Tài liệu Giáo án ngữ văn 6 học kỳ 2 (hay)

  • Số trang: 121 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án Ngữ văn 6 Ngµy so¹n: 30/12/2014 TiÕt: 73 V¨n b¶n: bµi Năm học 2014-2015 häc ®êng ®êi ®Çu tiªn (T« Hoµi) A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Hiểu được nội dung, ý nghĩa của Bài học đường đời đầu tiên. - Thấy được tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức - Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một văn bản truyện viết cho thiếu nhi. - Dế Mèn : một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ sôi nổi nhưng tính tình bồng bột kiêu ngạo. - Một số biện pháp nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc trong đoạn trích. 2. Kỹ năng: - Văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả. - Phân tích các nhân vật trong đoạn trích. - Vận dụng được các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa khi viết miêu tả. C. TiÕn tr×nh lªn líp. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra vë so¹n cña mét sè HS. 3. Bµi míi. H§1: Giíi thiÖu bµi. T« Hoµi lµ mét t¸c gi¶ cã nhiÒu t¸c phÈm viÕt cho thiÕu nhi. Trong sè c¸c t¸c phÈm næi tiÕng cña «ng cã truyÖn ng¾n DÕ MÌn phiªu lu ký gåm 10 ch¬ng viÕt vÒ cuéc phiªu lu ®Çy sãng giã cña DÕ MÌn. T¸c phÈm nµy cña «ng ®· ®îc dÞch sang nhiÒu thø tiÕng kh¸c nhau trªn thÕ giíi. Bµi häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu néi dung ch¬ng I cña t¸c phÈm nµy. H§2 I. §äc. T×m hiÓu chung. GV HdÉn HS ®äc VB. 1. §äc. - Gäi HS ®äc phÇn chó thÝch *. 2. Tõ khã: Sgk/9 - HdÉn HS t×m hiÓu tõ khã trong VB? 3. T¸c gi¶. - Cho biÕt mét sè n¸t chÝnh vÒ t¸c gi¶ T« - T« Hoµi sinh n¨m 1920, tªn thËt: NguyÔn Hoµi? Sen. - ViÕt v¨n tõ tríc CMT8, cã nhiÒu t¸c phÈm viÕt cho thiÕu nhi. - VB " Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn" ®îc trÝch 4. T¸c phÈm. tõ t¸c phÈm nµo cña T« Hoµi? - VB ®îc trÝch tõ ch¬ng I cña T¸c phÈm DÕ - DÕ MÌn Phiªu lu ký ®îc viÕt tõ n¨m nµo? MÌn phiªu lu ký(1941)- lµ t¸c phÈm næi - KÓ tãm t¾t ®o¹n trÝch vµ cho biÕt: tiÕng nhÊt cña t¸c gi¶ viÕt vÒ loµi vËt. + TruyÖn ®îc kÓ b»ng nh÷ng lêi cña nh©n - Ph¬ng thøc biÓu ®¹t: Tù sù, miªu t¶. vËt nµo? - Bè côc: + Bµi v¨n cã thÓ chia lµm mÊy ®o¹n? Néi + §1: tõ ®Çu  ®øng ®Çu thiªn h¹ dung chÝnh cña mçi ®o¹n lµ g×? Miªu t¶ h×nh d¸ng, tÝnh c¸ch DM. - ë phÇn 2 gåm nh÷ng sù viÖc chÝnh nµo? + §2: cßn l¹i => kÓ vÒ bµi häc ®êng ®êi ®Çu (+ DÕ MÌn coi thêng DÕ Cho¾t tiªn cña DM. + DM trªu Cèc --> DÕ Cho¾t chÕt. + Sù ©n hËn cña DÕ MÌn.) - Theo em, SV nµo trong c¸c Sv trªn lµ nghiªm träng nhÊt dÉn ®Õn bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn cho DM? H§3 - Khi xuÊt hiÖn ë ®Çu c©u chuyÖn, DM ®· lµ “ mét thanh niªn cêng tr¸ng”. Chµng dÕ Êy hiÖn lªn qua nh÷ng nÐt cô thÓ nµo vÒ h×nh d¸ng, tÝnh c¸ch? GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé II. §äc, t×m hiÓu chi tiÕt. 1. H×nh d¸ng, tÝnh c¸ch DÕ MÌn. * H×nh d¸ng. - §«i cµng mÉm bãng - vuèt ch©n nhän ho¾t Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 + T×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ h×nh d¸ng, tÝnh c¸ch cña DM? - DM cã nh÷ng hµng ®éng nµo? - DM cã nh÷ng cö chØ nµo? - MÌn cã ý nghÜ g×? Năm học 2014-2015 - ®«i c¸nh dµi - c¶ ngêi lµ mét mµu n©u bãng mì - ®Çu to næi tõng m¶ng - r¨ng ®en nh¸nh - r©u dµi uèn cong * Hµnh ®éng, cö chØ. - ®¹p phanh ph¸ch, vò lªn phµnh ph¹ch, nhai ngoµm ngo¹m, trÞnh träng vuèt r©u, ®i ®øng oai vÖ - a cµ khÞa, thÝch to tiÕng, ®Êm ®¸ - tù cho m×nh lµ giái, ghª gím => Dïng tõ chÝnh x¸c, giµu tÝnh t¹o h×nh - Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ cña t¸c gi¶? - NhËn xÐt vÒ tr×nh tù miªu t¶ cña Tg? - Qua nh÷ng chi tiÕt miªu t¶ vÒ h×nh d¸ng, t/c¸ch, cö chØ cña DM,; em thÊy DM lµ 1 con vËt ntn? => DÕ MÌn: - DM tù nhËn m×nh lµ “tîn l¾m”, “xèc næi”, - khoÎ m¹nh, ®Çy søc sèng, tù tin, yªu ®êi. “ng«ng cuång”. Em hiÓu nh÷ng lêi ®ã cña DM ntn? - Tõ ®ã em cã nhËn xÐt g× vÒ t/c¸ch cña DM? - Qua bøc ch©n dung tù ho¹ cña DM, em - Kiªu c¨ng, tù phô. thÊy DM cã ®iÒu g× ®Ñp? ®iÒu g× kh«ng ®Ñp? - GV b×nh gi¶ng ®o¹n 1 cña VB. 4. Cñng cè. - Tãm t¾t néi dung ®o¹n trÝch? - DÕ Cho¾t tù kÓ chuyÖn m×nh? - Qua phÇn t×m hiÓu, em cã nhËn xÐt g× vÒ DÕ MÌn? 5. Híng dÉn häc bµi. - Tãm t¾t ®o¹n trÝch theo ng«i kÓ cña chÞ Cèc? - So¹n tiÕp néi dung cßn l¹i. Ngày soạn : 31/12/2014 Tiết 74. V¨n b¶n: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN (Tô Hoài) A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Hiểu được nội dung, ý nghĩa của Bài học đường đời đầu tiên. - Thấy được tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức - Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một văn bản truyện viết cho thiếu nhi. - Dế Mèn : một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ sôi nổi nhưng tính tình bồng bột kiêu ngạo. - Một số biện pháp nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc trong đoạn trích. 2. Kỹ năng: - Văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả. - Phân tích các nhân vật trong đoạn trích. GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 Năm học 2014-2015 - Vận dụng được các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa khi viết miêu tả. C. TiÕn tr×nh lªn líp. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra vë so¹n cña mét sè HS. - Nêu hiểu biết của em về tác giả Tô Hoài ? - Tóm tắt nội dung đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên? 3. Bµi míi. * Hoạt động 1 : Giới thiệu bài. Chân dung và tính nết của Dế Mèn trong bài học đường đời đầu tiên mà anh ta nếm trải ra sao, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở tiết 2 này. Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt 2. Bài học đường đời đầu tiên. a. Thái độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt. - Dế Choắt: gầy gò, dài lêu nghêu như một gã nghiện, cánh ngắn củn, càng bè bè, râu ria cụt một mẩu, mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngơ,.. => Mèn coi thường Choắt. + gọi là chú mày, chê sống cẩu thả, không cho Choắt thông ngách,…=> Mèn kiêu căng, ích kỷ, không quan tâm, giúp đỡ... b. Diễn biến thái độ của Mèn trong việc trêu chị cốc. - Hả hê với trò đùa nghịch tinh quái của mình GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 Năm học 2014-2015 - Bàng hoàng, hối hận vì hậu quả do chính mình gây ra → ân hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên. - Tác hại của tính nghịch ranh, ích kỷ. - Hống hách với kẻ yếu, hèn nhát trước kẻ mạnh. Nói và làm chỉ vì mình chứ không nghĩ đến người khác. * Bài học về sự ngu xuẩn của tính kiêu ngạo đã dẫn đến tội ác. * Vừa thuật việc, vừa gợi tả tâm trạng mang ý nghĩa suy ngẫm sâu sắc. III. Tổng kết : 1. Nghệ thuật. - Dùng từ chính xác, giàu tính tạo hình. - Miêu tả sinh động. - Kể chuyện ngôi thứ nhất. 2. Nội dung. -Miêu tả vẻ đẹp cường tráng và tính kiêu căng, xốc nổi của Dế Mèn. * Ghi nhớ SGK. IV. Luyện tập. HS sắm vai.  Hoạt động 2: Tìm hiểu văn bản (tiếp ).  - Tóm tắt nội dung phần 2.  - Mang thói kiêu căng vào đời, DM đã gây ra chuyện gì để phải ân hận suốt đời?  - DM đã miêu tả Dế Choắt ntn?  - Qua đó em thấy Dế Choắt là con vật ntn?  - Thấy Choắt như vậy, DM đã tỏ thái độ ntn?  - Em có nhận xét gì về cách đối xử của Mèn đối với Choắt.  - Lời lẽ: đặt tên cho người láng giềng của mình là “ choắt”  - Giọng điệu: chú mày, hếch răng lên, xì hơi dài, lớn tiếng mắng mỏ  - Ngược lại DC đối với DM ntn? GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6  (nhún nhường, lễ phép, chân tình)  - Mèn đã gây nên chuyện gì khiến Choắt phải chịu hậu quả?  - Vì sao DM dám gây sự với chị Cốc to hơn mình?  - Trước khi trêu chị Cốc, thái độ của Mèn đối với Choắt ntn?  ? Sau khi hát trêu chị Cốc xong Dế Mèn có hành động gì.  ( Hay nghịch ranh, nghĩ mưu trêu chị cóc  - Chui tọt vào hang, nằm khểnh bụng nghĩ thú vị.)  ? Hành động đó thể hiện tính cách gì ?  - Em hãy nhận xét cách DM gây sự với Cốc bằng câu hát : “ Vặt lông…tao ăn”?  (Xấc xược, ác ý,..)  - Việc DM dám gây sự với Cốc lớn hơn, khoẻ hơn mình có phải là hđ dũng cảm không? Vì sao?  - Khi Dế Choắt bị chị Cốc mổ thì Dế Mèn có thái độ gì ?  ( Khiếp, nằm im thinh thít, không dám ho he)  GV: cho HS thảo luận : ? trước cái chết thảm thương của Dế Choắt Dế Mèn đã có suy nghĩ và thái độ gì ? Bài học ấy được nêu trong lời nói nào ?  - Trước khi chết, DC đã khuyên Mèn ntn?  - Kẻ chịu hậu quả trực tiếp là Choắt, DM có chịu hậu quả nào không? Nếu có thì đó là hậu quả gì?  - Thái độ của Mèn đã thay đỏi ntn khi Choắt chết? Mèn đã rút ra bài học gì cho mình?  - Thái độ đó của Mèn cho ta hiểu thêm gì về Mèn?  - Theo em sự ăn năn hối lỗi của Mèn có cần thiết không? Có thể tha thứ không?  - Cuối truyện là hình ảnh Dm đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ bạn. Em thử hình dung tâm trạng của Mèn lúc này?  - Trong truyện đặc điểm nào của con người được gán cho con vật? GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Năm học 2014-2015 Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6  Hoạt động 3 :  - Khi miêu tả DM, DC tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào?   - Ý nghĩa của văn bản này là gì?   Gọi HS đọc phần Ghi Nhớ(SGK/11)  * Hoạt động 4 :  * Luyện tập : Cho HS sắm vai  Dế Mèn, DếChoắt , Chị Cốc ở đoạn Dế Mèn trêu chị Cốc (HS đã chuẩn bị như đã dặn ). Năm học 2014-2015 4. Củng cố: GV : hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học ? Qua phân tích tìm hiểu , em rút ra được bài học gì cho bản thân. 5. Hướng dẫn học bài : - Học bài , nắm nội dung bài học, đọc phần đọc thêm. - Tìm đọc tập truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” - Chuẩn bị : “Sông nước Cà Mau”. - Chuẩn bị bài cho tiết sau: Phó từ ============================== Ngày soạn 31/12/2014 Tiết 75 Phã tõ A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm được các đặc điểm của phó từ - Nắm được các loại phó từ. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức - Khái niệm phó từ : + Ý nghĩa khái quát của phó từ. + Đặc điểm ngữ pháp của phó từ (khả năng kết hợp của phó từ,chức vụ ngữ pháp của phó từ). - Các loại phó từ. 2. Kỹ năng: - Nhận biết phó từ trong văn bản - Phân biệt các loại phó từ. - Sử dụng phó từ để đặt câu. C.TiÕn tr×nh lªn líp 1. æn ®Þnh líp 2. KiÓm tra bµi cò: KT s¸ch vë ghi cña HS 3. Bµi míi. H§1: Giíi thiÖu bµi. H§2 I. Phã tõ lµ g×? - HS ®äc VD trong Sgk/12. * XÐt VD. - Nh÷ng tõ in ®Ëm bæ sung ý nghÜa VD Tõ in ®Ëm Tõ ®îc bæ sung nghÜa GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 cho nh÷ng tõ nµo? - Nh÷ng tõ ®îc bæ sung nghÜa thuéc lo¹i tõ nµo? - Nh÷ng tõ in ®Ëm ®øng ë vÞ trÝ nµo trong côm tõ? - Qua t×m hiÓu, em hiÓu phã tõ lµ g×? H§3 - §äc VD sgk/13. - X® phã tõ bæ sung ý nghÜa cho nh÷ng §T, TT in ®Ëm? - §iÒn c¸c phã tõ t×m ®îc ë môc I,II vµo b¶ng ph©n lo¹i? - Cã mÊy lo¹i phã tõ? Nh÷ng phã tõ ®ã bæ sung ý nghÜa g× cho §T, TT? - KÓ thªm nh÷ng phã tõ mµ em biÕt thuéc lo¹i nµo nãi trªn - HS ®äc Ghi nhí SGK/14. GV tãm t¾t néi dung kiÕn thøc. H§4 - HS ®äc ®o¹n v¨n. - T×m phã tõ trong mçi c©u? Vµ cho biÕt mçi phã tõ bæ sung cho §T, TT ý nghÜa g×? - ThuËt l¹i sviÖc DM trªu chÞ Cèc dÉn ®Õn c¸i chÕt th¶m th¬ng cña DC b»ng mét ®o¹n v¨n ng¾n tõ 3-5 c©u. ChØ ra phã tõ dïng trong ®o¹n v¨n Êy vµ cho biÕt dïng phã tõ Êy ®Ò lµm g×? GV híng dÉn HS vÒ nhµ viÕt. - GV ®äc -> HS viÕt: “ Nh÷ng g· xèc næi….ngu d¹i cña m×nh th«i.”(Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn) ®· còng vÉn cha thËt b ®îc rÊt ra rÊt => ®øng tríc,sau §T, TT * Ghi nhí(Sgk/12) II. C¸c lo¹i phã tõ. 1. C¸c phã tõ. a. l¾m b. ®õng c. kh«ng, ®·, ®ang 2. B¶ng ph©n lo¹i. Năm học 2014-2015 ®I ra thÊy lçi l¹c soi g¬ng a nh×n to bíng §T, TT a - chØ qh tgian - chØ møc ®é - chØ sù tiÕp diÔn t¬ng tù - chØ sù phñ ®Þnh - chØ sù cÇu khiÕn. - chØ kqu¶, híng. - chØ kh¶ n¨ng Phã tõ ®øng tríc ®·, ®ang Phã tõ ®øng sau thËt, rÊt còng l¾m kh«ng, vÉn ra cha ®õng ®îc 3. KÓ thªm c¸c phã tõ. - chØ qh tgian: sÏ, s¾p - chØ møc ®é: qu¸, cùc kú - chØ sù tiÕp diÔn t¬ng tù: vÉn, cø, ®Òu - chØ sù phñ ®Þnh: cha, ch¼ng - chØ sù cÇu khiÕn: chí, h·y - chØ kqu¶, híng: ®î, råi, xong - chØ kh¶ n¨ng: cã lÏ, cã thÓ, ph¶i ch¨ng * Ghi nhí SGK/14. III. LuyÖn tËp. Bµi 1.X¸c ®Þnh phã tõ. a. - chØ qh tgian: ®·, ®¬ng, sÏ, s¾p - chØ sù tiÕp diÔn t¬ng tù: ®Òu, cßn, l¹i, còng, - chØ sù phñ ®Þnh: kh«ng - chØ kqu¶, híng:ra b. - chØ qh tgian: ®·, - chØ kqu¶: ®îc Bµi 2 Mét h«m chÞ Cèc ®ang kiÕm måi, DÕ MÌn cÊt giäng ®äc mét c©u th¬ c¹nh khoÐ råi chui tät vµo hang. ChÞ Cèc rÊt bùc, ®i t×m kÎ trªu m×nh. Kh«ng thÊy Dm nhng chÞ tr«ng thÊy DC ®ang loay hoay tríc cöa hang. ChÞ Cèc trót c¬n giËn lªn ®Çu DC. Bµi 3 Nghe- viÕt. 4. Cñng cè - Phã tõ lµ g×? KÓ tªn c¸c lo¹i phã tõ? - §Æt c©u trong ®ã cã phã tõ vµ cho biÕt chóng thuéc lo¹i phã tõ nµo? 5. Híng dÉn häc bµi. - Häc thuéc néi dung Ghi nhí vµ lµm l¹i c¸c bµi tËp. - So¹n vµ nghiªn cøu bµi T×m hiÓu chung vÒ v¨n miªu t¶. GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 Ngµy so¹n: 04/01/2015 TiÕt 76 Năm học 2014-2015 T×m hiÓu chung vÒ v¨n miªu t¶. A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Biết được hoàn cảnh cần sử dụng văn miêu tả. - Những yêu cầu cần đạt đối với một bài văn miêu tả. - Nhận diện và vận dụng văn miêu tả khi nói và viết. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức - Mục đích của miêu tả - Cách thức miêu tả. 2. Kỹ năng: - Nhận diện được đoạn văn , bài văn miêu tả. - Bước đầu xác định được nội dung của một đoạn văn hay bài văn miêu tả, xác định đặc điểm nổi bật của đối tượng được miêu tả trong đoạn văn hay bài văn miêu tả. C. TiÕn tr×nh lªn líp. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra vë so¹n cña mét sè HS. 3. Bµi míi. H§1: Giíi thiÖu bµi. ë cÊp tiÓu h¸c em c¸c em ®· häc vÒ v¨m miªu t¶, c¸c em ®· biÕt viÕt mét bµi v¨n miªu t¶: ngêi, vËt, phong c¶nh thiªn nhiªn,…VËy, em nµo cã thÓ nhí vµ tr×nh bµy l¹i thÕ nµo lµ v¨n miªu t¶? GV nhËn xÐt vµ vµo bµi míi. H§2 I. ThÕ nµo lµ v¨n miªu t¶. - §äc c¸c t×nh huèng/sgk.15 1. NhËn xÐt c¸c t×nh huèng. - T×nh huèng nµo cÇn sö dông v¨n miªu t¶? - C¨n cø vµo h/c¶nh vµ môc ®Ých giao tiÕp=> c¶ 3 Th ®Òu cÇn sö dông v¨n miªu t¶. V× sao? + TH1 em cÇn lµm g× ®Ò ngêi kh¸ch nhËn ra + TH1: Ph¶i t¶ con ®êng vµ ng«i nhµ ®Ó ngêi kh¸ch nhËn ra, kh«ng bÞ l¹c. nhµ em? + TH2, em cÇn lµm g× ®Ó ngêi b¸n hµng lÊy + Th2: T¶ c¸i ¸o cô thÎ ®Ó ngêi b¸n hµng lÊy kh«ng bÞ nhÇm vµ mÊt thêi gian. ®óng c¸I ¸o em cÇn? + TH3: Ph¶i t¶ ch©n dung ngêi lùc sÜ. + TH3, em ph¶i lµm g× ®Ó b¹n hs nhËn ra(h×nh dung ra) h/a ngêi lùc sÜ? - Trong nh÷ng TH trªn, em ®· dïng ®Õn v¨n miªu t¶. H·y nªu nh÷ng t×nh huèng kh¸c t¬ng tù råi rót ra nxÐt: ThÕ nµo lµ v¨n miªu t¶? - Trong VB Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn, cã 2 2. VB: Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn. - §o¹n v¨n t¶ DM: “ Bëi t«i ¨n uèng…vuèt ®o¹n v¨n miªu t¶ DM, DC rÊt sinh ®éng. r©u.” Em h·y chØ ra c¸ ®o¹n v¨n ®ã vµ cho biÕt: - §o¹n v¨n t¶ DC: “ C¸i anh chµng….nhiÒu + 2 ®o¹n v¨n ®ã cã gióp em h×nh dung ®îc ng¸ch nh hang t«i.” ®Æc ®iÓm cña 2 chó dÕ? => Gióp ngêi ®äc h×nh dung ®îc ®Æc ®iÓm + Nh÷ng chi tiÕt, ®Æc ®Øem nµo gióp em næi bËt cña 2 chó dÕ. h×nh dung ®îc ®iÒu ®ã? + DM: cµng, ch©n, vuèt, ®Çu, c¸nh, r¨ng, ®éng t¸c,..,. + DC: d¸ng ngêi, h/¶nh so s¸nh , c¸c §T, TT chØ sù xÊu xÝ. * Ghi nhí/12. => GV híng dÉn HS rót ra néi dung ghi nhí/16. - HS ®äc Ghi nhí. II. LuyÖn tËp H§3 Bµi 1. - §äc c¸c ®o¹n v¨n vµ cho biÕt: + mçi ®o¹n v¨n t¸i hiÖn l¹i ®iÒu g×? H·y chØ a. Ch©n dung DM ë ®é tuæi thanh niªn cêng GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 ra ®Æc ®iÓm næi bËt cña svËt, con ngêi, quang c¶nh ®· ®îc miªu t¶ trong 3 ®o¹n trÝch? a. NÕu ph¶i mét ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh mïa ®«ng ®Õn th× em sÏ nªu lªn nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt nµo? b. Khu«n mÆt mÑ lu«n hiÖn lªn trong t©m trÝ em, nÕu t¶ khu«n mÆt mÑ th× em chó ý tíi ®Æc ®iÓm næi bËt nµo? Năm học 2014-2015 tr¸ng. - §Æc ®iÓm næi bËt: to khoÎ, m¹nh mÏ(cµng, vuèt, co c¼ng ®¹p vµo cá,…) b. T¸i hiÖn l¹i h/¶nh chó bÐ liªn l¹c Lîm. - §Æc ®iÓm næi bËt: Mét chó bÐ nhanh nhÑn, vui vÎ, hån nhiªn: lo¾t cho¾t, tho¨n tho¾t, ®Çu nghªnh nghªnh, måm huýt s¸o vang…. c. Miªu t¶ mét vïng b·I ven ao, hå ngËp níc sau ma. - §Æc ®iÓm næi bËt: thÕ giíi ®éng vËt sinh ®éng, ån µo, huyªn n¸o: níc d©ng tr¾ng mªnh m«ng, c¸ cua tÊp nËp xu«i ngîc; cß, sÕu, v¹c, cèc, le, s©m cÇm,…bay vÒ kiÕm måi, c·i cä om xßm bèn gãc ®Çm… Bµi 2: §Ò luyÖn tËp. * §Ò (a) Nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña mïa ®«ng: - L¹nh lÏo, Èm ít: giã bÊc, ma phïn - §ªm dµi, ngµy ng¾n - Bçu trêi lu«n ©m u; nh thÊp xuèng, Ýt thÊy tr¨ng sao, nhiÒu m©y, s¬ng mï. - C©y cèi tr¬ trôi, kh¼ng khiu, l¸ vµng rông - Mïa cña hoa: ®µo, mai, mËn….chuÈn bÞ cho mïa xu©n ®Õn. * §Ò(b) Khu«n mÆt mÑ - S¸ng vµ ®Ñp - HiÒn hËu vµ nghiªm kh¾c - Vui vÎ, lo ©u, tr¨n trë ………. 4. Cñng cè. - V¨n miªu t¶ lµ g×? So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a v¨n miªu t¶ vµ v¨n tù sù? - §èi víi ngêi viÕt, ngíi nãi v¨n miªu t¶ th× n¨ng lùc nµo quan träng nhÊt ? V× sao? 5. Híng dÉn häc bµi. - Thuéc néi dung kiÕn thøc bµi häc. - Lµm l¹i c¸c bµi tËp. - So¹n: S«ng níc Cµ Mau. =================================== Ngày so¹n: 04/01/2015 TiÕt 77 V¨n b¶n: s«ng níc cµ mau (§oµn Giái) A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Bổ sung kiến thức về tác giả và tác phẩm văn học hiện đại. - Hiểu và cản nhận được sự phong phú và độc đáo của thiên nhiên sông nước Cà Mau, qua đó thấy được tình cảm gắn bó của tác giả đối với vùng đất này. - Thấy được hình thức nghệ thuật độc đáo được sử dụng trong đoạn trích. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức - Sơ giản về tác giả và tác phẩm Đất rừng phương Nam. - Vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống con người một vùng đất phương Nam. - Tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích. 2. Kỹ năng: - Nắm bắt nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố miêu tả kết hợp thuyết minh. GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 Năm học 2014-2015 - Đọc diễn cảm phù hợp với nội dung văn bản. - Nhận biết các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản và vận dụng chúng khi làm văn miêu tả cảnh thiên nhiên. C. TiÕn tr×nh lªn líp. 1. æn ®Þnh líp. 2. KiÓm tra bµi cò. - KÓ tãm t¾t néi dung v¨n b¶n Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn vµ cho biÕt bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn cña DÕ mÌn lµ g×? - NhËn xÐt nghÖ thuËt miªu t¶ cña t¸c gi¶ T« Hoµi qua ®o¹n trÝch nµy? 3. Bµi míi. H§1: Giíi thiÖu bµi. S«ng níc Cµ Mau lµ ®o¹n trÝch n»m trong t¸c phÈm §Êt rõng Ph¬ng Nam cña §oµn Giái ®· thÓ hiÖn c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn hoang d· trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ë rõng U Minh, ®ång thêi còng nãi lªn cuéc sèng cña con ngêi víi h×nh ¶nh cña cuéc kh¸ng chiÕn ë vïng cùc Nam cña tæ quèc. H§2 I. §äc, t×m hiÓu chung. - §äc phÇn chó thÝch */sgk.20 1. T¸c gi¶, t¸c phÈm. - nªu nh÷ng nÐt hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶ * §oµn Giái(1925-1989) quª ë TiÒn Giang. §oµn Giái, t¸c phÈm §Êt rõng Ph¬ng Nam? - Thõ¬ng viÕt vÒ cuéc sèng, thiªn nhiªn vµ - S«ng níc Cµ Mau trÝch tõ t¸c phÈm nµo con ngêi Nam Bé. cña t¸c gi¶? * S«ng níc Cµ Mau ®îc trÝch tõ ch¬ng - HD hs ®äc VB. XVIII truyÖn §Êt rõng Ph¬ng Nam. - Lu ý mét sè tõ ng÷ ®îc chó thÝch trong sgk/21. 2. Chó thÝch(Sgk/21) - C¶nh s«ng níc Cµ Mau ®îc t¶ theo tr×nh tõ nµo? 3. Bè côc + Ên tîng ban ®Çu vÒ toµn c¶nh §1: tõ ®Çu--> “...mµu xanh ®¬n ®iÖu.” + C¶nh kªnh r¹ch s«ng ngßi. §2: tiÕp -->”...khãi sãng ban mai.” + C¶nh chî N¨m C¨n. §3: cßn l¹i. - H·y x¸c ®inh c¸c ®o¹n v¨n t¬ng øng víi tõng c¶nh dã trong VB? - ë ®©y, c¶nh ®îc miªu t¶ trùc tiÕp, c¨n cø vµo ®©u ®Ó x¸c ®Þnh nh vËy? - c¸ch miªu t¶ bµng quan s¸t vµ c¶m thô trùc tiÕp cã t¸c dông g×? II. T×m hiÓu chi tiÕt. H§3 1. Ên tîng ban ®Çu vÒ toµn c¶nh. - Ên tîng ban ®Çu vÒ toµn c¶nh s«ng níc Cµ - s«ng ngßi, kªnh r¹ch: chi chÝt nh m¹ng Mau lµ g×? nhÖn. - Nh÷ng tõ ng÷, h×nh ¶nh nµo lµm næi râ - trêi, níc, c©y: toµn mµu xanh mµu s¾c riªng biÖt cña vïng ®Êt Êy? - tiÕng sãng biÓn: r× rµo bÊt tËn ru ngñ thÝnh - C¸c Ên tîng ®ã ®îc diÔn t¶ qua c¸c gi¸c gi¸c con ngêi. quan nµo cña t¸c gi¶? => thiªn nhiªn cßn hoang s¬, hÊp dÉn, bÝ Èn. - Em h×nh dung ntn vÒ c¶nh s«ng níc Cµ Mau qua Ên tîng ban ®Çu cña t¸c gi¶? 2. C¶nh s«ng ngßi, kªnh r¹ch Cµ Mau. - T¶ vÒ s«ng ngßi kªnh r¹ch Cµ Mau, tg ®· - §Æt tªn s«ng, tªn ®Êt: theo ®Æc ®iÓm riªng lµm næi bËt nh÷ng nÐt ®äc ®¸o nµo cña biÖt cña nã. c¶nh? => d©n d·, méc m¹c theo lèi d©n gian.=> - C¸ch ®Æt tªn s«ng, tªn ®Êt cã nÐt g× ®éc phong phó, ®a d¹ng; hoang s¬; thiªn nhiªn ®¸o? Nh÷ng ®Þa danh ®ã gîi ra ®Æc ®iÓm g× g¾n bã víi cuéc sèng lao ®éng cña con ngvÌ s«ng níc Cµ Mau? êi. - Dßng s«ng: - Dßng s«ng vµ rõng ®íc N¨m C¨n ®îc + réng h¬n ngµn thíc miªu t¶ b»ng nh÷ng chi tiÕt nµo næi bËt? + níc Çm Çm ®æ ra biÓn ngµy ®ªm nh th¸c. + c¸ níc b¬i hµng ®µn nh ngêi b¬i Õch. - Rõng ®íc: + dùng lªn cao ngÊt nh 2 d·y têng thµnh v« tËn. + c©y ®íc: ngän b»ng t¨m t¾p, líp nµy chång lªn líp kia,.. GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 - Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch t¶ c¶nh cña tg? - T¸c dông cña c¸ch t¶ nµy lµ g×? - §v¨n t¶ c¶nh s«ng, ®íc Cµ Mau ®· t¹o nªn mét thiªn nhiªn ntn trong tëng tîng cña em? Năm học 2014-2015  So s¸nh, t¶ trùc tiếp b»ng thÞ gi¸c, thÝch gi¸c => c¶nh hiÖn lªn cô thÓ, sinh ®éng.  VÎ ®Ñp hïng vÜ, hoang s¬. 3. C¶nh chî N¨m C¨n. - Quang c¶nh chî N¨m C¨n võa quen thuéc - gièng c¸c chî kÒ biÓn võa l¹ lïng hiÖn lªn qua nh÷ng chi tiÕt ®iÓn - lÒu l¸ n»m c¹nh nhµ tÇng - gç chÊt thµnh ®èng Quen h×nh nµo? - nhiÒu thuyÒn trªn bÕn thuéc - nhiÒu: bÕn, lß than, hÇm gç ®íc. - nhµ bÌ nh phè næi - ®a d¹ng: mµu s¾c trang phôc, tiÕng nãi cña ngêi b¸n hµng nhiÒu d©n téc. - Em cã nhËn xÐt g× vÒ NT t¶, kÓ cña t/g ë --> L¹ ®v nµy? --> Qua s¸t kü lìng; ®iÖp tõ, liÖt kª - Qua ®ã, em h×nh dung ntn vÒ chî N¨m => §«ng vui, tÊp nËp, ®éc ®¸o, hÊp dÉn. C¨n? - Qua ®trÝch nµy, em c¶m nhËn ®îc g× vÒ III. Tæng kÕt. vïng ®Êt Cµ Mau? 1. NghÖ thuËt. H§4 - Miªu t¶ trùc tiÕp b»ng c¸c gi¸c quan. - Em cã nhËn xÐt g× vÒ tg qua VB nµy? - Ng«n ng÷ ®Ëm chÊt Nam Bé. - Em häc tËp dîc g× vÒ NT t¶ c¶nh tõ Vb - So s¸nh. nµy? 2. Néi dung. -C¶nh s«ng níc CM: réng lín, hïng vÜ, ®Çy - Néi dung cña VB nµy lµ g×? søc sèng, hoang d·; H/a chî N¨m C¨n tÊp nËp, trï phó, ®éc ®¸o. => Ghi nhí(Sgk.23) IV. LuyÖn tËp. H§5 Bµi tËp 1, 2/sgk..23 - ViÕt nh÷ng suy nghÜ cña em vÒ vïng ®Êt Cµ Mau qua Vb SNCM? - Giíi thiÖu mét vµi con s«ng ë quª em? 4. Cñng cè. - §äc bµi ®äc thªm/Sgk.23 - Trong Vb t¸c gi¶ ®· chän ®iÓm nh×n miªu t¶ vµ t¶ theo tr×nh tù nµo? - §Æc s¾c c¶nh vËt vµ cuéc sèng miÒn cùc Nam Tæ quèc ®îc thÓ hiÖn trong bµi ntn? - C¶m nhËn cña em khi ®äc thªm ®o¹n th¬ Mòi Cµ Mau so s¸nh víi bµi v¨n S«ng níc Cµ Mau? 5. Híng dÉn häc bµi. - N¾m ch¾c néi dung kiÕn thøc cña Vb. - BT: T¶ vÒ s«ng níc quª em. - Nghiªn cøu: So s¸nh. Ngày so¹n: 06/01/2015 TiÕt 78 ============================ so s¸nh A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm được khái niệm so sánh và vận dụng nó để nhận diện trong một số câu văn có sử dụng phép tu từ so sánh. Lưu ý : Học sinh đã học về so sánh ở Tiểu học. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức - Cấu tạo của phép tu từ so sánh - Các kiểu so sánh thường gặp. 2. Kỹ năng: GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 Năm học 2014-2015 - Nhận diện được phép so sánh. - Nhận biết và phân tích được các kiểu so sánh đã dùng trong văn bản, chỉ ra được tác dụng của các kiểu so sánh đó. C. TiÕn tr×nh lªn líp. 1. æn ®Þnh líp. 2. kiÓm tra bµi cò. - Phã tõ lµ g×? kÓ tªn c¸c lo¹i phã tõ vµ cho VD? - Lµm BT: X¸c ®Þnh phã tõ trong c©u sau: + ThÕ lµ mïa xu©n mong íc ®· ®Õn. +T«i kh«ng mÖt l¾m. + ChÞ Cèc ®· tr«ng thÊy DÕ Cho¾t ®ang loay hoay trong cöa hang. 3. Bµi míi. H§1: Giíi thiÖu bµi Trong c¸c bµi v¨n, bµi th¬ muèn cho sinh ®éng, hÊp dÉn gîi t¶ ngêi ta thêng dïng nhiÒu biÖn ph¸p nghÖ thuËt. Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn nghÖ thuËt so s¸nh. VËy so s¸nh lµ g×? Chóng ta cïng t×m hiÓu trong bµi häc h«m nay. H§2 I. So s¸nh lµ g×? - HS ®äc c¸c VD trong Sgk/24 a. TrÎ em nh bóp trªn cµnh -T×m c¸c tËp hîp chøa h×nh ¶nh so s¸nh? b. Rõng ®íc dùng lªn cao ngÊt nh hai d·y - Trong mçi phÐp so s¸nh trªn, nh÷ng sv, trêng thµnh v« tËn sviÖc nµo ®îc so s¸nh víi nhau? V× sao cã => t¨ng søc gîi h×nh, gîi c¶m. thÓ so s¸nh nh vËy? So s¸nh c¸c sv, sviÖc víi nhau nh vËy ®Ó lµm g×? - Sù so s¸nh trong nh÷ng c©u trªn cã g× kh¸c so víi sù so s¸nh trong c©u: “ Con mÌo v»n vµo tranh, to h¬n c¶ con hæ nhng nÐt mÆt l¹i v« cïng dÔ mÕn.”? ( Kh¸c: chØ ra sù t¬ng ph¨n gi÷a HT vµ TC cña svËt-con mÌo) * Ghi nhí- Sgk.24 - Em hiÓu g× vÒ so s¸nh? HS ®äc Ghi Nhí Sgk/24. II. CÊu t¹o cña phÐp so s¸nh. H§3 VÕ A(sù Ph¬ng Tõ SS VÕ B(sù vËt ®îc diÖn SS vËt - §iÒn nh÷ng tËp hîp tõ chøa h/a so s¸nh SS) dïng ®Ó trong c¸c c©u ®· dÉn ë phÇn I vµo m« h×nh SS) phÐp so s¸nh? TrÎ em nh bóp trªn cµnh Rõng ®íc dùng nh hai d·y lªn cao trêng ngÊt thµnh v« tËn - Nªu thªm c¸c tõ so s¸nh mµ em biªt? - CÊu t¹o cña phÐp so s¸nh trong mçi c©u sau cã g× ®Æc biÖt? a. Trêng S¬n: chÝ lín «ng cha Cöu Long: lßng mÑ bao la sãng trµo. b. Nh tre mäc th¼ng, con ngêi kh«ng chÞu khuÊt. - Nh×n vµo m« h×nh phÐp so s¸nh, em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c yÕu tè cña phÐp so s¸nh? - HS ®äc Ghi nhí- Sgk/25. GV tãm t¾t néi dung kiÕn thøc bµi häc. H§4 - Víi mçi mÉu so s¸nh h·y t×m thªm 1VD. GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé *Tõ so s¸nh: nh. nh lµ, b»ng, tùa, h¬n,… * VD(a): v¾ng mÆt tõ ng÷ chØ ph¬ng diÖn so s¸nh, vµ tõ so s¸nh. VD(b): tõ so s¸nh vµ vÕ B ®¶o lªn tríc vÕ A. * Ghi nhí- Sgk.25 III. LuyÖn tËp. Bµi 1. a. So s¸nh ®ång lo¹i. - SS ngêi víi ngêi. + ThÇy thuèc nh mÑ hiÒn. - SS vËt víi vËt. + S«ng ngßi, kªnh r¹ch cµng bña gi¨ng chi Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 - Dùa vµo nh÷ng thµnh ng÷ ®· biÕt,h·y viÕt tiÕp vÕ B vµo nh÷ng chç trèng ®Ó t¹o thµnh phÐp so s¸nh? Năm học 2014-2015 chÝt nh m¹ng nhÖn. b. SS kh¸c lo¹i. - SS vËt víi ngêi. + C¸ níc b¬i hµng ®µn ®en trÜu nh« lªn hôp xuèng nh ngêi b¬i Õch gi÷a nh÷ng ®Çu sãng tr¾ng. + ChÞ em lµ hßn ®¸ t¶ng trªn trêi Chóng em chuét nh¾t cø ®ßi lung lay. - SS c¸i cô thÓ vµ c¸i tr×u tîng + Sù nghiÖp cña chóng ta nh rõng c©y ®ang lªn, ®Çy nhùa sèng vµ ngµy cµng lín m¹nh nhanh chãng. Bµi 2 - khoÎ nh voi(hïm, tr©u, Tr¬ng Phi,…) - ®en nh bå hãng(cét nhµ ch¸y, cñ sóng, cñ tam thÊt,…) - tr¾ng nh b«ng(trøng gµ, ngã cÇn, bãc,…) - cao nh c©y sµo (nói, sÕu,…) Bµi 4 HS nghe- viÕt. - ChÝnh t¶: “Dßng s«ng N¨m C¨n….khãi sãng ban mai.”- S«ng níc Cµ Mau. 4. Cñng cè. - So s¸nh lµ g×? Nªu m« h×nh cÊu t¹o phÐp so s¸nh? - §Æt c©u trong ®ã cã sö dông phÐp so s¸nh. Nªu râ cÊu t¹o cña phÐp so s¸nh ®ã. 5. Híng dÉn häc bµi. - Thuéc Ghi nhí bµi häc. - Lµm BT 1,3 Sgk/24+25. - N/c bµi: Quan s¸t, tëng tîng, so s¸nh, nhËn xÐt trong v¨n miªu t¶. Ngày so¹n: 06/ 01/2015 =============================== TiÕt 79 Quan s¸t, tëng tîng, so s¸nh, nhËn xÐt trong v¨n miªu t¶. A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm được một số thao tác cơ bản cần thiết cho việc viết văn miêu tả: quan sát, tưởng tượng, nhận xét, so sánh. - Thấy được vai trò và tác dụng của quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. - Biết cách vận dụng những thao tác trên khi viết bài văn miêu tả. 1. Kiến thức - Mối quan hệ trực tiếp của quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. 2. Kỹ năng: - Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. - Nhận diện và vận dụng được những thao tác cơ bản: quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong đọc và viết văn miêu tả. B. TiÕn tr×nh lªn líp. 1. æn ®Þnh líp. 2. kiÓm tra bµi cò. - V¨n miªu t¶ lµ g×? - Lµm BT(a) phÇn LT/Sgk.17. 3. Bµi míi. H§1: Giíi thiÖu bµi. GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 Năm học 2014-2015 §Ó cã thÓ viÕt ®îc bµi v¨n miªu t¶ hay nhÊt thiÕt ngêi viÕt cÇn cã mét sè n¨ng lùc rÊt quan träng. §ã lµ c¸c n¨ng lùc: quan s¸t, tëng tîng, nhËn xÐt, so s¸nh,….®Ó hiÓu râ hiªñ râ h¬n vÒ c¸c kh¸i niÖm Êy, chóng ta cïng t×m hiÓu trong tiÕt häc h«m nay. H§2 I. Quan s¸t, t ëng tîng, so s¸nh, nhËn xÐt trong v¨n miªu t¶. - HS ®äc c¸c ®o¹n v¨n/Sgk.27 1. §äc c¸c ®o¹n v¨n (Sgk/27) 2. Tr¶ lêi c©u hái. - Mçi ®o¹n v¨n trªn gióp em h×nh dung ®îc * §o¹n 1. nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt nµo cña svËt vµ c¶nh - T¶ DÕ Cho¾t gÇy, èm ®¸ng th¬ng. vËt ®îc miªu t¶? - Tõ ng÷, h×nh ¶nh: gµy gß, dµi lªu nghªu - Nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng nh g· nghiÖn thuèc phiÖn, c¸nh ng¾n, cµng h×nh ¶nh, tõ ng÷ nµo? nÆng nÒ tr«ng ®Õn xÊu, r©u côt mét mÈu, mÆt mòi lóc nµo còng ngÈn ngÈn ng¬ ng¬. * §o¹n 2. - T¶ c¶nh ®Ñp võa th¬ méng võa mªnh m«ng, hïng vÜ cña s«ng níc Cµ Mau. - Tõ ng÷, h×nh ¶nh: s«ng ngßi, kªnh r¹ch bña v©y chi chÝt nh m¹ng nhÖn; trêi xanh, níc xanh, chung quanh m×nh chØ mét mµu xanh; tiÕng sãng r× rµo, níc Çm Çm ®æ nh th¸c, c¸ níc b¬i hµng ®µn ®en tròi,…rõng ®íc dùng lªn cao ngÊt nh hai d·y têng thµnh… * §o¹n 3. - Miªu t¶ h×nh ¶nh ®Çy søc sèng cña c©y g¹o vµ mïa xu©n. - H×nh ¶nh, tõ ng÷: c©y g¹o sõng s÷ng nh mét th¸p ®Ìn khæng lå, hµng ngµn b«ng hoa lµ hµng ngµn ngän löa hång t¬i, hµng ngµn bóp nân lµ hµng ngµn ¸nh nÕn trong xanh, lãng l¸nh, lung linh,.. - §Ó viÕt ®îc ®o¹n v¨n trªn, ngêi viÕt cÇn cã => N¨ng lùc cÇn thiÕt: quan s¸t, tëng tîng, n¨ng lùc g×? nhËn xÐt, so s¸nh cÇn s©u s¾c, dåi dµo, tinh tÕ. b. C©u v¨n cã sù tëng tîng, so s¸nh. - H·y t×m nh÷ng c©u v¨n cã sù liªn tëng vµ - Ngêi gµy gß vµ dµi lªu nghªu nh g· nghiÖn so s¸nh trong mçi ®o¹n? thuèc phiÖn. - …nh ngêi cëi trÇn mÆc ¸o gilª. - s«ng ngßi ….nh m¹ng nhÖn. - níc Çm Çm ®æ ra biÓn ngÇy ®ªm nh th¸c, - c¸ níc b¬i ….®Çu sãng tr¾ng. - rõng ®íc…nh hai d·y têng thµnh v« tËn - c©y g¹o….th¸p ®Ìn khæng lå - Sù tëng tîng, so s¸nh Êy cã g× ®éc ®¸o? - hµng ngµn b«ng hoa…trong xanh => §éc ®¸o v× nã thÓ hiÖn ®óng vµ râ h¬n, cô thÓ h¬n vÒ ®èi tîng, g©y bÊt ngê lý thó cho ngêi ®äc. - HS ®äc ®o¹n v¨n cña §oµn Giái-Sgk/28. 3. So s¸nh 2 ®o¹n v¨n. - So s¸nh ®o¹n v¨n nµy víi ®o¹n nguyªn v¨n - Lîc bá nh÷ng TT, §T, nh÷ng so s¸nh, liªn ë môc 1 ®o¹n 2, ®Ó chØ ra ®o¹n nµy ®· bá tëng thó vÞ => §o¹n v¨n trë lªn kh« khan, bít ®i nh÷ng ch÷ g×? Nh÷ng ch÷ bÞ bá ®I ®· chung chung, thiÕu sù sinh ®éng, kh«ng gîi ¶nh hëng ntn ®Õn ®o¹n v¨n miªu t¶ nµy? trÝ tëng tîng trong ngêi ®äc. - Qua t×m hiÓu c¸c BT, em h·y cho biÕt muèn miªu t¶ ®îc th× tríc hÕt chóng ta cÇn * Ghi nhí/ SGK.28. cã c¸c yÕu tè nµo? - HS ®äc Ghi nhí/Sgk.28. 4. Cñng cè. - Quan s¸t lµ g×? Cho VD? - Liªn tëng, tîng tîng lµ g×? Cho VD? GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 Năm học 2014-2015 - Cho biÕt tÇm quan träng cña quan s¸t, so s¸nh, liªn tëng, tëng tîng,… trong v¨n miªu t¶? 5. Híng dÉn häc bµi. - Xem l¹i c¸c BT trong phÇn I. - Nghiªn cøu vµ lµm c¸c BT trong phÇn LuyÖn tËp/28,29 ========================================== Ngày so¹n: 08/ 01/2015 TiÕt 80 Quan s¸t, tëng tîng, so s¸nh, nhËn xÐt trong v¨n miªu t¶. A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm được một số thao tác cơ bản cần thiết cho việc viết văn miêu tả: quan sát, tưởng tượng, nhận xét, so sánh. - Thấy được vai trò và tác dụng của quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. - Biết cách vận dụng những thao tác trên khi viết bài văn miêu tả. 1. Kiến thức - Mối quan hệ trực tiếp của quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. 2. Kỹ năng: - Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. - Nhận diện và vận dụng được những thao tác cơ bản: quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong đọc và viết văn miêu tả. B. TiÕn tr×nh lªn líp. 1. æn ®Þnh líp. 2. kiÓm tra bµi cò. - Muèn miªu t¶ ®îc tríc hÕt ngêi viÕt cÇn cã c¸c thao t¸c, kü n¨ng nµo? - Cho biÕt tÇm quan träng cña quan s¸t, so s¸nh, liªn tëng, tëng tîng,… trong v¨n miªu t¶? 3. Bµi míi. H§1: Giíi thiÖu bµi. H§2 II. LuyÖn tËp - §äc BT1. Bµi 1 - §V miªu t¶ quang c¶nh Hå G¬m. T¸c gi¶ - H×nh ¶nh ®Æc s¾c, tiªu biÓu: ®· quan s¸t, lùa chän nh÷ng h×nh ¶nh ®Æc + mÆt hå…s¸ng long lanh s¾c nµo? + cÇu Thª Hóc mµu son + §Òn Ngäc S¬n, gèc ®a giµ rÔ l¸ xum xuª + th¸p Rïa x©y trªn ®Êt gi÷a hå - Lùa chän 5 tõ ng÷ thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo « - §iÒn tõ: g¬ng bÇu dôc, cong cong, lÊp lã, trèng? cæ kÝnh, xanh um. Bµi 2 - §äc §v BT2. Sgk/29. - c¶ ngêi rung rinh…rÊt a nh×n. + Nhµ v¨n T« Hoµi tËp trung miªu t¶ mét - ®Çu to, næi tõng t¶ng, rÊt bíng. chó dÕ mÌn cã th©n h×nh ®Ñp, cêng tr¸ng nh- - hai r¨ng ®en nh¸nh, nhai ngoµm ngo¹p. ng tÝnh t×nh rÊt ¬ng bíng, kiªu c¨ng. Nh÷ng - r©u dµi uèn cong h/¶nh tiªu biÓu vµ ®Æc s¾c nµo ®· lµm næi - trÞnh träng, khoan thai ®a hai ch©n lªn vuèt bËt ®iÒu ®ã? r©u - Quan s¸t vµ ghi chÐp l¹i nh÷ng ®Æc ®iÓm Bµi 3 ng«I nhµ em ®ang ë. Trong nh÷ng ®Æc ®iÓm HS tù lµm --. Gv nhËn xÐt ®ã, ®Æc ®iÓm nµo lµ næi bËt nhÊt? (HS chuÈn bÞ -> GV gäi 1-2 em lªn tr×nh bµy tríc líp => nx vµ cho ®iÓm) Bµi 4 - NÕu t¶ l¹i quang c¶nh mét buæi s¸ng trªn - mÆt trêi nh chiÕc m©m löa quª h¬ng em, th× em sÏ liªn tëng vµ so s¸nh - bÇu trêi: GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 c¸c h×nh ¶nh, s/vËt(sgk/29) víi nh÷ng g×? Năm học 2014-2015 + s¸ng trong, m¸t mÎ nh khu«n mÆt bÐ g¸i sau giÊc ngñ dµi. + nh lång bµn khæng lå + nh qu¶ cÇu xanh - nh÷ng hµng c©y nh bøc têng thµnh cao vót - nói, ®åi: nh b¸t óp, cua kÒnh - nh÷ng ng«i nhµ(viªn g¹ch, bao diªm, tr¹m g¸c,…) 4. Cñng cè. - Môc ®Ých cña quan s¸t, so s¸nh, liªn tëng, tëng tîng,… trong v¨n miªu t¶? - Cã ý kiÕn cho r»ng: miªu t¶ thùc chÊt lµ dùng l¹i ch©n dung cña ®èi tîng th«ng qua chñ quan cña ngêi viÕt, ngêi nãi. §óng hay sai? - §äc phÇn ®äc thªm. 5. Híng dÉn häc bµi. - Lµm BT 4,5/29. - BT: LËp dµn ý, vµ luyÖn nãi theo dµn ý cho ®Ò bµi: T¶ ng«i nhµ em ®ang ë. - ChuÈn bÞ cho tiÕt luyÖn nãi: Lµm tríc c¸c BT ®· cho trong Sgk/35,36. - So¹n: Bøc tranh cña em g¸I t«i. Ngày so¹n: 10/ 01/2015 TiÕt 81 V¨n b¶n: bøc tranh cña em g¸I t«i. (T¹ Duy Anh) A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm được những nét đặc sắc trong nghệ thuật kể truyện và miêu tả tâm lí nhân vật trong tác phẩm. - Thấy được sự chiến thắng của tình cảm trong sáng, nhân hậu đối với lòng ghen ghét, đố kị. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức - Tình cảm của người em đối với người anh. - Những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật và nghệ thuậy kể chuyện. - Cách thức thể hiện vấn đề giáo dục nhân cách của câu chuyện: không khô khan, giáo huấn mà tự nhiên, sâu sắc qua sự tự nhận thức của nhân vật chính. 2. Kỹ năng: - Đọc diễn cảm, giọng đọc phù hợp với tâm lí nhân vật. - Đọc - hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lí nhân vật. - Kể tóm tắt câu chuyện trong đoạn văn ngắn. C. TiÕn tr×nh lªn líp. 1. æn ®Þnh líp. 2. kiÓm tra bµi cò. - C¶nh s«ng níc Cµ Mau ®îc miªu t¶ ntn trong VB S«ng níc Cµ Mau ? - Qua VB S«ng níc Cµ Mau em cã nhËn xÐt g× vÒ ngßi bót miªu t¶ cña §oµn Giái ? 3. Bµi míi. H§1: Giíi thiÖu bµi. §· bao giê em hèi hËn ¨n n¨n v× th¸i ®é c xö cña m×nh víi ngêi th©n trong g® cha? §· bao giê em thÊy m×nh rÊt tåi tÖ, xÊu xa,?....Cã nh÷ng ©n hËn, hèi lçi lµm cho t©m hån ta trong trÎo h¬n, l¾ng dÞu h¬n…TruyÖn ng¾n Bøc tranh cña em g¸i t«i viÕt vÒ anh em KiÒu Ph¬ng ®· rÊt thµnh c«ng trong viÖc thÓ hiÖn chñ ®Ò ®ã. H§2 I. §äc, t×m hiÓu chung. - HS ®äc chó thÝch */33. 1. T¸c gi¶, t¸c phÈm. - Em hiÓu g× vÒ t¸c gi¶ T¹ Duy Anh vµ t¸c phÈm Bøc - T¹ Duy Anh: quª Ch¬ng MÜ, Hµ GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 tranh cña em g¸i t«i? - Hd HS ®äc VB. - Lu ý HS mét sè tõ khã. - GV: §©y lµ mét truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i cã lång ghÐp 2 truyÖn nhá. + Cèt chuyÖn vÒ ngêi em: KiÒu Ph¬ng mª vÏ. KiÒu Ph¬ng ®îc ph¸t hiÖn cã tµi vÏ. Trong bøc tranh kh«ng ®¹t gi¶i, KP vÏ anh trai m×nh.  H·y t×m cèt truyÖn t¬ng øng kÓ vÒ ngêi anh? - Qu¸ tr×nh t©m lý cña ngêi anh diÔn ra ntn? (vuighen tøc-xÊu hæ) - N/vËt chÝnh trong truyÖn lµ ai? V× sao em x¸c ®Þnh ®ã lµ n/v chÝnh? H§3 - N/v anh trai ®îc miªu t¶ chñ yÕu ë ®êi sèng t©m tr¹ng. Theo dâi truyÖn, em thÊy diÔn biÕn t©m tr¹ng cña ngêi anh qua c¸c thêi ®iÓm nµo? - Ngêi anh cã th¸i ®é ntn tríc khi ph¸t hiÖn ra bÝ mËt cña em gµi m×nh? - Khi ph¸t hiÖn em g¸i chÕ thuèc vÏ tõ nhä nåi, ngêi anh nghÜ g×? - ý nghÜ Êy nãi lªn th¸i ®é g× cña ngêi anh? - Th¸i ®é ®ã ®· biÓu hiÖn t©m tr¹ng nµo cña ngêi anh lóc ®ã? - Khi bÝ mËt tµi vÏ cña MÌo ®îc chó TiÕn Lª ph¸t hiÖn th× t©m tr¹ng cña gia ®×nh vµ cña ngêi anh ntn? - Khi biÕt KP nh mét thiªn tµi héi ho¹, ngêi anh ®· cã ý nghÜ vµ hµnh ®éng g×? - T¹i sao ngêi anh l¹i trót ra 1 tiÕng thë dµi sau khi xem tranh cña em g¸i? v× sao ngêi anh l¹i cã th¸i ®é nh vËy? Năm học 2014-2015 t©y(nay lµ HN) - Bøc tranh cña em g¸i t«i ®¹t gi¶i Nh× trong cuéc thi viÕt “ T¬ng lai vÉy gäi” cña b¸o TNTP. 2. §äc 3. Chó thÝch(Sgk/34) 4. Bè côc. II. §äc, t×m hiÓu chi tiÕt. 1. Nh©n vËt ngêi anh. * Tríc khi ph¸t hiÖn ra tµi n¨ng cña em g¸i. - gäi em lµ MÌo, bÝ mËt theo dâi viÖc lµm cña em => kÎ c¶, tß mß - “Trêi ¹! Th× ra nã chÕ thuèc vÏ.” => Th¸i ®é ng¹c nhiªn, xem thêng T©m tr¹ng: Vui * Khi ph¸t hiÖn ra tµi n¨ng cña em g¸i. - Mäi ngêi: xóc ®éng, mõng rì, ng¹c nhiªn - ngêi anh: c¶m thÊy m×nh bÊt tµi + muèn gôc xuèng khãc + kh«ng thÓ th©n víi MÌo + lÐn xem tranh cña MÌo + thë dµi, hay g¾t víi em => tøc tèi, ghen tÞ víi ngêi h¬n - Khi em g¸i béc lé t/c chia vui víi ngêi anh v× ®îc m×nh. gi¶i thëng tranh, ngêi anh ®· cã cö chØ g×? * Khi bøc tranh cña em ®¹t gi¶i. - Ngêi anh cã th¸i ®é ntn khi ®øng tríc bøc tranh ®¹t - ®Èy em ra - bÊt ngê thÊy tranh vÏ m×nh -> giËt gi¶i cña em g¸i? - Khi bÊt ngê ®øng tríc bøc ch©n dung cña m×nh do s÷ng m×nh -> ngì ngµng, h·nh diÖn -> xÊu hæ -> nh×n nh th«i miªn - > em g¸i vÏ b»ng tÊt c¶ t©m hån trong s¸ng th× ngêi muèn khãc anh cã th¸i ®é ntn? - V× sao ngêi anh l¹i xÊu hæ vµ muèn khãc? - Theo em, ngêi anh ®¸ng yªu hay ®¸ng ghÐt? Em cã thÝch mét ngêi anh nh thÕ kh«ng?v× sao? => Hèi hËn ch©n thµnh, tù c¶m thÊy ( HS th¶o luËn) - T¹i sao bøc tranh l¹i cã søc c¶m ho¸ ngêi anh ®Õn m×nh thËt hÌn kÐm nhá nhÆt c¸ nh©n, Ých kû tríc em g¸i. thÕ? 4. Cñng cè. - Tãm t¾t néi dung cña truyÖn Bøc tranh cña em g¸i t«i. - Suy nghÜ cuèi cïng cña ngêi anh: “ Kh«ng ph¶i con ®©u. §Êy lµ t©m hån vµ lßng nh©n hËu cña em con ®Êy.” ThÓ hiÖn t©m tr¹ng g× cña cËu bÐ? 5. Híng dÉn häc bµi. - N¾m ch¾c ®îc diÔn biÕn t©m tr¹ng cña ngêi anh trong truyÖn. - So¹n tiÕp néi dung cßn l¹i. Ngày so¹n: 10/ 01/2015 GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 TiÕt 82 Năm học 2014-2015 V¨n b¶n: bøc tranh cña em g¸I t«i. (T¹ Duy Anh) A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm được những nét đặc sắc trong nghệ thuật kể truyện và miêu tả tâm lí nhân vật trong tác phẩm. - Thấy được sự chiến thắng của tình cảm trong sáng, nhân hậu đối với lòng ghen ghét, đố kị. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức - Tình cảm của người em đối với người anh. - Những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật và nghệ thuậy kể chuyện. - Cách thức thể hiện vấn đề giáo dục nhân cách của câu chuyện: không khô khan, giáo huấn mà tự nhiên, sâu sắc qua sự tự nhận thức của nhân vật chính. 2. Kỹ năng: - Đọc diễn cảm, giọng đọc phù hợp với tâm lí nhân vật. - Đọc - hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lí nhân vật. - Kể tóm tắt câu chuyện trong đoạn văn ngắn. C. TiÕn tr×nh lªn líp. 1. æn ®Þnh líp. 2. kiÓm tra bµi cò. - Nªu tãm t¾t diÔn biÕn t©m tr¹ng cña ngêi anh trong truyÖn Bøc tranh cña em g¸i t«i. - Suy nghÜ cuèi cïng cña ngêi anh: “ Kh«ng ph¶i con ®©u. §Êy lµ t©m hån vµ lßng nh©n hËu cña em con ®Êy.” ThÓ hiÖn t©m tr¹ng g× cña cËu bÐ? 3. Bµi míi. H§1: Giíi thiÖu bµi. TiÕt häc tríc chóng ta ®· ®îc t×m hiÓu vÒ nh©n vËt ngêi anh. Trong tiÕt häc nµy chóng ta cïng t×m hiÓu mét nh©n vËt chÝnh n÷a ®ã lµ KiÒu Ph¬ng- mét ho¹ sÜ t¬ng lai ®Çy lßng nh©n ¸i. H§2 II. §äc, t×m hiÓu chi tiÕt. - Trong truyÖn ngêi em g¸i hiÖn lªn víi c¸c nÐt 2. Nh©n vËt ngêi em g¸i. ®¸ng yªu, ®¸ng mÕn nµo vÒ tÝnh t×nh, tµi n¨ng? - TÝnh t×nh: hån nhiªn, trong s¸ng, ®é l- §iÒu g× khiÕn em c¶m mÕn nhÊt ë ngêi em(tµi îng, nh©n hËu, tß mß, hiÕu ®éng n¨ng, sù hån nhiªn, lßng ®é lîng,)? - Tµi n¨ng: VÏ rÊt cã hån. - Theo em, tµi n¨ng hay tÊm lßng cña c« em ®· c¶m ho¸ ®îc ngêi anh? - T¹i sao t/g l¹i ®Ó ngêi em vÏ bøc tranh ngêi anh “hoµn thiÖn” ®Õn thÕ? - ý nghÜa t tëng cña truyÖn nµy lµ g×? - Tõ ®ã em rót ra bµi häc g× vÒ th¸i ®é øng xö tríc tµi n¨ng hay thµnh c«ng cña ngêi kh¸c? - ( Mçi ngêi cÇn vît qua lßng mÆc c¶m tù ty ®Ó cã ®îc sù tr©n träng vµ niÒm vui thùc sù ch©n thµnh, lßng nh©n hËu vµ sù ®é lîng cã thÓ gióp con ngêi vît lªn b¶n th©n m×nh) - Ngoµi ý nghÜa XH, truyÖn nµy cßn cã mét ý nghÜa nµo kh¸c vÒ NT? Em hiÓu ý nghÜa nµy ntn? - Qua VB nµy em hiÓu g× vÒ NT kÓ truyÖn vµ miªu t¶ trong truyÖn hiÖn ®¹i? - Em nhËn xÐt g× vÒ gi¸ trÞ ND vµ NT cña GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé => T©m hån, nh©n c¸ch cña ngêi em lµ tÊm g¬ng s¸ng ®Ó ngêi anh soi vµo mµ söa lçi, tù vît lªn tÝnh tù ¸i, tù ty, ®è kþ c¸ nh©n. 3. ý nghÜa v¨n b¶n. - T×nh c¶m trong s¸ng, hån nhiªn vµ lßng nh©n hËu ®· chiÕn th¾ng sù ®è kþ ghen ghÐt. - KÓ chuyÖn ë ng«i thø nhÊt. - Miªu t¶ ch©n thùc diÔn biÕn t©m lý nh©n vËt. Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 truyÖn? => Hd HS ®äc Ghi nhí SGK/35. H§3 GV hd HS lµm c¸c BT(SGK/35). - ViÕt 1 ®o¹n v¨n thuËt l¹i t©m tr¹ng cña ngêi anh trong truyÖn khi ®øng tríc bøc tranh ®¹t gi¶I cña em g¸i? Năm học 2014-2015 * Ghi nhí(Sgk/35) III. LuyÖn tËp. Bµi 1. HS viÕt bµi t¹i líp. Bµi 2. HS suy nghÜ trªn líp-> vÒ nhµ viÕt l¹i hoµn chØnh. 4. Cñng cè. - §äc c¸c c©u danh ng«n trong Sgk/35. - C¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt KiÒu Ph¬ng? - C¶m nhËn cña em vÒ bøc ch©n dung: Anh trai t«i? 5. Híng dÉn häc bµi - Häc thuéc néi dung Ghi nhí/35. - Lµm BT2/35. - ChuÈn bÞ cho tiÕt luyÖn nãi: Lµm tríc c¸c BT ®· cho trong Sgk/35,36. Ngày so¹n: 12/ 01/2015 TiÕt 83 LuyÖn nãi vÒ Quan s¸t, tëng tîng, so s¸nh, nhËn xÐt trong v¨n miªu t¶. A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm chắc các kiến thức về văn miêu tả được sử dụng trong bài luyện nói. - Thực hành kĩ năng quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. - Rèn kĩ năng lập dàn ý và luyện nói trước tập thể lớp. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức - Những yêu cầu cần đạt đối với việc luyện nói. - Những kiến thức đã học về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả, - Những bước cơ bản để lựa chọn các chi tiết hay, đặc sắc khi miêu tả một đối tượng cụ thể. GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Trêng THCS Mü Hng Giáo án Ngữ văn 6 Năm học 2014-2015 2. Kỹ năng: - Sắp xếp các ý theo một trinh tự hợp lí. - Đưa các hình ảnh có phép tu từ so sánh vào bài nói. - Nói trước tập thể lớp thật rõ ràng, mạch lạc, biểu cảm, nói đúng nội dung, tác phong tự nhiên. C. TiÕn tr×nh lªn líp. 1. æn ®Þnh líp. 2. kiÓm tra bµi cò. - Muèn miªu t¶ ®îc tríc hÕt ngêi viÕt cÇn cã c¸c thao t¸c, kü n¨ng nµo? - Cho biÕt tÇm quan träng cña quan s¸t, so s¸nh, liªn tëng, tëng tîng,… trong v¨n miªu t¶? 3. Bµi míi. H§1: Giíi thiÖu bµi. Nói trước tập thể như thế nào cho thu hút người nghe và họ hiểu được nội dung mình muốn chuyển tải không phải là dễ. Tiết học này chúng ta vận dụng những kĩ năng đã học về văn miêu tả luyện nói trước tập thể. Hoạt động của thầy và trò * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh lập dàn ý – Nói trước lớp. GV cho HS thảo luận nhóm (4 nhóm ). Nhóm 1,2 BT1 Từ truyện bức tranh của em gái tôi, hãy lập dàn ý để trình bày ý kiến của mình trước lớp. ? Theo em, Kiều Phương là người như thế nào? Hãy tả lại hình ảnh của Kiều Phương theo sự tưởng tựng của em ? ? Anh của Kiều Phương là người như thế nào? Hình ảnh người anh trong bức tranh và hình ảnh người anh thực của Kiều Phương có khác nhau không? HS: thảo luận xong trình bày, lớp nhận xét, GV nhận xét chung. Nhóm 3,4 BT2 GV: cho HS lập dàn ý. Chú ý làm nỗi bật đặc điểm của người mình đang miêu tả, bằng các hình ảnh so sánh, nhận xét của bản thân * Hoạt động 3: HS trình bày trước lớp. Chú ý là nói chứ không phải đọc. GV cho mỗi HS trình bày một phần. GV so¹n: Nh÷ §×nh Bé Nội dung kiến thức 1.Bài tập 1: Từ truyện Bức tranh của em gái tôi, hãy lập dàn ý để trình bày ý kiến của mình trước lớp theo 2 câu hỏi SGK. a. Nhân vật Kiều Phương : - Hình dáng + Gầy, thanh mảnh, mặt lọ lem, mắt sáng, miệng rộng, …… - Tính cách : + Hồn nhiên, trong sáng, nhân hậu, độ lượng, tài năng. b. Nhân vật người anh . - Hình dáng : + Không tỏ rõ nhưng có thể suy ra từ cô em gái Ví dụ : gầy, cao, đẹp trai. - Tính cách: + Người anh thực: hay ghen tị, nhỏ nhen, mặc cảm, tự ti, ăn năn hối hận. + Hình ảnh người anh trong bức tranh: suy tư, mơ mộng, độ lượng, tính cách người anh được thể hiện qua cái nhìn trong sáng, nhân hậu của cô em gái. 2. Bài tập 2: Trình bày cho người bạn của mình nghe về người anh, chị hoặc em của mình. - Lập dàn ý: - Nói theo dàn ý. * Chú ý: Bằng cách quan sát, so sánh liên tưởng, tưởng tượng và nhận xét để làm nổi Trêng THCS Mü Hng
- Xem thêm -