Tài liệu Giáo án môn công nghệ lớp 7

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Baøi 1 Giaùo aùn Coâng Ngheä 7 Tuaàn: Tieát: Ngaøy soạn: Ngaøy dạy: PHAÀN 1: TROÀNG TROÏT CHÖÔNG I: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ KÓ THUAÄT TROÀNG TROÏT BAØI 1: VAI TROØ, NHIEÄM VUÏ CUÛA TROÀNG TROÏT I. MUÏC TIEÂU: 1.Muïc tieâu chöông: a/ Kieán thöùc: - Bieát ñöôïc vai troø vaø nhieäm vuï cuûa troàng troït. - Bieát ñöôïc vai troø vaø thaønh phaàn cuûa ñaát troàng. - Hieåu ñöôïc moät soá tính chaát chính cuûa ñaát troàng. - Bieát ñöôïc caùc bieän phaùp thöôøng duøng ñeå caûi taïo vaø baûo veä ñaát. - Hieåu ñöôïc taùc duïng cuûa phaân boùn. - Bieát caùch söû duïng vaø baûo quaûn caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng. - Hieåu ñöôïc vai troø cuûa gioáng vaø phöông phaùp taïo gioáng caây troàng. - Hieåu ñöôïc quy trình saûn xuaát vaø bieát caùch baûo quaûn haït gioáng. - Bieát ñöôïc taùc haïi cuûa saâu, beänh vaø caùch phoøng tröø saâu, beänh haïi. b / Kỹ năng: - Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích, so saùnh, trao ñoåi nhoùm. - Hình thaønh kyõ naêng phaân tích caùc loaïi phaân boùn vaø thuoác tröø saâu, beänh haïi. 2. Muïc tieâu baøi hoïc: a/Kieán thöùc: - Neâu ñöôïc vai troø quan troïng cuûa troàng troït trong neàn kinh teá cuûa nöôùc ta. - Bieát ñöôïc nhieäm vuï cuûa troàng troït trong giai ñoaïn hieän nay. - Xaùc ñònh ñöôïc nhöõng bieän phaùp ñeå thöïc hieän nhieäm vuï cuûa troàng troït. b/ Kyõ naêng: Reøn luyeän caùc kyõ naêng - Quan saùt vaø nhìn nhaän vaán ñeà. - Vaän duïng kieán thöùc vaøo ñôøi soáng thöïc tieãn. c/ Thaùi ñoä: Trang 1 Nguyeãn Ngoïc Haân Baøi 1 Giaùo aùn Coâng Ngheä 7 - Coi troïng vieäc saûn xuaát troàng troït. - Coù traùch nhieäm aùp duïng caùc bieän phaùp kyõ thuaät ñeå taêng saûn löôïng vaø chaát löôïng saûn phaåm troàng troït. II.TROÏNG TAÂM: 1. Vai troø cuûa ñaát troàng. 2. Nhieäm vuï cuûa troàng troït. III. CHUẨN BỊ: 1. Chuaån bò cuûa GV: - Giaùo aùn vaø taøi lieäu coù lieân quan. - Phoùng to hình 01 SGK. - Bảng phuï. 2. Chuaån bò cuûa học sinh: Xem trước baøi 1 IV. TIẾN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY HOÏC: 1. Ổn ñịnh tổ chức lớp: (1 phuùt) 2. Kiểm tra baøi cũ: ( hoâng qua) 3. Giôùi thieäu baøi môùi: (2 phuùt) - Haøng ngaøy, moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu phaûi söû duïng LT-TP ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån. Vaäy ñeå coù LT-TP phuïc vuï cho nhu caàu soáng chuùng ta phaûi laøm gì?  Troàng troït. - Hoâm nay, chuùng ta seõ tìm hieåu phaàn 1”Troàng troït”. Phaàn naøy goàm 2 chöông, môû ñaàu laø chöông “Ñaïi cöông veà kyõ thuaät troàng troït”. Chöông naøy goàm 10 tieát lyù thuyeát vaø 2 tieát thöïc haønh. Môû ñaàu laø baøi: “Vai troø, nhieäm vuï cuûa troàng troït”. Thời gian 15 phuùt Noäi dung Phöông phaùp daïy vaø hoïc Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS I. Vai troø, nhieäm vuï cuûa * Hoaït ñoäng 1.Tìm hieåu vai troø cuûa troàng troït (pp tröïc quan + thaûo luaän + vaán ñaùp + giaûng giaûi) troàng troït: - GV treo tranh vai troø cuûa troàng - HS quan saùt tranh, troït. Yeâu caàu HS quan saùt, thaûo thaûo luaän nhoùm. luaän nhoùm (4’) traû lôøi caâu hoûi: ? Troàng troït coù vai troø gì trong - Cung caáp LT-TP cho neàn kinh teá? con ngöôøi. - GV goïi ñaïi dieän nhoùm traû lôøi, Trang 2 Nguyeãn Ngoïc Haân Baøi 1 Giaùo aùn Coâng Ngheä 7 - Cung caáp thöùc aên cho chaên nuoâi. - Cung caáp nguyeân lieäu cho caùc ngaønh CN. - Cung caáp noâng saûn ñeå xuaát khaåu. nhoùm khaùc nhaän xeùt. - GV nhaän xeùt, keát luaän. - Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi, nhoùm khaùc nhaän xeùt. - HS laéng nghe vaø ghi baøi. - GV giaûng giaûi cho HS hieåu theá naøo laø caây LT- TP, caây - HS laéng nghe. nguyeân lieäu cho coâng nghieäp: + Caây löông thöïc laø caây troàng cho chaát boät nhö: luùa, ngoâ, khoai, saén,… + Caây thöïc phaåm nhö rau, quaû,… + Caây CN laø nhöõng caây cho saûn phaåm laøm nguyeân lieäu trong coâng nghieäp cheá bieán nhö: mía, boâng, caø pheâ, cheø,… ? Em haõy keå teân moät soá loaïi caây LT-TP, caây CN ñöôïc troàng ôû ñòa phöông em? * Tích hôïp: Troàng troït coù vai troø raát lôùn trong vieäc ñieàu hoaø - HS lieân heä thöïc teá vaø khoâng khí vaø caûi taïo moâi traû lôøi. tröôøng. 10 phuùt II. Nhieäm vuï cuûa troàng * Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu nhieäm vuï cuûa troàng troït ( pp thaûo luaän + vaán ñaùp + giaûng giaûi ) troït: - Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin. - HS ñoïc thoâng tin. - Yeâu caàu HS thaûo luaän baøn (3’) - HS thaûo luaän baøn (3’) ñeå xaùc ñònh nhieäm vuï naøo laø nhieäm vuï cuûa troàng troït? - GV goïi ñaïi dieän nhoùm traû lôøi, - Ñaïi dieän HS traû lôøi, nhoùm khaùc nhaän xeùt. Hs khaùc nhaän xeùt. - GV nhaän xeùt, keát luaän. ? Taïi sao nhieäm vuï 3,5 khoâng - HS suy nghó traû lôøi. phaûi laø nhieäm vuï troàng troït? - Giaùo vieân giaûng roõ theâm veà töøng nhieäm vuï cuûa troàng troït. - HS ghi baøi - Tieåu keát, ghi baûng Nhieäm vuï cuûa troàng troït laø ñaûm baûo löông thöïc, thöïc phaåm cho tieâu duøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu. 10 phuùt III. Ñeå thöïc hieän * Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu caùc bieän phaùp thöïc hieän nhieäm vuï cuûa ngaønh troàng troït Trang 3 Nguyeãn Ngoïc Haân Baøi 1 Giaùo aùn Coâng Ngheä 7 nhieäm vuï cuûa troàng ( pp tröïc quan + vaán ñaùp + giaûng giaûi ) troït, caàn söû duïng - GV yeâu caàu HS quan saùt - HS thaûo luaän theo baûng , thaûo luaän caëp (2’) hoaøn caëp(2’) nhöõng bieän phaùp gì? thaønh baûng Moät soá bieän phaùp Muïc ñích - Khai hoang laán bieån. ……………………(1)…………………… - Taêng vuï treân ñôn vò dieän ……………………(2)…………………… tích ñaát troàng. - Aùp duïng ñuùng bieän phaùp kyõ ……………………(3)………………………… thuaät troàng troït. … - Goïi ñaïi dieän HS leân hoaøn - Ñaïi dieän HS leân hoaøn thaønh baûng, HS khaùc nhaän thaønh baûng, HS khaùc nhaän xeùt xeùt - GV nhaän xeùt: - HS laéng nghe. (1) Taêng Dtích ñaát canh taùc (2)Taêng Slöôïng noâng saûn. (3)Taêng Nsuaát caây troàng ? Söû duïng caùc bieän phaùp treân  Coù yù nghóa laø saûn xuaát coù yù nghóa gì? ra nhieàu noâng saûn cung caáp cho tieâu duøng. ? Coù phaûi ôû baát kyø vuøng naøo  Khoâng phaûi vuøng naøo ta cuõng söû duïng caùc bieän ta cuõng söû duïng ñöôïc 3 phaùp ñoù khoâng? Vì sao? bieän phaùp ñoù vì moãi vuøng coù ñieàu kieän khaùc nhau. - GV choát laïi kieán thöùc, ghi - HS ghi baøi baûng. Caùc bieän phaùp ñeå thöïc hieän nhieäm vuï cuûa troàng troït laø khai hoang, laán bieån, taêng vuï treân ñôn vò dieän tích vaø aùp duïng caùc bieän phaùp kó thuaät tieân tieán * Tích hôïp: Ñoái vôùi bieän phaùp khai hoang laán bieån phaûi chuù yù baûo veä traùnh laøm maát caân baèng sinh thaùi bieån vaø vuøng ven bieån. 4. Cuûng coá:( 4 phuùt) -GoÏi HS ñoïc ghi nhớ. - Laøm baøi taäp cuûng coá Trang 4 Nguyeãn Ngoïc Haân Baøi 1 Giaùo aùn Coâng Ngheä 7 Haõy löïa choïn caùc caâu töø 1 ñeán 10 ñeå gheùp vôùi caùc muïc I ñeán III cho phuø hôïp: 1. Cung caáp löông thöïc, thöïc phaåm cho con ngöôøi. 2. Cung caáp thöùc aên cho chaên nuoâi. 1/ Aùp duïng caùc bieän phaùp ñeå 3. Cung caáp nguyeân lieäu cho ngaønh coâng thöïc hieän nhieäm vuï troàng troït nghieäp. 2/ Vai troø cuûa troàng troït 4. Caàn khai hoang, laán bieån. 3/ Nhieäm vuï cuûa troàng troït. 5. AÙp duïng caùc bieän phaùp kó thuaät tieân tieán. 6. Cung caáp haøng xuaát khaåu. 7. Troàng caây coâng nghieäp. 8. Taêng vuï. 9. Söû duïng gioáng coù naêng suaát cao. 10. Ñaûm baûo löông thöïc, thöïc phaåm cho tieâu duøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu. Ñaùp aùn: I. 4, 5, 7 , 8, 9. II. 1. 2. 3. 6 III. 10 5. Nhaän xeùt – Daën doø: (1 phuùt) - Nhaän xeùt thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Daën HS: + Hoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi SGK + Chuaån bò baøi 2 “Khaùi nieäm veà ñaát troàng vaø thaønh phaàn cuûa ñaát troàng”. Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Trang 5 Nguyeãn Ngoïc Haân
- Xem thêm -