêi khuyªn ch©n t×nh võa døt kho¸t nh ra lÖnh, võa mÒm máng s©u s¾c võa thÓ hiÖn th¸i ®é kiªn quyÕt, nghiªm kh¾c ®èi víi lçi lÇm cña con. -> Sö dông h×nh ¶nh so s¸nh ®Ó diÔn t¶ nçi lßng cña ngêi cha v« cïng ®au ®ín buån b·, võa giËn con võa xãt xa thÊt väng v× ®øa con kh«ng xøng ®¸ng víi t×nh yªu vµ niÒm mong mái cña «ng. Nh÷ng c©u v¨n nhÑ nhµng tha thiÕt kh«ng qu¸t th¸o m¾ng má nhng cã søc c¶m hãa m·nh liÖt" Thµ r»ng…l¬ng t©m con kh«ng yªn tÜnh" ThÓ hiÖn t.c¶m võa tha thiÕt l¾ng s©u võa nhÑ nhµng mµ nghiªm kh¾c c¶nh tØnh lçi lÇm cña cËu con trai. => Th¬ng yªu con, cã c¸ch gi¸o dôc d¹y dç nghiªm kh¾c( nghiªm kh¾c trong gi¸o dôc ®¹o ®øc cho con) ®ång thêi lµ ngêi nh©n hËu ®é lîng. Nh¾c nhë chØ cho E- ri c« thÊy c«ng ¬n to lín, t×nh yªu th¬ng bao la cña mÑ; ph¶i t«n träng kÝnh yªu cha mÑ bëi ®ã lµ gèc cña ®¹o lµm ngêi; ph¶i biÕt thµnh khÈn söa ch÷a lçi lÇm . * H×nh ¶nh ngêi mÑ qua bøc th: - Ngêi mÑ hÕt lßng yªu th¬ng, hi sinh vÒ con: +Thøc suèt ®ªm s¨n sãc con, lo ©u ®au ®ín, qu»n qu¹i, khãc nøc në v× nghÜ cã thÓ mÊt con + S½n sµng hi sinh tÊt c¶ v× con: Bá mét n¨m h¹nh phóc ®Ó tr¸nh cho con mét giê ®au ®ín Cã thÓ ®i ¨n xin ®Ó nu«i con hi sinh tÝnh m¹ng ®Ó cøa sèng con. => Ngêi mÑ hÕt lßng yªu th¬ng, hi sinh vÒ con. 2. T©m tr¹ng cña En- ri- c«: - Xóc ®éng v« cïng v×: + Bè gîi l¹i nh÷ng kØ niÖm gi÷a mÑ vµ En. + Th¸i ®é kiªn quyÕt vµ nghiªm kh¾c cña bè + Lêi nãi ch©n t×nh s©u s¾c cña bè. => NhËn ra lçi lÇm cña m×nh vµ sÏ söa ch÷a theo lêi khuyªn cña bè. ->§iÒu thó vÞ lµ nh÷ng ®iÒu r¨n d¹y quý b¸u Êy ngêi bè kh«ng trùc tiÕp nãi b»ng lêi mµ qua bøc th. Bëi v× t×nh c¶m s©u s¾c thêng tÕ nhÞ vµ kÝn ®¸o, nhiÒu khi kh«ng thÓ nãi trùc tiÕp ®îc. Nãi b»ng v¨n b¶n thêng chi tiÕt h¬n, s¾p xÕp chÆt chÏ h¬n ý cÇn thÓ hiÖn ViÕt th: ChØ nãi riªng víi ngêi m¾c lçi biÕt võa gi÷ ®îc sù kÝn ®¸o, tÕ nhÞ võa kh«ng lµm cho ngêi m¾c lçi mÊt lßng tù träng.) ( Qua bøc th cña ngêi bè, ta thÊy lêi gi¸o huÊn Qua ®ã em häc tËp ®îc g× vÒ c¸ch øng xö? ? H·y kh¸i qu¸t nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt? ? Bøc th«ng ®iÖp mµ nhµ v¨n muèn göi ®Õn b¹n ®äc qua v¨n b¶n lµ g×? - Gäi häc sinh ®äc ghi nhí. kh«ng hÒ kh« khan mµ v« cung xóc ®éng chøa chan t×nh phô tö, mÉu tö. Bè võa giËn võa th¬ng con, bè ®· d¹y con bµi häc vÒ lßng hiÕu th¶o biÕt kÝnh träng vµ biÕt ¬n cha mÑ. TÊm lßng cha mÑ bao la mªnh m«ng, con kh«ng ®îc v« lÔ, kh«ng ®îc vong ©n béi nghÜa víi cha mÑ.) * Lµ bµi häc vÒ c¸ch øng xö trong cuéc sèng, trong gia ®×nh còng nh ngoµi x· héi. III. Tæng kÕt, ghi nhí: 1. NghÖ thuËt: - C©u chuyÖn viÕt díi d¹ng mét trang nhËt kÝ, lêi khuyªn cña ngêi cha ®îc tr×nh bµy díi d¹ng mét bøc th. - Lêi lÏ t©m t×nh tha thiÕt dÔ thÊm s©u vµo t©m hån. 2. Néi dung: - T×nh c¶m yªu th¬ng cña cha mÑ ®èi víi con c¸i lµ v« cïng ®Ñp ®Ï thiªng liªng. - Bµi häc vÒ ®¹o lÝ lµm con: HiÕu th¶o, yªu quý, kÝnh träng cha mÑ. 4.Cñng cè - Sau khi häc v¨n b¶n em cã suy nghÜ g×? Em tiÕp thu ®îc ®iÒu g×? - Theo em con c¸i cÇn ph¶i cã th¸i ®é, t×nh c¶m ntn ®èi víi cha mÑ? - Chän ®äc mét ®o¹n trong bøc th nãi vÒ vai trß lín lao cña ngêi mÑ ®èi víi con (§o¹n: “Khi ®· kh«n lín … cøu sèng con!”) §äc thªm: Th göi mÑ, V× sao hoa cóc cã nhiÒu c¸nh nhá. 5. HDVN - Häc bµi. - ViÕt mét bµi v¨n ng¾n kÓ l¹i m«t sù viÖc em lì g©y ra khiÕn cha mÑ buån phiÒn. - §äc B×nh gi¶ng Ng÷ v¨n 7. - ChuÈn bÞ bµi Tõ ghÐp. ******************************************* TiÕt 3. Tõ ghÐp Ngµy so¹n :17/8/2014 Ngµy d¹y: /8/2014 A. Môc tiªu cÇn ®¹t 1.KT: CÊu t¹o cña tõ ghÐp chÝnh phô, tõ ghÐp ®¼ng lËp. §Æc ®iÓm vÒ ý nghÜa cña c¸c tõ ghÐp chÝnh phô vµ ®¼ng lËp. 2.KN: NhËn diÖn c¸c lo¹i tõ ghÐp. Më réng, hÖ thèng ho¸ vèn tõ. Sö dông tõ hîp lÝ: dïng tõ ghÐp chÝnh phô khi diÔn ®¹t c¸i cô thÓ, tõ ghÐp ®¼ng lËp khi diÔn ®¹t c¸i kh¸i qu¸t. 3.T§: Cã ý thøc trau dåi vèn tõ. B. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, SGK, SGV - Häc sinh: ¤n l¹i kiÕn thøc líp 6 vÒ tõ xÐt theo cÊu t¹o. C. TiÕn tr×nh d¹y - häc 1. Tæ chøc : 7a1: 7a4: 2. KiÓm tra: ? Tõ lµ g×? XÐt vÒ mÆt cÊu t¹o, tõ TiÕng ViÖt ®îc chia lµm mÊy lo¹i? 3. Bµi míi: Ng÷ liÖu Bµi häc - Gäi häc sinh ®äc ng÷ liÖu 1, 2(13,14), chó ý nh÷ng I. C¸c lo¹i tõ ghÐp tõ in ®Ëm. NL 1: bµ ngo¹i, th¬m phøc ?TiÕng nµo lµ tiÕng chÝnh, tiÕng nµo lµ tiÕng phô bæ sung cho tiÕng chÝnh? - tiÕng chÝnh: bµ, th¬m - tiÕng phô: ngo¹i, phøc ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ trËt tù c¸c tiÕng trong c¸c tõ ghÐp trªn? - tiÕng chÝnh ®øng tríc, tiÕng phô ®øng sau -> ®©y gäi lµ tõ ghÐp chÝnh phô NL2: quÇn ¸o, trÇm bæng ? C¸c tiÕng trong hai tõ ghÐp nµy cã ph©n ra tiÕng chÝnh, tiÕng phô kh«ng? Chóng cã quan hÖ víi nhau nh thÕ nµo vÒ mÆt ng÷ ph¸p? - Kh«ng ph©n ra ®îc tiÕng chÝnh tiÕng phô. C¸c tiÕng cã quan hÖ b×nh ®¼ng vÒ ng÷ ph¸p. -> ®©y gäi lµ tõ ghÐp ®¼ng lËp ? Qua c¸c ng÷ liÖu trªn, cã thÓ ph©n lo¹i tõ ghÐp nh thÕ nµo? Mçi lo¹i cã ®Æc ®iÓm g× ®¸ng chó ý? Cho vÝ dô? Hs ®äc ghi nhí ? So s¸nh nghÜa cña tõ “bµ ngo¹i” víi nghÜa cña “bµ”? - Bµ: nghÜa kh¸i qu¸t: ngêi ®µn bµ sinh ra mÑ cha (®¸ng tuæi bµ) Bµ ngo¹i: nghÜa cô thÓ: ngêi ®µn bµ sinh ra mÑ. “Th¬m phøc” víi “th¬m” cã g× kh¸c nhau? - Th¬m : cã mïi nh h¬ng cña hoa, dÔ chÞu. Th¬m phøc: mïi th¬m bèc lªn m¹nh hÊp dÉn ? Tõ ®ã, em kÕt luËn g× vÒ nghÜa cña ghÐp chÝnh phô ? ? So s¸nh nghÜa cña tõ “quÇn ¸o” , “trÇm bæng” víi nghÜa cña tõng tiÕng t¹o nªn nã? - QuÇn ¸o: chØ quÇn ¸o nãi chung. “quÇn”, “¸o”: chØ tõng sù vËt riªng lÎ - TrÇm bæng: ©m thanh lóc cao lóc thÊp “trÇm”, “bæng”: chØ tõng cao ®é cô thÓ cña ©m thanh ? Tõ ®ã, em kÕt luËn g× vÒ nghÜa cña tõ ghÐp ®¼ng lËp? ? VËy, c¨n cø vµo ®©u ®Ó ph©n lo¹i tõ ghÐp ®¼ng lËp vµ chÝnh phô? C¨n cø vµo mqh ý nghÜa gi÷a c¸c tiÕng ngêi ta ph©n lo¹i tõ ghÐp. + NÕu quan hÖ gi÷a c¸c tiÕng lµ q.hÖ b×nh ®¼ng vÒ NP th× t¹o ra tõ ghÐp §L. + NÕu quan hÖ gi÷a c¸c tiÕng cã tiÕng chÝnh vµ tiÕng phô vÒ NP th× t¹o ra tõ ghÐp CP. * Chó ý: Trong TiÕng ViÖt, mét sè tõ ghÐp cã tiªng ®· mÊt nghÜa, mê nghÜa. C¨n cø vµo ý nghÜa cña c¸c tiÕng trong tõ míi mµ x¸c ®Þnh. VÝ dô: TiÕng hÊu trong da hÊu trÝch c¸ trÝch - Cã hai lo¹i tõ ghÐp: + Tõ ghÐp chÝnh phô: cã tiÕng chÝnh vµ tiÕng phô, tiÕng phô bæ sung ý nghÜa cho tiÕng chÝnh. TiÕng chÝnh ®øng tríc tiÕng phô + Tõ ghÐp ®¼ng lËp: cã c¸c tiÕng b×nh ®¼ng vÒ mÆt ng÷ ph¸p. * Ghi nhí (14) II. NghÜa cña tõ ghÐp - Tõ ghÐp chÝnh phô cã tÝnh chÊt ph©n nghÜa. NghÜa cña tõ ghÐp chÝnh phô hÑp h¬n nghÜa cña tiÕng chÝnh. - Tõ ghÐp ®¼ng lËp cã tÝnh chÊt hîp nghÜa. NghÜa cña tõ ghÐp ®¼ng lËp kh¸i qu¸t h¬n nghÜa cña c¸c tiÕng t¹o nªn nã. b¬u èc b¬u kh«ng râ nghÜa -> ghÐp CP v× nghÜa cña c¸c tõ hÑp h¬n nghÜa cña tiÕng chÝnh TiÕng m¸ trong giÊy m¸ l¸ch viÕt l¸ch c¸p quµ c¸p kh«ng râ nghÜa -> ghÐp §L v× nghÜa cña c¸c tõ kh¸i qu¸t h¬n nghÜa cña tõng tiÕng. Gäi Hs ®äc Ghi nhí *Ghi nhí (14) II. LuyÖn tËp: Bµi 1: HS nªu yªu cÇu bµi tËp - Tõ ghÐp chÝnh phô: xanh ng¾t, l©u ®êi, nhµ ? XÕp c¸c tõ ghÐp theo b¶ng m¸y, nhµ ¨n, cêi nô. ph©n lo¹i? - Tõ ghÐp ®¼ng lËp : suy nghÜ , chµi líi, c©y cá, Èm ít, ®Çu ®u«i. Bµi 2: §iÒn thªm tiÕng ®Ó ®îc tõ - Bót ch× - ¨n b¸m ghÐp chÝnh phô? - Thíc gç - tr¾ng xãa - Ma rµo - vui tai - Lµm quen - nh¸t gan Bµi 3: ? §iÒn thªm tiÕng ®Ó ®îc tõ - Nói -non (s«ng) - Ham - thÝch ghÐp ®¼ng lËp? \ ®åi \ mª - Xinh - ®Ñp - MÆt - mòi \ xinh t¬i \ mµy - Häc - hµnh - T¬i - ®Ñp \ hái \ non ? T¹i sao cã thÓ nãi “mét Bµi 4: cuèn s¸ch”, “mét cuèn vë” - Cã thÓ nãi mét cuèn s¸ch, mét cuèn vë v× s¸ch, mµ kh«ng thÓ nãi “mét cuèn vë lµ nh÷ng danh tõ chØ sù vËt tån t¹i díi d¹ng s¸ch vë”? c¸ thÓ, cã thÓ ®Õm ®îc. Cßn s¸ch vë lµ tõ ghÐp ®¼ng lËp cã nghÜa tæng hîp chØ chung c¸c lo¹i nªn kh«ng thÕ nãi mét cuèn s¸ch vë. Bµi 5: ? Cã ph¶i mäi thø hoa cã mµu a, Kh«ng. V× hoa hång: tõ ghÐp chØ tªn mét loµi hång ®Òu gäi lµ hoa hång hoa kh«ng? b, Em Nam nãi nh thÕ lµ ®óng.V× ¸o dµi lµ tªn - §äc tiÕp c¸c yªu cÇu b, c, d mét lo¹i ¸o( tõ ghÐp) c, Kh«ng. Nãi nh vËy lµ ®îc, v× cµ chua lµ tªn mét lo¹i cµ (khi ¨n, nhËn biÕt ®îc vÞ chua hoÆc ngät cña qu¶ cµ ) d, Kh«ng. c¸ vµng: tªn mét lo¹i c¸ c¶nh. Bµi 6: - M¸t tay: chØ ngêi cã kinh nghiÖm hoÆc mét So s¸nh nghÜa cña tõ ghÐp víi phÈm chÊt nghÒ nghiÖp: cã tay nghÒ giái, dÔ nghÜa cña tõng tiÕng t¹o nªn thµnh c«ng trong c«ng viÖc. chóng? + M¸t: chØ tr¹ng th¸i vËt lÝ tr¸i víi nãng. + Tay: bé phËn cña c¬ thÓ. - Nãng lßng: t©m tr¹ng mong muèn lµm mét viÖc g× ®ã + Nãng: chØ tr¹ng th¸i vËt lÝ tr¸i m¸t + Lßng: chØ bé phËn c¬ thÓ - Gang thÐp: ý chÝ, tinh thÇn dòng c¶m, kh«ng sî gian khæ hi sinh + Gang kim lo¹i r¾n khã ph¸ vì +ThÐp -Tay ch©n: ngêi ®Ó sai b¶o. + Tay bé phËn trªn c¬ thÓ + Ch©n 4. Cñng cè - Cã mÊy lo¹i tõ ghÐp? - Ph©n biÖt tõ ghÐp ®¼ng lËp - chÝnh phô? Cho VD 5. HDVN - Lµm tiÕp bµi 7. Gîi ý: Ph©n tÝch theo tÇng bËc ®Ó thÊy râ quan hÖ gi÷a chóng. m¸y h¬i níc than tæ ong b¸nh ®a nem - Häc ghi nhí - Lµm bµi tËp trong SBT V¨n 7 - §äc bµi: Liªn kÕt trong v¨n b¶n. ************************************************* TiÕt 4: Liªn kÕt trong v¨n b¶n Ngµy so¹n :17/8/2014 Ngµy d¹y: /8/2014 A. Môc tiªu cÇn ®¹t 1. KT: HiÓu râ liªn kÕt lµ mét trong nh÷ng ®Æc tÝnh quan träng nhÊt cña v¨n b¶n. N¾m ®îc kh¸i niÖm vµ nh÷ng yªu cÇu vÒ liªn kÕt trong v¨n b¶n 2. KN: nhËn biÕt vµ ph©n tÝch tÝnh liªn kÕt cña c¸c v¨n b¶n. ViÕt c¸c ®o¹n v¨n, bµi v¨n cã tÝnh liªn kÕt. 3. T§: Cã ý thøc vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vÒ liªn kÕt vµo viÖc ®äc hiÓu vµ t¹o lËp v¨n b¶n. B. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: SGK, SGV, STK. - Häc sinh: «n kiÕn thøc líp 6. C. TiÕn tr×nh d¹y - häc 1. Tæ chøc: 7a1: 7a4: 2. KiÓm tra ? B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp 6, em h·y cho biÕt v¨n b¶n lµ g×? V¨n b¶n cã nh÷ng tÝnh chÊt nµo ? 3. Bµi míi: Ng÷ liÖu Bµi häc - Hs ®äc NL1 trong SGK. I. Liªn kÕt vµ ph¬ng tiÖn liªn kÕt trong v¨n 1.a, NÕu bè En-ri-c« chØ viÕt b¶n mÊy c©u trªn th× En-ri-c« cã 1. TÝnh liªn kÕt cña v¨n b¶n: thÓ hiÓu ®iÒu bè muèn nãi cha? - Cha hiÓu b,? Theo em, cËu cha hiÓu ý - V× c¸c c©u nãi vÒ c¸c sù viÖc kh¸c nhau, t¹o sù bè v× nh÷ng lÝ do g×? rêi r¹c, lén xén->gi÷a c¸c c©u cha cã sù liªn kÕt ? Liªn kÕt lµ tõ thuÇn ViÖt hay tõ H¸n- ViÖt? Gi¶i nghÜa? ? VËy muèn cho ®o¹n v¨n cã thÓ hiÓu ®îc th× nã ph¶i cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? ?ThÕ nµo lµ tÝnh liªn kÕt cña v¨n b¶n? - Liªn: liÒn; kÕt: nèi, buéc; liªn kÕt lµ nèi liÒn g¾n bã víi nhau. - Ph¶i cã tÝnh chÊt liªn kÕt. => Liªn kÕt lµ mét trong nh÷ng tÝnh chÊt quan träng nhÊt cña v¨n b¶n, lµm cho v¨n b¶n trë nªn cã nghÜa, dÔ hiÓu. 2. Ph¬ng tiÖn liªn kÕt trong v¨n b¶n: - Gäi häc sinh ®äc NL2.a - §o¹n v¨n (1) do thiÕu ý: Cha thÓ hiÖn th¸i ®é Do thiÕu ý g× mµ ®o¹n v¨n cña bè tríc viÖc lµm thiÕu lÔ ®é víi mÑ cña En-ritrë nªn khã hiÓu? c« lµm cho néi dung ý nghÜa gi÷a c¸c c©u kh«ng thèng nhÊt -> Kh«ng liªn kÕt. ? H·y söa l¹i? - Söa l¹i: + Thªm vµo sau c©u (1) nh÷ng c©u trong v¨n b¶n MÑ t«i hoÆc thªm vµo sau c©u (1) mét c©u thÓ ? Muèn cho v¨n b¶n cã tÝnh hiÖn th¸i ®é ®au xãt cña bè: VD: bè rÊt buån vµ liªn kÕt c¸c c©u ph¶i nh thÕ rÊt giËn con. nµo? => Liªn kÕt vÒ néi dung ý nghÜa: Néi dung c¸c c©u, c¸c ®o¹n thèng nhÊt vµ g¾n bã chÆt chÏ víi nhau - §äc ng÷ liÖu 2.b, - §o¹n v¨n 2: Cha liªn kÕt. ? §o¹n v¨n cã sù liªn kÕt ch- + ThiÕu tõ B©y giê ë ®Çu c©u 2: B©y giê liªn kÕt a? Kh«ng liªn kÕt ë ®iÓm c©u1 víi c©u 2. nµo? So s¸nh víi v¨n b¶n Cæng trêng më ra? + NhÇm con thµnh ®øa trÎ: tõ con c©u 3 liªn kÕt ? T¹i sao nhÇm lÉn nh thÕ: víi con c©u 1+2 c©u v¨n ®ang liªn kÕt bçng rêi r¹c? => Liªn kÕt vÒ ph¬ng diÖn h×nh thøc ng«n ng÷: ? VËy ngoµi liªn kÕt vÒ néi dïng tõ, côm tõ, c©u ®Ó liªn kÕt c¸c c©u. dung ý nghÜa v¨n b¶n cÇn cã sù liªn kÕt vÒ mÆt nµo n÷a? * §Ó vb cã tÝnh liªn kÕt, ngêi viÕt, ngêi nãi ph¶i c, Theo em mét v¨n b¶n cã lµm cho néi dung cña c¸c c©u, c¸c ®o¹n thèng tÝnh liªn kÕt ph¶i cã ®iÒu nhÊt vµ g¾n bã chÆt chÏ víi nhau, ®ång thêi ph¶i kiÖn g× vÒ néi dung, h×nh biÕt kÕt nèi c¸c c©u c¸c ®o¹n ®ã b»ng nh÷ng phthøc? ¬ng tiÖn ng«n ng÷ (tõ, c©u…) thÝch hîp. * Ghi nhí : SGK II. LuyÖn tËp - Häc sinh ®äc ghi nhí Bµi 1: GV cho häc sinh x¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò ?S¾p xÕp nh÷ng c©u v¨n theo mét thø tù hîp lÝ ®Ó t¹o ®o¹n v¨n cã tÝnh liªn kÕt chÆt chÏ? ? C¸c c©u v¨n ®· cã tÝnh liªn kÕt cha v× sao? ? §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng… S¾p xÕp c¸c c©u : 1 - 4 - 2 -5 - 3. Bµi 2: - C¸c c©u v¨n cha liªn kÕt: VÒ h×nh thøc cã vÎ liªn kÕt. - Néi dung: Do c¸c c©u kh«ng cïng híng vÒ mét néi dung nhÊt ®Þnh. Bµi 3: §iÒn tõ thÝch hîp, lÇn lît lµ: bµ - bµ-ch¸u - bµ bµ ch¸u - thÕ lµ. Bµi 4: Gi¶i thÝch vÒ sù liªn kÕt ë hai c©u v¨n. - NÕu t¸ch khái v¨n b¶n: Hai c©u sÏ rêi r¹c, thiÕu ? Gi¶i thÝch vÒ sù liªn kÕt ë hai c©u v¨n. liªn kÕt c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc: C1: Nãi vÒ mÑ C2: Nãi vÒ con. - §Æt trong v¨n b¶n, c©u 3 kÕt nèi víi hai c©u trªn ND: MÑ ®a con ®Õn trêng H×nh thøc:c¸c tõ mÑ, con, trêng, líp ®îc lÆp l¹i Hai c©u vÉn liªn kÕt víi nhau nhê c©u 3, t¹o thµnh mét ®o¹n v¨n liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau. 4. Cñng cè: - T¹i sao v¨n b¶n cÇn cã tÝnh liªn kÕt. - Khi t¹o lËp v¨n b¶n tù sù, miªu t¶ cã cÇn liªn kÕt kh«ng? 5. HDVN: - Häc Ghi nhí - Hoµn thµnh bµi tËp - So¹n: Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª. DuyÖt gi¸o ¸n ngµy 18/8/2014 PHT NguyÔn Sü Quang TuÇn 2 TiÕt 5.Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª (tiÕt 1) (Kh¸nh Hoµi) Ngµy so¹n: 22/8/2014 Ngµy gi¶ng: 25/8/2014 I. Môc tiªu bµi häc: 1.Kieán thöùc: Giuùp HS hieåu : - Tình caûm anh em ruoät thòt thaém thieát, saâu naëng vaø noãi ñau khoå cuûa nhöõng ñöùa treû khoâng may rôi vaøo hoaøn caûnh boá meï li dò. - Ñaëc saéc ngheä thuaät cuûa VB. 2. Kyõ naêng: - Ñoïc – hieåu VB truyeän, ñoïc dieãn caûm lôøi ñoái thoaïi phuø hôïp vôùi taâm traïng cuûa caùc nhaân vaät. - Keå vaø toùm taét truyeän. 3. Thaùi ñoä: - Bieát thoâng caûm, chia seû vôùi nhöõng ngöôøi khoâng may bò rôi vaøo hoaøn caûnh eùo le, ñaùng thöông. - Nhaän thöùc ñöôïc quyeàn treû em ñöôïc höôûng haïnh phuùc gia ñình; traùch nhieäm cuûa cha meï ñoái vôùi con caùi. * Tích hôïp: Giaùo duïc kyõ naêng soáng. - Töï nhaän thöùc vaø xaùc ñònh ñöôïc giaù trò cuûa loøng nhaân aùi, tình thöông vaø traùch nhieäm caù nhaân vôùi haïnh phuùc gia ñình. - TÝch hîp gi¸o dôc m«i trêng: sù ¶nh hëng cña m«i trêng gia ®×nh ®Õn trÎ em II. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: - Gv: Gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o, ch©n dung Kh¸nh Hoµi - Hs: So¹n bµi, su tÇm nh÷ng bµi th¬ mÈu chuyÖn vÒ nçi bÊt h¹nh cña trÎ em khi bè mÑ li h«n. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: 7a3: 7a4: 2. KiÓm tra: Tr×nh bµy suy nghÜ cña em vÒ tÊm lßng cha mÑ sau khi ®äc v¨n b¶n “MÑ t«i”? 3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi míi: Cã biÕt bao b¹n nhá ®îc sèng trong gia ®×nh h¹nh phóc, hö¬ng sù th¬ng yªu cña cha mÑ nhng còng cßn cã nh÷ng em nhá ph¶i sèng trong c¶nh ngé ®au lßng khi h¹nh phóc gia ®×nh tan vì. Hai anh em Thµnh vµ Thñy rÊt ngoan vµ th¬ng nhau vËy mµ ph¶i ®au ®ín chia tay khi bè mÑ chóng kh«ng sèng víi nhau n÷a. Cuéc chia tay ®ã diÔn ra ntn? Qua ®©y ngêi kÓ muèn nãi lªn vÊn ®Ò g×? Chóng ta cïng t×m hiÓu bµi h«m nay… b. D¹y häc bµi míi: *Hoạt động 1: TiÕp xóc VB. I. TiÕp xóc v¨n b¶n 1. §äc - kÓ - §äc to, râ rµng, chó ý diÔn c¶m ë nh÷ng lêi - Gi¸o viªn híng dÉn ®äc, tho¹i vµ nh÷ng tõ ng÷ trùc tiÕp biÓu lé c¶m xóc ®äc mÉu mét ®o¹n - KÓ tãm t¾t - Gäi häc sinh ®äc tiÕp - H·y kÓ tãm t¾t c©u chuyÖn? 2. T×m hiÓu chó thÝch * T¸c gi¶ : Kh¸nh Hoµi (Phó Thä) Tªn thËt lµ §ç V¨n XuyÒn, nguyªn hiÖu trëng tr? Tr×nh bµy hiÓu biÕt vÒ t¸c êng C2 Sa §Ðc, phã ban v¨n nghÖ tØnh Phó Thä gi¶, t¸c phÈm? * T¸c phÈm: §îc gi¶i nh× cuéc thi viÕt vÒ quyÒn Gv treo ch©n dung Kh¸nh trÎ em do viÖn KHGD vµ tæ chøc cøa trî trÎ em Hoµi, giíi thiÖu më réng. R¸t- ®a B¸c-nen - Thôy §iÓn, tæ chøc 1992 ThÓ lo¹i: TruyÖn ng¾n - Tù sù ? V× sao vb ®îc xÕp vµo lo¹i vb nhËt dông? ? ThÓ lo¹i vµ ph¬ng thøc biÓu * Tõ khã: SGK ®¹t chÝnh cña t¸c phÈm? 3. Bè côc Gv kiÓm tra mét sè tõ khã. - §o¹n 1: Tõ ®Çu …giÊc m¬ th«i - Giíi thiÖu hai ? V¨n b¶n cã thÓ chia lµm anh em Thµnh, Thñy. mÊy ®o¹n? Néi dung chÝnh §o¹n 2: Cßn l¹i- Nh÷ng cuéc chia tay. cña tõng ®o¹n lµ g×? II. Ph©n tÝch v¨n b¶n: * Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch 1. Ng«i kÓ vµ ý nghÜa nhan ®Ò t¸c phÈm VB a. Ng«i kÓ: ? C©u chuyÖn ®îc kÓ theo - KÓ theo ng«i thø nhÊt: gióp t¸c gi¶ thÓ hiÖn s©u ng«i thø mÊy? ViÖc lùa chän s¾c nh÷ng suy nghÜ t×nh c¶m, t©m tr¹ng cña nh©n ng«i kÓ nµy cã t¸c dông g×? vËt ®ång thêi t¨ng tÝnh ch©n thùc cho c©u chuyÖn -> Søc thuyÕt phôc cña truyÖn cao h¬n. ? Trong truyện búp bê có b. Nhan ®Ò truyÖn chia tay không? Tại sao tác - Bóp bª vèn lµ ®å ch¬i cña tuæi th¬, gîi lªn sù giả lại đặt tên truyện là ngé nghÜnh trong s¸ng ng©y th¬, v« t. Nh÷ng con “Cuộc chia tay của những bóp bª trong truyÖn còng nh hai anh em Thµnh Thñy còng trong s¸ng, kh«ng cã téi t×nh g×, thÕ con búp bê” ? l¹i ph¶i chia tay nhau. ( KNS: Kỹ năng nhận thức, mµ -> Tªn truyÖn gîi mét t×nh huèng buéc ngêi ®äc kỹ năng giao tiếp, ra quyết ph¶i theo dâi míi hiÓu ®îc ý ®å t tëng cña t¸c gi¶. định làm việc đồng đội. ) 2. Giíi thiÖu hai anh em Thµnh- Thñy - Hoµn c¶nh gia ®×nh: - Gia ®×nh kh¸ gi¶ - H/s theo dâi ®o¹n 1? - Bè mÑ chia tay nhau, hai anh em ph¶i xa nhau ? PhÇn ®Çu gióp em hiÓu g× -> Hoµn c¶nh gia ®×nh Ðo le, h¹nh phóc tan vì. vÒ hoµn c¶nh cña hai anh em C¶nh ngé ®ã gîi sù th¬ng c¶m Thµnh - Thñy? - T×nh c¶m anh em: ? C¶nh ngé Êy gîi cho em - Em v¸ ¸o cho anh c¶m xóc g×? - ChiÒu nµo còng ®ãn em - N¾m tay nhau trß chuyÖn ? T×nh c¶m cña hai anh em ®- -> Hai anh em lu«n yªu th¬ng g¾n bã, chia sÎ vµ îc biÓu hiÖn ra sao? quan t©m tíi nhau. - T©m tr¹ng cña hai anh em: - Em: + Run bÇn bËt kinh hoµng, tuyÖt väng. + M¾t buån th¨m th¼m, sng mäng, nøc në. ? Trong hoµn c¶nh gia ®×nh - Anh: tan vì, 2 anh em cã t©m + C¾n chÆt m«i khái khãc to. tr¹ng ntn? + Níc m¾t tu«n ra nh suèi. -> T¸c gi¶ sö dông mét lo¹t tÝnh tõ gîi c¶m,tõ l¸y, h×nh ¶nh so s¸nh ®Ó miªu t¶ tr¹ng th¸i buån ? H·y nhËn xÐt c¸ch sö dông b·, lo l¾ng, tuyÖt väng lo sî cña hai anh em tõ ng÷ cña t¸c gi¶? Em h×nh ( xóc ®éng, th¬ng yªu- lo l¾ng th«ng c¶m) dung ntn vÒ t©m tr¹ng cña * GV: Hai anh em Thµnh vµ Thñy rÊt yªu th¬ng hai anh em? nhau nhng chóng l¹i s¾p ph¶i chia tay nhau. VËy ? T©m tr¹ng ®ã gîi cho em nh÷ng cuéc chia tay ®ã nh thÕ nµo chóng ta sÏ c¶m xóc g×? tim hiÓu ë tiÕt sau. ? C¸ch ®Æt nhan ®Ò truyÖn cã g× hÊp dÉn? c. LuyÖn tËp - Cñng cè: - §äc diÔn c¶m l¹i VB. - Suy nghÜ vÒ c¶nh ngé cña hai anh em? - §äc nh÷ng bµi th¬, mÈu chuyÖn ®· su tÇm. 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Häc bµi n¾m ®îc ý nghÜa nhan ®Ò c©u chuyÖn; Hoµn c¶nh, t×nh c¶m cña hai anh em Thµnh , Thñy - So¹n tiÕp bµi (theo c©u hái SGK). 5. Dù kiÕn kiÓm tra, ®¸nh gi¸: - Ph©n tÝch t×nh c¶m, t©m tr¹ng cña hai anh em Thµnh- Thñy tríc khi cuéc chia tay diÔn ra. ************************************************************* TiÕt 6. Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª (tiÕt 2) (Kh¸nh Hoµi) Ngµy so¹n: 23/ 8/2014 Ngµy d¹y: 29/8/2014 I. Môc tiªu bµi häc: 1.Kieán thöùc: TiÕp tôc gióp HS hieåu : - Tình caûm anh em ruoät thòt thaém thieát, saâu naëng vaø noãi ñau khoå cuûa nhöõng ñöùa treû khoâng may rôi vaøo hoaøn caûnh boá meï li dò. - Ñaëc saéc ngheä thuaät cuûa VB. 2. Kyõ naêng: - Ñoïc – hieåu VB truyeän, ñoïc dieãn caûm lôøi ñoái thoaïi phuø hôïp vôùi taâm traïng cuûa caùc nhaân vaät. - Keå vaø toùm taét truyeän. 3. Thaùi ñoä: - Bieát thoâng caûm, chia seû vôùi nhöõng ngöôøi khoâng may bò rôi vaøo hoaøn caûnh eùo le, ñaùng thöông. - Nhaän thöùc ñöôïc quyeàn treû em ñöôïc höôûng haïnh phuùc gia ñình; traùch nhieäm cuûa cha meï ñoái vôùi con caùi. * Tích hôïp: Giaùo duïc kyõ naêng soáng. - Töï nhaän thöùc vaø xaùc ñònh ñöôïc giaù trò cuûa loøng nhaân aùi, tình thöông vaø traùch nhieäm caù nhaân vôùi haïnh phuùc gia ñình. - TÝch hîp gi¸o dôc m«i trêng: sù ¶nh hëng cña m«i trêng gia ®×nh ®Õn trÎ em II. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: - Gv: Gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o, ch©n dung Kh¸nh Hoµi - Hs: So¹n bµi, su tÇm nh÷ng bµi th¬ mÈu chuyÖn vÒ nçi bÊt h¹nh cña trÎ em khi bè mÑ li h«n. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: 7a3: 7a4: 2. KiÓm tra: Tr×nh bµy suy nghÜ cña em vÒ tÊm lßng cha mÑ sau khi ®äc v¨n b¶n “MÑ t«i”? 3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi míi: Giê tríc c¸c em ®· t×m hiÓu hoµn c¶nh vµ t©m tr¹ng cña hai anh em ThµnhThñy. VËy c©u chuyÖn tiÕp tôc diÔn biÕn ra sao, cã nh÷ng cuéc chia tay nµo? Chóng ta t×m hiÓu bµi h«m nay…. b. D¹y häc bµi míi: * Ho¹t ®éng 2: PT v¨n b¶n (TT) ? PhÇn tiÕp theo cña vb kÓ vÒ nh÷ng cuéc chia tay nµo? ? Bóp bª cã ý nghÜa ntn trong cuéc sèng cña hai anh em? ?V× sao ph¶i chia tay bóp bª? ? Lóc nghe mÑ ra lÖnh, hai anh em cã t©m tr¹ng ntn? ? H·y thuËt l¹i viÖc chia bóp bª cña hai anh em? II. Ph©n tÝch v¨n b¶n (tiÕp) 3. Nh÷ng cuéc chia tay a. Cuéc chia tay bóp bª - §å ch¬i g¾n bã víi tuæi th¬, g¾n víi gia ®×nh sum häp ®Çm Êm, lµ h×nh ¶nh anh em ruét thÞt - Bè mÑ li h«n, hai anh em ph¶i xa nhau nªn bóp bª còng ph¶i chia ®«i theo lÖnh cña mÑ -T©m tr¹ng: nh ngêi mÊt hån, buån b·, lo¹ng cho¹ng - Chia bóp bª: Anh ? V× sao Thñy giËn d÷ råi l¹i - Cho em tÊt vui vÎ? - LÊy bóp bª ra chia ( GiËn d÷ : kh«ng chÊp nhËn hai phÝa chia rÏ hai con bóp bª - §Æt VÖ sÜ c¹nh Em Vui vÎ: khi bóp bª ®Æt ë bªn Nhá nhau) Em - §Ó l¹i hÕt cho anh - Tru trÐo, giËn d÷: Sao anh ¸c thÕ! - DÞu l¹i, nhng lo kh«ng ai g¸c ®ªm cho anh §Æt bóp bª vÒ chç cò: vui vÎ ? Theo em, cã c¸ch nµo ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn nµy kh«ng? ? Nhng ®iÒu ®ã kh«ng thÓ cã trong c©u chuyÖn nµy nªn ë kÕt thóc truyÖn, Thñy ®· chän c¸ch gi¶i quyÕt g×? ? C¸ch gi¶i quyÕt cña Thñy cho thÊy nÐt ®Ñp nµo trong t©m hån cña em bÐ nµy? - C¸ch gi¶i quyÕt: gia ®×nh ®oµn tô, anh em kh«ng ph¶i chia tay. - Thñy: §Ó con Em Nhá c¹nh VÖ SÜ ®Ó chóng kh«ng bao giê xa nhau -> em bÐ giµu lßng vÞ tha nh©n hËu, th¬ng anh, th¬ng c¶ bóp bª; thµ m×nh chÞu chia l×a chø kh«ng ®Ó bóp bª ph¶i chia tay, thµ m×nh chÞu thiÖt thßi ®Ó anh cã VÖ SÜ g¸c cho yªn giÊc ngñ. ? Cuéc chia bóp bª ®· thÓ => Hai anh em lu«n nhêng nhÞn, quan t©m, lo hiÖn t×nh c¶m cña hai anh l¾ng cho nhau. em ra sao? b. Cuéc chia tay víi líp häc - Thuû ®ét nhiªn dõng l¹i m¾t nh×n ®au ®¸u; c¾n ? Khi ®Õn trêng t©m tr¹ng chÆt m«i im lÆng; bËt khãc thót thÝt.. cña Thuû biÓu hiÖn ë nh÷ng -> lu luyÕn, tiÕc nuèi kh«ng muèn rêi xa n¬i lu chi tiÕt nµo? gi÷ nh÷ng kØ niÖm tuæi th¬. - C« gi¸o: + ¤m chÆt ? T×m nh÷ng chi tiÕt t¸i hiÖn + Th¬ng l¾m cuéc chia tay cña Thñy víi + TÆng vë bót c« gi¸o vµ c¸c b¹n? + T¸i mÆt- giµn giu¹ níc m¾t - C¸c b¹n: + S÷ng sê + Khãc thót thÝt + N¾m chÆt tay ch¼ng muèn rêi ? NhËn xÐt vÒ t×nh c¶m cña -> yªu quý, th«ng c¶m, xãt xa tríc nçi bÊt h¹nh c« gi¸o vµ c¸c b¹n dµnh cho cña Thñy. Thñy? - Thñy kh«ng ®îc ®i häc n÷a, do nhµ bµ ë xa tr? Chi tiÕt nµo trong cuéc chia êng, Thñy ph¶i ra chî b¸n hµng. §©y lµ ®iÒu ®au tay cña Thñy víi líp häc lµm ®ín, xãt xa: mét em bÐ ë tuæi ®i häc, kh«ng ®îc c« gi¸o bµng hoµng, lµm em ®i häc bÊt ngê? Chi tiÕt c« gi¸o t¸i mÆt, giµn giôa níc m¾t, c¸c ? Chi tiÕt nµo khiÕn em c¶m b¹n khãc mçi lóc mét to lµ chi tiÕt xóc ®éng nhÊt ®éng nhÊt? V× sao? thÓ hiÖn sù ®ång c¶m s©u s¾c víi nçi bÊt h¹nh cña Thñy. -> cuéc chia tay xóc ®éng, ®Çy níc m¾t, Êm t×nh ? Em cã c¶m nhËn g× vÒ c¶nh thÇy trß, t×nh bÌ b¹n. tîng chia tay nµy? - Thµnh: kinh ng¹c thÊy mäi ngêi vÉn ®i l¹i b×nh ? Khi d¾t em ra khái trêng, thêng, n¾ng vÉn vµng ¬m trïm lªn c¶nh vËt Thµnh cã t©m tr¹ng g×? -> Thµnh kinh ng¹c v× trong khi em ®ang ®au ®ín xãt xa ph¶i chia tay em g¸i, chÞu sù mÊt m¸t ?V× sao Thµnh cã t©m tr¹ng qu¸ lín mµ c¶nh vËt vÉn ®Ñp vÉn b×nh yªn, kh«ng nh vËy? x¸o trén, ngo¹i c¶nh tr¸i ngîc víi t©m c¶nh So s¸nh ®o¹n ®Çu cña truyÖn ( 2 anh em lßng buån rêi rîi th× ®»ng ®«ng trêi höng dÇn, chim chiÒn chiÖn hãt, hoa thîc dîc khoe c¸nh), nhËn xÐt nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶. ? Qua nh÷ng chi tiÕt nµy t¸c gi¶ muèn nh¾c khÏ ngêi ®äc ®iÒu g×? -> NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt ®Æc s¾c gãp phÇn thÓ hiÖn nçi buån s©u th¼m, tr¹ng th¸i thÊt väng b¬ v¬ cña nh©n vËt. - Nh¾c nhë mäi ngêi h·y l¾ng nghe chó ý nh÷ng g× ®ang diÔn ra quanh ta ®Ó san sÎ nçi ®au cïng ®ång lo¹i, kh«ng nªn sèng döng dng, v« t×nh. c. Cuéc chia tay cña hai anh em - Em: ? H×nh ¶nh Thµnh vµ Thñy chia tay ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ ntn? ? Cuéc chia tay gi÷a hai anh em gîi trong lßng em c¶m xóc g×? ? Kết thúc truyện, khi hai anh em chia tay, Thuỷ đã chọn cách giải quyết như thế nào? ? Cách giải quyết đó có ý nghĩa gì? * Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt: ? Em häc tËp ®îc g× tõ c¸ch kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶ trong truyÖn? ? Néi dung chÝnh cña t¸c phÈm? ? Qua c©u chuyÖn, t¸c gi¶ muèn nh¾n göi cho b¹n ®äc ®iÒu g×? Gäi häc sinh ®äc Ghi nhí Qua cuộc chia tay đau đớn và đầy cảm động của hai em nhỏ trong truyện khiến người đọc thấm thía rằng: Hạnh phúc gđ vô cùng quý giá, mọi người hãy cố gắng bảo vệ và giữ gìn, không nên vì bất cứ lí do gì mà làm tan vỡ hạnh phúc gđ. c. LuyÖn tËp- Cñng cè + nh ngêi mÊt hån, mÆt t¸i xanh nh tµu l¸ + ®Æt Em Nhá quµng tay VÖ SÜ + dÆn anh ®õng ®Ó chóng c¸ch xa - Anh: mÕu m¸o, ®øng nh ch«n ch©n nh×n theo bãng em. -> Cuéc chia tay ®au ®ín, xãt xa. Gîi n¬i ngêi ®äc sù th¬ng c¶m s©u s¾c. - Thuỷ: đặt con Em Nhỏ quàng tay vào con Vệ Sĩ. => Tình anh em không thể chia lìa. *GV: Xây dựng chi tiết kết thúc chuyện như thế, nhà văn muốn nhắn gửi tới mọi người rằng: Cuộc chia tay của các em nhỏ là rất vô lí, là không nên có, không nên để nó xảy ra. Ý nghĩa ấy nhắc nhở những người làm cha làm mẹ hãy sống vì con cái, cố gắng giữ gìn tổ ấm gia đình đừng để nó tan vỡ. III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt - X©y dùng t×nh huèng t©m lÝ ®Æc s¾c - Lêi kÓ tù nhiªn theo tr×nh tù sù viÖc, kÕt hîp miªu t¶ c¶nh vËt ®Ó thÓ hiÖn t©m tr¹ng nh©n vËt; nghÖ thuËt miªu t¶ néi t©m nh©n vËt. - Sö dông ng«i kÓ thø nhÊt - t¨ng tÝnh ch©n thËt cho t¸c phÈm. 2. Néi dung - Ngîi ca t×nh c¶m nh©n hËu trong s¸ng vÞ tha cña hai anh em, thÓ hiÖn nÒm c¶m th¬ng ®èi víi nh÷ng ®øa trÎ bÊt h¹nh. - M¸i Êm gia ®×nh lµ v« cïng quý gi¸. TrÎ em cÇn ®îc sèng trong m¸i Êm gia ®×nh. Mçi ngêi cÇn ph¶i biÕt gi÷ g×n gia ®×nh h¹nh phóc. * Ghi nhí: SGK (27) - Bøc th«ng ®iÖp ®îc göi g¾m trong t¸c phÈm? - §äc thªm: tr¸ch nhiÖm cña bè mÑ; Bµi th¬ ThÕ giíi réng v« cïng (£-mi-la). 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - BiÕt ®ãng vai nh©n vËt Thuû ®Ó kÓ tãm t¾t c©u chuyÖn. - Ph©n tÝch ®îc VB. N¾m ch¾c néi dung, nghÖ thuËt. - So¹n bµi : Nh÷ng c©u h¸t vÒ t×nh c¶m gia ®×nh. - §äc tríc bµi: Bè côc cña v¨n b¶n. 5. Dù kiÕn kiÓm tra ®¸nh gi¸: - KÓ tãm t¾t truyÖn. - ý nghÜa cña truyÖn. ******************************************************* TiÕt 7: Bè côc trong v¨n b¶n Ngµy so¹n: 24/8/2014 Ngµy gi¶ng: 30/8/2014 I. Môc tiªu bµi häc: 1. Kiến thức: - Tác dụng của việc xây dựng bố cục. 2. Kĩ năng: - Nhận biết, phân tích bố cục trong VB. - Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu VB, xây dựng bố cục cho một VB nói ( viết) cụ thể. 3. Thái độ: Có ý thức xây dựng bố cục khi viết văn. II. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: - Gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o; - B¶ng phô. III. TiÕn tr×nh day - häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: 7a3: 7a4: 2. KiÓm tra bµi cò: Thế nào là liên kết trong văn bản? Làm thế nào để văn bản có tính liên kết? 3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi míi: BÊt cø mét v¨n b¶n nµo dï dµi hay ng¾n, thuéc kiÓu v¨n b¶n nµo ®Òu ph¶i cã mét bè côc nhÊt ®Þnh. Bè côc gióp cho viÖc biÓu ®¹t néi dung cña v¨n b¶n trë nªn m¹ch l¹c râ rµng, ngêi ®äc, ngêi nghe dÔ n¾m b¾t néi dung. VËy c¸ch bè trÝ bè côc cho v¨n b¶n ntn? Bµi häc h«m nay chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu. b. D¹y häc bµi míi: Hoạt động của thầy và trò I. Bố cục và những yêu cầu về bố cục trong văn bản: 1 - Bố cục của văn bản: * Xét tình huống: SGK (28). Nội dung kiến thức - Trình tự lá đơn lộn xộn -> Trình tự hợp lí : - Quốc hiệu, tên đơn,họ và tên, địa chỉ,lí do viết đơn,lời hứa, cám ơn, nơiviết, ngày viết đơn, kí tên. => Bố cục : Là sự bố trí, sắp xếp các phần, các đoạn theo 1 trình tự, 1 hệ thống rành mạch và hợp lí. 2 - Những yêu cầu về bố cục trong văn bản: * Ví dụ : sgk ( 29 ) * Các điều kiện để có một bố cục rành mạch, hợp lí: - Nội dung các phần, các đoạn trong VB phải thống nhất chặt chẽ, đồng thời lại phải phân biệt rành mạch và hợp lí. - Trình tự sắp xếp các phần, các đoạn phải lô-gíc và làm rõ ý đồ của người viết. 3. Các phần của bố cục: * Văn bản miêu tả: + MB: Tả khái quát – giới thiệu cảnh . + TB : Tả chi tiết + KB : Nêu cảm nghĩ * Văn bản tự sự : + MB : Giới thiệu chung về nhân vật và sự việc +TB : Kể diễn biến sự việc + KB : Kết cục của sự việc => Bố cục của văn bản: gồm 3 phần : MB, TB, KB. * Ghi nhớ : SGK ( 30 ) II. LUYỆN TẬP. 1. Bài 1: ( SGK – 30) - Biết sắp xếp các ý cho rành mạch =>hiệu quả cao. - Không biết sắp xếp cho hợp lí =>không hiểu. VD: Đơn xin phép nghỉ học mà phần giới thiệu tên tuổi của HS lại để ở phần cuối thì không hợp lí. 2. Bài 2: ( SGK – 30) Bố cục văn bản “ Cuộc chia tay của những con búp bê ” : - MB: Giới thiệu nhân vật “Tôi”, “em tôi” và việc chia tay. - TB: + Hoàn cảnh gđ, tình cảm 2 anh em. + Chia đồ chơi và chia búp bê . + Hai anh em chia tay. - KB: Búp bê không chia tay. 3. Bài 3 : * Bố cục: chưa rành mạch, hợp lí vì: có những phần còn thiếu, và những phần thừa. + Thiếu: - Ở phần mở bài: giới thiệu họ - tên
- Xem thêm -