Tài liệu Giáo án mĩ thuật lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C Tuaàn 1 Thø n¨m ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2009 Bµi 1: Xem tranh thiÕu nhi vui ch¬i I. Môc tiªu: - Lµm quen tiÕp xóc víi tranh vui ch¬i cña thiÕu nhi. - TËp quan s¸t m« t¶ h×nh ¶nh, mÇu s¾c trªn tranh. - Yªu thÝch m«n häc. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Mét sè tranh thiÕu nhi vÏ ¶nh vui ch¬i ( ë s©n trêng, ngµy lÔ ...) 2. Häc sinh: Su tÇm tranh ¶nh thiÕu nhi cã néi dung vui ch¬i. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc ( 1') 2- KiÓm tra bµi cò (4') - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh - GN nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi ( 28') a- Giíi thiÖu bµi: Gi¸o viªn giíi thiÖu tranh ®Ó häc sinh quan s¸t: §Ò tµi vui ch¬i rÊt réng, phong phó vµ hÊp dÉn ngêi vÏ, nhiÒu b¹n ®· say mª ®Ò tµi nµy. b- Híng dÉn häc sinh xem tranh. - GV treo tranh cho häc sinh quan s¸t. ? Tranh nµy vÌ g×. ? Em thÝch bøc tranh nµo nhÊt. - GV nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. * KÕt luËn: C¸c em võa ®îc xem nh÷ng bøc tranh rÊt ®Ñp. Muèn thëng thøc c¸i hay, c¸i ®Ñp cña bøc tranh th× tríc hÕt chóng ta cÇn quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái ®Ó ®a ra nhËn xÐt cña m×nh vÒ bøc tranh. c- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - GV nhËn xÐt néi dung giê häc. - NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh häc tËp cña c¸c em 4- Cñng cè, dÆn dß.(2') - GV tæng kÕt néi dung giê häc - Nh¾c häc sinh vÒ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi häc h«m sau. Häc sinh l¾ng nghe, quan s¸t. Häc sinh quan s¸t tranh vÏ c¸c b¹n ®ang vui ch¬i. - VÏ c¸c b¹n ®ang vui ch¬i. Häc sinh vÒ häc bµi, ®äc tríc bµi míi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 8 n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH 1 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C Tuaàn 2 Thø n¨m ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2009 Bµi 2: VÏ nÐt th¼ng I. Môc tiªu: - NhËn biÕt ®îc c¸c lo¹i nÐt th¼ng, biÕt c¸ch vÏ nÐt th¼ng. - BiÕt vÏ kÕt hîp c¸c nÐt th¼ng t¹o thµnh bµi vÏ ®¬n gi¶n. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Mét sè h×nh vÏ ¶nh nÐt th¼ng, bµi vÏ minh ho¹ 2. Häc sinh: Vë bµi tËp, bót ch×, mÇu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc ( 1') 2- KiÓm tra bµi cò (4') - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh - GN nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi ( 28') a- Giíi thiÖu bµi: H«m nay c« giíi thiÖu víi c¸c em c¸ch vÏ nÐt th¼ng. b- Gi¶ng bµi: Yªu cÇu häc sinh xem tranh vÏ trong vë tËp vÏ ®Ó häc sinh thÊy thÕ nµo lµ tªn vµ nÐt cña chóng -NÐt th¼ng ngang ( nÐt ngang) - NÐt th¾ng xiªn ( nÐt xiªn) - NÐt th¼ng ( ®øng) - NÐt gÊp khóc ( nÐt gÉy) + GV chØ c¹nh bµn, c¹nh b¶ng ®Ó häc sinh thÊy râ h¬n vÒ c¸c nÐt. c- Híng dÉn häc sinh vÏ nÐt th¼ng - GV vÏ nÐt th¼ng lªn b¶ng cho häc sinh quan s¸t. Häc sinh l¾ng nghe, quan s¸t. - NÐt ngang vÏ tõ tr¸i sang ph¶i. - NÐt däc vÏ tõ trªn xuèng díi. - NÐt gÊp khóc vÏ liÒn nÐt tõ trªn xuèng hoÆc tõ díi lªn. 2 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C H×nh nói vÏ b»ng nÐt gÊp khóc. C©y b»ng nÐt th¼ng, nÐt xiªn. §Êt b»ng nÐt ngang. d- Thùc hµnh: - Häc sinh dïng nh÷ng nÐt ®· häc vÏ Häc sinh vÏ tranh vµ vë tËp vÏ. thµnh nhiÒu h×nh theo ý thÝch. - GV theo dâi, híng dÉn thªm 4- Cñng cè, dÆn dß.(2') - GV tæng kÕt néi dung giê häc - Nh¾c häc sinh vÒ «n bµi vµ chuÈn bÞ Häc vinh vÒ nhµ «n bµi. bµi häc h«m sau. Giao H¬ng ngµy th¸ng 8 n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH Tuaàn 3 Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2009 3 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C Bµi 3: Mµu vµ vÏ mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n I. Môc tiªu: - NhËn biÕt ®îc 3 mµu ®á, vµng, lam - BiÕt c¸ch vÏ mµu ®¬n gi¶n, vÏ ®îc mµu kÝn h×nh kh«ng vÏ ra ngoµi. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Mét sè tranh cã mµu ®á, vµng, lam 2. Häc sinh: Vë bµi tËp, bót ch×, mµu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc ( 1') 2- KiÓm tra bµi cò (4') - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh - GN nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi ( 28') a- Giíi thiÖu bµi: H«m nay c« híng dÉn c¸c em vÏ mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n b- Gi¶ng bµi: - GV giíi thiÖu 3 mµu ®á, vµng, lam - Híng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh 1 bµi tËp 3 trong vë tËp vÏ. ? KÓ tªn c¸c mµu trong h×nh vÏ. ? KÓ tªn c¸c ®å vËt cã mÇu ®á, vµng, lam * Mäi vËt xung quanh ta ®Òu cã mµu s¾c, mµu s¾c lµm cho mäi vËt ®Ñp h¬n. - Mµu ®á, vµng, lam lµ 3 mÇu chÝnh. c- Thùc hµnh: - VÏ mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n - GV híng dÉn vµ gîi ý: L¸ cê mµu g×? - Híng dÉn häc sinh c¸ch cÇm bót vÏ mµu. -- GV quan s¸t vµ híng dÉn thªm. d- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. Cho häc sinh quan s¸t mét sè bµi vÏ cña häc sinh n¨m tríc. ? Bµi vÏ nµo ®Ñp nhÊt. ? Bµi vÏ nµo cha ®Ñp - GV nhËn xÐt, ,tuyªn d¬ng. 4- Cñng cè, dÆn dß.(2') - GV tæng kÕt néi dung giê häc - Nh¾c häc sinh vÒ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi häc h«m sau. Häc sinh l¾ng nghe, quan s¸t. Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ trong s¸ch - Mµu ®á, vµng, lam - Qu¶ bãng mµu ®á, vµng, lam - Mµu xanh ë c©y, hoa, tr¸i. - Mµu vµng ë giÊy thñ c«ng. - Häc sinh vÏ mµu vµo h×nh 2, 3, 4 trong vë tËp vÏ. - Cê mµu ®á, sao mµu vµng - Häc sinh vÏ mµu theo ý thÝch cña m×nh Häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt. Häc vinh vÒ nhµ «n bµi. Giao H¬ng ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 2009 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C Ký duyÖt cu¶ BGH Tuaàn 4 Thø n¨m ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2009 VÏ h×nh tam gi¸c I. Môc tiªu: - NhËn biÕt ®îc h×nh tam gi¸c., biÕt c¸ch vÏ h×nh tam gi¸c. - Tõ h×nh tam gi¸c cã thÓ vÏ ®îc mét sè h×nh t¬ng tù trong thùc tÕ. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Mét sè h×nh tam gi¸c nh: ªke, kh¨n quµng ®á ... 2. Häc sinh: Vë bµi tËp, bót ch×, mµu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc ( 1') 2- KiÓm tra bµi cò (4') - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh - GN nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi ( 28') a- Giíi thiÖu bµi: H«m nay c« híng dÉn c¸c em vÏ h×nh tam gi¸c. b- Gi¶ng bµi: Häc sinh l¾ng nghe, quan s¸t. - Giíi thiÖu h×nh tam gi¸c. - Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4 bµi vÏ Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ trong s¸ch trong vë tËp vÏ vµ ®å dïng d¹y häc. 5 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C ? trong bµi vÏ cã nh÷ng h×nh g×. - H×nh vÏ c¸i nãn. - GV chØ vµo c¸c h×nh minh ho¹ vµ yªu - H×nh vÏ c¸i eke, h×nh vÏ m¸i nhµ. cÇu häc sinh nªu tªn c¸c h×nh ®ã. - Cã thÓ vÏ ®îc nhiÒu h×nh, nhiÒu vËt tõ - C¸nh buåm, d·y nói, con c¸ h×nh tam gi¸c. c- Híng dÉn c¸ch vÏ. - GV vÏ mÉu h×nh tam gi¸c lªn b¶ng cho häc sinh theo dâi, vÏ tõng nÐt, vÏ tõ trªn xuèng, vÏ tõ tr¸i sang ph¶i ( theo chiÒu mòi tªn) - VÏ lªn b¶ng mét sè ®å vËt cã d¹ng h×nh tam gi¸c cho häc sinh quan s¸t. d- Thùc hµnh. - Híng dÉn häc sinh t×m ra c¸ch vÏ thuyÒn buåm vµ d·y nói, cã thÓ vÏ nhiÒu ®å vËt cã d¹ng h×nh tam gi¸c. - GV theo dâi híng dÉn thªm: Khi vÏ song chó ý t« mÇu cho bøc tranh sinh ®éng h¬n. - GV nhËn xÐt, ,tuyªn d¬ng. Häc vinh vÒ nhµ «n bµi. 4- Cñng cè, dÆn dß.(2') - GV tæng kÕt néi dung giê häc - Nh¾c häc sinh vÒ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi häc h«m sau. Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 6 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C Tuaàn 5 Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2009 vÏ nÐt Cong I. Môc tiªu: - NhËn biÕt ®îc nÐt cong, biÕt c¸ch vÏ nÐt cong - VÏ ®îc h×nh cã nÐt cong vµ vÏ mµu theo ý thÝch. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Mét sè ®å vËt cã d¹ng h×nh trßn., d¹ng h×nh cong ( c©y, sèng suèi...) 2. Häc sinh: Vë bµi tËp, bót ch×, mµu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc ( 1') 2- KiÓm tra bµi cò (4') - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh - GN nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi ( 28') a- Giíi thiÖu bµi: H«m nay c« híng dÉn c¸c em vÏ nÐt cong vµ t« mµu. b- Gi¶ng bµi: - GV giíi thiÖu mét sè nÐt cong, nÐt lîn Häc sinh l¾ng nghe, quan s¸t. sãng, nÐt khÐp kÝn ... ? KÓ tªn nh÷ng vËt trong thùc tÕ cã nÐt - Qu¶ cam, bëi, «ng mÆt trêi... cong. - GV vÏ lªn b¶ng c¸c lo¹i qu¶, c©y, l¸, Häc sinh theo dâi sãng níc ....   c- Híng dÉn häc sinh vÏ nÐt cong. - Gv vÏ lªn b¶ng ®Ó häc sinh h×nh dung nÐt cong.VÏ nÐt cong, c¸nh hoa, qu¶ .. d- Thùc hµnh - GV gîi ý cho häc sinh tËp vÏ. - Cho häc sinh vÏ vµo giÊy nh÷ng g× m×nh yªu thÝch: Vên hoa, d·y nói.. - Häc sinh vÏ mµu theo ý thÝch cña m×nh - GV theo dâi, híng dÉn thªm. e- §¸nh gi¸ s¶n phÈm - GV thu mét sè bµi vÏ cña häc sinh 7 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C quan s¸t, nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. 4- Cñng cè, dÆn dß.(2') - GV tæng kÕt néi dung giê häc Häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt. Häc sinh vÒ nhµ «n bµi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 6 Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2009 vÏ hoÆc nÆn qu¶ d¹ng h×nh trßn I. Môc tiªu: - NhËn biÕt ®îc ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng vµ mµu s¾c mét sè qu¶ d¹ng h×nh trßn. - BiÕt vÏ hoÆc nÆn mét sè qu¶ d¹ng h×nh trßn. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Mét sè tranh ¶nh vÒ qu¶ cã d¹ng h×nh trßn. 8 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C 2. Häc sinh: Vë bµi tËp, bót ch×, mµu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc ( 1') 2- KiÓm tra bµi cò (4') - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh - GN nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi ( 28') a- Giíi thiÖu bµi: H«m nay c« híng dÉn c¸c em vÏ c¸c lo¹i qu¶ cã d¹ng h×nh trßn. b- NhËn xÐt ®Æc ®iÓm c¸c lo¹i qu¶ cã d¹ng h×nh trßn. - GV giíi thiÖu mét sè tranh vÏ vµ mÉu vËt cã d¹ng h×nh trßn. ? Nªu h×nh d¹ng, mµu s¾c cña c¸c lo¹i qu¶. - GV nhËn xÐt vµ nhÊn m¹nh ®Æc ®iÓm, mµu s¾c cña mét sè lo¹i qu¶. c- Híng dÉn c¸ch vÏ - VÏ mét sè lo¹i qu¶ h×nh ®¬n gi¶n lªn b¶ng cho häc sinh quan s¸t. - VÏ qu¶ tríc, vÏ c¸c chi tiÕt vµ t« mµu sau d- Thùc hµnh - Häc sinh tËp vÏ h×nh trßn, vÏ c¸c lo¹i qu¶ yªu thÝch vµ t« mµu theo ý thÝch cña m×nh. - GV theo dâi, híng dÉn vµ nhËn xÐt, ,tuyªn d¬ng. 4- Cñng cè, dÆn dß.(2') - GV tæng kÕt néi dung giê häc - Nh¾c häc sinh vÒ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi häc h«m sau. Häc sinh l¾ng nghe, quan s¸t. Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ Qu¶ cam, t¸o, lª ... - Qu¶ bëi mµu vµng.... Häc sinh quan s¸t. - Häc sinh vÏ qu¶ vµ t« mµu theo ý thÝch cña m×nh Häc sinh vÒ nhµ «n bµi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 9 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C Tuaàn 7 Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2009 vÏ mµu vµo h×nh qu¶ (tr¸i) c©y I. Môc tiªu: - NhËn biÕt ®îc mµu vµ c¸c lo¹i qu¶ quen thuéc. - BiÕt dïng mµu ®Ó vÏ vµo h×nh c¸c qu¶. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Mét sè tranh ¶nh vÒ qu¶ cã d¹ng h×nh trßn, qu¶ thùc. 2. Häc sinh: Vë bµi tËp, bót ch×, mµu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc ( 1') 2- KiÓm tra bµi cò (4') - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi ( 28') a- Giíi thiÖu bµi: H«m nay c« híng dÉn c¸c em vÏ mµu vµo c¸c lo¹i qu¶.. b- Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. - VÏ mµu qu¶ cµ vµ qu¶ xoµi. Häc sinh l¾ng nghe, quan s¸t. ? Qu¶ cµ cã mµu g×. - Qu¶ cµ mµu tÝm ? Qu¶ xoµi cã mµu g×. - Qu¶ xoµi mµu xanh - ®©y lµ bµi vÏ qu¶ cµ vµ qu¶ xoµi. 10 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C - GV híng dÉn häc sinh vÏ mµu vµo h×nh vÏ. c- Thùc hµnh. - Chän mµu ®Ó vÏ vµo qu¶. - GV quan s¸t, híng dÉn thªm d- NhËn xÐt ®¸nh gi¸. - GV híng dÉn mét sè bµi vÏ ®Ñp vµ nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. 4- Cñng cè, dÆn dß.(2') - GV tæng kÕt néi dung giê häc - Nh¾c häc sinh vÒ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi häc h«m sau. - Häc sinh vÏ mµu vµo h×nh vÏ - Häc sinh thùc hµnh vÏ mµu vµo h×nh vÏ Häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt. Häc sinh vÒ nhµ «n bµi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH Tuaàn 8 Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009 vÏ h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt I. Môc tiªu: - NhËn biÕt ®îc h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt, biÕt c¸ch vÏ c¸c h×nh ®ã. - VÏ ®îc c¸c d¹ng h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt cã s½n, t« mµu theo ý thÝch. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Mét sè ®å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt. 2. Häc sinh: Vë bµi tËp, bót ch×, mµu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc ( 1') 2- KiÓm tra bµi cò (4') - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh - GN nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi ( 28') a- Giíi thiÖu bµi: H«m nay c« híng dÉn c¸c em vÏ h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt. ? Nªu c¸c ®å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng vµ Häc sinh nªu: QuyÓn vë h×nh ch÷ nhËt h×nh ch÷ nhËt. b- Quan s¸t, nhËn xÐt. - Häc sinh quan s¸t mét sè ®å vËt cã - Häc sinh quan s¸t d¹ng h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt ? C¸i b¶ng cã h×nh g×.  ? Viªn g¹ch hoa cã h×nh g×. - Cho häc sinh xem kü c¸c h×nh vu«ng 11 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C vµ h×nh ch÷ nhËt trong s¸ch gi¸o khoa. c- Híng dÉn häc sinh c¸ch vÏ h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt. - GV híng dÉn c¸ch vÏ vµ vÏ mÉu lªn b¶ng cho häc sinh quan s¸t. - VÏ 2 nÐt ngang vµ 2 nÐt däc b»ng nhau. d- Thùc hµnh. - GV yªu cÇu häc sinh vÏ bµi tËp, vÏ c¸c nÐt däc, nÐt ngang t¹o thµnh nhµ, cña ra vµo, lan can ... - VÏ thªm c¸c h×nh ®Ó bøc tranh thªm sinh ®éng h¬n. - VÏ mÇu theo ý thÝch. - GV nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. 4- Cñng cè, dÆn dß.(2') - GV tæng kÕt néi dung giê häc - Nh¾c häc sinh vÒ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi häc h«m sau. Häc sinh quan s¸t, - Häc sinh thùc hµnh vÏ h×nh vµ vÏ mµu vµo h×nh vÏ Häc sinh vÒ nhµ «n bµi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 12 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C Tuaàn 9 Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009 Xem tranh phong c¶nh I. Môc tiªu: - NhËn biÕt ®îc tranh phong c¶nh, m« t¶ ®îc nh÷ng h×nh vÏ vµ mÇu s¾c trong tranh. - Yªu mÕn c¶nh ®Ñp quª h¬ng. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, SGK, mét sè tranh ¶nh vÒ phong c¶nh, ¶nh thiÕu nhi 2. Häc sinh: Vë bµi tËp, bót ch×, mÇu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc ( 1') 2- KiÓm tra bµi cò (4') - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh - GN nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi ( 28') a- Giíi thiÖu bµi: H«m nay c« cho c¶ líp xem mét sè bøc tranh vÒ phong c¶nh. b- Giíi thiÖu tranh phong c¶nh - GV treo ¶nh phong c¶nh. - Tranh phong c¶nh thêng vÏ vÒ nhµ cöa, c©y cèi ... Trong kho vÏ tranh ngêi ta cßn vÏ thªm ngêi vµ c¸c con vËt cho tranh thªm sinh ®éng. c- Híng dÉn häc sinh xem tranh * Tranh ®ªm héi. ? tranh vÏ nh÷ng g×. ? MÇu s¾c trong tranh nh thÕ nµo. ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tranh ®ªm héi. Tranh "®ªm héi" cña b¹n Hoµng Ch¬ng lµ tranh ®Ñp, mÇu s¾c t¬i vui. * tranh "ChiÒu vÒ". - tranh bót d¹ cña Hoµng Phong 9 tuæi ? Tranh cña Hoµng Phong vÏ vÒ ngµy hay ®ªm, tranh vÏ c¶nh ë ®©u. ? V× sao b¹n Hoµng Phong l¹i biÕt ®Æt tªn tranh vµ "ChiÒu vÒ". ? mÇu s¾c cña tranh nh thÕ nµo. - GV nhÊn m¹nh ý tr¶ lêi cña häc sinh. d- GV tãm t¾t l¹i vµ nªu néi dung - Tranh phong c¶nh lµ tranh vÏ vÒ c¶nh cã nhiÒu c¶nh kh¸c nhau: C¶nh n«ng th«n, c¶nh thµnh phè, c¶nh nói rõng, Häc sinh l¾ng nghe Häc sinh quan s¸t bøc tranh phong c¶nh. Häc sinh quan s¸t - tranh vÏ ng«i nhµ cao, thÊp víi m¸i ngãi ®á, cã c¸c chïm ph¸o hoa nhiÒu mÇu trªn bÇu trêi. - Tranh nhiÒu mÇu s¾c: Xanh sÉm lµm næi bËt mÇu cña ph¸o hoa. - Häc sinh nhËn xÐt. - tranh vÏ ban ngµy: VÏ c¶nh n«ng th«n, cã nhµ, cã c©y dõa, cã ®µn tr©u. - V× bÇu trêi vÒ chiÒu ®îc vÏ b»ng mÇu da cam, cã ®µn tr©u ®ang vÒ chuång. - MÇu s¾c cña tranh t¬i vui. Häc sinh l¾ng nghe 13 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C c¶nh biÓn .. - Cã thÓ dïng nhiÒu mÇu s¾c kh¸c nhau ®Ó vÏ cho tranh sinh ®éng thªm. 4- Cñng cè, dÆn dß.(2') - GV tæng kÕt néi dung giê häc - Nh¾c häc sinh vÒ «n bµi vµ chuÈn bÞ Häc sinh vÒ nhµ «n bµi. bµi häc h«m sau. Giao H¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 10 VÏ qu¶ ( qu¶ d¹ng trßn) I. Môc tiªu: - NhËn biÕt ®îc mÇu s¾c, h×nh d¸ng cña mét vµi lo¹i qu¶. - BiÕt c¸ch vÏ qu¶, vÏ ®îc h×nh mét lo¹i qu¶ vµ vÏ mÇu theo ý thÝch II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, SGK, mét sè tranh ¶nh vÒ qu¶: Bëi, cam, t¸o, xoµi ... 2. Häc sinh: Vë bµi tËp, bót ch×, mÇu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 14 Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C 1- æn ®Þnh tæ chøc ( 1') 2- KiÓm tra bµi cò (4') - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh - GN nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi ( 28') a- Giíi thiÖu bµi: H«m nay c« cho c¶ líp xem mét sè bøc tranh vÒ lo¹i qu¶ d¹ng trßn. b- Giíi thiÖu c¸c lo¹i qu¶ - GV trng bµy mét sè lo¹i qu¶ d¹ng trßn ? §©y lµ qu¶ g×. ? Qu¶ nµy cã d¹ng h×nh g×. ? MÇu s¾c cña qu¶ nh thÕ nµo. - Yªu cÇu häc sinh nªu mét sè lo¹i qu¶. c- Híng dÉn häc sinh c¸ch vÏ - Xem h×nh 2 bµi 10 vë tËp vÏ. - GV võa vÏ võa híng dÉn mÉu. - VÏ h×nh bªn ngoµi tríc. Qu¶ d¹ng trßn th× vÏ h×nh gÇn gièng h×nh trßn, qu¶ ®u ®ñ th× cã thÓ vÏ hai h×nh gÇn trßn. - Nh×n mÉu vÏ cho gièng qu¶ - Häc sinh nhËn xÐt mÇu qu¶ cam d- Thùc hµnh. -GV trng bµy mÉu - Yªu cÇu häc sinh nh×n mÉu vµ vÏ - GV quan s¸t, híng dÉn thªm - VÏ mÇu theo ý thÝch e- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: - cho häc sinh trng bµy s¶n phÈm - Gäi häc sinh nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, tuyªn d¬ng 4- Cñng cè, dÆn dß.(2') - GV tæng kÕt néi dung giê häc - Nh¾c häc sinh vÒ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi häc h«m sau. GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Häc sinh l¾ng nghe Häc sinh quan s¸t tr¶ lêi. Qu¶ cam H×nh trßn Xoµi, da hÊu, t¸o, quýt Häc sinh quan s¸t - Häc sinh nhËn xÐt. Häc sinh quan s¸t chän mÉu vÏ, lo¹i qu¶ cã h×nh d¸ng vµ mÇu s¾c ®Ñp. Häc sinh vÏ qu¶ Häc sinh trng bµy s¶n phÈm NhËn xÐt Häc vinh vÒ nhµ «n bµi. Ký duyÖt cña BGH 15 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C TuÇn 11 Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2009 VÏ mµu vµo h×nh vÏ ë ®êng diÒm I. Môc tiªu: - NhËn biÕt thÕ nµo lµ ®êng diÒm. - BiÕt c¸ch vÏ mÇu vµo h×nh vÏ cã s½n ë ®êng diÒm. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, SGK, mét sè ®å vËt cã trang trÝ ®êng diÒm. 2. Häc sinh: Vë bµi tËp, bót ch×, mÇu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc ( 1') 2- KiÓm tra bµi cò (4') - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh - GN nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi ( 28') a- Giíi thiÖu bµi: H«m nay c« híng dÉn c¸c em t« mÇu vµo h×nh vÏ ®êng diÒm. b- Giíi thiÖu ®êng diÒm. - Cho häc sinh quan s¸t mét sè ®å vËt cã trang trÝ ®êng diÒm: Kh¨n tay, c¸i b¸t, chiÕc v¸y, ¸o ... ? NhËn xÐt c¸ch vÏ mÇu ë c¸c ®êng diÒm - Nh÷ng h×nh trang trÝ kÐo dµi lÆp ®i lÆp l¹i ë xung quanh tê giÊy khen, miÖng b¸t, trªn viÒn cæ ¸o ... ®îc gäi lµ trang trÝ ®êng diÒm. ? LÊy mét sè vÝ dô vÒ ®êng diÒm. c- Híng dÉn häc sinh c¸ch vÏ - Cho häc sinh quan s¸t ®êng diÒm ë h×nh 1 trong SGK. ?§êng diÒm nµy cã nh÷ng h×nh g×, mÇu g×. ? C¸c h×nh s¾p xÕp nh thÕ nµo - GV nhÊn m¹nh c¸ch vÏ. d- Thùc hµnh. Häc sinh l¾ng nghe Häc sinh quan s¸t tr¶ lêi. Häc sinh quan s¸t H×nh vu«ng, mÇu xanh lam H×nh thoi mÇu ®á C¸c h×nh s¾p xÕp xen kÏ nhau vµ lÆp ®i lÆp l¹i; mÇu nÒn c¸c c¸c mÇu vÏ h×nh kh¸c nhau, mÇu nÒn nh¹t, mÇu h×nh vÏ 16 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C -GV híng dÉn häc sinh t« mÇu vµo ®êng diÒm ë h×nh 2,3 vë bµi tËp. - Chän mÇu theo ý thÝch ®Ó vÏ. - GV quan s¸t, híng dÉn thªm e- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: - cho häc sinh trng bµy s¶n phÈm - Gäi häc sinh nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, tuyªn d¬ng 4- Cñng cè, dÆn dß.(2') - GV tæng kÕt néi dung giê häc - Nh¾c häc sinh vÒ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi häc h«m sau. ®Ëm.     Häc sinh trng bµy s¶n phÈm NhËn xÐt Häc sinh vÒ nhµ «n bµi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 12 Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009 VÏ Tù do I. Môc tiªu: - BiÕt t×m ®Ò tµi ®Ó vÏ theo ý thÝch - VÏ ®îc bøc tranh cã néi dung phï hîp víi ®Ò tµi m×nh chän. 17 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, SGK, mét sè tranh ¶nh víi ®Ò tµi tù nhiªn. 2. Häc sinh: Vë bµi tËp, bót ch×, mÇu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1- æn ®Þnh tæ chøc ( 1') 2- KiÓm tra bµi cò (4') - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh - GN nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 3- Bµi míi ( 28') a- Giíi thiÖu bµi: H«m nay c« híng dÉn c¸c em c¸ch vÏ tranh tù do. b- Híng dÉn häc sinh c¸ch vÏ - Cho häc sinh quan s¸t tranh ®Ó c¸c em nhËn biÕt vÒ néi dung ? Trong tranh nµy vÏ nh÷ng g×. ?MÇu s¾c trong tranh nh thÕ nµo. ? C¸c h×nh s¾p xÕp nh thÕ nµo - GV nhÊn m¹nh c¸ch vÏ. d- Thùc hµnh. -GV híng dÉn häc sinh : Nhí l¹i nh÷ng c¶nh vËt gÇn gòi quen thuéc víi m×nh nh con vËt, c©y cèi, sèng nói quanh m×nh t¹o thµnh mét bøc tranh sau ®ã vÏ mµu vµo cho sinh ®éng. VÏ h×nh ¶nh chÝnh tríc, h×nh ¶nh phô sau - Chän mÇu theo ý thÝch ®Ó vÏ. - GV quan s¸t, híng dÉn thªm - Thu mét sè bµi vÏ cña häc sinh vµ híng dÉn häc sinh nhËn xÐt. e- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: - cho häc sinh trng bµy s¶n phÈm - Gäi häc sinh nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, tuyªn d¬ng 4- Cñng cè, dÆn dß.(2') - GV tæng kÕt néi dung giê häc - Nh¾c häc sinh vÒ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi häc h«m sau. Häc sinh l¾ng nghe Häc sinh quan s¸t tr¶ lêi. NhËn xÐt néi dung tõng tranh Häc sinh quan s¸t Häc sinh vÏ tranh theo ý thÝch vµo vë tËp vÏ cña m×nh T« mµu vµo bøc vÏ NhËn xÐt bµi b¹n Häc sinh trng bµy s¶n phÈm NhËn xÐt Häc sinh vÒ nhµ «n bµi. Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký duyÖt cña BGH 18 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C 19 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ thuËt líp 1C TuÇn 13 Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2009 VÏ c¸ I: Môc tiªu bµi häc - Gióp HS nhËn biÕt h×nh d¸ng vµ c¸c bé phËn cña con c¸ - BiÕt c¸ch vÏ con c¸ - VÏ ®îc con c¸ vµ vÏ mµu theo ý thÝch II: ChuÈn bÞ. - GV: Tranh, ¶nh con c¸ - H×nh gîi ý c¸ch vÏ - Bµi cña HS HS: §å dïng häc tËp III: TiÕn tr×nh bµi d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Gv kiÓm tra ®å dïng häc tËp cña hs Bµi míi. Giíi thiÖu bµi 1: Giíi thiÖu hs vÏ c¸ GV ghi b¶ng GV treo ¶nh c¸c lo¹i c¸ §©y lµ c¸c lo¹i c¸ g×? C¸c lo¹i c¸ nµy cã h×nh d¸ng vµ ®Æc ®iÓm g×? C¸ cã nh÷ng bé phËn nµo? Mµu s¾c cña c¸ ntn? Em h·y kÓ 1 sè lo¹i c¸ mµ em biÕt? Em sÏ vÏ lo¹i c¸ g×? GV nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña HS GV tãm t¾t: Cã rÊt nhiÒu lo¹i c¸ kh¸c nhau nh c¸ thu, c¸ chÐp, c¸ chim. Mçi lo¹i c¸ cã ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng kh¸c nhau khi vÏ c¸c em ph¶i chó ý ®Õn h×nh d¸ng ®Æc ®iÓm vµ mµu s¾c cña c¸ ®Ó vÏ cho tèt 2: Hìng dÉn hs c¸ch vÏ GV treo h×nh gîi ý c¸ch vÏ c¸ Em h·y nªu c¸ch vÏ c¸? + VÏ m×nh c¸ tríc +VÏ ®u«i c¸ +VÏ chi tiÕt +VÏ mµu 3: Thùc hµnh Tríc khi thùc hµnh gv giíi thiÖu cho hs xem 1 sè bµi vÏ c¸ cña hs khãa tríc GV yªu cÇu HS vÏ bµi 20 Ho¹t ®éng cña trß HS ®Ó ®å dïng häc tËp lªn bµn HS quan s¸t HSTL HSTL 2 HSTL 3 HSTL HS l¾ng nghe HS quan s¸t HSTL HS quan s¸t vµ ghi nhí
- Xem thêm -