Tài liệu Giáo án ngữ văn 6 chi tiết_năm học 2014 - 2015_hk2

  • Số trang: 143 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 HỌC KỲ II Ngày dạy : Tuần 20 BÀI 18 Kết quả cần đạt : SGK/ 3 Tiết 77-78 Văn bản : BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN - Tô Hoài - A. Muïc tieâu caàn ñaït : Hieåu dươc noäi dung yù nghóa cuûa Baøi hoïc ñöôøng ñôøi ñaàu tieân. - Thaáy ñöôïc taùc duïng cuûa moät soá bieän phaùp ngheä thuaät ñöôïc söû duïng trong ñoan trích. 1- Kieán thöùc : - Nhaân vaät , söï kieän, coát truyeän trong moät vaên baûn truyeän vieát cho thieáu nhi. - Deá Meøn : Moät hình aûnh ñeïp cuûa tuoåi treû soâi noåi nhöng tính tình boàng boät vaøkieâu ngaïo. - Moät soá bieän phaùp ngheä thuaät xaây döïng nhaân vaät ñaëc saéc trong ñoaïn trích. 2- Kó naêng: - Vaên baûn truyeän hieän ñaïi coù yeáu toá töï söï keát hôïp vôùi yeáu toá mieâu taû. - Phaân tích caùc nhaân vaät trong ñoaïn trích. - Vaän duïng ñöôïc caùc bieän phaùp ngheä thuaät so saùnh, nhaân hoaù khi vieát vaênmieâu taû. - KNS : Töï nhaän thöùc ; xaùc ñònh caùch öùng xöû, giao tieáp ,phaûn hoài, laéng nghe , trình baøy noäi dung , ngheä thuaät,veà vieäc soáng khieâm toán , bieát toân troïng ngöôøi khaùc. 3- Thaùi ñoä : GD KNS, GDHS: Caùch cö xöû ñoái vôùi moïi ngöôøiï. B/ Chuẩn bị của GV và HS - Gv :sách giáo khoa ,sách giáo viên , sách tham khảo ,giáo án . - HS :soạn bài . C/ Tổ chức các hoạt động dạy học . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung kiến thức I/ Đọc –hiểu chú thích . 1/ Tác giả : SGK/8 2/ Tác phẩm : SGK/8 3/ Từ khó : SGK/9 GV : Traàn Thò Thuûy Trang 1 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 II/ Đọc –hiểu văn bản . 1/ Bố cục : 2 đoạn 2/ Phân tích: a/ Hình ảnh của Dế Mèn . -Là một chàng dế thanh niên cường tráng . - Kiêu căng , tự phụ về vẻ đẹp của mình. b/ Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn . - Dế Mèn trêu chị Cốc gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt. Dế Mèn hối hận rút ra bài học cho mình: GV : Traàn Thò Thuûy Trang 2 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 Sống ở trên đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân . 3. Nghệ thuật: -Keå chuyeän kết hợp mieâu taû.Xaây döïng nhaân vaät DM gần gũi với trẻ thơ. - Söû duïng bieän phaùp nhaân hoaù. -Lựa chọn lôøi vaên giaøu hình aûnh, caûm xuùc. 4- YÙ nghóa vaên baûn. Kieâu caêng cuûa tuoåi tre ûcoù theå laøm haïi ngöôøi khaùc, khieán ta phaûi aân haän suoát ñôøi. III/ Ghi nhớ : SGK/13 GV : Traàn Thò Thuûy Trang 3 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 IV / Luyện tập - 2 HS đọc . - HS đọc chú thích . - HS dựa vào chú thích để trả lời . 2 đoạn - Đôi càng mẫm bóng ,cái vuốt cứng và nhọn hoắt . Đầu to và nổi từng tảng rất bướng . Hai cái răng thì đen nhánh…… - Co cẳng lên đạp phanh phách .Vũ lên nghe tiếng phành phạch giòn giã .Nhai ngoàm ngoạp .Vuốt râu .Làm điệu dún dẩy . Cà khịa , quát ,ghẹo ….. - Vừa miêu tả hình dáng chung vừa làm nổi bật các chi tiết quan trọng .Vừa miêu GV : Traàn Thò Thuûy Trang 4 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 tả ngoại hình vừa miêu tả cử chỉ hành động để bộc lộ ngoại hình và tính nết của Dế Mèn . - Tình từ và động từ . -Là một chàng dế thanh niên cường tráng . - Kiêu căng , tự phụ về vẻ đẹp của mình. - Cách đặt tên ,cách xưng hô trịch thượng . - Khinh thường không quan tâm giúp đỡ bạn. - Huyênh hoang ,chui tọt vào hang ,Khi DC bị chị Cốc mổ thì DM nằm im thin thít . Cốc bay đi thì DM mới mon men bò ra .DM ân hận . - Sống ở trên đời mà có thói hung hăng bậy bạ có óc mà không biết nghĩ sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân . - HS trả lời GV : Traàn Thò Thuûy Trang 5 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 - HS trả lời . - HS đọc ghi nhớ . - HS viết . - HS phân vai đọc truyện . Hoạt động 1 : KTBC Hoạt động 2 : Đọc – hiểu chú thích . * Gv đọc mẫu 1 đoạn .Sau đó gọi 2 HS đọc phần còn lại . GV hướng dẫn đọc thể hiện được giọng kiêu căng của Dế Mèn . * GV yêu cầu HS đọc chú thích - Hãy cho biết sơ lược về tác giả và tác phẩm ? - Hãy cho biết một số từ khó Hoạt động 3 : Đọc – hiểu văn bản . GV : Traàn Thò Thuûy Trang 6 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 - Tìm bố cục của vb - Tìm những chi tiết miêu tả về ngoại hình và hành động của Dế Mèn ? - Hãy nhận xét về trình tự miêu tả trong đoạn văn . - Trong đoạn văn từ loại nào đươc sử dụng nhiều nhất ? - Nhận xét gì về ngoại hình của Dế Mèn ? - Nhận xét gì về tính cách của Dế Mèn ? - Dế Mèn đã có những biểu hiện gì qua lời lẽ ,cách xưng hô ,giọng điệu …đối với Dế Choắt . - Nhận xét thái` độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt ? - Hãy nêu diễn biến tâm lý và thái độ của Dế Mèn trong việc trêu chị Cốc dẫn đến cái chết thảm thương GV : Traàn Thò Thuûy Trang 7 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 cho Dế Choắt ? - Dế Mèn đã rút ra được bài học gì ? KNS: Ñoäng naõo:Em có nhận xét gì về việc làm của Dế Mèn? Suy nghó veà caùch öùng xöû cuûa deá Meøn ?Em laøm gì ñeå theå hieän loái soáng khieâm toán ? - Bài văn được kể theo ngôi thứ mấy ? Hãy nhân xét về cách miêu tả loài vật của tác giả ,và cách sử dụng từ ngữ ? - Nêu ý nghĩa văn bản. Hoạt động 4 : Thực hiên ghi nhớ . - Bài văn đã kể lại điều gì ? Nghệ thuật trong bài là gì ? * GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ . Hoạt động 5 : Luyện tập BTI : Thử hình dung tâm trạng của Dế Mèn sau khi chôn Dế Choắt . Hãy viết đoạn văn miêu tả tâm trạng ấy . BT 2 : Hãy phân vai đọc truyện . D.Củng cố, hướng dẫn HS tự học ở nhà. * Củng cố. - Hình dáng và tính cách của Dế Mèn như thế nào ? - Bài học đường đời đầu tiên của DM là gì ? * Hướng dẫn HS tự học ở nhà. -Học bài . - Tìm ñoïc truyeän Deá Meøn phieâu löu kí. GV : Traàn Thò Thuûy Trang 8 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 - Hieåu nhôù yù nghóa vaø ngheä thuaät cuûa truyeän Baøi hoïc ñöôøng ñôøi ñaàu tieân, - Chuẩn bị bài : phó từ. _____________________________________________________________________ Ngày dạy: Tiết 79 PHÓ TỪ A. Muïc tieâu caàn ñaït : - Naém ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa phoù töø . - Naém ñöôïc caùc loaïi phoù töø. 1- Kieán thöùc : - Khaùi nieäm phoù töø. - YÙ nghóa khaùi quaùt cuûa phoù töø - Ñaëc ñieåm ngöõ phaùp cuûa phoù töø( khaû naêng keát hôïp cuûa phoù töø, chöùc vuï ngöõ phaùp cuûa phoù töø). - Caùc loaïi phoù töø. 2- Kó naêng: - Nhaän bieát phoù töø trong vaên baûn. - Phaân bieät caùc loaïi phoù töø. - Söû duïng phoù töø ñeå ñaët caâu. 3- Thaùi ñoä : B/ Chuẩn bị của GV và HS - Gv :sách giáo khoa ,sách giáo viên , sách tham khảo ,giáo án . - HS :soạn bài . C/ Tổ chức các hoạt động dạy học . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung kiến thức I/ Phó từ là gì ? 1/ ví dụ [ sgk / 12 ] Đứng trước hoặc đứng sau động từ ,tính từ bổ sung ý nghĩa cho động từ tính từ . GV : Traàn Thò Thuûy Trang 9 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 2/ Ghi nhớ [ SGK/ 12] II/ Các loại phó từ . 1/ Ví dụ [ SGK/13 ] - a: lắm - b: đừng ,vào - c: không ,đã ,đang Có 2 loại phó từ . 2/ Ghi nhớ [ SGK/14 ] III/ Luyện tập BT1 :Tìm phó từ và cho biết phó từ bổ sung ý nghĩa gì ? - Chỉ quan hệ thời gian : đã ,đương ,sắp - Chỉ sự phủ định : không - Chỉ sự tiếp diễn tương tự : còn ,lại ,cũng - Kết quả và hướng :ra, được . BT2 : Viết đoạn văn . GV : Traàn Thò Thuûy Trang 10 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 - HS viết đoạn văn có sử dụng phó từ . - đi ,ra ,thấy ,soi - lỗi lạc ,ưa nhìn ,to bướng . -Động từ ,tính từ - Đứng trước hoặc đứng sau động từ ,tính từ bổ sung ý nghĩa cho động từ tính từ . - HS trả lời . - a: lắm - b: đừng ,vào - c: không ,đã ,đang - HS điền vào bảng phân loại . - Có 2 loại phó từ . - HS đọc ghi nhớ . - Chỉ quan hệ thời gian : GV : Traàn Thò Thuûy Trang 11 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 đã ,đương ,sắp - Chỉ sự phủ định : không - Chỉ sự tiếp diễn tương tự : còn ,lại ,cũng - Kết quả và hướng :ra, được . - HS viết đoạn văn có sử dụng phó từ . Hoạt động 1 : KTBC Hoạt động 2 : Tìm VD , phó từ là gì ? * GV yêu cầu HS đọc vd . - Các từ in đậm trong a,b bổ sung ý nghĩa cho từ nào ? - Những từ đó thuôc từ loại nào ? * GV nhấn mạnh không có danh từ được các từ đó bổ sung . - Các từ in đậm đứng ở vị trí nào trong cụm từ ? và có ý nghĩa như thế nào ? - Phó` từ là gì ? * GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ . Hoạt động 3 : Các loại phó từ . * GV yêu cầu HS đọc VD . - Hãy tìm các phó từ trong vd a,b,c bổ sung ý nghĩa cho những động từ ,tính từ in đậm . - Hãy điền những phó từ I II vào bảng phân GV : Traàn Thò Thuûy Trang 12 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 loại . - Có các loại phó từ nào ? * GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ . Hoạt động 4 : Luyện tập BT1 : Tìm phó từ và cho biết phó từ bổ sung ý nghĩa gì ? BT2 : Cho HS đọc lại đoạn trích Dế Mèn trêu chị Cốc – cái chết thảm thương của dế Choắt và thuật lại đoạn văn từ 35 câu có sử dụng phó từ D/ Củng cố, hướng dẫn HS tự học ở nhà. Củng cố - Thế nào là phó từ . - Các loại phó từ thường gặp là gì ? Hướng dẫn HS tự học ở nhà. - Học bài . - Chuẩn bị bài : Tìm hiều chung về văn miêu tả . _____________________________________________________________________ Ngày dạy : Tiết 80 Tìm hiểu chung về văn miêu tả A Muïc tieâu caàn ñaït : - Bieát ñöôïc hoaøn caûnh caàn söû duïng vaên mieâu taû - Nhöõng yeâu caàu caàn ñaït ñoái vôùi moät baøi vaên mieâu taû . - Nhaän dieän vaø vaän duïng vaên mieâu taû trong khi noùi vaø vieát 1- Kieán thöùc: GV : Traàn Thò Thuûy Trang 13 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 - Muïc ñích cuûa mieâu taû. - Caùch thöùc cuûa mieâu taû. 2- Kó naêng: - Nhaän dieän ñöôïc ñoaïn vaên, baøi vaên mieâu taû. - Böôùc ñaàu xaùc ñònh ñöôïc noäi dung cuûa moat ñoaïn vaên hay baøi vaên mieâu taû, xaùc ñònh ñaëc ñieåm noåi baät cuûa ñoái töôïng ñöôïc mieâu taû trong ñoaïn vaên hay baøi vaên mieâu taû. 3- Thaùi ñoä : B Chuẩn bị của GV và HS - Gv :sách giáo khoa ,sách giáo viên , sách tham khảo ,giáo án . - HS :soạn bài . C/ Tổ chức các hoạt động dạy học . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1 : KTBC Thế nào là văn miêu tả ? Hoạt động 2 : Thế nào là 1/ VD : SGK/ 15 văn miêu tả ? Tình huống 1 : * GV yêu cầu HS đọc VD . - Phải miêu tả quang cảnh - Làm thế nào để người - Phải miêu tả quang đường về nhà và quang cảnh khách nhận ra nhà em ? cảnh đường về nhà và trước nhà . quang cảnh trước nhà . Tình huống 2 : - Làm thế nào để người bán - Phải miêu tả lại kiểu dáng hàng lấy xuống đúng chiếc - Phải miêu tả lại kiểu của chiếc áo . áo mà em định mua? dáng của chiếc áo . Tình huống 3 - Em phải làm gì để HS lớp - Miêu tả những đặc điểm 3 nhận ra được người lực sĩ - Miêu tả những đặc nổi bật của người lực sĩ . ? điểm nổi bật của người * GV cho HS đọc bài tập lực sĩ . 1: - Tìm 2 đoạn văn miêu tả DM và miêu tả DC . Hai “ Bởi tôi …..vuốt râu” đoạn văn ấy giúp em hình : Dế Mèn khỏe mạnh dung được đặc điểm gì nổi ,cường tráng . bật ? “ Cái anh chàng ….hang tôi .” : Dế - Những hình ảnh nào đã Choắt ốm yếu ,xấu xí . giúp em hình dung được - Đặc điểm của sự vật : điều đó ? …….( HS tìm ) - Văn miêu tả giúp người đọc người nghe hình dung - Đặc điểm, tính chất được điều gì? nổi bật của sự vật . GV : Traàn Thò Thuûy Trang 14 Tröôøng THCS Võ Duy Dương - Thế nào là văn miêu tả ? - Em hãy tìm một số đề văn miêu tả có liên quan về môi trường. * GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ . Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 - HS trả lời . 2/ Ghi nhớ : SGK/ 16 - HS đọc ghi nhớ . D Củng cố, hướng dẫn HS học ở nhà. - Hãy cho biết văn miêu tả giúp chúng ta hình dung được điều gì ? - Học bài . - Chuẩn bị bài : Làm phần luyện tập của bài Tìm hiểu chung về văn miêu tả Ngày dạy : TUẦN 21 BÀI 18-19 Kết quả cần đạt : SGK/ 18 Tiết 81 : TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN MIÊU TẢ ( TIẾP THEO ) A/ Mục tiêu cần đạt : - Bieát ñöôïc hoaøn caûnh caàn söû duïng vaên mieâu taû - Nhöõng yeâu caàu caàn ñaït ñoái vôùi moät baøi vaên mieâu taû . - Nhaän dieän vaø vaän duïng vaên mieâu taû trong khi noùi vaø vieát 1- Kieán thöùc: - Muïc ñích cuûa mieâu taû. - Caùch thöùc cuûa mieâu taû. 2- Kó naêng: - Nhaän dieän ñöôïc ñoaïn vaên, baøi vaên mieâu taû. - Böôùc ñaàu xaùc ñònh ñöôïc noäi dung cuûa moat ñoaïn vaên hay baøi vaên mieâu taû, xaùc ñònh ñaëc ñieåm noåi baät cuûa ñoái töôïng ñöôïc mieâu taû trong ñoaïn vaên hay baøi vaên mieâu taû. 3- Thaùi ñoä : GD HS : Yeâu thích vaên mieâu taû , böôùc ñaàu vaän duïng vaên mieâu taû. B/ Chuẩn bị của GV và HS . - Gv :sách giáo khoa ,sách giáo viên , sách tham khảo ,giáo án . - HS :soạn bài . C/ Tổ chức các hoạt động dạy học . GV : Traàn Thò Thuûy Trang 15 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Hoạt động của thầy Hoạt đông 1 : KTBC - Thế nào là văn miêu tả ? - Hãy chỉ ra đoạn văn miêu tả DM và DC . Hoạt động 2 : Luyện tập BT1 : - Đoạn 1 : Tái hiện lại điều gì ? Chỉ ra đặc điểm nổi bật . - Đoạn 2 : Tái hiện lại điều gì ? Chỉ ra đặc điểm nổi bật . - Đoạn 3 : Tái hiện lại điều gì ? Chỉ ra đặc điểm nổi bật . BT2 : đề luyện tập . - Nếu viết đoạn văn miêu tả cảnh mùa đông thì em sẽ nêu lên đặc điểm gì nổi bật ? - Nếu miêu tả khuôn mặt của mẹ sẽ chú ý tới những đặc điểm nào ? Hoạt động của trò Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 Nội dung kiến thức - HS trả bài . II/ Luyện tập - Tái hiên lại hình ảnh BT1 của Dế Mèn với đặc Đoạn 1 : - Tái hiên lại hình ảnh điểm khỏe mạnh ,cường của Dế Mèn với đặc điểm khỏe tráng . mạnh ,cường tráng . Đoạn 2 : - Tái hiện lại hình ảnh - Tái hiện lại hình ảnh chú bé liên lạc lượm . Với đặc chú bé liên lạc lượm . điểm hồn nhiên, vui tươi ,nhanh Với đặc điểm hồn nhẹn ,hăng say trong công việc . nhiên, vui tươi ,nhanh Đoạn 3 :- Tái hiên lại một vùng nhẹn ,hăng say trong bãi quen ao hồ sau một trận mưa công việc . rào . Với đặc điểm thế giới động - Tái hiên lại một vùng vật ồn ào ,huyên náo . bãi quen ao hồ sau một trận mưa rào . Với đặc điểm thế giới động vật ồn ào ,huyên náo . BT2 : - Lạnh ,ẩm ướt , gió bấc * Nếu viết đoạn văn miêu tả cảnh ,mưa phùn . mùa đông .- Lạnh ,ẩm ướt , gió - Bầu trời không nắng . bấc ,mưa phùn . - Cây cối trơ trọi ,khẳng - Bầu trời không nắng . khiu ,lá vàng rụng - Cây cối trơ trọi ,khẳng khiu ,lá …. vàng rụng …. * Viết đoạn văn miêu tả khuôn - Sáng ,đẹp . mặt của mẹ . - Hiền hậu . - Sáng ,đẹp . - Vui vẻ hay lo âu ,trăn - Hiền hậu . trở . - Vui vẻ hay lo âu ,trăn trở . D.Củng cố, hướng dẫn HS học ở nhà: Củng cố : Thế nào là văn miêu tả ? GV : Traàn Thò Thuûy Trang 16 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 Văn miêu tả không có dạng bài nào? Hướng dẫn HS học ở nhà - Học bài nhôù ñöôïc khaùinieäm vaên mieâu taû. -Tìm vaø phaân tích moät ñoaïn vaên mieâu taû töï choïn. - Chuaån bò baøi Soâng nöôùc Caø Mau /22. ____________________________________________________________________ Ngày dạy : Tiết 82-83 Văn bản :SÔNG NƯỚC CÀ MAU - Đoàn Giỏi A/ Mục tiêu cần đạt : -Boå sung kieán thöùc veà taùc giaû vaø taùc phaåm vaên hoïc hieän ñaïi. - Hieåu vaø caûm nhaän ñöôïc söï phong phuù vaø ñoäc ñaùo cuûa thieân nhieân soâng nöôùc Caø Mau, qua ñoù thaáy ñöôïc tính caûm gaén boù cuûa taùc giaû ñoái vôùi vuøng ñaát naøy.. - Thaáy ñöôïc hình thöùc ngheä thuaät ñoäc ñaùo ñöôïc söû duïng trong ñoan trích. 1- Kieán thöùc : - Sô giaûn veà taùc giaû vaø taùc phaåm Ñaát röøng phöông Nam. - Veû ñeïp thieân nhieânvaø cuoäc soáng con ngöôøi moät vuøng ñaát phöông Nam. - Taùc duïng cuûa moät soá bieän phaùp ngheä thuaät ñöôïc söû duïng trong ñoaïn trích. 2- Kó naêng: - Naém baét noäi dung vaên baûn truyeän hieän ñaïi coù yeáu toá töï söï keát hôïp vôùi yeáu toá mieâu taû keát hôïp thuyeát minh. - Ñoïc dieãn caûm phuø hôïp vôùi noäi dung vaên baûn. - Nhaän bieát caùc bieän phaùp ngheä thuaät ñöôïc söû duïng trong vaên baûn vaø vaän duïng chuùng khi laøm vaên mieâu taû caûnh thieân nhieân. 3- Thaùi ñoä : GDHS: Yeâu thieân nhieân vaø con ngöôøi Caø Mau. B/ Chuẩn bị của GV và HS - GV :Sách giáo viên ,sách giáo khoa ,sách tham khảo ,giáo án . - HS : Soạn bài . C/ Tổ chức các hoạt động dạy học . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1 : KTBC - Em nhận xét gì về nét ngoại hình và tính cách của Dế Mèn ? - HS trả bài . - Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn là I/ Đọc –hiểu chú thích . gì ? Hoạt động 2: Đọc – 1/ Tác giả : SGK/20 hiểu chú thích . - HS đọc chú thích . GV : Traàn Thò Thuûy Trang 17 Tröôøng THCS Võ Duy Dương * GV yêu cầu HS đọc chú thích * - Hãy cho biết sơ lược về tác giả ,tác phẩm ? * GV yêu cầu HS đọc những từ khó . Hoạt động 3 : Đọc – hiểu văn bản . * GV yêu cầu HS đọc văn bản . - Văn bản chia làm mấy đoạn . Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 2/ Tác phẩm : SGK/ 20 - HS dựa vào chú thích * để trả lời - HS đọc . II/ Đọc –hiểu văn bản . - HS đọc . - 3 đoạn Đoạn 1 : …..xanh đơn điệu . Đoạn 2 :…… ban mai . Đoạn 3 .. . Phần còn lại – Cảnh vùng sông nước - Bài văn miêu tả cảnh Cà Mau . gì ? - Ở trên con thuyền - Vị trí của người miêu Giúp cho người miêu tả tả là ở đâu ? Tác dụng có thể quan sát toàn như thế nào ? cảnh cũng như quan sát những sự vật cặp sông - Đi từ ấn tượng chung - Trình tự miêu tả như về thiên nhiên rồi tập thế nào ? trung miêu tả và thuyết minh về các kênh rạch ,sông ngòi với cảnh vật 2 bên bờ .Cuối cùng là cảnh chợ Năm Căn . - Ấn tượng chung về - Không gian rộng thiên nhiên vùng Cà lớn .Sông ngòi chi Mau như thế nào ? chít .Tất cả bao trùm Cảm nhận bằng những một màu xanh . giác quan nào ? - Thị giác ,thính giác . - Đặt tên các kênh rạch - Theo đặc điểm riêng theo điều gì ? của từng vùng . - Thiên nhiên vùng Cà - Tự nhiên ,hoang dã Mau nổi bật với đặc ,phong phú .Con người điểm gì ? thì gần gũi với thiên - Tìm những chi tiết nhiên . thể hiện sự rộng lớn - Nước ầm ầm….thác ,mênh mông ,hùng vĩ nước . GV : Traàn Thò Thuûy 3/ Từ khó : SGK/21 . 1/ Bố cục : 3 đoạn 2/ Phân tích . a/ Ấn tượng chung về thiên nhiên vùng Cà Mau . - Rộng lớn . - Sông ngòi chi chít . - Bao trùm một màu xanh . b/ Cách đặt tên các kênh rạch sông ngòi . - Tự nhiên ,hoang dã ,phong phú . Con người thì gần gũi với thiên nhiên . c/ Dòng sông Năm Căn ,chợ Năm Căn - Dòng sông Năm Căn: rộng lớn ,mênh mông, hùng vĩ . Trang 18 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 của dòng sông và rừng - Rừng đước … vô tận . đước ? - Trong câu “ Thuyền chúng tôi chèo thoát qua …xuôi về Năm Căn . Có những động từ nào - Thoát qua ,đổ ra ,xuôi chỉ cùng một hoạt về . động của con thuyền ? - Không thể thay thế . Có thể thay thế được Nếu thay nội dung sẽ bị không ? sai lệch . - Tìm những từ miêu tả - xanh lá mạ ,xanh rêu , màu sắc của rừng đước xanh chai lọ . và nhận xét như thế - Miêu tả từng loại đước nào ? - Chợ Năm Căn mang - Trù phú ,tấp nập ,đông đặc điểm gì ? vui ,và độc đáo . - Sự độc đáo thể hiện ở - Chợ họp ban đêm trên những chi tiết nào ? sông nước với những - Hãy nêu những nét khu nhà bè như những nghệ thuật chính của khu phố nổi . bài . - Sự đa dạng về màu sắc - Nêu ý nghĩa văn bản. ,trang phục và tiếng Hoạt động 4 : Thực nói . hiện ghi nhớ . - Sông nước Cà Mau có vẻ đẹp như thế - HS trả lời . nào ? - HS đọc ghi nhớ . - Em có nhận xét gì đối với cảnh thiên nhiên nơi mình sinh sống ? Em phải làm - HS viết . gì để bảo vệ ? * GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ . Hoạt động 5 : Luyện - HS trả lời . tập BT 1 : Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về vùng sông nước Cà Mau . D.Củng cố ,hướng dẫn HS học ở nhà: GV : Traàn Thò Thuûy - Chợ Năm Căn: trù phú ,tấp nập ,độc đáo. 3 / Nghệ thuật -Miêu tả từ bao quát đến cụ thể. -Lựa chọn từ ngữ gợi hình, chính xác kết hợp việc sử dụng các phép tu từ. -Sử dụng ngôn ngữ địa phương. -Kết hợp miêu tả và thuyết minh. 4/ Ý nghĩa văn bản Soâng nöôùc Caø Mau laø moät ñoaïn trích ñoäc ñaùo vaø haáp daãn theå hieän söï am hieåu, taám loøng gaén boù cuûa nhaø vaên Ñoaøn Gioûi vôùi thieân nhieân vaø con ngöôøi vuøng ñaát Caø Mau. III/ Ghi nhớ ( SGK/ 23) IV/ Luyện tập . Trang 19 Tröôøng THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Naêm hoïc :2014-2015 - Củng cố : Nêu cảm nhận về vùng Cà Mau ? Nghệ thuật được sử dụng ? Ở CM, người ta gọi tên đất, tên sông theo cách nào? A Theo thói quen. B Theo đặc điểm riêng biệt. C Theo danh từ mĩ lệ. D Do cha ông để lại. - Hướng dẫn về nhà: Chép ghi nhớ, học bài , làm luyện tập soạn bài “ Bức tranh của em gái tôi ”/34, xem tröôùc baøi So saùnh. +Ñoïc kó vaên baûn, nhôù nhöõng chi tieát mieâu taû ñaëc saéc, caùc chi tieát söû duïng pheùp so saùnh. +Hieåu yù nghóa caùc chi tieát coù söû duïng pheùp tu töø. ________________________________________________________________________________ Ngày dạy : Tiết 84 SO SÁNH A/ Mục tiêu cần đạt : - Naém ñöôïc khaùi nieäm so saùnh vaø vaän duïng noù ñeå nhaän dieän trong moät soá caâu vaên coù söû duïng pheùp tu töø so saùnh. - Löu yù : HS ñaõ hoïc pheùp so saùnh ôû tieuå hoïc. 1- Kieán thöùc : - Caáu taïo pheùp tu töø so saùnh. - Caùc kieåu so saùnh thöôøng gaëp. 2- Kó naêng: - Nhaän dieän ñöôïc pheùp so saùnh. - Nhaän bieát vaø phaân tích ñöôïc caùc kieåu so saùnh ñaõ duøng trong vaên baûn, chæ ra ñöôïc taùc duïngcuûa caùc kieåu so saùnh ñoù. 3- Thaùi ñoä : B/ Chuẩn bị của GV và HS - GV :Sách giáo viên ,sách giáo khoa ,sách tham khảo ,giáo án . - HS : Soạn bài . C/ Tổ chức các hoạt động dạy học . Hoạt động của thầy Hoạt động của học sinh Nội dung kiến thức I/ So sánh là gì ? GV : Traàn Thò Thuûy Trang 20
- Xem thêm -