Tài liệu Giáo án môn khoa học lớp 5 bài phòng bệnh viêm não

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 316 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Bµi: Phßng bÖnh viªm n·o I - Môc tiªu -HS biÕt nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh bÖnh viªm n·o. II - §å dïng d¹y häc - H×nh tr 30, 31 SGK. III - Néi dung vµ tiÕn tr×nh tiÕt d¹y 1 - Tæ chøc líp: Nh¾c HS æn ®Þnh nÒ nÕp, chuÈn bÞ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp. 2 - TiÕn tr×nh tiÕt d¹y: Thêi gian 3’ Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ph­¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A/ KiÓm tra bµi cò: - 3 em tr¶ lêi. - HS kh¸c nhËn xÐt. - Nguyªn nh©n g©y ra bÖnh sèt xuÊt huyÕt lµ g×? - BÖnh l©y truyÒn b»ng c¸ch nµo? - BÖnh sèt xuÊt huyÕt nguy hiÓm nh­ thÕ nµo? 2’ B/ Bµi míi: - N/X vµ cho ®iÓm tõng HS. - GV nªu c©u hái. 1. Giíi thiÖu bµi míi: - Em th­êng thÊy nh÷ng bÖnh g× ë trÎ em? - Giíi thiÖu, ghi tªn - BÖnh viªm n·o rÊt nguy hiÓm, nã kh«ng chØ cã bµi. 10’ - Vµi HS tr¶ lêi. - Ghi vë. thÓ dÉn ®Õn tö vong mµ cßn ®Ó l¹i nh÷ng di chøng l©u dµi. 2. Ho¹t ®éng 1: T¸c nh©n g©y bÖnh, con ®­êng - Ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm cïng 1 l¸ cê. * Môc tiªu: Nªu ®­îc t¸c nh©n, ®­êng l©y bÖnh, vµ - GV phæ biÕn. - GV h­íng dÉn HS - Nhãm 6. Th¶o luËn nhËn thÊy ®­îc sù nguy hiÓm cña bÖnh th¶o luËn. ®Ó t×m c©u tr¶ lêi * C¸ch tiÕn hµnh: t­¬ng øng víi tõng c©u hái. - Bø¬c 1: Tæ chøc trß ch¬i: Ai nhanh - Ai ®óng? - C¸c nhãm lªn b¶ng - H­íng dÉn c¸ch ch¬i. ghi ®¸p ¸n cña m×nh. GV ghi râ nhãm nµo - Gi¬ ®¸p ¸n. - B­íc 2: Lµm viÖc theo nhãm xong tr­íc. l©y truyÒn vµ sù nguy hiÓm cña bÖnh viªm n·o. Thêi gian Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu + T¸c nh©n g©y bÖnh viªm n·o lµ g×? Ph­¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Chèt, ghi b¶ng. - Ghi vë. + Løa tuæi nµo th­êng m¾c bªnh viªm n·o? + BÖnh viªm n·o l©y truyÒn nh­ thÕ nµo? + BÖnh viªm n·o cã nguy hiÓm kh«ng? 18’ - B­íc 3: Lµm viÖc c¶ líp + Tuyªn d­¬ng nhãm th¾ng cuéc. - KÕt luËn: BÖnh viªm n·o do mét lo¹i vi rót cã trong m¸u c¸c gia sóc, chim, chuét, khØ... g©y ra. Muçi lµ ®éng vËt trung gian truyÒn bÖnh. HiÖn nay ch­a cã thuèc ®Æc trÞ c¨n bÖnh nµy nªn chóng ta cÇn ph¶i biÕt c¸ch phßng bÖnh. 2. Ho¹t ®éng 2:Nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó ®Ò phßng bÖnh viªm n·o. - QS tranh minh häa Tr30, 31- SGK. - HS th¶o luËn nhãm - Gäi HS tr×nh bµy. ®«i. - Mçi HS lªn b¶ng nãi vÒ mét h×nh, b¹n kh¸c N/X bæ sung ý - GV ghi nhanh c¸c ý kiÕn. kiÕn bæ sung lªn b¶ng - Vµi HS nªu. ®Ó cã c©u tr¶ lêi hoµn chØnh. - Ghi b¶ng. - Ghi vë. - Nªu yªu cÇu. * Môc tiªu: BiÕt thùc hiÖn c¸ch tiªu diÖt muçi, cã ý thøc ng¨n kh«ng cho muçi sinh s¶n vµ ®èt ng­êi 3’ - GV nªu c©u hái - B­íc 1: Lµm viÖc c¸ nh©n - Vµi HS nªu. + ChØ vµ nãi vÒ néi dung cña tõng bøc tranh + Gi¶I thÝch t¸c dông cña viÖc lµm trong tõng tranh ®èi víi viÖc phßng tr¸ch bÖnh viªm n·o? - B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp + Theo em c¸ch tèt nhÊt ®Ó phßng bÖnh viªm n·o lµ g×? - KÕt luËn: C¸ch phßng bÖnh viªm n·o lµ diÖt muçi, bä gËy, gi÷ vÖ sinh nhµ ë vµ m«i tr­êng xung quanh; kh«ng ®Ó ao tï, n­íc ®äng. CÇn cã thãi - GV nhËn xÐt tiÕt häc Thêi gian Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu quen ngñ mµn kÓ c¶ ban ngµy. TrÎ em d­íi 15 tuæi nªn ®i tiªm phßng bÖnh viªm n·o theo ®óng chØ dÉn cña b¸c sÜ. 4. Cñng cè - DÆn dß: - KÓ nh÷ng viÖc mµ gia ®×nh hoÆc ®Þa ph­¬ng m×nh ®· lµm ®Ó tiªu diÖt muçi vµ bä gËy? (Cã thÓ nh×n tranh ®Ó nhí l¹i nh÷ng viÖc mµ gia ®×nh vµ ®Þa ph­¬ng ®· lµm). - BÖnh sèt xuÊt huyÕt nguy hiÓm nh­ thÕ nµo? - Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó ®Ò phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt? - VÒ nhµ häc thuéc môc: B¹n cÇn biÕt vµ xem bµi: Phßng bÖnh. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
- Xem thêm -