Tài liệu Giáo án ngữ văn 10 cả năm

  • Số trang: 195 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 155 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần Tieát NS: ND: TOÅNG QUAN VEÀ VAÊN HOÏC VIEÄT NAM I. Muïc tieâu baøi hoïc: - Naém ñöôïc caùc caùn boä phaän lôùn nhaát söï vaän ñoäng phaùt trieån cuûa vaên hoïc Vieät Nam. - Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa vaên hoïc Vieät Nam. - Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc vaø caùc baøi sau. - Boài ñaép loøng yeâu vaên chöông cho hoïc sinh. II. Phöông tieän daïy hoïc: - Saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân GA - Taøi lieäu tham khaûo. III. Tieán trình daïy hoïc: 1/ OÅn ñònh lôùp: 2/ Giôùi thieäu baøi môùi: 1’ Vaên hoïc töø xöa ñeán nay ñaõ trải qua moät thôøi gian daøi vôùi bao thaêng traàm thay ñoåi saâu saéc. Cuøng vôùi bieán ñoåi lòch söû laø to lôùn thì vaên hoïc ñaõ hình thaønh nhieàu giai ñoaïn khaùc nhau. Trong quaù trình vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa nó. Ñeå giuùp caùc em naém ñöôïc nhöõng neùt lôùn cuûa vaên hoïc nöôùc nhaø, chuùng ta seõ tìm hieåu baøi Toång quan Vaên Hoïc Vieät Nam. 3/ Nội dung: Hoaït ñoäng cuûa gv Hoaït ñoäng cuûa hs Trang 1 Noäi dung Hoaït ñoäng 1: - Vaên Hoïc Vieät Nam goàm maáy boä phaän? - Vaên hoïc daân gian laø gì? Theå loaïi vaø ñaëc tröng chuû yeáu cuûa VHDG. (laáy daãn chöùng cho töøng theå loaïi) Nhaän xeùt vaø giaûng I. Caùc boä phaän hôïp thaønh Vaên Hoïc - Vaên hoïc daân gian vaø Vieät Nam vaên hoïc vieát Vaên hoïc daân gian vaø vaên hoïc vieát 1. Vaên hoïc daân gian - Hoïc Sinh traû lôøi - Laø nhöõng saùng taùc vaø taäp theå cuûa quaàn chuùng nhaân daân lao ñoäng. - Theå loaïi söû duïng truyeàn thuyeát, coå tích, … -Truyeàn thuyeát, ca dao, -Ñaëc tröng: tính taäp theå vaø tính truyeàn thaàn thoaïi,… mieäng. - Tính taäp theå vaø tính 2. Vaên hoïc vieát: Goïi hoïc sinh ñoïc muïc truyeàn mieäng Laø saùng taùc cuûa tri thöùc ghi taïi baèng I.2 chöõ vieát, laø saùng taùc cuûa caù nhaân. - Theá naøo laø vaên hoïc a. Chöõ vieát : vieát? Chöõ haùn, chöõ noâm vaø chöõ quoác ngöõ. - Vaên töï vaø theå loaïi cuûa Ñoïc vaø traû lôøi b. Theå loaïi: vaên hoïc vieát * Theá kyû X ñeán theá kyû XIX: Vaên hoïc chöõ Nhaän xeùt vaø giaûng haùn: - Theå loaïi: - Vaên xuoâi: truyeän, kí . - Thô: coå phong, ñöôøng luaät. Trang 2 Hoaït ñoäng 2: - Quaù trình phaùt trieån cuûa VHVN chia laøm maáy giai ñoaïn? Nhaän xeùt vaø giaûng daïy. - Neâu ñaëc ñieåm giai ñoaïn naøy. Vaên hoïc chöõ haùn: vaên xuoâi, thô, vaên beàn ngaãu. Vaên hoïc chöõ noâm: thô, ngaâm khuùc Traû lôøi vaø ghi nhaän - Vì sao vaên hoïc gia ñoaïn naøy chòu aûnh höôûng nhieàu töø Trung Hs traû lôøi. Quoác? -Haõy keå teân nhöõng taùc giaû vaø taùc phaåm tieâu bieåu. Hoaït ñoäng 3: - Haõy khaùi quaù nhöõng - Caùc trieàu ñaïi phöông neùt chính cuûa vaên hoïc Baéc laàn löôït xaâm löôïc nöôùc ta. giai ñoaïn naøy . (Gôïi cho hoïc sinh traû lôøi). Hs traû lôøi Nhaän xeùt vaø giaûng - Ñaëc ñieåm cuûa vaên hoïc thôøi kyø naøy. (xu höôùng, theå loaïi, taùc - Taùc giaû: Taûn Ñaø, giaû,…) Theá Löõ, Xuaân Dieäu, Nguyeãn Tuaân, … - Chia laøm hai giai ñoaïn: - Vaên bieãn ngaãu: caùo phuù Vaên hoïc chöõ noâm: thô noâm ñöôøng luaät, truyeän thô * Ñaàu theá kyû XX ñeán theá kyû nay: töï söï, tröõ tình, kòch II. Quaù trình phaùt trieån cuûa vaên hoïc Vieät Nam 1.Vaên hoïc trung ñaïi: (X ñeán heát XIX) - Vieát baèng chöõ chöõ haùn vaø chöõ noâm. - Chòu aûnh höôûng töø vaên hoïc trung quoác vaø tö töôûng nho, phaät laõo.. - Mang ñaëc ñieåm thi phaùp trung ñaïi - Vaên hoïc chöõ haùn : “Thaùnh toâng di caùo” (Leâ Thaùnh Toâng),öùc trai thi taäp (Nguyeãn Traõi),.. - Vaên hoïc chöõ noâm: truyeän kieàu, thô noâm ñöôøng luaät. 2. Vaên hoïc hieän ñaïi (ñaàu XX ñeán heát XX) - AÛnh höôûng töø vaên hoùa phöông taây vaø nhöõng luoàng vaên hoùa môùi. - Söû duïng chöõ quoác ngöõ. a. Ñaàu theá kyû XX - 1945 - Giai ñoaïn giao thôøi cuûa vaên hoïc. - Chòu aûnh höôûng töø vaên hoùa phöông taây - Nhieàu nhaø vaên caùch maïng - Theå laïi môùi: Thô môùi , truyeän ngaén vieát baèng chöõ quoác ngöõ . - Caùc taùc giaû: Taûn Ñaø, Theá Löõ, Xuaân Dieäu, Nguyeãn Tuaân,… b. Töø naêm 1945 ñeán heát theá kyû XX: * 1954 - 1975: - Ñaûng laõnh ñaïo - VH yeâu nöôùc vaø vaên hoïc caùch maïng. * 1975 - heát theá kyû XX - Phaûn aùnh coâng cuoäc xaây döïngCNXH, CNH - HÑH - Theå loaïi : tieåu thuyeát, thô khaùng chieán. - Caùc taùc giaû : Toá Höõu, Hoà Chí Minh, Trang 3 20’ 24’ 4. Củng coá vaø daën doø: 1’ - Caùc boä phaän hôïp thaønh VHVN, caùc giai ñoaïn phaùt trieån vaø noäi dung chuû yeáu cuûa vaên hoïc - Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi “Hoaït ñoäng giao tieáp baèng ngoân ngöõ ” 5. Ruùt kinh nghieäm tieât daïy: Tuần: Tieát NS: ND: HOAÏT ÑOÄNG GIAO TIEÁP BAÈNG NGOÂN NGÖÕ I. Muïc tieâu baøi hoïc - Naém nhöõng kieán thöùc cô baûn veà hoaït ñoäng giao tieáp. - Reøn luyeän vaø naâng cao kyõ naêng taïo laäp vaên baûn trong giao tieáp. - Coù nhöõng caùch noùi naêng, cö xöû ñuùng muïc trong giao tieáp II. Phöông tieän daïy hoïc: - Saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân. GA - Taøi lieäu tham khaûo. Trang 4 III. Tieán trình daïy hoïc: 1/ OÅn ñònh lôùp: 2/ Kieåm tra baøi cuõ: 4’ Trình baøy ñaëc ñieåm cuûa giai ñoaïn vaên hoïc trung ñaïi . 3/ Vaøo bai môùi: 1’ Trong cuoäc soáng haèng ngaøy, con ngöôøi giao tieáp vôùi nhau baèng phöông tieän voâ cuøng quan troïng. Ñoù laø ngoân ngöõ laø nhö theá naøo vaø coù ñaëc ñieåm gì? chuùng ta seõ cuøng tìm hieåu. 4/ Nội dung: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung Ñoïc vaên baûn: Hoaït ñoäng1: I. Tìm hieåu chung: Goïi hoïc ñoïc caâu 1vaø traû a/ nhieäm vuï giao Baøi taäp: tieáp laø vua vaø caùc a/ Vua vaø caùc boä laõo lôøi caùc caâu hoûi quan b/ Luùc ñaàu: vua ôû b/ Vai noùi vaø vai nghe laàn löôït vaø thai voäi noùi, caùc boä laõo ñoåi vai nghe. Sau ñoù ñoåi laïi . c/ Hoäi nghò Dieân Hoàng c/ Hoaøn caûnh gt: hoäi nghò dieân hoàng. Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù d/ Hoøa hay tieán coâng choáng giaëc d/ Noäi dung: hoøa hay Hoaït ñoäng 2: - Theá naøo laø hoaït ñoäng ñaùnh giao tieáp baèng ngoân e/ Muïc tích gt: laáy yù kieán cuûa moïi ngöôøi. ngöõ? - Hoaït ñoäng giao tieáp học sinh traû lôøi goàm nhöõng quaù trình naøo? - Hoaït ñoäng giao tieáp goàm nhöõng quaù trình naøo? - Döïa vaøo caâu 1 haõy cho bieát trong hoaït ñoäng gt coù nhöõng nhaân toá naøo? Nhaän xeùt vaø giaûng daïy Trang 5 Hoaït ñoäng 3: Goïi HOÏC SINH ñoïc baøi 2. Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi treân baûng Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù Trang 6 10’ * Hoaït ñoäng giao tieáp baèng ngoân ngöõ laø hoaït ñoäng trao ñoåi thoâng tin cuûa con ngöôøi baèng ngoân ngöõ nhaèm thöïc hieän muïc ñích nhaát ñònh . - Taïo laäp vaø lónh hoäi * Hai quaù trình : Taïo laäp vaø lónh hoäi vaên hoùa. vaên baûn. * Caùc nhaân toá: - Nhaân vaät giao tieáp - Hoaøn caûnh giao tieáp - Noäi dung hay giao tieáp - Muïc ñích giao tieáp - Phöông tieän vaø caùch thöùc giao tieáp II. Vaän duïng: Baøi taäp 2: học sinh ñoïc và laøm a/ Giao tieáp giöõa ngöôi vieát saùch vaø baøi treân baûng giaùo vieân, hoïc sinh. 16’ b/ Hoaøn caûnh gt: trong nhaø tröôøng c/ Noäi dung giao tieáp - Caùc boä phaän caáu thaønh cuûa vaên hoïc - Quaù trình phaùt trieån cuûa vaên hoïc Ghi nhaän - Nhöõng noäi dung cô baûn cuûa vaên hoïc d/ Ngöôøi vieát saùch cung caáp tri thöùc. Ngöôøi ñoïc tieáp nhaän. e/ Vaên baûn khoa hoïc: Boá cuïc roõ raøng, lyù luaän chaët cheõ, daãn chöùng tieâu bieåu 4. Củng coá vaø daën doø: 1’ - Caùc nhaân toá trong hoaït ñoäng gt. - Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi Khaùi quaùt VHDG Vieät Nam 5.Ruùt kinh nghieäm daïy: Trang 7 Tuần Tiết NS: ND: KHAÙI QUAÙT VAÊN HOÏC DAÂN GIAN VIEÄT NAM I. Muïc tieâu baøi hoïc: - Naém ñöôïc ñaëc tröng cô baûn, khaùi nieäm vaø theå loaïi tieâu bieåu cuûa VHDG. - Hieåu ñöôïc nhöõng giaù trò cuûa vaên hoïc Vieät Nam. -Naém bao quaùt nhöõng kieán thöùc cô baûn cuûa VHDG. -Boài ñaép loøng yeâu thích vaên hoïc cho hoïc sinh. II. Phöông tieän daïy hoïc: - Saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân. - Taøi lieäu tham khaûo. III. Tieán trình daïy hoïc: 1/ OÅn ñònh lôùp: 2/ Kieåm tra baøi cuõ: 4’ Haõy chæ ra caùc nhaân toá trong baøi ca dao. “Anh ñi anh nhôù queâ nhaø Nhôù canh rau muoáng, nhôù caø daàm töông Nhôù ai daõi naéng daàm söông Nhôù ai taùt nöôùc beân ñöôøng hoâm nao” 3/ Vaøo baøi môùi:1’ Tieát tröôùc, chuùng ta ñaõ ñoïc baøi toång quan VHDG. Hoâm nay, chuùng ta seõ hoïc kyõ VHDG vôùi caùc ñaëc tröng, noäi dung vaø theå loaïi teâu bieåu. 4/ Nội dung: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa hoïc Noäi dung sinh Trang 8 HS nhaéc laïi kieán I. Ñaëc tröng cô baûn cuûa vaên hoïc * Hoaït ñoäng 1: Goïi hoïc sinh nhaéc laïi khaùi thöùc cuõ. daân gian: nieäm VHDG 1/ Tính truyeàn mieäng: - VHDG ra ñôøi soáng khi chöa coù chöõ - Caùc saùng taùc VHDG chuû - Ra ñôøi sôùm khi vieát truyeàn mieäng. chöa coù chöõ vieát. yeáu yeâu caàu khi naøo ? - Truyeàn mieäng laø phöông - Truyeàn töø ngöôøi naøy sang ngöôøi Traû lôøi thöùc nhö theá naøo? khaùc, ñôøi naøy sang ñôøi khaùc baèng laø - Taïi sao VHDG coù tính dò noùi. baûn? - Tính truyeàn mieäng daãn tôùi tính taäp Giaûng vaø laáy ví duï daãn - Truyeàn mieäng neân theå vaø tính dò baûn. coù nhieàu baûn keå. chöùng. 2/ Tính taäp theå: - Em hieåu theá naøo laø tính - Luùc ñaàu do moät ngöôøi saùng taùc, sau taäp theå cuûa VHDG? ñoù nhieàu ngöôøi löu truyeàn coù theâm HOÏC SINH traû lôøi - Nhaän xeùt vaø giaûng bôùt söûa ñoåi. -Haõy chæ ra neùt khaùc nhau - Tính taäp theå tính dò baûn. cô baûn giöõa VHDG vaø VH II. Heä thoáng theå loaïi cuûa VHDG: Ghi nhaän vieát. (SGK) - VHDG: truyeàn mieäng vaø tính taäp theå . - VH vieát: ghi laïi baèng chöõ vieát vaø mang daáu aán caù Hoaït ñoäng 2: Yeâu caàu hoïc sinh ôû moãi nhaân. loaïi laáy moâït taùc phaåm tieâu Ñoïc vaø traû lôøi : bieåu ñeå laøm raõ khaùi nieäm . - Thaàn thoaïi - Truyeàn thuyeát - Truyeàn coå tích Nhaän xeùt vaø giaûng - Truyeän cöôøi Hoaït ñoäng 3: III. Nhöõng giaù trò cô baûn cuûa - Taïi sao noùi VHDG laø kho VHDG: Ghi nhaän tri thöùc phong phuù? 1/ VHDG laø kho tri thöùc voâ cuøng phong phuù veà ñôøi soáng caùc daân toäc : Giaù o duï c loø n g nhaâ n Giaûng vaø laáy daãn chöùng. - Nhöõng kinh nghieäm laâu ñôøi ñöôïc ñaïo vaø tinh thaàn laïc nhaân daân ñuùc keát. quan. - Nhaän thöùc veà töï nhieân vaø xaõ hoäi - Hình thaønh nhaân  Theå hieän qua ngheä thuaät ngoân töø. caùch cao ñeïp 2/ VHDG coù giaù trò giaùo duïc: - Giaùo duïc tinh thaàn nhaân ñaïo, laïc Trang 9 HS traû lôøi quan, loøng yeâu thöông con ngöôøi, choáng caùi aùc. - Hình thaønh nhöõng Lieân heä baûn thaân 3/ Giaù trò ngheä thuaät: - Ngheä thuaät ngoân töø . - Khi vaên hoïc vieát chöa phaùt trieån , VHDG ñoùng vai troø chuû ñaïo. - VHDG laø m cô sôû cho vaê n hoï c vieá t . - Tính giaùo duïc theå hieän nhö theá naøo trong VHDG? Nhaän xeùt vaø giaûng - Giaù trò ngheä thuaät cuûa VHDG theå hieän ôû nhöõng ñieåm yeáu naøo? Nhaän xeùt vaø giaûng - Baûng thaân hoïc sinh hoïc taäp nhöõng gì qua VHDG? 4. Cuûng coá, daën doø - Ñaëc tröng, theå loaïi vaø giaù trò cuûa VHDG. - Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi luyeän taäp hoaït ñoäng giao tieáp baèng ngoân ngöõ . 5.Ruùt kinh nghieäm daïy: Tuần: Tieát NS: ND: I. Muïc tieâu baøi hoïc: - OÂn laïi kieán thöùc veà hoaït ñoäng gt baèng ngoân ngöõ vaø aùp duïng laøm baøi taäp. - Reøn luyeän, naâng cao kyõ naêng giao tieáp cho hoïc sinh. - Coù caùch noùi naêng, cö xöû ñuùng muïc trong giao tieáp. II. Phöông tieän daïy hoïc: - Saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân. GA - Taøi lieäu tham khaûo. III. Tieán trình daïy hoïc: 1/ OÅn ñònh lôùp: 2/ Giôùi thieäu baøi môùi: 4’ Hoaït ñoäng gt baèng ngoân ngöõ laø gì? Caùc nhaân toá cuûa hoaït ñoäng giao tieáp. 3/ Giôùi thieäu baøi môùi: 1’ Chuùng ta ñaõ hoïc veà hoaït ñoäng gt baèng ngoân ngöõ. Baøi hoïc hoâm nay laø tieát luyeän taäp, vaän duïng kieán thöùc laøm baøi. 4. Nội dung: Trang 10 Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1: Goïi hoïc sinh nhaéc laïi moät soá kieán thöùc cuûa baøi hoïc tieát tröôùc Hoaït ñoäng 2: Goïi hoïc sinh ñoïc laàn löôït caùc baøi taäp vaø leân baûng lam baøi. - Ñaët theâm caâu hoûi ôû baøi taäp 1: - Em coù nhaän xeùt gì veà caùch noùi cuûa chaøng trai? Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù Nhaän xeùt vaø söûa baøi Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi - Ñoái töôïng giao tieáp - Noäi dung vaø muïc ñích gt - ngaén goïn , ñaày ñu - Hoïc sinh hoâm nay caàn laøm gì ñeå thöïc hieän lôøi daën aáy? Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung baøi hoïc Ñoïc vaø laøm baøi (hoïc I. Tìm hieåu chung: sinh ñaõ chuaån bò baøi ôû nhaø) II. Luyeän taäp: * Baøi 1: a/ Nhaân vaät gt laø ñoâi trai gaùi ôû tuoåi yeâu ñöông. - Caùch noùi teá nhò, b/ Ñeâm traêng saùng thích hôïp ñeå troø ñaäm ñaø tình caûm chuyeän. c/ Chaøng trai toû tình vôùi coâ gaùi d/ Caùch noùi phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh vaø muïc ñích giao tieáp. e/ Caùch noùi teá nhò deã ñi vaøo loøng ngöôøi. * Baøi 2: a/ hoaøn caûnh gt: - Chaøo - Ñaùp - Khen - Hoûi - Ñaùp lôøi b/ Chæ coù moät caâu hoûi “boá chaùu…oâng khoâng?” hai caâu coøn laïi: chaøo vaø khen c/ nhaân vaät giao tieáp: oâng – chaùu chaùu : leã pheùp kính troïng. HOÏC SINH laøm baøi OÂâng : yeâu meán chaùu Laøm theo höôùng daãn * Baøi 3: cuûa gv a/ Hoà xuaân höông ñaõ thoá loä taâm söï veà thaân phaän cuûa mình ñeán nhaân caùch cao ñeïp (traéng troøn loøng son…) b/ Cuoäc ñôøi: laän ñaän trong tình duyeân , hai laàn laøm leõ - thô vaên: laøm leõ, baùnh troâi nöôùc,… * Baøi 4: THOÂNG BAÙO Ñeå höôûng öùng ngaøy moâi tröôøng theá giôùi vaø xaây döïng moâi tröôøng xanh, saïch ñeïp. Chi ñoaøn 10A2 phoái hôïp vôùi ñoaøn tröôøng THPT Cao laõnh 2 toå chöùc ngaøy chuû nhaät Lieân heä baûn thaân xanh. Trang 11 - Coâng vieäc: laøm veä sinh khuoân vieân tröôøng. - Thôøi gian: 7h ngaøy 10/09/2007. - Ñòa ñieåm: saân tröôøng - Ñoái töôïng: hoïc sinh k10. raát mong ñöôïc söï tham gia cuûa caùc baïn ñeå phong traøo ñaït keát quaû toát. * Baøi 5: a/ Thö vieát cho hoïc sinh Ngöôøi vieát : Baùc Hoà Ngöôøi nhaän : hoïc sinh b/ Ñaát nöôùc vöøa daønh ñoäc laäp . Thö göûi nhaân ngaøy khai tröôøng. c/ - Nieàm vui ñoäc laäp - Nhieäm vuï vaø traùch nhieäm cuûa HS - Lôøi chuùc cuûa Baùc d/ Lôøi chuùc möøng nhaân ngaøy töïu tröôøng , xaùc ñònh nhieäm vuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh. e/ Ngaén goïn, suùc tích giaøu tình caûm. 4. Cuûng coá, daën doø - Ñaëc tröng, theå loaïi vaø giaù trò cuûa VHDG. - Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi Luyeän taäp hoaït ñoäng giao tieáp baèng ngoân ngöõ . 5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy Tuần Tieát NS: ND VAÊN BAÛN I.Muïc tieâu baøi hoïc: Trang 12 - Naém khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm vaên baûn. - Naém ñöôïc caùc loaïi vaên baûn. - Naâng cao naêng löïc phaân tích vaø taïo laäp vaên baûn. - Hoïc sinh hoïc taäp chuû ñoäng,tích cöïc. II. Phöông tieän daïy hoïc: - Saùch GK. - Caùc maãu vaên baûn thöôøng gaëp trong ñôøi soáng xaõ hoäi. III. Tieán trình daïy hoïc: 1. OÅn ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: 5’ Giaù trò giaùo duïc theå hieän nhö theá naøo trong VHDG ? Laáy ví duï 3. Vaøo baøi môùi: 1’ Trong ñôøi soáng, ta thöôøng baét gaëp nhöõng laù thö ñôn kieän, thoâng baùo, baûn tin thôøi söï hoaëc nhöõng baøi thô, … Ñoù laø nhöõng vaên baûn. Hoâm nay, chuùng ta ñaõ hoïc veà vaên baûn. 4. Nội dung: Hoaït ñoäng cuûa gv Hoaït ñoäng cuûa gv Noäi dung Hoaït ñoäng 1: I. Khaùi nieäm veà ñaëc tröng cuûa vaên Goïi HS ñoïc caùc vaên baûn: baûn ôû muïc I vaø traû lôøi 1.Khaùi nieäm: - Vaên baûn taïo ra trong caùc caâu hoûi. Laø saûn phaåm cuaû hoaït ñoäng giao - Töø caâu hoûi 1 haõy ruùt giao tieáp ñeå trao ñoåi tieáp veà ngoân ngöõ, goàm moät hay nhieàu ra nhöõng khaùi nieäm thoâng tin. caâu. vaên baûn . - VD1: Lôøi daïy cuûa Höôùng daãn hoïc sinh cha oâng, 2. Ñaëc ñieåm: caâu hoûi 2.3.4.5 vaø ruùt vd2: lôøi taâm söï, vd3: - Moãi vaên baûn thöïc hieän moät chuû ñeà ra ñaëc ñieåm cuûa vaên lôøi keâu goïi ñaùnh giaëc vaø trieån khai troïn veïn baûn. - Noäi dung trieån khai maïch laïc,boá cuïc chaët - Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù cheõ. - Caùc caâu trong vaên baûn lieân keát chaëc - Boá cuïc roõ raøng, coù cheõ, keát caáu maïch laïc. , giaûng (laáy caùc vaên baûn : môû ñaàu vaø keát thuùc quyeát ñònh thoâng baùo … - Vd1: Truyeàn ñaït kinh ñeå laøm roõ ñaëc tröng nghieäm soáng. - Boá cuïc roõ raøng hình thöùc phuø hôïp vôù - Vd2: lôøi than thaân cuûa vaên baûn). töøng loaïi vaên baûn. - Vd3: keâugoïi ñaáu - Moãi vaên baûn thöïc hieän muïc ñích tranh choáng giaëc. nhaát ñònh. HS ñaõ chuaån bò vaø traû Hoaït ñoäng 2: II. Caùc loaïi vaên baûn: Goïi hoïc sinh ñoïc vaø lôøi caùc caâu hoûi Trang 13 höôùng daãn caùc em laøm baøi ôû muïc II. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù - Coù 6 loaïi vaên baûn - Vb chia thaønh maáy loaïi ? Theo lónh vöïc vaø muïc ñích giao tieáp, vaên baûn chia laøm caùc loaïi - Vb thuoäc phong caùch ngoân ngöõ sinh hoaït . - Vb thuoäc phong caùch ngoân ngöõ ngheä thuaät . - Vb thuoäc phong caùch ngoân ngöõ khoa hoïc . - Vb thuoäc phong caùch ngoân ngöõ haønh chính . - Vb thuoäc phong caùch ngoân ngöõ chính luaän . - Vb thuoäc phong caùch ngoân ngöõ baùo chí. 5. Cuûng coá vaø daën doø: 1’ - Ñaëc ñieåm vaø caùc loaïi vaên baûn - Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi vieát soá 1, baøi “Chieán thaéng Mtao Mxaây ” 6. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy: Tuaàn Tieát NS: ND: VIEÁT BAØI LAØM VAÊN SOÁ 1: CAÛM NGHÓ VEÀ MOÄT HIEÄN TÖÔÏNG ÑÔØI SOÁNG (HOAËC MOÄT TAÙC PHAÅM VAÊN HOÏC) I.Muïc tieâu baøi hoïc: - OÂn laïi laøm baøi vaø kyõ naêng laøm vaên ôû trung hoïc cô sôû. - Reøn luyeän vaø naâng cao kyõ naêng laøm baøi cho hoïc sinh. - Vieát vaên trung thöïc theå hieän ñuùng naêng löïc. II. Troïng taâm baøi hoïc: - HS trung thöïc trong baøi laøm - Ra ñeà phuø hôïp vôùi trình ñoä hoïc sinh. III. Hoaït ñoäng treân lôùp: 1. OÅn ñònh lôùp: Trang 14 2. Ra ñeà: Anh (Chò) haõy ghi laïi nhöõng caûm nghó chaân thöïc cuûa mình trong nhöõng ngaøy ñaàu vaøo tröôøng trung hoïc phoå thoâng. 3. Quan saùt hoïc sinh laøm baøi: 4. Thu baøi: Tuần: Tieát CHIEÁN THAÉNG MTAO MXAÂY (Trích Ñaêm Saêm - Söû Thi Taây Nguyeân) NS: ND: I.Muïc tieâu baøi hoïc: - Nhaän thöùc ñöôïc leõ soáng, nieàm vui cuûa ngöôøi anh huøng söû thi coù trong cuoäc ñaáu tranh vì danh döï, haïnh phuùc vaø thònh vöôïng cho coäng ñoàng. - Nhöõng ngheä thuaät cuûa söû thi. - Reøn luyeän kyõ naêng ñoïc hieåu tp thuoäc theåloaïi söû thi. - Boài ñaép loøng yeâu vaên hoïc vaø töï haøo veà kho taøng söû thi daân gian cuûa caùc daân toäc. II. Phöông tieän daïy hoïc: - Saùch GK, GA - Saùch GV. III. Tieán trình daïy hoïc: 1. OÅn ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: Vaên baûn chia laøm maáy loaïi? Laáy ví duï moãi loaïi vb. 3. Vaøo baøi môùi: Söû thi laø theå loaïi tieâu bieåu cuûa VHDG. Ñeå hieåu roõ veà söû thi, chuùng ta seõ tìm hieåu ñoaïn trích “Chieán thaéng Mtao Mxaây” - Trích söû thi Ñaêm Saên. 4. Nội dung Hoaït ñoäng cuûa gv Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung baøi hoïc hoïc sinh HS traû lôøi Hoaït ñoäng 1: I. Tìm hieåu chung: - Phaàn tieåu daãn trình - Coù hai loaïi söû thi suû thi thaàn thoaïi vaø söû thi baøy nhöõng vaán ñeà gì anh huøng. ? - Ñaêm San thuoäc söû thi anh huøng cuûa daân toäc -(goïi hoïc sinh neâu EÂ ñeâ - Thuoäc phaàn giöõa - Noäi dung: (SGK) laïi khaùi nieäm) Trang 15 - Neâu vò trí vaø ñaïi yù cuûa ñoaïn trích. Nhaän xeùt vaø giaûng Hoaït ñoäng 2: Goïi hoïc sinh ñoïc vaên baûn theo caùch phaân vai (chuù yù gioïng ñieäu nhaân vaät) Nhaän xeùt - Tìm boá cuïc cuûa ñoïan trích Toång keát laïi . Hoaït ñoäng 3: - Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán cuoäc chieán? (lieân heä Ramayna) Toå chöùc hoïc sinh thaûo luaän nhoùm traû lôøi: - Ñam San maø Mtao Mxaây ñöôïc mieâu taû theá naøo qua cuoäc chieán ?(hình daùng thaùi ñoä taøi naêng,…) Nhaän xeùt vaø giaûng cuûa tp. - Ñoaïn trích: + ÔÛ ñoaïn giöõa cuûa tp. - Neâu leân cuoäc + Ñaïi yù: mieâu taû cuoäc chieán giöõa Ñam San vaø chieán cuûa Ñam San Mtao Mxaây ,theå hieän nieàm töï haøo cuûa daân vaø Mtao Mxaây laøng veà ngöôøi anh huøng HOÏC SINH ñoïc II. Ñoïc hieåu vaên baûn: 1. Boá cuïc: 2 phaàn - “Nhaø Mtao Mxaây…ngoaøi ñöôøng”: cuoäc chieán ñoï söùc. - Chia laøm 2 phaàn - Phaàn coøn laïi: aên möøng vaø nieàm vui chieán HS traû lôøi thaéng Ñaïi dieän nhoùm trình baøy . - Hung döõ, ngaïo ngheã. - Taøi naêng thaáp keùm - maïnh meõ ñaày loøng duõng caûm. - thaùi ñoä: töùc giaän quyeát taâm chieán thaéng. - coù taøi - Ngheä thuaät söû duïng trong ñoaïn Hoïc sinh traû lôøi trích - Chieán thaéng cuûa Ñam San coù yù nghóa - yù nghóa: coäng ñoàng sao? Môû roäng bôø coõi boä toäc - Daân laøng cuûa Trang 16 - Keát quaû chieán Mtao Mxaây theo thaéng laø gì?Nhaän ÑamSan xeùt vaø giaûng - Môû tieäc aên möøng Hoïc sinh traû lôøi Ghi nhaän Toång keát laïi nhöõng yù chính Trang 17 30’ 2. Cuoäc chieán giöõa Mtao Mxaây: - Ñam San ñaùnh Mtao Mxaây ñeå cöùu vôï. * Mtao Mxaây: - “Döõ tôïn nhö moït vò thaàn”, mang khieân aùo giaùp. - Thaùi ñoä: ngaïo ngheã xem thöôøng Ñam San :goïi “dieâng” - Muùa khieân: keâu laïch xaïch nhö quaù möôùp khoâ, cheùm trung chaõo coät haâu,… * Ñam San - Maïnh meõ , cao to duõng caûm. - Thaùi ñoä: töùcgiaän thaùch thöùc xem thöôøng Mtao Mxaây: goïi “dieâng” - Muùa khieân duõng maõnh: “chaïy vun vuùt” “muùa treân cao nhö …cheát ruïi”  Coù taøi, laø ngöôøi anh huøng duõng caûm. - Ñan Sam thaéng do oâng trôøi giuùp ñôõ. * Ngheä thuaät : - So saùnh - Phoùng ñaïi - Giaønh laïi vôï, toâi tôù thöeo Ñam San, laøng Ñam San môû roäng vaø huøng maïnh  Coù ích cho coäng ñoàng. 3. Nieàm vui chieán thaéng vaø loøng töï haøo veà ngöôøi anh huøng: - Toâi tôù vaø daân laøng cuûa Mtao Mxaây theo Ñam San - Ñam San môû tieäc aên möøng: “aên uoáng linh ñình”, “ñoâng nghòch khaùch, toâi tôù chaät ních” - Boä toäc Ñam San huøng maïnh vaø giaøu coù - Danh tieáng Ñam San vang doäi “danh vang… khaép nuùi” Nieàm töï haøo laø ngöôøi anh huøng cuûa daân toäc EÂ ñeâ. - Ngheä thuaät: Phoùng ñaïi, ñaày chaát söû thi, ngoân ngöõ sinh ñoäng. III. Toång keát: (SGK) 5. Cuûng coá, daën doø Trang 18 - YÙ nghóa chieán thaéng cuûa Ñam San - Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi Vaên baûn (tt) 6. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy Tuaàn VAÊN BAÛN Tieát (tieáp theo) NS: ND: I.Muïc tieâu baøi hoïc: - OÂn laïi kieán thöùc vaên baûn vaø laøm baøi taäp. - Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích vaø taïo laäp vaên baûn. - Hoïc sinh hoïc taäp chuû ñoäng, tích cöïc. II. Phöông tieän daïy hoïc: - Saùch GK. GA - Saùch GV. III. Tieán trình daïy hoïc: 1. OÅn ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: Neâu khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm cuûa vaên baûn. 3. Vaøo baøi môùi: Chuùng ta ñaõ hoïc veà vaên baûn goàm: khaùi nieäm, ñaëc tröng vaø caùc loaïi vaên baûn. Tieát hoïc naøy, chuùng ta seõ vaän duïng laøm baøi taäp. 4. Noäi dung: Hoaït ñoäng cuûa gv Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung baøi hoïc Ghi nhaän I. Khaùi nieäm: Hoïc sinh ñoïc vaø laøm baøi II. Luyeän taäp: (ñaõ chuaån bò ôû nhaø) * Baøi 1: a/ Caâu chuû theå: “Giöõa cô theå …vôùi nhau” caùc caâu khaùc laøm saùng roõ caâu chuû ñeà. b/ AÛnh höôûng qua laïi giöõa moâi tröôøng vaø cô theå. - Noäi dung chaëc cheõ - Caâu 2: Moâi tröôøng aûnh höôûng ñeán ñaëc maïch laïc tính cuûa cô theå . - Caùc caâu khaùc: neâu leân daãn chöùng. c/ Trieån khai noäi dung, chuû ñeà ñoaïn vaên trieån khgai chaëc cheõ. Nhaän xeùt vaø ñaùnh d/ Nhaän ñeà: Hoaït ñoäng 1: Goïi hoïc sinh oân laïi kieán thöùc veà vaên baûn. Hoaït ñoäng 2: Goïi hoïc sinh ñoïc caùc baøi taäp trong sgk vaø leân baûn - Nhaän xeùt veà caùc trieån khai chuû ñeà cuûa vaên baûn. Nhaän xeùt vaø söõa baøi. Trang 19 giaù.Nhaän xeùt Moâi tröôøng vaø cô theå * Baøi 2: Thöù töï 1.3.5.4.2 Baøi thô Vieät Baéc. * Baøi 3: Moâi tröôøng soáng cuûa loaøi ngöôøi hieän nay ñang bò huûy hoaïi ngaøy caøng nghieâm troïng. Chaëc phaù röøng laø nguyeân nhaân gaây luõ luït. Ñoàng thôøi, khí haäu gaây hieäu öùng nhaø kín, oâ nhieãm khoâng khí Nhan ñeà: Haõy cöùu laáy moâi tröôøng * Baøi 4: a/ ñôn gôûi cuûa BGH, thaày coâ boä moân vaø Hoïc sinh thöïc haønh vieát GVCN ñôn xin pheùp ngöôøi vieát: hoïc sinh b/ Nd: neâu teân lôùp, lí do nghæ, ngaøy thaùng lôøi höùa d/ Keát luaän: quoác hieäu, tieâu ngöõ, ngöôøi nhaän, noäi dung, kyù teân. 5. Củõng coá vaø daën doø: 1’ - Hoïc baøi cuõ vaø laøm theâm baøi taäp - Chuaån bò baøi An Döông Vöông vaø Mò Chaâu Troïng Thuûy. 6. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy: TRUYEÄN AN DÖÔNG VÖÔNG VAØ Trang 20 MÒ CHAÂU – TROÏNG THUÛY
- Xem thêm -