Tài liệu Giáo án mĩ thuật lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) TUAÀ N 1 Thöù ba, ngaøy 1 thaùng 9 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 01 Teân baøi daïy: XEM TRANH THIẾU NHI I/ MUÏC TIEÂU: - HS laøm quen, tieáp xuùc vôùi tranh veõ cuûa thieáu nhi. - Bước ñầu biết quan saùt, moâ taû hình aûnh, maøu saéc trong tranh. - Bieát khi vui chôi phaûi bieát nhöôøng nhòn, khoâng ñöôïc xoâ ñaåy nhau trong luùc chôi. - HS khaù, gioûi: Böôùc ñaàu caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa töøng böùc tranh. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Tranh, aûnh cuûa thieáu nhi veõ caûnh vui chôi (ôû saân tröôøng, ngaøy leã, coâng vieân). - HS: Vôû taäp veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/ Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu tranh veà ñeà taøi thieáu nhi vui chôi: - Chuû ñeà vui chôi coù raát nhieàu hoaït ñoäng. - Cho HS keå laïi nhöõng hoaït ñoäng vui chôi. c/ Hoaït ñoäng 2: Xem tranh: - Cho HS caùc tranh ñaõ chuaån bò, keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Böùc tranh veõ hoaït ñoäng naøo? + Treân tranh coù nhöõng hình aûnh gì? + Coù nhöõng maøu naøo ñöôïc veõ treân tranh? + Em thích böùc tranh naøo nhaát? + Vì sao em thích böùc tranh ñoù? - Boå sung vaø toùm taét noäi dung tranh. d/ Hoaït ñoäng3: Nhaän xeùt ñaùnh giaù: - Tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa lôùp. - Tuyeân döông HS phaùt bieåu. Trang 1 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Laéng nghe. - 2-3 em keå. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi. -Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) 3/ Cuûng coá: - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Daën doø: - Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT Trang 2 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) TUAÀ N 2 Thöù ba , ngaøy 8 thaùng 9 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 02 Teân baøi daïy: VEÕ NEÙT THAÚNG I/ MUÏC TIEÂU: - HS nhaän bieát ñöôïc moät soá loaïi neùt thaúng. - Bieát caùch veõ neùt thaúng. - Bieát phoái hôïp caùc neùt thaúng, ñeå veõ taïo thaønh hình ñôn giaûn. - Bieát ñöôïc veû ñeïp cuûa moïi vaät xung quanh. - HS khaù, gioûi: Phoái hôïp caùc neùt thaúng ñeå veõ thaønh thaïo hình veõ coù noäi dung. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: AÛnh, hình veõ caùc neùt thaúng. - HS: Vôû taäp veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu neùt thaúng: - Giôùi thieäu theá naøo laø neùt veõ vaø teân cuûa chuùng. - Keát luaän: Theá naøo laø neùt veõ. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu caùch veõ neùt thaúng keát hôïp vôùi tranh qui trình. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. Trang 3 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, theo doõi - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. - Quan saùt, theo doõi. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) 3/ Cuûng coá: - Cho HS nhaéc laïi theá naøo laø caùc neùt veõ. - 2 – 3 em neâu. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc -Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT Trang 4 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) TUAÀ N 3 Thöù ba , ngaøy 15 thaùng 9 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 03 Teân baøi daïy: MAØU VAØ VEÕ MAØU VAØO HÌNH ÑÔN GIAÛN I/ MUÏC TIEÂU: - Nhaän bieát 3 maøu: Ñoû, vaøng, xanh lam. - Bieát choïn maøu, veõ maøu vaøo hình ñôn giaûn toâ ñöôïc maøu kín hình. - Thích veû ñeïp cuûa böùc tranh khi ñöôïc toâ maøu. - HS khaù, gioûi: Caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa böùc tranh khi ñöôïc toâ maøu. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Tranh, aûnh, ñoà vaät coù maøu ñoû, vaøng, lam. - HS: Vôû taäp veõ, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu maøu saéc: - Giôùi thieäu 3 maøu cô baûn: Maøu ñoû, vaøng, lam. Keát hôïp cho quan saùt tranh, aûnh, ñoà vaät ñaõ chuaån bò vaø ñaët caâu hoûi: + Haõy goïi teân caùc maøu ôû hình 1? + Em bieát hoa, quaû naøo coù maøu ñoû, maøu vaøng? + Em coøn thaáy maøu ñoû, maøu vaøng ôû ñaâu? + Daõy nuùi nhìn töø xa coù maøu gì? + Nöôùc bieån coù maøu gì? - Keát luaän hoaït ñoäng 1 keát hôïp chæ maãu. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu caùch veõ maøu keát hôïp vôùi tranh qui trình. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. Trang 5 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: - Cho HS nhaéc laïi 3 maøu cô baûn. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT Trang 6 - Quan saùt, theo doõi. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. - 2 – 3 em neâu. -Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) TUAÀ N 4 Thöù ba , ngaøy 22 thaùng 9 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 04 Teân baøi daïy: VEÕ HÌNH TAM GIAÙC I/ MUÏC TIEÂU: - HS nhaän bieát ñöôïc hình tam giaùc. - Bieát caùch veõ hình tam giaùc vaø veõ ñöôïc moät soá ñoà vaät coù daïng hình tam giaùc. - Thaáy ñöôïc veû ñeïp cuûa moät soá ñoà vaät. - HS khaù, gioûi: Töø hình tam giaùc veõ ñöôïc hình taïo thaønh böùc tranh ñôn giaûn. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Moät soá ñoà vaät, duïng cuï hoïc taäp coù daïng hình tam giaùc. - HS: Vôû taäp veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu hình tam giaùc: - Giôùi thieäu ñoà vaät, ñoà duøng hoïc taäp coù daïng hình tam giaùc, keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Veõ hình tam giaùc nhö theá naøo? - Keát luaän hoaït ñoäng 1. Keát hôïp chæ maãu. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu caùch veõ hình tam giaùc keát hôïp vôùi tranh qui trình. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. Trang 7 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. - Quan saùt, theo doõi. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: - Cho HS nhaéc laïi caùch veõ hình tam giaùc. - 2 – 3 em neâu. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc -Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT Trang 8 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) TUAÀ N 5 Thöù ba , ngaøy 29 thaùng 9 naêm 2009 Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 05 Teân baøi daïy: VEÕ NEÙT CONG I/ MUÏC TIEÂU: - HS nhaän bieát ñöôïc neùt cong. - Bieát caùch veõ neùt cong vaø veõ ñöôïc hình coù neùt cong vaø toâ maøu theo yù thích. - Caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa moïi ñoà vaät. - HS khaù, gioûi: Veõ ñöôïc moät tranh ñôn giaûn coù neùt cong vaø toâ maøu theo yù thích. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Moät soá ñoà vaät coù daïng hình troøn. Hình veõ neùt cong nhö: Caây, doøng soâng, con vaät,... - HS: Vôû taäp veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu neùt cong: - Giôùi thieäu ñoà vaät, hình veõ ñaõ chuaån bò keát hôïp ñaët caâu hoûi. - Keát luaän hoaït ñoäng 1. Keát hôïp chæ maãu. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu caùch veõ neùt cong keát hôïp vôùi tranh qui trình. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. Trang 9 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. - Quan saùt, theo doõi. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: - Cho HS neâu laïi caùch veõ neùt cong. - 2 – 3 em neâu. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc -Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 6 Thöù ba , ngaøy 6 thaùng 10 naêm 2009 Trang 10 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 06 Teân baøi daïy: VEÕ HOAËC NAËN QUAÛ DAÏNG TROØN I/ MUÏC TIEÂU: - HS nhaän bieát ñaëc ñieåm, hình daùng vaø maøu saéc moät soá quaû daïng troøn. - Bieát veõ hoaëc naën ñöôïc vaøi quaû daïng troøn. - Bieát quyù troïng nhöõng thaønh quaû lao ñoäng. - HS khaù, gioûi: Veõ hoaëc naën ñöôïc moät soá quaû daïng troøn coù ñaëc ñieåm rieâng. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Moät soá quaû coù daïng hình troøn nhö: Quaû cam, taùo, oåi, … - HS: Vôû taäp veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø nhaän xeùt:: - Giôùi thieäu ñoà vaät, hình veõ ñaõ chuaån bò keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Quaû taùo taây coù hình daùng, maøu saéc nhö theá naøo? +Quaû cam coù hình daùng, maøu saéc nhö theá naøo? - Keát luaän hoaït ñoäng 1. Keát hôïp chæ maãu. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu caùch veõ quaû keát hôïp vôùi tranh qui trình. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. Trang 11 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. - Quan saùt, theo doõi. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: - 2 – 3 em neâu. - Cho HS neâu laïi caùch veõ neùt cong. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: -Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 7 Thöù ba , ngaøy 13 thaùng 10 naêm 2009 Trang 12 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 07 Teân baøi daïy: VEÕ MAØU VAØO HÌNH QUAÛ (TRAÙI) CAÂY I/ MUÏC TIEÂU: - HS nhaän bieát maøu saéc vaø veû ñeïp cuûa moät soá loaïi quaû quen thuoäc. - Bieát choïn maøu ñeå veõ vaøo hình caùc quaû. - Bieát toâ maøu vaøo quaû theo yù thích. - Bieát quyù troïng nhöõng thaønh quaû lao ñoäng. - HS khaù, gioûi: Bieát choïn maøu, phoái hôïp maøu ñeå veõ vaøo hình caùc quaû cho ñeïp. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Moät soá quaû thöïc (Coù maøu saéc khaùc nhau). - HS: Vôû taäp veõ, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø nhaän xeùt: - Giôùi thieäu vaät thaät ñaõ chuaån bò tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Keå teân caùc loaïi quaû? + Taû laïi hình daùng, maøu saéc cuûa caùc quaû ñoù? + Em thích quaû naøo nhaát? + Em thích maøu cuûa quaû naøo? + Quaû soáng coù maøu gì, chín coù maøu gì? - Keát luaän hoaït ñoäng 1. Keát hôïp chæ maãu. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu tranh qui trình keát hôïp thao taùc veõ maøu. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. Trang 13 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: - Cho HS neâu laïi caùch veõ maøu. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. - Quan saùt, theo doõi. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. - 2 – 3 em neâu. -Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 8 Thöù ba , ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2009 Trang 14 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 08 Teân baøi daïy: VEÕ HÌNH VUOÂNG VAØ HÌNH CHÖÕ NHAÄT I/ MUÏC TIEÂU: - HS nhaän bieát hình vuoâng vaø hình chöõ nhaät. - Bieát caùch veõ hình vuoâng vaø hình chöõ nhaät. - Veõ ñöôïc hình vuoâng, hình chöõ nhaät vaøo hình coù saün vaø veõ maøu theo yù thích. - HS khaù, gioûi: Veõ caân ñoái ñöôïc hoaï tieát daïng hình vuoâng, hình chöõ nhaät vaøo hình coù saün vaø veõ maøu theo yù thích. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Moät soá ñoà vaät coù daïng hình vuoâng, hình chöõ nhaät. - HS: Vôû taäp veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø nhaän xeùt: - Giôùi thieäu vaät thaät ñaõ chuaån bò tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi. - Keát luaän hoaït ñoäng 1. Keát hôïp chæ maãu. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu tranh qui trình keát hôïp thao taùc veõ. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: Trang 15 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. - Quan saùt, theo doõi. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. - 2 – 3 em neâu. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) - Cho HS neâu laïi caùch veõ hình vuoâng vaø hình chöõ nhaät. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: -Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 9 Thöù ba, ngaøy 27 thaùng 10 naêm 2009 Trang 16 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 09 Teân baøi daïy: XEM TRANH PHONG CAÛNH I/ MUÏC TIEÂU: - HS nhaän bieát ñöôïc tranh phong caûnh, yeâu thích tranh phong caûnh. - Moâ taû ñöôïc nhöõng hình veõ vaø maøu saéc chính trong tranh. - Theâm yeâu meán caûnh ñeïp queâ höông. - HS khaù gioûi: Coù caûm nhaän veû ñeïp cuûa tranh phong caûnh. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Tranh, aûnh phong caûnh (caûnh bieån, nhaø, ñöôøng phoá,...) - HS: Vôû taäp veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/ Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu tranh phong caûnh: - Tranh phong caûnh thöôøng veõ nhaø, caây, ñöôøng, ao, hoà, thuyeàn,… Trong tranh phong caûnh coù theå veõ theâm ngöôøi, vaø caùc con vaät ( gaø, traâu,… ) cho tranh sinh ñoäng. c/ Hoaït ñoäng 2: Xem tranh: - Giôùi thieäu tranh, aûnh phong caûnh ñaõ chuaån bò tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Tranh veõ noäi dung gì? + Coù nhöõng hình aûnh naøo treân tranh? + Hình aûnh naøo laø hình aûnh chính, hình aûnh laø phuï? + Hình aûnh chính ñöôïc saép xeáp ôû ñaâu? + Coù nhöõng maøu naøo ñöôïc veõ treân tranh? + Maøu naøo veõ nhieàu, maøu naøo veõ ít? + Em thích hình aûnh naøo, maøu naøo treân tranh? - Boå sung vaø toùm taét noäi dung tranh. d/ Hoaït ñoäng 3: Nhaän xeùt ñaùnh giaù: Trang 17 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi. -Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) - Tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa lôùp. - Tuyeân döông HS phaùt bieåu. 3/ Cuûng coá: - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Daën doø: - Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 10 Thöù ba , ngaøy 3 thaùng 11 naêm 2009 Trang 18 Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) Moân: Myõ thuaät. Tieát CT: 10 Teân baøi daïy: VEÕ QUAÛ (QUAÛ DAÏNG TROØN) I/ MUÏC TIEÂU: - HS nhaän bieát ñöôïc hình daùng, maøu saéc veû ñeïp cuûa moät vaøi loaïi quaû. - Bieát caùch veõ quaû daïng troøn, veõ ñöôïc hình moät loaïi quaû daïng troøn vaø veõ maøu theo yù thích. - Bieát quyù troïng nhöõng thaønh quaû lao ñoäng. - HS khaù, gioûi: Veõ ñöôïc hình moät vaøi loaïi quaû daïng troøn vaø veõ maøu theo yù thích. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Moät soá quaû thaät: Quaû cam, oåi, taùo, ... - HS: Vôû taäp veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: b/Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø nhaän xeùt: - Giôùi thieäu vaät thaät ñaõ chuaån bò tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Keå teân töøng quaû? + Taû laïi hình daùng, ñaëc ñieåm töøng quaû? + Goïi teân maøu saéc cuûa töøng quaû? + So saùnh chieàu cao vaø chieàu ngang cuûa töøng quaû? + Nhaän daïng ñieåm noåi baät nhaát ôû töøng quaû? - Keát luaän hoaït ñoäng 1. Keát hôïp chæ maãu. c/ Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ: - Giôùi thieäu tranh qui trình keát hôïp thao taùc veõ. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. d/ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. Trang 19 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tröng baøy duïng cuï hoïc taäp. - Quan saùt, traû lôøi caâu hoûi, nhaän xeùt boå sung. - Quan saùt, theo doõi - Quan saùt, theo doõi. - Quan saùt, nhaän xeùt. - Thöïc haønh veõ. Höùa Khaùnh Loan – Giaùo vieân Tröôøng tieåu hoïc Phöôøng 2 – Thò xaõ Baïc Lieâu ( Lôùp 1) e/ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá: - Cho HS neâu laïi caùch veõ quaû daïng troøn. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. - Quan saùt, theo doõi. - Nhaän xeùt, goùp yù. - Caù nhaân choïn. - 2 – 3 em neâu. -Laéng nghe ruùt kinh nghieäm. GHI CHUÙ BGH KYÙ DUYEÄT TUAÀ N 11 Thöù ba , ngaøy 10 thaùng 11 naêm 2009 Trang 20
- Xem thêm -