Tài liệu Giáo án môn toán hình học lớp 8

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Gi¸o viªn: NguyÔn TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n Gi¸o ¸n H×nh häc 8 - ch­¬ng 1 NguyÔn TuÊn C­êng THCS Th¸i S¬n - An L·o - H¶i Phßng -1- Gi¸o viªn: NguyÔn Gi¸o ¸n h×nh häc 8 TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n Ch­¬ng I : Tø gi¸c. TiÕt 1 §1. Tø gi¸c. A-Môc tiªu: * HS n¾m ®­îc c¸c ®Þnh nghÜa tø gi¸c, tø gi¸c låi, tæng c¸c gãc cña tø gi¸c låi. * HS biÕt vÏ, biÕt gäi tªn c¸c yÕu tè, biÕt tÝnh sè ®o c¸c gãc cña mét tø gi¸c låi. * HS biÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc trong bµi vµo c¸c t×nh huèng thùc hiÖn ®¬n gi¶n. B- ChuÈn bÞ bµi gi¶ng cña GV vµ HS: * GV: SGK, th­íc th¼ng, b¶ng phô hay ®Ìn chiÕu giÊy trong vÏ s½n mét sè h×nh, bµi tËp. *HS: SGK, th­íc th¼ng. C- TiÕn tr×nh d¹y- häc. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu ch­¬ng I (3 phót) GV: Häc hÕt ch­¬ng tr×nh to¸n líp 7, c¸c em ®É ®­îc HS l¾ng nghe GV giíi thiÖu. biÕt nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ tam gi¸c. Lªn líp 8, sÏ häc tiÕp vÒ tø gi¸c, ®a gi¸c. Ch­¬ng I cña h×nh häc 8 sÏ cho ta hiÓu vÒ c¸c kh¸i niÖm, tÝnh chÊt cña kh¸i niÖm, c¸ch nhËn biÕt, nhËn d¹ng h×nh víi c¸c néi dung sau: + C¸c kÜ n¨ng: vÏ h×nh, tÝnh to¸n ®o ®¹c, gÊp h×nh tiÕp tôc ®­îc rÌn luyÖn - kÜ n¨ng lËp luËn vµ chøng minh h×nh häc ®­îc coi träng. Ho¹t ®éng 2: §Þnh nghÜa (20 phót) * GV: Trong mçi h×nh d­íi ®©y gåm mÊy ®o¹n th¼ng? - H×nh 1a, 1b, 1c gåm bèn ®o¹n th¼ng: AB, ®äc tªn c¸c ®o¹n th¼ng ë mçi h×nh. BC, CD, DA. * GV: ë mçi h×nh 1a, 1b, 1c, ®Òu gåm bèn ®o¹n th¼ng - Ở mçi h×nh 1a, 1b, 1c, ®Òu gåm bèn ®o¹n AB, BC, CD, DA cã ®Æc ®iÓm g×? th¼ng AB, BC, CD, DA "khÐp kÝn". TRong ®ã bÊt k× hai ®o¹n th¼ng nµo còng kh«ng GV: Mçi h×nh 1a, 1b,, 1c, lµ mét tø gi¸c ABCD. cïng n»m trªn mét ®­êng th¼ng. VËy tø gi¸c ABCD lµ h×nh ®­îc ®Þnh nghÜa ntn? - HS: Tø gi¸c ABCD lµ h×nh gåm 4 ®o¹n GV §­a ®Þnh nghÜa tr 64 SGK lªn mµn h×nh, nh¾c l¹i. th¼ng AB, BC, CD, DA trong ®ã bÊt k× hai GV: Mçi em h·y vÏ hai tø gi¸c vµo vë vµ tù ®Æt tªn. ®o¹n th¼ng nµo còng kh«ng cïng n»m trªn GV gäi mét HS thùc hiÖn trªn b¶ng. mét ®­êng th¼ng. GV gäi mét HS kh¸c nhËn xÐt h×nh vÏ cña b¹n trªn b¶ng. -2- Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Gi¸o viªn: NguyÔn TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n GV: Tõ ®Þnh nghÜa tø gi¸c cho biÕt h×nh 1d cã ph¶i tø gi¸c kh«ng? Gv: Giíi thiÖu: tø gi¸c ABCD cßn ®­îc gäi tªn lµ tø - H×nh 1d kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c, v× cã hai gi¸c: BCDA, BADC,... ®o¹n th¼ng BC vµ CD cïng n»m trªn mét _ C¸c ®Ønh A; B; C; D gäi lµ c¸c ®Ønh. ®­êng th¼ng. _ C¸c ®o¹n th¼ng Ab; BC; CD; DA gäi lµ c¸c c¹nh. §Þnh nghÜa: SGK _ C¸c ®Ønh A; B; C ; D gäi lµ c¸c ®Ønh. GV : §äc tªn mét tø gi¸c b¹n võa vÏ trªn b¶ng, chØ ra _ C¸c ®o¹n th¼ng Ab ; BC ; CD ; DA gäi lµ c¸c yÕu tè ®Ønh; c¹nh cña nã. c¸c c¹nh. - Tø gi¸c MNPQ c¸c ®Ønh: M, N, P, Q; c¸c GV yªu cÇu HS tr¶ lêi? 1 tr 64 SGK c¹nh lµ c¸c ®o¹n th¼ng MN, NP , PQ, QM. _ ë h×nh 1b cã c¹nh (ch¼ng h¹n c¹nh BC) mµ tø gi¸c n»m trong c¶ hai nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®­êng th¼ng chøa c¹nh ®ã. _ ë h×nh 1c cã c¹nh (ch¼ng h¹n AD) mµ tø gi¸c n»m trong c¶ hai nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®­êng th¼ng chøa c¹nh ®ã. _ ChØ cã tø gi¸c ë h×nh 1a lu«n n»m trong GV gíi thiÖu: Tø gi¸c ABCD ë h×nh 1a lµ tø gi¸c låi mét nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®­êng th¼ng VËy tø gi¸c låi lµ mét tø gi¸c nh­ thÕ nµo? chøa bÊt k× c¹nh nµo cña tø gi¸c. _ GV nhÊn m¹nh ®Þnh nghÜa tø gi¸c låi vµ nªu chó ý tr 65 SGK. HS tr¶ lêi theo ®Þnh nghÜa GV cho HS thùc hiÖn? 2 SGK GV : Víi tø gi¸c MNPQ b¹n vÏ trªn b¶ng, em h·y lÊy: mét ®iÎm trong tø gi¸c: E n»m trong tø gi¸c HS lÇn l­ît tr¶ lêi miÖng mét ®iÓm ngoµi tø gi¸c: F n»m ngoµi tø gi¸c mét diÓm trªn c¹nh MN cña tø gi¸c vµ ®Æt tªn: K n»m trªn c¹nh MN. _ ChØ ra hai gãc ®èi nhau, hai c¹nh kÒ nhau, vÏ ®­êng chÐo Gv cã thÓ nªu chËm l¹i c¸c ®Þnh nghÜa sau, nh­ng Hai gãc ®èi nhau : .................... kh«ng yªu cÇu HS thuéc, mµ chØ cÇn HS hiÓu vµ nhËn Hai c¹nh kÒ nhau : MN vµ NP ; ... biÕt ®­îc _ Hai ®Ønh cïng thuéc mét c¹nh gäi lµ hai ®Ønh kÒ nhau. -3- Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Gi¸o viªn: NguyÔn TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n _ HAi ®Ønh kh«ng kÒ nhau däi lµ hai ®Ønh ®èi nhau _ Hai canhk cïng xuÊt ph¸t t¹i mét ®Ønh gäi lµ hai c¹nh kÒ nhau. _ Hai c¹nh kh«ng kÒ nhau gäi lµ hai c¹nh ®èi nhau. Ho¹t ®éng 3 :Tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c (7 phót) GV hái: _ Tæng c¸c gãc trong mét t©m gi¸c b»ng bao nhiªu? _ VËy tæng c¸c gãc trong mét tø gi¸c cã b»ng 180  kh«ng? Cã thÓ b»ng bao nhiªu ®é ? H·y gi¶i thÝch ? GV :H·y ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c ? H·y nªu d­íi d¹ng GT, KL GV : §Ëy lµ ®Þnh lÝ nªu lªn tÝnh chÊt vÒ gãc cña mét tø gi¸c. GV nèi ®­êng chÐo BD, nhËn xÐt g× vÒ hai ®­êng chÐo cña tø gi¸c?. HS : b»ng 180  _ Tæng c¸c gãc trong tø gi¸c kh«ng b»ng 180  mµ tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c b»ng 360  . V× trong tø gi¸c ABCD, vÏ ®­êng chÐo AC th× t¹o thµnh 2 tam gi¸c. Cã hai tam gi¸c  ABC cã : ....  ADC cã :..... nªn tø gi¸c ABCD cã :...... 1 HS ph¸t biÓu theo SGK _ HS : hai ®­êng chÐo cña tø gi¸c c¾t nhau. Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp cñng cè ( 13 phót) Bµi 1 tr 66 SGK GV hái : Bèn gãc cña mét tø gi¸c cã thÓ ®Òu nhän hiä¨c ®Òu tï hoÆc ®Òu vu«ng hay kh«ng? Sau ®ã GV nªu c©u hái cñng cè: _ §Þnh nghÜa tø gi¸c ABCD _ ThÕ nµo gäi lµ tø gi¸c låi? _ Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ tæng c¸c gãc cña mét tø HS tr¶ lêi miÖng , mçi HS tr¶ mét phÇn H×nh 5 a) x = 360  - (110  + 120  + 80  ) = 50  b) x = 360  - (90  + 90  + 90  ) = 90  c) x = 360  - (90  + 90  + 65  ) = 115  d)x = 360  - (75  + 120  + 90  ) = 75  H×nh 6 a) 2x + 650 + 950 = 3600 => x=.... b) 10x = 360  x = 36  Mét tø gi¸c kh«ng thÓ cã c¶ bèn gãc ®Òu nhän v× nh­ thÕ th× tæng sè ®o 4 gãc nhá h¬n 360  , tr¸i víi ®Þnh lÝ _ Mét tø gi¸c kh«ng thÓ cã c¶ bèn gãc ®Òu tï v× nh­ thÕ th× tæng sè ®o 4 gãc lín h¬n 360  , tr¸i víi ®Þnh lÝ _ Mét tø gi¸c cã thÓ cã c¶ bèn gãc ®Òu vu«ng v× nh­ thÕ th× tæng sè ®o 4 gãc b»ng 360  , tho¶ m·n ®Þnh lÝ. HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n -4- Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Gi¸o viªn: NguyÔn gi¸c. Bµi tËp 2 : Tø gi¸c ABCD cã ................. TÝnh sè ®o c¸c gãc ngoµi t¹i ®Ønh D Bµi lµm : Tø gi¸c ABCD cã ...................... = 360  65v + 117  + 71  + ......... = 360  253  + ................... = 360  .................. = 107  Cã : .................. = 180  ...............= 180  - ........... ...............= 180  - 107  = 73  TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n HS lµm viÖc theo nhãm , ®iÒn khuyÕt... D- H­íng dÉn vÒ nhµ (2 phót) _ Häc thuéc c¸c ®Þnh nghÜa, ®Þnh lÝ trong bµi _ chøng minh ®­îc ®Þnh lÝ Tæng c¸c gãc cña tø gi¸c _ Bµi tËp vÒ nhµ sè 2, 3, 4, 5, tr 66, 67 SGK. Bµi sè 2, 9 tr 61 SBT §äc bµi " cã thÓ em ch­a biÕt " giíi thiÖu vÒ Tø gi¸c Long _ Xuyªn tr 68 SGK ------------------------------------------------------------------------------------ TiÕt 2 §2. H×nh thang A- Môc tiªu : - HS n¾m ®­îc ®Þnh nghÜa h×nh thang, h×nh thang vu«ng, c¸c yÕu tè cña h×nh thang. - HS biÕt c¸ch chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh thang, h×nh thang vu«ng. - HS biÕt vÏ h×nh thang, h×nh thang vu«ng. BiÕt tÝnh sè ®o c¸c gãc cña h×nh thang, h×nh thang vu«ng.BiÕt sö dông dông cô ®Ó kiÓm tra mét tø gi¸c lµ h×nh thang. RÌn t­ duy linh ho¹t trong nhËn d¹ng h×nh thang. B- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: SGK, th­íc th¼ng, b¶ng phô, bót d¹, ªke. - HS: SGK, th­íc th¼ng, b¶ng phô, bót d¹, ªke. C- TiÕn tr×nh d¹y häc. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra ( 8 phót) GV nªu yªu cÇu kiÓm tra 1) §Þnh nghÜa vÒ tø gi¸c ABCD 2) Tø gi¸c låi lµ tø gi¸c nh­ thÕ nµo ? VÏ tø gi¸c låi ABCD, chØ ra c¸c yÕu tè cña nã ? GV yªu cÇu HS d­íi líp nhËn xÐt, d¸nh gi¸ -5- HS tr¶ lêi theo ®Þnh nghÜa SGK Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Gi¸o viªn: NguyÔn TuÊn C­êng Tø gi¸c ABCD + A , B, C, D c¸c ®Ønh + ......................... lµ c¸c gãc tø gi¸c + C¸c ®o¹n th¼ng AB , BC , CD, DA lµ c¸c c¹nh . + C¸c ®o¹n th¼ng AC, BD lµ hai ®­êng chÐo . 1) PhÊt biÓu ®Þnh lÝ vÒ tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c. 2) Cho h×nh vÏ : Tø gi¸c ABCD cã g× ®Æc biÕt? Gi¶i thÝch? A B 110 0 Tr­êng THCS Th¸i S¬n HS ph¸t biÓu ®Þnh lÝ nh­ SGK Tø gi¸c ABCD cã c¹ng AB song song víi c¹nh DC( V× ........................ ë vÞ trÝ trong cïng phÝa mµ ......................... ...... 700 D C TÝnh 2 gãc cßn l¹i cña tø gi¸c ABCD HS nhËn xÐt bµi b¹n GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS Ho¹t ®éng 2 : §Þnh nghÜa (18 phót) GV giíi thiÖu : Tø gi¸c ABCD cã AB // CD lµ mét h×nh thang . VËy thÕ nµo lµ mét h×nh thang? Chóng ta sÏ ®­îc biÕt qua bµi häc h«m nay. GV yªu cÇu HS xem tr 69 SGK, gäi mét HS ®äc ®Þnh nghÜa h×nh thang Mét HS ®äc ®Þnh nghÜa h×nh thang trong SGK GV vÏ h×nh H×nh thang ABCD (AB // CD) AB ; DC c¹nh ®¸y BC ; AD c¹nh bªn, ®on¹ th¼ng BH lµ mét ®­êng cao. GV yªu cÇu HS thùc hiÖn ? 1 SGK GV : yªu cÇu HS thùc hiÖn ? 2 SGK theo nhãm * Nöa líp lµm phÇn a A B D C HS vÏ vµo vë vµ ghi vë - H×nh thang ABCD (AB // CD) - AB ; DC c¹nh ®¸y - BC ; AD c¹nh bªn, ®on¹ th¼ng BH lµ mét ®­êng cao. HS tr¶ lêi miÖng a) Tø gi¸c ABCD lµ h×nh thang v× cã BC // AD ( do hai gãc ë vÞ trÝ so le trong b»ng nhau) _ Tø gi¸c EHGF lµ h×nh thang vid cã EH // FG do cã hai gãc trong cïng phÝa bï nhau _ Tø gi¸c INKM kh«ng ph¶i lµ h×nh thang v×o kh«ng cã hai c¹nh ®èi nµo song song víi nhau b) Hai gãc kÒ mét c¹nh bªn cña h×nh thang bï nhau v× ®ã lµ hai gãc trong cïng phÝa cña hai ®­¬ng thang song song a) Cho h×nh thang ABCD ®¸y AB ; CD biÕt AD // BC. Chøng minh AD = BC ; AB = CD -Nèi AC. XÐt  ADC vµ  CBA cã : .................... AD // BC(gt) C¹nh AC chung ......................( hai gãc so le trong do AB // DC)   ADC =  CBA (gcg).  AD  BC  (hai c¹nh t­¬ng øng)  BA  CD b) Cho h×nh thang ABCD ®¸y AB ; CD biÕt AB = CD. CHøng minh r»ng AD // BC ; AD = BC Nèi AC. XÐt  DAC vµ  BCA cã AB = DC(gt) ............................. C¹nh AC chung. Nöa líp lµm phÇn b -6- Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Gi¸o viªn: NguyÔn TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n   DAC =  BCA(cgc)  .................................  AD // BC (hai c¹nh t­¬ng øng) GV nªu tiÕp yªu cÇu : _ Tõ kÕt qu¶ cña ?2 em h·y ®iÒn vµo ( ...) ®Ó ®­îc c©u ®óng : * NÕu mét h×nh thang cã hai c¹nh bªn song song th× ... * NÕu mét h×nh thang cã hai c¹nh ®¸y b»ng nhau th× ... GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i nhËn xÐt tr 70 SGK GV nãi : §ã chÝnh lµ nhËn xÐt mµ chóng ta cÇn ghi nhí ®Ó ¸p dông lµm bµi tËp, thùc hiÖnc¸c phÐp chøng minh sau nµy. - HS ®iÒn : hai c¹nh bªn b»ng nhau, hai c¹nh ®¸y b»ng nhau. - HS ®iÒn : Hai c¹nh bªn song song vµ b»ng nhau. Ho¹t ®éng 3: H×nh thang vu«ng (7 phót) GV : H·y vÏ mét h×nh thang cã mét gãc vu«ng vµ ®Æt tªn cho h×nh thang ®ã. GV : H·y ®äc néi dung ë môc 2 tr 70 vµ cho biÕt h×nh thang b¹n võa vÏ lµ h×nh thang vu«ng ? GV hái : _ §Ó chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh thang ta cÇn chøng minh ®iÒu g×? §Ó chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh thang vu«ng ta cÇn chøng minh ®iÒu g×? HS vÏ h×nh vµo vë, mét HS lªn b¶ng vÏ _ Mét HS nªu ®Þnh nghÜa h×nh thang vu«ng theo SGK _ Ta cÇn chøng minh tø gi¸c ®ã cã hai c¹nh ®èi song song. _ Ta cÇn chøng minh tø gi¸c ®ã cã hai c¹nh ®èi song song vµ cã mét gãc b»ng 90  Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp (10phót) Bµi 6 tr70 SGK 1 HS ®äc ®Ò bµi tr 70 SGK HS tr¶ lêi miÖng _ Tø gi¸c ABCD h×nh 20a vµ tø gi¸c INMK h×nh 20c lµ h×nh thang . _ Tø gi¸c EFGH kh«ng ph¶i lµ h×nh thang Bµi 7 a) tr 71 SGK Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh, ®Ò bµi trong SGK - HS lµm bµi vµo nh¸p, mét HS tr×nh bµy miÖng ABCD lµ h×nh thang ®¸y AB ; CD  AB // CD  x + 80o = 180o y + 40o = 180o ( hai gãc trong cïng phÝa )  x = 100o ; x = 140o Bµi 17 tr 62SBT a) Trong h×nh cã c¸c h×nh thang BDIC( §¸y DI vµ BC ) BIEC (®¸y IE vµ BC) BDEC (®¸y DE vµ BC) b)  BID cã : ................ ...............( so le trong cña DE // BC) .........................   BDI c©n  BD = DI c/m t­¬ng tù  IEC c©n  CE = IE VËy DB + CE = DI + IE -7- Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Gi¸o viªn: NguyÔn TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n hay DB + CE = DE D- H­íng dÉn vÒ nhµ (2phót) -N¾m v÷ng ®Þnh nghÜa h×nh thang, h×nh thang vu«ng vµ hai nhËn xÐt tr 70 SGK. ¤n ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña tam gi¸c c©n. -Bµi tËp vÒ nhµ sè 7(b,c), 8, 9 tr71 SGK ; Sè 11, 12, 19 tr62 SBT. ------------------------------------------------------------------------------TiÕt 3 §3. H×nh thang c©n A. Môc tiªu cña bµi: - N¾m ®­îc ®Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt, c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n. BiÕt vÏ h×nh thang c©n, biÕt sö dông ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña h×nh thang c©n trong tÝnh to¸n vµ chøng minh. - BiÕt ch­ng minh mét tø gi¸c lµ h×nh thang c©n. - RÌn luyÖn tÝnh chÝnh x¸c vµ c¸ch lËp luËn chøng minh h×nh häc. B- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: B¶ng phô H24/72, giÊy kÎ « vu«ng. - HS: GiÊy kÎ « vu«ng, dông cô vÏ h×nh. c. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs H§ 1: (5’) KiÓm tra bµi cò ? ? ? ? H×nh thang lµ g×? TÝnh chÊt cña h×nh thang? ThÕ nµo lµ h×nh thang vu«ng? DÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang vu«ng? 2 HS lªn b¶ng tr¶ lêi. H§ 2: (10’) §Þnh nghÜa h×nh thang c©n ? Hai gãc nh­ thÕ nµo? ? Häc sinh quan s¸t h×nh 23 trong SGK vµ - Gi¸o viªn giíi thiÖu h×nh thang trªn h×nh 23 lµ h×nh thang c©n. ? VËy thÕ nµo lµ h×nh thang c©n? §Ó mét tø gi¸c lµ mét h×nh thang c©n th× cã nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo? ? Cho mét h×nh thang c©n th× suy ra ®iÒu g×? tr¶ lêi ?1/72. (C = D) HS nªu ®Þnh nghÜa 1. §Þnh nghÜa: SGK/72 ABCD lµ h×nh thang c©n (®¸y AB; CD)  AB//C Lµm ?2/72. - Gi¸o viªn treo b¶ng phô H24/72. ? T×m c¸c h×nh thang c©n? C =D -8- Gi¸o viªn: NguyÔn Gi¸o ¸n h×nh häc 8 TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n TÝnh c¸c gãc cßn l¹i cña mçi h×nh thang c©n ®ã?Cã nhËn xÐt g× vÒ 2 gãc ®èi cña h×nh thang c©n? HS: ABCD; IKMN; PQST HS: C=1000; I=1100; N=700; S=900 HS: Hai gãc ®èi cña h×nh thang c©n bï nhau. H§ 3: (10’) TÝnh chÊt cña h×nh thang c©n ? §o ®é dµi hai c¹nh bªn cña h×nh thang c©n ë H23/72. GV giíi thiÖu ®Þnh lÝ. ? VÏ h×nh, ghi GT, KL cña ®Þnh lý 1. 2. TÝnh chÊt: HS: ®o vµ nhËn xÐt : hai c¹nh bªn cña h×nh thang c©n th× b»ng nhau. §Þnh lý 1: SGK/76 GT ABCD lµ h×nh thang c©n (®¸y AB, CD) KL AD = BC ? §Ó chøng minh AD = BC th× lµm nh­ thÕ nµo? ? Cã ABCD lµ h×nh thang c©n th× suy ra ®iÒu g×? ? Tr­êng hîp kh«ng cã giao ®iÓm th× sao? (AD//BC O  ®iÒu g×?) Dùa vµo ®©u? A 1 2 2 B 1 D C HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi c¸ch lµm, mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy HS: khi AD kh«ng c¾t BC th× AD//BC suy ra A B AD = BC ? VÏ h×nh thang c©n ABCD, ®¸y AB, CD. ? VÏ hai ®­êng chÐo cña h×nh thang c©n. ? Dù ®o¸n g×? HS: vÏ h×nh vµ dù ®o¸n..... D C HS ph¸t biÓu ®Þnh lÝ §Þnh lý 2: SGK/73 Häc sinh chøng minh miÖng... CM: SGK/73 H§ 4: (10’) DÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n ? Lµm ?3/74. 3. DÊu hiÖu nhËn biÕt: ? Dïng com pa vÏ c¸c ®iÓm A, B n»m trªn m sao cho HS: lÊy D lµm t©m quay 1 cung trßn c¾t m t¹i CA = DB. B; gi÷ nguyªn khÈu ®é compa, lÊy C lµm t©m quay 1 cung trßn c¾t m t¹i A m A B ? §o c¸c gãc cña h×nh thang. ? Dù ®o¸n h×nh thang ABCD cã g× ®Æc biÖt? ? Ph¸t biÓu thµnh ®Þnh lý. - Gi¸o viªn: §Þnh lý nµy sÏ ®­îc chøng minh ë bµi 18. §Ó chøng minh mét h×nh thang lµ h×nh thang c©n th× ta cã bao nhiªu c¸ch?  dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n. D HS: §Þnh lý 3: SGK/74 HS: cã 2 c¸ch ..... DÊu hiÖu nhËn biÕt: SGK/78 H§ 5: (7’) Cñng cè -9- C Gi¸o viªn: NguyÔn Gi¸o ¸n h×nh häc 8 TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n ? Nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa h×nh thang. ? DÊu hiÖu h×nh thang c©n. ? Lµm bµi 11, 13/74. D. h­íng dÉn vÒ nhµ (3') - Häc thuéc ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt vµ dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n - Bµi 12,14; 15/75. - H­íng dÉn bµi 12/SGK: ¸p dông tÝnh chÊt cña h×nh thang c©n ta cã 2c¹nh bªn b»ng nhau. Tõ ®ã xÐt 2 tam gi¸c vu«ng AED vµ BFC, chóng b»ng nhau sÏ suy ra DE = CF. -------------------------------------------------------------------------------- TiÕt 4 LuyÖn tËp A-Môc tiªu: - Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ h×nh thang, h×nh thang c©n (§Þnh nghÜa, tÝnh chÊt vµ c¸ch nhËn biÕt). - RÌn c¸c kÜ n¨ng ph©n tÝch ®Ò bµi, kÜ n¨ng vÏ h×nh, kÜ n¨ng suy luËn, kÜ n¨ng nhËn d¹ng h×nh. -RÌn yÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. B- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS : - GV: - Th­íc th¼ng, compa, phÊn mµu , b¶ng phô, bót d¹. - HS: - Th­íc th¼ng, compa, bót d¹. C- TiÕn tr×nh d¹y- häc. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1 : KiÓm tra (10 phót) Gv nªu c©u hái kiÓm tra . HS1 : _ PhÊt biÓu ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña h×nh thang c©n HS1 : _ Nªu ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña h×nh thang nh­ SGK Ch÷a bµi tËp 15 tr75 SGK GV yªu cÇu HS kh¸c nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS lªn b¶ng HS2: a) Ta cã :  ABC c©n t¹i A (gt)  ...............= ............. .......... H×nh thang BDEC cã : .............  BDEC lµ h×nh thang c©n. b) Trong h×nh thang c©n BDEC cã ................ Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp (33 phót) Bµi tËp 1: ( Bµi 16 tr 75 SGK) GV cïng HS vÏ h×nh A Mét HS ®äc l¹i ®Ò bµi to¸n _ HS : CÇn chøng minh AD = AE _ Mét HS chøng minh miÖng - 10 - Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Gi¸o viªn: NguyÔn GV gîi ý : So s¸nh víi bµi 15 võa ch÷a, h·y cho biÕt ®Ó chøng minh BEDC lµ h×nh thang c©n chøng minh ®iÒu g×? Bµi tËp 2( Bµi 18 tr 75 SGK) GV ®­a b¶ng phô : Chøng minh ®Þnh lÝ : " H×nh thang cã hai ®­êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh thang c©n GV : Ta chøng minh ®Þnh lÝ qua kÕt qu¶ cña bµi 18 SGK A B D C GV yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm ®Ó gi¶i bµi tËp. GV cho HS ho¹t ®éng nhãm kho¶ng 7 phót th× yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. GV kiÓm tra thªm bµi cña vµi nhãm, cã thÓ cho ®iÓm . Bµi tËp 3( Bµi 31 tr 63 SBT). GV: Muèn chøng minh OE lµ trung trùc GV yªu cÇu 2 HS ®øng t¹i chç tr×nh bµy C¶ líp tù hoµn thµnh bµi lµm vµo vë. TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n a) XÐt  ABD vµ  ACE cã: AB = AC (gt) .......... chung .................   ABD =  ACE (gcg)  AD = AE ( c¹nh t­¬ng øng) Chøng minh nh­ bµi 15  ED // BC vµ cã ...............  BEDC lµ h×nh thang c©n. b) ED // BC  .............(so le trong) Cã ............  ..............  ............ Mét HS ®äc l¹i ®Ò bµi to¸n Mét HS lªn b¶ng vÏ h×nh, viÕt GT ; KL a) H×nh thang ABEC cã hai c¹nh bªn song song : AC // BE (gt)  AC = BE ( nhËn xÐt vÒ h×nh thang ) mµ AC = BD (gt)  BE = BD   BDE c©n b) Theo kÕt qu¶ c©u a ta cã :  BDE c©n t¹i B  .............. mµ AC // BE  .......... (hai gãc ®ång vÞ )  ....................... XÐt  ACD vµ  BDC cã : AC = BD (gt) ....................... C¹nh DC chung   ACD =  BDC (cgc) c)  ACD =  BDC  ......................( hai gãc t­¬ng øng)  H×nh thang ABCD c©n (theo ®Þnh nghÜa) _ §¹i diÖn mét nhãm tr×nh bµy c©u a. _ HS nhËn xÐt _ §¹i diÖn mét nhãm kh¸c tr×nh bµy c©u b vµ c _ HS nhËn xÐt. Mét HS lªn b¶ng vÏ h×nh HS: Ta cÇn cm 2 ®iÓm O vµ E ®Òu thuéc trung trùc cña 2 ®¸y HS tr×nh bµy vë..... D. H­íng dÉn vÒ nhµ ( 2 phót ) - 11 - Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Gi¸o viªn: NguyÔn TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n - ¤n tËp ®Þnh nghÜa , tÝnh chÊt , nhËn xÐt , dÊu hiÖu nhËn biÕt cña h×nh thang , h×nh thang c©n. - Bµi tËp vÒ nhµ 17;19tr 75 SGK ; 28;29;30 tr 63 SBT - H­íng dÉn bµi 30/63-SBT: a. Tø gi¸c BDEC lµ h×nh thang c©n v× cã hai c¹nh bªn b»ng nhau vµ kh«ng song song b. §iÓm D,E ph¶i lµ ch©n 2 ®­êng ph©n gi¸c 2 gãc ®¸y (xem bµi 16/75-SGK). ---------------------------------------------------------------------------------- TiÕt 5 §4.§­êng trung b×nh cña tam gi¸c A-Môc tiªu: - HS n¾m ®­îc ®Þnh nghÜa vµ c¸c ®Þnh lý 1, dÞnh lý 2 vÒ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c. - HS biÕt vËn dông c¸c ®Þnh lý häc trong bµi ®Ó tÝnh ®é dµi, chøng minh 2 ®o¹n t¨hnge b»ng nhau, 2 ®­êng th¼ng song song . - RÌn luyÖn c¸ch lËp luËn trong chøng minh ®Þnh lý vµ vËn dông c¸c ®Þnh lý ®· häc vµo gi¶i c¸c bµi to¸n. B- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: - GV: - Th­íc th¼ng, compa, b¶ng phô, bót d¹, phÊn mµu. - HS : - Th­íc th¼ng, compa, b¶ng phô nhãm, bót d¹. C- TiÕn tr×nh d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra ( 5phót ) GV nªu yªu cÇu kiÓm tra mét HS a) Ph¸t triÓn nhËn xÐt vÒ h×nh thang cã hai c¹nh bªn song song, h.thang cã hai d¸y b»ng nhau. Mét HS lªn b¶ng ph¸t biÓu theo SGK, sau ®ã cïng c¶ líp thùc hiÖn yªu cÇu 2. b) VÏ tam gi¸c ABC, vÏ trung ®iÓm D cña AB, vÏ ®­êng th¼ng xy ®i qua D vµ song song víi BC c¾t AC t¹i E. Quan s¸t h×nh vÏ, ®o ®¹c vµ cho biÕt dù ®o¸n vÒ vÞ trÝ cña E trªn AC. GV cïng HS ®¸nh gi¸ HS trªn b¶ng. Ho¹t ®éng 2: §Þnh lý 1 ( 10 phót ) GV yªu cÇu mét HS ®äc ®Þnh lý 1 GV ph©n tÝch néi dung ®Þnh lý vµ vÏ h×nh HS vÏ h×nh vµo vë. ∆ABC,AD = DB, GT DE//BC GV: yªu cÇu HS nªu GT, KL vµ chøng minh ®Þnh §Þnh lý : 1 (SGK) lý. GV nªu gîi ý (nÕu cÇn): A KL AE = EC §Ó chøng minh AE = EC, ta nªn t¹o ra mét tam gi¸c cã c¹nh lµ EC vµ b»ng tam gi¸c ADE. Do D 1 E ®ã, nªn vÏ EF // AB(F  BC). 1 GV yªu cÇu HS tù hoµn thµnh phÇn chøng minh vµo vë ghi. 1 B C - 12 - Gi¸o viªn: NguyÔn Gi¸o ¸n h×nh häc 8 TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n F HS chøng minh b»ng miÖng C¶ líp ghi vë: Chøng minh : kÎ EF song song AB (F  BC). H×nh thang DEFB cã hai c¹nh bªn song song (DE//EF) DB  EF    AD  EF DB  AD( gt )  ∆ADE vµ ∆EFC cã Gãc A = gãc E1 (®ång vÞ, EF//AB ) AD = EF(chøng minh trªn ) Gãc D1 = gãc F1 ( cïng b»ng gãc B ) Do ®ã ∆ADE = ∆EFC (g.c.g) => AE = EC Ho¹t ®éng 3: §Þnh nghÜa ( 5phót ) Gv: dïng phÊn mµu t« ®o¹n th¼ng DE nªu: DE lµ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c ABC.VËy thÕ nµo lµ ®­êng trung b×nh cña 1 tam gi¸c? Hs: ®äc ®n ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c . §Þnh nghÜa : (SGK) Gv l­u ý:D­êng trung b×nh cña tam gi¸c lµ ®o¹n th¼ng mµ c¸c ®Çu mót lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh cña tam gi¸c. Gv: trong 1 tam gi¸c cã mÊy ®­êng trung b×nh? Hs: trong 1 tam gi¸c cã 3 ®­êng trung b×nh. Ho¹t ®éng 4: §Þng lý 2 ( 12phót ) Gv: yªu cÇu hs lµm ? 2 trong sgk. Gv: yªu cÇu hs ®äc ®Þnh lý 2 sgk Gv: VÏ h×nh lªn b¶ng , gäi hs nªu GT,KL vµ nªu c¸ch chøng minh. A D 1 E Hs : b»ng ®o d¹c nªu ra nhËn xÐt . §Þnh lý 2: (SGK) GT F KL 1 B 1 C Gv: gäi 1 hs chøng minh ,c¸c hs kh¸c nghe vµ gãp ý. Gv: cho hs thùc hiÖn ? 3 SGK. ∆ABC, AD = DB AE = EC DE //BC, DE Hs: tù ®äc phÇn chøng minh 1 BC 2 HS tÝnh to¸n, b¸o KQ vµ tr×nh bµy c¸ch lµm Ho¹t ®éng 5: LuyÖn tËp ( 11phót ) Bµi tËp 1 (Bµi 20 tr 79 SGK) GV yªu cÇu Hs kh¸c: Tr×nh bµy lêi gi¶i trªn b¶ng. Hs: sö dông h×nh vÏ cã s½n trong SGK , gi¶i miÖng Tam gi¸c ABC cã AK = KC = 8 cm. KI // BC (V× cã 2 gãc ®ång vÞ b»ng nhau). =>AI = IB =10 cm (§ingj lý 1 ®­êng trung b×nh trong tam gi¸c). Bµi tËp 2 (Bµi 22 tr 80 SGK) HS lªn b¶ng tr×nh bµy  BDC cã BE =ED (gt). BM = MC (gt) =>EM lµ ®­êng trung b×nh => EM // DC ( tÝnh chÊt ®­êng trung b×nh  ) Cã I thuéc DC =>DI // EM .  AEM cã : AD = DE (gt). - 13 - Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Gi¸o viªn: NguyÔn TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n DI // EM (cm trªn). => AI = IM (§Þnh lý 1 ®­êng trung b×nh  ) D. H­íng dÉn vÒ nhµ ( 2 phót ) -VÒ nhµ hs cÇn n¾m v÷ng ®Þnh nghÜa ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c , hai ®Þnh lý trong bµi. - Bµi tËp vÒ nhµ sè 21 tr 79 sgk, sè 34,35,36 tr 64 sbt. - H­íng dÉn bµi 21/79-SGK : ¸p dông t/c ®­êng trung b×nh cho ∆AOB cã CD = 3cm. --------------------------------------------------------------------------------- TiÕt 6 §4.§­êng trung b×nh cña h×nh thang A-Môc tiªu: - HS n¾m ®­îc ®Þnh nghÜa, c¸c ®Þnh lý vÒ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang . - HS biªtd vËn dông c¸c ®Þnh lý vÒ ®­êng trung binh cña h×nh thang ®Ó tÝnh ®é dµi, chøng minh hai ®o¹n th¼ng b»ng nhau, hai ®­êng th¼ng song song. - RÌn luyÖn c¸ch lËp luËn trong chøng minh ®Þnh lý vµ vËn dông c¸c ®Þnh lý ®· häc vµo gi¶i c¸c bµi to¸n. B- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS : - GV: - Th­íc th¼ng, compa, SGK, phÊn mµu. - HS : - Th­íc th¼ng, compa. C- TiÕn tr×nh d¹y- häc. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra (5 phót) Yªu cÇu: 1) Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt vÒ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c, vÏ h×nh minh ho¹. 2) Cho h×nh thang ABCD (AB // CD) nh­ h×nh vÏ. TÝnh x, y. - HS1:... A M B 2cm 2cm E GV nhËn xÐt, cho ®iÓm HS. Sau ®ã GV giíi thiÖu : ®o¹n th¼ng EF ë trªn chÝnh lµ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang ABCD. VËy thÕ nµo lµ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang, ®­êng trung b×nh h×nh thang cã tÝnh chÊt g× ? §ã lµ néi dung bµi h«m nay. F D C - HS2: .  ACD cã EM lµ ®­êng trung b×nh 1  EM = DC  y = DC = 2 EM = 2.2 = 4 cm. 2  ACB cã MF lµ ®­êng trung b×nh. 1  MF = AB  x = AB = 2MF = 2. 1 = 2 cm 2 Ho¹t ®éng 2: §Þnh lý 3 (10phót) GV yªu cÇu HS thùc hiÖn ? 4 tr78 SGK. (§Ò bµi ®­a lªn b¶ng phô hoÆc mµn h×nh) Mét HS ®äc to ®Ò bµi. Mét HS len b¶ng vÏ h×nh, c¶ líp vÏ h×nh vµo vë. - 14 - Gi¸o viªn: NguyÔn Gi¸o ¸n h×nh häc 8 TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n GV hái : Cã nhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ ®iÓm I trªn AC, ®iÓm F trªn BC ? A B HS nhËn xÐt I lµ trung ®iÓm cña AC, F lµ trung ®iÓn cña BC Mét HS ®äc l¹i §Þnh lý 3 SGK. F HS nªu GT, KL cña ®Þnh lý. C §Þnh lý 3 GT ABCD , AB // CD AE = ED , EF // AB , EF // CD E I D GV : NhËn xÐt ®ã lµ ®óng. Ta cã ®Þnh lý sau. GV ®äc §Þng lý 3 tr78 SGK. KL GV gîi ý : ®Ó chøng minh BF = FC , tr­íc hÕt h·y chøng minh AI = IC. GV gäi mét HS chøng minh miÖng. BF = FC Mét HS chøng minh miÖng. C¶ líp theo dâi lêi chøng minh cña b¹n vµ nhËn xÐt. HS nµo ch­a râ th× cã thÓ ®äc lêi chøng minh trong SGK Chøng minh : SGK Ho¹t ®éng 3: §Þnh nghÜa (7phót) GV nªu : H×nh thang ABCD ( AB//CD) cã E lµ trung ®iÓm cña BC, ®o¹n th¼ng EF lµ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang ABCD . VËy thÕ nµo lµ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang ? GV nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa ®­êng trung b×nh cña h×nh thang. GV dïng phÊn kh¸c mµu t« ®­êng trung b×nh cña h×nh thang ABCD. H×nh thang cã mÊy ®­êng trung b×nh? Mét HS ®äc l¹i ®Þnh nghÜa ®­êng trung b×nh cña h×nh thang trong SGK §Þnh nghÜa : SGK HS: NÕu h×nh thang cã mét cÆp c¹nh song song th× cã mét ®­ßng trung b×nh, nÕu cã hai cÆp c¹nh song song th× cã hai ®­êng trung b×nh. Ho¹t ®éng 4: §Þnh lý 4 TÝnh chÊt ®­êng trung b×nh h×nh thang (15 phót) GV : Tõ tÝnh chÊt ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c, h·y dù ®o¸n ®­êng trung b×nh cña h×nh thang cã tÝnh chÊt g×? GV nªu ®Þnh lý 4 tr78 SGK. GV vÏ lªn b¶ng. A B E 1 2 D §Þnh Lý 4 GT F 1 HS cã thÓ dù ®o¸n : ®­êng trung b×nh cña h×nh thang song song víi hai ®¸y. Mét HS ®äc l¹i ®Þnh lý 4. HS vÏ h×nh vµo vë KL K C Yªu cÇu HS nªu GT, KL cña ®Þnh lý. GV gîi ý : §Ó chøng minh EF song song víi AB vµ DC, ta cÇn t¹o ®­îc mét tam gi¸c cã EF lµ ®­êng trung b×nh. Muèn vËy ta kÐo dµi AF c¾t ®­êng th¼ng DC t¹i K. H·y chøng minh AF = FK. GV trë l¹i bµi tËp kiÓm tra ®Çu giê nãi: Dùa vµo h×nh vÏ, h·y chøng minh EF // AB // CD ABCD , AE = ED , BF = FC EF // AB , EF // CD AB  CD EF = 2 - HS chøng minh t­¬ng tù nh­ SGK Chøng minh : + B­íc 1:  FBA =  FCK (g.c.g)  FA = FK vµ AB = KC + B­íc 2 : XÐt  ADK cã EF lµ ®­êng trung b×nh 1  EF // DK vµ EF = DK  EF // AB // DC 2 DC  AB vµ EF = .  ACD cã EM lµ ®­êng trung 2 DC b×nh  EM // DC vµ EM = .  ACB cã MF lµ 2 - 15 - Gi¸o ¸n h×nh häc 8 vµ EF = Gi¸o viªn: NguyÔn AB  CD b»ng c¸ch kh¸c. 2 TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n ®­êng trung b×nh  MF // AB vµ MF = AB . 2 Qua M cã EM // DC (c/m trªn) MF // AB (c/m trªn). mµ AB // DC (gt).  E, M, F th¼ng hµng ( tiªn ®Ò ¥clit).  EF // AB // CD. DC AB DC  AB vµ EF = EM + MF =   2 2 2 GV h­íng dÉn HS chøng minh HS ®øng t¹i chç tr×nh bµy H×nh thang ACHD ( AD // CH ) cã AB = BC (gt) BE // AD // CH (cïng vu«ng gãc DH)  DE = EH (®Þnh lý 3 ®­êng trung b×nh h×nh thang).  BE lµ ®­êng trung b×nh h×nh thang AD  CH 24  x  BE =  32 = 2 2  x = 32 . 2 - 24  x = 40 (m) GV yªu cÇu HS lµm ?5. GV giíi thiÖu : §©y lµ mét c¸ch chøng minh kh¸c tÝnh chÊt ®­êng trung b×nh h×nh thang. Ho¹t ®éng 5 LuyÖn tËp _ cñng cè (6 phót) GV nªu c©u hái cñng cè. 1) §­êng trung b×nh cña h×nh thang lµ ®o¹n th¼ng ®i qua trung ®iÓm hai c¹nh bªn cña h×nh thang. 2) §­êng trung b×nh cña h×nh thang ®i qua trung ®iÓm hai ®­êng chÐo cña h×nh thang. 3) §­êng trung b×nh cña h×nh thang song song víi hai ®¸y vµ b»ng nöa tæng hai ®¸y. Bµi 24 tr80 SGK ( H×nh vÏ s½n trªn b¶ng phô hoÆc mµn h×nh) HS tr¶ lêiC¸c c©u sau ®óng hay sai? 1) Sai. 2) §óng. 3)§óng HS tÝnh : CI lµ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang ABKH. AH  BK 12  20 =  CI =  16 (cm) 2 2 D.H­íng dÉn vÒ nhµ (2phót) - N¾m v÷ng ®Þnh nghÜa vµ hai ®Þnh lý vÒ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang. - Lµm nèt c¸c bµi tËp 23, 25, 26 tr80 SGK vµ 37, 38, 40 tr64 SBT. - H­íng dÉn bµi 23/SGK: PM//IK//NQ v× cïng vu«ng gãc víi PQ => K lµ trung ®iÓm cña PQ (do I lµ trung ®iÓm cña MN) tõ ®ã suy ra c¸ch tÝnh x. ----------------------------------------------------------------------------------- TiÕt 7 - 16 - Gi¸o viªn: NguyÔn Gi¸o ¸n h×nh häc 8 TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n LuyÖn tËp A -Môc tiªu: - Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c vµ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang cho HS . - RÌn kÜ n¨ng vÒ h×nh râ , chuÈn x¸c, kÝ hiÖu ®ñ gi¶ thiÕt ®Çu bµi trªn h×nh. - RÌn kÜ n¨ng tÝnh, so s¸nh ®é dµi ®o¹n th¼ng, kÜ n¨ng chøng minh. B - ChuÈn bÞ cña GV vµ HS : - GV: Th­íc th¼ng, conpa, b¶ng phô, bót d¹, SGK, SBT. - HS : Th­íc th¼ng, compa, SGK,SBT. C - TiÕn tr×nh d¹y- häc . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1 KiÓm tra ( 6phót ) Gv: So s¸nh ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c vµ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang vÒ ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt? Hs : lªn b¶ng tr¶ lêi nh­ néi dung trong b¶ng vµ vÏ h×nh minh ho¹ Ho¹t ®éng 2 LuyÖn tËp bµi tËp cho h×nh vÏ s½n ( 12phót ) Gv: cho hs quan s¸t kÜ h×nh vÏ råi cho biÕt GT cña bµi to¸n. Bµi 1 : Cho h×nh vÏ. a)Tø gi¸c BMNI lµ h×nh g× ? b) NÕu gãc A = 8o th× c¸c gãc cña tø gi¸c BMNI b»ng ? Hs: gt cho -  ABC cã goc B = 90 0 -Ph©n gi¸c AD cña gãc A. -M; N ; I lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña AD ; AC ; DC Hs:Tø gi¸c BMNI lµ h×nh thang c©n.Chøng minh: +Theo h×nh vÏ ta cã: MN lµ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c ACD=>MN // DC hay MN // BI(V× B: D: I: C th¼ng hµng). =>BMNI lµ h×nh thang. +  ABC cã gãc B = 90 0; BN lµ trung tuyÕn =>BN = AC /2 (1) L¹i cã MI= AC /2 (2) Tõ (1) vµ (2) =>BN = IM =>BMNI lµ h×nh thang c©n. HS: Chøng minh b»ng c¸ch sö dông ®Þnh nghÜa h×nh thang c©n.(Hai gãc kÒ 1 ®¸y b»ng nhau) Gv: tø gi¸c BMNI lµ h×nh g×? Chøng minh.? GV: cßn c¸ch nµo chøng minh BMNI lµ h×nh thang c©n n÷a hay kh«ng? GV: H·y tÝnh c¸c gãc cña tø gi¸c BMNI nÕugãc - 17 - Hs :chøng minh b»ng miÖng. Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Gi¸o viªn: NguyÔn TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n NÕu gãc A = 580:  ABD cã gãc B = 900 cã : gãc BAD = 580 /2 = 290. =>gãc ADB = 900-290=610 gãc MBD = 610. Do ®ã gãc NID = gãc MBD = 610( Theo ®Þnh nghÜa h×nh thang c©n). =>gãc BMN =gãc MNI = 1800-610=1190. A = 580. Ho¹t ®éng 3 LuyÖn tËp bµi tËp cã kü n¨ng vÏ h×nh ( 20phót ) Hs: §äc to vµ nªu gt ,kl. Gv: cho hs suy nghÜ 3 ' vµ gäi tr×nh bµy miÖng c©u a. GV: gîi ý cho hs 2 tr­êng hîp -E,K,F kh«ng th¼ng hµng. -E,K,F th¼ng hµng. Hs: nªu c¸ch lµm. Gv: yªu cÇu hs nªu gt , kl. Gv; Sau 5 ' gäi hs ®¹i diÖn 1 nhãm tr×nh bµy lêi gi¶i. Bµi 2:(bµi 27 sgk). a)EK lµ ®­êng trung b×nh  ADC =>EK =DC/2. FK lµ ®­êng trung b×nh cña  ACB =>KF= AB/2. b) E,K,F kh«ng th¼ng hµng cã EF < EK+ KF(b®t tam gi¸c)=>EF< (AB+DC)/2(1) E,K,F th¼ng hµng EF = EK+KF => EF =(AB+DC)/2 (2) Tõ (1) vµ (2) =>®pcm. Bµi 3(Bµi 44 tr 65 SBT)  ABC GT BM =MC ; OA=OM d qua O AA',BB',CC'  d BB ' CC ' KL AA '  2 Hs: lµm theo nhãm. trªn b¶ng phô 5' Gv: kiÓm tra c¸c nhãm kh¸c. Ho¹t ®éng 4 Cñng cè ( 5phót ) Gv: d­a bµi tËp lªn b¶ng phô kiÓm tra. Hs: nªu c©u tr¶ lêi: 1 §; 2 S. C¸c c©u sau ®óng hay sai: 1)§­êng th¼ng ®i qua trung ®iÓm 1 c¹nh cña tam gi¸c vµ song song víi c¹nh thø 2 th× ®i qua trung ®iÓm c¹nh thø 3. 2)Kh«ng thÓ cã h×nh thang mµ ®­êng trung b×nh bµng ®é dµi 1 ®¸y. D. H­íng dÉn vÒ nhµ ( 2 phót ) - ¤n l¹i ®Þng nghÜa vµ c¸c ®Þnh lý ®­êng trung b×nh cña h×nh thang. - ¤n l¹i c¸c bµi to¸n dùng h×nh ®· biÕt. - BTVN: 37. 38, 41, 42 tr 64,65 SBT. - 18 - Gi¸o viªn: NguyÔn Gi¸o ¸n h×nh häc 8 TuÊn C­êng Tr­êng THCS Th¸i S¬n TiÕt 8 §5. Dùng h×nh b»ng th­íc vµ compa dùng h×nh thang A-Môc tiªu: - HS biÕt dïng th­íc vµ compa ®Ó dùng h×nh (chñ yÕu lµ dùng h×nh thang) theo c¸c yÕu tè ®· cho b»ng sè vµ biÕt tr×nh bµy hai phÇn, c¸ch dùng vµ chøng minh. - HS biÕt c¸ch dö dông th­íc vµ compa ®Ó dùng h×nh vµo vë mét c¸ch t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c khi sö dông dông cô, rÌn kh¶ n¨ng suy luËn, cã ý thøc vËn dông dùng h×nh vµo thøc tÕ. B- ChuÈn bÞ cña GV- HS : - GV: Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng, compa, b¶ng phô, bót d¹, th­íc ®o gãc. - HS : Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng, compa, th­íc ®o gãc. C- TiÕn tr×nh d¹y- häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1: 1.Giíi thiÖu bµi to¸n dùng h×nh ( 5phót ) Gv: ta xÐt c¸c bµi to¸n vÏ h×nh mµ chØ sö dông 2 dông cô lµ th­íc vµ compa , chóng ®­îc gäi lµ c¸c bµi to¸n dùng h×nh. Gv:Th­íc th¼ng cã t¸c dông g×? Hs : tr¶ lêil. Compa cã t¸c dông g×? Ho¹t ®éng 2: C¸c bµi to¸n dùng h×nh ®· biÕt ( 13phót ) Gv: Ta ®· biÕt c¸c c¸ch gi¶i µi to¸n dùng h×nh nµo? Gv h­íng dÉn hs «n l¹i c¸ch dùng: Hs: dùng h×nh theo h­íng dÉn cña Gv. - Mét gãc b»ng 1 gãc cho tr­íc. -Dùng ®­êng th¼ng song song víi ®­êng th¼ng cho tr­íc. -Dùng ®­êng trung trùc cña 1 ®o¹n th¼ng. -Dùng ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng ®· cho. Ho¹t ®éng 3: Dùng h×nh thang ( 20phót ) GV: H­íng dÉn phÇn ph©n tÝch ; c¸ch dùng; chøng minh vµ biÖn luËn. Gv chèt l¹i: Mét bµi to¸n dùng h×nh ®Çy ®ñ cÇn cã 4 b­íc nh­ng theo ch­¬ng tr×nh quy ®Þnh ph¶i tr×nh bµy 2 b­íc vµo bµi lµm. 1- C¸ch dùng: nªu thø tù tõng b­íc dùng ®ång - 19 - XÐt VD tr 82 SGK. Dùng h×nh thang ABCD biÕt ®¸y AB = 3 cm vµ CD = 4 cm ; c¹nh bªn AD = 2 cm ; Gãc D = 70 0. Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Gi¸o viªn: NguyÔn TuÊn C­êng thêi thÓ hiÖn c¸c nÐt dùng trªn h×nh vÏ. Tr­êng THCS Th¸i S¬n Hs: dùng h×nh vµo vë vµ ghi c¸c b­íc nh­ ®· h­íng dÉn. 2- chøng minh: b»ng lËp lËp luËn chøng tá r»ng h×nh võa dùng tho¶ m·n ®Ò bµi. b­íc ph©n tÝch lµmnh¸p ®Ó t×m h­íng dùng h×nh. A 3 B x 2 D 700 4 C Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp ( 5phót ) Gv : vÏ ph¸c h×nh lªn b¶ng. Gv hái: Gi¶ sö h×nh thang ABCD cã AB// DC = 4cm d·c dùng ®­îc, cho biÕt tam gi¸c nµodùng ®­îc ngay? Gv:§Ønh B ®­îc x¸c ®Þnh nh­ thÕ nao? Gv: h­íng dÉn cho hs vÒ nhµ lµm. Bµi 31 tr 83 SGK Dùng h×nh thang ABCD ( AB // CD) biÕt AB =AD = 2 cm; AC = DC = 4 cm. Hs:Tam gi¸c ADC dùng d­îc ngay v× biÕt 3 c¹nh. Hs: §Ønh B ph¶i n»m trªn tia · // DC vµ c¸ch A 2cm ( B cïng phÝa víi C ®èi víi AD) D. H­íng dÉn vÒ nhµ ( 2 phót ) - ¤n l¹i c¸c dùng h×nh c¬ b¶n. - N¾m ®­îc c¸c b­íc cña 1 bµi to¸n dùng h×nh. -BTVN:29, 30, 31 , 32 tr83 SGK - H­íng dÉn bµi 32/SGK: Dùng tam gi¸c ®Òu , dùng ph©n gi¸c cña mét gãc ta sÏ t¹o ®­îc gãc 300. ------------------------------------------------------------------------------------ TiÕt 9 - 20 -
- Xem thêm -