Tài liệu Giáo án nâng cao vật lí 11- kh1

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 125 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61279 tài liệu

Mô tả:

gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Trêng thpt nguyÔn du Gv: Lª V¨n An Ch¬ng I : ®iÖn tÝch - ®iÖn trêng TiÕt 1: ®iÖn tÝch , ®Þnh luËt cu l«ng KiÕn x¬ng, ngµy I/Môc tiªu bµi häc: 1>KiÕn thøc: th¸ng n¨m 200 + N¾m ®îc c¸c c¸ch lµm nhiÔm ®iÖn cho mét vËt + §Þnh luËt Cul«ng 2> KÜ n¨ng: + VËn dông ®Þnh luËt Cu l«ng gi¶i mét sè bµi to¸n ®¬n gi¶n + Gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng ®iÖn trong ®êi sèng vµ trong kÜ thuËt II/ ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1> ThÇy: + C¸c thÝ ngiÖm vÒ hiÖn tîng nhiÔm ®iÖn do cä x¸t, do tiÕp xóc vµ do hëng øng 2> Trß : + §äc SGK III/ Ph¬ng ph¸p d¹y – hoc: + Nªu vÊn ®Ò + VÊn ®¸p + Dïng m¸y chiÕu IV/ TiÕn tr×nh d¹y – häc: A/ æn ®Þnh + sÜ sè líp: B/ KiÓm tra bµi cò: C/ Bµi gi¶ng: Trî gióp cña thÇy * Nãi vÒ hai lo¹i ®iÖn tÝch: §iÖn tÝch d¬ng vµ ®iÖn tÝch ©m * Híng dÉn häc sinh lµm thÝ nghiÖm: NhiÔm ®iÖn do * Cã nhËn xÐtøng g× vÒ sù hëng kh¸c nhau cña c¸c vËt nhiÔm ®iÖn do c¸c c¸ch? Trî gióp cña thÇy * M« t¶ cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña chiÕc c©n xo¾n. * KhÝa niÖm thÕ nµo lµ ®iÖn tÝch ®iÓm * Nªu con ®êng t×m ra ®Þnh luËt Cu- l«ng 1. hai lo¹i ®iÖn tÝch. Sù nhiÔm ®iÖn cña c¸c vËt Ho¹t ®éng cña trß 2 ®Þnh luËt cu l«ng Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng * Quan s¸t cÊu t¹o vµ n¾m a) Néi dung ®Þnh luËt Cu- l«ng §é lín cña lùc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn ®îc nguyªn t¾c ho¹t ®éng tÝch ®iÓm tØ lÖ thuËn víi tÝch ®é lín cña cña c©n xo¾n. hai ®iÖn tÝch vµ tØ lÖ nghÞch víi b×nh q1 F21 q1 q2 r q2 r F12 F21 F12 KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Néi dung ghi b¶ng a) Cã hai lo¹i ®iÖn tÝch: §iÖn tÝch d¬ng vµ ®iÖn tÝch ©m + Hai ®iÖn tÝch cïng dÊu th× ®Èy nhau + Hai ®iÖn tÝch kh¸c dÊu nhau th× hót nhau + §¬n vÞ cña ®iÖn tÝch: C + §iÖn tÝch cña electron * LÊy thanh thuû tinh hay lµ ®iÖn tÝch ©m vµ cã gi¸ trÞ lµ thanh nhùa cä x¸t vµo lôa e=1,6.20-19 C: §©y lµ ®iÖn tÝch nhá vµ len d¹ vµ ®a l¹i gÇn c¸c nhÊt, mét vËt bÊt k× mang ®iÖn mÈu giÊy nhá tÝch th× ®Òu cã gi¸ trÞ lµ sè nguyªn lÇn ®iÖn tÝch e ( ®iÖn tÝch nguyªn tè ) b) Sù nhiÔm ®iÖn cña c¸c vËt * NhiÔm ®iÖn do cä x¸t: Sau khi cä x¸t th× thanh thuû tinh vµ thanh nhùa ®Òu cã thÓ hót c¸c mÈu giÊy nhÑ. Ta nãi chóng ®· bÞ nhiÔm ®iÖn do cä x¸t. * NhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc: NhiÔm ®iÖn do KiÓm chøng tiÕp b»ng xóc thùc nghiÖm vµ ®a ra nhËn xÐt. * NhiÔm ®iÖn do hëng øng c) C¸c nhËn xÐt: *NhiÔm ®iÖn do cä x¸t vµ do tiÕp xóc th× ®iÖn tÝch cña vËt thay ®æi, nhiÔm ®iÖn do hëng øng th× ®iÖn tÝch cña vËt kh«ng ®æi * Quan s¸t thÝ nghiÖm thÇy lµm, vµ rót nhËn xÐt vÒ sù t¬ng t¸c cña c¸c ®iÖn tÝch cïng dÊu vµ kh¸c dÊu Trang1 P`h¬ng kho¶ng c¸h gi· chóng Ph¬ng cña lùc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm lµ ®êng th¼ng nèi hai ®iÖn tÝch ®iÎm ®ã. Hai ®iÖn tÝch cïng dÊu th× ®Èy nhau vµ hai ®iÖn tÝch kh¸c dÊu th× hót nhau. b) BiÓu thøc cña ®Þnh luËt q .q F k . 1 2 2 r N¨m häc 2008-2009 Tg 10’ Tg 15’ Trêng thpt nguyÔn du * Cho häc sinh lµm mét vµi vÝ dô ®Ó ¸p dông x¸c ®Þnh chiÒu vµ ®é lín lîc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tich Trî gióp cña thÇy gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao * Theo c¸c bµn th¶o luËn vµ t×m kÕt qu¶ Gv: Lª V¨n An Trong ®ã: k: hÖ sè tØ lÖ; cã gi¸ trÞ N .m 2 2 k=9.109 C r: Kho¶ng c¸ch c¸c ®iÖn tÝch 3. Lùc t¬ng t¸c c¸c ®iÖn tÝch trong ®iÖn m«i Ho¹t ®éng cña trß * ý nghÜa cña h»ng sè ®iÖn m«i  Cho ta biÕt lùc t¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch trong m«i trêng ®ã nhá h¬n lùc t¬ng t¸c cña hai ®iÖn tÝch ®ã trong ch©n kh«ng bao nhiªu lÇn Trî gióp cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 4. bµi tËp cñng cè Néi dung ghi b¶ng F k . q1 .q 2  .r 2 Néi dung ghi b¶ng C©u1: Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2 khi ®Æt c¸ch nhau mét kho¶ng r trong kh«ng khÝ th× chóng hót nhau mét lùc F, khi ®a chóng vµo trong dÇu cã h»ng sè ®iÖn m«i lµ  =4 vµ ®Æt chóng c¸ch nhau kho¶ng r’= 0,5r th× lùc hót gi÷a chóng lµ : A: F’=F B: F’=0,5F C: F’=2F D: F’=0,25F C©u2: Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2 khi ®Æt gÇn nhau th× chóng ®Èy nhau, kÕt luËn nµo sau ®©y lu«n ®óng: A. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2 ®Òu lµ c¸c ®iÖn tÝch d¬ng B. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2 ®Òu lµ ®iÖn tÝch ©m C. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2 tr¸i dÊu D Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2 cïng dÊu C©u3: Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2 khi ®Æt gÇn nhau th× chóng hót nhau, kÕt luËn nµo sau ®©y lu«n ®óng: A. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2 ®Òu lµ c¸c ®iÖn tÝch d¬ng B. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2 ®Òu lµ ®iÖn tÝch ©m C. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2 tr¸i dÊu D Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2 cïng dÊu C©u4:Hai qu¶ cÇu gièng nhau mang ®iÖn tÝch cã ®é lín nh nhau, khi ®a chóng l¹i gÇn nhau th× chóng ®Èy nhau . Cho chóng tiÕp xóc nhau, sau ®ã t¸ch chóng ra mét kho¶ng nhá th× chóng A. Hót nhau B. §Èy nhau C. Cã thÓ hót hoÆc ®Èy nhau D. Kh«ng t¬ng t¸c C©u5:Hai qu¶ cÇu gièng nhau mang ®iÖn tÝch cã ®é lín nh nhau, khi ®a chóng l¹i gÇn nhau th× chóng hót nhau . Cho chóng tiÕp xóc nhau, sau ®ã t¸ch chóng ra mét kho¶ng nhá th× chóng A. Hót nhau B. §Èy nhau C. Cã thÓ hót hoÆc ®Èy nhau D. Kh«ng t¬ng t¸c C©u6:Hai qu¶ cÇu gièng nhau mang ®iÖn tÝch cã ®é lín nh nhau, khi ®a chóng l¹i gÇn nhau h× chóng ®Èy nhau . Cho mét trong hai qu¶ ch¹m ®Êt , sau ®ã t¸ch chóng ra mét kho¶ng nhá th× chóng A. Hót nhau B. §Èy nhau C. Cã thÓ hót hoÆc ®Èy nhau D. Kh«ng t¬ng t¸c C©u7:Hai qu¶ cÇuA vµ B mang ®iÖn tÝch q1 vµ q2 trong ®ã q1>0 q2<0 vµ q1  q 2 . Cho chóng tiÕp xóc nhau, sau ®ã t¸ch chóng ra vµ ®a qu¶ cÇu B l¹i gÇn qu¶ cÇu C mang ®iÖn tÝch ©m th× chóng A. Hót nhau B. §Èy nhau C. Cã thÓ hót hoÆc ®Èy nhau D. Kh«ng t¬ng t¸c C©u8:Hai qu¶ cÇuA vµ B mang ®iÖn tÝch q1 vµ q2 trong ®ã q1>0 q2<0 vµ q1  q 2 . Cho chóng tiÕp xóc nhau, sau ®ã t¸ch chóng ra vµ ®a qu¶ cÇu B l¹i gÇn qu¶ cÇu C mang ®iÖn tÝch ©m th× chóng A. Hót nhau B. §Èy nhau C. Cã thÓ hót hoÆc ®Èy nhau D. Kh«ng t¬ng t¸c C©u9:Hai qu¶ cÇuA vµ B gièng nhau mang ®iÖn tÝch q1 vµ q2 trong ®ã q1  q 2 , ®Æt gÇn nhau th× chóng hót nhau. Cho chóng tiÕp xóc nhau, sau ®ã t¸ch chóng ra th× mçi qu¶ cÇu sÏ mang ®iÖn tÝch A. q=2q1 B. q=0 C. q=q1 D. q=0,5 q1 C©u10:Hai qu¶ cÇuA vµ B gièng nhau mang ®iÖn tÝch q1 vµ q2 trong ®ã q1  q 2 , ®Æt gÇn nhau th× chóng ®Èy nhau. Cho chóng tiÕp xóc nhau, sau ®ã t¸ch chóng ra th× mçi qu¶ cÇu sÏ mang ®iÖn tÝch A. q=2q1 B. q=0 KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Trang2 N¨m häc 2008-2009 Tg 3’ Tg 15’ Trêng thpt nguyÔn du gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao C. q=q1 Gv: Lª V¨n An D. q=0,5 q1 D/ Cñng cè + dÆn dß+ bµi tËp vÒ nhµ * Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK – tr 8 * Gi¶i c¸c bµi tËp 1- 4 SGK tr- 8+9 * Lµm c¸c bµi tËp SBT VËt Lý 11 Rót kinh nghiÖm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. TiÕt 2: thuyÕt ªlectron. ®Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch KiÕn x¬ng, ngµy I/Môc tiªu bµi häc: 1>KiÕn thøc: th¸ng n¨m 200 + N¾m ®îc néi dung cña thuyÕt ªlectron + §Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch 2> KÜ n¨ng: + VËn dông ®Þnh luËt gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng nhiÔm ®iÖn + Gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng ®iÖn trong ®êi sèng vµ trong kÜ thuËt II/ ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1> ThÇy: + C¸c thÝ ngiÖm vÒ hiÖn tîng nhiÔm ®iÖn do cä x¸t, do tiÕp xóc vµ do hëng øng + MÉu c¸c chÊt dÉn ®iÖn, vµ chÊt c¸ch ®iÖn 2> Trß : + §äc SGK III/ Ph¬ng ph¸p d¹y – hoc: + Nªu vÊn ®Ò + VÊn ®¸p + Dïng m¸y chiÕu IV/ TiÕn tr×nh d¹y – häc: A/ æn ®Þnh + sÜ sè líp: B/ KiÓm tra bµi cò: C©u hái 1: C©u hái 1I: Nªu c¸c c¸h nhiÔm ®iÖn cho mét vËt, vµ sù kh¸c nhau c¬ b¶n cña c¸c c¸ch nhiÔm ®iÖn trªn Ph¸t biÓu vµ viÕt c«ng thøc cña ®Þnh luËt Cul«ng. C/ Bµi gi¶ng: Trî gióp cña thÇy Nguyªn tö Liti * §Æt c©u hái C1 – SGK? KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh 1. thuyÕt ªlectron Ho¹t ®éng cña trß Ion d¬ng Liti Ion ©m Liti * Tr¶ lêi c©u hái C1. Trang3 Néi dung ghi b¶ng Néi dung cña thuyÕt ªlectron * Nguyªn tö gåm h¹t nh©n ë chÝnh gi÷a mang ®iÖn tÝch d¬ng, vµ c¸c ªlectron quay xung quanh theo c¸c quü ®¹o hoµn toµn x¸c ®Þnh. * B×nh thêng tæng ®¹i sè c¸c ®iÖn tÝch trong nguyªn tö b»ng kh«ng, nguyªn tö trung hoµ vÒ ®iÖn. + Nguyªn tö bÞ mÊt (e) trë thµnh i«n d¬ng + Nguyªn tö nhËn thªm (e) trë thµnh i«n ©m. * Khèi lîng cña (e) rÊt nhá nªn ®é linh ®éng lín. Do vËy mét sè (e) cã thÓ chuyÓn tõ vËt nµy sang vËt kh¸c hoÆc tõ phÇn nµy sang phÇn kh¸c cña vËt g©y nªn c¸c hiÖn t- N¨m häc 2008-2009 Tg 10’ Trêng thpt nguyÔn du gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Gv: Lª V¨n An îng NhiÔm ®iÖn. + VËt nhiÔm ®iÖn ©m: Thõa(e) +VËt nhiÔm ®iÖn d¬ng:ThiÕu(e) Trî gióp cña thÇy 2. vËt ( chÊt) dÉn ®iÖn vµ vËt (chÊt) c¸ch ®iÖn(§IÖn m«i). Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng * VËt dÉn ®iÖn: Lµ c¸c vËt mµ ®iÖn tÝch cã thÓ di chuyÓn ®îc nh÷ng kho¶ng c¸ch lín h¬n nhiÒu lÇn kÝch thíc ph©n tö- gäi lµ ®iÖn tÝch tù do. + VÝ dô : HÇu hÕt c¸c kim lo¹i * VËt c¸ch ®iÖn : C¸c vËt chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do gäi lµ vËt c¸ch ®iÖn ( hay vËt ®iÖn m«i) VÝ dô: Thuû tinh, níc nguyªn chÊt, kh«ng khÝ kh«, …. 3. Gi¶i thÝch ba hiÖn tîng quang ®iÖn Trî gióp cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * ThÇy gîi ý tr¶ lêi, häc sinh gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng NhiÔm ®iÖn NhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc NhiÔm ®iÖn do hëng øng * Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2 cho tiÕp xóc nhau, sau ®ã t¸ch chóng ra th× ®iÖn tÝch cña chóng b©y giê lµ bao nhiªu? Ho¹t ®éng cña trß q1' q 2'  q1  q 2 2 Ho¹t ®éng cña trß C©u1:Chän ph¸t biÓu sai? A. Trong vËt dÉn ®iÖn cã nhiÒu ®iÖn tÝch tù do B. Trong vËt c¸ch ®iÖn cã rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do C. XÐt vÒ toµn bé, mét vËt trung hoµ vÒ ®iÖn sau ®ã ®îc nhiÔm ®iÖn do hëng øng th× vÉn lµ vËt trung hoµ vÒ ®iÖn D. XÐt vÒ toµn bé, mét vËt ®îc nhiÔm ®iÖn do do tiÕp xóc th× vÉn lµ vËt trung hoµ vÒ ®iÖn C©u2: Chän ph¸t biÓu ®óng C©u2: SGK Tg Néi dung ghi b¶ng Tg Néi dung ghi b¶ng Tg ë mét hÖ c« lËp vÒ ®iÖn, nghÜa lµ hÖ kh«ng trao ®æi ®iÖn tÝch víi c¸c vËt bªn ngoµi hÖ, th× tæng ®¹i sè c¸c ®iÖn tÝch trong hÖ lµ mét h»ng sè 5. bµi tËp ¸p dông vµ cñng cè Trî gióp cña thÇy 3’ Néi dung ghi b¶ng a) NhiÔm ®iÖn do cä x¸t Mét sè ªlectron tõ thanh thuû tinh bËt ra vµ di chuyÓn sang tÊm lôa, lµm cho thanh thuû tinh nhiÔm ®iÖn d¬ng vµ tÊm lôa nhiÔm ®iÖn ©m b) NhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc Khi thanh kim lo¹i trung hoµ ®iÖn tiÕp xóc víi qu¶ cÇu nhiÔm ®iÑn d¬ng, th× c¸c (e) tù do tõ thanh kim lo¹i di chuyÓn sang qu¶ cÇu. c) NhiÔm ®iÖn do hëng øng C¸c (e) tù do trong thanh kim lo¹i bÞ hót vÒ phÝa qu¶ cÇu, lµm cho ®Çu thanh gÇn qu¶ cÇu thõa (e) mang ®iÖn ©m, ®Çu cßn l¹i thiÕu (e) mang ®iÖn tÝch d¬ng 4. §Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch Trî gióp cña thÇy Tg C©u1: Chän D sai: V× trong nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc ®· cã sù trao ®æi ®iÖn tÝch víi c¸c vËt kh¸c D/ cñng cè + dÆn dß+ bµi tËp vÒ nhµ * Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK – tr 15 * Gi¶i c¸c bµi tËp 1,2 SGK tr 15 * Lµm c¸c bµi tËp SBT VËt Lý 11 TiÕt3 : §iÖn trêng( tiÕt 1) I/Môc tiªu bµi häc: 1>KiÕn thøc: KiÕn x¬ng, ngµy th¸ng n¨m 200 + N¾m ®îc kh¸i niÖm ®iÖn trêng, cêng ®é ®iÖn trêng, ®êng søc ®iÖn trõg + Kh¸i niÖm ®iÖn tr¬ng ®Òu, nguyªn lý chång chÊt ®iÖn trêng KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Trang4 N¨m häc 2008-2009 Trêng thpt nguyÔn du gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Gv: Lª V¨n An 2> KÜ n¨ng: + VËn dông c«ng thøc tÝnh cêng ®é ®iÖn trêng + Gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng ®iÖn trong ®êi sèng vµ trong kÜ thuËt II/ ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1> ThÇy: + C¸c thÝ ngiÖm SGK – tr 15+ 16 2> Trß : + §äc SGK III/ Ph¬ng ph¸p d¹y – hoc: + Nªu vÊn ®Ò + VÊn ®¸p + Dïng m¸y chiÕu IV/ TiÕn tr×nh d¹y – häc: A/ æn ®Þnh + sÜ sè líp: B/ KiÓm tra bµi cò: C©u hái 1: Nªu néi dung c¬ b¶n cña thuyÕt ªlectron,gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng nhiÔm ®iÖn b»ng thuyÕt ªlectron C©u hái 1I: Ph¸t biÓu néi dung cña ®Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch C/ Bµi gi¶ng: Trî gióp cña thÇy * H·y ph©n biÖt ®iÖn tÝch ®iÓm vµ ®iÖn tÝch thö? Trî gióp cña thÇy * Lµm thÝ nghiÖm: §Æt c¸c ®iÖn tÝch thö k¸hc nhau t¹i cïng mét ®iªmr trong ®iÖn trêng vµ x¸c ®Þnh lùc t¸c dông lªn ®iÖn tÝchtrong mçi trêng hîp. Rót ra nhËn xÐt? * TÝnh tØ sè : F F1 F2 ; ;.....; n Vµ q1 q 2 qn rót ra nhËn xÐt * NhËn xÐt vÒ mèi quan hÖ cña F vµ E Trî gióp cña thÇy 1. ®iÖn trêng Ho¹t ®éng cña trß 2. Cêng ®é ®iÖn trêng Ho¹t ®éng cña trß ** Lùc ®iÖn t¸c dông lªn c¸c ®iÖn tÝch cã ®é lín kh¸c nhau th× cã gi¸ trÞ kh¸c nhau. ** Häc sinh tÝnh c¸c gi¸ trÞn vµ ®a ra nhËn xÐt F F1 F2  .....  n q1 q 2 qn ** NÕu q>0 th× F cïng híng víi E NÕu q< 0 th× F ngîc híng víi E q>0 Néi dung ghi b¶ng *§¹i lîng: F  q E Trang5 q<0 Tg 5’ Tg F F1 F2  .....  n E q1 q 2 qn * Th¬ng sè: F q t¹i nhh÷ng ®iÓm kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. ®Æc trng cho ®iÖn trêng vÒ ph¬ng diÖn t¸c dông lùc gäi lµ cêng ®é ®iÖn trêng E 10’ F q Hay tacã: F q.E * §¬n vÞ lµ V/m ( V«n trªn mÐt) 3. ®êng søc ®iÖn trêng Ho¹t ®éng cña trß E KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Néi dung ghi b¶ng a) Kh¸i niÖm ®iÖn trêng §iÖn trêng lµ m«i trêng vËt chÊt ** §iÖn tÝch ®iÓm lµ c¸c tån t¹i xung quanh ®iÖn tÝch vµ t¸c vËt mang ®iÖn tÝch dông lùc ®iÖn lªn c¸c ®iÖn tÝch ** §iÖn tÝch thö lµ c¸c vËt kh¸c ®Æt trong nã cã kÝch thíc rÊt nhá, b) TÝnh chÊt cña ®iÖn trêng mang mét ®iÖn tÝch nhá, TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn trêng lµ dïng ®Ó ph¸t hiÖn lùc t¸c dông lùc ®iÖn lªn ®iÖn tÝch ®iÖn t¸c dông lªn ®iÖn kh¸c ®Æt trong nã. tÝch, hay nhËn biÕt ®iÖn trêng. Néi dung ghi b¶ng a) §Þnh nghÜa: §êng søc ®iÖn trêng lµ ®¬ng ®îc vÏ trong ®iÖn tr¬ng sao cho híng cña tiÕp tuyÕn t¹i bÊt k× ®iÓm nµo còng trïng víi híng cña vÐc t¬ cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm ®ã. b) TÝnh chÊt cña ®êng søc ®iÖn trêng + T¹i mét ®iÓm trong ®iÖn trêng ta cã thÓ vÏ ®îc mét ®êng søc ®iÖn trêng ®i qua vµ chØ mét mµ th«i +C¸c ®êng søc ®iÖn lµ c¸c ®êng cong kh«ng kÝn, xuÊt ph¸t tõ c¸c ®iÖn tÝch d¬ng va f kÕt thóc ë c¸c ®iÖn tÝch ©m N¨m häc 2008-2009 Tg Trêng thpt nguyÔn du * Lµm thÝ nghiÖm H×nh vÏ 3.5; 3.6; vµ cho häc sinh nghiªn cøu c©u hái C2 ? gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao ** tr¶ lêi c©u hái C2. Gv: Lª V¨n An + C¸c ®êng søc kh«ng bao giê c¾t nhau + N¬i nµo cã cêng ®é ®iÖn trêng m¹nh ta vÏ ®êng søc dµy vµ n¬i nµo cã cêng ®é ®iÖn trêng yÕu c¸c ®êng søc tha. c) §iÖn phæ D/ cñng cè + dÆn dß+ bµi tËp vÒ nhµ * Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK – tr17 * §äc SGK c¸c phÇn cßn l¹i * Gîi ý häc sinh lµm c¸c bµi tËp Tr- 17 Rót kinh nghiÖm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. TiÕt : §iÖn trêng( tiÕt 2) KiÕn x¬ng, ngµy I/Môc tiªu bµi häc: 1>KiÕn thøc: th¸ng n¨m 200 + ¤n tËp c¸c kh¸i niÖm ®iÖn trêng, cêng ®é ®iÖn trêng,®êng søc ®iÖn trõg + N¾m c¸c kh¸i niÖm ®iÖn trêng ®Òu, c«ng thøc x¸c ®Þnh ®iÖn trêng cña mét ®iÖn tÝch ®iÓm + N¾m v÷ng nguyªn lý chång chÊt ®iÖn trêng 2> KÜ n¨ng: + VËn dông c«ng thøc tÝnh cêng ®é ®iÖn trêng, vµ C§ §T cña ®iÖn tÝch ®iÓm, vËn dông tèt nguyªn lý chång chÊt ®iÖn ntr¬ng vµo viÖc gi¶i bµi tËp + VËn dông nguyªn lý chång chÊt ®iÖn trêng ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp th«ng thêng + Gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng ®iÖn trong ®êi sèng vµ trong kÜ thuËt II/ ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1> ThÇy: + C¸c thÝ ngiÖm vÒ 2> Trß : + §äc SGK III/ Ph¬ng ph¸p d¹y – hoc: + Nªu vÊn ®Ò + VÊn ®¸p + Dïng m¸y chiÕu IV/ TiÕn tr×nh d¹y – häc: A/ æn ®Þnh + sÜ sè líp: B/ KiÓm tra bµi cò: C©u hái 1: C©u hái 1I: Tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm ®iÖn trêng, tÝnh chÊt cña ®iÖn trêng Kh¸i niÖm ®êng søc ®iÖn trêng vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña ®êng søc ®iªn trêng C/ Bµi gi¶ng: Trî gióp cña thÇy 4. ®iÖn trêng ®Òu Ho¹t ®éng cña trß * Nªu ®Æc ®iÓm cña ®êng ** §êng søc cña ®iÖn trsøc ®iÖn trêng ®Òu? êng ®Òu lµ nh÷ng ®êng th¼ng song song c¸ch ®Òu nhau KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Trang6 Néi dung ghi b¶ng Kh¸i niÖm: Mét ®iÖn tr¬ng mµ vect¬ cêng ®é diÖn trêng t¹i mäi ®iÓm ®Òu b»ng nhau gäi lµ ®iÖn tr¬ng ®Òu N¨m häc 2008-2009 Tg Trêng thpt nguyÔn du Trî gióp cña thÇy * Ph¸t biÓu ®Þnh luËt Cul«ng * Nªu kh¸i niÖm vµ biÓu thøc cña ®iÖn trêng. * Tõ ®ã rót ra biÓu thøc tÝnh cêng ®é ®iÖn trêng cña ®iÖn tÝch Q g©y ra t¹i ®iÓm ®Æt ®iÖn tÝch q Trî gióp cña thÇy * Em h·y lËp c«ng thøc x¸c ®Þnh cêng ®é ®iÖn trêng t¹i mét ®iÎm M g©y ra bíi hai ®iÖn tÝch q1 vµ q2 Cã cêng ®é lÇn lît lµ E1 vµ E2? * ThÇy vÏ h×nh minh ho¹ vµ híng dÉn häc sinh c¸ch t×m vec t¬ tæng vµ t×m ®é dµi cña nã, Trî gióp cña thÇy gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Gv: Lª V¨n An 5. §iÖn trêng cña mét ®iÖn tÝch ®iÓm Ho¹t ®éng cña trß F k . Néi dung ghi b¶ng Q.q E k .  .r 2 E Tg Q  .r 2 Chó ý : NÕu Q>0 th× cêng ®é ®iÖn trêng híng ra xa ®iÖn tÝch Q NÕu Q<0 th× cêng ®é ®iÖn trêng híng l¹i gÇn ®iÖn tÝch Q F q 6. Nguyªn lý chång chÊt ®iÖn trêng Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng Tg E E 1  E 2  ...  E n + E 1 cïng híng víi E 2 Ta cã: E= E1 + E2 + E 1 ngîc híng víi E 2 Ta cã: E= E1 + E2 + E 1 vu«ng gãc víi E 2 Nhãm c¸c häc sinh x©y dùng c«ng thøc cho c¸c trêng hîp cïng híng víi E 2 E1 E 1 ngîc híng víi E 2 E  E12  E 22 vu«ng gãc víi E1 E2 + E 1 hîp víi E 2 mét gãc bÊt k× hîp víi mét gãc E1 E2  bÊt k×  Tacã: E= E12  E 22  2 E1 E 2 cos  7. bµi tËp ¸p dông vµ luyÖn tËp Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng Bµi1:Mét ®iÖn tÝch q=10-7C ®Æt trong mét ®iÖn trêng cña ®iÖn tÝch Q, vµ chÞu t¸c dông cña mét lùc F=3.10-3N. T×m cêng ®é ®iÖn trêng E cña ®iÖn tÝch Q t¹i ®iÓm ®Æt ®iÖn tÝch q vµ t×m ®é lín cña ®iÖn tÝch Q. Bµi2: Cho hai ®iÓm A vµ B N»m trªn cïng mét ®êng søc ®iÖn trêng do ®iÖn tÝch ®iÓm q ®Æt t¹i O g©y ra . BiÕt ®é lín cña cêng ®é ®iÖn trêng t¹i A vµ B lÇn lît lµ E1; E 2 vµ A ë gÇn O h¬n B. T×m cêng ®é ®iÖn trêng t¹i M lµ trung ®iÓm cña AB . Bµi3: Qu¶ cÇu nhá mang ®iÖn tÝch q= 10-5C®Æt trong kh«ng khÝ : a) TÝnh cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm M c¸ch t©m O cña qu¶ cÇu Mét kho¶ng R=10cm b) X¸c ®Þnh lùc ®iÖn trêng do qu¶ cÇu t¸c dông lªn ®iÖn tÝch ®iÓm q0=- 10-7C ®Æt t¹i M.Vµ vÏ h×nh biÓu diÔn Bµi4: Pr«t«n ®îc ®Æt vµo ®iÖn trêng ®Òu E= 1,7. 106V/m a) TÝnh gia tèc cña pr«ton, biÕt khèi lîng cña pr«ton lµ mp=1,7.10-27kg b) TÝnh vËn tèc cña pr«ton sau khi nã ®i ®îc ®o¹n ®êng lµ 20cm(VËn tèc ban ®Çu b»ng kh«ng) Bµi5: Cã ba ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ba ®Ønh cña mét tam gu¸c ®Òu ABC c¹nh a. X¸c ®Þnh cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm ®Æt mçi ®iÖn tÝch, do hai ®iÖn tÝch kia g©y ra, trong hai trêng hîp: a) Ba ®iÖn tÝch cïng dÊu b) Mét ®iÖn tÝch tr¸i dÊu víi hai ®iÖn tÝch cßn l¹i. Bµi6: Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1=2.10-8C vµ q1=-2.10-8C ®Æt t¹i hai ®iÓm A vµ B trong kh«ng khÝ c¸ch nhau mét kho¶ng lµ a=30cm. a) X¸c ®Þnh cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu A, B nh÷ng kho¶ng lµ a/2 b) X¸c ®Þnh cêng ®é ®iÖn trêng t¹i ®iÓm N c¸ch ®Òu A, B nh÷ng kho¶ng lµ a c) X¸c ®Þnh lùc t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q0= 2.10-9 C t¹i M vµ N Tg D/ Cñng cè + dÆn dß+ bµi tËp vÒ nhµ * Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK – tr17 * Gîi ý häc sinh lµm c¸c bµi tËp Tr- 18 TiÕt5 : c«ng cña lùc ®iÖn trêng. HiÖu ®iÖn thÕ KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Trang7 KiÕn x¬ng, ngµy th¸ng N¨m häc 2008-2009 n¨m 200 Trêng thpt nguyÔn du gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Gv: Lª V¨n An I/Môc tiªu bµi häc: 1>KiÕn thøc: + ¤n tËp c¸c kh¸i niÖm ®iÖn trêng, cêng ®é ®iÖn trêng,®êng søc ®iÖn trõg + N¾m c¸c kh¸i niÖm c«ng c¶u lùc ®iÖn trêng, c«ng thøc x¸c ®Þnh c«ng cña lùc ®iÖn trêng. + N¾m v÷ng kh¸i niÖm hiÖu ®iÖn thÕ vµ liªn hÖ gi÷a U vµ A 2> KÜ n¨ng: + VËn dông c«ng thøc tÝnh c«ng cña lùc ®iÖn trêng, H§T vµ liªn hÖ U vµ E II/ ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1> ThÇy: 2> Trß : + §äc SGK III/ Ph¬ng ph¸p d¹y – hoc: + Nªu vÊn ®Ò + VÊn ®¸p + Dïng m¸y chiÕu IV/ TiÕn tr×nh d¹y – häc: A/ æn ®Þnh + sÜ sè líp: B/ KiÓm tra bµi cò: C©u hái1: Tr×nh bÇy c¸c kh¸i niÖm ®iÖn trêng, tÝnh chÊt cña ®iÖn trêng C©u hái2:ViÕt biÓu thøc tÝnh c«ng cña lùc F C/ Bµi gi¶ng: 1. c«ng cña lùc ®iÖn trêng Trî gióp cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ++ VËn dông c«ng thøc t×m c«ng cña mét lùc ®Ó tÝnh c«ng cña lùc ®iÖn trêng trªn ®o¹n s0 sau ®ã tÝnh trªn ®o¹n MN. M  N M’ N’ c«ng * Tõ biÓu thøc cña cña lùc ®iÖn tr¬ng h·y nhËn xÐt vÒ gi¸ trÞ cña c«ng? * H½ynhcs l¹i kh¸i niÖm lùc thÕ vµ trêng thÕ. Tacã: * T×m mèi liªn hÖ gi÷a c«ng cña lùc thÕ vµ thÕ n¨ng. Tg AMN = qE M ' N ' Ta ¸p dông ®îc víi : q>0 vµq<0 M’ vµ N’ lµ h×nh chiÕu cña M vµ N trªn ph¬ng cña lùc ®iÖn trêng ++ C«ng cña lùc ®iÖn trêng t¸c ++ C¸c nhãm th¶o luËn vµ dông lªn mét ®iÖn tÝch kh«ng phô nghiªn cøu SGK ®a ra thuéc vµo d¹ng ®êng ®i cña ®iÖn nhËn xÐt. tÝch mµ chØ phô thuéc vÞ trÝ ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña ®êng ®i trong ®iÖn trêng 10’ ++§iÖn trêng tÜnh lµ mét trêng thÕ 2. kh¸i niÖm hiÖu ®iÖn thÕ Trî gióp cña thÇy Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng cña trß C«ng cña lùc thÕ lµm di chuyÓn vËt tõ vÞ trÝ M ®Õn vÞ trÝ N b»ng hiÖu thÕ n¨ng t¹i hai ®iÓm M vµ N Néi dung ghi b¶ng a)C«ng cña lùc ®iÖn vµ thÕ n¨ng cña ®iÖn tÝch. AMN = WM- WN Hay: AMN= q. ( Ta ®Æt: V= W q Tg WM W N _ ) q q gäi lµ ®iÖn thÕ. Khi ®ã: AMN = q(VM – VN) * Nªu kh¸i niÖm hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N. * Híng dÉn hcä sinh t×m ®¬n vÞ cña hiÖu ®iÖn thÕ ; dông cô ®o vµ nªu c¸ch ®o. Trî gióp cña thÇy ** §oc kh¸i niÖm hiÖu ®iÖn thÕ SGK – tr 21 ** Tr¶ lêi c¸c c©u hái C3 Vµ C4 SGK – tr 21 HiÖu UMN = VM – VN = AMN q Gäi lµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N 3. liªn hÖ gi÷a cêng ®é ®iÖn trêng vµ hiÖu ®iÖn thÕ * Nh¾c l¹i kh¸i niÖm c«ng cña lùc ®iÖn trêng. * C«ng thøc tÝnh cêng ®é ®iÖn trêng kho¶ng gi÷a hai b¶n tô ®iÖn ( Líp 11) KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng So s¸nh hai c«ng thøc: AMN = qE M’N’ vµ AMN = q. UMN ** Tr¶ lêi c©u hái C5 SGK Ta cã: Trang8 U E d N¨m häc 2008-2009 Tg Trêng thpt nguyÔn du Trî gióp cña thÇy gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Gv: Lª V¨n An 4. Bµi tËp cñng cè vµ vËn dông Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng C©u1:Tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A ®îc ®Æt trong ®iÖn trêng ®Òu E 0 .Cho gãc   ABˆ C 60 0 AB // E 0 . BiÕt BC= 6cm, UBC= 120 V. a) T×m UAC; UBA vµ cêng ®é ®iÖn trêng E0 b) §Æt thªm ®iÖn tÝch q = 9.10-10C ë C. T×m cêng ®é ®iÖn trêng tæng hîp t¹i A Tg C E0 B A a) UAC=0; UBA= 120 V; E0= 4000V/m b) E=5000V/m A C©u2: §iÖn tÝch q= 10-8 C di chuyÓn däc theo c¸c c¹nh cña tam gi¸c ®Òu ABC c¹nh a=10cm. Trong ®iÖn trêng ®Òu cã cêng ®é ®iÖn trêng lµ E0= 300V/m . BC // E 0 .TÝnh c«ng cña lùc ®iÖn trêng khi q di chuyÓn trªn mçi c¹nh cña tam gi¸c E0 B C AAB= ACA=- 15. 10-8 J vµ ABC= 3. 10-7 J D/ cñng cè + dÆn dß+ bµi tËp vÒ nhµ * Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK – tr22 * Gîi ý häc sinh lµm c¸c bµi tËp Tr- 22+ 23 TiÕt6 : bµi tËp vÒ lùc cu- l«ng vµ ®iÖn trêng KiÕn x¬ng, ngµy th¸ng n¨m 200 I/Môc tiªu bµi häc: 1>KiÕn thøc: + ¤n tËp ®Þnh luËt Cu- l«ng, c¸c kh¸i niÖm ®iÖn trêng, cêng ®é ®iÖn trêng,®êng søc ®iÖn trêng +C¸c kh¸i niÖm c«ng cña lùc ®iÖn trêng, c«ng thøc x¸c ®Þnh c«ng cña lùc ®iÖn trêng.kh¸i niÖm hiÖu ®iÖn thÕ vµ liªn hÖ gi÷a U vµ A 2> KÜ n¨ng: + RÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi tËpvµ tÝnh to¸n + VËn dông c¸c c«ng thøc ®Þnh luËt Cu- l«ng, c«ng thøc tÝnh c«ng cña lùc ®iÖn trêng, H§T vµ liªn hÖ U vµ E II/ ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1> ThÇy: + HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vµ néi dung c¸c c©u hái 2> Trß : + Gi¶i c¸c bµi tËp SGK vµ c¸c bµi tËp SBT VËt lý ®· giao vÒ nhµ III/ Ph¬ng ph¸p d¹y – hoc: + Nªu vÊn ®Ò + VÊn ®¸p + Híng dÉn hcä sinh g©Øi bµi tËp + Dïng m¸y chiÕu IV/ TiÕn tr×nh d¹y – häc: A/ æn ®Þnh + sÜ sè líp: B/ KiÓm tra bµi cò: C©u hái1: : Tr×nh bÇy c¸c kh¸i niÖm ®iÖn trêng, tÝnh chÊt cña ®iÖn trêng C©u hái2: Kh¸i niÖm ®êng søc ®iÖn trên vad c¸c ®Æc ®iÓm cña ®êng søc ®iªn trêng C©u hái3: ViÕt biÓu thøc tÝnh c«ng cña lùc ®iÖn trêng, liªn hÖ U vµ E C/ Bµi gi¶ng: Néi dung bµi d¹y so¹n ë vë gi¶i bµi tËp D/ cñng cè + dÆn dß+ bµi tËp vÒ nhµ * Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK – tr22 KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Trang9 N¨m häc 2008-2009 Trêng thpt nguyÔn du gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Gv: Lª V¨n An * Gîi ý häc sinh lµm c¸c bµi tËp Tr- 22+ 23 Rót kinh nghiÖm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. TiÕt8 : vËt dÉn vµ ®iÖn m«i trong ®iÖn trêng KiÕn x¬ng, ngµy th¸ng n¨m 200 I/Môc tiªu bµi häc: 1>KiÕn thøc: + ¤n tËp ®Þnh luËt Cu- l«ng, c¸c kh¸i niÖm ®iÖn trêng, cêng ®é ®iÖn trêng,®êng søc ®iÖn trêng + C¸c kh¸i niÖm chÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt ®iÖn m«i +C¸c kh¸i niÖm c«ng cña lùc ®iÖn trêng, c«ng thøc x¸c ®Þnh c«ng cña lùc ®iÖn trêng.kh¸i niÖm hiÖu ®iÖn thÕ vµ liªn hÖ gi÷a U vµ A 2> KÜ n¨ng: II/ ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1> ThÇy: 2> Trß : III/ Ph¬ng ph¸p d¹y – hoc: + Nªu vÊn ®Ò + VÊn ®¸p + Dïng m¸y chiÕu IV/ TiÕn tr×nh d¹y – häc: A/ æn ®Þnh + sÜ sè líp: B/ KiÓm tra bµi cò: C©u hái1: : Tr×nh bÇy c¸c kh¸i niÖm ®iÖn trêng, tÝnh chÊt cña ®iÖn trêng C©u hái2: Kh¸i niÖm ®êng søc ®iÖn trên vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña ®êng søc ®iÖn trêng C©u hái3: ViÕt biÓu thøc tÝnh c«ng cña lùc ®iÖn trêng, liªn hÖ U vµ E C/ Bµi gi¶ng: Trî gióp cña thÇy * ThÕ nµo lµ tr¹ng th¸i c©n b»ng ®iÖn * §Æc ®iÓm cña ®iÖn trêng bªn trong vËt dÉn ®iÖn * §Æc ®iÓm cña ®iÖn thÕ cña vËt dÉn tÝch ®iÖn * §Æc ®iÓm sù ph©n bè ®iÖn tÝch trªn bÒ mÆt v©tj dÉn 1. vËt dÉn trong ®iÖn trêng Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái thÇy nªu ra Néi dung ghi b¶ng a) Tr¹ng th¸i c©n b»ng ®iÖn : Lµ vËt dÉn ®îc tÝch ®iÖn nhng bªn trong vËt dÉn kh«ng cã dßng ®iÖn b) §iÖn trêng bªn trong vËt dÉn tÝch ®iÖn. + Bªn trong vËt dÉn cêng ®é ®iÖn trêng t¹i mäi ®iÓm b»ng kh«ng. + T¹i mäi ®iÓm trªn bÒ mÆt vËt dÉn cêng ®é ®iÖn trêng lu«n vu«ng gãc víi mÆt vËt dÉn c) §iÖn thÕ cñat vËt ®Én tÝch ®iÖn. + §iÖn thÕ t¹i mäi ®iÓm trªn bÒ mÆt vËt dÉn ®Òu b»ng nhau + §iÖn thÕ t¹i mäi ®iÓm bªn trong vËt dÉn ®Òu b»ng nhau vµ b»ng ®iÖn thÕ cña c¸c ®iÓm bªn ngoµi vËt dÉn nªn nã lµ VËt ®¼ng thÕ * T¹i sao ®iÖn trêng bªn trong vËt dÉn ph¶i b»ng kh«ng? d) Sù ph©n bè ®iÖn tÝch + ë mét vËt dÉn rçng th× ®iÖn tÝch chØ ph©n bè ë mÆt ngoµi vËt dÉn + ë nh÷ng chç låi ®iÖn tÝch tËp trung nhiÒu h¬n, ë nh÷ng chç nhän ®iÖn tÝch tËp trung nhiÒu nhÊt, ë nh÷ng chç lâm hÇu nh kh«ng cã ®iÖn tÝch * T¹i sao ®iÖn tÝch chñ yÕu ph©n bè trªn mÆt ngoµi cña vËt dÉn? KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Trang10 N¨m häc 2008-2009 Tg Trêng thpt nguyÔn du gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao 2. §iÖn m«i trong ®iÖn trêng Trî gióp cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Trî gióp cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Gv: Lª V¨n An Néi dung ghi b¶ng Tg Néi dung ghi b¶ng Tg Khi ®iÖn m«i rong ®iÖn trêng th× trong ®iÖn m«i cã sù ph©n cùc 3.Bµi tËp cñng cè Bµi 1: Chän c©u ®óng trong c¸c c©u sau Mét qu¶ cÇu nh«m rçng ®îc nhiÔm ®iÖn thif ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu A. ChØ ph©n bè ë mÆt trong cña qu¶ cÇu B. ChØ ph©n bè ë mÆt ngoµi cña qu¶ cÇu C. Ph©n bè ë mÆt rtong vµ mÆt ngoµi cña qu¶ cÇu D. Ph©n bè ë mÆt trong nÕu qu¶ cÇu nhiÔm ®iÖn ©m vµ ph©n bè ë mÆt ngoµi nÕu qu¶ cÇu nhiÔm ®iÖn d¬ng Bµi 2: Trong c¸c ph¸t biÓu sau ®©y, ph¾t biÓu noµ ®óng , sai? A. Mét qu¶ cÇu kim lo¹i nhiÔm ®iÖn d¬ng th× ®iÖn thÕ ë tren mÆt qu¶ cÇu lín h¬n ®iÖn thÕ ë t©m cña qu¶ cÇu B.Mét qu¶ cÇu b»ng ®ång nhiÔm ®iÖn ©m th× cêng ®é ®iÖn trêng t¹i mét ®iÓm bÊt k× bªn trong qu¶ cÇu cã chiÒu híng vÒ t©m qu¶ cÇu C. Cêng ®é ®iÖn tr¬ng ft¹i mét ®iÓm bÊt k× trªn bÒ mÆt vËt dÉn cã ph¬ng vu«ng gãc víi mÆt vËt ®ã D. §iÖn tÝch ë mÆt ngoµi cña qu¶ cÇu kim lo¹i nhiÔm ®iÑn ®îc ph©n bè nh nhau ë mäi ®iÓm D/ cñng cè + dÆn dß+ bµi tËp vÒ nhµ * Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK – tr 29 * Gîi ý häc sinh lµm c¸c bµi tËp Tr- 30 Rót kinh nghiÖm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. TiÕt9 : tô ®iÖn KiÕn x¬ng, ngµy th¸ng n¨m 200 I/Môc tiªu bµi häc: 1>KiÕn thøc: + ¤n tËp c¸c kh¸i niÖm vËt dÉn ®iÖn vµ vËt c¸ch ®iÖn +C¸c kh¸i niÖm c«ng cña lùc ®iÖn trêng, c«ng thøc x¸c ®Þnh c«ng cña lùc ®iÖn trêng.kh¸i niÖm hiÖu ®iÖn thÕ vµ liªn hÖ gi÷a U vµ A. + N¾m ®îc c¸c khÝa niÖm tô ®iÖn, tô ®iÖn ph¼ng, c«ng thøc x¸c ®Þnh ®iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng + C¸ch ghÐp c¸c tô ®iÖn vµ c¸ch x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ ®Æc trng trong tõng c¸ch m¾c 2> KÜ n¨ng: + VËn dông c¸c c«ng thøc ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n vÒ tô ®iÖn + N¾m ch¾c c¸c c¸ch ghÐp tô vµ vËn dông ®Ó gi¶i bµi tËp ghÐp tô KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Trang11 N¨m häc 2008-2009 gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Trêng thpt nguyÔn du Gv: Lª V¨n An II/ ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1> ThÇy: + MÉu mét sè lo¹i tô ®iÖn + S¬ ®å c¸ch ghÐp vµ mÉu ghÐp 2> Trß : + §äc SGK vµ nghiªn cøu tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK III/ Ph¬ng ph¸p d¹y – hoc: + Nªu vÊn ®Ò + VÊn ®¸p + Dïng m¸y chiÕu IV/ TiÕn tr×nh d¹y – häc: A/ æn ®Þnh + sÜ sè líp: B/ KiÓm tra bµi cò: C©u hái1: : Tr×nh bÇy c¸c kh¸i niÖm vËt dÉn ®iÖn vµ vËt c¸ch ®iÖn C©u hái2: ViÕt biÓu thøc tÝnh c«ng cña lùc ®iÖn trêng, liªn hÖ U vµ E C/ Bµi gi¶ng: 1. tô ®iÖn Trî gióp cña thÇy * Cho häc sinh quan s¸t mét sè mÉu tô ®iÖn ®¬n gi¶i vµ giíi thiÖu s¬ lîc. * Lµm thÕ nµo ®Ó n¹p ®iÖn cho tô ®iÖn ? * Khi nèi hai b¶n cùc ®· tÝch ®iÖn víi mét ®iÖn trë th× hiÖn tîng g× x¶y ra? * §ä lín c¸c ®iÖn tÝch trªn c¸c b¶n tô ®iÖn cã gi¸ trÞ thÕ nµo? Trî gióp cña thÇy * Lµm thÝ nghiÖm tÝch ®iÖn cho mét sè tô ®iÖn sau ®ã x¸c ®Þnh ®iÖn tÝch cña c¸c tô vµ ®o hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô * §Æt vÊn ®Ò: So s¸nh Q, ** Ta nãi ®iÖn dung cña tô ®iÖn lµ 1F cã ý nghÜa g×? Trî gióp cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ** Quan s¸t vµ nghiªn cøu SGK ®a ra kh¸i niÖm tô ®iÖn ** §äC SGK. Néi dung ghi b¶ng a) Kh¸i niÖm tô ®iÖn + Kh¸i niÖm + N¹p ®iÖn cho tô + tô ®iÖn phãng ®iÖn b) Tô ®iÖn ph¼ng + Kh¸i niÖm + §iÖn tÝch cña tô ®iÖn + KÝ hiÖu tô ®iÖn ph¼ng 2. ®iÖn dung cña tô ®iÖn Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng ** LËp tØ sè Q/U cho mçi tô trong thÝ nghiÖm võa lµm. ** Rót ra nhËn xÐt a) §Þnh nghÜa Th¬ng sè Q/U ®Æc trng cho tô ®iÖn vÒ kh¶ n¨ng tÝch ®iÖngäi lµ ®iÖn dung cña tô ®iÖn ,kÝ hiÖu lµ C Q Const U Q C  Const U C¸c íc sè cña F thêng dïng: Micro fara; nano fara; pico fara GhÐp song song C1 1F 10 6 F 1nF 10 9 F 1 pF 10  12 F 1C 1F  1V Fa ra: ( F) b) C«ng thøc ®iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng S C Néi dung ghi b¶ng GhÐp nèi tiÕp C2 Q1 Q2 Q3 ... Q n Q Q1  Q2  ...  Qn U U 1  U 2  ...  U n C C1  C 2  ...  C n 1 1 1 1    ...  C C1 C 2 Cn Trang12 15’ 9.10 9 .4d U 1 U 2 U 3 ... U n KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Tg Trong ®ã: S: DiÖn tÝch cña hai b¶n tô D: Kho¶ng c¸ch hai b¶n tô  : H»ng sè ®iÖn m«i c) HiÖu ®iÖn thÕ ®¸nh thñng U= UMax C1 C2 7’ §¬n vÞ cña ®iÖn dung 3. GhÐp tô ®iÖn Ho¹t ®éng cña trß Tg N¨m häc 2008-2009 Tg Trêng thpt nguyÔn du gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Gv: Lª V¨n An NhËn xÐt g× vÒ gi¸ trÞ ®iÖn dung cña bé ghÐp NhËn xÐt g× vÒ gi¸ trÞ ®iÖn dung cña bé ghÐp song song víi gi¸ trÞ ®iÖn dung cña c¸c tô song song víi gi¸ trÞ ®iÖn dung cña c¸c tô thµnh phÇn thµnh phÇn Trî gióp cña thÇy Bµi tËp vËn dông vµ cñng cè Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng Tg Bµi1: Mét tô ®iÖn ph¼ng cã c¸c b¶n tô h×nh trßn b¸n kÝnh r= 10cm kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô lµ d =1cm . HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô lµ U = 108V. Gi÷a hai b¶n lµ kh«ng khÝ. T×m ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn. NÕu lÊp ®Çy hai b¶n tô b»ng ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i lµ 7 th× ®iÖn tÝch cña tô thay ®æi nh thÕ nµo? §/S: 3.10-9C Bµi2: Tô ®iÖn ph¼ng kh«ng khÝ cã ®iÖn dung C= 2pF ®îc tÝch ®iÖn ë hiÖu ®iÖn thÕ U= 600V a) TÝnh ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn b) Ng¾t tô ra khái nguån, ®a hai b¶n tô ra xa ®Ó kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp ®«i. TÝnh ®iÖn dung cña tô, ®iÖn tÝch cña tô vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô c)VÉn nèi tô víi nguån, ®a hai b¶n tô ra xa ®Ó kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp ®«i. TÝnh ®iÖn dung cña tô, ®iÖn tÝch cña tô vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô §/S: a) 1,2.10-9C b) 1pF; 1,2.10-9C; 1200V c) 1pF; 0,6.10-9C; 600V D/ cñng cè + dÆn dß+ bµi tËp vÒ nhµ * Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK – tr 36 * Gîi ý häc sinh lµm c¸c bµi tËp Tr- 36 - 37 TiÕt10 : n¨ng lîng ®iÖn trêng KiÕn x¬ng, ngµy th¸ng n¨m 200 I/Môc tiªu bµi häc: 1>KiÕn thøc: + ¤n tËp c¸c khÝa niÖm tô ®iÖn, tô ®iÖn ph¼ng, c«ng thøc x¸c ®Þnh ®iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng + C¸ch ghÐp c¸c tô ®iÖn vµ c¸ch x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ ®Æc trng trong tõng c¸ch m¾c + N¾m ®îc c¸c c«ng thøc c¸ch x¸c ®Þnh n¨ng l¬ng ®iÖn trêng vµ n¨ng lîng cña tô ®iÖn 2> KÜ n¨ng: + VËn dông c¸c c«ng thøc ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n vÒ tô ®iÖn + N¾m ch¾c c¸c c¸ch ghÐp tô vµ vËn dông ®Ó gi¶i bµi tËp ghÐp tô II/ ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1> ThÇy: 2> Trß : + §äc SGK vµ nghiªn cøu tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK III/ Ph¬ng ph¸p d¹y – hoc: + Nªu vÊn ®Ò; VÊn ®¸p; Dïng m¸y chiÕu IV/ TiÕn tr×nh d¹y – häc: A/ æn ®Þnh + sÜ sè líp: B/ KiÓm tra bµi cò: C©u hái1: :Tr×nh bµy kh¸i niÖm tô ®iÖn vµ tô ®iÖn ph¼ng, c¸c kh¸i niÖm ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn vµ ®iÖn dung cña tô ®Þªn C©u hái2: Viªt c«ng thøc tÝnh ®iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng ViÕt c¸ c c«ng thøc x¸c ®Þng ®iÖn tÝch, hiÖu ®iÖn thÕ vµ ®iÖn dung cña bé tô ghÐp nèi tiÕp vµ ghÐp song song C/ Bµi gi¶ng: Trî gióp cña thÇy * T¹i sao nãi tô ®iÖn mang n¨ng lîng * n¨ng lîng cña tô x¸c ®Þnh nh thÕ nµo? 1. N¨ng lîng cña tô ®iÖn Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng C«ng cña nguån ®iÖn lµ Tg 1 A  .Q.U 2 §äc SGK. N¨ng lîng cña tô ®iÖn lµ : Q2 1 1 W  A  .Q.U  .C.U 2  2 2 2C Trî gióp cña thÇy * T¹i sao nãi ®iÖn trêng mang n¨ng lîng KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh 2. n¨ng l¬ng ®iªn trêng Ho¹t ®éng cña trß S C 9.10 9 .4d Trang13 Néi dung ghi b¶ng §Æt: V= S.d ThÓ tÝch kh«ng gian tô. N¨m häc 2008-2009 Tg Trêng thpt nguyÔn du * n¨ng lîng ®iÖn trêng x¸c ®Þnh nh thÕ nµo? * ViÕt c«ng thøc xacvs ®Þnh ®iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng? gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Ta cã: U= E.d Thay vµo c«ng thøc: 1 W  .C.U 2 2 1 S  . .E 2 .d 2 9 2 9.10 .4d Gv: Lª V¨n An 1 1 S W  .C.U 2  . .E 2 .d 2 9 2 2 9.10 .4d Ta cã: 1 E 2 W  .C.U 2  .V 2 9.10 9 .8 E 2 9.10 9 .8 MËt ®é n¨ng lîng ®iÖn trêng §Æt  ChTiÕt ¬ngII: Dßng ®iÖn kh«ng ®æi 13: dßng ®iÖn kh«ng ®æi . nguån ®iÖn KiÕn x¬ng, ngµy th¸ng n¨m 200 I/Môc tiªu bµi häc: 1>KiÕn thøc: +Nh¾c l¹i kh¸i niÖm dßng ®iÖn vµ c¸c t¸c dông c¶u dßng ®iÖn + N¾m ®îc khÝa niÖm cêng ®é dßng ®iÖn . §Þnh luËt «m + Kh¸i niÖm nguån ®iÖn vµ suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn 2> KÜ n¨ng: + Gi¶i thÝch ®îc mét sè hiÖn tîng vÒ ®iÖn vµ nguån ®iÖn + VËn dông c¸c c«ng thøc ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n II/ ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1> ThÇy: + Mét sè nguån ®iÖn th«ng thêng nh pin hay acquy 2> Trß : + §äc SGK vµ nghiªn cøu tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK III/ Ph¬ng ph¸p d¹y – hoc: + Nªu vÊn ®Ò; VÊn ®¸p; Dïng m¸y chiÕu IV/ TiÕn tr×nh d¹y – häc: A/ æn ®Þnh + sÜ sè líp: B/ KiÓm tra bµi cò: C©u hái1: Nh¾c l¹i kh¸i niÖm dßng ®iÖn vµ c¸c t¸c dông cña dßng ®Þªn ®· häc ë THCS C©u hái 2: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt «m C/ Bµi gi¶ng: 1. dßng ®iÖn . c¸c t¸c dông cña dßng ®iÖn Trî gióp cña thÇy * Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc ë THCS. Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng Than kh¶o SGK Nh SGK. 2. Cêng ®é dßng ®iÖn . ®Þnh luËt «m Trî gióp cña thÇy Yªu cÇu häc sinh tham kh¶o vµ tr¶ lêi c©u hái C2 Ho¹t ®éng cña trß + Häc sinh ®äc ®Þnh nghÜa SGK. Néi dung ghi b¶ng a) §Þnh nghÜa: SGK +BiÓu thøc: I  Tg q t Víi dßng ®iÖn kh«ng ®æi th× ta cã: I(A ) I  U(V) Trî gióp cña thÇy F dF l KiÕn x¬ngTh¸i b×nh I Tg Fd q t Trong ®ã : q lµ ®iÖntÝch qua tiÕt diÖn th¼ng cña vËt dÉn trong kho¶ng thêi gian t + §¬n vÞ: ampe (A) **Tr¶ lêi c©u hái C3- SGK b) §Þnh luËt «m víi ®o¹n m¹ch chØ chøa ®iÖn trë thuÇn. + Néi dung : SGK U **Tr¶ lêi c©u hái C4- SGK + BiÓu thøc: I  R **Tr¶ lêi c©u hái C5- SGK Hay: U= VA – VB= I.R c) §êng ®Æc tuyÕn V«n- ampe. 3. Nguån ®iÖn Ho¹t ®éng cña trß Trang14 Néi dung ghi b¶ng a) Kh¸i niÖm nguån ®iÖn N¨m häc 2008-2009 Tg gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Trêng thpt nguyÔn du Nguån ®iÖn gåm hai cùc lµ ccù d¬ng vµ ccù ©m, lu«n nhiÔm ®iÖn tr¸i dÊu; gi÷a hai cùc cã mét hiÖu ®iÖn thÕ ®îc duy tr× Lùc l¹: B¶n chÊt kh«ng ph¶i lµ lùc ®iÑn trêng, nã cã thÓ lµ lùc tõ , lùc ho¸ häc … b) Sù di chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch trong nguån ®iÖn: + Bªn ngoµi nguån ®iÖn ®iÖn tÝch d¬ng di chuyÓn tõ cùc d¬ng sang cùc ©m theo chiÒu ®iÖn trêng, ªlectron di chuyÓn theo chiÒu ngîc l¹i + Bªn trong nguån th× díi t¸c dông cña lùc l¹ c¸c ®iÖn tÝch d¬ng di chuyÓn ngîc chiÒu ®iÖn trêng vÇ c¸c ªlectron di chuyÓn theo chiÒu ®iÖn trêng. FF l d I Fd ** T¹i sao lùc l¹ l¹i cã b¶n chÊt kh«ng ph¶i lùc ®iÖn trêng?. Trî gióp cña thÇy * SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn cã lu«n b»ng hiÖu ®iÖn thÕ gi· hai cùc cña nguån kh«ng??? Gv: Lª V¨n An 4. suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn Ho¹t ®éng cña trß  U Khi hai cùc ®Ó hë Néi dung ghi b¶ng a) Kh¸i niÖm: b) BiÓu thøc: Tg SGK   c) §¬n vÞ: V«n ( V) d) §iÖn trë trong A q D/ cñng cè + dÆn dß+ bµi tËp vÒ nhµ * Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK – tr51 * Gîi ý häc sinh lµm c¸c bµi tËp Tr- 51+52 Rót kinh nghiÖm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. TiÕt14 : pin vµ acquy KiÕn x¬ng, ngµy th¸ng n¨m 200 I/Môc tiªu bµi häc: 1>KiÕn thøc: + ¤n tËp c¸c kh¸i niÖm dßng ®iÖn, cêng ®é dßng ®iÖn, nguån ®iÖn vµ suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn + N¾m ®îc kh¸i niÖm hiÖu ®iÖn thÕ ®iÖn ho¸, cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña pin vµ acquy 2> KÜ n¨ng: + Gi¶i thÝch ®îc mét sè hiÖn tîng vÒ ®iÖn vµ nguån ®iÖn II/ ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1> ThÇy: + Mét sè nguån ®iÖn th«ng thêng nh pin V«n ta hay acquy 2> Trß : + §äc SGK vµ nghiªn cøu tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK III/ Ph¬ng ph¸p d¹y – hoc: + Nªu vÊn ®Ò; VÊn ®¸p; Dïng m¸y chiÕu IV/ TiÕn tr×nh d¹y – häc: A/ æn ®Þnh + sÜ sè líp: KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Trang15 N¨m häc 2008-2009 Trêng thpt nguyÔn du gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Gv: Lª V¨n An B/ KiÓm tra bµi cò: C©u hái1: Ph¸t biÓu kh¸i niÖm dßng ®iÖn vµ c¸c t¸c dông cña dßng ®iÖn, cêng ®é dßng ®iÖn lµ g×? C©u hái 2: Ph¸t biÓu néi dung cña ®Þnh luËt «m? C/ Bµi gi¶ng: Trî gióp cña thÇy 1. HiÖu ®iªn thÕ ®iÖn ho¸ Ho¹t ®éng cña trß + ThÝ nghiÖm: Cho mét thanh kim lo¹i tiÕp xóc víi mét chÊt ®iÖn ph©n + HiÖn tîng: Trªn mÆt cña thanh kim lo¹i vµ ë dung dÞch ®iÖn ph©n xuÊt hiÖn c¸c ®iÖn tÝch tr¸i dÊu * HiÖu ®iªn thÕ ®iÖn ho¸ phô thuéc vµo yÕu tè nµo? *Gi¶i thÝch sù xuÊt hiÖn cña hiÖu ®iÖn thÕ ®iÖn ho¸ trong trêng hîp Zn nhóng vµo ZnSO4 Trî gióp cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * Nªu cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña pin V¤NTA? * Nªu mét vµi lo¹i pin thêng gÆp? Mò ®ång Hép kÏm Zn 2. Pin v«n ta Nghiªn cøu SGK. Zn Cu MnO2 H2SO4 NH4 Cl + hå bét Sù t¹o thµnh suÊt 3. ®iÖn ®éng ë pin V«n ta Ac quy Ho¹t ®éng cña trß T¶i tiªu thô Nguån ®iÖn Pb PbO2 Dung dÞch H2SO4 Ac quy ch× ®ang n¹p ®iÖn Tg Néi dung ghi b¶ng Tg Néi dung ghi b¶ng Tg ZnSO4 Thái than ch× Trî Pin L¬ gióp - cl¨ng cña – xª thÇy Néi dung ghi b¶ng + KL: Gi÷a thanh kim lo¹i vµ dung dÞch ®iÖn ph©n cã mét hiÖu ®iÖn thÕ hoµn toµn x¸c ®Þnh – HiÖu ®iÖn thÕ ®iÖn ho¸ + HiÖu ®iÖn thÕ ®iÖn ho¸ phô thuéc vµo: - B¶n chÊt cña kim lo¹i - Dung dÞch ®iÖn ph©n + øng dông: Lµm nguån ®iÖn ho¸ Pb PbO2 Dung dÞch H2SO4 Ac quy ch× ®ang ph¸t ®iÖn + CÊu t¹o: Pin V«nta gåm mét cùc b»ng Zn vµ mét cùc b»ng Cu. Vµ dung dÞch lµ H2SO4. + Sù t¹o thµnh suÊt ®iÖn ®éng cña pin ®îc gi¶i thÝch nh trªn h×nh vÏ. + SuÊt ®iÖn ®éng cña pin lµ: Zn: U1 = - 0,74 V Cu:U2 = 0,34 V E = U2 – U1 = 1,1 V + Pin L¬- cl¨ng- xª. §äc tham kh¶o SGK E= 1,5 V a) ¸c quy ®¬n gi¶n lµ acquy ch×. + CÊu t¹o B¶n cùc d¬ng: PbO2 B¶n cùc ©m: Pb Hai b¶n nhóng trong dung dÞch H2SO4lo·ng. E= 2V + ¸c quy tÝch luü n¨ng lîng díi d¹ng ho¸ n¨ng , vµ cã thÓ n¹p nhiÒu lÇn + ¸c quy kiÒm: S¾t- Niken hoÆc Ca®imi- Niken D/ cñng cè + dÆn dß+ bµi tËp vÒ nhµ * Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK – tr 55 * Gîi ý häc sinh lµm c¸c bµi tËp Tr- 56 Rót kinh nghiÖm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Trang16 N¨m häc 2008-2009 Trêng thpt nguyÔn du gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Gv: Lª V¨n An TiÕt 15: §iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn. ®Þnh luËt jun- lenx¬. ( TiÕt 1) KiÕn x¬ng, ngµy th¸ng n¨m 200 I/Môc tiªu bµi häc: 1>KiÕn thøc: + N¾m ®îc c¸c khÝa niÖm c«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn + N¾m ®îc c¸c khÝa niÖm c«ng vµ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn + N¾m ®îc c¸c khÝa niÖm c«ng vµ c«ng suÊt cña m¸y thu ®iÖn, suÊt ph¶n ®iÖn 2> KÜ n¨ng: + BiÕt c¸ch ®o c«ng vµ c«ng suÊt dßng ®iÖn II/ ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1> ThÇy: + 2> Trß : + §äc SGK vµ nghiªn cøu tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK III/ Ph¬ng ph¸p d¹y – hoc: + Nªu vÊn ®Ò; VÊn ®¸p; Dïng m¸y chiÕu IV/ TiÕn tr×nh d¹y – häc: A/ æn ®Þnh + sÜ sè líp: B/ KiÓm tra bµi cò: C©u hái1: Tr×nh bµy kh¸i niÖm vµ sù t¹o thµnh hiÖu ®iÖn thÕ ®iÖn ho¸. C©u hái 2: Tr×nh bµy cÊu t¹o vµ sù t¹o thµnh suÊt ®iÖn ®éng cña pin V«n- ta. C©u hái 3: So s¸nh ho¹t ®éng cña pin vµ Acquy. C/ Bµi gi¶ng: 1. C«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn qua moät ®o¹n m¹ch. Trî gióp cña thÇy I §o¹n m¹ch U Trî gióp cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ** Ph¸t biÓu kh¸i niÖm c«ng cña dßng ®iÖn ch¹y qua mét ®o¹n m¹ch SGK. ** Ph¸t biÓu kh¸i niÖm c«ng suÊt SGK. Néi dung ghi b¶ng a) C«ng cña dßng ®iÖn A q.U UIt b) C«ng suÊt cña dßng ®iÖn. P A UI t c) §Þnh luËt Jun- Lenx¬. ** Ph¸t biÓu néi dung ®Þnh luËt Jun- Lenx¬. Q  R.I 2 .t **Tr¶ lêi c©u hái C1-SGK. 2. C«ng vµ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng ** Ph¸t biÓu kh¸i niÖm c«ng cña nguån SGK. a) C«ng cña dßng ®iÖn ** Ph¸t biÓu kh¸i niÖm c«ng suÊt cña nguån SGK. b) C«ng suÊt cña dßng ®iÖn. A q.  .I .t P D/ cñng cè + dÆn dß+ bµi tËp vÒ nhµ * Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK – tr 62 * Gîi ý häc sinh lµm c¸c bµi tËp Tr- 62+63 KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Tg Trang17 A  .I t N¨m häc 2008-2009 Tg Trêng thpt nguyÔn du gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Gv: Lª V¨n An TiÕt 16: §iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn. ®Þnh luËt jun- lenx¬. ( TiÕt 2) KiÕn x¬ng, ngµy th¸ng n¨m 200 I/Môc tiªu bµi häc: 1>KiÕn thøc: + N¾m ®îc c¸c kh¸i niÖm c«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn + N¾m ®îc c¸c kh¸i niÖm c«ng vµ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn + N¾m ®îc c¸c kh¸i niÖm c«ng vµ c«ng suÊt cña m¸y thu ®iÖn, suÊt ph¶n ®iÖn 2> KÜ n¨ng: + BiÕt c¸ch ®o c«ng vµ c«ng suÊt dßng ®iÖn II/ ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1> ThÇy: + 2> Trß : + §äc SGK vµ nghiªn cøu tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK III/ Ph¬ng ph¸p d¹y – hoc: + Nªu vÊn ®Ò; VÊn ®¸p; Dïng m¸y chiÕu IV/ TiÕn tr×nh d¹y – häc: A/ æn ®Þnh + sÜ sè líp: B/ KiÓm tra bµi cò: C©u hái1: Tr×nh bµy kh¸i niÖm vµ sù t¹o thµnh hiÖu ®iÖn thÕ ®iÖn ho¸. C©u hái 2: Tr×nh bµy cÊu t¹o vµ sù t¹o thµnh suÊt ®iÖn ®éng cña pin V«n- ta. C©u hái 3: So s¸nh ho¹t ®éng cña pin vµ Acquy. C/ Bµi gi¶ng: Trî gióp cña thÇy 3. C«ng suÊt cña c¸c dông cô tiªu thô ®iÖn Ho¹t ®éng cña trß ** Tr×nh bµy kh¸i niÖm suÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu. ** Tr¶ lêi c©u hái C2/ Néi dung ghi b¶ng a) C«ng suÊt cña dông cô to¶ nhiÖt U2 A q.U U .I .t  R.I 2 .t  .t R A U2 P  U .I .  R.I 2  t R b) SuÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu. A' P  t Tg Trong ®ã: A’ lµ phÇn ®iÖn n¨ng mµ m¸y thu chuyÓn ho¸ thµnh n¨ng lîng kh¸c( ngoµi nhiÖt n¨ng Q’= rP I2t) nh: C¬ n¨ng; ho¸ n¨ng; …. c) §Þªn n¨ng vµ c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn cña m¸y thu. A  A'Q rP .I 2 t   P .I .t U .I .t §©y còng lµ ®iÖn n¨ng tiªu thô. P ** NhËn xÐt vÒ gi¸ trÞ cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ** Tr¶ lêi c©u hái C3/ cùc cña nguån ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi· hai cùc cña m¸y thu.? ** Tr¶ lêi c©u hái C5/ Trî gióp cña thÇy KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh A rP .I 2   P .I . U .I t HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc m¸y thu ®îc x¸c ®Þnh : U  P  rP .I HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc nguån ®iÖn ®îc x¸c ®Þnh :  U  r.I Trong ®ã: rP : §iÖn trë trong cña m¸y thu R: §iÖn trë trong cña nguån ®iÖn d) HiÖu suÊt cña m¸y thu. r H 1  P .I U 4. ®o c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn n¨ng. Ho¹t ®éng cña trß Trang18 Néi dung ghi b¶ng N¨m häc 2008-2009 Tg gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao Trêng thpt nguyÔn du Gv: Lª V¨n An Dïng C«ng t¬ ®iÖn Chó ý: KWh kh«ng ph¶i ®¬n vÞ cña c«ng suÊt mµ lµ ®¬n vÞ c«ng: §ã lµ ®iÖn n¨ng tiªu thô : 1KW.h= 3 600 000 J A V D/ cñng cè + dÆn dß+ bµi tËp vÒ nhµ * Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK – tr 62 * Gîi ý häc sinh lµm c¸c bµi tËp Tr-62+63 Rót kinh nghiÖm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. TiÕt 18: ®Þnh luËt «m ®èi víi toµn m¹ch KiÕn x¬ng, ngµy th¸ng n¨m 200 I/Môc tiªu bµi häc: 1>KiÕn thøc: + N¾m ®îc ®Þnh luËt «m ®èi víi toµn m¹ch, hiÖn tîng ®o¶n m¹ch + ¸p dông ®Þnh luËt «m cho m¹ch ngoµi cã chøa m¸y thu. + N¾m ®îc kh¸i niÖm hiÖu suÊt cña nguån ®iÖn. 2> KÜ n¨ng: + BiÕt c¸ch vËn dông c¸c c«ng thøc cña ®Þnh luËt vµo viÖc gi¶i c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n II/ ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: 1> ThÇy: + 2> Trß : + §äc SGK vµ nghiªn cøu tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK III/ Ph¬ng ph¸p d¹y – hoc: + Nªu vÊn ®Ò; VÊn ®¸p; Dïng m¸y chiÕu IV/ TiÕn tr×nh d¹y – häc: A/ æn ®Þnh + sÜ sè líp: B/ KiÓm tra bµi cò: C©u hái1: Tr×nh bµy c«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn ch¹y qua mét ®o¹n m¹ch vµ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn C©u hái 2: Tr×nh bµy kh¸i niÖm suÊt ph¶n ®iÖn cña m¸y thu. C/ Bµi gi¶ng: Trî gióp cña thÇy XÐt m¹ch ®iÖn kÝn nh h×nh vÏ sau: KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh 1. §Þnh luËt «m ®èi víi toµn m¹ch Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng ** X¸c ®Þnh c«ng cña nguån + Theo ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l®iÖn trong thêi gian t: îng ta cã: A= Q Trang19 N¨m häc 2008-2009 Tg Trêng thpt nguyÔn du gi¸o ¸n vËt lÝ 11- n©ng cao A q.  .I .t ,r B A ** X¸c ®Þnh nhiÖt lîng to¶ ra trªn c¸c ®iÖn trë: Q Qr  QR r.I 2 t  R..I 2 t ** Ph¸t biÓu néi dung ®Þnh luËt – SGK- tr 65. ** NhËn xÐt vÒ gi¸ trÞ cña U so víi  ** Thùc hiÖn phÐp tÝnh vµ tr¶ lêi c©u hái C1. I U  I .R   r.I + NÕu r= 0 th× : U=  + U  I .R   r.I 2  ** §Æt vÊn ®Ò : NÕu mach ngoµi cã R= 0 th× hiÖn tîng g× sÏ x¶y ra? Trî gióp cña thÇy ,r B A R P ; rP  Trî gióp cña thÇy 2 .0,1 1,998V 100  0,1 2. HiÖn tîng ®o¶n m¹ch Ho¹t ®éng cña trß  I   rÊt lín r Néi dung ghi b¶ng + HiÖn tîng ®o¶n m¹ch: + Kh¾c phôc: 3. trêng hîp m¹ch ngoµi cã m¸y thu ®iÖn Ho¹t ®éng cña trß Néi dung ghi b¶ng ** Lªn b¶ng x©y dùng t¬ng tù nh phÇn I. T×m c«ng thøc x¸c ®Þnh cêng ®é dßng ®iÖn I I 4. hiÖu suÊt cña nguån ®iÖn Ho¹t ®éng cña trß ** Tr¶ lêi c©u hái C2 Chøng minh c«ng thøc: H 1  r  .I 5. Bµi tËp cñng cè Ho¹t ®éng cña trß Tg Tg   P R  r  rP Néi dung ghi b¶ng H  ** Tr¶ lêi c©u hái C3/ Trî gióp cña thÇy  Rr + HiÖu ®iÖn thÕ m¹ch ngoµi( hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån) R Trî gióp cña thÇy Gv: Lª V¨n An Tg Acoich U  A  Néi dung ghi b¶ng Tg D/ cñng cè + dÆn dß+ bµi tËp vÒ nhµ * Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK – tr 65 * Gîi ý häc sinh lµm c¸c bµi tËp Tr- 66 Rót kinh nghiÖm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. KiÕn x¬ng- Th¸i b×nh Trang20 N¨m häc 2008-2009
- Xem thêm -