Tài liệu Giáo án mĩ thuật lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 118 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

MOÂN MYÕ THUAÄT LÔÙP 2 Baøi 1: VEÕ TRANG TRÍ – VEÕ ÑAÄM, VEÕ NHAÏT 1. MUÏC TIEÂU: KT : hs nhaän bieát ñöôïc 3 ñoä ñaäm nhaït chính laø ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït KN : hs taïo ñöôïc nhöõng saéc ñoä ñaäm nhaït trong baøi veõ trang trí, veõ tranh TÑ : hs hieåu ñöôïc söï phong phuù cuûa maøu saéc trong caùch theå hieän veõ maøu, taïo höùng thuù vaø nieàm yeâu thích moân hoïc 2. CHUAÅN BÒ: GV : Tranh veõ, tranh maãu 3 boâng hoa HS : Vôû taäp veõ, buùt maøu 3. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOC CHUÛ YEÁU: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt 1) OÅn ñònh: (1’) 2) Kieåm tra baøi cuõ: (1’) - GV kieåm tra vôû taäp veõ, buùt chì, maøu veõ, goâm cuûa hs 3) Daïy hoïc baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: (1’) - Trong tranh veõ thöôøng coù nhieàu maøu khaùc nhau, coù maøu ñaäm, maøu lôït, ta goïi ñoù laø caùc saéc ñoä. Trong tieát hoïc naøy,coâ seõ höôùng daãn caùc em tìm hieåu veà caùc saéc ñoä qua baøi “veõ ñaäm, veõ nhaït” Gv ghi töïa ñeà leân baûng Hoaït ñoäng 1: QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙT (5’) Phöông phaùp tröïc quan, hoûi ñaùp HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Gv treo tranh 1 (veõ 3 quaû boùng maøu ñoû, xanh da trôøi, vang nhaït), hoûi: Hs traû lôøi: -1 Tranh veõ gì? -1 Veõ 3 quaû boùng coù 3 maøu khaùc nhau -2 Maøu saéc quaû boùng 1 so vôùi quaû boùng 2 thì nhö theá -2 Quaû boùng 1 coù maøu ñaäm hôn quaû naøo? boùng 2 -3 Maøu saéc quaû boùng 2 so vôùi quaû boùng 3 thì nhö theá -3 Quaû boùng 2 coù maøu ñaäm hôn quaû naøo? boùng 3 -4 Maøu naøo ñaäm nhaát? -4 Maøu ñoû -5 Maøu naøo ñaäm vöøa? -5 Maøu xanh da trôøi -6 Maøu naøo nhaït? -6 Maøu vaøng Gv choát : Nhö vaäy caùc maøu khaùc nhau coù theå coù caùc saéc Nghe ñoä khaùc nhau Gv treo tranh 2 (veõ hình chöõ nhaät maøu xanh laù caây coù 3 phaàn baèng nhau,ñöôïc toâ cuøng 1 maøu nhöng vôùi 3 saéc ñoä Quan saùt ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït ) Gv hoûi: -1 Ñaây laø hình gì? -2 Hình naøy coù maøu gì? -1 Hình chöõ nhaät -3 Hình naøy ñöôïc chia thaønh maáy phaàn? -2 Maøu xanh laù caây -4 Maøu saéc cuûa phaàn 1 nhö theá naøo so vôùi phaàn 2? -3 Goàm 3 phaàn -4 Maøu saéc cuûa phaàn 1 ñaäm hôn maøu saéc -5 Maøu saéc phaàn 2 nhö theá naøo so vôùi phaàn 3? cuûa phaàn 2 -5 Maøu saéc cuûa phaàn 2 ñaäm hôn maøu saéc cuûa phaàn 3 Gv choát : nhö vaäy, cuøng 1 maøu cuõng coù caùc saéc ñoä khaùc nhau Gv hoûi tieáp: -1 Vaäy trong tranh naøy coù maáy saéc ñoä maøu khaùc nhau? -1 3 saéc ñoä maøu khaùc nhau -2 Ñoù laø nhöõng saéc ñoä naøo? -2 Ñoù laø 3 saéc ñoä: ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït Gv toùm taét: -1 Trong tranh aûnh coù raát nhieàu ñoä ñaäm nhaït khaùc nhau -2 Coù 3 saéc ñoä chính: ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït -3 3 ñoä ñaäm nhaït treân laøm cho baøi veõ sinh ñoäng hôn (gv ñöa 1 böùc tranh vaø chæ cho hs nhöõng saéc ñoä ñaäm nhaït trong tranh) -1 Ngoaøi 3 ñoä ñaäm nhaït chính coøn coù caùc möùc ñoä ñaäm nhaït khaùc nhau Hoaït ñoäng 2: GV HÖÔÙNG DAÃN HS VEÕ ÑAÄM – VEÕ NHAÏT (8’) Phöông phaùp laøm maãu, tröïc quan, hoûi ñaùp Yeâu caàu hs môû vôû taäp veõ trang 4, hình 5, môøi 1 hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi Gv treo tranh maãu hình 5 (3 boâng hoa ñöïôc toâ cuøng maøu vôùi 3 saéc ñoä ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït ñaùnh soá 1, 2, 3) Gv hoûi: -2 3 boâng hoa naøy khaùc nhau ôû ñieåm naøo? -3 Laøm theá naøo ñeå veõ ñöôïc maøu ñaäm? Gv vöaø laøm maãu vöøa löu yù hs : ta caàm buùt nghieâng ñeå veõ maøu,ta veõ maïnh tay nhöng khoâng ñeø quaù maïnh -1 Ñeå taïo maøu ñaäm vöøa ta veõ maøu nhö theá naøo? Gv laøm maãu vaø löu yù hs: -2 Ta caàm buùt nghieâng vaø veõ maøu hôi nheï tay -3 Ñeå coù maøu nhaït ta laøm theá naøo? HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Hs môû vôû taäp veõ, 1 hs ñoïc yeâu caàu Quan saùt tranh maãu -1 Coù 3 saéc ñoä ñaäm nhaït khaùc nhau -2 Veõ maøu maïnh tay Quan saùt gv veõ maãu -1 Veõ hôi nheï tay -2 Veõ thaät nheï tay Gv laøm maãu Gv treo 2 maãu veõ maøu theo 2 caùch vaø höôùng daãn cuï theå: Nghe gv höôùng daãn *1 Caùch 1 : Duøng 3 maøu khaùc nhau ñeå veõ caùc hoaï tieát (caùnh hoa maøu ñoû, nhò hoa maøu vaøng, laù maøu xanh laù caây) *2 Caùch 2 : Chæ veõ 1 maøu vaøo boâng hoa (duøng buùt chì hoaëc maøu tuyø thích) -1 Moãi boâng hoa veõ ñoä ñaäm nhaït khaùc nhau, theo thöù töï: ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït. Caû laù vaø caønh cuõng veõ maøu töông töï -2 Caùc em veõ maøu caàn veõ cho kheùo khoâng ñeå maøu lem ra ngoaøi hoaï tieát Hoaït ñoäng 3: THÖÏC HAØNH VEÕ (14’) Phöông phaùp thöïc haønh -1 Gv yeâu caàu hs veõ theo höôùng daãn vaøo hình boâng hoa HS hoaït ñoäng caù nhaân trong vôû taäp veõ -2 Trong luùc hs veõ, gv theo doõi, giuùp ñôõ nhöõng hs coøn Hs thöïc haønh Hs töï choïn caùch veõ vaø veõ maøu vaøo boâng chaäm hoa Hoaït ñoäng 4: NHAÄN XEÙT, ÑAÙNH GIAÙ (4’) Phöông phaùp: tröïc quan, nhaän xeùt, giaûi thích -1 Gv choïn 5 baøi veõ cuûa hs cho caû lôùp quan saùt vaø nhaän xeùt HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Gv gôïi yù: Quan saùt -2 Trong caùc baøi veõ naøy, baøi naøo theå hieän ñuùng 3 saéc ñoä ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït? -3 Em thích baøi veõ naøo nhaát? Taïi sao? Hs neâu nhaän xeùt Gv nhaän xeùt, ñoäng vieân hs Hs neâu nhaän xeùt vaø neâu lí do thích nhöõng baøi veõ ñoù 4) Toång keát, daën doø: (1’) -1 Caùc em veà nhaø quan saùt caùc tranh veõ trong saùch baùo, chuù yù caùc ñoä ñaäm nhaït cuûa tranh -2 Söu taàm tranh thieáu nhi Nghe gv daën doø -3 Gv nhaän xeùt tieát hoïc MOÂN MYÕ THUAÄT LÔÙP 2 Baøi 2 : THÖÔØNG THÖÙC MYÕ THUAÄT XEM TRANH THIEÁU NHI ÑEÀ TAØI ÑOÂI BAÏN MUÏC TIEÂU KT: Hs laøm quen vôùi tranh cuûa thieáu nhi Vieät Nam vaø thieáu nhi quoác teá. KN: Nhaän bieát veû ñeïp cuûa tranh qua söï saép xeáp hình aûnh vaø caùch veõ maøu TÑ: Hieåu ñöôïc tình caûm cuûa baïn beø ñöôïc theå hieän qua tranh CHUAÅN BÒ GV: Tranh theå hieän chuû ñeà Ñoâi baïn Söu taäp moät vaøi böùc tranh cuûa thieáu nhi quoác teá (in treân saùch baùo), moät vaøi böùc tranh cuûa thieáu nhi Vieät Nam HS: Giaáy veõ hoaëc vôû taäp veõ 2 CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt 1) OÅn ñònh: (1’) 2) Kieåm tra baøi cuõ: (4’) Gv yeâu caàu hs neâu laïi caùch veõ ñaäm, ñaäm Hs neâu vöøa, nhaït Nhaän xeùt 3) Daïy hoïc baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: (1’)  Hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng xem tranh cuûa moät baïn hs tieåu hoïc nhö chuùng Nghe ta. Tranh coù chuû ñeà laø Ñoâi baïn Hoaït ñoäng 1: Xem tranh (15’) Hs hoaït ñoäng caù nhaân Muïc tieâu : HS bieát caùch quan saùt vaø nhaän xeùt tranh, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa tranh PP quan saùt, hoûi ñaùp, giaûng giaûi Gv giôùi thieäu tranh ñoâi baïn (tranh veõ baèng Quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi maøu nöôùc cuûa Taï Bích Ngoïc - hs tieåu hoïc  Tranh veõ hai baïn nhoû ñang Haø Noäi), hoûi: ngoài hoïc baøi treân löng traâu  Tranh veõ gì?  Hoàng, xanh laù caây, cam,  Hai baïn trong tranh ñang laøm gì?  Em haõy keå nhöõng maøu ñöôïc söû duïng naâu, ñen, ñoû…  Hoàng vaø xanh laù caây ñaäm trong böùc tranh.  Maøu xanh da trôøi nhaït  Maøu naøo ñaäm? Maøu naøo nhaït?  Em coù thích böùc tranh naøy khoâng?  Hs neâu yù kieán cuûa mình vaø giaûi thích taïi sao thích Taïi sao? Nghe Gv boå sung yù kieán traû lôøi cuûa hs vaø heä thoáng laïi noäi dung: Tranh veõ baèng maøu nöôùc. Nhaân vaät chính laø hai baïn nhoû ñang ngoài treân löng traâu, ngoaøi ra, hình aûnh con traâu vaø caây chuoái laøm cho böùc tranh theâm sinh ñoäng, haáp daãn. Maøu saéc trong tranh coù maøu ñaäm, coù maøu nhaït Coøn dö thôøi gian, GV cho HS quan saùt theâm moät soá tranh ñaõ söu taàm cuøng chuû ñeå Hoaït ñoäng 2: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù (5’) Gv nhaän xeùt: Tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa lôùp Khen ngôïi moät soá hs coù phaùt bieåu yù kieán 4) Toång keát - Daën doø: (3’) Söu taäp tranh vaø nhaän xeùt veà noäi dung, caùch veõ tranh Quan saùt hình daùng, maøu saéc laù caây trong thieân nhieân Nghe Nghe Baøi 3 : VEÕ THEO MAÃU VEÕ LAÙ CAÂY 4. MUÏC TIEÂU KT: Hs naém ñöôïc hình daùng, ñaëc ñieåm, veû ñeïp caân ñoái cuûa moät soá laù caây KN: Hs bieát caùch veõ laù caây vaø veõ maøu theo yù thích. Reøn kó naêng quan saùt vaø veõ theo maãu TÑ: GD hs nhaän bieát maøu saéc xanh töôi cuûa laù ,yeâu quyù caây xanh ,thích veõ . 5. CHUAÅN BÒ GV: Baøi maãu, moät soá loaïi laù, baøi veõ cuûa hoïc sinh naêm tröôùc HS: Vôû veõ, buùt chì, buùt maøu, laù caây 6. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1) OÅn ñònh : (1’) 2) Kieåm tra baøi cuõ: (1’) Gv kieåm tra vôû veõ, buùt maøu, buùt chì, laù caây 3) Daïy hoïc - baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: (1’) Gv cho hs xem laù vaø hoûi: -1 Treân tay coâ caàm vaät gì? -2 Em thaáy caí laù naøy nhö theá naøo? Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt Laøm theo yeâu caàu cuûa gv Quan saùt -1 Caùi laù -2 Coù -3 Ñeå caùc em veõ ñöôïc laù caây vôùi nhöõng hình daùng khaùc nhau, trong tieát hoïc naøy coâ saõ höôùng daãn caùc em veõ laù caây Ghi baûng Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø nhaän xeùt caùi laù (3’) PP tröïc quan, hoûi ñaùp Yeâu caàu hs giôùi thieäu nhöõng chieác laù maø caùc em tìm ñöôïc -1 Ñoù laø laù cuûa caây naøo? Hình daùng, maøu saéc cuûa chieác laù nhö theá naøo? Hoaït ñoäng caù nhaân 3 hs leân tröôùc lôùp giôùi thieäu chieác laù cuûa mình Coù nhieàu loaïi laù vôùi hình daùng Gv choát : laù caây coù nhieàu hình daïng khaùc vaø maøu saéc khaùc nhau nhau. Coù laù gioáng nhö hình troøn, coù laù hình daøi, nhoïn coù gai, coù laù khoâng gai,…Laù cuõng coù nhieàu maøu khaùc nhau: ñoû, vaøng, hôi tím,v.v… nhöng chuû yeáu vaãn laø maøu xanh Hoaït ñoäng 2: höôùng daãn veõ caùi laù (5’) PP tröïc quan, hoûi ñaùp, giaûng giaûi Treo tranh maãu Ñeå veõ caùi laù ta caàn veõ theo 3 böôùc: Böôùc 1: Veõ hình daùng chung cuûa chieác laù -2 Ta veõ hình daùng chung cuûa chieác laù baèng nhöõng ñöôøng thaúng nhö sau: -3 Veõ moät neùt thaúng töø treân xuoáng taïo neùt gaân laù, roài veõ caùc meùp laù. Löu yù: veõ buùt chì baèng neùt nhaït ñeå deã xoaù Böôùc 2 : Veõ caùc neùt chi tieát cuûa chieác laù -1 Nhìn maãu veõ caùc neùt chi tieát cho gioáng chieác laù -2 Ta veõ caùc neùt cong meàm maïi ôû trong caùc neùt thaúng naøy ñeå taïo meùp laù cong löôïn, sau ñoù veõ gaân laù (neân veõ xen keõ) vaø veõ cuoáng laù -3 Tieáp theo xoaù caùc neùt thaúng ñaõ phaùt hoaï ôû treân. Veõ ñaäm leân caùc neùt chi tieát naøy ñeå sau khi veõ maøu vaãn giöõ ñöôïc neùt veõ laù Böôùc 3 : Veõ maøu -1 Veõ maøu theo yù thích. (coù theå veõ maøu xanh non, xanh ñaäm, maøu vaøng, ñoû…) -2 Neân veõ maøu ñeàu, kín tranh, veõ kheùo khoâng ñeå maøu lem ra ngoaøi Cho hs nhaéc laïi 3 böôùc treân Gv gôïi yù cho hs bieát hình daùng, caùch veõ laù kieåu khaùc theo 3 böôùc treân Hoaït ñoäng 3: thöïc haønh veõ caùi laù (18’) PP thöïc haønh Hoaït ñoäng caù nhaân Quan saùt Quan saùt vaø ghi nhôù Hs nhaéc laïi 3 böôùc veõ laù Gv cho hs töï choïn hình daùng chieác laù ñeå veõ Hoaït ñoäng caù nhaân vaøo vôû Hs thöïc haønh theo yeâu caàu cuûa Gv quan saùt hoïc sinh veõ, ñoäng vieân, nhaéc nhôû giaùo vieân hs veõ chaäm, tranh 1 veõ aåu, veõ voäi Hoaït ñoäng 4: nhaän xeùt, ñaùnh giaù (3’) Pp quan saùt,hoûi ñaùp HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Gv cho 1 soá hs trình baøy baøi veõ cuûa mình Hs khaùc nhaän xeùt veà neùt veõ, maøu saéc, hình Quan saùt vaø neâu nhaän xeùt daùng chieác laù trong baøi ñoù Gv nhaän xeùt chung 4) Toång keát, daën doø (1’) Taäp veõ theâm ôû nhaø Chuaån bò: veõ caây (quan saùt 1 soá caây maø em Nghe thaáy veà hình daùng, maøu laù) Nhaän xeùt tieát hoïc Baøi 4: VEÕ TRANH ÑEÀ TAØI VÖÔØN CAÂY 7. MUÏC TIEÂU KT: HS bieát moät soá loaøi caây trong vöôøn. Veõ ñöôïc tranh veà vöôøn caây vaø veõ maøu theo yù thích KN: HS veõ ñuùng theo yeâu caàu cuûa baøi veõ :veõ tranh coù boá cuïc caân ñoái, maøu saéc haøi hoaø TÑ: GD HS caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa thieân nhieân, yeâu meán thieân nhieân, baûo veä thieân nhieân 8. CHUAÅN BÒ GV: Tranh veõ maãu, aûnh veà röøng, vöôøn caây. HS : Vôû veõ, buùt maøu, buùt chì, taåy 9. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt 1) OÅn ñònh : (1’) 2) Kieåm tra baøi cuõ: Veõ laù caây (2’) Gv nhaän xeùt baøi veõ cuûa hs: - Veõ ñöôïc caùi laù, coù saùng taïo, ñöôøng Nghe neùt roõ raøng, to. - Maøu saéc ñeïp, veõ maøu kín tranh - Tuyeân döông baøi veõ ñeïp - Nhaéc nhôû vaøi em chöa veõ maøu kín tranh Chuyeån yù 3) Daïy – hoïc baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: (1’) -8 Moät vöôøn caây Cho hs xem tranh veà vöôøn caây, hoa -1 Tranh veõ gì? -2 Hoâm nay chuùng ta veõ tranh veà ñeà taøi “Vöôøn caây” Ghi baûng Hoaït ñoäng 1: Tìm, choïn noäi dung ñeà taøi Hs hoaït ñoäng caù nhaân (4’) PP tröïc quan, hoûi ñaùp -9 Vöôøn coù nhieàu caây Gv treo tranh maãu (khu vöôøn) -10 Caây aên quaû, caây cho boùng -1 Nhö theá naøo môùi goïi laø vöôøn? maùt, caây coù hoa, v.v… -2 Trong vöøôn thöôøng coù nhöõng caây gì? -11 Caây mít, caây choâm choâm, caây xoaøi, caây oåi, v.v… Gv gôïi yù cho hs quan saùt ñaëc ñieåm nhöõng -12 Caây mít coù thaân to, taùn roäng, caây aên quaû quen thuoäc laù khoaûng baèng baøn tay hs, quaû -1 Em haõy keå teân nhöõng loaïi caây aên quaû moïc treân thaân maø em bieát, cho bieát teân caây, hình daùng, -13 Caây choâm choâm coù thaân hôi ñaëc ñieåm to, taùn laù roäng, quaû moïc thaønh töøng chuøm -14 V.v… -2 Muoán caây töôi toát ta phaûi laøm gì? -15 Phaûi chaêm soùc, töôùi caây, boùn Gv choát : Khi coù nhieàu caây aên quaû seõ taïo phaân, v.v… thaønh vöôøn -3 Vöôøn coù theå coù moät loaïi caây (choâm choâm, nhaõn, xoaøi,v.v…) hoaëc coù nhieàu loaïi caây (döøa, na, mít, xoaøi, v.v…) -4 Ngoaøi caây aên quaû ra ngöôøi ta coøn troàng nhöõng caây gì trong vöôøn ? -16 Caây cho hoa -5 Caây cho hoa, caây hoa coù theå duøng laøm -17 Hoa duøng ñeå trang trí cho gì? ñeïp -6 Em haõy keå teân moät soá loaïi caây coù hoa -18 Hoahoàng, hoa cuùc, hoa lan, Gv gôïi yù ñeå hs nhaän bieát ñöôïc teân goïi, v.v… hình daùng, ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi caây coù -19 Hoa hoàng coù thaân nhoû, thaáp, hoa quen thuoäc thaân coù gai, hoa coù nhieàu maøu nhö ñoû, vaøng, hoàng, v.v… Gv choát : Khi chuùng ta troàng nhieàu caây coù hoa, chuùng ta cuõng taïo ñöôïc moät khu vöôøn. Trong vöôøn cuõng coù theå troàng theâm caây cho boùng maùt Yeâu caàu hs keå teân moät soá caây cho boùng maùt -20 Caây baøng, caây phöôïng, v.v… Gv choát : Chuùng ta cuõng coù theå taïo ra moät khu vöôøn baèng caùch troàng nhieàu loaïi caây khaùc nhau, trong ñoù vöøa coù caây aên quaû, vöøa coù caây cho hoa, vöøa coù caây cho boùng maùt Hs hoaït ñoäng caù nhaân Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn veõ vöôøn caây Hs nghe vaø ghi nhôù (5’) PP tröïc quan, laøm maãu, giaûng giaûi Gv veõ maãu vaø höôùng daãn: Veõ tranh veà vöôøn caây coù theå veõ theo 3 böôùc: Böôùc 1: Veõ hình daùng caùc loaïi caây Gv veõ maãu treân baûng moät soá loaïi caây Böôùc 2: Veõ theâm nhöõng chi tieát phuï cho vöôøn caây theâm sinh ñoäng : hoa, quaû, trôøi, maây, chim, ñaøn gaø, v.v… Böôùc 3 : Veõ maøu theo yù thích Löu yù : khoâng veõ caây quaù to so vôùi khung Hs hoaït ñoäng caù nhaân Hs thöïc haønh tranh, veõ maøu kín tranh, veõ maøu haøi hoaø Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (18’) PP thöïc haønh Gv höôùng daãn hs veõ vaøo vôû taäp veõ Gv quan saùt, giuùp ñôõ nhöõng hs veõ coøn Hs hoaït ñoäng caù nhaân chaäm Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù (3’) Hs neâu yù thích vaø nhaän xeùt PP tröïc quan, ñaùnh giaù Cho 5 hs trình baøy baøi veõ cuûa mình Yeâu caàu hs nhaän xeùt baøi veõ cuûa baïn mình veà neùt veõ, boá cuïc, maøu saéc Nghe -7 Em thích tranh naøo? Taïi sao? Gv nhaän xeùt, boå sung Tuyeân döông baøi veõ ñeïp Gv nhaéc nhôû : Chuùng ta caàn chaêm soùc vaø baûo veä caây xanh goùp phaàn laøm cho khoâng khí trong laønh, coù lôïi cho söùc khoeû Nghe 4) Toång keát, daën doø: (1’) Taäp veõ theâm Chuaån bò : Veõ con vaät Nhaän xeùt tieát hoïc Baøi 5: NAËN HOAËC VEÕ, XEÙ DAÙN CON VAÄT 10. MUÏC TIEÂU KT: Hs nhaän bieát ñöôïc ñaëc ñieåm moät soá con vaät. KN: Hs bieát caùch naën, veõ hoaëc xeù daùn con vaät. Hs naën , veõ hoaëc xeù daùn ñöôïc con vaät yeâu thích TÑ: Hs yeâu thích moân hoïc 11. CHUAÅN BÒ GV: Tranh, aûnh veà moät soá con vaät quen thuoäc Ñaát naën hoaëc giaáy maøu hay maøu veõ Baøi taäp naën, veõ, xeù daùn caùc con vaät cuûa hs HS: Vôû taäp veõ Tranh aûnh veà caùc con vaät Ñaát naën hoaëc giaáy maøu, hoà daùn hay maøu veõ (moät trong 3 chaát lieäu gv daën tröôùc) 12. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 5) OÅn ñònh : (1’) 6) Kieåm tra baøi cuõ: Veõ tranh ñeà taøi Vöôøn caây (2’) Gv nhaän xeùt baøi veõ cuûa hs: Veõ caùc neùt roõ raøng, coù saùng taïo Moät soá baïn veõ maøu ñeàu, nhöng vaãn coøn moãt soá baïn chöa veõ maøu kín tranh Tuyeân döông baøi veõ ñeïp Chuyeån yù 7) Daïy – hoïc baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: (1’) Gv hoûi: +1 Em thích nhaát con vaät gì? +2 Hoâm nay chuùng ta cuøng taäp naën, veõ vaø xeù daùn veà nhöõng con vaät maø ta yeâu thích Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt Quan saùt vaø hoïc hoûi Hs traû lôøi: Con meøo, choù, chim,v.v… Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt (3’) PP quan saùt, nhaän xeùt Gv treo tranh aûnh moät soá con vaät hoaëc hs neâu nhöõng con vaät maø mình thích, yeâu caàu hs nhaän xeùt: +1 Teân con vaät +2 Hình daùng, ñaëc ñieåm +3 Caùc phaàn chính cuûa con vaät +4 Maøu saéc cuûa con vaät Gv choát: Caùc em caàn naém roõ caùc ñaëc ñieåm, maøu saéc cuûa con vaät mình choïn ñeå coù theå thöïc haønh naën, veõ hoaëc xeù daùn Hs hoaït ñoäng lôùp Vd: con meøo Con meøo Nhoû nhaén, ñaàu nhoû, ñuoâi daøi… Ñaàu, mình, boán chaân, ñuoâi Traéng, ñen, tam theå Hoaït ñoäng 2: Gv höôùng daãn hs caùch naën, caùch Hs hoaït ñoäng lôùp xeù daùn, caùch veõ con vaät (5’) Hs quan saùt gv laøm maãu PP quan saùt, giaûng giaûi, laøm maãu Gv cho hs choïn con vaät maø caùc em ñòng naën, veõ hoaëc xeù daùn Yeâu caàu hs nhôù laïi hình daùng, ñaëc ñieåm vaø caùc phaàn chính cuûa con vaät. Ø1 Caùch naën: Coù 2 caùch naën: +1 Naën ñaàu, thaân, chaân,… roài gheùp, ñính laïi thaønh hình con vaät +2 Töø thoûi ñaát, baèng caùch naën, vuoát ñeå taïo thaønh hình daùng con vaät Löu yù: +1 Coù theå naën con vaät baèng ñaát moät maøu hay ñaát nhieàu maøu +2 Neân duøng dao trong hoäp ñaát hoaëc töï laøm baèng tre, nöùa ñeå caét goït ñaát theo ñaëc ñieåm con vaät +3 Sau khi ñaõ coù hình con vaät, tieáp tuïc ñieàu chænh, theâm bôùt caùc chi tieát vaø taïo daùng cho con Cho hs nhaéc laïi caùc caùch naën vaät sinh ñoäng hôn Ø1 Caùch xe,ù daùn Choïn giaáy maøu +1 Choïn giaáy maøu laøm neàn +2 Choïn giaáy maøu ñeå xeù hình con vaät (sao cho hình roõ, noåi baät treân neàn giaáy) Caùch xeù, daùn +1 Xeù hình con vaät +2 Xeù phaàn chính tröôùc, caùc phaàn nhoû sau +3 Xeù hình caùc chi tieát +4 Xeáp hình con vaät ñaõ xeù leân giaáy neàn sao cho Cho hs nhaéc laïi caùch xeù vaø phuø hôïp vôùi khoå giaáy. Chuù yù taïo daùng cho con vaät caùch daùn sinh ñoäng hôn. +5 Duøng hoà daùn töøng phaàn cuûa con vaät, khoâng xeâ dòch caùc vò trí ñaõ xeáp Löu yù +1 Coù theå xeù daùn con vaät nhieàu maøu (theo yù thích) hoaëc töø moät maûnh giaáy (moät maøu). +2 Coù theå veõ hình con vaät leân giaáy neàn roài xeù giaáy daùn cho kín hình veõ (coù theå hai, ba hay nhieàu maøu). Neân xeù daùn theâm coû caây, hoa, maët trôøi,… cho tranh sinh ñoäng hôn Ø Caùch veõ +1 Veõ hình daùng con vaät sao cho vöøa vôùi phaàn giaáy quy ñònh, chuù yù taïo daùng cho con vaät sinh ñoäng. Coù theå veõ theâm coû caây, hoa, laù, ngöôøi…ñeå baøi veõ haáp daãn hôn +2 Veõ maøu theo yù thích (chuù yù veõ maøu thay ñoåi, coù ñaäm, coù nhaït) Hs hoaït ñoäng caù nhaân Gv nhaéc hs : Töø caùch höôùng daãn treân, coù theå naën, Hs thöïc haønh veõ, hoaëc xeù daùn ñöôïc caùc con vaät khaùc Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (20’) PP thöïc haønh Gv cho hs thöïc haønh theo söï höôùng daãn Gv quan saùt, gôïi yù cho nhöõng hs coøn luùng tuùng chöa bieát caùch laøm baøi HS hoaït ñoäng caù nhaân Gôïi yù hs veà caùch taïo daùng con vaät Hs töï giôùi thieäu baøi naën hoaëc tranh veõ, tranh xeù daùn caùc con Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù (2’) vaät cuûa mình PP quan saùt, nhaän xeùt, hoûi ñaùp Gv cuøng hs trình baøy baøi taäp naën thaønh caùc ñeà taøi Hs nhaän xeùt baøi taäp cuûa baøi (ví duï: choïi traâu, ñaøn voi, ñaøn gaø nhaø em,…) hoaëc caùc baøi veõ, xeù daùn con vaät Gôïi yù hs nhaän xeùt vaø tìm ra baøi taäp hoaøn thaønh toát 8) Toång keát, daën doø: (1’) Söu taäp tranh aûnh caùc con vaät Tìm vaø xem tranh daân gian Baøi 6: VEÕ TRANG TRÍ MAØU SAÉC, CAÙCH VEÕ MAØU VAØO HÌNH COÙ SAÜN 13. MUÏC TIEÂU KT: HS söû duïng ñöôïc 3 maøu cô baûn ñaõ hoïc ôû lôùp 1 Bieát theâm 3 maøu môùi do caùc caëp maøu cô baûn pha troän vôùi nhau: da cam, tím, xanh laù caây. KN: HS pha maøu ñuùng, veõ maøu ñeïp, kheùo, khoâng bò lem Veõ maøu vaøo hình coù saün theo yù thích TÑ: GD HS yeâu thích moân hoïc 14. CHUAÅN BÒ GV: Baûng maøu cô baûn vaø ba maøu môùi do caùc caëp maøu cô baûn pha troän (phoùng to ñeå HS quan saùt, nhaän xet Moät soá tranh daân gian : Gaø maùi, Lôïn naùi, Vinh hoa, Phuù quyù,… HS: Vôû taäp veõ, buùt chì maøu hoaëc maøu saùp 15. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt 9) OÅn ñònh : (1’) 10) Kieåm tra baøi cuõ: Naën hoaëc veõ, xeù daùn con vaät (2’) GV nhaän xeùt baøi thöïc haønh cuûa HS -1 Ñaõ veõ ñöôïc nhöõng con vaät quen thuoäc -2 Veõ maøu kín tranh vaø ñeïp -3 Moät soá veõ maøu chöa ñeàu vaø coøn bò Quan saùt vaø hoïc hoûi lem Ñoû, vaøng, xanh Nghe HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Hs thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV Hs tìm vaø neâu leân Nghe Tuyeân döông baøi veõ ñeïp Chuyeån yù 11) Daïy – hoïc baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: (1’) GV hoûi HS : -1 ÔÛ lôùp 1 chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc 3 maøu 2 HS nhaéc laïi goác, ñoù laø nhöõng maøu naøo? -2 Chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc laø coù 3 maøu chính, nhöng xung quanh chuùng ta coù raát nhieàu maøu, hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùc em laøm caùch naøo ñeå coù ñöôïc nhöõng maøu saéc ñoù, sau ñoù chuùng ta seõ vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå thöïc haønh veõ maøu vaøo HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp hình coù saün Ghi baûng Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt (2’) PP quan saùt, hoûi ñaùp, giaûng giaûi -1 Yeâu caàu hs tìm trong hoäp buùt maøu -1 Em beù, con gaø, boâng hoa cuûa mình caùc maøu: ñoû, vaøng, xanh , da -2 Veõ maøu hoàng cho laøn da, maøu ñoû cho aùo, v.v… cam, tím, xanh laù caây,… -2 Yeâu caàu HS tìm nhöõng vaät coù maøu -3 Maøu cam, maøu ñoû, maøu ñen, v.v… saéc nhö treân GV choát :maøu saéc trong thieân nhieân -4 Maøu vaøng… raát phong phuù, caùc ñoà vaät haèng ngaøy -5 Veõ kín neàn tranh, veõ maøu nhaït… cuõng coù nhieàu maøu saéc khaùc nhau, chính caùc maøu saéc naøy ñaõ laøm ñeïp theâm cho cuoäc soáng. Ñeå coù ñöôïc nhöõng maøu saéc naøy, chuùng ta seõ pha töø 3 maøu chính Treo baûng pha maøu: -1 Maøu da cam do maøu ñoû pha vôùi maøu vaøng Hs nhaän xeùt -2 Maøu tím do maøu ñoû pha vôùi maøu xanh -3 Maøu xanh laù caây do maøu xanh pha Hs hoaït ñoäng caù nhaân vôùi maøu vaøng Hs thöïc haønh GV choát : döïa vaøo 3 maøu naøy ta coù theå tao ra ñöôïc raát nhieàu maøu khaùc nhau, raát saùng taïo vaø raát ñeïp Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn caùch veõ maøu HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp HS quan saùt vaø ñöa ra nhaän xeùt (3’) PP quan saùt, hoûi ñaùp, giaûng giaûi Yeâu caàu HS xem hình veõ vaø giôùi thieäu: -1 Ñaây laø böùc tranh phoûng theo tranh dan gian Ñoâng Hoà coù teân goïi laø Vinh Hoa GV höôùng daãn HS caùch veõ maøu: Nghe -2 Tranh veõ gì? -3 Hình em beù ta neân veõ maøu nhö theá naøo? Nhaän xeùt -1 Hình con gaø ta veõ maøu theá naøo cho ñeïp? -2 Hoa cuùc ta neân veõ maøu gì? -3 Veõ neàn tranh nhö theá naøo? GV nhaéc HS : -1 Choïn maøu khaùc nhau vaø veõ maøu töôi vui, röïc rôõ, coù ñaäm, coù nhaït -2 Neân veõ maøu neàn tranh tröôùc roái môùi veõ maøu caùc chi tieát -3 Hình em beù coù laøn da hoàng, aùo ñoû hoaëc vaøng, toùc ñen, con gaø loâng maøu cam pha ñen vaø tím, hoa cuùc vaøng Treo tranh maãu hoaëc tranh cuûa HS naêm ngoaùi cho HS nhaän xeùt maøu saéc trong tranh Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (20’) PP thöïc haønh
- Xem thêm -