Tài liệu Giáo án môn khoa học lớp 5 bài sự sinh sản

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Bµi: sù sinh s¶n I - Môc tiªu 1. KiÕn thøc: Nªu ®­îc ý nghÜa cña sù sinh s¶n. 2. KÜ n¨ng: NhËn ra mçi trÎ em ®Òu do bè, mÑ sinh ra vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng víi bè, mÑ cña m×nh. 3. Th¸i ®ộ: ThÊy ®­îc tÇm quan träng cña viÖc duy tr× nßi gièng. II - §å dïng d¹y häc 1. ChuÈn bÞ cña thÇy:  Bé phiÕu dïng cho trß ch¬i “BÐ lµ con ai?”  H×nh trang 4, 5 SGK. 2. ChuÈn bÞ cña trß: SGK III - Néi dung vµ tiÕn tr×nh tiÕt d¹y 1 - Tæ chøc líp: - Nh¾c HS æn ®Þnh nÒ nÕp, chuÈn bÞ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp. 2 - TiÕn tr×nh tiÕt d¹y: Thêi gian 5’ Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ph­¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A/ KiÓm tra bµi cò: - GV kiÓm tra. - KiÓm tra ®å dïng cña HS. 2’ 10’ B/ Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi míi: - GV nªu, ghi b¶ng tªn bµi. - HS ghi vë. - Nªu môc ®Ých, yªu cÇu, ghi tªn bµi. - GV phæ biÕn c¸ch ch¬i. - HS l¾ng nghe. Thêi gian Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ph­¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 2. Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i “BÐ lµ con ai” * Môc tiªu: HS nhËn ra mçi trÎ em ®Òu do bè, mÑ sinh ra vµ cã ®Æc ®iÓm gièng víi bè, mÑ cña m×nh. - B­íc 1: C¸ch ch¬i: + Mçi HS ®­îc ph¸t 1 phiÕu, nÕu ai nhËn ®­îc - GV tæ chøc cho HS ch¬i. - HS ch¬i theo h­íng dÉn. - GV khen th­ëng. - HS l¾ng nghe. - GV nªu c©u hái. - HS tr¶ lêi c©u hái. phiÕu cã h×nh em bÐ, sÏ ph¶i ®i t×m bè hoÆc mÑ cña em bÐ ®ã. Ng­îc l¹i. + Ai t×m ®­îc h×nh tr­íc thêi gian quy ®Þnh lµ - GV nªu, ghi b¶ng. 15’ - HS ghi vë. th¾ng, ng­îc l¹i, ai hÕt thêi gian vÉn ch­a t×m ®­îc lµ thua. - B­íc 2: Ch¬i trß ch¬i - GV nªu hướng dÉn. - HS l¾ng nghe. - B­íc 3: Tuyªn d­¬ng c¸c cÆp th¾ng cuéc. - HS quan s¸t tranh vµ Tr¶ lêi c©u hái: - T¹i sao chóng ta t×m ®­îc bè, mÑ cho c¸c em bÐ. ®äc thÇm. - GV nªu c©u hái. - HS trao ®æi theo cÆp. - Qua bµi ch¬i c¸c em rót ra ®­îc ®iÒu g×? * KÕt luËn: Mäi trÎ em ®Òu do bè, mÑ sinh ra vµ - 2 HS tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS tr¶ lêi. - GV nªu, ghi b¶ng. cã ®Æc ®iÓm gièng víi bè, mÑ cña m×nh. 3’ - HS ghi vë. 3. Häat ®éng 2: Lµm viÖc víi SGK * Môc tiªu: HS nªu ®­îc ý nghÜa cña sù sinh s¶n - GV nhËn xÐt tiÕt häc. Thêi gian Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ph­¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - B­íc 1: Lµm viÖc c¶ líp - 1 HS ®äc. + Quan s¸t h×nh 1, 2, 3 (t4, 5 SGK) vµ ®äc c¸c trao ®æi gi÷a c¸c nh©n vËt. + Liªn hÖ ®Õn gia ®×nh m×nh. - B­íc 2: Lµm viÖc theo cÆp - B­íc 3: Lµm viÖc c¶ líp + Tr×nh bµy kÕt qu¶. + Th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái: H·y nãi vÒ ý nghÜa cña sù sinh s¶n ®èi víi mçi gia ®×nh, dßng hä? §iÒu g× cã thÓ x¶y ra nÕu con ng­êi kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n? * KÕt luËn: Nhê cã kh¶ n¨ng sinh s¶n mµ c¸c quan hÖ trong gia ®×nh, dßng hä ®­îc duy tr× kÕ tiÕp sau. 4. Cñng cè - DÆn dß: - §äc môc “B¹n cÇn biÕt”. - Yªu cÇu HS häc thuéc. - Xem tr­íc bµi sau: Nam vµ n÷ (tiÕt 1). 3. Rót kinh nghiÖm - Bæ sung:… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………
- Xem thêm -