Tài liệu Giáo án mĩ thuật lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 1 Ngµy so¹n : Gi¶ng : Khèi 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1§ : 1E : Bµi 1 : Thêng thøc mÜ thuËt Xem tranh thiÕu nhi vui ch¬I I. Môc tiªu: - HS lµm quen, tiÕp xóc víi tranh vÏ cña thiÕu nhi. - TËp quan s¸t m« t¶ h×nh d¸ng, mµu s¾c trong tranh. - HS c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña tranh. II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn: - Tranh ¶nh vui ch¬i cña thiÕu nhi. - Tranh phiªn b¶n trong vë tËp vÏ ` 2. Häc sinh: - Su tÇm tranh, ¶nh nÕu cã III. C¸c Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : 1.æn ®Þnh : - HS h¸t 2.KiÓm tra : - KiÓm ta ®å dïng 3. Bµi míi : - GV giíi thiÖu tranh, ¶nh cña thiÕu nhi ®Ó HS nhËn biÕt. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * Ho¹t ®éng1: Giíi thiÖu tranh vÒ ®Ò tµi thiÕu nhi vui ch¬i (6p') - GV giíi thiÖu tranh ®Ó HS quan s¸t vµ gîi ý nhËn biÕt ®Ò tµi thiÕu nhi vui ch¬i : - Theo em : Chñ ®Ò vui ch¬i cã réng kh«ng? - Cã nhiÒu ho¹t ®éng gièng nhau kh«ng? ( Chñ ®Ò vui ch¬i rÊt réng cã nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau víi nhiÒu c¶nh vui ch¬i ) - GV nhÊn m¹nh : §Ò tµi vui ch¬i rÊt réng, phong phó vµ hÊp dÉn ngêi vÏ. NhiÒu b¹n ®· say mª ®Ò tµi nµy vµ vÏ ®îc nh÷ng bøc tranh ®Ñp. * Ho¹t ®éng2 : Híng dÉn xem Tranh (26p') - GV giíi thiÖu tranh phiªn b¶n cã chñ ®Ò thiÕu nhi vui ch¬i yªu cÇu häc sinh quan s¸t. ®Æt c©u hái gîi ý - Tranh vÏ nh÷ng h×nh ¶nh g× ? - Em thÝch bøc tranh nµo nhÊt ? - Em thÊy bøc tranh ®ã nh thÕ nµo ? - Trong tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo? em h·y kÓ l¹i vµ m« t¶ ®éng t¸c cña c¸c b¹n ? - H×nh ¶nh chÝnh to nhÊt n»m ë gi÷a bøc tranh cã t¸c dông lµm râ néi dung cña bøc tranh. - Theo c¸c em h×nh ¶nh nµo lµ h×nh ¶nh chÝnh ? 1 1. Quan s¸t tranh ®Ò tµi vui ch¬i - Quan s¸t tranh - Suy nghÜ tr¶ lêi - HS l¾ng nghe 2. Xem tranh - Quan s¸t tranh - Quan s¸t suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - Suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - HS quan s¸t tranh vµ ®a ra mét sè ý kiÕn cña m×nh . (H×nh ¶nh thuyÒn vµ ngêi ) - H×nh ¶nh phô lµ h×nh ¶nh lµm cho bøc tranh sinh ®éng h¬n. - Theo em h×nh ¶nh nµo lµ h×nh ¶nh phô ? (Níc vµ c¶nh vËt xung quanh ) - Trong tranh cã nh÷ng mµu g× ? ( Xanh ,vµng, n©u, tÝm…) - Em thÝch mµu nµo nhÊt? - GV giíi thiÖu tiÕp tranh cña HS n¨m tríc yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ c¸c h×nh ¶nh cã trong tranh. * Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ (2p') - GV nhËn xÐt chung giê häc. - Khen ngîi HS cã nhiÒu ý kiÕn ph¸t biÓu. - Suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - Suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái 3. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - HS l¾ng nghe 4. Cñng cè - dÆn dß :(1p') - VÒ nhµ tËp quan s¸t vµ nhËn xÐt tranh. TuÇn 2 Ngµy so¹n : Gi¶ng : Khèi 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1§ : 1E : Bµi 2: vÏ nÐt th¼ng I. Môc tiªu : - HS nhËn biÕt ®îc h×nh d¹ng cña nÐt ngang, nÐt th¼ng däc, nÐt th¼ng nghiªng. - HS biÕt c¸ch vÏ nÌt th¼ng . - BiÒt phèi hîp c¸c nÐt th¼ng ®Ó vÏ,t¹o h×nh ®¬n gi¶n. II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : - H×nh vÏ c¸c d¹ng nÐt th¼ng kh¸c nhau. - H×nh gîi ý c¸ch vÏ nÐt th¼ng. - Bµi vÏ cña HS n¨m tríc . 2.Häc sinh : 2 - Bót ch×, mµu, vë tËp vÏ III. C¸c Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu 1.æn ®Þnh : - HS h¸t 2.KiÓm tra: - KiÓm tra ®å dïng 3.Bµi míi : - GV giíi thiÖu c¸c d¹ng nÐt th¼ng ®Ó HS nhËn biÕt. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn quan s¸t nhËn xÐt (5p') - Giíi thiÖu tranh vÏ c¸c lo¹i nÐt th¼ng yªu cÇu häc sinh quan s¸t. - ChØ vµo c¸c nÐt th¼ng vµ gîi ý häc sinh : §©y lµ nÐt th¼ng g× ? ( NÐt th¼ng xiªn, ngang, ®øng, gÊp khóc ) - GV chØ vµo c¹nh bµn, b¶ng... ®Ó HS thÊy râ h¬n vÒ c¸c nÐt "th¼ng ngang", " th¼ng ®øng" - GV vÏ lªn b¶ng c¸c nÐt th¼ng ngang, th¼ng ®øng t¹o thµnh c¸i b¶ng. - GV kÕt luËn vÒ nÐt th¼ng cã nhiÒu d¹ng, nÐt th¼ng cã trong cuéc sèng hµng ngµy . * Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn c¸ch vÏ nÐt th¼ng(7p') - GV giíi thiÖu h×nh gîi ý c¸ch vÏ yªu cÇu HS quan s¸t. -VÏ nÐt th¼ng ngang tõ tr¸i qua ph¶i . - VÏ nÐt th¼ng däc tõ trªn xuèng . - VÏ nÐt th¼ng nghiªng tõ trªn xuèng hoÆc tõ díi lªn. - GV vÏ lªn b¶ng ®Æt c©u hái ®Ó HS suy nghÜ tr¶ lêi - §©y lµ h×nh g× ? - GV tãm t¾t: Dïng nÐt th¼ng ®øng, ngang, nghiªng cã thÓ vÏ ®îc nhiÒu h×nh. - GV cho HS xem mét sè bµi cña HS n¨m tríc ®Ó tham kh¶o . *Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn thùc hµnh (20p') - GV yªu cÇu HS vÏ mét bøc tranh theo ý vµo trong vë tËp vÏ nhµ cöa, hµng, rµo, c©y... - GV quan s¸t, gîi ý híng dÉn HS thùc hµnh . *Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ (2p') - GV chän mét sè bµi híng dÉn cho HS nhËn xÐt vÒ : - C¸ch vÏ h×nh ¶nh trªn tranh, mµu s¾c cña tranh. - GV nhËn xÐt chung giê häc, xÕp lo¹i, khen ngîi HS cã bµi vÏ ®Ñp ®éng viªn HS cã bµi vÏ cha tèt ®Ó HS cè g¾ng phÊn ®Êu trong giê häc sau. 4. Cñng cè - dÆn dß(1p') - Quan s¸t nh÷ng mµu s¾c cã xung quanh m×nh . 3 1. Quan s¸t nhËn xÐt - Quan s¸t tranh - Suy nghÜ tr¶ lêi - HS quan s¸t nhËn biÕt - HS l¾ng nghe 2. C¸ch vÏ - HS quan s¸t c¸ch vÏ - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t tr¶ lêi c©u hái - HS xem bµi vÏ cña HS n¨m tríc ®Ó tham kh¶o 3. Thùc hµnh - HS thùc hµnh trªn vë tËp vÏ 4. NhËn xÐ, ®¸nh gi¸ - HS nhËn xÐt theo c¶m nhËn cña m×nh . - HS l¾ng nghe TuÇn 3 Ngµy so¹n : Gi¶ng : Khèi 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1§ : 1E : Bµi 3 : MµU Vµ VÏ mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n I. Môc tiªu : - Häc sinh nhËn biÕt 3 mµu c¬ b¶n mµu vµng, ®á, xanh lam - BiÕt vÏ ®îc mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n, vÏ ®îc mµu kÝn h×nh, kh«ng ra ngoµi h×nh vÏ . - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña mµu s¾c ,thÝch vÎ ®Ñp cña bøc tranh khi ®îc t« mµu. II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : -Tranh ¶nh mµu cã mµu ®á, vµng, xanh.. - Mét sè ®å vËt cã mµu ®á, vµng, xanh.. - Bµi vÏ cña HS n¨m tríc . 2. Häc sinh : - GiÊy, vë tËp vÏ, bót ch×, mµu... III. C¸c Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : 1.æn ®Þnh : - HS h¸t 2.KiÓm tra : - KiÓm tra ®å dïng 3.Bµi míi : - GV giíi thiÖu tranh, ¶nh cã mµu ®á, vµng, lam ®Ó HS nhËn biÕt. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß *Ho¹t ®éng1: Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt (5p') - Giíi thiÖu tranh b¶ng mÇu, yªu cÇu häc sinh quan s¸t vµ gîi ý . - KÓ tªn c¸c mµu? (§á , vµng , lam,) - Yªu cÇu HS kÓ tªn c¸c ®å vËt cã mµu ®á, vµng, lam . - GV nhÊn m¹nh : - Mäi vËt xung quang chóng ta ®Òu cã mµu s¾c. - Mµu s¾c lµm cho mäi vËt ®Ñp h¬n. - Mµu ®á, vµng, xanh lam lµ 3 mµu chÝnh. 4 1. Quan s¸t, nhËn xÐt - Quan s¸t tranh - Quan s¸t suy nghÜ tr¶ lêi - HS suy nghÜ tù kÓ - HS l¾ng nghe 2. C¸ch vÏ - HS quan s¸t tr¶ lêi c©u hái *Ho¹t ®éng2 : Híng dÉn c¸ch vÏ(8p') - GV yªu cÇu HS quan s¸t c¸c h×nh trong vë tËp vÏ ®Æt c©u hái gîi ý ®Ó HS nhËn ra : - NÒn cã mµu ®á, ng«i sao mµu vµng . - L¸ cê tæ quèc cã mµu g× ? - GV híng dÉn HS c¸ch vÏ mµu vµo l¸ cê vµ ng«i sao. - Ngän nói nªn vÏ mµu nµo phï hîp? - GV híng dÉn HS c¸ch cÇm bót vµ c¸ch vÏ mµu - CÇm bót tho¶i m¸i ®Ó vÏ mµu dÔ dµng - VÏ mµu kh«ng vÏ ra ngoµi h×nh vÏ - GV cho HS xem mét sè bµi cña häc sinh n¨m tríc ®Ó tham kh¶o . *Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn thùc hµnh (18p') - GV nªu yªu cÇu cña bµi tËp. - GV quan s¸t gîi ý híng dÉn HS lµm bµi . * Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn nhËn xÐt ®¸nh gi¸.(3p') - GV chän mét sè bµi híng dÉn HS nhËn xÐt : - Bµi nµo vÏ mµu ®Ñp ? - Bµi nµo vÏ mµu cha ®Ñp ? - GV nhËn xÐt chung giê häc, khen ngîi HS cã bµi vÏ ®Ñp ®éng viªn HS cã bµi vÏ cha tèt ®Ó HS cè g¾ng phÊn ®Êu trong giê häc sau. - Mµu xanh lam, xanh ®Ën - HS cÇm bót vÏ theo híng dÉn cña GV. - HS quan s¸t bµi vÏ cña HS n¨m tríc. 3. Thùc hµnh - HS thùc hµnh c¸ nh©n 4. NhËn xÐt, ®¸ng gi¸ - HS nhËn xÐt theo c¶m nhËn - HS l¾ng nghe 4. Cñng cè - dÆn dß : (1p - Quan s¸t mét sè h×nh tam TuÇn 4 Ngµy so¹n : Gi¶ng : Khèi 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1§ : 1E : 5 BµI 4: VÏ h×nh tam gi¸c I. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®îc h×nh tam gi¸c - BiÕt c¸ch vÏ h×nh tam gi¸c - VÏ ®îc mét sè ®å vËt cã d¹ng h×nh tam gi¸c. II.ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : - Mét sè h×nh vÏ cã d¹ng h×nh tam gi¸c( e ke, kh¨n quµng...) - H×nh gîi ý c¸ch vÏ - Bµi vÏ cña HS n¨m tríc. 2. Häc sinh : - Vë tËp vÏ, bót ch×, mµu vÏ... III. C¸cHo¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : 1.æn ®Þnh : - HS h¸t 2.KiÓm tra: - KiÓm tra ®å dïng 3.Bµi míi : - GV giíi h×nh vÏ cã d¹ng h×nh tam gi¸c ®Ó HS nhËn biÕt . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Quan s¸t, nhËn xÐt *Ho¹t ®éng1: Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt(5p') - Quan s¸t tranh vµ nhËn ra - GV cho HS xem tranh, ¶nh ®Æt c©u hái gîi ý HS nhËn ra ®Æc ®iÓm vµ øng dông cña h×nh tam gi¸c trong cuéc sèng. ®Æc ®iÓm vµ øng dông cña h×nh tam gi¸c trong cuéc sèng - HS suy nhÜ tr¶ lêi - C¸c h×nh gièng nhau hay kh¸c nhau? - H×nh nµo lµ h×nh Tam gi¸c? - GV chØ vµo h×nh minh häa ®Æt c©u hái ®Ó HS nhËn ra c¸c h×nh ®ã. - Yªu cÇu HS kÓ tªn mét sè ®å dïng trong cuéc sèng cã - HS kÓ tªn mét sè ®å dïng cã d¹ng h×nh tam gi¸c d¹ng h×nh tam gi¸c - HS l¾ng nghe - GV nhÊn m¹nh : Cã thÓ vÏ nhiÒu h×nh (vËt, ®å vËt) tõ h×nh tam gi¸c. 2. C¸ch vÏ *Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn c¸ch vÏ(6p') - Giíi thiÖu h×nh híng dÉn c¸ch vÏ yªu cÇu häc sinh quan - HS quan s¸t c¸ch vÏ s¸t vµ gîi ý HS nhËn ra c¸ch vÏ - VÏ tõng nÐt. - VÏ tõ trªn xuèng. - VÏ nÐt tõ tr¸i sang ph¶i - GV vÏ lªn b¶ng mét sè h×nh tam gi¸c kh¸c nhau cho HS - HS quan s¸t vµ nhËn biÕt quan s¸t. - HS quan s¸t bµi vÏ cña HS - GV cho HS xem mét sè bµi cña häc sinh n¨m tríc ®Ó n¨m tríc ®Ó tham kh¶o. tham kh¶o . 3. Thùc hµnh *Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn thùc hµnh (20p') - HS thùc hµnh c¸ nh©n - GV nªu yªu cÇu cña bµi tËp. - HS lµm bµi theo gîi ý cña GV - GV Trªn thùc tÕ, gîi ý HS vÏ bµi nhÊt lµ HS cßn lóng tóng - GV quan s¸t híng dÉn HS vÏ mµu cã ®Ëm, cã nh¹t, 4.NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ * Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸(3p') -HS nhËn xÐt theo c¶m nhËn . - GV chän mét sè bµi vÏ híng dÉn HS nhËn xÐt bµi nµo ®Ñp vµ cha ®Ñp. - GV nhËn xÐt chung giê häc, bæ xung xÕp lo¹i, khen ngîi - HS l¾ng nghe häc sinh cã bµi vÏ ®Ñp ®éng viªn HS cã bµi vÏ cha tèt ®Ó HS cè g¾ng phÊn ®Êu trong giê häc sau. 6 4. DÆn dß :(1p') - Quan s¸t qu¶ c©y, hoa, l¸ : TuÇn 5 Ngµy so¹n : Gi¶ng : Khèi 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1§ : 1E : BµI 5: VÏ nÐt cong I. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®îc nÐt cong. - VÏ ®îc nÐt cong vµ vÏ mµu theo ý thÝch . - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña nÐt cong . II ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn: - Mét sè qu¶ d¹ng kh¸c nhau. - Mét sè h×nh vÏ hay tranh cã h×nh lµ nÐt cong - Bµi vÏ cña HS n¨m tríc. 2. Häc sinh: -Vë tËp vÏ, mµu vÏ .... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : 1. æn ®Þnh : - HS h¸t 2. KiÓm Tra : - KiÓm tra ®å dïng häc tËp 3. Bµi míi : - GV giíi thiÖu mét sè d¹ng nÐt cong kh¸c nhau ®Ó HS nhËn biÕt . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 7 * Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt(5p') - GV giíi thiÖu h×nh vÏ nÐt cong, nÐt lîn sãng, nÐt khÐp kÝn, ... ®Æt c©u hái gîi ý HS nhËn biÕt. - Nh÷ng h×nh ¶nh trªn vÏ tõ nÐt g× ? - GV vÏ lªn b¶ng mét sè h×nh : qu¶, nói, dßng s«ng, con vËt...) gîi ý HS nhËn ra c¸c h×nh vÏ ®îc t¹o ra tõ nÐt cong. - Yªu cÇu HS kÓ tªn mét sè ®å dïng trong cuéc sèng cã h×nh lµ nÐt cong. - GV nhÊn m¹nh : Tõ nhõng nÐt cong cã thÓ vÏ nhiÒu h×nh kh¸c nhau nh : C©y, d·y nói, sãng níc, dßng s«ng... * Häat ®éng 2: Híng dÉn c¸ch vÏ (7p') - GV vÏ lªn b¶ng , yªu cÇu häc sinh quan s¸t vµ gîi ý HS nhËn ra c¸ch vÏ net cong. - VÏ nÐt cong tõ tr¸i qua ph¶i . - VÏ nÐt cong tõ trªn xuèng díi. - GV vÏ lªn b¶ng mét sè h×nh vÏ t¹o ra tõ nÐt cong cho HS quan s¸t. - GV gîi ý HS c¸ch lµm bµi tËp trªn vë tËp vÏ . - C¸c h×nh hoa, qu¶ ®îc vÏ tõ nÐt cong - GV cho HS xem bµi cu¶ HS n¨m tríc ®Ó tham kh¶o * Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn thùc hµnh(19p') - GV nªu yªu cÇu cña bµi tËp. - GV quan s¸t gîi ý híng dÉn HS thùc hµnh. * Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸(3p') - GV chän mét sè bµi híng dÉn HS nhËn xÐt vÒ : - C¸ch vÏ h×nh trªn trang giÊy - VÏ h×nh phï hîp - VÏ mµu ®Ñp hay cha ®Ñp. - GV nhËn xÐt chung giê häc, xÕp lo¹i, khen ngîi HS cã bµi vÏ ®Ñp ®éng viªn HS cã bµi vÏ cha tèt ®Ó HS cè g¾ng phÊn ®Êu trong giê häc sau. 4. DÆn dß :(1p') - Quan s¸t h×nh d¸ng, mµu s¾c hoa, qu¶ 8 1. Quan s¸t, nhËn xÐt - HS quan s¸t tr¶ lêi c©u hái . - VÏ tõ nÐt cong . - 4 HS kÓ HS kh¸c bæ sung - HS kÓ tªn mét sè ®å dïng cã d¹ng h×nh lµ nÐt cong - HS l¾ng nghe 2. C¸ch vÏ - HS quan s¸t nhËn ra c¸ch vÏ. - HS quan s¸t - HS quan s¸t bµi vÏ cña HS n¨m tríc. 3. Thùc hµnh - HS thùc hµnh trªn vë . 4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - HS nhËn xÐt theo c¶m nhËn cña m×nh . - HS l¾ng nghe. TuÇn 6 Ngµy so¹n : Gi¶ng : Khèi 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1§ : 1E : BµI 6: VÏ hoÆc nÆn qu¶ d¹ng h×nh trßn I. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng vµ mµu s¾c mét sè qu¶ d¹nh trßn. - HS vÏ ,hoÆc nÆn ®îc mét vµi qu¶ d¹ng trßn. - HS hiÓu ý nghÜa cña c¸c lo¹i qu¶ trong cuéc sèng. II ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn: - Tranh ¶nh vÏ vÒ c¸c lo¹i qu¶ d¹ng trßn. - Mét vµi qu¶ d¹ng trßn kh¸c nhau. - Bµi vÏ, nÆn cña HS n¨m tríc. 2. Häc sinh: - vë tËp vÏ, mµu vÏ, ®Êt nÆn,bót ,tÈy. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : 1. æn ®Þnh : - HS h¸t 2. KiÓm Tra : - KiÓm tra ®å dïng häc tËp 3. Bµi míi : - GV giíi thiÖu c¸c lo¹i qu¶ d¹ng h×nh trßn ®Ó HS nhËn biÕt. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt (5p') - GV Giíi thiÖu tranh ¶nh qu¶ cã d¹ng trßn, yªu cÇu häc sinh quan s¸t vµ gîi ý HS nhËn ra ®Æc ®iÓm mµu s¾c vµ lîi Ých cña qu¶ trong cuéc sèng. - Qu¶ t¸o n»m trong khung h×nh g×? - Qu¶ t¸o cã mµu g×? - Vá cña qu¶ t¸o nh·n hay sÇn sïi? - Yªu cÇu HS kÓ tªn mét sè qu¶ c©y cã d¹ng trßn mµ m×nh biÕt. - C¸c lo¹i qu¶ cã lîi Ých ®èi víi chóng ta nh thÕ nµo? 1. Quan s¸t, nhËn xÐt - Quan s¸t tranh vµ nhËn ra ®Æc ®iÓm mµu s¾c vµ lîi Ých cña qu¶ cã d¹ng trßn trong cuéc sèng. - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV tãm t¾t vÒ : h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm, mµu s¾c cña qu¶ . * Häat ®éng 2: Híng dÉn c¸ch vÏ (6p') - GV vÏ mét sè h×nh qu¶ ®¬n gi¶n minh ho¹ trªn b¶ng hoÆc lÊy ®Êt mÇu nÆn mét qu¶ d¹ng trßn yªu cÇu häc sinh quan s¸t vµ gîi ý HS nhËn ra c¸ch vÎ c¸ch nÆn theo c¸c bíc: - VÏ h×nh qu¶ tríc, vÏ chi tiÕt vµ vÏ mµu sau. - NÆn ®Êt theo h×nh d¸ng qu¶, t¹o d¸ng cña qu¶ sau ®ã 9 - HS kÓ tªn mét sè qu¶ c©y cã d¹ng trßn mµ m×nh biÕt. - 4 HS tr¶ lêi c¸c HS kh¸c bæ sung - HS l¾ng nghe 2. C¸ch vÏ - HS quan s¸t nhËn ra c¸ch vÏ, c¸ch nÆn t×m c¸c chi tiÕt cßn l¹i nh : nóm, cuèng... - GV vÏ, nÆn yªu cÇu HS quan s¸t nhËn ra c¸ch vÏ, nÆn - GV cho HS xem bµi vÏ, bµi nÆn cu¶ HS n¨m tríc ®Ó tham kh¶o . * Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn thùc hµnh (20p') - GV nªu yªu cÇu cña bµi tËp. - GV quan s¸t gîi ý híng dÉn HS lµm bµi . * Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸(3p') - GV chän mét sè bµi híng dÉn HS nhËn xÐt vÒ - H×nh d¸ng - Mµu s¾c - GV bæ sung vµ xÕp lo¹i bµi vÏ. - GV nhËn xÐt chung giê häc, xÕp lo¹i, khen ngîi HS cã bµi vÏ ®Ñp ®éng viªn HS cã bµi vÏ cha tèt ®Ó HS cè g¾ng phÊn ®Êu trong giê häc sau. - HS chó ý quan s¸t - HS quan s¸t bµi vÏ, bµi nÆn cña HS n¨m tríc ®Ó tham kh¶o. 3. Thùc hµnh - HS thùc hµnh trªn vë 4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - HS nhËn xÐt theo c¶m nhËn cña m×nh . - HS l¾ng nghe 4. Cñng cè - dÆn dß :(1p') - Quan s¸t h×nh d¸ng, mµu s¾c hoa, qu¶ TuÇn 7 Ngµy so¹n : Gi¶ng : Khèi 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1§ : 1E : BµI 7: VÏ mµu vµo mµu h×nh qu¶ (tr¸i) c©y I. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt mµu s¾c vµ vÎ ®Ñp cña nét sè lo¹i qu¶ quen biÕt. - HS biÕt dïng mµu ®Ó vÏ vµo c¸c h×nh qu¶. 10 - HS t« ®îc mµu vµo qu¶ theo ý thÝch II ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn: - Mét sè qu¶ cã mµu kh¸c nhau - Tranh, ¶nh vÒ c¸c lo¹i qu¶ - Bµi vÏ cña HS n¨m tríc 2. Häc sinh: - Vë tËp vÏ, mµu vÏ, bót, tÈy III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : 1. æn ®Þnh : - HS h¸t 2. KiÓm Tra : - KiÓm tra ®å dïng häc tËp 3. Bµi míi : - GV giíi thiÖu mét sè qu¶ thùc ®Ó HS nhËn biÕt. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß *Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt (5p') - GV cho HS quan s¸t mét sè lo¹i qu¶( bÇu , bÝ, qu¶ xoµi...) ®Æt c©u hái gîi HS nhËn ra h×nh d¸ng vµ mµu s¾c cña c¸c lo¹i qu¶. - §©y lµ qu¶ g×? - Qu¶ t¸o n»m trong khung h×nh g×? - Qu¶ t¸o cã mµu g× ? - Yªu cÇu HS kÓ tªn mét sè lo¹i qu¶ mµ m×nh biÕt. - GV tãm t¾t vÒ h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm, mµu s¾c cña c¸c lo¹i qu¶ . * Häat ®éng 2: Híng dÉn c¸ch vÏ(7p') - GV híng dÉn HS c¸ch vÏ mµu vµo h×nh vÏ: - Chän mµu vµ vÏ vµo qu¶ - VÏ mµu ë xung quanh tríc, vÏ ë gi÷a sau ®Ó mµu kh«ng ra ngoµi h×nh vÏ - VÏ mÉu lªn b¶ng, yªu cÇu HS quan s¸t nhËn ra c¸ch vÏ - GV cho HS xem bµi vÏ, cu¶ HS n¨m tríc ®Ó tham kh¶o . * Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn thùc hµnh .(20p') - GV nªu yªu cÇu cña bµi tËp. - GV quan s¸t HS thùc hµnh vµ gîi ý híng dÉn HS lµm bµi . * Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.(3p') - GV chän mét sè bµi híng dÉn HS nhËn xÐt. 1. Quan s¸t, nhËn xÐt - Quan s¸t tranh vµ nhËn ra h×nh d¸ng vµ mµu s¾c cña c¸c lo¹i qu¶. - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV bæ sung vµ xÕp lo¹i bµi vÏ. - GV nhËn xÐt chung, xÕp lo¹i, khen ngîi HS cã bµi vÏ ®Ñp, ®éng viªn HS cã bµi vÏ cha tèt ®Ó HS cè g¾ng phÊn ®Êu trong giê häc sau. - HS kÓ tªn mét sè lo¹i qu¶. - HS l¾ng nghe 2. C¸ch vÏ - HS quan s¸t c¸ch vÏ, c¸ch xÐ. - HS quan s¸t nhËn ra c¸ch vÏ - HS quan s¸t bµi vÏ cña HS n¨m tríc 3. Thùc hµnh . - HS thùc hµnh trªn vë tËp vÏ 4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - HS nhËn xÐt theo c¶m nhËn cña m×nh . - HS l¾ng nghe 4. Cñng cã - dÆn dß :(1p' - Quan s¸t ®å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt 11 TuÇn 8 Ngµy so¹n : Gi¶ng : Khèi 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1§ : 1E : Bµi 8: VÏ h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt I. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt. - HS biÕt c¸ch vÏ h×nh vu«ng h×nh ch÷ nhËt - HS vÏ ®îc h×nh vu«ng ,h×nh ch÷ nhËt vµo h×nh cã s½n vµ vÏ mµu theo ý thÝch II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn: - Mét sè ®å vËt lµ h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt. - Bµi vÏ cña HS n¨m tríc. 2. Häc sinh: - vë tËp vÏ, mµu vÏ, bót, tÈy III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : 1. æn ®Þnh : - HS h¸t 2. KiÓm Tra : - KiÓm tra ®å dïng häc tËp 3. Bµi míi : - GV giíi thiÖu mét sè ®å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt ®Ó HS nhËn biÕt. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt(5p') - GV cho HS quan s¸t mét sè ®å vËt( c¸i b¶ng, mÆt bµn. viªn g¹ch...) ®Æt c©u hái gîi ý HS nhËn biÕt h×nh d¸ng, mµu s¾c cña h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt. 12 1. Quan s¸t, nhËn xÐt - HS quan s¸t nhËn biÕt h×nh d¸ng, mµu s¾c cña h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt. - C¸i b¶ng n»m trong khung h×nh g×? - C¸i b¶ng cã mµu g×? - Viªn g¹ch hoa n»m trong khung h×nh g×? - GV yªu cÇu HS kÓ tªn mét sè ®å vËt lµ h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt. - GV tãm t¾t vÒ h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm cña mét sè ®å vËt cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt. * Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn c¸ch vÏ(7p') - GV vÏ h×nh minh ho¹ lªn b¶ng, yªu cÇu häc sinh quan s¸t vµ gîi ý HS nhËn ra c¸ch vÏ - VÏ tríc 2 nÐt ngang hoÆc 2 nÐt däc b»ng nhau, c¸ch ®Òu nhau - VÏ tiÕp 2 nÐt däc hoÆc 2 nÐt cßn l¹i. - VÏ mµu theo ý thÝch - VÏ mÉu lªn b¶ng, yªu cÇu HS quan s¸t nhËn ra c¸ch vÏ - GV cho HS xem bµi vÏ, bµi nÆn cña HS n¨m tríc ®Ó tham kh¶o . * Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn thùc hµnh(19p') - GV nªu yªu cÇu cña bµi tËp. - GV quan s¸t gîi ý híng dÉn HS lµm bµi . * Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸(3p') - GV chän mét sè bµi híng dÉn HS nhËn xÐt. - VÏ h×nh ®· phong phó hay cha. - VÏ mµu ®· ®Ñp hay cha. - GV bæ sung vµ xÕp lo¹i bµi vÏ. - GV nhËn xÐt chung giê häc, xÕp lo¹i, khen ngîi HS cã bµi vÏ ®Ñp, ®éng viªn HS cã bµi vÏ cha tèt ®Ó HS cè g¾ng phÊn ®Êu trong giê häc sau - HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - HS kÓ tªn mét sè ®å vËt lµ h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt. - HS l¾ng nghe 2. C¸ch vÏ - Quan s¸t t×m ra c¸ch vÏ - HS quan s¸t nhËn ra c¸ch vÏ - HS quan s¸t bµi vÏ cña HS n¨m tríc. 3. Thùc hµnh - HS thùc hµnh trªn vë tËp vÏ. 4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - HS nhËn xÐt theo c¶m nhËn cña m×nh . - HS l¾ng nghe. 4.Cñng cã - dÆn dß :(1p') - Quan s¸t h×nh d¸ng cña mäi vËt xung quanh( c¸i bµn, c¸i b¶ng, c¸i cèc, hép bót...) TuÇn 9 Ngµy so¹n : Gi¶ng : Khèi 1 1A : 1B : 13 1C : 1D : 1§ : 1E : Bµi 9 : Thêng thøc mÜ thuËt Xem tranh phong c¶nh I. Môc tiªu : - NhËn biÕt ®îc tranh phong c¶nh, m« t¶ ®îc h×nh ¶nh , mµu s¾c trªn tranh. - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña tranh. - Bíc ®Çu cã c¶m nhËn, yªu quý tranh phong c¶nh. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn : - Tranh ¶nh phong c¶nh kh¸c nhau ( C¶nh biÓn , thµnh phè , lµng quª...) - Tranh phong c¶nh cña HS n¨m tríc. 2.Häc sinh : - Vë tËp vÏ, bót ch×, mµu vÏ .... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : 1. æn ®Þnh : - HS h¸t 2. KiÓm Tra : - KiÓm tra ®å dïng häc tËp 3. Bµi míi : - GV giíi thiÖu tranh, ¶nh phong c¶nh ®Ó HS nhËn biÕt . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu tranh phong c¶nh - Chia HS theo c¸c nhãm, giíi thiÖu tranh phong c¶nh vµ tranh vÒ ®Ò tµi kh¸c, yªu cÇu HS quan s¸t, gîi ý HS th¶o luËn nhãm nhËn ra ®Æc ®iÓm cña tranh phong c¶nh * Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn xem tranh - GV giíi thiÖu tranh §ªm héi cña Vâ Hoµng Ch¬ng, Yªu cÇu HS quan s¸t, chia nhãm vµ gîi ý HS th¶o luËn theo nhãm vµ nhËn ra. - Tªn bøc tranh lµ g×? - Tªn t¸c gi¶ cña bøc tranh ? - Bøc tranh vÏ nh÷ng h×nh ¶nh nµo? - Trong tranh cã nh÷ng mµu nµo? - GV tãm t¾t : Tranh ( ®ªm héi do b¹n Vâ Hoµng Ch¬ng ) lµ bøc tranh ®Ñp, mµu t¬i vui ®óng lµ mét :"®ªm héi" * Tranh ( ChiÒu vÒ cña Hoµng Phong 9 tuæi ) - GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh tr¶ lêi c©u hái. - Tªn bøc tranh lµ g×? - Tªn t¸c gi¶ cña bøc tranh ? - Tranh vÏ c¶nh ban ngµy hay ban ®ªm? - Tranh vÏ c¶nh ë ®©u? - Tranh b¹n vÏ h×nh ¶nh g× ? - Tranh vÏ h×nh ¶nh nµo kh¸c? - Mµu s¾c trong tranh nh thÕ nµo? - GV tãm t¾t vÒ : tranh cña b¹n Hoµng Phong lµ bøc tranh ®Ñp, mµu s¾c rùc rì, gîi nhí ®Õn buæi chiÒu hÌ ë n«ng th«n. * GV cho HS xem mét sè tranh cña HS n¨m tríc vÏ vÒ phong c¶nh . - GV ®a ra mét sè c©u hái vÒ néi dung cña tranh. 14 1. T×m hiÓu tranh phong c¶nh - HS th¶o luËn nhãm nhËn ra ®Æc ®iÓm cña tranh phong c¶nh theo sù híng dÉn cña GV 2. Xem tranh - Quan s¸t tranh vµ cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn - HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - HS l¾ng nghe. - HS quan s¸t tranh tr¶ lêi c©u hái - HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t tranh cñ HS n¨m tríc * Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - GV nhËn xÐt chung giê häc, khen ngîi HS cã nhiÒu ý kiÕn ph¸t biÓu . - HS quan s¸t tranh tr¶ lêi c©u hái. 2. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - HS l¾ng nghe 4. Cñng cè - dÆn dß : - Quan s¸t c©y vµ c¸c lo¹i con vËt. TuÇn 10 Ngµy so¹n : Gi¶ng : Khèi 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1§ : 1E : Bµi 10 : VÏ theo mÉu VÏ qu¶(qu¶ d¹ng trßn) I. Môc tiªu : - HS n¾n ®îc h×nh d¸ng ®Æc ®iÓm qu¶ d¹ng trßn . - VÏ ®îc qu¶ d¹ng trßn vµ vÏ mµu theo ý thÝch . - Cã ý thøc b¶o vÖ vµ ch¨m sãc c©y trång . II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn: - Tranh , ¶nh qu¶ d¹ng trßn - H×nh minh häa c¸c bíc tiÕn hµnh. - Tranh vÏ cña HS n¨m tríc . 2. Häc sinh : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ, mµu, bót ch× . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : 1. æn ®Þnh : - HS h¸t 2. KiÓm Tra : - KiÓm tra ®å dïng häc tËp 15 3. Bµi míi : - GV giíi thiÖu c¸c lo¹i hoa qu¶ ®Ó HS nhËn biÕt . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt . - GV giíi thiÖu tranh, ¶nh qu¶ cã d¹ng trßn, yªu cÇu häc sinh quan s¸t vµ gîi ý HS nhËn ra ®Æc ®iÓm mµu s¾c vµ lîi Ých cña qu¶ trong cuéc sèng. - §©y lµ qu¶ g× ? - Qu¶ cam n»n trong khung h×nh g× ? - Qu¶ cam cã mµu g× - Yªu cÇu HS kÓ tªn mét sè qu¶ c©y cã d¹ng trßn mµ m×nh biÕt - C¸c lo¹i qu¶ cã Ých ®èi víi chóng ta nh thÕ nµo? 1. Quan s¸t, nhËn xÐt . - Quan s¸t tranh vµ nhËn ra ®Æc ®iÓm mµu s¾c vµ lîi Ých cña qu¶ cã d¹ng trßn trong cuéc sèng. - HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - HS kÓ tªn mét sè qu¶ c©y cã d¹ng trßn mµ m×nh biÕt - 5 HS tr¶ lêi c¸c HS kh¸c bæ sung - GV tãm t¾t : Cã nhiÒu lo¹i qu¶ d¹ng h×nh trßn víi nhiÒu - HS l¾ng nghe mµu phong phó. * Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn c¸ch vÏ . 2. C¸ch vÏ - GV giíi thiÖu h×nh Híng dÉn c¸ch vÏ yªu cÇu häc sinh - Quan s¸t t×m ra c¸ch vÏ quan s¸t vµ gîi ý HS nhËn ra c¸ch vÏ - VÏ h×nh d¸ng chung cña qu¶ - VÏ chi tiÕt ®Æc ®iÓm qu¶. - VÏ mµu theo ý thÝch cña m×nh . - VÏ mÉu lªn b¶ng, yªu cÇu HS quan s¸t nhËn ra c¸ch vÏ - Quan s¸t GV vÏ mÉu - GV cho HS xem bµi vÏ cña HS n¨m tríc ®Ó tham kh¶o - HS quan s¸t ®Ó tham kh¶o . * Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn thùc hµnh. 3. Thùc hµnh. - GV bÇy mÉu yªu cÇu HS nh×n mÉu vµ vÏ vµo vë tËp vÏ. - HS quan s¸t mÉu vµ thùc hµnh - GV quan s¸t vµ híng dÉn c¸c em lµm bµi , nÕu em nµo trªn vë tËp vÏ. cßn cha hiÓu GV híng dÉn thªm ®Ó HS lµm bµi . * Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ . 4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ . - GV chän mét sè bµi vÏ ®Ñp cha ®Ñp yªu cÇu HS nhËn - HS nhËn xÐt theo c¶m nhËn cña xÐt vÒ : m×nh . - C¸ch vÏ h×nh . - T¶ ®îc h×nh d¸ng cña mÉu. - Mµu s¾c vÏ ®Ñp hay cha ®Ñp. - GV bæ sung vµ xÕp lo¹i bµi vÏ. - GV nhËn xÐt chung giê häc, xÕp lo¹i, khen ngîi HS cã bµi vÏ ®Ñp ®éng viªn HS cã bµi vÏ cha tèt ®Ó HS cè g¾ng - HS l¾ng nghe phÊn ®Êu trong giê häc sau 4. Cñng cè - dÆn dß. - Quan s¸t h×nh d¸ng vµ mµu s¾c cña trang trÝ ®êng diÒm. 16 TuÇn 11 Bµi 11: VÏ trang trÝ Ngµy so¹n : Gi¶ng : Khèi 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1§ : 1E : VÏ mµu vµo h×nh vÏ ë ®êng diÒm I.Môc tiªu : - HS nhËn biÕt vµ lµm quen víi trang trÝ ®êng diÒm . - VÏ ®îc mµu vµo trang trÝ ®êng diÒm. - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña trang trÝ ®êng diÒm. II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : - C¸c ®å vËt cã trang trÝ ®êng diÒm. - H×nh gîi ý c¸ch vÏ - Mét vµi h×nh vÏ ®êng diÒm. - Bµi vÏ cña HS n¨m tríc. 2.Häc sinh : - Vë tËp vÏ, mµu, bót ch× . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : 1. æn ®Þnh : - HS h¸t 2. KiÓm Tra : - KiÓm tra ®å dïng häc tËp 3. Bµi míi : - GV giíi thiÖu mét sè ®å vËt cã trang trÝ ®êng diÒm ®Ó HS nhËn biÕt. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt . - GV giíi thiÖu tranh ¶nh ®êng diÒm vµ ®å vËt cã trang trÝ ®êng diÒm, yªu cÇu häc sinh quan s¸t vµ gîi ý HS nhËn ra ®Æc ®iÓm, mµu s¾c vµ lîi Ých cña ®êng diÒm trong cuéc sèng. - §êng diÒm vÏ h×nh g× ? - C¸c h×nh vÏ s¾p xÕp nh thÕ nµo ? - §êng ®iÒm cã nh÷ng mµu nµo ? - Nh÷ng häa tiÕt gièng nhau th× ®îc vÏ mµu nh thÕ nµo? - Mµu nÒn vµ mµu häa tiÕt vÏ kh¸c nhau hay gièng nhau? - §êng diÒm vÏ mÊy mµu ? - Yªu cÇu HS kÓ tªn mét sè ®å vËt ®îc trang trÝ ®êng 1. Quan s¸t, nhËn xÐt . - Quan s¸t tranh vµ nhËn ra ®Æc ®iÓm mµu s¾c vµ lîi Ých cña ®êng diÒm trong cuéc sèng. 17 - HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái diÒm mµ m×nh biÕt - HS kÓ tªn mét sè ®å vËt ®îc trang trÝ ®êng diÒm mµ m×nh biÕt - §êng diÒm cã lîi Ých ®èi víi chóng ta nh thÕ nµo? - 4 HS tr¶ lêi c¸c HS kh¸c bæ sung - GV tãm t¾t : Nh÷ng h×nh trang trÝ kÐo dµi lÆp ®i lÆp l¹i - HS l¾ng nghe ë xung quanh giÊy khen. ë miÖng b¸t, ë diÒm cæ ¸o... ®îc gäi lµ ®êng diÒm . * Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn c¸ch vÏ mµu 2. C¸ch vÏ mµu - GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh trong vë vµ giíi thiÖu - HS quan s¸t nhËn ra c¸ch vÏ. h×nh híng dÉn c¸ch vÏ yªu cÇu häc sinh quan s¸t vµ gîi ý HS nhËn ra c¸ch vÏ - VÏ mÉu lªn b¶ng, yªu cÇu HS quan s¸t nhËn ra c¸ch - Quan s¸t GV vÏ mÉu vÏ - GV cho HS quan s¸t mét sè bµi vÏ cña HS n¨m tríc ®Ó - HS quan s¸t bµi vÏ cña HS n¨m tham kh¶o . tríc ®Ó tham kh¶o . * Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn thùc hµnh 3. Thùc hµnh - GV nªu yªu cÇu cña bµi tËp HS vÏ vµo vë tËp vÏ . - HS thùc hµnh trªdn vë tËp vÏ . - GV quan s¸t gîi ý HS thùc hµnh . * Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - GV chän mét sè bµi yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ : - HS nhËn xÐt theo c¶m nhËn . - C¸ch vÏ mµu vµo h×nh ®óng vµ ®Ñp, mµu râ rµng, cã ®Ëm, cã nh¹t . - GV bæ sung vµ xÕp lo¹i bµi vÏ. - GV nhËn xÐt chung giê häc, xÕp lo¹i khen ngîi HS cã - HS l¾ng nghe bµi vÏ ®Ñp ®éng viªn HS cã bµi vÏ cha tèt ®Ó HS cè g¾ng phÊn ®Êu trong giê häc sau. 4. Cñng cè - dÆn dß : - Quan s¸t ®êng diÒm ë mét vµi ®å vËt, kh¨n vu«ng, giÊy khen, ¸o, v¸y... TuÇn 12 Bµi 12 : VÏ tranh Ngµy so¹n : Gi¶ng : Khèi 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1§ : 1E : VÏ tù do I. Môc tiªu : - HS biÕt vµ chän vµ chän ®îc néi dung ®Ò tµi cña tranh . - VÏ ®îc tranh theo ®Ò tµi ý thÝch cña m×nh . - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña tranh . II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : - Tranh , ¶nh ®Ò tµi kh¸c nhau . - Bµi vÏ tranh cña HS n¨m cò . - Tranh vÏ cña c¸c häc sinh kh¸c ®Ñp. 2. KiÓm tra : - GiÊy vÏ,vë tËp vÏ, bót ch× , mµu . 18 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : 1. æn ®Þnh : - HS h¸t 2. KiÓm Tra : - KiÓm tra ®å dïng häc tËp 3. Bµi míi : - VÏ tranh tù do ( hay vÏ theo ý thÝch) lµ mçi em cã thÓ chän vµ vÏ mét ®Ò tµi mµ m×nh thÝch nh : phong c¶nh, ch©n dung, tÜnh vËt... Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt : - GV giíi thiÖu tranh, ¶nh mét sè tranh ®Ò tµi ®· chuÈn bÞ, yªu cÇu häc sinh quan s¸t vµ gîi ý HS nhËn ra vÎ ®Ñp, c¸ch s¾p xÕp bè côc, mµu s¾c, ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña c¸c ®Ò tµi. - Tranh vÏ nh÷ng h×nh ¶nh g× ? - Trong tranh cã nh÷ng mµu nµo? - H×nh ¶nh nµo lµ h×nh ¶nh chÝnh? - H×nh ¶nh nµo lµ h×nh ¶nh phô ? - Yªu cÇu mét sè HS kÓ ®Ò tµi mµ m×nh ®Þnh vÏ 1. Quan s¸t, nhËn xÐt . - Quan s¸t tranh vµ nhËn ra vÎ ®Ñp, ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña c¸c ®Ò tµi - HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - 5 HS kÓ ®Ò tµi mµ m×nh ®Þnh vÏ c¸c HS kh¸c bæ xung ý kiÕn - GV tãm t¾t : c¸ch s¾p xÕp bè côc, mµu s¾c, ®Æc ®iÓm - L¾ng nghe ghi nhí riªng biÖt cña c¸c ®Ò tµi. * Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn c¸ch vÏ . 2. C¸ch vÏ . - Quan s¸t nhËn ra c¸ch vÏ, vÏ mµu - GV giíi thiÖu h×nh híng dÉn c¸ch vÏ yªu cÇu häc sinh quan s¸t gîi ý HS nhËn ra c¸ch vÏ h×nh vµ vÏ mµu - T×m néi dung m×nh ®Þnh vÏ - VÏ h×nh ¶nh chÝnh tríc( vÏ to võa ph¶i ), - VÏ thªm nh÷ng h×nh ¶nh kh¸c cho tranh thªm sinh ®éng h¬n . - VÏ mµu theo ý thÝch cña m×nh ( T¬i s¸ng, râ rµng , - Quan s¸t nhËn ra c¸ch cã ®Ëm, cã nh¹t ) - GV vÏ ph¸c nhanh lªn b¶ng mét sè bè côc yªu cÇu HS quan s¸t ®Ó nhËn ra c¸ch vÏ - GV cho HS quan s¸t mét sè bµi vÏ cña HS n¨m tríc - HS quan s¸t bµi vÏ cña HS n¨m tríc ®Ó tham kh¶o . ®Ó tham kh¶o . 3. Thùc hµnh. * Ho¹t ®éng3 : Híng dÉn thùc hµnh. - GV nªu Yªu cÇu cña bµi tËp, yªu cÇu HS chän ®Ò tµi - Thùc hµnh trªn vë tËp vÏ. phï hîp víi m×nh vµ vÏ bµi vµo vë - Quan s¸t, gîi ý híng dÉn HS lµm bµi. 4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ . * Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ . - NhËn xÐt theo c¶m nhËn cña m×nh - GV chän mét sè bµi yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ : - H×nh vÏ: cã h×nh chÝnh, h×nh phô, tØ lÖ c©n ®èi - Mµu s¾c: t¬i vui trong s¸ng, mµu thay ®æi phong phó. - GV bæ sung vµ xÕp lo¹i bµi vÏ. - NhËn xÐt chung giê häc, xÕp lo¹i khen ngîi HS cã - HS l¾ng nghe bµi vÏ ®Ñp ®éng viªn HS cã bµi vÏ cha tèt ®Ó HS cè g¾ng phÊn ®Êu trong giê häc sau. 4. Cñng cè - dÆn dß : - Quan s¸t h×nh ¶nh con c¸ kh¸c nhau. 19 Ngµy...........th¸ng...........n¨m 2009 TuÇn 13 Bµi 13 : VÏ theo mÉu Ngµy so¹n : Gi¶ng : Khèi 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1§ : 1E : VÏ c¸ I.Môc tiªu : - HS nhËn biÕt ®îc h×nh d¸ng ®Æc ®iÓm cÊc bé phËn cña c¸ . - VÏ ®îc con c¸ vµ vÏ mµu theo ý thÝch cña m×nh - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña con c¸ . II. ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : - Tranh ¶nh vÒ loµi c¸ kh¸c nhau - H×nh gîi ý c¸ch vÏ - Bµi vÏ cña HS n¨m tríc . 2. Häc sinh : - GiÊy vÏ bót ch× vë tËp vÏ . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : 1. æn ®Þnh : - HS h¸t 2. KiÓm Tra : - KiÓm tra ®å dïng häc tËp 3. Bµi míi : - GV giíi thiÖu tranh, ¶nh vÒ c¸c lo¹i c¸ kh¸c nhau ®Ó HS nhËn biÕt . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt . - GV giíi thiÖu tranh, ¶nh mét sè lo¹i c¸, yªu cÇu häc sinh quan s¸t vµ gîi ý HS nhËn ra ®Æc ®iÓm, mµu s¾c, h×nh d¸ng, c¸c bé phËn vµ lîi Ých cña con c¸ trong cuéc sèng. - Con c¸ cã h×nh d¸ng g× ? - Con c¸ gåm cã nh÷ng bé phËn nµo ? - Mµu s¾c cña c¸c nh thÕ nµo? - Con c¸ cã Ých ®èi víi chóng ta nh thÕ nµo? - Yªu cÇu HS kÓ tªn mét sè loµi c¸ mµ m×nh biÕt 1. Quan s¸t, nhËn xÐt . - Quan s¸t tranh vµ nhËn ra ®Æc ®iÓm, mµu s¾c, h×nh d¸ng, c¸c bé phËn vµ lîi Ých cña con c¸ trong cuéc sèng. - HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - Con c¸ cã lîi Ých ®èi víi chóng ta nh thÕ nµo? 20 - 5 HS kÓ c¸c em kh¸c bæ sung - HS kÓ tªn mét sè loµi c¸ mµ m×nh biÕt - 5 HS tr¶ lêi c¸c HS kh¸c bæ sung
- Xem thêm -