Tài liệu Giáo án mĩ thuật lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY MOÂN MYÕ THUAÄT LÔÙP 2 Baøi 1: VEÕ TRANG TRÍ – VEÕ ÑAÄM, VEÕ NHAÏT I. MUÏC TIEÂU: KT : hs nhaän bieát ñöôïc 3 ñoä ñaäm nhaït chính laø ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït KN : hs taïo ñöôïc nhöõng saéc ñoä ñaäm nhaït trong baøi veõ trang trí, veõ tranh TÑ : hs hieåu ñöôïc söï phong phuù cuûa maøu saéc trong caùch theå hieän veõ maøu, taïo höùng thuù vaø nieàm yeâu thích moân hoïc II. CHUAÅN BÒ: GV : Tranh veõ, tranh maãu 3 boâng hoa HS : Vôû taäp veõ, buùt maøu III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOC CHUÛ YEÁU: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt 1) OÅn ñònh: (1’) 2) Kieåm tra baøi cuõ: (1’) - GV kieåm tra vôû taäp veõ, buùt chì, maøu veõ, goâm cuûa hs 3) Daïy hoïc baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: (1’) - Trong tranh veõ thöôøng coù nhieàu maøu khaùc nhau, coù maøu ñaäm, maøu lôït, ta goïi ñoù laø caùc saéc ñoä. Trong tieát hoïc naøy,coâ seõ höôùng daãn caùc em tìm hieåu veà caùc saéc ñoä qua baøi “veõ ñaäm, veõ nhaït” Gv ghi töïa ñeà leân baûng Hoaït ñoäng 1: QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙT (5’) HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Phöông phaùp tröïc quan, hoûi ñaùp Gv treo tranh 1 (veõ 3 quaû boùng maøu ñoû, xanh da trôøi, Hs traû lôøi: vang nhaït), hoûi: - Veõ 3 quaû boùng coù 3 maøu khaùc nhau - Tranh veõ gì? - Quaû boùng 1 coù maøu ñaäm hôn quaû boùng - Maøu saéc quaû boùng 1 so vôùi quaû boùng 2 thì nhö theá 2 naøo? - Quaû boùng 2 coù maøu ñaäm hôn quaû boùng - Maøu saéc quaû boùng 2 so vôùi quaû boùng 3 thì nhö theá 3 naøo? - Maøu ñoû - Maøu naøo ñaäm nhaát? - Maøu xanh da trôøi - Maøu naøo ñaäm vöøa? - Maøu vaøng - Maøu naøo nhaït? Nghe Gv choát : Nhö vaäy caùc maøu khaùc nhau coù theå coù caùc saéc ñoä khaùc nhau Quan saùt Gv treo tranh 2 (veõ hình chöõ nhaät maøu xanh laù caây coù 3 phaàn baèng nhau,ñöôïc toâ cuøng 1 maøu nhöng vôùi 3 saéc ñoä ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït ) Gv hoûi: - Hình chöõ nhaät - Ñaây laø hình gì? Hình naøy coù maøu gì? Hình naøy ñöôïc chia thaønh maáy phaàn? Maøu saéc cuûa phaàn 1 nhö theá naøo so vôùi phaàn 2? - Maøu saéc phaàn 2 nhö theá naøo so vôùi phaàn 3? Gv choát : nhö vaäy, cuøng 1 maøu cuõng coù caùc saéc ñoä khaùc nhau Gv hoûi tieáp: - Vaäy trong tranh naøy coù maáy saéc ñoä maøu khaùc nhau? - Ñoù laø nhöõng saéc ñoä naøo? - Maøu xanh laù caây - Goàm 3 phaàn - Maøu saéc cuûa phaàn 1 ñaäm hôn maøu saéc cuûa phaàn 2 - Maøu saéc cuûa phaàn 2 ñaäm hôn maøu saéc cuûa phaàn 3 - 3 saéc ñoä maøu khaùc nhau Ñoù laø 3 saéc ñoä: ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït Gv toùm taét: - Trong tranh aûnh coù raát nhieàu ñoä ñaäm nhaït khaùc nhau - Coù 3 saéc ñoä chính: ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït - 3 ñoä ñaäm nhaït treân laøm cho baøi veõ sinh ñoäng hôn (gv ñöa 1 böùc tranh vaø chæ cho hs nhöõng saéc ñoä ñaäm nhaït trong tranh) - Ngoaøi 3 ñoä ñaäm nhaït chính coøn coù caùc möùc ñoä ñaäm nhaït khaùc nhau Hoaït ñoäng 2: GV HÖÔÙNG DAÃN HS VEÕ ÑAÄM – VEÕ NHAÏT (8’) Phöông phaùp laøm maãu, tröïc quan, hoûi ñaùp Yeâu caàu hs môû vôû taäp veõ trang 4, hình 5, môøi 1 hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi Gv treo tranh maãu hình 5 (3 boâng hoa ñöïôc toâ cuøng maøu vôùi 3 saéc ñoä ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït ñaùnh soá 1, 2, 3) Gv hoûi: - 3 boâng hoa naøy khaùc nhau ôû ñieåm naøo? - Laøm theá naøo ñeå veõ ñöôïc maøu ñaäm? Gv vöaø laøm maãu vöøa löu yù hs : ta caàm buùt nghieâng ñeå veõ maøu,ta veõ maïnh tay nhöng khoâng ñeø quaù maïnh - Ñeå taïo maøu ñaäm vöøa ta veõ maøu nhö theá naøo? Gv laøm maãu vaø löu yù hs: - Ta caàm buùt nghieâng vaø veõ maøu hôi nheï tay - Ñeå coù maøu nhaït ta laøm theá naøo? Gv laøm maãu Gv treo 2 maãu veõ maøu theo 2 caùch vaø höôùng daãn cuï theå: * Caùch 1 : Duøng 3 maøu khaùc nhau ñeå veõ caùc hoaï tieát (caùnh hoa maøu ñoû, nhò hoa maøu vaøng, laù maøu xanh laù caây) * Caùch 2 : Chæ veõ 1 maøu vaøo boâng hoa (duøng buùt chì hoaëc maøu tuyø thích) - Moãi boâng hoa veõ ñoä ñaäm nhaït khaùc nhau, theo thöù töï: ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït. Caû laù vaø caønh cuõng veõ maøu töông HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Hs môû vôû taäp veõ, 1 hs ñoïc yeâu caàu Quan saùt tranh maãu - Coù 3 saéc ñoä ñaäm nhaït khaùc nhau - Veõ maøu maïnh tay Quan saùt gv veõ maãu - Veõ hôi nheï tay - Veõ thaät nheï tay Nghe gv höôùng daãn töï - Caùc em veõ maøu caàn veõ cho kheùo khoâng ñeå maøu lem ra ngoaøi hoaï tieát Hoaït ñoäng 3: THÖÏC HAØNH VEÕ (14’) Phöông phaùp thöïc haønh - Gv yeâu caàu hs veõ theo höôùng daãn vaøo hình boâng hoa trong vôû taäp veõ - Trong luùc hs veõ, gv theo doõi, giuùp ñôõ nhöõng hs coøn chaäm HS hoaït ñoäng caù nhaân Hs thöïc haønh Hs töï choïn caùch veõ vaø veõ maøu vaøo boâng hoa Hoaït ñoäng 4: NHAÄN XEÙT, ÑAÙNH GIAÙ (4’) Phöông phaùp: tröïc quan, nhaän xeùt, giaûi thích - Gv choïn 5 baøi veõ cuûa hs cho caû lôùp quan saùt vaø nhaän xeùt Gv gôïi yù: - Trong caùc baøi veõ naøy, baøi naøo theå hieän ñuùng 3 saéc ñoä ñaäm, ñaäm vöøa, nhaït? - Em thích baøi veõ naøo nhaát? Taïi sao? Gv nhaän xeùt, ñoäng vieân hs HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Quan saùt Hs neâu nhaän xeùt Hs neâu nhaän xeùt vaø neâu lí do thích nhöõng baøi veõ ñoù 4) Toång keát, daën doø: (1’) Nghe gv daën doø - Caùc em veà nhaø quan saùt caùc tranh veõ trong saùch baùo, chuù yù caùc ñoä ñaäm nhaït cuûa tranh - Söu taàm tranh thieáu nhi - Gv nhaän xeùt tieát hoïc KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY MOÂN MYÕ THUAÄT LÔÙP 2 Baøi 2 : THÖÔØNG THÖÙC MYÕ THUAÄT XEM TRANH THIEÁU NHI ÑEÀ TAØI ÑOÂI BAÏN MUÏC TIEÂU KT: Hs laøm quen vôùi tranh cuûa thieáu nhi Vieät Nam vaø thieáu nhi quoác teá. KN: Nhaän bieát veû ñeïp cuûa tranh qua söï saép xeáp hình aûnh vaø caùch veõ maøu TÑ: Hieåu ñöôïc tình caûm cuûa baïn beø ñöôïc theå hieän qua tranh CHUAÅN BÒ GV: Tranh theå hieän chuû ñeà Ñoâi baïn Söu taäp moät vaøi böùc tranh cuûa thieáu nhi quoác teá (in treân saùch baùo), moät vaøi böùc tranh cuûa thieáu nhi Vieät Nam HS: Giaáy veõ hoaëc vôû taäp veõ 2 CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt 1) OÅn ñònh: (1’) 2) Kieåm tra baøi cuõ: (4’) Gv yeâu caàu hs neâu laïi caùch veõ ñaäm, ñaäm vöøa, Hs neâu nhaït Nhaän xeùt 3) Daïy hoïc baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: (1’)  Hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng xem tranh cuûa moät baïn hs tieåu hoïc nhö chuùng ta. Nghe Tranh coù chuû ñeà laø Ñoâi baïn Hoaït ñoäng 1: Xem tranh (15’) Hs hoaït ñoäng caù nhaân Muïc tieâu : HS bieát caùch quan saùt vaø nhaän xeùt tranh, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa tranh PP quan saùt, hoûi ñaùp, giaûng giaûi Gv giôùi thieäu tranh ñoâi baïn (tranh veõ baèng Quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi maøu nöôùc cuûa Taï Bích Ngoïc - hs tieåu hoïc Haø  Tranh veõ hai baïn nhoû ñang ngoài Noäi), hoûi: hoïc baøi treân löng traâu  Tranh veõ gì?  Hoàng, xanh laù caây, cam, naâu,  Hai baïn trong tranh ñang laøm gì? ñen, ñoû…  Em haõy keå nhöõng maøu ñöôïc söû duïng  Hoàng vaø xanh laù caây ñaäm trong böùc tranh.  Maøu xanh da trôøi nhaït  Maøu naøo ñaäm? Maøu naøo nhaït?  Hs neâu yù kieán cuûa mình vaø giaûi  Em coù thích böùc tranh naøy khoâng? thích taïi sao thích Taïi sao? Nghe Gv boå sung yù kieán traû lôøi cuûa hs vaø heä thoáng laïi noäi dung: Tranh veõ baèng maøu nöôùc. Nhaân vaät chính laø hai baïn nhoû ñang ngoài treân löng traâu, ngoaøi ra, hình aûnh con traâu vaø caây chuoái laøm cho böùc tranh theâm sinh ñoäng, haáp daãn. Maøu saéc trong tranh coù maøu ñaäm, coù maøu nhaït Coøn dö thôøi gian, GV cho HS quan saùt theâm moät soá tranh ñaõ söu taàm cuøng chuû ñeå Hoaït ñoäng 2: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù (5’) Gv nhaän xeùt: Tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa lôùp Khen ngôïi moät soá hs coù phaùt bieåu yù kieán Nghe Nghe 4) Toång keát - Daën doø: (3’) Söu taäp tranh vaø nhaän xeùt veà noäi dung, caùch veõ tranh Quan saùt hình daùng, maøu saéc laù caây trong thieân nhieân KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY MOÂN MYÕ THUAÄT LÔÙP 2 Baøi 3 : VEÕ THEO MAÃU VEÕ LAÙ CAÂY I. MUÏC TIEÂU KT: Hs naém ñöôïc hình daùng, ñaëc ñieåm, veû ñeïp caân ñoái cuûa moät soá laù caây KN: Hs bieát caùch veõ laù caây vaø veõ maøu theo yù thích. Reøn kó naêng quan saùt vaø veõ theo maãu TÑ: GD hs nhaän bieát maøu saéc xanh töôi cuûa laù ,yeâu quyù caây xanh ,thích veõ . II. CHUAÅN BÒ GV: Baøi maãu, moät soá loaïi laù, baøi veõ cuûa hoïc sinh naêm tröôùc HS: Vôû veõ, buùt chì, buùt maøu, laù caây III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1) OÅn ñònh : (1’) 2) Kieåm tra baøi cuõ: (1’) Gv kieåm tra vôû veõ, buùt maøu, buùt chì, laù caây 3) Daïy hoïc - baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: (1’) Gv cho hs xem laù vaø hoûi: - Treân tay coâ caàm vaät gì? - Em thaáy caí laù naøy nhö theá naøo? Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt Laøm theo yeâu caàu cuûa gv Quan saùt - Caùi laù - Coù - Ñeå caùc em veõ ñöôïc laù caây vôùi nhöõng hình daùng khaùc nhau, trong tieát hoïc naøy coâ saõ höôùng daãn caùc em veõ laù caây Ghi baûng Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø nhaän xeùt caùi laù (3’) PP tröïc quan, hoûi ñaùp Yeâu caàu hs giôùi thieäu nhöõng chieác laù maø caùc em tìm ñöôïc - Ñoù laø laù cuûa caây naøo? Hình daùng, maøu saéc cuûa chieác laù nhö theá naøo? Gv choát : laù caây coù nhieàu hình daïng khaùc nhau. Coù laù gioáng nhö hình troøn, coù laù hình daøi, nhoïn coù gai, coù laù khoâng gai,…Laù cuõng coù nhieàu maøu khaùc nhau: ñoû, vaøng, hôi tím,v.v… nhöng chuû yeáu vaãn laø maøu xanh Hoaït ñoäng 2: höôùng daãn veõ caùi laù (5’) Hoaït ñoäng caù nhaân 3 hs leân tröôùc lôùp giôùi thieäu chieác laù cuûa mình Coù nhieàu loaïi laù vôùi hình daùng vaø maøu saéc khaùc nhau PP tröïc quan, hoûi ñaùp, giaûng giaûi Treo tranh maãu Ñeå veõ caùi laù ta caàn veõ theo 3 böôùc: Böôùc 1: Veõ hình daùng chung cuûa chieác laù - Ta veõ hình daùng chung cuûa chieác laù baèng nhöõng ñöôøng thaúng nhö sau: - Veõ moät neùt thaúng töø treân xuoáng taïo neùt gaân laù, roài veõ caùc meùp laù. Löu yù: veõ buùt chì baèng neùt nhaït ñeå deã xoaù Böôùc 2 : Veõ caùc neùt chi tieát cuûa chieác laù - Nhìn maãu veõ caùc neùt chi tieát cho gioáng chieác laù - Ta veõ caùc neùt cong meàm maïi ôû trong caùc neùt thaúng naøy ñeå taïo meùp laù cong löôïn, sau ñoù veõ gaân laù (neân veõ xen keõ) vaø veõ cuoáng laù - Tieáp theo xoaù caùc neùt thaúng ñaõ phaùt hoaï ôû treân. Veõ ñaäm leân caùc neùt chi tieát naøy ñeå sau khi veõ maøu vaãn giöõ ñöôïc neùt veõ laù Böôùc 3 : Veõ maøu - Veõ maøu theo yù thích. (coù theå veõ maøu xanh non, xanh ñaäm, maøu vaøng, ñoû…) - Neân veõ maøu ñeàu, kín tranh, veõ kheùo khoâng ñeå maøu lem ra ngoaøi Cho hs nhaéc laïi 3 böôùc treân Gv gôïi yù cho hs bieát hình daùng, caùch veõ laù kieåu khaùc theo 3 böôùc treân Hoaït ñoäng caù nhaân Quan saùt Quan saùt vaø ghi nhôù Hs nhaéc laïi 3 böôùc veõ laù Hoaït ñoäng 3: thöïc haønh veõ caùi laù (18’) PP thöïc haønh Gv cho hs töï choïn hình daùng chieác laù ñeå veõ Hoaït ñoäng caù nhaân vaøo vôû Gv quan saùt hoïc sinh veõ, ñoäng vieân, nhaéc nhôû Hs thöïc haønh theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân hs veõ chaäm, tranh 1 veõ aåu, veõ voäi Hoaït ñoäng 4: nhaän xeùt, ñaùnh giaù (3’) Pp quan saùt,hoûi ñaùp Gv cho 1 soá hs trình baøy baøi veõ cuûa mình HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Hs khaùc nhaän xeùt veà neùt veõ, maøu saéc, hình Quan saùt vaø neâu nhaän xeùt daùng chieác laù trong baøi ñoù Gv nhaän xeùt chung 4) Toång keát, daën doø (1’) Taäp veõ theâm ôû nhaø Chuaån bò: veõ caây (quan saùt 1 soá caây maø em Nghe thaáy veà hình daùng, maøu laù) Nhaän xeùt tieát hoïc KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY MOÂN MYÕ THUAÄT LÔÙP 2 Baøi 4: VEÕ TRANH ÑEÀ TAØI VÖÔØN CAÂY MUÏC TIEÂU KT: HS bieát moät soá loaøi caây trong vöôøn. Veõ ñöôïc tranh veà vöôøn caây vaø veõ maøu theo yù thích KN: HS veõ ñuùng theo yeâu caàu cuûa baøi veõ :veõ tranh coù boá cuïc caân ñoái, maøu saéc haøi hoaø TÑ: GD HS caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa thieân nhieân, yeâu meán thieân nhieân, baûo veä thieân nhieân II. CHUAÅN BÒ GV: Tranh veõ maãu, aûnh veà röøng, vöôøn caây. HS : Vôû veõ, buùt maøu, buùt chì, taåy III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU I. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt 1) OÅn ñònh : (1’) 2) Kieåm tra baøi cuõ: Veõ laù caây (2’) Gv nhaän xeùt baøi veõ cuûa hs: Veõ ñöôïc caùi laù, coù saùng taïo, ñöôøng Nghe neùt roõ raøng, to. Maøu saéc ñeïp, veõ maøu kín tranh Tuyeân döông baøi veõ ñeïp Nhaéc nhôû vaøi em chöa veõ maøu kín tranh Chuyeån yù 3) Daïy – hoïc baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: (1’) - Moät vöôøn caây Cho hs xem tranh veà vöôøn caây, hoa - Tranh veõ gì? - Hoâm nay chuùng ta veõ tranh veà ñeà taøi “Vöôøn caây” Ghi baûng Hoaït ñoäng 1: Tìm, choïn noäi dung ñeà taøi Hs hoaït ñoäng caù nhaân (4’) PP tröïc quan, hoûi ñaùp - Vöôøn coù nhieàu caây Gv treo tranh maãu (khu vöôøn) - Caây aên quaû, caây cho boùng maùt, - Nhö theá naøo môùi goïi laø vöôøn? caây coù hoa, v.v… - Trong vöøôn thöôøng coù nhöõng caây gì? - Caây mít, caây choâm choâm, caây xoaøi, caây oåi, v.v… Gv gôïi yù cho hs quan saùt ñaëc ñieåm nhöõng - Caây mít coù thaân to, taùn roäng, laù caây aên quaû quen thuoäc khoaûng baèng baøn tay hs, quaû moïc - Em haõy keå teân nhöõng loaïi caây aên quaû treân thaân maø em bieát, cho bieát teân caây, hình daùng, - Caây choâm choâm coù thaân hôi to, ñaëc ñieåm taùn laù roäng, quaû moïc thaønh töøng chuøm - V.v… - Phaûi chaêm soùc, töôùi caây, boùn - Muoán caây töôi toát ta phaûi laøm gì? phaân, v.v… Gv choát : Khi coù nhieàu caây aên quaû seõ taïo thaønh vöôøn - Vöôøn coù theå coù moät loaïi caây (choâm choâm, nhaõn, xoaøi,v.v…) hoaëc coù nhieàu loaïi caây (döøa, na, mít, xoaøi, v.v…) - Ngoaøi caây aên quaû ra ngöôøi ta coøn - Caây cho hoa troàng nhöõng caây gì trong vöôøn ? - Hoa duøng ñeå trang trí cho ñeïp - Caây cho hoa, caây hoa coù theå duøng laøm - Hoahoàng, hoa cuùc, hoa lan, gì? v.v… - Em haõy keå teân moät soá loaïi caây coù hoa - Hoa hoàng coù thaân nhoû, thaáp, Gv gôïi yù ñeå hs nhaän bieát ñöôïc teân goïi, thaân coù gai, hoa coù nhieàu maøu nhö hình daùng, ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi caây coù ñoû, vaøng, hoàng, v.v… hoa quen thuoäc Gv choát : Khi chuùng ta troàng nhieàu caây coù hoa, chuùng ta cuõng taïo ñöôïc moät khu vöôøn. Trong vöôøn cuõng coù theå troàng theâm caây cho boùng maùt - Caây baøng, caây phöôïng, v.v… Yeâu caàu hs keå teân moät soá caây cho boùng maùt Gv choát : Chuùng ta cuõng coù theå taïo ra moät khu vöôøn baèng caùch troàng nhieàu loaïi caây khaùc nhau, trong ñoù vöøa coù caây aên quaû, Hs hoaït ñoäng caù nhaân vöøa coù caây cho hoa, vöøa coù caây cho boùng maùt Hs nghe vaø ghi nhôù Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn veõ vöôøn caây (5’) PP tröïc quan, laøm maãu, giaûng giaûi Gv veõ maãu vaø höôùng daãn: Veõ tranh veà vöôøn caây coù theå veõ theo 3 böôùc: Böôùc 1: Veõ hình daùng caùc loaïi caây Gv veõ maãu treân baûng moät soá loaïi caây Böôùc 2: Veõ theâm nhöõng chi tieát phuï cho vöôøn caây theâm sinh ñoäng : hoa, quaû, trôøi, Hs hoaït ñoäng caù nhaân maây, chim, ñaøn gaø, v.v… Hs thöïc haønh Böôùc 3 : Veõ maøu theo yù thích Löu yù : khoâng veõ caây quaù to so vôùi khung tranh, veõ maøu kín tranh, veõ maøu haøi hoaø Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (18’) Hs hoaït ñoäng caù nhaân PP thöïc haønh Gv höôùng daãn hs veõ vaøo vôû taäp veõ Gv quan saùt, giuùp ñôõ nhöõng hs veõ coøn Hs neâu yù thích vaø nhaän xeùt chaäm Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù (3’) PP tröïc quan, ñaùnh giaù Nghe Cho 5 hs trình baøy baøi veõ cuûa mình Yeâu caàu hs nhaän xeùt baøi veõ cuûa baïn mình veà neùt veõ, boá cuïc, maøu saéc - Em thích tranh naøo? Taïi sao? Gv nhaän xeùt, boå sung Tuyeân döông baøi veõ ñeïp Nghe Gv nhaéc nhôû : Chuùng ta caàn chaêm soùc vaø baûo veä caây xanh goùp phaàn laøm cho khoâng khí trong laønh, coù lôïi cho söùc khoeû 4) Toång keát, daën doø: (1’) Taäp veõ theâm Chuaån bò : Veõ con vaät Nhaän xeùt tieát hoïc KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY MOÂN MYÕ THUAÄT LÔÙP 2 Baøi 5: NAËN HOAËC VEÕ, XEÙ DAÙN CON VAÄT IV. MUÏC TIEÂU KT: Hs nhaän bieát ñöôïc ñaëc ñieåm moät soá con vaät. KN: Hs bieát caùch naën, veõ hoaëc xeù daùn con vaät. Hs naën , veõ hoaëc xeù daùn ñöôïc con vaät yeâu thích TÑ: Hs yeâu thích moân hoïc V. CHUAÅN BÒ GV: Tranh, aûnh veà moät soá con vaät quen thuoäc Ñaát naën hoaëc giaáy maøu hay maøu veõ Baøi taäp naën, veõ, xeù daùn caùc con vaät cuûa hs HS: Vôû taäp veõ Tranh aûnh veà caùc con vaät Ñaát naën hoaëc giaáy maøu, hoà daùn hay maøu veõ (moät trong 3 chaát lieäu gv daën tröôùc) VI. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 5) 6) Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt OÅn ñònh : (1’) Kieåm tra baøi cuõ: Veõ tranh ñeà taøi Vöôøn caây (2’) Gv nhaän xeùt baøi veõ cuûa hs: Veõ caùc neùt roõ raøng, coù saùng taïo Moät soá baïn veõ maøu ñeàu, nhöng vaãn coøn moãt soá Quan saùt vaø hoïc hoûi baïn chöa veõ maøu kín tranh Tuyeân döông baøi veõ ñeïp Chuyeån yù 7) Daïy – hoïc baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: (1’) Hs traû lôøi: Con meøo, choù, Gv hoûi: + Em thích nhaát con vaät gì? chim,v.v… + Hoâm nay chuùng ta cuøng taäp naën, veõ vaø xeù daùn veà nhöõng con vaät maø ta yeâu thích Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt (3’) PP quan saùt, nhaän xeùt Hs hoaït ñoäng lôùp Gv treo tranh aûnh moät soá con vaät hoaëc hs neâu Vd: con meøo nhöõng con vaät maø mình thích, yeâu caàu hs nhaän xeùt: + Teân con vaät + Hình daùng, ñaëc ñieåm + Caùc phaàn chính cuûa con vaät + Maøu saéc cuûa con vaät Gv choát: Caùc em caàn naém roõ caùc ñaëc ñieåm, maøu saéc cuûa con vaät mình choïn ñeå coù theå thöïc haønh naën, veõ hoaëc xeù daùn Con meøo Nhoû nhaén, ñaàu nhoû, ñuoâi daøi… Ñaàu, mình, boán chaân, ñuoâi Traéng, ñen, tam theå Hoaït ñoäng 2: Gv höôùng daãn hs caùch naën, caùch xeù daùn, caùch veõ con vaät (5’) PP quan saùt, giaûng giaûi, laøm maãu Hs hoaït ñoäng lôùp Gv cho hs choïn con vaät maø caùc em ñòng naën, veõ Hs quan saùt gv laøm maãu hoaëc xeù daùn Yeâu caàu hs nhôù laïi hình daùng, ñaëc ñieåm vaø caùc phaàn chính cuûa con vaät.  Caùch naën: Coù 2 caùch naën: + Naën ñaàu, thaân, chaân,… roài gheùp, ñính laïi thaønh hình con vaät + Töø thoûi ñaát, baèng caùch naën, vuoát ñeå taïo thaønh hình daùng con vaät Löu yù: + Coù theå naën con vaät baèng ñaát moät maøu hay ñaát nhieàu maøu + Neân duøng dao trong hoäp ñaát hoaëc töï laøm baèng tre, nöùa ñeå caét goït ñaát theo ñaëc ñieåm con vaät + Sau khi ñaõ coù hình con vaät, tieáp tuïc ñieàu chænh, theâm bôùt caùc chi tieát vaø taïo daùng cho con vaät sinh Cho hs nhaéc laïi caùc caùch naën ñoäng hôn  Caùch xe,ù daùn Choïn giaáy maøu + Choïn giaáy maøu laøm neàn + Choïn giaáy maøu ñeå xeù hình con vaät (sao cho hình roõ, noåi baät treân neàn giaáy) Caùch xeù, daùn + Xeù hình con vaät + Xeù phaàn chính tröôùc, caùc phaàn nhoû sau + Xeù hình caùc chi tieát + Xeáp hình con vaät ñaõ xeù leân giaáy neàn sao cho phuø hôïp vôùi khoå giaáy. Chuù yù taïo daùng cho con vaät sinh ñoäng hôn. Cho hs nhaéc laïi caùch xeù vaø caùch + Duøng hoà daùn töøng phaàn cuûa con vaät, khoâng xeâ daùn dòch caùc vò trí ñaõ xeáp Löu yù + Coù theå xeù daùn con vaät nhieàu maøu (theo yù thích) hoaëc töø moät maûnh giaáy (moät maøu). + Coù theå veõ hình con vaät leân giaáy neàn roài xeù giaáy daùn cho kín hình veõ (coù theå hai, ba hay nhieàu maøu). Neân xeù daùn theâm coû caây, hoa, maët trôøi,… cho tranh sinh ñoäng hôn  Caùch veõ + Veõ hình daùng con vaät sao cho vöøa vôùi phaàn giaáy quy ñònh, chuù yù taïo daùng cho con vaät sinh ñoäng. Coù theå veõ theâm coû caây, hoa, laù, ngöôøi…ñeå baøi veõ haáp daãn hôn + Veõ maøu theo yù thích (chuù yù veõ maøu thay ñoåi, coù ñaäm, coù nhaït) Gv nhaéc hs : Töø caùch höôùng daãn treân, coù theå naën, veõ, hoaëc xeù daùn ñöôïc caùc con vaät khaùc Hs hoaït ñoäng caù nhaân Hs thöïc haønh Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (20’) PP thöïc haønh Gv cho hs thöïc haønh theo söï höôùng daãn Gv quan saùt, gôïi yù cho nhöõng hs coøn luùng tuùng chöa bieát caùch laøm baøi Gôïi yù hs veà caùch taïo daùng con vaät HS hoaït ñoäng caù nhaân Hs töï giôùi thieäu baøi naën hoaëc Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù (2’) tranh veõ, tranh xeù daùn caùc con PP quan saùt, nhaän xeùt, hoûi ñaùp vaät cuûa mình Gv cuøng hs trình baøy baøi taäp naën thaønh caùc ñeà taøi Hs nhaän xeùt baøi taäp cuûa baøi (ví duï: choïi traâu, ñaøn voi, ñaøn gaø nhaø em,…) hoaëc caùc baøi veõ, xeù daùn con vaät Gôïi yù hs nhaän xeùt vaø tìm ra baøi taäp hoaøn thaønh toát 8) Toång keát, daën doø: (1’) Söu taäp tranh aûnh caùc con vaät Tìm vaø xem tranh daân gian KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY MOÂN MYÕ THUAÄT LÔÙP 2 Baøi 6: VEÕ TRANG TRÍ MAØU SAÉC, CAÙCH VEÕ MAØU VAØO HÌNH COÙ SAÜN VII. MUÏC TIEÂU KT: HS söû duïng ñöôïc 3 maøu cô baûn ñaõ hoïc ôû lôùp 1 Bieát theâm 3 maøu môùi do caùc caëp maøu cô baûn pha troän vôùi nhau: da cam, tím, xanh laù caây. KN: HS pha maøu ñuùng, veõ maøu ñeïp, kheùo, khoâng bò lem Veõ maøu vaøo hình coù saün theo yù thích TÑ: GD HS yeâu thích moân hoïc VIII. CHUAÅN BÒ GV: Baûng maøu cô baûn vaø ba maøu môùi do caùc caëp maøu cô baûn pha troän (phoùng to ñeå HS quan saùt, nhaän xet Moät soá tranh daân gian : Gaø maùi, Lôïn naùi, Vinh hoa, Phuù quyù,… HS: Vôû taäp veõ, buùt chì maøu hoaëc maøu saùp IX. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt 9) OÅn ñònh : (1’) 10) Kieåm tra baøi cuõ: Naën hoaëc veõ, xeù daùn con vaät (2’) GV nhaän xeùt baøi thöïc haønh cuûa HS - Ñaõ veõ ñöôïc nhöõng con vaät quen thuoäc - Veõ maøu kín tranh vaø ñeïp - Moät soá veõ maøu chöa ñeàu vaø coøn bò Quan saùt vaø hoïc hoûi lem Tuyeân döông baøi veõ ñeïp Chuyeån yù 11) Daïy – hoïc baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: (1’) Ñoû, vaøng, xanh GV hoûi HS : - ÔÛ lôùp 1 chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc 3 maøu goác, ñoù laø nhöõng maøu naøo? - Chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc laø coù 3 maøu chính, nhöng xung quanh chuùng ta coù raát Nghe nhieàu maøu, hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùc em laøm caùch naøo ñeå coù ñöôïc nhöõng maøu saéc ñoù, sau ñoù chuùng ta seõ vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå thöïc haønh veõ maøu vaøo hình coù saün Ghi baûng HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt (2’) Hs thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV PP quan saùt, hoûi ñaùp, giaûng giaûi - Yeâu caàu hs tìm trong hoäp buùt maøu cuûa mình caùc maøu: ñoû, vaøng, xanh , da cam, Hs tìm vaø neâu leân tím, xanh laù caây,… - Yeâu caàu HS tìm nhöõng vaät coù maøu saéc nhö treân Nghe GV choát :maøu saéc trong thieân nhieân raát phong phuù, caùc ñoà vaät haèng ngaøy cuõng coù nhieàu maøu saéc khaùc nhau, chính caùc maøu saéc naøy ñaõ laøm ñeïp theâm cho cuoäc soáng. Ñeå coù ñöôïc nhöõng maøu saéc naøy, chuùng ta seõ pha töø 3 maøu chính 2 HS nhaéc laïi Treo baûng pha maøu: - Maøu da cam do maøu ñoû pha vôùi maøu vaøng - Maøu tím do maøu ñoû pha vôùi maøu xanh - Maøu xanh laù caây do maøu xanh pha vôùi maøu vaøng GV choát : döïa vaøo 3 maøu naøy ta coù HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp theå tao ra ñöôïc raát nhieàu maøu khaùc nhau, raát saùng taïo vaø raát ñeïp Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn caùch veõ maøu (3’) PP quan saùt, hoûi ñaùp, giaûng giaûi Yeâu caàu HS xem hình veõ vaø giôùi thieäu: - Ñaây laø böùc tranh phoûng theo tranh dan gian Ñoâng Hoà coù teân goïi laø Vinh Hoa GV höôùng daãn HS caùch veõ maøu: - Tranh veõ gì? - Em beù, con gaø, boâng hoa - Veõ maøu hoàng cho laøn da, maøu ñoû cho aùo, v.v… - Maøu cam, maøu ñoû, maøu ñen, v.v… - Maøu vaøng… - Veõ kín neàn tranh, veõ maøu nhaït… - Hình em beù ta neân veõ maøu nhö theá naøo? Nhaän xeùt - Hình con gaø ta veõ maøu theá naøo cho ñeïp? - Hoa cuùc ta neân veõ maøu gì? - Veõ neàn tranh nhö theá naøo? GV nhaéc HS : - Choïn maøu khaùc nhau vaø veõ maøu töôi vui, röïc rôõ, coù ñaäm, coù nhaït - Neân veõ maøu neàn tranh tröôùc roái môùi veõ maøu caùc chi tieát - Hình em beù coù laøn da hoàng, aùo ñoû hoaëc vaøng, toùc ñen, con gaø loâng maøu cam pha ñen vaø tím, hoa cuùc vaøng Treo tranh maãu hoaëc tranh cuûa HS naêm ngoaùi cho HS nhaän xeùt maøu saéc trong tranh Hs nhaän xeùt Hs hoaït ñoäng caù nhaân Hs thöïc haønh HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp HS quan saùt vaø ñöa ra nhaän xeùt Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (20’) PP thöïc haønh Cho HS veõ maøu vaøo hình veõ trong vôû taäp veõ GV quan saùt, giuùp ñôõ HS veõ chaäm Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù (2’) PP hoûi ñaùp Cho HS trình baøy baøi veõ cuûa mình Höôùng daãn HS nhaän xeùt veà: - Maøu saéc - Caùch veõ maøu GV nhaän xeùt, ñoäng vieân, khuyeán khích HS 12) Toång keát, daën doø: (1’) HS veà nhaø quan saùt vaø goïi teân maøu ôû hoa, quaû, laù Söu taàm tranh thieáu nhi Nghe KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY MOÂN MYÕ THUAÄT LÔÙP 2 Baøi 7 : VEÕ TRANH ÑEÀ TAØI EM ÑI HOÏC X. MUÏC TIEÂU KT: HS hieåu ñöôïc noäi dung ñeà taøi Em ñi hoïc KN: Bieát caùch saép xeáp hình aûnh ñeå laøm roõ noäi dung tranh, HS veõ ñöôïc tranh ñeà taøi Em ñi hoïc TÑ: Giaùo duïc HS yeâu tröôøng, baïn beø, thaày coâ XI. CHUAÅN BÒ GV: Söu taàm moät soá tranh aûnh veà Ñeà taøi Em ñi hoïc HS: Vôû taäp veõ, buùt chì, buùt maøu, taåy XII. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt 13) OÅn ñònh : (1’) 14) Kieåm tra baøi cuõ: Maøu saéc, caùch veõ maøu vaøo hình coù saün (2’) GV nhaän xeùt baøi veõ cuûa HS : Nghe - Veõ maøu ñeïp, ñeàu - Moät soá veõ maøu coøn lem Tuyeân döông baøi veõ ñeïp Chuyeån yù 15) Daïy – hoïc baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: (1’) - Hoâm nay chuùng ta cuøng veõ tranh veà ñeà taøi Em ñi hoïc GV ghi baûng Hoaït ñoäng 1: Tìm, choïn noäi dung ñeà taøi (4’) HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp PP quan saùt, giaûng giaûi, hoûi ñaùp HS nhôù laïi nhöõng hình aûnh quen GV duøng nhöõng caâu hoûi ngaén ñeå gôïi yù thuoäc mình nhìn thaáy haèng ngaøy khi cho HS nhôù laïi hình aûnh luùc ñeán tröôøng: ñeán tröôøng ñeå traû lôøi caâu hoûi - Chuùng ta coù theå veõ caùc baïn mình hoaëc veõ - Ñi hoïc moät mình, ba (meï,…) daãn chính caùc em ñi, ñi cuøng vôùi baïn - Haèng ngaøy, em thöôøng ñi hoïc cuøng ai? - Maëc aùo traéng, quaàn (vaùy) xanh, - Khi ñi hoïc, em aên maëc nhö theá naøo vaø mang theo caëp… - Coù caây coái, nhaø cöûa, xe coä… mang theo gì? - Phong caûnh hai beân ñöôøng töø nhaø ñeán - Coù nhieàu maøu saéc, caây xanh, tröôøng nhö theá naøo? - Maøu saéc, caây coái, nhaø cöûa, ñoàng ruoäng töôøng nhaø sôn ñuû maøu hoaëc phoá xaù nhö theá naøo? GV choát : Chuùng ta phaûi nhôù laïi nhöõng chi tieát ñoù ñeå coù theå veõ ñöôïc moät böùa tranh ñeïp veà ñeà taøi Em ñi hoïc. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn veõ tranh (5’) PP quan saùt, laøm maãu, giaûng giaûi GV cho HS xem tranh, aûnh ñeà taøi Em ñi HS hoaït ñoäng lôùp HS quan saùt vaø ghi nhôù hoïc vaø gôïi yù cho HS caùch veõ - Caùc em coù theå veõ caùc baïn hoïc sinh ñang treân ñöôøng ñeán lôùp, caùc baïn ñi chung vôùi nhau thaønh toáp hay ñöôïc cha meï daãn ñi. - Moãi baïn moät daùng, maëc quaàn aùo khaùc nhau (hoaëc ñoàng phuïc). - Veõ theâm nhöõng hình aûnh khaùc cho böùc tranh theâm sinh ñoäng. Treân ñöôøng ñi coù caây coái, nhaø cöûa, coù chim hoùt, böôùm löôïn. Neáu ôû thaønh phoá thì coù xe coä, phoá xaù ñoâng ñuùc, neáu ôû noâng thoân thì coù ruoäng ñoàng, nhieàu caây xanh. - Saép xeáp caùc chi tieát sao cho caân ñoái vaø haøi hoaø vôùi giaáy veõ - HS veõ maøu theo yù thích, coù ñaäm coù nhaït HS hoaït ñoäng caù nhaân sao cho tranh roõ noäi dung HS thöïc haønh Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh (18’) PP thöïc haønh GV nhaéc HS veõ hình vöøa vôùi phaàn giaáy ôû Vôû taäp veõ GV gôïi yù HS caùch veõ hình, veõ maøu thay ñoåi ñeå baøi veõ theâm sinh ñoäng GV höôùng daãn theâm cho nhöõng HS coøn HS hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp luùng tuùng HS quan saùt vaø ñöa ra nhaän xeùt Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù (3’) PP quan saùt, nhaän xeùt, hoûi ñaùp GV choïn moät soá baøi veõ vaø gôïi yù ñeå HS nhaän xeùt, ñaùnh giaù veà: - Caùch saép xeáp hình veõ (ngöôøi, nhaø, caây,…) Quan saùt trong tranh - Caùch veõ maøu (coù ñoä ñaäm, nhaït, maøu töôi Nghe saùng, sinh ñoäng) GV nhaän xeùt, tuyeân döông baøi veõ ñeïp 16) Toång keát, daën doø: (1’) Nhöõng HS naøo veõ chöa xong veà nhaø hoaøn thaønh baøi veõ Söu taäm tranh veõ thieáu nhi Nhaän xeùt tieát hoïc
- Xem thêm -